PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanarbejdet ( ) 3. Krimsvej lokalplan ( ) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) 6. Høring, Tung Trafik ( ) 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) 9. Status på Puljemidlerne ( ) 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) 17. Puljeansøgning, KBH-læser ( ) 18. Puljeansøgning, Latin-festival ( ) 19. Puljeansøgning, Dansedag på Naturlegepladsen ( ) 20. Puljeansøgning, Bydelsplanlægning ( ) 21. Meddelelser fra Formanden ( ) 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder ( ) 23. Eventuelt ( )

2 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt, med den ændring at pkt.5 (fordeling af Bilfinger Berger-midler) behandles som andet punkt på dagsordenen. Endvidere blev det under behandlingen af pkt.20 besluttet at tilføje et 5.indstillingspunkt. 1

3 2. Bydelsplanarbejdet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager bydelsplan-koordinatorens orientering om status på Bydelsplanarbejdet til efterretning. 2. at Lokaludvalget kort drøfter og beslutter retningslinierne for borgerinddragelsen i det fremtidige Bydelsplanarbejde og Lokaludvalgsmedlemmernes bidrag til dette. 3. at Lokaludvalget nedsætter en dommerkomité til en illustrationskonkurrence. Den 1. maj 2009 gik Amager Øst Lokaludvalg i gang med arbejdet med bydelsplanlægningen. Arbejdet strækker sig frem til den 15. september Amager Øst Lokaludvalg er af Borgerrepræsentationen forpligtiget til at udarbejde en Arbejdsplan for Bydelsplanarbejdet. Denne skal foreligge godkendt inden sommerferien den 1. juli Fra august 2009 til den 15. februar 2010 vil Borgerinddragelsen være i fokus i bydelsplanarbejdet. Status siden LU-mødet den 25. juni 2009 Arbejdsplanen På LU-mødet den 25.juni 2009, vedtog Lokaludvalget endelig arbejdsplan. Denne blev inden sommerferien afleveret til CBU. Den 1. september 2009 kommer Arbejdsplanen på Økonomiudvalgets Aflæggerbord. Run for Love Den 26. juli 2009 fandt motionsløbet Run for Love sted i Amager Strandpark. Amager Øst Lokaludvalg støttede begivenheden ved at købe 250 billetter til borgerne i Amager Øst. Ud af disse kom 30 lokale borgere gratis ud at løbe. Dette sammen med artiklen om Run for Love i Amagerbladet var med til at gøre begivenheden lokal og ikke kun international. Vi har fortsat kontakt med de der kom ud at løbe og indbyder dem til fortsat at deltage i Bydelsplanarbejdet. Hjemmeside Det er besluttet at opstarte en ny hjemmeside: i forbindelse med Bydelsplanarbejdet. Den skal fungere som et aktivt værktøj for Bydelsplankoordinatoren og Temapiloterne i hverdagen, samt et godt grundlag for videns udveksling mellem grupperne og udadtil til borgerne. Hjemmesiden offentliggøres den 25. aug

4 Fælles Temagruppemøde 7 temagrupper er dannet og indgår i Arbejdsplanen: Mobilitet og Trafik, Boliger og Byrum, Uddannelse og Arbejde, Idræt og Kultur, Børneliv, Tryghed og Sundhed, Fællesskab og Rummelighed. Den 17. aug 2009 afholder Amager Øst Lokaludvalg et fælles opstartsmøde for Temagrupperne i Kvartershuset. Her forbereder hver Temagruppe, hvorledes de kan visualisere deres ideer til Bydelsfesten. Kommunikation Sekretariaet har etableret en god kontakt til Amagerbladet, og er godt på vej mod et indholdsrigt og frugtbart samarbejde (3 artikler over sommeren). Derudover er De 3 visioner og Bydelsplanarbejdet repræsenteret i en artikel i KBH Magasinet s juli og august nummer med flotte illustrationer. Derudover er for nyligt etableret kontakt til Lokalavisen Amager. Bydelsfest Den 26. aug afholder Amager Øst Lokaludvalg et kick-off arrangement for den lokale proces i bydelen. Det bliver en Bydelsfest, som afholdes på Musiktorvet med både live musik, underholdning og forfriskninger. Arrangementet skal give beboerne i bydelen en god oplevelse og markere at nu er inddragelsen af borgerne for alvor i gang. Hovedformålet er denne dag at få feedback fra borgerne om deres syn på Amager Øst og gøre borgerne klogere på Amager Øst Lokaludvalg og mulighederne i Bydelsplanarbejdet. Annoncering med plakater opstilles i bydelen og flyers fordeles ved metrostationer og i butikkerne i bydelen. Herudover har alle institutioner, netværk, forvaltninger i Københavns Kommune mm. modtaget en invitation pr. mail. For at afholde så stort et arrangement og sikre at vi får den nødvendige input med tilbage er det nødvendigt at Lokaludvalgets medlemmer melder sig som ansvarlig på forskellige poster. Sofie fremlægger skemaplan til LU mødet, hvor man kan melde sig på. Borgerinddragelsen i Bydelsplanarbejdet fremover Borgerinddragelsesfasen i Bydelsplanarbejdet starter for alvor op med Kick-off arrangementet (bydelsfesten) den 26. august 2009 og vil så løbe frem til den 15. februar Det foreslås i den forbindelse, at Lokaludvalget arrangerer minimum 1 månedlig event, med det formål at få inddraget borgerne i Amager Øst bydel optimalt. En plan for afholdelse af arrangementer kunne se ud som skitseret i vedlagte bilag. Derudover kunne de 7 temagrupper forpligtes til at tage initiativ til afholdelse af fx 3 arrangementer i bydelen, hver i perioden frem til 15. februar Illustrationskonkurrence Det foreslås, at der laves en illustrationskonkurrence, med det formål at skabe synlighed og debat om Amager Øst på en sjov og kreativ måde. Det vil forhåbentlig kunne italesætte en anden gruppe 3

5 end dem der møder op til temagruppemøder. Kulminationen i en udstilling er endnu en god mulighed til at sætte fokus på Amager Øst som bydel. I forbindelse med illustrationskonkurrencen nedsættes der en dommerkomité, bestående af fx 5 personer. Sammensætningen af dommerkomitéen vedtages på dette LU-møde. Ingen økonomiske konsekvenser. Forslag til borgerinddragelses-arrangementer. I forbindelse med en god diskussion om bydelsplanarbejdet fremover, fremkom flg. idéer: - afholde en skrivekonkurrence i løbet af efteråret - udforme særnummer af Amar'østen i oktober afholde arrangement i parcelhuskvarteret -det grønne strøg på Italiensvej/Kastrupfortet - udlodde kr for gode ideer til Bydelsplan arbejdet (grundejerforeninger, boligforeninger. og virksomheder) Lokaludvalgets formand, Ole Pedersen opfordrede Lokaludvalgsmedlemmerne, til at arbejde videre med disse idéer og tænke over hvordan Lokaludvalgsmedlemmerne hver især kan bidrage konkret til det fremtidige bydelsplanarbejde. Lokaludvalget tog orienteringen om Bydelsplanarbejdet til efterretning med kommentar om at dommerpanelet i Illustrationskurrencen udvides med to eksterne dommere (fx. Thomas Christoffersen og Erik Clausen). Det blev desuden vedtaget at Eva Damgaard, Jan Kyrsting og Ole Pedersen repræsentanter Lokaludvalget i dommerpanelet. 4

6 3. Krimsvej lokalplan ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens orientering om lokalplan Krimsvej. at Lokaludvalget vedtager at den - af TRAFIK-arbejdsgruppen foreslåede indsigelse - tilsendes samtlige Borgmestre og BR-medlemmer. at Lokaludvalget beslutter, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Borgerrepræsentationen vedtog den 11. juni 2008 forslag til lokalplan Krimsvej. Lokalplanen med tillæg var i høring indtil 30. september 2008, hvor Amager Øst Lokaludvalg fremkom med et høringssvar. På det ordinære møde, den 17. juni 2009, vedtog TMU den endelige lokalplan for Krimsvej. Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter den endeligt TMU-vedtagne lokalplan set i forholdet til det af lokaludvalget afgivne høringssvar. Det indstilles endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse og beslutter om en sådan skal udarbejdes og i givet fald, fremsendes til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Endelig indstilles det, at TRAFIK-arbejdsgruppen bemyndiges til at lave en skærpet version af indsigelsen i form af en pressemeddelelse/artikel til de lokale medier om lokalplan Krimsvej. Udkast til pressemeddelelse/artikel rundsendes forud for endelig udsendelse til kommentering blandt Lokaludvalgsmedlemmerne. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet udsender vedtaget indsigelse til samtlige borgmestre og BR-medlemmer. Ligeledes ser sekretariatet til at en vedtaget pressemeddelelse/artikel bliver udsendt til de lokale medier. Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar på lokalplanforslag Krimsvej TMU endelig vedtagelse af lokalplan Krimsvej TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til indsigelse. 5

7 Efter Eva Damgaards redegørelse for indstillingen, vedtog Lokaludvalget den foreslåede indsigelse med tilføjelse af flg. bemærkning fra Ole Meldgård; "I indsigelsen skal det fremgå, at Lokaludvalget finder det kritisabelt, at høringssvaret fra Amager Øst Lokaludvalg ikke synes at være indgået i behandlingen af den endelige lokalplanvedtagelse". Eva Damgaard indarbejder denne tilføjelse i indsigelsen og sender denne til Lokaludvalgets sekretariat, der derefter sender den til BR og borgmestre. Lokaludvalget vedtog, at Eva Damgaard - på baggrund af indsigelsen - udarbejder udkast til pressemeddelelse. Udkastet udsendes til alle medlemmer af Amager Øst Lokaludvalg, til godkendelse og kommentering. Når endelig godkendt pressemeddelelse foreligger, sendes denne til Lokaludvalgets sekretariat, der sørger for videre distribuering til de lokale medier. 6

8 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at orienteringen vedr.sagen om Datatilsynet, tages til efterretning. Sidst i maj måned 2009, dukkede en mail op fra CBS til alle 10 Lokaludvalgssekretariater. Heri blev det meddelt, at dagsordener og beslutningsprotokoler var fjernet fra Lokaludvalgenes hjemmesider. Årsagen var, at der i nogle Lokaludvalgs beslutningsreferater var konstateret formodet brud på dataloven, hvad angår personfølsomme oplysninger og personhenførbare oplysninger. Amager Øst Lokaludvalg mentes i ét tilfælde at være omfattet af sidstnævnte, idet teksten i et bilag til en puljemiddelansøgning - ved insider viden - ville kunne føre til afsløringen af identiteten på den ellers anonymiserede person der optrådte i bilaget. På denne baggrund, blev alle sekretariater bedt om at lave en gennemgang af samtlige dokumenter i samtlige dagsordener og beslutningsprotokoler. Gennemgangen i Amager Øst Lokaludvalg, gav anledning til at der den 3.juni 2009 blev fremsendt 6 sager til CBS, hvor Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat var usikre på om dataloven var overtrådt. Den 19.juni 2009, deltog samtlige Lokaludvalgssekretærer i et 2-timers kursus (afholdt af jurister fra BRsekretariatet) om Persondataloven. I mail fra CBS af 30.juni 2009, informeres Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om, at 4 af de ovenfor nævnte 6 sager nu er videresendt til Datatilsynet for nærmere afprøvning; 2 af disse sager drejer sig om én og samme ansøgning. Den var med på 2 LU-møder og figurerer således som 2 sager. Her optræder nemkonto-nummeret i et bilag. 1 sag drejer sig om, at foreningens kontonr. optræder i brevhovedet på foreningens brevpapir. 1 sag drejer sig om, at kontonr. er oplyst på virksomhedens brevpapir. I skrivende stund (den 13.august 2009) er der ikke kommet nogen afklaring på datatilsynets behandling af sagen, ligesom Morten Spangenberg fra BR-sekretariatet, kan oplyse, at der arbejdes på højtryk for igen af få dagsordener og beslutningsprotokoler ud på de enkelte Lokaludvalgs hjemmesider. Dette forventes gennemført senest med udgangen af august måned Afledt af hele persondata-sagen, vil puljemiddelansøgninger og bilag hertil, ikke fremover blive publiceret med dagsordener eller beslutningsprotokoler på den offentligt tilgængelige del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Lokaludvalgsmedlemmer vil fortsat få fremsendt papirversion af puljemiddelansøgninger og bilag, ligesom disse vil blive lagt på den del af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside der kræver medlems-logon. 7

9 Amager Øst Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet rykker fortsat CBS og BR-sekretariatet for re-etablering af dagsordener og beslutningsprotokoler på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet meddeler Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter, så snart dagsordener og beslutningsprotokoler er tilbage på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Amager Øst Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 8

10 5. Fordeling af Bilfinger Berger-midler ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter en metode til fordeling af Bilfinger Berger midler. 2. at Lokaludvalget godkender fordelingen af Bilfinger Berger midler, hvis 1. metode besluttes anvendt. Amager Øst Lokaludvalg har på vegne af det nu nedlagte Kvarterløft i Holmbladsgade, modtaget en Europæisk pris fra den tyske Bilfinger Berger koncern. Prisen er på EURO ( ,00 kr.). TMF/TMU har ved anbefalingen af at pengene går til Amager Øst Lokaludvalg, betinget sig at Amager Øst Lokaludvalg fordeler pengene på fortrinsvis de modtagere/projekter der har haft relation til Kvarterløftet. De ,00 kr. er den 30. juni 2009 blevet overført til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariatskonto. Der gøres opmærksom på, at tildelte midler der ikke anvendes inden udgangen af 2009 ikke kan overføres til Jf. Mikkel Folmø (controller i CBS) skal Bilfinger Berger midlerne tildeles beløbsmodtagere efter samme regler som ved puljemidler (dvs. med tilsagnsskrivelse hvori betingelserne for tildelingen angives). Jf. Morten Spangenberg i BR-Sekretariatet kan Lokaludvalget selv opstille metode til udvælgelse af de projekter, der betænkes med Bilfinger Berger midler. Reglerne om inhabilitet - kendt fra tildeling af puljemidler - skal dog overholdes. Det indstilles, at projekter/arrangementer der modtager midler fra Bilfinger Berger Awarden, udvælges efter én af flg. 3 metoder (eller en kombination af disse); 1. Metode På baggrund af den vedlagte vejledende prioriteringsliste over foreslåede tilskudsmodtagere, udvælger hvert medlem de projekter (op til et beløb på kr.) som medlemmet synes skal støttes. HUSK at LUmedlemmer ikke kan stemme på de projekter, hvor de er inhabile! De projekter der et efter et får flest stemmer, vil blive tildelt støtte indtil beløbsrammen på kr. er nået. Stemmerne vil (grundet reglen om inhabilitet) blive udregnet procentuelt ud fra hvor mange ud af de stemmeberettigede LU-medlemmer der har stemt på projektet - fx vil 10 stemmer ud af 20 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 50, og 8 stemmer ud af 15 stemmeberettigede give en stemmeprocent på 53. 9

11 Skulle den situation opstå, at fx 6 projekter er tildelt midler op til et samlet beløb på fx kr. og 2 projekter (eller 3 for den sags skyld) har fået lige mange stemmer til de resterende kr., foretages afstemning om hvilket projekt der skal støttes. Bruttolisten over projekter der søger Bilfinger Berger midler er produktet af indkomne forslag fra (1) tilbagemeldinger på den mail Formanden for Amager Øst Lokaludvalg, Ole Pedersen sendte ud til Lokaludvalgets medlemmer 5. juli 2009, (2) tilbagemeldinger fra Lokaludvalgets 3 arbejdsgrupper og (3) forslag/ansøgninger fra interesserede institutioner i kvarteret. Lokaludvalgsmedlemmerne bedes udfylde vedlagte vejledende prioriteringsliste, medtage den til LUmødet den 20. august 2009 og aflevere den til Lokaludvalgssekretæren ved ankomst til LU-mødet. Under behandlingen af dette dagsordenspunkt, vil der så fremkomme et resultat af fordelingen af Bilfinger Berger midlerne, som skal endeligt godkendes af Lokaludvalget. Således indstilles det endvidere, at Amager Øst Lokaludvalg godkender fordelingen af de ,00kr. fra Bilfinger Berger Awarden. 2. Metode Der nedsættes en uddelings-komité. Personerne i uddelings-komitéen vælges på dette Lokaludvalgsmøde. Uddelings-komitéen bemyndiges til at opstille forslag til fordeling af Bilfinger Berger midlerne, til præsentation på Lokaludvalgsmødet den 17.september Lokaludvalget godkender endelig fordeling, på Lokaludvalgsmødet den 17.september Metode Der indrykkes en annonce i de lokale medier, hvori der oplyses om muligheden og betingelserne for at søge om midler fra Bilfinger Berger Awarden. I annoncen skal det fremgå hvornår der er ansøgningsfrist. På baggrund af de indkomne ansøgninger, beslutter Lokaludvalget - på samme betingelser som ved vanlig behandling af puljemiddelansøgninger - på Lokaludvalgsmødet den 17.september 2009 hvilke ansøgere der skal have tilsagn. Der afsættes midler - af Bilfinger Berger Awarden til annonceudgifter. Det indstilles, at der bevilges ,00 kr. af 2009-sekretariatsmidlerne (denne udgift modregnes indtægten fra Bilfinger Berger Awarden). 10

12 VIDERE PROCES Sekretariatet udsender tilsagnsskrivelser til de projekter/arrangementer, Lokaludvalget har besluttet at anvende Bilfinger Berger midlerne til. Orientering om beløbsmodtagere, sender Sekretariatet derefter til Dan Borberg Mogensen (TMF), Bilfinger Berger og i artikelform til de lokale medier. Vejledende prioriteringsliste (ved brug af 1. metode). Metoderne blev sat til afstemning. Metode 1 fik 12 stemmer, metode 2 fik 0 stemmer og metode 3 fik 1 stemme. Det blev således vedtaget at uddele Bilfinger Berger midlerne efter metode 1. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav ville have ført til protokol, at han ikke vil deltage i afstemningen, eftersom han er betænkelig ved proceduren omkring habilitet. Lokaludvalget besluttede af fordele Bilfinger Berger midlerne på flg. måde (i prioriteret rækkefølge); 1 Buret udstyr Prismen - afskærmning Buret - etablering af el Kvarterhuset - Balkon Netvirkets butik Ungebutikken Det Maritime Ungdomshus Kvarterhuset - Træfigurer Chili-girls Der er ialt tildelt kr. Bilfinger Berger Prisen er på ialt kr. Der tilbagestår således fortsat kr. af Bilfinger Berger prisen til uddeling. Disse midler fordeles på et senere Lokaludvalgsmøde, men inden udgangen af 2009, da de ellers vil bortfalde. Lokaludvalgets sekretariat igangsætter nu de praktiske foranstaltninger i forbindelse med tildeling af Bilfinger Berger midler til de ovenstående 9 projekter, samt orientering til de lokale medier. 11

13 6. Høring, Tung Trafik ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Tung Trafik drøftes og godkendes. Den 11.juni 2009, vedtog BR en strategi for tung trafik. Denne sendes nu i høring fra den 1.juli 2009 til den 26.august Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard, Center for Trafik, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest onsdag den 26. august 2009, kl.12. Høringsmateriale vedr. Tung Trafik. Udkast til høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg. Lokaludvalgets næstformand Randi Sørensen foreslog flg. tilføjelse indført i høringssvaret efter 3.afsnit; "Vi finder, at en sådan udbygning vil være ødelæggende for det rekreative miljø omkring strandparken, som nu er skabt". Med denne tilføjelse, blev indstillingen vedtaget. 12

14 7. Høring, LARmetodehåndbog ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra TRAFIK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. LAR-metodehåndbog drøftes og godkendes. I mail af 3.juli 2009 har TMF sendt en LAR-metodehåndbog i høring. Høringen løber frem til mandag den 31. august 2009, som er sidste frist til at sende kommentarer til håndbogen. Amager Øst Lokaludvalg drøfter TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar og vedtager et endeligt høringssvar. Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender høringssvar besluttet på Lokaludvalgsmødet til Projektleder Jan Burgdorf Nielsen, Center for Park og Natur, TMF på mailadressen Mrk. Tung Trafik senest mandag den 31. august 2009, kl.12. TRAFIK-arbejdsgruppens udkast til høringssvar. Høring følgeskrivelse fra TMF. Høringsudgaven af LAR-metodehåndbogen kan downloades fra dette link 13

15 Forud for endelig fremsendelse af høringssvar, tilbød Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen at undersøge, om der i metodehåndbogen forefindes tekst om alternative belægninger. Er dette ikke tilfældet, skal det i det endelige høringssvar anbefales, at dette medtages. Med denne kommentar, vedtog Lokaludvalget indstillingen. Karl Vogt-Nielsen meddeler udkommet af sin undersøgelse til Lokaludvalgets sekretariat senest torsdag den 27. august 2009, kl

16 8. Status på evaluering fra puljemiddelmodtagere ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget tager orientering om status for evalueringer af puljemiddelstøttede projekter til efterretning. På Lokaludvalgsmødet den 16. april 2009 blev det under punkt 5, puljemiddelkriterier, Andre procedurer vedtaget, at: Når aktiviteten er afholdt sendes en evaluering til Amager Øst Lokaludvalg med en beskrivelse af aktivitetens forløb og en vurdering af dens effekt. Evalueringen offentliggøres bl.a. på udvalgets hjemmeside, og må gerne indeholde fotos eller andet materiale. Amager Øst Lokaludvalg orienteres om status for evalueringer af puljemidler. Der er indkommet 36 eksterne puljemiddelansøgninger i Af disse har 31 fået tilsagn om støtte og 27 har gennemført projekterne som planlagt, idet fire projekter er aflyst af ansøger efter tilsagn er givet. Der er indkommet 25 evalueringer som alle er lagt på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Sekretariatet har kontaktet ansøgerne for de projekter som endnu ikke har indsendt en evaluering. Der er til og med dette møde indkommet 56 ansøgninger i 2009, af disse har 27 fået tilsagn om støtte. For indeværende år er der kun få afsluttede og afrapporterede projekter med evalueringer, men sekretariatet opdaterer løbende siden med 2009-evalueringer. Projekterne som har fået støtte i 2008 og har afleveret evalueringer er følgende: Driftsstøtte Holmbladet Børnenes Kulturdag Byvandringsfestival Markeds- og Kulturdage Børnevandrebibliotek Dansens Dag Udendørs Jazzkoncert Prismen Fortælleprojekt - Historiedamen Forundringsskabende Vandresamling Inventar til markedsdage (genansøgt) Club E.R. Temadag recovery Eventyrdans Foredrag med Tor Nørretranders Åbent hus arrangement Børneteater - rime-remse-rollinger København Læser Ungetræf Folkeskolernes kulturdag på Amager Det ekstreme køn Halla-Ama'r.TV Samtalegrupper 1 Samtalegrupper 2 Motionsprojektet Statue Harmonikaspilleren Havets liv - livet på havet Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 15

17 9. Status på Puljemidlerne ( ) Til orientering: Til dette Lokaludvalgsmøde, er der eksterne ansøgninger for i alt kr. af puljemidlerne. De tre arbejdsgrupper indstiller tilsammen, at der på dette Lokaludvalgsmøde godkendes støtte af 2009-puljemidlerne til eksterne ansøgere for i alt kr. Jf. beslutningen på Lokaludvalgsmødet den 19.februar 2009 om afsættelse af halvårlige puljemidler til eksterne ansøgere, er der (hvis ovenstående indstillinger følges) kr. tilbage til de resterende 4 Lokaludvalgsmøder i Lokaludvalgssekretæren berigtigede de fremlagte tal; Der er indstillet støtte for kr. til dette møde. Følgeligt er der kr. til rest i 2.halvår af Med denne bemærkning, blev status-orienteringen taget til efterretning. 16

18 10. Puljeansøgning, Åbent Hus ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen. NABO centeret søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til afholdelse af Åbent hus arrangement onsdag den 2. september 2009 kl SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 17

19 11. Puljeansøgning, Idræt og kost ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundbyøster Skole søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idræt og Kost på Amager fra den til den (uge 37). BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på kr. på betingelse af, at ansøgeren efterfølgende delagtiggør de øvrige skoler i Amager øst om resultaterne af projektet. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 18

20 12. Puljeansøgning, Historiefortællinger ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Historiefortæller Marianne Josefsen, Kvarterhuset og Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Eventyr- og historiefortælling og introduktion til Sundby Bibliotek samt Kvarterhuset BIFUK -arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Som udgangspunkt har man glemt at trække egenbetalingen fra i budgettet, og da en af skolerne ligger i Amager Vest mener vi at beløbet burde reduceres yderligere. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 19

21 13. Puljeansøgning, Sundby Bibliotek ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Sundby bibliotek søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Kunstnerisk udsmykning af Stillekupéen med etablering primo september 2009 med efterfølgende åbning. BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at projektet støttes med kr. Vi finder at idéen med en kunstnerisk udsmykning er god og til gavn for borgere i Amager Øst, men vi ønsker kun at støtte den kunstneriske udsmykning, hvorimod grundbehandlingen af væggen bør afholdes af andre. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evaluering foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 20

22 14. Puljeansøgning, Ø-løbet ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. Amager Atletik Club søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Ø-løbet der afholdes den 12. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen støttes med det fulde beløb på kr. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest 30. oktober Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidlerne. Indstillingen vedtaget. Således gives der kr. i støtte. 21

23 15. Puljeansøgning, Pigeidrætsdag ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Projektrådgivningen og Prismen søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Idrætsdag for piger på Amager der afholdes den 29. september BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen afvises på det nuværende grundlag. Vi ønsker at diskutere følgende med ansøgerne: 1. Der er usikkerhed om de anførte foreninger er lokale og er egentlige foreninger. Desuden ser vi gerne at flere foreninger bliver draget ind i projektet. 2. Hvorfor er der ikke inviteret flere skoler i Amager Øst? Vi vil finde det relevant hvis flere skoler bliver inviteret. Desuden er en af skolerne beliggende i Amager Vest som der for også bør ansøges. 3. Vi synes ikke det er rimeligt, at der opkræves lokaleleje, når Prismen selv er arrangør af projektet. Desuden er det betænkeligt at der i budgettet er afsat penge til administration og koordinering i og med at ansøgerne begge er kommunale institutioner. Det fremgår i øvrigt ikke om projektrådgivningen bidrager til financieringen. VIDERE PROCES BIFUK-arbejdsgruppen aftaler indbyrdes, hvem og hvornår der tages kontakt til ansøger, med henblik på uddybning af ansøgningen, så denne kan blive behandlet på Lokaludvalgsmødet den 17. september Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen vedtaget. BIFUK indhenter oplysninger til forelæggelse på Lokaludvalgsmødet den 17. september

24 16. Puljeansøgning, Bluesfestival ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen Kvarterhuset søger om støtte af 2009 puljemidlerne på i alt kr. til Copenhagen Blues Festival i Kvarterhuset og Prismen der afholdes i dagene 1. og 2. oktober BIFUK-arbejdsgruppen indstiller at ansøgninger imødekommes med halvdelen af det ansøgte beløb. Der er tale om et spændende kulturtilbud til borgerne på Amager. Vi mener dog, at vi kun kan bidrage med støtte med halvdelen af det ansøgte beløb fordi festivalen også henvender sig til borgerne i Vest, som derfor bør ansøges om det resterende beløb. Ansøger har oplyst, at i tilfælde af, at man kun støtter med halvdelen vil festivalen alligevel blive afholdt, men muligvis med kun en koncert. Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november Der er søgt om støtte på kr. af 2009 puljemidler. Det indstilles, at der bevilges kr. Indstillingen forkastet med stemmerne 2 for, 8 imod og 2 der undlod at stemme. Der ydes således ingen støtte til projektet. 23

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. for mødet den 25. 06.2009 FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORT STEEN CHRISTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: STEEN ALBERTS

BESLUTNINGSPROTOKOL. for mødet den 25. 06.2009 FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORT STEEN CHRISTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: STEEN ALBERTS FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORT STEEN CHRISTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: STEEN ALBERTS LIZZY O SVENSON OLE PEDERSEN ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF PUNKT 14 OG FORLOD SALEN. 1. Godkendelse

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Diverse orienteringer fra Sekretariatet 3. Fondsmidler 2015 4. Fondsmidler 2014 5. Symposium

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt.2 Diskussion om udkast til høringssvar på Kommuneplanforslag 2009 Formanden

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

8. Høring, Københavns Kommunes kulturstrategi 2009-2011 (2009-108858)

8. Høring, Københavns Kommunes kulturstrategi 2009-2011 (2009-108858) DAGSORDEN, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-108858) 2. Valg til Lokaludvalg 2009 (2009-108858) 3. Bydelsplanarbejdet (2009-108858) 4. Meddelelse om medlemsrokade (2009-108858) 5. Håndtering

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Jakob Bigum Lundberg, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 8. august 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael J., Michael H., John, Pia, Kia Afbud:

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

FRAVÆRENDE MED AFBUD: FRAVÆRENDE MED AFBUD: SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I STEDET) STEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I STEDET) OLE MELDGAARD (HANS SUPPLEANT ULLA BUSK DELTOG

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger: REFERAT Ungdomsrådet Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg PROTOKOL, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE PEDERSEN STEEN CHRISTENSEN SUSANNE MØLLER MARTIN HEIN LISSY OVERGAARD SVENDSSON ANDERS HJORT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LASSE E. ROSSEN

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere