for mødet den 28. september 2011 kl i Beboerhuset, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og dagsorden ( ) 3. Bydelsplanen - høringssvar ( ) 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) 5. Affaldsregulativer - høringssvar ( ) 6. Supplerende bemærkninger om moderniseringsplan for plejehjem ( ) 7. Evaluering af Christianshavnerdagen 2011 ( ) 8. Drøftelse af udkast til restaurationsplan ( ) 9. Puljeøkonomien, september 2011 ( ) 10. Puljeansøgninger, september 2011 ( ) 11. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 12. Meddelelser ( ) 13. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Intet 2. Referat og dagsorden ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Christianshavns Lokaludvalg havde ingen bemærkninger til referatet fra det seneste lokaludvalgsmøde. 2. Christianshavns Lokaludvalg godkendte dagsordenen for det aktuelle møde. 3. Bydelsplanen - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslag til Bydelsplan for Indre By- Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 16. august 2011 at sende forslag til Bydelsplan for Indre By- Christianshavn i høring i de øvrige udvalg på Rådhuset samt i Indre By Lokaludvalg og i Christianshavns Lokaludvalg med svarfrist den 3. oktober Økonomiforvaltningen opfordrer lokaludvalget til at tilkendegive, hvilke projekter/indsatser i bydelsplanen, lokaludvalget selv vil arbejde videre med og på hvilken måde. I mødet den 31. august 2011 besluttede lokaludvalget: 1. at Bydelsplangruppen skriver et udkast til høringssvar, som lokaludvalget kan tage stilling til i mødet den 28. september Lokaludvalgets medlemmer kan maile deres bemærkninger til bydelsplanen til bydelsplangruppen. 2

4 3. Af høringssvaret skal det fremgå, at lokaludvalget savner et oversigtskort i bydelsplanen med temaer og forslag på Christianshavn plottet ind. LØSNING Lokaludvalgets bydelsplangruppe har drøftet sagen og foreslår følgende høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg har nu fået sin egen bydelsplan i høring efter den har været behandlet af Økonomiforvaltningen. Ændringerne i forhold til den færdige bydelsplan, christianshavnerne havde udarbejdet, er til at få øje på: Pointer, konklusioner er udeladt; illustrationer, der havde sammenhæng med teksten, er strøget eller erstattet med irrelevante billeder efter forvaltningens smag og selve lay-out et er gjort kedeligt til det kønsløse og ulæselige. Det er kort sagt ikke mere den bydelsplan, som borgerne blev inddraget i at lave, men forvaltningens bydelsplan med nogen inspiration fra borgerne. Lokaludvalget vil derfor gøre Borgerrepræsentationen opmærksom på, at vi kun i stærkt begrænset omfang kan føle ejerskab til den foreliggende plan. Vi håber på gunstigere vilkår for meningsfuld borgerinddragelse, når der næste gang skal udarbejdes bydelsplan. Uddybende ønsker vi at anføre flg. mere specifikke punkter: 1. Afsnittet om husbåde får en drejning, der misfortolker lokaludvalgets holdninger; 2. Vores tekst omkring de eventuelle broers indflydelse på havnemiljøet har undergået en drejning stik imod hensigten; 3. Afsnittet om vandkvaliteten og især problemerne hermed svarer ikke til de oplysninger, der fremgår af vores samarbejde med Søgruppen (en borgergruppe, bestående af christianshavnere med fokus på forholdene i Stadsgraven); 4. Vores konklusion er pist, væk! 5. Vores afsnit om trafik er omarbejdet til ukendelighed og billedet, der illustrerer vores vision om Torvegade som gågade ad åre, er pist væk! 6. Vores smukke luftfoto af Christianshavn, som vi alle havde set frem til som frontispice, er også pist væk! Det kan ikke være manglende billedkvalitet, da billedet er i 300 dpi og efterbehandlet efter Danske Dagblades standard v Afsnittene om dialog og samarbejde bør anbringes ved den bydel, de relaterer til; 8. Der mangler et oversigtkort, hvoraf placeringen af vore temaer og forslag fremgår. Man har dog magtet at producere et sådant for så vidt angår Indre By. 9. Forvaltningens kommentarer er generelt overfladiske og intetsigende. De munder typisk ud i, at der ikke pt. er financiering - hvilket er irrelevant: Formålet med at udarbejde kommuneog bydelsplaner er jo netop at give et beslutningsværktøj, når det fremover skal bestemmes hvilke tiltag, der skal findes penge til. 10. Endelig er det grafiske design ret elendigt, herunder valg af en font, der gør teksten svært læselig for alle, der er én dag over 18. Og en del af teksten er oven i købet trykt med negativ, hvad der forringer læsbarheden yderligere. 3

5 Vi henstiller, at vi, inden næste bydelsplan skal påbegyndes, har sikkerhed for en arbejdsplatform, der gør det muligt at engagere borgerne. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Lokaludvalget har tidligere truffet en beslutning om på et tidspunkt at vurdere, om man vil bekoste trykningen af et antal eksemplarer af bydelsplanen. Lokaludvalget får en indstilling om det senere på året. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. BILAG Forslag til bydelsplan (udsendt forud for lokaludvalgsmødet den 31. august 2011) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Der blev stemt om indstillingen. For stemte 5 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 9 lokaludvalgsmedlemmer. 3 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Indstillingen blev ikke godkendt. Herefter bemyndigede lokaludvalget formanden til at sende et høringssvar, som Bydelsplangruppen udarbejder udkast til, idet høringssvaret indholdsmæssigt skal rumme det samme som det indstillede høringssvar. Høringssvaret ses i bilag 1 til dette referat. 4

6 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslag til kommuneplan INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret om forslaget til kommuneplan 2011, som fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Forslag til Kommuneplan 2011 er i offentlig høring fra den 15. august til den 15. oktober Forslaget giver bud på hvordan a. der skal blive plads til nye københavnere b. vækst og livskvalitet kan gå hånd i hånd i den kommende byudvikling c. København skal styrke sin position som en miljømetropol med grøn vækst d. København og Malmö kan være driver for vækst i Øresundsregionen LØSNING Ingen arbejdsgrupper har haft lejlighed til at drøfte kommuneplanforslaget. Formanden foreslår, at lokaludvalget sender nedenstående høringssvar. Det er en opdatering af høringssvaret om kommuneplanstrategien, som lokaludvalget vedtog den 29. september Endvidere henvises til høringssvaret om bydelsplanen, som lokaludvalget skal beslutte i mødet den 28. september Høringssvar Her er Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar vedrørende Forslag til Kommuneplan Borgerdialog Lokaludvalget har drøftet kommuneplanforslaget med christianshavnerne på Christianshavnermødet den 5. oktober En opsamling på borgernes synspunkter er vedlagt. 5

7 Lokaludvalgets holdning Christianshavns Lokaludvalg anerkender kommuneplanens ambitiøse mål for byens udvikling indenfor de beskrevne udfordringer; ikke mindst de miljømæssige og trafikpolitiske mål med kun en tredjedel af al trafik som biltrafik. Vi har imidlertid valgt at understrege nogle temaer for bydelsplanarbejdet, som lokaludvalget sammen Indre By Lokaludvalg netop har afsluttet, og som i en vis udstrækning mangler en belysning i det forelagte forslag til kommuneplan. Konkretisering af de trafik- og miljømæssige ambitioner ønskes En række begreber er ikke nærmere defineret. Det betyder for det trafikpolitiske område, at spørgsmålene om den tunge trafik, de store turistbussers adgangsforhold, stillegader men også håndtering af cykelstier i områder med andre former for intensiv let trafik (Christiania) ikke nævnes. Disse forhold har interesse i vores nærområde. På det miljømæssige område mangler der tilsvarende en række præciseringer af de opstillede miljømål. Vi vil gerne have en præcisering af udviklingen af havne- og kanalvandene hvad angår renhed, bedre vandgennemstrømning ved hjælp af åbninger af dæmninger m.v. som kan stimulere fritidslivet på vandet, og hvor der i vores nærområde kunne udvikles flere steder til glæde for vandkvaliteten og fritidslivet. Et andet eksempel er spørgsmålet om håndteringen af byens "natur" som den f.eks. viser sig på voldene ved Christiania. Her frygter Christianshavns Lokaludvalg en hårdhændet tilbagevenden til det udseende, som voldene havde den gang de tjente rent militære formål. Vi ønsker ikke, at Christiania skal se ud som voldene omkring Kastellet. Social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi Vi ønsker også at understrege betydningen af social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi for udviklingen af København. Det gælder både i forhold til at tiltrække turister (Christiania og den omgivende by er et stort turistmål) og i forhold til at fastholde de borgere i bydelen og byen, som lægger vægt på mangfoldighed i deres nærmiljø. I Kommuneplanforslaget gøres der meget ud af den fokuserede byudvikling, og med vores kendskab til befolkningssammensætningen i de nye bydele bliver det så meget desto vigtigere at fastholde målsætninger omkring kulturel og social mangfoldighed i de eksisterende byområder, ikke mindst Christianshavn. København skal fortsat være et godt sted at komme for folk fra den store verden. 6

8 Christianshavns Lokaludvalg ønsker at udvikle et byliv med muligheder både for det organiserede og det spontane liv uden, at de kommercielle interesser begrænser det væsentligt. Her tænker vi især på livet langs kanalerne Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet Det er christianshavnernes erfaring, at nærhed er væsentligt for borgerne. Det giver tryghed og god livskvalitet. Nærhed bør derfor indgå i kommuneplanstrategien. Det er ikke mindst vigtigt, at der tænkes på nærhed omkring borgertilgange til offentlige instanser, læger, biblioteker, posthuse og fritidsfaciliteter. Tilgængelighed kan ses som et aspekt af nærhed, hvorfor tilgængelighed til veje, fortove, bygninger og befordring også bør være en del af kommuneplan.. Med nærhed tænkes på placering i lokalområderne, og i det omfang det ikke kan lade sig gøre, så på steder med mulighed for at benytte offentlige transportmidler. Med hensyn til mulighed for fysisk træning, herunder både forebyggende og vedligeholdende træning samt almindelige fritidsaktiviteter er det vigtigt at det kan foregå i lokalområdet, og gerne til overkommelige priser for især pensionister også uden visitation. Vi har her med glæde bemærket os, at Christianshavn langt om længe vil få anstændige idrætsfaciliteter. Konkretisering af ambitioner for livskvalitet og tryghed ønskes Nedenfor har vi oplistet en række forhold, som naturligt bør overvejes i forhold til en kommuneplanstrategi og kommuneplan, der har livskvalitet, tryghed og velfærd som omdrejningspunkt: I den offentlige transport er det vigtigt, at der tages hensyn til ældre, gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne m.m., således at det er muligt på betryggende vis at komme til f.eks. læge, offentlige instanser, bibliotek og rundt i byen i almindelighed. Her bør udtænkes alternativer til det almindelige bussystem, hvor der normalt ikke er muligt at tage hensyn til, at det for nogen af disse borgergrupper tager længere tid at komme ind og ud af f.eks. en bus. I nyere byggeri er det ikke usædvanligt, at der er elevator, men problemet er ofte, at der er et par trin op til elevatoren, således at det er nødvendigt at der etableres rampe eller lift op til elevatoren. Her skal derfor meget kraftigt opfordres til tænkning i niveaufrie adgangsforhold. Ved etablering af fortove er det vigtigt, at der er ramper, så det er muligt at komme op og ned fra fortovet ligesom det er at foretrække, at der f.eks. ikke er for mange ujævnheder. En målsætning i kommuneplanstrategien om at tilgængelighed tænkes ind i bygge- og anlægsprojekter fra starten, så der ikke efterfølgende skal kompenseres for dette, ligger lige for. Strategi for tilgængelighed på sundhedsområdet i kommuneplanstrategien 7

9 Det vil især være på sin plads at stille krav om tilgængelighed på steder, hvor den offentlige sektor helt eller delvis støtter et projekt eller betaler for serviceydelsen. Således er der utroligt mange læger, speciallæger, tandlæger, røntgenklinikker mm., der er utilgængelige for kørestolsbrugere, gangbesværede og forældre med barnevogne, og der er ofte ingen instanser, der har overblik over, hvilke læger m.m. der er tilgængelige. Det er opfattelsen, at kun ca. 1/3 af disse har tilstrækkelig tilgængelighed. Ved placering af sundhedshuse med offentlige og private sundhedstilbud opfordres til, at disse placeres centralt i de forskellige distrikter, således at de kan nås på betryggende vis med offentlige transportmidler. Alternativt at der etableres satellitter i nærområder, således at de svageste brugere ikke falder fra. Sundhedshuse og alle borgerindgange i øvrigt, herunder f.eks. borgerservice, ældrekontorer, pensions- og omsorgskontorer skal være tilgængelige for alle, således at der er niveaufrie adgangsforhold, elevatorer m.v. Indtil da skal kommunen kunne oplyse, hvilke steder der er fuldt tilgængelige og inden for en overskuelig årrække skal alle steder være gjort tilgængelige. Hensyn til individuelle behov og livsstil giver bedre livskvalitet Også på sundheds- og ældreområderne er der et stigende behov for at indtænke social og kulturel mangfoldighed. Grundlæggende skal der sikres værdige forhold for ældre og handicappede både for de, der forbliver i eget hjem og for de borgere, der vælger andre boligformer. Det handler om boligens størrelse og indretning, hjælpemidler og at der er tilstrækkelig og kvalificeret hjemme- og sygepleje. Og ud over den forebyggende og vedligeholdende træning, skal borgeren have mulighed for at udøve og dyrke sine interesser og fællesskab med andre og danne netværk. Vi glæder os over planerne om et plejehjem på Christianshavn og ser frem til, at de bliver konkretiseret. Lokaludvalget vil gå ind i den videre proces for at sikre, at plejehjemmet får et lokalt præg. Der skal i det hele taget tages hensyn til borgernes individuelle behov og livsstil, så der sikres bedst mulig livskvalitet. Bydelsplanen Endelig henviser vi til vores høringssvar vedr. bydelsplanen for Indre By/Christianshavn, der i øjeblikket er i høring (vedlagt). Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand 8

10 ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget drøfter Kommuneplanforslaget med christianshavnerne i Christianshavnermødet den 5. oktober Sekretariatet sender lokaludvalgets høringssvar og en opsamling på Christianshavnermødet til Økonomiforvaltningen umiddelbart efter Christianshavnermødet. BILAG Se CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Christianshavns Lokaludvalg godkendte høringssvaret, idet linie 10 i afsnittet Nærhed og tilgængelighed som livskvalitet ændres til: Vi har her med glæde bemærket os, at Christianshavn snart vil få anstændige idrætsfaciliteter. 9

11 5. Affaldsregulativer - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om udkast til affaldsregulativer mv. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender oplægget fra Miljøpunkt Indre By- Christianshavn til Teknik- og Miljøforvaltningen som sit høringssvar vedrørende udkast til affaldsregulativer. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har den 26. august 2011 sendt nye affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring med svarfrist den 20. oktober I regulativforslagene beskrives de affaldsordninger, som kommunens borgere og virksomheder fremover vil være omfattet af. Kommunens forslag til nye affaldsregulativer ændrer ikke grundlæggende ved affaldsordningerne for husholdninger. For erhvervsaffaldsordningerne sker dog mere omfattende ændringer bl.a. ved, at kommunen ikke længere anviser genanvendeligt erhvervsaffald. LØSNING Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har skrevet et oplæg til høringssvar, som Teknik og Miljøarbejdsgruppen foreslår lokaludvalget at henvise til. Se bilaget. Formanden foreslår derfor følgende høringssvar: Teknik- og Miljøforvaltningen har den 26. august 2011 sendt nye affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring med svarfrist 20. oktober Borgerdialog Lokaludvalget har drøftet regulativerne med borgerne på et Christianshavnermøde den 5. oktober En opsamling på drøftelsen er vedlagt. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget henviser til det vedlagte papir fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. 10

12 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget drøfter sagen med borgerne på Christianshavnermødet den 5. oktober Sekretariatet sender lokaludvalgets høringssvar samt opsamlingen på Christianshavnermødet til Teknik- og Miljøforvaltningen umiddelbart efter Christianshavnermødet. BILAG 1. Oplæg fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 2. Forslag til affaldsregulativerne Se også CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Christianshavns Lokaludvalg godkendte indstillingen, idet lokaludvalget understreger behovet for, - at christianshavnerne og bydelens virksomheder via affaldsregulativerne systematisk får mulighed for at kildesortere sit affald - at christianshavnerne og bydelens virksomheder får incitament til at nedsætte sine forbrugsog affaldsmængder ved at betale for den mængde affald, man producerer. - at Christianshavn får en nær-genbrugsstation. 6. Supplerende bemærkninger om moderniseringsplan for plejehjem ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte supplerende bemærkninger til høringssvaret om moderniseringsplan for plejehjem, som lokaludvalget vedtog i mødet den 31. august

13 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender de supplerende bemærkninger til høringssvaret om moderniseringsplan for plejehjem, som fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 22. august 2011 sendt moderniseringsplan 2012 for kommunens plejehjem i høring med svarfrist den 16. september I planen indgår et forslag om, at der påbegyndes planlægning af en åben konkurrence vedrørende bygherre- og driftsherrerolle for to nye plejeboligbebyggelser omfattende hver plejeboliger med tilhørende serviceareal på stationsnære arealer på henholdsvis Østerbro/Christianshavn og Amager Øst. Forvaltningen Forvaltningen har supplerende oplyst, at man tænker, at området Østerbro / Christianshavn kun dækker Østerbro og Christianshavn og dermed ikke Indre By. Med hensyn til placering har forvaltningen endnu ikke lagt sig fast på en bestemt grund. Umiddelbart har forvaltningen planlagt, hvis Borgerrepræsentationen godkender det, at gennemføre et udbud, hvor boligselskaberne byder ind med grund og byggeri. Lokaludvalget vedtog et høringssvar i mødet den 31. august Se bilaget. Social, Sundheds- og Omsorgsgruppen har udarbejdet supplerende bemærkninger. LØSNING Arbejdsgruppen foreslår følgende supplerende bemærkninger, som formanden kan tilslutte sig: Christianshavns Lokaludvalg værdsætter initiativet med plejeboliger dedikeret Christianshavn og ser frem til at blive inddraget i planlægningen. Når borgerne ikke længere magter at blive i egen bolig, er det vigtigt, at der er mulighed for fortsat at blive i lokalområdet, hvor borgerne har deres tilknytning, sociale liv og relationer. Christianshavn har stort behov for sådanne boliger, idet Voldboligerne, som pt. er eneste tilbud, absolut ikke er tidssvarende til den standard, som Københavns Kommune har vedtaget. Omkring genhusning / omflytning er det vigtigt, at det sker skånsomt og med så få flytninger som muligt idet erfaringer viser, at denne proces ofte er med til at forkorte borgerens livsforløb. 12

14 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har vedtaget brevet, sender sekretariatet det til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. BILAG 1. Høringssvaret, som formanden i mødet den 8. september 2011 fik bemyndigelse til at sende. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Godkendt 7. Evaluering af Christianshavnerdagen 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal evaluere Christianshavnerdagen, der blev holdt den 3. september INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter Arrangør-gruppens evaluering af Christianshavnerdagen (omdeles i mødet). PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets Christianshavnerdag den 3. september 2011 skal evalueres. 13

15 LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalgets drøftelse tager udgangspunkt i evalueringen fra Arrangørgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES De forskellige synspunkter tages med i overvejelserne om, hvordan Christianshavnerdagen 2012 skal tilrettelægges. BILAG 1. Arrangørgruppens evaluering af Christianshavnerdagen (omdeles i mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Drøftet. Der var bl.a. følgende bemærkninger: - Det er problematisk med frafald af foreninger m.v. på selve dagen. - Det var en stor succes med professionelle lydfolk. - Sammenfald af Christianshavnerdagen med andre store lokale arrangementer som loppemarked ses ikke entydigt som et problem. 2. Alle, der bidrog til Christianshavnerdagen, inviteres til lokaludvalgets nytårskur. 3. Lokaludvalget takkede arrangørgruppen for det store arbejde. 4. Julius Lund meddelte, at han trækker sig som tovholder for arrangørgruppen. Lokaludvalget vil udpege en ny tovholder på et kommende møde. 8. Drøftelse af udkast til restaurationsplan ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte Bevillingsnævnets udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune. 14

16 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter Bevillingsnævnets udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune (se bilaget). PROBLEMSTILLING Bevillingsnævnet har anmodet om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet i udkastet til restaurationsplanen om lokalisering af alkoholbevillinger i det foreløbige udkast til restaurationsplan. (Se bilaget). Svarfristen er den 4. november LØSNING Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø og Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid er begge blevet bedt om at drøfte sagen. Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid har endnu ikke haft lejlighed til det. Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø har ingen indstilling til planen, bort set fra at de i enighed tager den overordnede strategi for tildeling af bevillinger på Christianshavn til efterretning. I udkastet omtales særlige forhold for Indre By/Christianshavn, men omtalen angår kun Indre By. Lokaludvalget skal drøfte hvilke særlige forhold på Christianshavn, der bør tages med i planen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget tager sagen op i Christianshavnermødet den 5. oktober På baggrund af drøftelsen i lokaludvalget den 28. september og drøftelsen med borgerne på Christianshavnermødet den 5. oktober 2011 beslutter lokaludvalget et høringssvar i mødet den 26. oktober Bevillingsnævnet påtænker at invitere lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplan, inden udkastet sendes i offentlig høring. BILAG Udkast til restaurationsplan 15

17 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Drøftet. Der var bl.a. følgende bemærkninger: - Med de måske kommende broer over havnen, vil der komme flere folk og dermed sandsynligvis mere støj. Derfor vil det give mening at kigge på antal af bevillinger m.v. i den forbindelse. - Det nuværende niveau af bevillinger i området er udmærket, og generelt er indtrykket, at de fleste restaurationer tager hensyn til naboer. Der er ikke behov for at være mere restriktiv. 9. Puljeøkonomien, september 2011 ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning (se bilaget) PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. BILAG 1. Puljeøkonomien, 21. september Sekretariatsøkonomien, 19. september

18 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Taget til efterretning. 10. Puljeansøgninger, september 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til 3 puljeansøgninger samt en anmodning om at ændre på vilkårene for et tidligere afgivet tilsagn om støtte. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg giver tilsagn til Kirkens Korshær om støtte på kr. til aktiviteten Kor for børn og forældre, idet det forudsættes, at der ikke er tale om en religiøs aktivitet. Lokaludvalget ønsker ikke at give støtte til forplejning i forbindelse med aktiviteten. 2. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Foreningen Kulturbroen Folkloric på ansøgningen om støtte til Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn, da lokaludvalget tidligere i år har givet støtte til foreningen til en lignende aktivitet. 3. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter, hvorvidt der skal gives tilsagn om støtte på kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? 4. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler CSR/Nanok, at støtten fra lokaludvalget på kr. til pokalfinalen den 25. juni også kan bruges til at dække udgiften til tribune. Denne ændring af vilkåret for det tidligere afgivne tilsagn om støtte sker efter en konkret vurdering af sagen. PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 3 ansøgninger om puljemidler, samt en anmodning om støtte til et andet formål end det, lokaludvalget tidligere har givet tilsagn om at støtte. Sagerne er kort er præsenteret i løsningsafsnittet. 17

19 LØSNING 1. Kirkens Korshær: Kor for børn og forældre Kirkens Korshær har ansøgt om kr. til en kor-aktivitet for børn og deres forældre 8 søndage i oktober, november og december Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at aktiviteten er netværksdannende og bydelsrelateret, og styrker Christianshavns sociale og kulturelle ressourcer. Forudsat, at der ikke er tale om religiøs virksomhed, ser sekretariatet intet til hinder for at støtte projektet. Arbejdsgruppens anbefaling Kirkens Korshærs byarbejde på Christianshavn har indsendt en fornyet ansøgning om støtte til koraktiviteter for forældre og børn. Projektet er tidligere støttet med kr. af lokaludvalget, men blev stoppet, da lederen blandede forkyndelse ind i undervisningen. Beløbet blev derfor aldrig brugt. Den tidligere leder er udskiftet, og efter råd fra sekretariatet er indsendt en fornyet ansøgning, som gruppen har behandlet. Arbejdsgruppen indstiller, at projektet anses for støtteværdigt for det samme beløb (20.000), som tidligere. Den aktuelle ansøgning er på kr., idet der søges om til fortæring. Vi mener her, at Kirkens Korshær selv må finde midler til den del af arrangementet. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg giver tilsagn til Kirkens Korshær om støtte på kr. til aktiviteten Kor for børn og forældre, idet det forudsættes, at der ikke er tale om en religiøs aktivitet. Lokaludvalget ønsker ikke at give støtte til forplejningen i forbindelse med aktiviteten. 2. Foreningen Kulturbroen Folkloric: Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn Foreningen Kulturbroen Folkloric søger om kr. til afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn 6 tirsdage fra kl i perioden ultimo september ultimo november, første gang den 27. setpember. Aktiviteten finder sted i Christianshavns Beboerhus. Der er en brugerbetaling på 20 kr. pr. person for institutioner og 30 kr. for private pr. person. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret, dialogskabende, lokalkulturelt udviklende og identitetsstøttende. Arrangementet styrker Christianshavns kulturelle ressourcer, og 18

20 samler borgerne på tværs af sociale og etniske forskelle. Sekretariatet ser intet til hinder for at støtte aktiviteten. Arbejdsgruppens anbefaling Foreningen Kulturbroen Folkloric har indsendt ansøgning på kr. til projektet dans og sang til trommemusik. Arrangementet blev afholdt udendørs i foråret og ønskes nu afholdt indendørs i Beboerhuset i november. Gruppen har ved selvsyn konstateret, at kvaliteten og entusiasmen er til stede, men mener ikke at kunne støtte 2 identiske arrangementer indenfor samme år. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Foreningen Kulturbroen Folkloric på ansøgningen om støtte til Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn, da lokaludvalget tidligere i år har givet støtte til foreningen til en lignende aktivitet. 3. BZ og andre ungdomsbevægelser giver vi de unge de tilbud de behøver? En borger har ansøgt om kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? Ansøgers hensigt er at gøre christianshavnerne lidt klogere på, hvorfor de unge gør oprør, hvor Christiania og de jævnlige gadekampe på Christianshavn er i den sammenhæng og hvordan vi måske selv kan give de nye generationer så meget plads, at de ikke behøver at slås for den. Film- og debataftenen finder sted den 27. november kl i Christianias biograf, Byens Lys (ikke den 27. oktober, som der ellers står i ansøgningen). Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret og dialogskabende, og styrker sammenhængen mellem de forskellige boligområder i bydelen. Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet. Ansøgningen er sendt den 9. september, men ansøgeren har fået lovning på, at lokaludvalget tager stilling til ansøgningen i mødet den 28. september. Ansøgningsfristen for ansøgninger til lokaludvalgsmødet den 28. september er ellers den 1. september. Da ansøgere skal behandles lige, mener sekretariatet, at lokaludvalget bør udsætte behandlingen af ansøgningen til lokaludvalgsmødet den 26. oktober Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsgruppen fremlægger sin anbefaling mundtligt i lokaludvalgsmødet. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg beslutter, hvorvidt der skal gives tilsagn om støtte på kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? 19

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere