RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG"

Transkript

1 RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Oversigt over anlægget Vigtige informationer Tyverisikring Basisindstilling Radio-funktion CD-afspiller Betjening

4 2 Generelle anvisninger Generelle anvisninger Oversigt over anlægget A1 Betjeningskanp Tænding og slukning af radioen (tryk) Lydstyrkeregulering (drej) A2 A3 A4 Betjeningsknap til aktivering af funktionen Scan Tast RADIO til aktivering af radiofunktion Tast MEDIA til aktivering af audiokilde-gengivelse A5 Taster manuel stationssøgning, nummervalg ved CD-drift (kort tryk) hurtig stationssøgning, hurtig frem- og tilbagespoling i CD-drift (langt tryk) A6 A7 Tast TP til aktivering af modtagelsen af trafikmedlinger. Tast MENU for hentning af menuindstillinger for parameter for radio eller CDafspiller A8 Funktionstaster lagring og valg af radiostationer Indtastning af kode Hentning af menuen Setup A9 A10 A11 Tast til indstilling af lyden CD-skakt CD-eject-tast Symbolforklaring udstyr der er markeret således er kun som standard på bestemte modeller eller leveres som specialudstyr. Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side. Vigtige informationer Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere apparatet. En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Betjening af anlægget Anlægget bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det. Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt. BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Behandling af displayet Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol. Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber skærmens overflade. Garanti For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile.

5 Generelle anvisninger 3 Tyverisikring Anti-tyverikode Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres koden ikke kun i radioen, men også i bilen. Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet. Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør. Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring. Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt. Indtastning af kode Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af funktionstasterne 1-4. Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke længe på funktionstasten 6. Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages. Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat. Basisindstilling Tænding og slukning af radioen Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på betjeningsknappen A1. Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk efter ca. en time. Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved gentilkobling af tændingen. Lydindstillinger Ved igen at trykke på knappen vælges det ønskede parameter. Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen A2. Du kan vælge mellem følgende parametre: TRE - Tonehøjdeindstilling; BAS - Basindstilling; BAL - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side; FAD* - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag. Indstilling af specialfunktioner Tryk på tasten MENU og derefter på funktionstasten SET, så aktiveres menuen Setup. De enkelte funktioner i menuen kan du vælge ved at trykke på funktionstasterne. Indstil den ønskede værdi ved at trykke på tasten eller. SKM (SEEK MODE) ALL - stopper stationssøgningen på alle tilgængelige stationer. PRESET - stopper stationssøgningen på de gemte stationer.. VOL Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere, sænkes lydstyrken til parametrenes værdi ON VOLUME efter genstart af radioen. GAL (GALA) Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke. DIS (DISPLAY) Indstilling af niveauet for displayets baggrundsbelysning.

6 4 Generelle anvisninger PHONE* Hvis din bil er udstyret med en håndfri installation, sker den den monofone gengivelse af telefonsamtaler via din bils højtalere. PDC AT* Hvis bilen er udrustet med parkeringshjælp, dæmpes lydstyrken automatisk til en foruddefineret værdi, når parkeringshjælpen er aktiv. PDC AT0 - ingen begrænsning aflydstyrken; PDC AT1 - begrænser lydstyrken til mellemniveau; PDC AT2 - begrænser lydstyrken til lavt niveau; PDC AT3 - lydundertrykkelse (Mute). AUX* Indstilling af indgangsfølsomheden AUX VOL LEVEL: AUX VOL LEV 1 - højt niveau, specielt til brug ved bærbare computere. AUX VOL LEV 2 - mellemniveau, til brug ved MC- eller CD-afspiller. AUX VOL LEV 3 - lavt niveau, til brug ved MP3-afspillere. Hver ændring i indstillingerne lagres ved skift til et andet punkt i menuen. Radio-funktion Skift af frekvensområde Din radio er udrustet med modtagelse af frekvensområderne FM og AM. I områderne FM1/FM2 og AM1/AM2 er der hver 6 lagerpladser til rådighed, for at skifte trykkes kort på tasten RADIO. Søgning og lagring af radiostationer Manuel søgning Ved at dreje på betjeningsknappen A2 kan du søge efter frekvensen for den ønskede radiostation. Automatisk stationssøgning Ved at trykke kort på tast eller søger radioen den næste station i det valgte frekvensområde. SCAN-funktion Ved at trykke på betjeningsknappen A2 eller trykke på tasten MENU og derefter klikke på funktionstasten SCN kan man kortvarigt (10 sekunder) høre noget fra stationerne for det valgte frekvensområde. Ved gentaget tryk på betjeningsknappen A2 afsluttes denne funktion og den aktuelle station gengives. Funktion AS Tryk på tasten MENU og derefter på tasten AS. Nu startes en automatisk stationssøgning, hvor de 6 kanaler med det stærkeste signal lagres på lagringsniveauet FM1 eller AM1. Lagring af station Efter udvalg af radiostation holder du stationstasten A8, hvorpå den skal gemmes, inde, indtil lyden forsvinder for et kort øjeblik og der afspilles et kort signal. RDS - funktioner Nogle radiostatione sender supplerende tekstinformation - der betegnes som radiotekst. Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer. Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille alle tegn korrekt. Funktion trafikradio Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Tryk tasten TP, på displayet vises TP. Hvis der er indstillet en station, der ikke sender trafikmeldinger, på displayet vises NO TP og radioen søger efter en station, der sender trafikmeldinger. På skærmen vises TP SEEK.

7 Generelle anvisninger 5 Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO TP på displayet. En indkommende trafikmelding afbryder automatisk CD-afspilningen. På displayet vises INFO og stationens navn. Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk tilbage til den oprindelige gengivelse. Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk påny tasten TP, på displayet forsvinder TP.

8 6 CD-afspiller CD-afspiller Betjening Ilægning af CD Tryk tasten MEDIA for at vælge kilden for gengivelsen. CD (internt CD-drev), EXT (CD-skifter, hvis tilsluttet radioen) eller AUX (hvis det er aktiveret i menuen Setup). Skub forsigtigt CDen ind i CD-slidsen A10, til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen starter automatisk. CD-afspillerens drift Valg af nummer Mens CD'en spiller kan du trykke på tasten eller for at springe til forrige eller næste nummer. For en hurtig gengivelse af nummeret for- eller baglæns, hold tasten eller. Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes. For at bladre i mapper eller playlister (hvis disse findes på CD'en) tryk den pågældende stationstast A8 (gælder for MP3-filer). SCAN-funktion Tryk betjeningsknappen A2 for at starte gennemsøgning af CD'en. Der spilles de første 10 sekunder af hvert nummer. For at vende tilbage til normal drift, tryk på igen betjeningsknappen A2. Hvis du vil vælge det forudgående eller næste nummer, tryk på knappen eller. Afslut gengivelse af CD For at afslutte gengivelsen af CD'en og aktivere radioen, tryk på tasten RADIO. Udkastning af CD Tryk tasten A11, CD'en skubbes ud. Visning af yderligere informationer (MP3-filer) Ved fornyet tryk på funktionstasten INF kan du vælge at få vist yderligere informationer om MP3-filer på displayet. Hvis du ikke fjerner den udskubbede CD, bliver denne trukket ind igen af sikkerhedsmæssige grunde. Hvis radioen inden skrift til CD-funktion har arbejdet i TP-funktion, afbrydes gengivelsen af CD'en under en trafikmelding og anlægget skifter til radiofunktionen. Efter at trafikmeldingen er afsluttet, skifter anlægget igen tilbage til CDfunktion. Gengivelse af numrene i tilfældig rækkefølge Ved hjælp af stationstasterne vælges en funktion i menuen MIX. MIX Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge. MIX OFF - menufunktionen er deaktiveret; MIX CD - til afspilning af titlerne på en CD i tilfældig rækkefølge; MIX FLD - Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge i en bestemt mappe (Folder); MIX PLS - Gengivelse af playlisten (mappe med udvalgte numre i de enkelte mapper, der er gemt på CD'en). Vises kun, hvis der på den gengivne CD er oprettet en playliste. Generelle informationer til MP3-funktionen Krav til MP3-filer og -datamedier CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB. CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet (single session og multisession). Filnavne må ikke være længere end 64 tegn. Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.

9 CD-afspiller 7 Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises mappe- og filnavnet. Afspilningslister understøttes ikke. Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed) Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3- rates med variabel bitrate. Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig. Tips til håndtering af CD'er Gengivelseshop På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop. Kondensatdannelse Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes indtil fugten er fordampet. Informationer til pleje af CD'er Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel. Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra og udefter og den skal tørres bagefter. Bekyttelse mod overophedning Hvis temperaturen i enheden overskrider 85 C, afsluttes gengivelsen af CD'en af sikkerhedsmæssige grunde. Pas på! Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens overflade beskadiges! Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys! Skriv eller klæb intet på CD'en! Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at læse informationer. læsefejlens omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller bliver hængende. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres beskyttelseshylster. Eksterne kilder* Indgang AUX-IN Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under forsædernes armlæn. AUX-IN-indgangen aktiveres ved at trykke tasten MEDIA og derefter at klikke på funktionstasten AUX. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet AUX-IN-indgangen, kan ikke betjenes via radioen. Det er muligt at gengive eksterne audiokilder i bilen via radioens højttaler. Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden. Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af driftsvejledning fra den pågældende producent. Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen på radioen. Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde forandres. Desuden kan indgangsfølsomheden på AUX-IN-bøsningen andres side 4 for at tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde eller forbedre gengivelseskvaliteten. Adapter For at tilslutte eksterne audiokilder via AUX-IN-indgangen kræves der et 3,5 mmcinchstik. Har den eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter. Vi anbefaler at købe en særlig adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med mini-usb-udgang eller ipod hos en autoriseret Škoda Servicepartner. Forudsætninger for en korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0. Versionen på dataallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for den tilsluttede enhed skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

10 8 CD-afspiller Ved gengivelsen fra en enhed med harddisk (HDD), hvor der ligger meget store datamængder, kan der gå lang tid til indlæsning af oversigten over musikfilerne. Ved gengivelse fra en enhed, med en indviklet mappestruktur kan der gå lang tid når oversigten over musikfilerne indlæses. Mappestrukturen på den tilsluttede enhed bør derfor ikke overskride 8 niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Til tilslutning af enheden må der ikke anvendes USB-forlængerledninger eller USB-fordelere (HUB). BEMÆRK! Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved et pludseligt manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags, kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på knæerne. Ved et pludseligt manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Placer tilslutningskablet på den eksterne audiokilde altid således at den ikke hindrer dig under kørslen. Pas på! AUX-IN-indgangen må kun anvendes til audiokilder! Er der tilsluttet en ekstern audiokilde via AUX-IN og den er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske at audiosignalet forstyrres. Dette afhænger af adapterens kvalitet. Højtalerne i bilen er justeret i forhold til en radio-udgangseffekt på 4x20 W. Ved soundsystem* er højtalerne justeret til en forstærker-udgangseffekt på 4x40 W + 6x20 W.

11 Notitser 9

12 10 Notitser

13 Notitser 11

14 Škoda Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget, udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget af udstyret kan muligvis først elveres på et senere tidspunkt (en autoriseret Škoda servicepartner informerer) eller tilbydes kun på visse markeder. Der kan ikke aflede krav fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog. Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra selskabet Škoda Auto. Alle rettigheder i henhold til ophavsretsloven er udtrykkeligt forbeholdt selskabet Škoda Auto. Ændringer forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2010

15 Autorádio Blues Fabia, Roomster Praktik dánsky S J CR

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse Bruger manual INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS DVD Apps

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere