Referat. Mødedato: 19. august Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00."

Transkript

1 Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering fra Forvaltningen 4 3 Retningslinjer for tildeling af tilskud til aktiviteter med forebyggede og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven 5 4 Halvårsstus på ældrepuljen 7 5 Uanmeldt kommunalt tilsyn - Lindevang 9 6 Uanmeldt kommunalt tilsyn - Møllevangen 11 7 Uanmeldt kommunalt tilsyn - Richtsens Plejecenter 13 8 Uanmeldt kommunalt tilsyn - Toftegården 15 9 Evaluering af korttidscentre Sydtrafiks budgetforslag ændringer i handicapkørselsordningen Evaluering af besøgsrunde på plejecentre Gensidig orientering Eventuelt august

3 1. Dagsorden og refer P Godkendelse af dagsordenen til dagens møde. Godkendelse af refer fra den dagsorden og refer godkendes. Intet bemærke. 19. august

4 2. Orientering fra Forvaltningen P Orientering om nyt fra ældreområdet ved udviklingskonsulent Helle Eckmann Orientering om arbejdet med forslag til procedure for høring af Ældrerådet Orientering om budget til Ældreråd Invition til indvielse af Korttidscenter Syd - 2 medlemmer af Ældrerådet er inviteret (se bilag) Orientering om implementering af projekt med udlån af selvkørende støvsugere Orientering om opfølgning på dialogmødet mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget: Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. august 2014 besluttet, der skal arbejdes videre med Ældrerådets forslag om udlån af hjælpemidler. Sundhedsudvalget beder i den forbindelse Ældrerådet om undersøge behovet for udlånshjælpemidler. Der ønskes svar på følgende spørgsmål: 1. Hvor mange eksempler, hvor der har været behov for et udlånshjælpemiddel, kender Ældrerådet til? 2. Hvilke hjælpemidler er der behov for? 3. Hvornår på døgnet/ugen er behovet der? Bilag Invition til indvielse af Korttidscenter Syd orienteringen tages til efterretning. Orienteringen tages til efterretning, og Ældrerådet bakker op om arbejdet og revideringen med Ældrerådets vedtægter og høringsprocedure. Ældrerådet ønsker en redegørelse for, hvad Tønder Kommunes bloktilskud på kr. til Ældrerådets arbejde er anvendt til i Vedrørende orienteringspunktet om akut og hurtig udlevering af Hjælpemidler (fx. krykker mm.) fremsendes et forslag til Fagchef Aase Koch, Knud Mzon og Irene Holck. 19. august

5 3. Retningslinjer for tildeling af tilskud til aktiviteter med forebyggede og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven Ø Foranlediget af et konkret spørgsmål vedrørende forvaltningens behandling af ansøgninger om tilskud til forebyggende og sundhedsfremmende formål, jf. 79 i Serviceloven (SEL) ønskes politisk stillingtagen til, om ansøgernes formuer skal indgå som et kriterie ved tildelingen af tilskud. Det handler her om foreningernes formuer og ikke om frivillige personers formuer. Jævnfør 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I Tønder Kommune er der, jf. 79, på budgettet afs midler til drift af ældreaktivitetscentrene (Center Royal, Bredebro ældre- og aktivitetscenter, Æ Træfpunkt og Aktivitetshuset SEA). Driftstilskuddet dækker faste udgifter, dvs. husleje, husforsikringer, skter/afgifter, el, varme og vand. Endvidere er der til brug for centrene afs tilskudsmidler, som forvaltningen administrerer og fordeler blandt centrene til fx. drift og aktiviteter. Derudover er afs tilskudsmidler, som uddeles, jf. politisk vedtagne retningslinjer til forebyggende og sundhedsfremmende formål i foreningsregi mv. I forvaltningens hidtidige vurdering af ansøgninger om tilskud til forebyggende og sundhedsfremmende formål har ansøgernes formuer været et element, som har vægtet i fastsættelsen af tilskuddets størrelse, idet denne praksis også har været gældende i behandlingen af tilskud til frivilligt socialt arbejde. Forvaltningens praksis har dog ikke været nedskrevet i retningslinjerne for tilskud jf. 79. Til retningslinjerne for 79 ønskes tilføjet en formulering, som er anvendt i kriterierne for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der ydes støtte til foreninger og initiiver, der ikke har en større likvid formue: Formuer, der er større end, hvad der må anses for nødvendig til almindelig drift, inddrages i vurderingen af ansøgningen. Dog, kan der tages hensyn til øremærkede formuer. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Sundhedsudvalget godkender forvaltningens praksis, og dette bekendtgøres i tilskudsguiden for tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven, sagen sendes til høring i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 8: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag 79 i lov om Social service. Vejledning nr. 2 til servicelovens kapitel august

6 Økonomi På Tønder Kommunes budget for 2014 er der afs kr. til dækning af ældreaktivitetscentrenes faste udgifter. Endvidere er der afs tilskudsmidler på kr. til ældreaktivitetscentrene. Til fordeling, jf. politisk vedtagne retningslinjer til aktiviteter med et forebyggende og sundhedsfremmende formål, er der afs kr. Bilag TILSKUDSGUIDE.pdf Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Ældrerådet afgiver høringssvar. Ældrerådet tilslutter sig det foreliggende forslag. 19. august

7 4. Halvårsstus på ældrepuljen P Tønder Kommune har i 2014 fået 8,4 mio. kr. til et løft af ældreområdet. Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i januar/februar 2014 bruge de 8,4 mio. kr. på 8 indsser, som alle udspringer af "De 4 veje" og hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. Pr. 30. juni 2014 er stus på de 8 indsser følgende (stus er uddybet i det vedhæftede bilag): Der er ans 2 terapeuter i Træningsafdelingen, som genoptræner den fysiske styrke hos borgere, der har fået neds funktionsevne efter sygdom. Træningen foregår primært i borgernes eget hjem. Der er lavet aftale om, det landsdækkende projekt Aktivt Ældreliv skal til Tønder. Projektet forebygger ensomhed blandt ældre via samarbejde med frivillige foreninger. Desuden starter der i september et forsøg med demenscafé for pårørende til borgere med demens og et projekt med spisevenner til hjemmeboende pensionister. Der er ans 2 terapeuter og 2 sygeplejersker til styrke rehabilitering og tidlig opsporing. Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmepleje og på plejecentre er i gang, ligesom man er igang med holde motiverende samtaler med borgerne. Alle borgere, der modtager rengøring har fået 15 minutter ekstra hver 2. uge. Opsøgende besøg hos udvalgte borgere efter udskrivning fra sygehus eller korttidscenter er implementeret. Pr. 1. september vil begge sygeplejedistrikter have sikret sygeplejebemandingen om aftenen. Aftenvagten skal foruden besvare telefonhenvendelser, dække sygeplejebehovet på korttidscentrene. På korttidscentrene er man startet op på koordinerende møder, hvor korttidscentrene, sygeplejen og hjemmeplejen koordinerer indssen i forhold til den enkelte borger. Der er indkøbt vaske-/tørretoiletter og toiletsædeløftere. Der er ops modeller, som borgerne kan prøve på korttidscentrene, i Træningsafdelingen og på Hjælpemiddeldepotet. Desuden har 2 borgere fået toiletterne i eget hjem. Der er desuden indkøbt e-learningprogram til undervisning af sundhedspersonale i medicinhåndtering. I efteråret indkøbes der 40 gps'er til demente. Den 26. september 2014 er der ansøgningsfrist til ældrepuljen for 2015, hvor Tønder Kommunes andel udgør 8,468 mio. kr. Der lægges fra Social, Arbejdsmarked og Sundheds side op til, der i 2015 køres videre med de 8 indsser fra 2014, således ansættelserne bibeholdes, og der afsættes midler til forts implementering af indsserne til drift. Forslag til, hvad de resterende midler skal bruges til, udarbejdes i en proces med de relevante medarbejdere og ledere på ældreområdet. Forslaget forelægges Sundhedsudvalget, Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt Ældrerådet, Handicaprådet og relevante FagMED i løbet af september. stus på ældrepuljen i 2014 tages til efterretning, indsserne fra 2014 danner udgangspunkt for indsserne i 2015, sagen sendes videre til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Sundhed. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 6: Indstillingen godkendt. 19. august

8 Bilag Halvårs stus på pulje til ældreområdet stus på ældrepuljen tages til efterretning, Ældrerådet afgiver høringssvar i forhold til ønsket om, indsserne for 2015 tager udgangspunkt i indsserne fra Ældrerådet tager den fremlagte halvårsstus til efterretning. Ældrerådet tilslutter sig ønsket om indssen for 2015 tager udgangspunkt i august

9 5. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Lindevang K I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Lindevang den 10. juni Tilsynsførende vurderede forholdene på Lindevang som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne oplever generel trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 5. Borgerne giver udtryk for tilfredshed med madens kvalitet. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 6. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang og kan give forskellige eksempler på dagligdags indsser i forhold hertil. 7. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier og i ønsket om, borgeren er i centrum. 8. Den sundhedsfaglige dokumention er generelt fyldestgørende, men kan med fordel udfoldes og opderes, således borgerens livshistorie, vaner og ønsker fremgår tydeligere. 9. På Lindevang hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler, Lindevang forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes trivselsplaner udarbejdes, så disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til borgerens aktuelle situion. Tilsynet anbefaler ligeledes, de gode eksempler fremhæves og anvendes i undervisning på tværs af de fem afdelinger med henblik på læring og udvikling. 19. august

10 tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 12: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Lindevang Plejecenter 2014.pdf Ældrerådet afgiver udtalelse. Flertallet af Ældrerådets medlemmer finder forholdet mellem ressourceforbrug til "dokumention" og udbyttet heraf problemisk. Ældrerådet ønsker, tilsynsrapporterne er tilgængelige for borgerne i Tønder Kommune. 19. august

11 6. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Møllevangen K I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Møllevangen den 14. juli Tilsynsførende vurderede forholdene på Møllevangen som "Meget tilfredsstillende", hvilket kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresult, hvor der er konsteret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relivt let vil kunne afhjælpes. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 2. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier, leve bo konceptet og EDEN, som sætter borgeren i centrum. 3. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner. Plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 4. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende og inkluderende tankegang med fokus på medinddragelse. 5. Borgerne oplever trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 6. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, maden har en høj kvalitet og mcher den enkelte borgers behov. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 7. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang, og medarbejderne har spidskompetencer indenfor demens. 8. På Møllevangen hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet giver ikke anledning til nogen anbefalinger. tilsynsrapporten tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. 19. august

12 Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 13: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Områdecenter Møllevangen 2014.pdf Ældrerådet afgiver udtalelse. Flertallet af Ældrerådets medlemmer finder forholdet mellem ressourceforbrug til "dokumention" og udbyttet heraf problemisk. Ældrerådet ønsker, tilsynsrapporterne er tilgængelige for borgerne i Tønder Kommune. 19. august

13 7. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Richtsens Plejecenter K I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn hos Richtsens Plejecenter den 3. juni Tilsynsførende vurderede forholdene på Richtsens Plejecenter som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne oplever generel trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 5. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, maden har en høj kvalitet og mcher den enkelte borgers behov. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 6. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang, og medarbejderne har spidskompetencer indenfor demens. 7. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier, leve bo konceptet og EDEN, som sætter borgeren i centrum. 8. Den sundhedsfaglige dokumention er generelt fyldestgørende, men kan med fordel udfoldes og opderes, således den bliver mere individuel og handleanvisende. På Richtsens Plejecenter hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler, Richtsens Plejecenter forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes trivselsplaner udarbejdes, så disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til beboernes aktuelle behov for pleje og omsorg. 19. august

14 tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Richtsens Plejecenter 2014.pdf Ældrerådet afgiver udtalelse. Flertallet af Ældrerådets medlemmer finder forholdet mellem ressourceforbrug til "dokumention" og udbyttet heraf problemisk. Ældrerådet ønsker, tilsynsrapporterne er tilgængelige for borgerne i Tønder Kommune. 19. august

15 8. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Toftegården K I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn hos Toftegården den 7. juli Tilsynsførende vurderede forholdene på Toftegården som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer, og den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter. Plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne trives og føler sig trygge på plejecenteret. 5. Borgerne får den pleje og omsorg, de har behov for. 6. Borgerne giver udtryk for moder tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, borgernes måltider mcher den enkelte borgers behov for ernæring over døgnet. 7. Den sundhedsfaglige dokumention lever generelt op til god faglig standard, men trivselsplanen kan med fordel udfoldes, således den i et borgeroverblik indledningsvist beskriver borgerens sundhedsmæssige problemstillinger samt borgerens behov for psykisk pleje og omsorg. 8. På Toftegården hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler: At Toftegården forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i udarbejde sundhedsfaglig dokumention, således trivselsplanen er opderet og beskriver borgerens sundhedsmæssige problemstillinger. At Toftegården underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejde handlevejledende og individuelle beskrivelser af beboernes behov for psykisk pleje og omsorg. 19. august

16 tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 14: Indstillingen godkendt. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Plejecenter Toftegården 2014.pdf Ældrerådet afgiver udtalelse. Flertallet af Ældrerådets medlemmer finder forholdet mellem ressourceforbrug til "dokumention" og udbyttet heraf problemisk. Ældrerådet ønsker, tilsynsrapporterne er tilgængelige for borgerne i Tønder Kommune. 19. august

17 9. Evaluering af korttidscentre P Som led i vedtagelse af plejeboligstregien i 2012 blev det besluttet oprette to korttidscentre i Tønder Kommune. Korttidscentrene åbnede 1. september 2012 på Mosbølparken i Skærbæk og på Digegården i Højer, som en midlertidig løsning indtil Leos Plejecenter var ombygget. I forbindelse med etableringen af korttidscentrene blev der lavet en plan for evaluering og effektmåling af det nye tilbud. Evalueringen er gennemført i form af borgerinterviews og er derfor af kvalitiv karakter. 10 borgere er blevet interviewet (5 fra korttidscenter på Mosbølparken og 5 fra korttidscenter på Digegården). Borgerne er interviewet første gang umiddelbart efter indlæggelse på korttidscenteret og anden gang umiddelbart efter udskrivelse fra korttidscenteret. Resultet af borgerinterviewene fremgår af det vedhæftede bilag. Alle borgere har været tilfredse med deres ophold på korttidscenteret. Korttidscenteret beskrives som et trygt og behageligt sted, hvor de gennem træning og omsorg har fået det bedre. Personalet beskrives som imødekommende, venlige og kompetente, og omsorgen og maden beskrives som rigtig god. Det har været svært for borgerne sætte ord på, hvad et korttidscenter er, og hvad det indebærer. Størstedelen af de interviewede borgere var på forhånd bekendte med hvor mange dage, de skulle være på korttidscenteret. De få, der ikke kendte antallet af dage, oplevede, de fik besked i god tid inden udskrivelse. De interviewede har forskellig oplevelse af indholdet i deres ophold afhængigt af hvilke behov, der var i fokus. Derfor er der også forskel på deres oplevelse af udbyttet af opholdet. Nogle borgere har oplevet, deres fysiske tilstand har forbedret sig, mens andre oplever, de har fået det bedre på grund af de trygge rammer, eller fordi de har modtaget omsorg og pleje. Udover den kvalitive evaluering er der arbejdet med måling af effekten af ophold på korttidscenter, hvilket kræver en meget stringent og ensartet registrering i omsorgssystemet. Aktuelt arbejdes der på generere da fra omsorgssystemet på følgende parametre: Antal borgere på korttidscenter Hvordan er de blevet henvist (egen læge, sygehus eller sygepleje/hjemmepleje) Fordeling på opholdstype (færdigbehandling efter indlæggelse, forebyggelse af indlæggelse og rehabilitering) Stus på borgere på korttidscenter (afsluttet, afsluttet til anden hjælp, afsluttet til hverdagsrehabilitering, aktivt ophold) Disse da ønskes sammenholdt med da for de regionale sundhedsydelser i form af antal sygehusudskrivelser på udvalgte diagnosegrupper og antallet af ambulante besøg. Tønder Kommune er med i et projekt sammen med de øvrige 3 sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland (ACCESS) omkring akutindssen. I den forbindelse er 2-4 af korttidscenterpladserne anvendt som akutpladser. Projektet slutter ultimo 2014, og i forbindelse med behandling af budget 2015 vil der indgå forslag om videreførelse af akutpladser i Tønder Kommune. evalueringen af korttidscentre tages til efterretning, 19. august

18 sagen sendes til orientering i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 11. august 2014, pkt. 9: Sagen taget til efterretning. Bilag Not Analyse af borgerinterview Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 19. august

19 10. Sydtrafiks budgetforslag ændringer i handicapkørselsordningen K Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. juni 2014 behandlet Sydtrafiks budgetforslag for Der er på baggrund af behandlingen fremsendt høringssvar vedrørende budgettet til Sydtrafik. I forbindelse med budgetforslaget lægger Sydtrafik op til en harmonisering af priserne i handicapkørselsordningen og Flextur. Formålet med harmoniseringen er, lave en forenkling af reglerne for de borgere, der benytter begge ordninger. Harmoniseringen betyder for handicapkørselsordningen: 1. minimumsbetalingen for en tur sættes ned fra 39 kr. til 35 kr. så den er på linje med minimumsbetalingen for en Flextur. 2. betalende medrejsende rejser med til halv pris af borgerens pris, mod i dag samme pris som borgerens pris. (en medrejsende er en pårørende/ven, der rejser fra og til samme adresse som borgeren). Det er forts muligt blive visiteret til gris ledsagelse. Sagen forelægges Socialudvalget til orientering, idet der er tale om ændringer fra det nugældende serviceniveau på området. Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, sagen tages til efterretning, sagen sendes videre til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Socialudvalget, 12. august 2014, pkt. 13: Taget til efterretning. Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Økonomi Sydtrafik anslår en mindre indtægt i handicapkørselsordningen på 0,260 mio. kr. for kommunerne samlet set. Udgiften afholdes af kommunerne, idet de skal betale et større tilskud pr. kørt tur. Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 19. august

20 11. Evaluering af besøgsrunde på plejecentre G Ældrerådet har gennemført besøgsrunden på plejecentrene i Tønder Kommune. Ældrerådet evaluerer besøgsrunden. Ældrerådet har været godt tilfredse med besøge og se alle Tønder Kommunes Plejecentre. Det har været meget interessant opleve den store forskellighed, der er på Tønder Kommunes Plejecentre. Ældrerådet beklager, Vennekredsens formænd ikke deltog, da Ældrerådet besøgte Richtsens Plejecenter og Leo s Plejecenter. Ældrerådet ønsker indenfor et år gentage besøget på Richtsens plejecenter og Leo s Plejecenter, hvor det sikres, Vennekredsens Formænd også deltager. Som en konklusion på disse besøg kom et flertal af Ælrerådet i tvivl om, hvorvidt grundlaget for den trufne beslutning vedrørende dagcentrene har været tilstrækkelig. Ældrerådet vil derfor kontakte Sundhedsudvalgets formand med henblik på en genoptagelse af Ældrerådets høringssvar. 19. august

21 12. Gensidig orientering P Formand: De danske ældreråd er nomineret til en internional pris (se bilag). Kostudvalg: Der er møde i kostudvalget den førstkommende torsdag. Det er positivt, når Fælleskøkkenets medarbejdere er på besøg ude på plejecentrene så der bliver dialog og idéudveksling. Trafikudvalg: Der er møder vedrørende trafik i september måned. Der er mulighed for få tilskud til opfriskningskurser i bilkørsel, hvilket er meget positivt. Lokale Ældregrupper: Skærbæk Ældregruppe har i starten af september arrangeret der bliver lavet en dag for hjemmehjælpsmodtegerne, der sidder alene ude i hjemmene. Tønder ældregruppe arrangerer en dag med Sonja Miltesen vedrørende Ældrådene i Kommunen. Andet: Orientering om arbejdet med planlægning af temadag med Sundhedsudvalget den 14. november 2014 kl Bilag Ældreråd nomineret til internional pris orienteringen tages til efterretning. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 19. august

22 13. Eventuelt P Næste ordinære Ældrerådsmøde er den Ekstraordinært Ældrerådsmøde den vedr. budget Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra en Fodspecialist om, hvilke tilskudsmuligheder der er til ældre, som har brug for fodbehandling. Ældrerådet ønsker forvaltningen undersøger sagen til næste møde. 19. august

23 Bilag Invition til indvielse af Korttidscenter Syd TILSKUDSGUIDE.pdf Halvårs stus på pulje til ældreområdet Lindevang Plejecenter 2014.pdf Områdecenter Møllevangen 2014.pdf Richtsens Plejecenter 2014.pdf Plejecenter Toftegården 2014.pdf Not Analyse af borgerinterview Ældreråd nomineret til internional pris 19. august

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00. Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere