PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( ) 3. Krimsvej lokalplan ( ) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) 6. Høring, Tung Trafik ( ) 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) 9. Status på Puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) 17. Puljeansøgning, KBH-læser ( ) 18. Puljeansøgning, Latin-festival ( ) 19. Puljeansøgning, Dansedag på Naturlegepladsen ( ) 20. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning ( ) 21. Meddelelser fra Formanden ( ) 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 23. Eventuelt ( )

2 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt, med den ændring at pkt.5 (fordeling af Bilfinger Berger-midler) behandles som andet punkt på dagsordenen. Endvidere blev det under behandlingen af pkt.20 besluttet at tilføje et 5.indstillingspunkt. 1

3 2. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager bydelsplan-koordinatorens orientering om status på Bydelsplanarbejdet til efterretning. 2. at Lokaludvalget kort drøfter og beslutter retningslinierne for borgerinddragelsen i det fremtidige Bydelsplanarbejde og Lokaludvalgsmedlemmernes bidrag til dette. 3. at Lokaludvalget nedsætter en dommerkomité til en illustrationskonkurrence. Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Amager Øst Lokaludvalg er af Borgerrepræsentationen forpligtiget til at udarbejde en Arbejdsplan for Bydelsplanarbejdet. Denne skal foreligge godkendt inden sommerferien den 1. juli Fra august 2009 til den 15. februar 2010 vil Borgerinddragelsen være i fokus i bydelsplanarbejdet. Status siden LU-mødet den 25. juni 2009 Arbejdsplanen På LU-mødet den 25.juni 2009, vedtog Lokaludvalget endelig arbejdsplan. Denne blev inden sommerferien afleveret til CBU. Den 1. september 2009 kommer Arbejdsplanen på Økonomiudvalgets Aflæggerbord. Run for Love Den 26. juli 2009 fandt motionsløbet Run for Love sted i Amager Strandpark. Amager Øst Lokaludvalg støttede begivenheden ved at købe 250 billetter til borgerne i Amager Øst. Ud af disse kom 30 lokale borgere gratis ud at løbe. Dette sammen med artiklen om Run for Love i Amagerbladet var med til at gøre begivenheden lokal og ikke kun international. Vi har fortsat kontakt med de der kom ud at løbe og indbyder dem til fortsat at deltage i Bydelsplanarbejdet. Hjemmeside Det er besluttet at opstarte en ny hjemmeside: i forbindelse med Bydelsplanarbejdet. Den skal fungere som et aktivt værktøj for Bydelsplankoordinatoren og Temapiloterne i hverdagen, samt et godt grundlag for videns udveksling mellem grupperne og udadtil til borgerne. Hjemmesiden offentliggøres den 25. aug

4 Fælles Temagruppemøde 7 temagrupper er dannet og indgår i Arbejdsplanen: Mobilitet og Trafik, Boliger og Byrum, Uddannelse og Arbejde, Idræt og Kultur, Børneliv, Tryghed og Sundhed, Fællesskab og Rummelighed. Den 17. aug 2009 afholder Amager Øst Lokaludvalg et fælles opstartsmøde for Temagrupperne i Kvartershuset. Her forbereder hver Temagruppe, hvorledes de kan visualisere deres ideer til Bydelsfesten. Kommunikation Sekretariaet har etableret en god kontakt til Amagerbladet, og er godt på vej mod et indholdsrigt og frugtbart samarbejde (3 artikler over sommeren). Derudover er De 3 visioner og Bydelsplanarbejdet repræsenteret i en artikel i KBH Magasinet s juli og august nummer med flotte illustrationer. Derudover er for nyligt etableret kontakt til Lokalavisen Amager. Bydelsfest Den 26. aug afholder Amager Øst Lokaludvalg et kick-off arrangement for den lokale proces i bydelen. Det bliver en Bydelsfest, som afholdes på Musiktorvet med både live musik, underholdning og forfriskninger. Arrangementet skal give beboerne i bydelen en god oplevelse og markere at nu er inddragelsen af borgerne for alvor i gang. Hovedformålet er denne dag at få feedback fra borgerne om deres syn på Amager Øst og gøre borgerne klogere på Amager Øst Lokaludvalg og mulighederne i Bydelsplanarbejdet. Annoncering med plakater opstilles i bydelen og flyers fordeles ved metrostationer og i butikkerne i bydelen. Herudover har alle institutioner, netværk, forvaltninger i Københavns Kommune mm. modtaget en invitation pr. mail. For at afholde så stort et arrangement og sikre at vi får den nødvendige input med tilbage er det nødvendigt at Lokaludvalgets medlemmer melder sig som ansvarlig på forskellige poster. Sofie fremlægger skemaplan til LU mødet, hvor man kan melde sig på. Borgerinddragelsen i Bydelsplanarbejdet fremover Borgerinddragelsesfasen i Bydelsplanarbejdet starter for alvor op med Kick-off arrangementet (bydelsfesten) den 26. august 2009 og vil så løbe frem til den 15. februar Det foreslås i den forbindelse, at Lokaludvalget arrangerer minimum 1 månedlig event, med det formål at få inddraget borgerne i Amager Øst bydel optimalt. En plan for afholdelse af arrangementer kunne se ud som skitseret i vedlagte bilag. Derudover kunne de 7 temagrupper forpligtes til at tage initiativ til afholdelse af fx 3 arrangementer i bydelen, hver i perioden frem til 15. februar Illustrationskonkurrence Det foreslås, at der laves en illustrationskonkurrence, med det formål at skabe synlighed og debat om Amager Øst på en sjov og kreativ måde. Det vil forhåbentlig kunne italesætte en anden gruppe 3

5 end dem der møder op til temagruppemøder. Kulminationen i en udstilling er endnu en god mulighed til at sætte fokus på Amager Øst som bydel. I forbindelse med illustrationskonkurrencen nedsættes der en dommerkomité, bestående af fx 5 personer. Sammensætningen af dommerkomitéen vedtages på dette LU-møde. Ingen økonomiske konsekvenser. Forslag til borgerinddragelses-arrangementer. I forbindelse med en god diskussion om bydelsplanarbejdet fremover, fremkom flg. idéer: - afholde en skrivekonkurrence i løbet af efteråret - udforme særnummer af Amar'østen i oktober afholde arrangement i parcelhuskvarteret -det grønne strøg på Italiensvej/Kastrupfortet - udlodde kr for gode ideer til Bydelsplan arbejdet (grundejerforeninger, boligforeninger. og virksomheder) Lokaludvalgets formand, Ole Pedersen opfordrede Lokaludvalgsmedlemmerne, til at arbejde videre med disse idéer og tænke over hvordan Lokaludvalgsmedlemmerne hver især kan bidrage konkret til det fremtidige bydelsplanarbejde. Lokaludvalget tog orienteringen om Bydelsplanarbejdet til efterretning med kommentar om at dommerpanelet i Illustrationskurrencen udvides med to eksterne dommere (fx. Thomas Christoffersen og Erik Clausen). Det blev desuden vedtaget at Eva Damgaard, Jan Kyrsting og Ole Pedersen repræsentanter Lokaludvalget i dommerpanelet. 4

6 3. Krimsvej lokalplan ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens orientering om lokalplan Krimsvej. at Lokaludvalget vedtager at den - af TRAFIK-arbejdsgruppen foreslåede indsigelse - tilsendes samtlige Borgmestre og BR-medlemmer. at Lokaludvalget beslutter, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Borgerrepræsentationen vedtog den 11. juni 2008 forslag til lokalplan Krimsvej. Lokalplanen med tillæg var i høring indtil 30. september 2008, hvor Amager Øst Lokaludvalg fremkom med et høringssvar. På det ordinære møde, den 17. juni 2009, vedtog TMU den endelige lokalplan for Krimsvej. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter den endeligt TMU-vedtagne lokalplan set i forholdet til det af lokaludvalget afgivne høringssvar. Det indstilles endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse og beslutter om en sådan skal udarbejdes og i givet fald, fremsendes til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Endelig indstilles det, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en skærpet version af indsigelsen i form af en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Udkast til pressemeddelelse/artikel rundsendes forud for endelig udsendelse til kommentering blandt Lokaludvalgsmedlemmerne. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet udsender vedtaget indsigelse til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Ligeledes ser sekretariatet til at en vedtaget pressemeddelelse/artikel bliver udsendt til de lokale medier. Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar på lokalplanforslag Krimsvej TMU endelig vedtagelse af lokalplan Krimsvej TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse. 5

7 Efter Eva Damgaards redegørelse for indstillingen, vedtog Lokaludvalget den foreslåede indsigelse med tilføjelse af flg. bemærkning fra Ole Meldgård; "I indsigelsen skal det fremgå, at Lokaludvalget finder det kritisabelt, at høringssvaret fra Amager Øst Lokaludvalg ikke synes at være indgået i behandlingen af den endelige lokalplanvedtagelse". Eva Damgaard indarbejder denne tilføjelse i indsigelsen og sender denne til Lokaludvalgets sekretariat, der derefter sender den til BR og borgmestre. Lokaludvalget vedtog, at Eva Damgaard - på baggrund af indsigelsen - udarbejder udkast til pressemeddelelse. Udkastet udsendes til alle medlemmer af Amager Øst Lokaludvalg, til godkendelse og kommentering. Når endelig godkendt pressemeddelelse foreligger, sendes denne til Lokaludvalgets sekretariat, der sørger for videre distribuering til de lokale medier. 6

8 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at orienteringen vedr.sagen om Datatilsynet, tages til efterretning. Sidst i maj måned 2009, dukkede en mail op fra CBS til alle 10 Lokaludvalgssekretariater. Heri blev det meddelt, at dagsordener og beslutningsprotokoler var fjernet fra Lokaludvalgenes hjemmesider. Årsagen var, at der i nogle Lokaludvalgs beslutningsreferater var konstateret formodet brud på dataloven, hvad angår personfølsomme oplysninger og personhenførbare oplysninger. Amager Øst Lokaludvalg mentes i ét tilfælde at være omfattet af sidstnævnte, idet teksten i et bilag til en puljemiddelansøgning - ved insider viden - ville kunne føre til afsløringen af identiteten på den ellers anonymiserede person der optrådte i bilaget. På denne baggrund, blev alle sekretariater bedt om at lave en gennemgang af samtlige dokumenter i samtlige dagsordener og beslutningsprotokoler. Gennemgangen i Amager Øst Lokaludvalg, gav anledning til at der den 3.juni 2009 blev fremsendt 6 sager til CBS, hvor Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat var usikre på om dataloven var overtrådt. Den 19.juni 2009, deltog samtlige Lokaludvalgssekretærer i et 2-timers kursus (afholdt af jurister fra BRsekretariatet) om Persondataloven. I mail fra CBS af 30.juni 2009, informeres Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om, at 4 af de ovenfor nævnte 6 sager nu er videresendt til Datatilsynet for nærmere afprøvning; 2 af disse sager drejer sig om én og samme ansøgning. Den var med på 2 LU-møder og figurerer således som 2 sager. Her optræder nemkonto-nummeret i et bilag. 1 sag drejer sig om, at foreningens kontonr. optræder i brevhovedet på foreningens brevpapir. 1 sag drejer sig om, at kontonr. er oplyst på virksomhedens brevpapir. I skrivende stund (den 13.august 2009) er der ikke kommet nogen afklaring på datatilsynets behandling af sagen, ligesom Morten Spangenberg fra BR-sekretariatet, kan oplyse, at der arbejdes på højtryk for igen af få dagsordener og beslutningsprotokoler ud på de enkelte Lokaludvalgs hjemmesider. Dette forventes gennemført senest med udgangen af august måned Afledt af hele persondata-sagen, vil puljemiddelansøgninger og bilag hertil, ikke fremover blive publiceret med dagsordener eller beslutningsprotokoler på den offentligt tilgængelige del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Lokaludvalgsmedlemmer vil fortsat få fremsendt papirversion af puljemiddelansøgninger og bilag, ligesom disse vil blive lagt på den del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside der kræver medlems-logon. 7

9 Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet rykker fortsat CBS og BR-sekretariatet for re-etablering af dagsordener og beslutningsprotokoler på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet meddeler Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter, så snart dagsordener og beslutningsprotokoler er tilbage på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Amager Øst Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 8

10 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter en metode til fordeling af Bilfinger Berger midler. 2. at Lokaludvalget godkender fordelingen af Bilfinger Berger midler, hvis 1. metode besluttes anvendt. Amager Øst Lokaludvalg har på vegne af det nu nedlagte Kvarterløft i Holmbladsgade, modtaget en Europæisk pris fra den tyske Bilfinger Berger koncern. Prisen er på EURO ( ,00 kr.). TMF/TMU har ved anbefalingen af at pengene går til Amager Øst Lokaludvalg, betinget sig at Amager Øst Lokaludvalg fordeler pengene på fortrinsvis de modtagere/projekter der har haft relation til Kvarterløftet. De ,00 kr. er den 30. juni 2009 blevet overført til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariatskonto. Der gøres opmærksom på, at tildelte midler der ikke anvendes inden udgangen af 2009 ikke kan overføres til Jf. Mikkel Folmø (controller i CBS) skal Bilfinger Berger midlerne tildeles beløbsmodtagere efter samme regler som ved puljemidler (dvs. med tilsagnsskrivelse hvori betingelserne for tildelingen angives). Jf. Morten Spangenberg i BR-Sekretariatet kan Lokaludvalget selv opstille metode til udvælgelse af de projekter, der betænkes med Bilfinger Berger midler. Reglerne om inhabilitet - kendt fra tildeling af puljemidler - skal dog overholdes. Det indstilles, at projekter/arrangementer der modtager midler fra Bilfinger Berger Awarden, udvælges efter én af flg. 3 metoder (eller en kombination af disse); 1. Metode På baggrund af den vedlagte vejledende prioriteringsliste over foreslåede tilskudsmodtagere, udvælger hvert medlem de projekter (op til et beløb på kr.) som medlemmet synes skal støttes. HUSK at LUmedlemmer ikke kan stemme på de projekter, hvor de er inhabile! De projekter der et efter et får flest stemmer, vil blive tildelt støtte indtil beløbsrammen på kr. er nået. Stemmerne vil (grundet reglen om inhabilitet) blive udregnet procentuelt ud fra hvor mange ud af de stemmeberettigede LU-medlemmer der har stemt på projektet - fx vil 10 stemmer ud af 20 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 50, og 8 stemmer ud af 15 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 53. 9

11 Skulle den situation opstå, at fx 6 projekter er tildelt midler op til et samlet beløb på fx kr. og 2 projekter (eller 3 for den sags skyld) har fået lige mange stemmer til de resterende kr., foretages afstemning om hvilket projekt der skal støttes. Bruttolisten over projekter der søger Bilfinger Berger midler er produktet af indkomne forslag fra (1) tilbagemeldinger på den mail Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen sendte ud til Lokaludvalgets medlemmer 5. juli 2009, (2) tilbagemeldinger fra Lokaludvalgets 3 arbejdsgrupper og (3) forslag/ansøgninger fra interesserede institutioner i kvarteret. Lokaludvalgsmedlemmerne bedes udfylde vedlagte vejledende prioriteringsliste, medtage den til LUmødet den 20. august 2009 og aflevere den til Lokaludvalgssekretæren ved ankomst til LU-mødet. Under behandlingen af dette dagsordenspunkt, vil der så fremkomme et resultat af fordelingen af Bilfinger Berger midlerne, som skal endeligt godkendes af Lokaludvalget. Således indstilles det endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg godkender fordelingen af de ,00kr. fra Bilfinger Berger Awarden. 2. Metode Der nedsættes en uddelings-komité. Personerne i uddelings-komitéen vælges på dette Lokaludvalgsmøde. Uddelings-komitéen bemyndiges til at opstille forslag til fordeling af Bilfinger Berger midlerne, til præsentation på Lokaludvalgsmødet den 17.september Lokaludvalget godkender endelig fordeling, på Lokaludvalgsmødet den 17.september Metode Der indrykkes en annonce i de lokale medier, hvori der oplyses om muligheden og betingelserne for at søge om midler fra Bilfinger Berger Awarden. I annoncen skal det fremgå hvornår der er ansøgningsfrist. På baggrund af de indkomne ansøgninger, beslutter Lokaludvalget - på samme betingelser som ved vanlig behandling af puljemiddelansøgninger - på Lokaludvalgsmødet den 17.september 2009 hvilke ansøgere der skal have tilsagn. Der afsættes midler - af Bilfinger Berger Awarden til annonceudgifter. Det indstilles, at der bevilges ,00 kr. af 2009-sekretariatsmidlerne (denne udgift modregnes indtægten fra Bilfinger Berger Awarden). 10

12 VIDERE PROCES Sekretariatet udsender tilsagnsskrivelser til de projekter/arrangementer, Lokaludvalget har besluttet at anvende Bilfinger Berger midlerne til. Orientering om beløbsmodtagere, sender Sekretariatet derefter til Dan Borberg Mogensen (TMF), Bilfinger Berger og i artikelform til de lokale medier. Vejledende prioriteringsliste (ved brug af 1. metode). Metoderne blev sat til afstemning. Metode 1 fik 12 stemmer, metode 2 fik 0 stemmer og metode 3 fik 1 stemme. Det blev således vedtaget at uddele Bilfinger Berger midlerne efter metode 1. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav ville have ført til protokol, at han ikke vil deltage i afstemningen, eftersom han er betænkelig ved proceduren omkring habilitet. Lokaludvalget besluttede af fordele Bilfinger Berger midlerne på flg. måde (i prioriteret rækkefølge); 1 Buret udstyr Prismen - afskærmning Buret - etablering af el Kvarterhuset - Balkon Netvirkets butik Ungebutikken Det Maritime Ungdomshus Kvarterhuset - Træfigurer Chili-girls Der er ialt tildelt kr. Bilfinger Berger Prisen er på ialt kr. Der tilbagestår således fortsat kr. af Bilfinger Berger prisen til uddeling. Disse midler fordeles på et senere Lokaludvalgsmøde, men inden udgangen af 2009, da de ellers vil bortfalde. Lokaludvalgets sekretariat igangsætter nu de praktiske foranstaltninger i forbindelse med tildeling af Bilfinger Berger midler til de ovenstående 9 projekter, samt orientering til de lokale medier. 11

13 6. Høring, Tung Trafik ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Tung Trafik drøftes og godkendes. Den 11.juni 2009, vedtog BR en strategi for tung trafik. Denne sendes nu i høring fra den 1.juli 2009 til den 26.august Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard, Center for Trafik, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest onsdag den 26. august 2009, kl.12. Høringsmateriale vedr. Tung Trafik. Udkast til høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg. Lokaludvalgets næstformand Randi Sørensen foreslog flg. tilføjelse indført i høringssvaret efter 3.afsnit; "Vi finder, at en sådan udbygning vil være ødelæggende for det rekreative miljø omkring strandparken, som nu er skabt". Med denne tilføjelse, blev indstillingen vedtaget. 12

14 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. LAR-metodehåndbog drøftes og godkendes. I mail af 3.juli 2009 har TMF sendt en LAR-metodehåndbog i høring. Høringen løber frem til mandag den 31. august 2009, som er sidste frist til at sende kommentarer til håndbogen. Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Jan Burgdorf Nielsen, Center for Park og Natur, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest mandag den 31. august 2009, kl.12. TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar. Høring følgeskrivelse fra TMF. Høringsudgaven af LAR-metodehåndbogen kan downloades fra dette link 13

15 Forud for endelig fremsendelse af høringssvar, tilbød Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen at undersøge, om der i metodehåndbogen forefindes tekst om alternative belægninger. Er dette ikke tilfældet, skal det i det endelige høringssvar anbefales, at dette medtages. Med denne kommentar, vedtog Lokaludvalget indstillingen. Karl Vogt-Nielsen meddeler udkommet af sin undersøgelse til Lokaludvalgets sekretariat senest torsdag den 27. august 2009, kl

16 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget tager orientering om status for evalueringer af puljemiddelstøttede projekter til efterretning. På Lokaludvalgsmødet den 16. april 2009 blev det under punkt 5, puljemiddelkriterier, Andre procedurer vedtaget, at: Når aktiviteten er afholdt sendes en evaluering til Amager Øst Lokaludvalg med en beskrivelse af aktivitetens forløb og en vurdering af dens effekt. Evalueringen offentliggøres bl.a. på udvalgets hjemmeside, og må gerne indeholde fotos eller andet materiale. Amager Øst Lokaludvalg orienteres om status for evalueringer af puljemidler. Der er indkommet 36 eksterne puljemiddelansøgninger i Af disse har 31 fået tilsagn om støtte og 27 har gennemført projekterne som planlagt, idet fire projekter er aflyst af ansøger efter tilsagn er givet. Der er indkommet 25 evalueringer som alle er lagt på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet har kontaktet ansøgerne for de projekter som endnu ikke har indsendt en evaluering. Der er til og med dette møde indkommet 56 ansøgninger i 2009, af disse har 27 fået tilsagn om støtte. For indeværende år er der kun få afsluttede og afrapporterede projekter med evalueringer, men sekretariatet opdaterer løbende siden med 2009-evalueringer. Projekterne som har fået støtte i 2008 og har afleveret evalueringer er følgende: Driftsstøtte Holmbladet Børnenes Kulturdag Byvandringsfestival Markeds- og Kulturdage Børnevandrebibliotek Dansens Dag Udendørs Jazzkoncert Prismen Fortælleprojekt - Historiedamen Forundringsskabende Vandresamling Inventar til markedsdage (genansøgt) Club E.R. Temadag recovery Eventyrdans Foredrag med Tor Nørretranders Åbent hus arrangement Børneteater - rime-remse-rollinger København Læser Ungetræf Folkeskolernes kulturdag på Amager Det ekstreme køn Halla-Ama'r.TV Samtalegrupper 1 Samtalegrupper 2 Motionsprojektet Statue Harmonikaspilleren Havets liv - livet på havet Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 15

17 9. Status på Puljemidlerne ( ) Til orientering: Til dette Lokaludvalgsmøde, er der eksterne ansøgninger for i alt kr. af puljemidlerne. De tre arbejdsgrupper indstiller tilsammen, at der på dette Lokaludvalgsmøde godkendes støtte af 2009-puljemidlerne til eksterne ansøgere for i alt kr. Jf. beslutningen på Lokaludvalgsmødet den 19.februar 2009 om afsættelse af halvårlige puljemidler til eksterne ansøgere, er der (hvis ovenstående indstillinger følges) kr. tilbage til de resterende 4 Lokaludvalgsmøder i Lokaludvalgssekretæren berigtigede de fremlagte tal; Der er indstillet støtte for kr. til dette møde. Følgeligt er der kr. til rest i 2.halvår af Med denne bemærkning, blev status-orienteringen taget til efterretning. 16

18 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. NABO centeret søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til afholdelse af Åbent hus arrangement onsdag den 2. september 2009 kl SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 17

19 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundbyøster Skole søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idræt og Kost på Amager fra den til den (uge 37). BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. på betingelse af, at ansøgeren efterfølgende delagtiggør de øvrige skoler i Amager øst om resultaterne af projektet. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 18

20 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Historiefortæller Marianne Josefsen, Kvarterhuset og Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Eventyr- og historiefortælling og introduktion til Sundby Bibliotek samt Kvarterhuset BIFUK -arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Som udgangspunkt har man glemt at trække egenbetalingen fra i budgettet, og da en af skolerne ligger i Amager Vest mener vi at beløbet burde reduceres yderligere. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 19

21 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Kunstnerisk udsmykning af Stillekupéen med etablering primo september 2009 med efterfølgende åbning. BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Vi finder at idéen med en kunstnerisk udsmykning er god og til gavn for borgere i Amager Øst, men vi ønsker kun at støtte den kunstneriske udsmykning, hvorimod grundbehandlingen af væggen bør afholdes af andre. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 20

22 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Amager Atletik Club søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Ø-løbet der afholdes den 12. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen støttes med det fulde beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 21

23 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Projektrådgivningen og Prismen søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idrætsdag for piger på Amager der afholdes den 29. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen afvises på det nuværende grundlag. Vi ønsker at diskutere følgende med ansøgerne: 1. Der er usikkerhed om de anførte foreninger er lokale og er egentlige foreninger. Desuden ser vi gerne at flere foreninger bliver draget ind i projektet. 2. Hvorfor er der ikke inviteret flere skoler i Amager Øst? Vi vil finde det relevant hvis flere skoler bliver inviteret. Desuden er en af skolerne beliggende i Amager Vest som der for også bør ansøges. 3. Vi synes ikke det er rimeligt, at der opkræves lokaleleje, når Prismen selv er arrangør af projektet. Desuden er det betænkeligt at der i budgettet er afsat penge til administration og koordinering i og med at ansøgerne begge er kommunale institutioner. Det fremgår i øvrigt ikke om projektrådgivningen bidrager til financieringen. VIDERE PROCES BIFUK-arbejdsgruppen aftaler indbyrdes, hvem og hvornår der tages kontakt til ansøger, med henblik på uddybning af ansøgningen, så denne kan blive behandlet på Lokaludvalgsmødet den 17. september Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen vedtaget. BIFUK indhenter oplysninger til forelæggelse på Lokaludvalgsmødet den 17. september

24 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Kvarterhuset søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Copenhagen Blues Festival i Kvarterhuset og Prismen der afholdes i dagene 1. og 2. oktober BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgninger imødekommes med halvdelen af det ansøgte beløb. Der er tale om et spændende kulturtilbud til borgerne på Amager. Vi mener dog, at vi kun kan bidrage med støtte med halvdelen af det ansøgte beløb fordi festivalen også henvender sig til borgerne i Vest, som derfor bør ansøges om det resterende beløb. Ansøger har oplyst, at i tilfælde af, at man kun støtter med halvdelen vil festivalen alligevel blive afholdt, men muligvis med kun en koncert. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidler. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen forkastet med stemmerne 2 for, 8 imod og 2 der undlod at stemme. Der ydes således ingen støtte til projektet. 23

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere