PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( ) 3. Krimsvej lokalplan ( ) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) 6. Høring, Tung Trafik ( ) 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) 9. Status på Puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) 17. Puljeansøgning, KBH-læser ( ) 18. Puljeansøgning, Latin-festival ( ) 19. Puljeansøgning, Dansedag på Naturlegepladsen ( ) 20. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning ( ) 21. Meddelelser fra Formanden ( ) 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 23. Eventuelt ( )

2 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt, med den ændring at pkt.5 (fordeling af Bilfinger Berger-midler) behandles som andet punkt på dagsordenen. Endvidere blev det under behandlingen af pkt.20 besluttet at tilføje et 5.indstillingspunkt. 1

3 2. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager bydelsplan-koordinatorens orientering om status på Bydelsplanarbejdet til efterretning. 2. at Lokaludvalget kort drøfter og beslutter retningslinierne for borgerinddragelsen i det fremtidige Bydelsplanarbejde og Lokaludvalgsmedlemmernes bidrag til dette. 3. at Lokaludvalget nedsætter en dommerkomité til en illustrationskonkurrence. Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Amager Øst Lokaludvalg er af Borgerrepræsentationen forpligtiget til at udarbejde en Arbejdsplan for Bydelsplanarbejdet. Denne skal foreligge godkendt inden sommerferien den 1. juli Fra august 2009 til den 15. februar 2010 vil Borgerinddragelsen være i fokus i bydelsplanarbejdet. Status siden LU-mødet den 25. juni 2009 Arbejdsplanen På LU-mødet den 25.juni 2009, vedtog Lokaludvalget endelig arbejdsplan. Denne blev inden sommerferien afleveret til CBU. Den 1. september 2009 kommer Arbejdsplanen på Økonomiudvalgets Aflæggerbord. Run for Love Den 26. juli 2009 fandt motionsløbet Run for Love sted i Amager Strandpark. Amager Øst Lokaludvalg støttede begivenheden ved at købe 250 billetter til borgerne i Amager Øst. Ud af disse kom 30 lokale borgere gratis ud at løbe. Dette sammen med artiklen om Run for Love i Amagerbladet var med til at gøre begivenheden lokal og ikke kun international. Vi har fortsat kontakt med de der kom ud at løbe og indbyder dem til fortsat at deltage i Bydelsplanarbejdet. Hjemmeside Det er besluttet at opstarte en ny hjemmeside: i forbindelse med Bydelsplanarbejdet. Den skal fungere som et aktivt værktøj for Bydelsplankoordinatoren og Temapiloterne i hverdagen, samt et godt grundlag for videns udveksling mellem grupperne og udadtil til borgerne. Hjemmesiden offentliggøres den 25. aug

4 Fælles Temagruppemøde 7 temagrupper er dannet og indgår i Arbejdsplanen: Mobilitet og Trafik, Boliger og Byrum, Uddannelse og Arbejde, Idræt og Kultur, Børneliv, Tryghed og Sundhed, Fællesskab og Rummelighed. Den 17. aug 2009 afholder Amager Øst Lokaludvalg et fælles opstartsmøde for Temagrupperne i Kvartershuset. Her forbereder hver Temagruppe, hvorledes de kan visualisere deres ideer til Bydelsfesten. Kommunikation Sekretariaet har etableret en god kontakt til Amagerbladet, og er godt på vej mod et indholdsrigt og frugtbart samarbejde (3 artikler over sommeren). Derudover er De 3 visioner og Bydelsplanarbejdet repræsenteret i en artikel i KBH Magasinet s juli og august nummer med flotte illustrationer. Derudover er for nyligt etableret kontakt til Lokalavisen Amager. Bydelsfest Den 26. aug afholder Amager Øst Lokaludvalg et kick-off arrangement for den lokale proces i bydelen. Det bliver en Bydelsfest, som afholdes på Musiktorvet med både live musik, underholdning og forfriskninger. Arrangementet skal give beboerne i bydelen en god oplevelse og markere at nu er inddragelsen af borgerne for alvor i gang. Hovedformålet er denne dag at få feedback fra borgerne om deres syn på Amager Øst og gøre borgerne klogere på Amager Øst Lokaludvalg og mulighederne i Bydelsplanarbejdet. Annoncering med plakater opstilles i bydelen og flyers fordeles ved metrostationer og i butikkerne i bydelen. Herudover har alle institutioner, netværk, forvaltninger i Københavns Kommune mm. modtaget en invitation pr. mail. For at afholde så stort et arrangement og sikre at vi får den nødvendige input med tilbage er det nødvendigt at Lokaludvalgets medlemmer melder sig som ansvarlig på forskellige poster. Sofie fremlægger skemaplan til LU mødet, hvor man kan melde sig på. Borgerinddragelsen i Bydelsplanarbejdet fremover Borgerinddragelsesfasen i Bydelsplanarbejdet starter for alvor op med Kick-off arrangementet (bydelsfesten) den 26. august 2009 og vil så løbe frem til den 15. februar Det foreslås i den forbindelse, at Lokaludvalget arrangerer minimum 1 månedlig event, med det formål at få inddraget borgerne i Amager Øst bydel optimalt. En plan for afholdelse af arrangementer kunne se ud som skitseret i vedlagte bilag. Derudover kunne de 7 temagrupper forpligtes til at tage initiativ til afholdelse af fx 3 arrangementer i bydelen, hver i perioden frem til 15. februar Illustrationskonkurrence Det foreslås, at der laves en illustrationskonkurrence, med det formål at skabe synlighed og debat om Amager Øst på en sjov og kreativ måde. Det vil forhåbentlig kunne italesætte en anden gruppe 3

5 end dem der møder op til temagruppemøder. Kulminationen i en udstilling er endnu en god mulighed til at sætte fokus på Amager Øst som bydel. I forbindelse med illustrationskonkurrencen nedsættes der en dommerkomité, bestående af fx 5 personer. Sammensætningen af dommerkomitéen vedtages på dette LU-møde. Ingen økonomiske konsekvenser. Forslag til borgerinddragelses-arrangementer. I forbindelse med en god diskussion om bydelsplanarbejdet fremover, fremkom flg. idéer: - afholde en skrivekonkurrence i løbet af efteråret - udforme særnummer af Amar'østen i oktober afholde arrangement i parcelhuskvarteret -det grønne strøg på Italiensvej/Kastrupfortet - udlodde kr for gode ideer til Bydelsplan arbejdet (grundejerforeninger, boligforeninger. og virksomheder) Lokaludvalgets formand, Ole Pedersen opfordrede Lokaludvalgsmedlemmerne, til at arbejde videre med disse idéer og tænke over hvordan Lokaludvalgsmedlemmerne hver især kan bidrage konkret til det fremtidige bydelsplanarbejde. Lokaludvalget tog orienteringen om Bydelsplanarbejdet til efterretning med kommentar om at dommerpanelet i Illustrationskurrencen udvides med to eksterne dommere (fx. Thomas Christoffersen og Erik Clausen). Det blev desuden vedtaget at Eva Damgaard, Jan Kyrsting og Ole Pedersen repræsentanter Lokaludvalget i dommerpanelet. 4

6 3. Krimsvej lokalplan ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens orientering om lokalplan Krimsvej. at Lokaludvalget vedtager at den - af TRAFIK-arbejdsgruppen foreslåede indsigelse - tilsendes samtlige Borgmestre og BR-medlemmer. at Lokaludvalget beslutter, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Borgerrepræsentationen vedtog den 11. juni 2008 forslag til lokalplan Krimsvej. Lokalplanen med tillæg var i høring indtil 30. september 2008, hvor Amager Øst Lokaludvalg fremkom med et høringssvar. På det ordinære møde, den 17. juni 2009, vedtog TMU den endelige lokalplan for Krimsvej. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter den endeligt TMU-vedtagne lokalplan set i forholdet til det af lokaludvalget afgivne høringssvar. Det indstilles endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse og beslutter om en sådan skal udarbejdes og i givet fald, fremsendes til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Endelig indstilles det, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en skærpet version af indsigelsen i form af en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Udkast til pressemeddelelse/artikel rundsendes forud for endelig udsendelse til kommentering blandt Lokaludvalgsmedlemmerne. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet udsender vedtaget indsigelse til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Ligeledes ser sekretariatet til at en vedtaget pressemeddelelse/artikel bliver udsendt til de lokale medier. Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar på lokalplanforslag Krimsvej TMU endelig vedtagelse af lokalplan Krimsvej TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse. 5

7 Efter Eva Damgaards redegørelse for indstillingen, vedtog Lokaludvalget den foreslåede indsigelse med tilføjelse af flg. bemærkning fra Ole Meldgård; "I indsigelsen skal det fremgå, at Lokaludvalget finder det kritisabelt, at høringssvaret fra Amager Øst Lokaludvalg ikke synes at være indgået i behandlingen af den endelige lokalplanvedtagelse". Eva Damgaard indarbejder denne tilføjelse i indsigelsen og sender denne til Lokaludvalgets sekretariat, der derefter sender den til BR og borgmestre. Lokaludvalget vedtog, at Eva Damgaard - på baggrund af indsigelsen - udarbejder udkast til pressemeddelelse. Udkastet udsendes til alle medlemmer af Amager Øst Lokaludvalg, til godkendelse og kommentering. Når endelig godkendt pressemeddelelse foreligger, sendes denne til Lokaludvalgets sekretariat, der sørger for videre distribuering til de lokale medier. 6

8 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at orienteringen vedr.sagen om Datatilsynet, tages til efterretning. Sidst i maj måned 2009, dukkede en mail op fra CBS til alle 10 Lokaludvalgssekretariater. Heri blev det meddelt, at dagsordener og beslutningsprotokoler var fjernet fra Lokaludvalgenes hjemmesider. Årsagen var, at der i nogle Lokaludvalgs beslutningsreferater var konstateret formodet brud på dataloven, hvad angår personfølsomme oplysninger og personhenførbare oplysninger. Amager Øst Lokaludvalg mentes i ét tilfælde at være omfattet af sidstnævnte, idet teksten i et bilag til en puljemiddelansøgning - ved insider viden - ville kunne føre til afsløringen af identiteten på den ellers anonymiserede person der optrådte i bilaget. På denne baggrund, blev alle sekretariater bedt om at lave en gennemgang af samtlige dokumenter i samtlige dagsordener og beslutningsprotokoler. Gennemgangen i Amager Øst Lokaludvalg, gav anledning til at der den 3.juni 2009 blev fremsendt 6 sager til CBS, hvor Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat var usikre på om dataloven var overtrådt. Den 19.juni 2009, deltog samtlige Lokaludvalgssekretærer i et 2-timers kursus (afholdt af jurister fra BRsekretariatet) om Persondataloven. I mail fra CBS af 30.juni 2009, informeres Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om, at 4 af de ovenfor nævnte 6 sager nu er videresendt til Datatilsynet for nærmere afprøvning; 2 af disse sager drejer sig om én og samme ansøgning. Den var med på 2 LU-møder og figurerer således som 2 sager. Her optræder nemkonto-nummeret i et bilag. 1 sag drejer sig om, at foreningens kontonr. optræder i brevhovedet på foreningens brevpapir. 1 sag drejer sig om, at kontonr. er oplyst på virksomhedens brevpapir. I skrivende stund (den 13.august 2009) er der ikke kommet nogen afklaring på datatilsynets behandling af sagen, ligesom Morten Spangenberg fra BR-sekretariatet, kan oplyse, at der arbejdes på højtryk for igen af få dagsordener og beslutningsprotokoler ud på de enkelte Lokaludvalgs hjemmesider. Dette forventes gennemført senest med udgangen af august måned Afledt af hele persondata-sagen, vil puljemiddelansøgninger og bilag hertil, ikke fremover blive publiceret med dagsordener eller beslutningsprotokoler på den offentligt tilgængelige del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Lokaludvalgsmedlemmer vil fortsat få fremsendt papirversion af puljemiddelansøgninger og bilag, ligesom disse vil blive lagt på den del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside der kræver medlems-logon. 7

9 Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet rykker fortsat CBS og BR-sekretariatet for re-etablering af dagsordener og beslutningsprotokoler på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet meddeler Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter, så snart dagsordener og beslutningsprotokoler er tilbage på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Amager Øst Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 8

10 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter en metode til fordeling af Bilfinger Berger midler. 2. at Lokaludvalget godkender fordelingen af Bilfinger Berger midler, hvis 1. metode besluttes anvendt. Amager Øst Lokaludvalg har på vegne af det nu nedlagte Kvarterløft i Holmbladsgade, modtaget en Europæisk pris fra den tyske Bilfinger Berger koncern. Prisen er på EURO ( ,00 kr.). TMF/TMU har ved anbefalingen af at pengene går til Amager Øst Lokaludvalg, betinget sig at Amager Øst Lokaludvalg fordeler pengene på fortrinsvis de modtagere/projekter der har haft relation til Kvarterløftet. De ,00 kr. er den 30. juni 2009 blevet overført til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariatskonto. Der gøres opmærksom på, at tildelte midler der ikke anvendes inden udgangen af 2009 ikke kan overføres til Jf. Mikkel Folmø (controller i CBS) skal Bilfinger Berger midlerne tildeles beløbsmodtagere efter samme regler som ved puljemidler (dvs. med tilsagnsskrivelse hvori betingelserne for tildelingen angives). Jf. Morten Spangenberg i BR-Sekretariatet kan Lokaludvalget selv opstille metode til udvælgelse af de projekter, der betænkes med Bilfinger Berger midler. Reglerne om inhabilitet - kendt fra tildeling af puljemidler - skal dog overholdes. Det indstilles, at projekter/arrangementer der modtager midler fra Bilfinger Berger Awarden, udvælges efter én af flg. 3 metoder (eller en kombination af disse); 1. Metode På baggrund af den vedlagte vejledende prioriteringsliste over foreslåede tilskudsmodtagere, udvælger hvert medlem de projekter (op til et beløb på kr.) som medlemmet synes skal støttes. HUSK at LUmedlemmer ikke kan stemme på de projekter, hvor de er inhabile! De projekter der et efter et får flest stemmer, vil blive tildelt støtte indtil beløbsrammen på kr. er nået. Stemmerne vil (grundet reglen om inhabilitet) blive udregnet procentuelt ud fra hvor mange ud af de stemmeberettigede LU-medlemmer der har stemt på projektet - fx vil 10 stemmer ud af 20 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 50, og 8 stemmer ud af 15 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 53. 9

11 Skulle den situation opstå, at fx 6 projekter er tildelt midler op til et samlet beløb på fx kr. og 2 projekter (eller 3 for den sags skyld) har fået lige mange stemmer til de resterende kr., foretages afstemning om hvilket projekt der skal støttes. Bruttolisten over projekter der søger Bilfinger Berger midler er produktet af indkomne forslag fra (1) tilbagemeldinger på den mail Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen sendte ud til Lokaludvalgets medlemmer 5. juli 2009, (2) tilbagemeldinger fra Lokaludvalgets 3 arbejdsgrupper og (3) forslag/ansøgninger fra interesserede institutioner i kvarteret. Lokaludvalgsmedlemmerne bedes udfylde vedlagte vejledende prioriteringsliste, medtage den til LUmødet den 20. august 2009 og aflevere den til Lokaludvalgssekretæren ved ankomst til LU-mødet. Under behandlingen af dette dagsordenspunkt, vil der så fremkomme et resultat af fordelingen af Bilfinger Berger midlerne, som skal endeligt godkendes af Lokaludvalget. Således indstilles det endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg godkender fordelingen af de ,00kr. fra Bilfinger Berger Awarden. 2. Metode Der nedsættes en uddelings-komité. Personerne i uddelings-komitéen vælges på dette Lokaludvalgsmøde. Uddelings-komitéen bemyndiges til at opstille forslag til fordeling af Bilfinger Berger midlerne, til præsentation på Lokaludvalgsmødet den 17.september Lokaludvalget godkender endelig fordeling, på Lokaludvalgsmødet den 17.september Metode Der indrykkes en annonce i de lokale medier, hvori der oplyses om muligheden og betingelserne for at søge om midler fra Bilfinger Berger Awarden. I annoncen skal det fremgå hvornår der er ansøgningsfrist. På baggrund af de indkomne ansøgninger, beslutter Lokaludvalget - på samme betingelser som ved vanlig behandling af puljemiddelansøgninger - på Lokaludvalgsmødet den 17.september 2009 hvilke ansøgere der skal have tilsagn. Der afsættes midler - af Bilfinger Berger Awarden til annonceudgifter. Det indstilles, at der bevilges ,00 kr. af 2009-sekretariatsmidlerne (denne udgift modregnes indtægten fra Bilfinger Berger Awarden). 10

12 VIDERE PROCES Sekretariatet udsender tilsagnsskrivelser til de projekter/arrangementer, Lokaludvalget har besluttet at anvende Bilfinger Berger midlerne til. Orientering om beløbsmodtagere, sender Sekretariatet derefter til Dan Borberg Mogensen (TMF), Bilfinger Berger og i artikelform til de lokale medier. Vejledende prioriteringsliste (ved brug af 1. metode). Metoderne blev sat til afstemning. Metode 1 fik 12 stemmer, metode 2 fik 0 stemmer og metode 3 fik 1 stemme. Det blev således vedtaget at uddele Bilfinger Berger midlerne efter metode 1. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav ville have ført til protokol, at han ikke vil deltage i afstemningen, eftersom han er betænkelig ved proceduren omkring habilitet. Lokaludvalget besluttede af fordele Bilfinger Berger midlerne på flg. måde (i prioriteret rækkefølge); 1 Buret udstyr Prismen - afskærmning Buret - etablering af el Kvarterhuset - Balkon Netvirkets butik Ungebutikken Det Maritime Ungdomshus Kvarterhuset - Træfigurer Chili-girls Der er ialt tildelt kr. Bilfinger Berger Prisen er på ialt kr. Der tilbagestår således fortsat kr. af Bilfinger Berger prisen til uddeling. Disse midler fordeles på et senere Lokaludvalgsmøde, men inden udgangen af 2009, da de ellers vil bortfalde. Lokaludvalgets sekretariat igangsætter nu de praktiske foranstaltninger i forbindelse med tildeling af Bilfinger Berger midler til de ovenstående 9 projekter, samt orientering til de lokale medier. 11

13 6. Høring, Tung Trafik ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Tung Trafik drøftes og godkendes. Den 11.juni 2009, vedtog BR en strategi for tung trafik. Denne sendes nu i høring fra den 1.juli 2009 til den 26.august Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard, Center for Trafik, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest onsdag den 26. august 2009, kl.12. Høringsmateriale vedr. Tung Trafik. Udkast til høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg. Lokaludvalgets næstformand Randi Sørensen foreslog flg. tilføjelse indført i høringssvaret efter 3.afsnit; "Vi finder, at en sådan udbygning vil være ødelæggende for det rekreative miljø omkring strandparken, som nu er skabt". Med denne tilføjelse, blev indstillingen vedtaget. 12

14 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. LAR-metodehåndbog drøftes og godkendes. I mail af 3.juli 2009 har TMF sendt en LAR-metodehåndbog i høring. Høringen løber frem til mandag den 31. august 2009, som er sidste frist til at sende kommentarer til håndbogen. Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Jan Burgdorf Nielsen, Center for Park og Natur, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest mandag den 31. august 2009, kl.12. TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar. Høring følgeskrivelse fra TMF. Høringsudgaven af LAR-metodehåndbogen kan downloades fra dette link 13

15 Forud for endelig fremsendelse af høringssvar, tilbød Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen at undersøge, om der i metodehåndbogen forefindes tekst om alternative belægninger. Er dette ikke tilfældet, skal det i det endelige høringssvar anbefales, at dette medtages. Med denne kommentar, vedtog Lokaludvalget indstillingen. Karl Vogt-Nielsen meddeler udkommet af sin undersøgelse til Lokaludvalgets sekretariat senest torsdag den 27. august 2009, kl

16 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget tager orientering om status for evalueringer af puljemiddelstøttede projekter til efterretning. På Lokaludvalgsmødet den 16. april 2009 blev det under punkt 5, puljemiddelkriterier, Andre procedurer vedtaget, at: Når aktiviteten er afholdt sendes en evaluering til Amager Øst Lokaludvalg med en beskrivelse af aktivitetens forløb og en vurdering af dens effekt. Evalueringen offentliggøres bl.a. på udvalgets hjemmeside, og må gerne indeholde fotos eller andet materiale. Amager Øst Lokaludvalg orienteres om status for evalueringer af puljemidler. Der er indkommet 36 eksterne puljemiddelansøgninger i Af disse har 31 fået tilsagn om støtte og 27 har gennemført projekterne som planlagt, idet fire projekter er aflyst af ansøger efter tilsagn er givet. Der er indkommet 25 evalueringer som alle er lagt på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet har kontaktet ansøgerne for de projekter som endnu ikke har indsendt en evaluering. Der er til og med dette møde indkommet 56 ansøgninger i 2009, af disse har 27 fået tilsagn om støtte. For indeværende år er der kun få afsluttede og afrapporterede projekter med evalueringer, men sekretariatet opdaterer løbende siden med 2009-evalueringer. Projekterne som har fået støtte i 2008 og har afleveret evalueringer er følgende: Driftsstøtte Holmbladet Børnenes Kulturdag Byvandringsfestival Markeds- og Kulturdage Børnevandrebibliotek Dansens Dag Udendørs Jazzkoncert Prismen Fortælleprojekt - Historiedamen Forundringsskabende Vandresamling Inventar til markedsdage (genansøgt) Club E.R. Temadag recovery Eventyrdans Foredrag med Tor Nørretranders Åbent hus arrangement Børneteater - rime-remse-rollinger København Læser Ungetræf Folkeskolernes kulturdag på Amager Det ekstreme køn Halla-Ama'r.TV Samtalegrupper 1 Samtalegrupper 2 Motionsprojektet Statue Harmonikaspilleren Havets liv - livet på havet Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 15

17 9. Status på Puljemidlerne ( ) Til orientering: Til dette Lokaludvalgsmøde, er der eksterne ansøgninger for i alt kr. af puljemidlerne. De tre arbejdsgrupper indstiller tilsammen, at der på dette Lokaludvalgsmøde godkendes støtte af 2009-puljemidlerne til eksterne ansøgere for i alt kr. Jf. beslutningen på Lokaludvalgsmødet den 19.februar 2009 om afsættelse af halvårlige puljemidler til eksterne ansøgere, er der (hvis ovenstående indstillinger følges) kr. tilbage til de resterende 4 Lokaludvalgsmøder i Lokaludvalgssekretæren berigtigede de fremlagte tal; Der er indstillet støtte for kr. til dette møde. Følgeligt er der kr. til rest i 2.halvår af Med denne bemærkning, blev status-orienteringen taget til efterretning. 16

18 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. NABO centeret søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til afholdelse af Åbent hus arrangement onsdag den 2. september 2009 kl SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 17

19 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundbyøster Skole søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idræt og Kost på Amager fra den til den (uge 37). BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. på betingelse af, at ansøgeren efterfølgende delagtiggør de øvrige skoler i Amager øst om resultaterne af projektet. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 18

20 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Historiefortæller Marianne Josefsen, Kvarterhuset og Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Eventyr- og historiefortælling og introduktion til Sundby Bibliotek samt Kvarterhuset BIFUK -arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Som udgangspunkt har man glemt at trække egenbetalingen fra i budgettet, og da en af skolerne ligger i Amager Vest mener vi at beløbet burde reduceres yderligere. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 19

21 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Kunstnerisk udsmykning af Stillekupéen med etablering primo september 2009 med efterfølgende åbning. BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Vi finder at idéen med en kunstnerisk udsmykning er god og til gavn for borgere i Amager Øst, men vi ønsker kun at støtte den kunstneriske udsmykning, hvorimod grundbehandlingen af væggen bør afholdes af andre. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 20

22 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Amager Atletik Club søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Ø-løbet der afholdes den 12. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen støttes med det fulde beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 21

23 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Projektrådgivningen og Prismen søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idrætsdag for piger på Amager der afholdes den 29. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen afvises på det nuværende grundlag. Vi ønsker at diskutere følgende med ansøgerne: 1. Der er usikkerhed om de anførte foreninger er lokale og er egentlige foreninger. Desuden ser vi gerne at flere foreninger bliver draget ind i projektet. 2. Hvorfor er der ikke inviteret flere skoler i Amager Øst? Vi vil finde det relevant hvis flere skoler bliver inviteret. Desuden er en af skolerne beliggende i Amager Vest som der for også bør ansøges. 3. Vi synes ikke det er rimeligt, at der opkræves lokaleleje, når Prismen selv er arrangør af projektet. Desuden er det betænkeligt at der i budgettet er afsat penge til administration og koordinering i og med at ansøgerne begge er kommunale institutioner. Det fremgår i øvrigt ikke om projektrådgivningen bidrager til financieringen. VIDERE PROCES BIFUK-arbejdsgruppen aftaler indbyrdes, hvem og hvornår der tages kontakt til ansøger, med henblik på uddybning af ansøgningen, så denne kan blive behandlet på Lokaludvalgsmødet den 17. september Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen vedtaget. BIFUK indhenter oplysninger til forelæggelse på Lokaludvalgsmødet den 17. september

24 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Kvarterhuset søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Copenhagen Blues Festival i Kvarterhuset og Prismen der afholdes i dagene 1. og 2. oktober BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgninger imødekommes med halvdelen af det ansøgte beløb. Der er tale om et spændende kulturtilbud til borgerne på Amager. Vi mener dog, at vi kun kan bidrage med støtte med halvdelen af det ansøgte beløb fordi festivalen også henvender sig til borgerne i Vest, som derfor bør ansøges om det resterende beløb. Ansøger har oplyst, at i tilfælde af, at man kun støtter med halvdelen vil festivalen alligevel blive afholdt, men muligvis med kun en koncert. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidler. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen forkastet med stemmerne 2 for, 8 imod og 2 der undlod at stemme. Der ydes således ingen støtte til projektet. 23

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: MARTIN HEIN MELDTE AFBUD. SUPPLEANT BRITT SKOVDAL RASMUSSEN INDKALDT MEN DELTOG IKKE. OLE PEDERSEN, EVA DAMGAARD OG JAN KYRSTING HAVDE PÅ FORHÅND ERKLÆRET SIG INHABILE TIL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere