for mødet den 28. september 2011 kl i Beboerhuset, Dronningensgade 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og dagsorden ( ) 3. Bydelsplanen - høringssvar ( ) 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) 5. Affaldsregulativer - høringssvar ( ) 6. Supplerende bemærkninger om moderniseringsplan for plejehjem ( ) 7. Evaluering af Christianshavnerdagen 2011 ( ) 8. Drøftelse af udkast til restaurationsplan ( ) 9. Puljeøkonomien, september 2011 ( ) 10. Puljeansøgninger, september 2011 ( ) 11. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 12. Meddelelser ( ) 13. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Intet 2. Referat og dagsorden ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Christianshavns Lokaludvalg havde ingen bemærkninger til referatet fra det seneste lokaludvalgsmøde. 2. Christianshavns Lokaludvalg godkendte dagsordenen for det aktuelle møde. 3. Bydelsplanen - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslag til Bydelsplan for Indre By- Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 16. august 2011 at sende forslag til Bydelsplan for Indre By- Christianshavn i høring i de øvrige udvalg på Rådhuset samt i Indre By Lokaludvalg og i Christianshavns Lokaludvalg med svarfrist den 3. oktober Økonomiforvaltningen opfordrer lokaludvalget til at tilkendegive, hvilke projekter/indsatser i bydelsplanen, lokaludvalget selv vil arbejde videre med og på hvilken måde. I mødet den 31. august 2011 besluttede lokaludvalget: 1. at Bydelsplangruppen skriver et udkast til høringssvar, som lokaludvalget kan tage stilling til i mødet den 28. september Lokaludvalgets medlemmer kan maile deres bemærkninger til bydelsplanen til bydelsplangruppen. 2

4 3. Af høringssvaret skal det fremgå, at lokaludvalget savner et oversigtskort i bydelsplanen med temaer og forslag på Christianshavn plottet ind. LØSNING Lokaludvalgets bydelsplangruppe har drøftet sagen og foreslår følgende høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg har nu fået sin egen bydelsplan i høring efter den har været behandlet af Økonomiforvaltningen. Ændringerne i forhold til den færdige bydelsplan, christianshavnerne havde udarbejdet, er til at få øje på: Pointer, konklusioner er udeladt; illustrationer, der havde sammenhæng med teksten, er strøget eller erstattet med irrelevante billeder efter forvaltningens smag og selve lay-out et er gjort kedeligt til det kønsløse og ulæselige. Det er kort sagt ikke mere den bydelsplan, som borgerne blev inddraget i at lave, men forvaltningens bydelsplan med nogen inspiration fra borgerne. Lokaludvalget vil derfor gøre Borgerrepræsentationen opmærksom på, at vi kun i stærkt begrænset omfang kan føle ejerskab til den foreliggende plan. Vi håber på gunstigere vilkår for meningsfuld borgerinddragelse, når der næste gang skal udarbejdes bydelsplan. Uddybende ønsker vi at anføre flg. mere specifikke punkter: 1. Afsnittet om husbåde får en drejning, der misfortolker lokaludvalgets holdninger; 2. Vores tekst omkring de eventuelle broers indflydelse på havnemiljøet har undergået en drejning stik imod hensigten; 3. Afsnittet om vandkvaliteten og især problemerne hermed svarer ikke til de oplysninger, der fremgår af vores samarbejde med Søgruppen (en borgergruppe, bestående af christianshavnere med fokus på forholdene i Stadsgraven); 4. Vores konklusion er pist, væk! 5. Vores afsnit om trafik er omarbejdet til ukendelighed og billedet, der illustrerer vores vision om Torvegade som gågade ad åre, er pist væk! 6. Vores smukke luftfoto af Christianshavn, som vi alle havde set frem til som frontispice, er også pist væk! Det kan ikke være manglende billedkvalitet, da billedet er i 300 dpi og efterbehandlet efter Danske Dagblades standard v Afsnittene om dialog og samarbejde bør anbringes ved den bydel, de relaterer til; 8. Der mangler et oversigtkort, hvoraf placeringen af vore temaer og forslag fremgår. Man har dog magtet at producere et sådant for så vidt angår Indre By. 9. Forvaltningens kommentarer er generelt overfladiske og intetsigende. De munder typisk ud i, at der ikke pt. er financiering - hvilket er irrelevant: Formålet med at udarbejde kommuneog bydelsplaner er jo netop at give et beslutningsværktøj, når det fremover skal bestemmes hvilke tiltag, der skal findes penge til. 10. Endelig er det grafiske design ret elendigt, herunder valg af en font, der gør teksten svært læselig for alle, der er én dag over 18. Og en del af teksten er oven i købet trykt med negativ, hvad der forringer læsbarheden yderligere. 3

5 Vi henstiller, at vi, inden næste bydelsplan skal påbegyndes, har sikkerhed for en arbejdsplatform, der gør det muligt at engagere borgerne. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Lokaludvalget har tidligere truffet en beslutning om på et tidspunkt at vurdere, om man vil bekoste trykningen af et antal eksemplarer af bydelsplanen. Lokaludvalget får en indstilling om det senere på året. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. BILAG Forslag til bydelsplan (udsendt forud for lokaludvalgsmødet den 31. august 2011) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Der blev stemt om indstillingen. For stemte 5 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 9 lokaludvalgsmedlemmer. 3 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Indstillingen blev ikke godkendt. Herefter bemyndigede lokaludvalget formanden til at sende et høringssvar, som Bydelsplangruppen udarbejder udkast til, idet høringssvaret indholdsmæssigt skal rumme det samme som det indstillede høringssvar. Høringssvaret ses i bilag 1 til dette referat. 4

6 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslag til kommuneplan INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret om forslaget til kommuneplan 2011, som fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Forslag til Kommuneplan 2011 er i offentlig høring fra den 15. august til den 15. oktober Forslaget giver bud på hvordan a. der skal blive plads til nye københavnere b. vækst og livskvalitet kan gå hånd i hånd i den kommende byudvikling c. København skal styrke sin position som en miljømetropol med grøn vækst d. København og Malmö kan være driver for vækst i Øresundsregionen LØSNING Ingen arbejdsgrupper har haft lejlighed til at drøfte kommuneplanforslaget. Formanden foreslår, at lokaludvalget sender nedenstående høringssvar. Det er en opdatering af høringssvaret om kommuneplanstrategien, som lokaludvalget vedtog den 29. september Endvidere henvises til høringssvaret om bydelsplanen, som lokaludvalget skal beslutte i mødet den 28. september Høringssvar Her er Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar vedrørende Forslag til Kommuneplan Borgerdialog Lokaludvalget har drøftet kommuneplanforslaget med christianshavnerne på Christianshavnermødet den 5. oktober En opsamling på borgernes synspunkter er vedlagt. 5

7 Lokaludvalgets holdning Christianshavns Lokaludvalg anerkender kommuneplanens ambitiøse mål for byens udvikling indenfor de beskrevne udfordringer; ikke mindst de miljømæssige og trafikpolitiske mål med kun en tredjedel af al trafik som biltrafik. Vi har imidlertid valgt at understrege nogle temaer for bydelsplanarbejdet, som lokaludvalget sammen Indre By Lokaludvalg netop har afsluttet, og som i en vis udstrækning mangler en belysning i det forelagte forslag til kommuneplan. Konkretisering af de trafik- og miljømæssige ambitioner ønskes En række begreber er ikke nærmere defineret. Det betyder for det trafikpolitiske område, at spørgsmålene om den tunge trafik, de store turistbussers adgangsforhold, stillegader men også håndtering af cykelstier i områder med andre former for intensiv let trafik (Christiania) ikke nævnes. Disse forhold har interesse i vores nærområde. På det miljømæssige område mangler der tilsvarende en række præciseringer af de opstillede miljømål. Vi vil gerne have en præcisering af udviklingen af havne- og kanalvandene hvad angår renhed, bedre vandgennemstrømning ved hjælp af åbninger af dæmninger m.v. som kan stimulere fritidslivet på vandet, og hvor der i vores nærområde kunne udvikles flere steder til glæde for vandkvaliteten og fritidslivet. Et andet eksempel er spørgsmålet om håndteringen af byens "natur" som den f.eks. viser sig på voldene ved Christiania. Her frygter Christianshavns Lokaludvalg en hårdhændet tilbagevenden til det udseende, som voldene havde den gang de tjente rent militære formål. Vi ønsker ikke, at Christiania skal se ud som voldene omkring Kastellet. Social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi Vi ønsker også at understrege betydningen af social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi for udviklingen af København. Det gælder både i forhold til at tiltrække turister (Christiania og den omgivende by er et stort turistmål) og i forhold til at fastholde de borgere i bydelen og byen, som lægger vægt på mangfoldighed i deres nærmiljø. I Kommuneplanforslaget gøres der meget ud af den fokuserede byudvikling, og med vores kendskab til befolkningssammensætningen i de nye bydele bliver det så meget desto vigtigere at fastholde målsætninger omkring kulturel og social mangfoldighed i de eksisterende byområder, ikke mindst Christianshavn. København skal fortsat være et godt sted at komme for folk fra den store verden. 6

8 Christianshavns Lokaludvalg ønsker at udvikle et byliv med muligheder både for det organiserede og det spontane liv uden, at de kommercielle interesser begrænser det væsentligt. Her tænker vi især på livet langs kanalerne Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet Det er christianshavnernes erfaring, at nærhed er væsentligt for borgerne. Det giver tryghed og god livskvalitet. Nærhed bør derfor indgå i kommuneplanstrategien. Det er ikke mindst vigtigt, at der tænkes på nærhed omkring borgertilgange til offentlige instanser, læger, biblioteker, posthuse og fritidsfaciliteter. Tilgængelighed kan ses som et aspekt af nærhed, hvorfor tilgængelighed til veje, fortove, bygninger og befordring også bør være en del af kommuneplan.. Med nærhed tænkes på placering i lokalområderne, og i det omfang det ikke kan lade sig gøre, så på steder med mulighed for at benytte offentlige transportmidler. Med hensyn til mulighed for fysisk træning, herunder både forebyggende og vedligeholdende træning samt almindelige fritidsaktiviteter er det vigtigt at det kan foregå i lokalområdet, og gerne til overkommelige priser for især pensionister også uden visitation. Vi har her med glæde bemærket os, at Christianshavn langt om længe vil få anstændige idrætsfaciliteter. Konkretisering af ambitioner for livskvalitet og tryghed ønskes Nedenfor har vi oplistet en række forhold, som naturligt bør overvejes i forhold til en kommuneplanstrategi og kommuneplan, der har livskvalitet, tryghed og velfærd som omdrejningspunkt: I den offentlige transport er det vigtigt, at der tages hensyn til ældre, gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne m.m., således at det er muligt på betryggende vis at komme til f.eks. læge, offentlige instanser, bibliotek og rundt i byen i almindelighed. Her bør udtænkes alternativer til det almindelige bussystem, hvor der normalt ikke er muligt at tage hensyn til, at det for nogen af disse borgergrupper tager længere tid at komme ind og ud af f.eks. en bus. I nyere byggeri er det ikke usædvanligt, at der er elevator, men problemet er ofte, at der er et par trin op til elevatoren, således at det er nødvendigt at der etableres rampe eller lift op til elevatoren. Her skal derfor meget kraftigt opfordres til tænkning i niveaufrie adgangsforhold. Ved etablering af fortove er det vigtigt, at der er ramper, så det er muligt at komme op og ned fra fortovet ligesom det er at foretrække, at der f.eks. ikke er for mange ujævnheder. En målsætning i kommuneplanstrategien om at tilgængelighed tænkes ind i bygge- og anlægsprojekter fra starten, så der ikke efterfølgende skal kompenseres for dette, ligger lige for. Strategi for tilgængelighed på sundhedsområdet i kommuneplanstrategien 7

9 Det vil især være på sin plads at stille krav om tilgængelighed på steder, hvor den offentlige sektor helt eller delvis støtter et projekt eller betaler for serviceydelsen. Således er der utroligt mange læger, speciallæger, tandlæger, røntgenklinikker mm., der er utilgængelige for kørestolsbrugere, gangbesværede og forældre med barnevogne, og der er ofte ingen instanser, der har overblik over, hvilke læger m.m. der er tilgængelige. Det er opfattelsen, at kun ca. 1/3 af disse har tilstrækkelig tilgængelighed. Ved placering af sundhedshuse med offentlige og private sundhedstilbud opfordres til, at disse placeres centralt i de forskellige distrikter, således at de kan nås på betryggende vis med offentlige transportmidler. Alternativt at der etableres satellitter i nærområder, således at de svageste brugere ikke falder fra. Sundhedshuse og alle borgerindgange i øvrigt, herunder f.eks. borgerservice, ældrekontorer, pensions- og omsorgskontorer skal være tilgængelige for alle, således at der er niveaufrie adgangsforhold, elevatorer m.v. Indtil da skal kommunen kunne oplyse, hvilke steder der er fuldt tilgængelige og inden for en overskuelig årrække skal alle steder være gjort tilgængelige. Hensyn til individuelle behov og livsstil giver bedre livskvalitet Også på sundheds- og ældreområderne er der et stigende behov for at indtænke social og kulturel mangfoldighed. Grundlæggende skal der sikres værdige forhold for ældre og handicappede både for de, der forbliver i eget hjem og for de borgere, der vælger andre boligformer. Det handler om boligens størrelse og indretning, hjælpemidler og at der er tilstrækkelig og kvalificeret hjemme- og sygepleje. Og ud over den forebyggende og vedligeholdende træning, skal borgeren have mulighed for at udøve og dyrke sine interesser og fællesskab med andre og danne netværk. Vi glæder os over planerne om et plejehjem på Christianshavn og ser frem til, at de bliver konkretiseret. Lokaludvalget vil gå ind i den videre proces for at sikre, at plejehjemmet får et lokalt præg. Der skal i det hele taget tages hensyn til borgernes individuelle behov og livsstil, så der sikres bedst mulig livskvalitet. Bydelsplanen Endelig henviser vi til vores høringssvar vedr. bydelsplanen for Indre By/Christianshavn, der i øjeblikket er i høring (vedlagt). Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand 8

10 ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget drøfter Kommuneplanforslaget med christianshavnerne i Christianshavnermødet den 5. oktober Sekretariatet sender lokaludvalgets høringssvar og en opsamling på Christianshavnermødet til Økonomiforvaltningen umiddelbart efter Christianshavnermødet. BILAG Se CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Christianshavns Lokaludvalg godkendte høringssvaret, idet linie 10 i afsnittet Nærhed og tilgængelighed som livskvalitet ændres til: Vi har her med glæde bemærket os, at Christianshavn snart vil få anstændige idrætsfaciliteter. 9

11 5. Affaldsregulativer - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om udkast til affaldsregulativer mv. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender oplægget fra Miljøpunkt Indre By- Christianshavn til Teknik- og Miljøforvaltningen som sit høringssvar vedrørende udkast til affaldsregulativer. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har den 26. august 2011 sendt nye affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring med svarfrist den 20. oktober I regulativforslagene beskrives de affaldsordninger, som kommunens borgere og virksomheder fremover vil være omfattet af. Kommunens forslag til nye affaldsregulativer ændrer ikke grundlæggende ved affaldsordningerne for husholdninger. For erhvervsaffaldsordningerne sker dog mere omfattende ændringer bl.a. ved, at kommunen ikke længere anviser genanvendeligt erhvervsaffald. LØSNING Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har skrevet et oplæg til høringssvar, som Teknik og Miljøarbejdsgruppen foreslår lokaludvalget at henvise til. Se bilaget. Formanden foreslår derfor følgende høringssvar: Teknik- og Miljøforvaltningen har den 26. august 2011 sendt nye affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring med svarfrist 20. oktober Borgerdialog Lokaludvalget har drøftet regulativerne med borgerne på et Christianshavnermøde den 5. oktober En opsamling på drøftelsen er vedlagt. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget henviser til det vedlagte papir fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. 10

12 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget drøfter sagen med borgerne på Christianshavnermødet den 5. oktober Sekretariatet sender lokaludvalgets høringssvar samt opsamlingen på Christianshavnermødet til Teknik- og Miljøforvaltningen umiddelbart efter Christianshavnermødet. BILAG 1. Oplæg fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 2. Forslag til affaldsregulativerne Se også CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Christianshavns Lokaludvalg godkendte indstillingen, idet lokaludvalget understreger behovet for, - at christianshavnerne og bydelens virksomheder via affaldsregulativerne systematisk får mulighed for at kildesortere sit affald - at christianshavnerne og bydelens virksomheder får incitament til at nedsætte sine forbrugsog affaldsmængder ved at betale for den mængde affald, man producerer. - at Christianshavn får en nær-genbrugsstation. 6. Supplerende bemærkninger om moderniseringsplan for plejehjem ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte supplerende bemærkninger til høringssvaret om moderniseringsplan for plejehjem, som lokaludvalget vedtog i mødet den 31. august

13 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender de supplerende bemærkninger til høringssvaret om moderniseringsplan for plejehjem, som fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 22. august 2011 sendt moderniseringsplan 2012 for kommunens plejehjem i høring med svarfrist den 16. september I planen indgår et forslag om, at der påbegyndes planlægning af en åben konkurrence vedrørende bygherre- og driftsherrerolle for to nye plejeboligbebyggelser omfattende hver plejeboliger med tilhørende serviceareal på stationsnære arealer på henholdsvis Østerbro/Christianshavn og Amager Øst. Forvaltningen Forvaltningen har supplerende oplyst, at man tænker, at området Østerbro / Christianshavn kun dækker Østerbro og Christianshavn og dermed ikke Indre By. Med hensyn til placering har forvaltningen endnu ikke lagt sig fast på en bestemt grund. Umiddelbart har forvaltningen planlagt, hvis Borgerrepræsentationen godkender det, at gennemføre et udbud, hvor boligselskaberne byder ind med grund og byggeri. Lokaludvalget vedtog et høringssvar i mødet den 31. august Se bilaget. Social, Sundheds- og Omsorgsgruppen har udarbejdet supplerende bemærkninger. LØSNING Arbejdsgruppen foreslår følgende supplerende bemærkninger, som formanden kan tilslutte sig: Christianshavns Lokaludvalg værdsætter initiativet med plejeboliger dedikeret Christianshavn og ser frem til at blive inddraget i planlægningen. Når borgerne ikke længere magter at blive i egen bolig, er det vigtigt, at der er mulighed for fortsat at blive i lokalområdet, hvor borgerne har deres tilknytning, sociale liv og relationer. Christianshavn har stort behov for sådanne boliger, idet Voldboligerne, som pt. er eneste tilbud, absolut ikke er tidssvarende til den standard, som Københavns Kommune har vedtaget. Omkring genhusning / omflytning er det vigtigt, at det sker skånsomt og med så få flytninger som muligt idet erfaringer viser, at denne proces ofte er med til at forkorte borgerens livsforløb. 12

14 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har vedtaget brevet, sender sekretariatet det til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. BILAG 1. Høringssvaret, som formanden i mødet den 8. september 2011 fik bemyndigelse til at sende. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Godkendt 7. Evaluering af Christianshavnerdagen 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal evaluere Christianshavnerdagen, der blev holdt den 3. september INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter Arrangør-gruppens evaluering af Christianshavnerdagen (omdeles i mødet). PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets Christianshavnerdag den 3. september 2011 skal evalueres. 13

15 LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalgets drøftelse tager udgangspunkt i evalueringen fra Arrangørgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES De forskellige synspunkter tages med i overvejelserne om, hvordan Christianshavnerdagen 2012 skal tilrettelægges. BILAG 1. Arrangørgruppens evaluering af Christianshavnerdagen (omdeles i mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Drøftet. Der var bl.a. følgende bemærkninger: - Det er problematisk med frafald af foreninger m.v. på selve dagen. - Det var en stor succes med professionelle lydfolk. - Sammenfald af Christianshavnerdagen med andre store lokale arrangementer som loppemarked ses ikke entydigt som et problem. 2. Alle, der bidrog til Christianshavnerdagen, inviteres til lokaludvalgets nytårskur. 3. Lokaludvalget takkede arrangørgruppen for det store arbejde. 4. Julius Lund meddelte, at han trækker sig som tovholder for arrangørgruppen. Lokaludvalget vil udpege en ny tovholder på et kommende møde. 8. Drøftelse af udkast til restaurationsplan ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte Bevillingsnævnets udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune. 14

16 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter Bevillingsnævnets udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune (se bilaget). PROBLEMSTILLING Bevillingsnævnet har anmodet om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet i udkastet til restaurationsplanen om lokalisering af alkoholbevillinger i det foreløbige udkast til restaurationsplan. (Se bilaget). Svarfristen er den 4. november LØSNING Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø og Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid er begge blevet bedt om at drøfte sagen. Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid har endnu ikke haft lejlighed til det. Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø har ingen indstilling til planen, bort set fra at de i enighed tager den overordnede strategi for tildeling af bevillinger på Christianshavn til efterretning. I udkastet omtales særlige forhold for Indre By/Christianshavn, men omtalen angår kun Indre By. Lokaludvalget skal drøfte hvilke særlige forhold på Christianshavn, der bør tages med i planen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Lokaludvalget tager sagen op i Christianshavnermødet den 5. oktober På baggrund af drøftelsen i lokaludvalget den 28. september og drøftelsen med borgerne på Christianshavnermødet den 5. oktober 2011 beslutter lokaludvalget et høringssvar i mødet den 26. oktober Bevillingsnævnet påtænker at invitere lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplan, inden udkastet sendes i offentlig høring. BILAG Udkast til restaurationsplan 15

17 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER Drøftet. Der var bl.a. følgende bemærkninger: - Med de måske kommende broer over havnen, vil der komme flere folk og dermed sandsynligvis mere støj. Derfor vil det give mening at kigge på antal af bevillinger m.v. i den forbindelse. - Det nuværende niveau af bevillinger i området er udmærket, og generelt er indtrykket, at de fleste restaurationer tager hensyn til naboer. Der er ikke behov for at være mere restriktiv. 9. Puljeøkonomien, september 2011 ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning (se bilaget) PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. BILAG 1. Puljeøkonomien, 21. september Sekretariatsøkonomien, 19. september

18 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. SEPTEMBER 2011 Taget til efterretning. 10. Puljeansøgninger, september 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til 3 puljeansøgninger samt en anmodning om at ændre på vilkårene for et tidligere afgivet tilsagn om støtte. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg giver tilsagn til Kirkens Korshær om støtte på kr. til aktiviteten Kor for børn og forældre, idet det forudsættes, at der ikke er tale om en religiøs aktivitet. Lokaludvalget ønsker ikke at give støtte til forplejning i forbindelse med aktiviteten. 2. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Foreningen Kulturbroen Folkloric på ansøgningen om støtte til Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn, da lokaludvalget tidligere i år har givet støtte til foreningen til en lignende aktivitet. 3. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter, hvorvidt der skal gives tilsagn om støtte på kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? 4. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler CSR/Nanok, at støtten fra lokaludvalget på kr. til pokalfinalen den 25. juni også kan bruges til at dække udgiften til tribune. Denne ændring af vilkåret for det tidligere afgivne tilsagn om støtte sker efter en konkret vurdering af sagen. PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 3 ansøgninger om puljemidler, samt en anmodning om støtte til et andet formål end det, lokaludvalget tidligere har givet tilsagn om at støtte. Sagerne er kort er præsenteret i løsningsafsnittet. 17

19 LØSNING 1. Kirkens Korshær: Kor for børn og forældre Kirkens Korshær har ansøgt om kr. til en kor-aktivitet for børn og deres forældre 8 søndage i oktober, november og december Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at aktiviteten er netværksdannende og bydelsrelateret, og styrker Christianshavns sociale og kulturelle ressourcer. Forudsat, at der ikke er tale om religiøs virksomhed, ser sekretariatet intet til hinder for at støtte projektet. Arbejdsgruppens anbefaling Kirkens Korshærs byarbejde på Christianshavn har indsendt en fornyet ansøgning om støtte til koraktiviteter for forældre og børn. Projektet er tidligere støttet med kr. af lokaludvalget, men blev stoppet, da lederen blandede forkyndelse ind i undervisningen. Beløbet blev derfor aldrig brugt. Den tidligere leder er udskiftet, og efter råd fra sekretariatet er indsendt en fornyet ansøgning, som gruppen har behandlet. Arbejdsgruppen indstiller, at projektet anses for støtteværdigt for det samme beløb (20.000), som tidligere. Den aktuelle ansøgning er på kr., idet der søges om til fortæring. Vi mener her, at Kirkens Korshær selv må finde midler til den del af arrangementet. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg giver tilsagn til Kirkens Korshær om støtte på kr. til aktiviteten Kor for børn og forældre, idet det forudsættes, at der ikke er tale om en religiøs aktivitet. Lokaludvalget ønsker ikke at give støtte til forplejningen i forbindelse med aktiviteten. 2. Foreningen Kulturbroen Folkloric: Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn Foreningen Kulturbroen Folkloric søger om kr. til afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn 6 tirsdage fra kl i perioden ultimo september ultimo november, første gang den 27. setpember. Aktiviteten finder sted i Christianshavns Beboerhus. Der er en brugerbetaling på 20 kr. pr. person for institutioner og 30 kr. for private pr. person. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret, dialogskabende, lokalkulturelt udviklende og identitetsstøttende. Arrangementet styrker Christianshavns kulturelle ressourcer, og 18

20 samler borgerne på tværs af sociale og etniske forskelle. Sekretariatet ser intet til hinder for at støtte aktiviteten. Arbejdsgruppens anbefaling Foreningen Kulturbroen Folkloric har indsendt ansøgning på kr. til projektet dans og sang til trommemusik. Arrangementet blev afholdt udendørs i foråret og ønskes nu afholdt indendørs i Beboerhuset i november. Gruppen har ved selvsyn konstateret, at kvaliteten og entusiasmen er til stede, men mener ikke at kunne støtte 2 identiske arrangementer indenfor samme år. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Foreningen Kulturbroen Folkloric på ansøgningen om støtte til Afrikansk dans for institutionsbørn, dagplejebørn, private og skoler på Christianshavn, da lokaludvalget tidligere i år har givet støtte til foreningen til en lignende aktivitet. 3. BZ og andre ungdomsbevægelser giver vi de unge de tilbud de behøver? En borger har ansøgt om kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? Ansøgers hensigt er at gøre christianshavnerne lidt klogere på, hvorfor de unge gør oprør, hvor Christiania og de jævnlige gadekampe på Christianshavn er i den sammenhæng og hvordan vi måske selv kan give de nye generationer så meget plads, at de ikke behøver at slås for den. Film- og debataftenen finder sted den 27. november kl i Christianias biograf, Byens Lys (ikke den 27. oktober, som der ellers står i ansøgningen). Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret og dialogskabende, og styrker sammenhængen mellem de forskellige boligområder i bydelen. Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet. Ansøgningen er sendt den 9. september, men ansøgeren har fået lovning på, at lokaludvalget tager stilling til ansøgningen i mødet den 28. september. Ansøgningsfristen for ansøgninger til lokaludvalgsmødet den 28. september er ellers den 1. september. Da ansøgere skal behandles lige, mener sekretariatet, at lokaludvalget bør udsætte behandlingen af ansøgningen til lokaludvalgsmødet den 26. oktober Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsgruppen fremlægger sin anbefaling mundtligt i lokaludvalgsmødet. Formandens indstilling At Christianshavns Lokaludvalg beslutter, hvorvidt der skal gives tilsagn om støtte på kr. til en film- og debataften om BZ-bevægelsen med temaet Giver vi de unge de tilbud de behøver? 19

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-6933) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-6944) 3. Det lokale miljøarbejde - høringssvar (2011-4231) 4. Ændring i konceptet for lokaludvalg - høringssvar (2011-4282)

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 REFERAT for mødet den 27.02.2013, kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2013-39634) 1 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2013-39637) 2 3. Decentral forvaltningsorganisering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Status på politik for seniorliv orientering.

Status på politik for seniorliv orientering. Punkt 9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering. 2012-25679. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at vedlagte status på politik for seniorliv tages til

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 For mødet den 30. juni 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-83586) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-83595) 3. Drøftelse af klyngeledelse på børneinstitutionsområdet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden)

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden) For mødet den 27. august 2009 kl. 18.30 på Christiania, Mælkebøttens fællesrum 1. Åben spørgetid 2. Godkendelse af dagsorden 3. Revision af forretningsordenen 2. behandling 4. Valg til forretningsudvalget

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2014 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere