Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv"

Transkript

1 Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne i Horsens Kommune Forslaget er udarbejdet af bestyrelsen for foreningen Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe

2 Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er en forening, som har til formål At fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for , herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet. At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og Tage selvstændige initiativer til projekter og processer Bestyrelsen har følgende medlemmer: Anders Madsen, Træden Diana Gosvig, Gedved Eigil Holm, Gedved (suppleant) Finn Heintzelmann, Voervadsbro Hanne Sole Christensen, Vestbirk (suppleant) Hans Kurt Jacobsen, Egebjerg Jens Jørgen Andreasen, Sejet Jørgen Skov Nielsen, Åle (næstformand/sekretær) Lone Mikkelsen, Tvingstrup (formand) Søren Dalsgaard, Boller Peter Sørensen, Egebjerg (Horsens Byråd) Sven Jørgensen, Nim (Horsens byråd) Henning Jensen, Horsens (Region Midtjylland) A. Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er en lokal aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet Navn og adresse HORSENSEGNENS LOKALE AKTIONSGRUPPE Vestervænget 5 B, Tvingstrup, 8700 HORSENS B. Kontaktperson Formand Lone Mikkelsen Vestervænget 5 B, Tvingstrup, 8700 Horsens Telefon nr C. Bilag Bilag 1, Den socio-økonomiske redegørelse fra forhåndsgodkendelsen er vedlagt i let revideret udgave Bilag 2, Tekst i mail udsendt til medlemmerne i forbindelse med høring. Bilag 3, Kort over Horsens kommune D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse Udviklingsstrategien for indsatsen i Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er blevet til i perioden oktober december I denne periode har foreningens bestyrelse diskuteret og udformet strategien, og medlemmerne har været inddraget. Horsensegnens Lokale aktionsgruppe er en nystiftet forening og er på den måde startet helt på bar bund med udviklingen af strategien. Blandt medlemmerne af bestyrelsen i den Lokale Aktionsgruppe er dog personer, der gennem Landsbyrådet, Samby og Naturfredningsforeningen har været involveret i mere langsigtede overvejelser om udviklingen i området. I den afsluttende fase har desuden medvirket som konsulent, Kirsten Malling Olsen. Strategien er således inspireret af det arbejde, der på forskellig måde er foregået i området, af medlemmernes synspunkter og af andre lokale aktionsgruppers strategier. D1. Inddragelse af medlemmer Ved den stiftende generalforsamling tilsluttede medlemmerne, som repræsenterer et bredt udsnit af områdets befolkning, sig den overordnede målsætning for foreningen. Medlemmerne er opdelt i 3 kategorier, nemlig lokale borgere, repræsentanter for erhvervene og personer med tilknytning til lokale foreninger og organisationer. Udgangspunktet for den Lokale Aktionsgruppes arbejde er interessen for udviklingen af landområderne og landsbyerne. Medlemmerne har været indbudt til et møde 26. november 2007, hvor første udkast til strategiplan blev forelagt til drøftelse. De fremkomne synspunkter har indgået i arbejdet med færdiggørelse af strategien. Det indgår i overvejelserne i bestyrelsen, hvorledes medlemmerne fremover aktivt kan inddrages i arbejdet for eksempel ved at oprette arbejdsgrupper ligesom der er etableret en hjemmeside (www.lag-horsens.dk) hvor medlemmerne kan komme med forslag og få kontakt med bestyrelsens medlemmer (mere information, se under pkt. F3). Strategien har været udsendt til høring blandt foreningens medlemmer i perioden 17. december til 1. januar. Der er ikke kommet kommentarer fra medlemmerne, og den er således godkendt af medlemmerne. (Se tekst under pkt. C. bilag). 1

3 D2. Inddragelse af det lokale liv Som nævnt er en del af bestyrelsens medlemmer aktive i lokale foreninger og sammenslutninger af foreninger. Dette vil vi bruge til at sikre kontakt til de lokale råd, borgerforeninger mv., som kan give konkrete input til diskussionen om udviklingsmuligheder og indsatsområder. D3. Inddragelse af offentlige myndigheder Både Horsens Kommune og Region Midtjylland er repræsenteret i den Lokale Aktionsgruppe, og det er således en naturlig del af drøftelserne at inddrage synspunkter fra disse myndigheder i overvejelser og planlægning. Horsens Kommune og Regionen har været meget aktive i opstartsfasen, hvor kommunen har udarbejdet en del af den socio-økonomiske analyse. Formanden for den Lokale Aktionsgruppe deltager i en projektgruppe om et tværgående projekt om profilering af landdistrikterne i Region Midtjylland, ligesom hun har deltaget i koordinatormøder i Direktoratet for Fødevare- Erhverv og møder med øvrige lokale aktionsgruppers formænd arrangeret af Region Midtjylland. Generelt er det den Lokale Aktionsgruppes indstilling, at arbejdet så vidt muligt skal foregå i samarbejde med både de lokale og regionale myndigheder. I Region Midtjyllands Udviklingsstrategi Fornyelse og Vækst med de strategiske indsatser på uddannelse og kompetence, på innovation og på iværksætteri er der fokus på udvikling af land- og yderdistrikterne. Udviklingsinitiativer i Regionen skal inddrage virksomheder og andre relevante aktører i udviklingsprocessen. Konkret fokuserer Regionen på erhvervsudvikling og bosætning igennem udviklingen af partnerskaber og samarbejder, sundhed, forskønnelse i landsbyer og i det åbne land samt på generel profilering af landdistrikterne. Inden for erhvervsudviklingen satses der på fødevareproduktion og oplevelsesindustri. Naturområderne skal udvikles af hensyn til naturen selv og til rekreation, bosætning, turisme, m.m. På forskønnelse og byfornyelse kan eksempelprojekter igangsættes, således at modeller etableres til videre inspiration. Visionen for Horsens Kommune og Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21 har været i høring i efteråret Den er vedtaget på Byrådets møde d. 18. december Horsens vil skabe optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik uden social slagside. Der ønskes høj kvalitet i servicen til borgerne. I strategien lægges der især vægt på bosætningen i landsbyerne. Horsens Kommune ser meget positivt på bosætningen men er også opmærksom på, at bosætning kræver planlægning, således at det oprindelige landsbymiljø ikke ødelægges, men udvikles ud fra den enkelte landsbys udgangspunkt, for eksempel i forhold til særligt bevaringsværdige landsbyer. Horsens har en vision (vedtaget af Horsens Byråd maj 2007) på sundhed Sunde borgere i en sund by i en sund fremtid, hvor der lægges vægt på, at der er mange forskellige faktorer, der har betydning for, om borgeren forbliver sund. Visionen er 1. Horsens Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde i 2. Borgerne i Horsens kommune lever sundt længe 3. Lighed i sundhed for alle borgere i Horsens kommune. Med fokus på målene inden for Agenda 21 lægges der blandt andet op til samarbejde med Landbyrådet og på at bevare, forbedre og forøge mangfoldigheden i naturen. Kommunen har 4 fokusområder rettet mod at skabe et sundt miljø: Ressourceforbrug Byggeri Indkøb Sund mad. Mål og aktiviteter (som det fremgår nedenfor) inden for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er inden for og i forlængelse af både Region Midtjylland og Horsens Kommunes strategier og politik. Dette er et bevidst valg for bestyrelsen i den Lokale Aktionsgruppe således, at Landdistriktsmidlerne udnyttes optimalt. Både Horsens Kommune og Region Midtjylland har i januar 2008 administrativt godkendt strategien. D4. Rolle/opgavefordeling mellem formanden /bestyrelsen/koordinatoren Bestyrelsen for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe har som udgangspunkt valgt at arbejde uden at ansætte en koordinator. Det er bestyrelsens vurdering, at alt for stor en del af de til rådighed værende midler vil gå til en sådan ansættelse. Bestyrelsen har ansvaret for at indstille projektansøgninger til bevilling til Direktoratet for FødevareErhverv. Dette vil blive udført i henhold til de gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ved at arbejde uden ansættelse af en koordinator er det hensigten at tilstræbe, at så mange penge som muligt kan anvendes til konkrete projekter. Formanden har og vil så vidt muligt deltage i koordinatormøder i ministeriet og varetage kontakten i formandsmøder med regionen. 2

4 Ligeledes vil formanden deltage i diverse konferencer. Øvrige medlemmer vil i det omfang, det er muligt også deltage i mødeaktiviteter. Informationer, der tilstilles formanden, videresendes elektronisk eller videregives i forbindelse med bestyrelsens møder. E. Overordnet analyse af den nuværende situation i landdistrikterne i Horsens Kommune Udgangspunktet for vores udviklingsstrategi er en analyse af de styrker og muligheder, vi finder dels lokalt i landdistrikterne, dels i den geografiske nærhed til Horsens by og det positive brand byen har etableret igennem de seneste år. Vi ser det som en særlig udfordring at udvikle landdistrikterne lokalt og samtidig etablere en sammenhæng mellem de lokale områder samt sikre en hensigtsmæssig og gensidig sammenhæng med Horsens by. Den problem- og ressourceorienterede analyse (de socio-økonomiske forudsætninger) var vedlagt ansøgningen om forhåndsgodkendelse som lokal aktionsgruppe. En let redigeret udgave af denne analyse har vi vedlagt som bilag. Vores indsats skal bygge på de muligheder og potentialer, der ligger i de lokale landdistriktsområder men også på den nære sammenhæng, der er mellem områderne og kommunens større byer Horsens og Brædstrup. De perspektiver og nye vinkler, vi har på "landlivet" i Horsens Kommune, skal funderes på lokale landlige styrker og ressourcer, og tillige på nærheden til attraktive byer. Vi vil gerne medvirke til at udvikle de gensidige fordele, der eksisterer ved denne nærhed. E1. Kendetegn Landdistrikterne i Horsens Kommune er præget af at være landdistrikter i udvikling. Horsens Kommune har landets højeste vækstrate. Denne markante vækst gør det oplagt at satse på, at en del af tilflytterne bosætter sig i landområderne. Disse kan derved bibringes nye aktive borgere, der kan være med til at præge udviklingen i de kommende år. Det er derfor vigtigt, at der i landdistrikterne og landsbyerne - ud over de faciliteter, som kommunen stiller til rådighed - er lokal mulighed for indkøb, foreningsliv og fritidsfaciliteter, som gør det attraktivt at bosætte sig uden for de store bykerner og skabe gode rammer for det gode liv. E2. Vores ressourcer og de stærke sider Horsensegnens landdistrikter er i høj grad præget af et stærkt samarbejde mellem landsbyerne. Vi anser dette samarbejde for en væsentlig ressource og styrke i det videre arbejde, idet det kan være grundstenen i udvikling af samarbejde mellem de forskellige landsbyer og landdistrikter. Blandt andet kan de allerede indvundne erfaringer bruges som hjælp ved organisering af nye eller uorganiserede områder. Samtidig er området selvfølgelig præget af at være et landbrugsområde og også af store produktionsvirksomheder indenfor fødevareområdet. Både for livet på landet og for fødevarer gælder, at sundhed er en helt grundlæggende ting. Samtidig arbejdes i kommunen med ny strategiplan, som netop skal samle de tre kommuner som indgik i Horsens kommune pr Dette sikrer, at der også overordnet er fokus på at udbrede det positive brand, som er skabt omkring Horsens by i de senere år til resten af kommunen. I den forbindelse er det et af kommunens mål at etablere flere videnstunge arbejdspladser i kommunen. Netop dette kommunale mål anser vi for at være en styrke, idet den Lokale Aktionsgruppe kan koncentrere indsatsen om at medvirke til at bevare og udvikle landdistrikterne til sunde livskraftige og bæredygtige områder for nuværende og kommende beboere. Endvidere er der i landdistrikterne omkring Horsens en lang række af smukke landskaber, kulturhistoriske og andre seværdigheder, som fortjener at blive kendt i videre kredse. Dette kombineret med fokus på fødevareområdet ses som en styrke både for lokale beboere og turister. Inden for erhvervslivet er der for nylig etableret et samarbejde på fødevareområdet. Der er tale om et samarbejde i stor skala. Dette samarbejde vil være en ressource i forhold til den lokale aktionsgruppes arbejde med noget tilsvarende i en mindre skala. E3. Fremtiden og mulighederne for landdistrikterne i Horsens Kommune De ovennævnte styrker og ressourcer skal danne grundlag for indsatsen for Horsensegnens Lokale Aktions Gruppe. Det allerede etablerede samarbejde i Landsbyråd og Samarbejdende Bysamfund skal videreudvikles. Aktiviteterne med bebyggelse i det åbne land skal gerne inddrages i de samarbejdsfora, der eksisterer eller er under opbygning. Det anses 3

5 for væsentligt i fremtidens liv på landet, at der er etableret forskellige former for samarbejde - organiseringer - foreninger, der kan sikre sociale relationer, kulturelle oplevelser og ikke mindst samarbejdsrelationer til kommunen. Sådanne sikrer, at borgerne i landdistrikterne ikke pga. deres bosted har vanskeligere ved at få kontakt til kommunen end kommunens øvrige borgere. Store grupper af borgere ønsker at bosætte sig med let adgang til natur, fred og ro. Dette kan opnås ved bosættelse i landdistrikterne, men samtidig kan der være behov for at sikre, at tilstrømningen ikke bliver så stor, at freden, roen og den smukke natur forsvinder. Ved bosættelse på landet er det ikke alene den smukke natur, der er tiltrækkende. Et andet forhold, der gør livet på landet tiltrækkende, er nærheden og de sociale relationer. Her spiller foreningsliv en betydelig rolle. Et af de forhold der spiller ind, når der skal vælges bosted er, om der er aktive foreninger og andet socialt liv i landsbyen/landdistriktet. Nærheden til naturen, muligheder for deltagelse i kulturelle arrangementer og let adgang til kultur- og naturhistorisk interessante steder er vigtige for fastholdelsen og tiltrækningen af beboere. Samtidig er det dog væsentligt, at der er let adgang til de grundlæggende kommunale services som f.x. skole, børneinstitutioner og service for ældre, hvilket gør samarbejde om overordnet planlægning meget vigtigt. Også for børnene skal der være muligheder, der sikrer en sund opvækst med let adgang til for eks. fritidsinteresser. Her tænkes bl.a. på trafiksikre adgangsmuligheder for de bløde trafikanter mellem boligområder og skoler/fritidsaktiviteter. Horsensegnens landdistrikter er præget af landbrugsbedrifter. Dette gør det oplagt at tænke i videreudvikling af fødevarer. Samtidig skal der sikres et godt forhold mellem landbrugsproducenterne og de borgere, der bosætter sig i landdistrikterne. Der tænkes i nicheproduktion af egnsspecifikke fødevarer og etablering af salgssteder/cafeer evt. i tilknytning til produktionsstederne. Det planlægges, at der i den kommende tid tages kontakt til Turistforening og Erhvervsråd med henblik på etablering af nærmere samarbejde. Ligeledes vil der blive udbygget kontakt indenfor landbrugsområdet med udgangspunkt i Landborådgivningens repræsentation i bestyrelsen i Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. F. Strategi Overskriften for alle aktiviteter i Horsensegnens LAG er Sundt land Sundt liv. Vi er blandt andre ting - inspireret af det arbejde, der tidligere igennem flere år er udført i Horsens Kommune med udvikling af Sund By. Sund by konceptet er en del af WHO s aktiviteter. Det dækker over et meget bredt helhedsorienteret sundhedsbegreb, hvor der arbejdes tværsektorielt og med hensigten om at fremme lighed i sundhedssystemet. Horsens Kommune deltager med Sund By i aktiviteter og projekter regionalt, nationalt og internationalt, hvor der i nogle af dem er inddraget aktiviteter i landdistrikter. Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe ønsker at indgå i sådanne samarbejder. F1. Vision Vi ønsker at medvirke til at bevare og udvikle landdistrikterne i Horsens Kommune til sunde, livskraftige og bæredygtige områder for nuværende og kommende beboere igennem samarbejde, sammenhængskraft og nytænkende initiativrigdom. Det er vort ønske, at udviklingen skal bygge på et sundhedsbegreb, der i vid forstand omfatter: Sundt land Sund natur Sunde fødevarer Sunde landsbyområder Sunde interesser Sunde fællesskaber Sunde børn F1.2. Målsætning Målsætningen er synliggørelse, nytænkning og styrkelse af smagen af land og fællesskaber skabt af ildsjæle, fælles behov og interesser i landsbyerne og det åbne land. De økonomiske midler, der er til rådighed for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe, sætter rammerne for indsatsen. Vi ønsker at koncentrere aktiviteterne inden for udvikling af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Hvis de støttede projekter samtidigt kan indebære, at der skabes deltids/fuldtidsarbejdspladser er det naturligvis et ekstra plus. Vi vil bygge videre på allerede opnåede resultater og de gode erfaringer. Inden for rammerne af målsætningen opstilles følgende retningslinier og tværgående hensyn. Alle projekter skal ikke opfylde alle hensigter og retningslinier: 4

6 Projekterne må gerne indeholde tværgående elementer og gå på tværs af landsbyer/områder Projekterne må gerne have modelkarakter og være nyskabende, således de kan overføres til andre landsbyer/områder Projekterne skal som udgangspunkt være af interesse for en hel egn/ landsby eller en bred kreds af borgere. Generationerne må gerne mødes, dvs. alle aldersgrupper og begge køn. Projekterne skal være synlige Projekterne skal have et omfang, der på den ene side sikrer synlighed, men samtidig er overskueligt Den nye Horsens Kommune er arealmæssigt blevet udvidet betragteligt. De nye områder i kommunen er hovedsageligt landområder med større og mindre landsbyer. Med denne strategi ønsker Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe at medvirke til en samlet landsbyidentitet i kommunen. De enkelte landsbyer skal samtidigt have særlige kendetegn, således at egenarten i den enkelte landsby fastholdes og udvikles. Dette skal hjælpes på vej med gennemførelsen af denne strategis målsætning og indsatsområder. Samtidigt vil vi arbejde for en branding af Horsens Kommunes Landdistrikter bl.a. gennem Turistkontoret. F1.3. Indsatsområder Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe ønsker at arbejde med to temaer inden for det brede sundhedsbegreb. Indsatserne rettes mod landsbyer af forskellig størrelse og mod det åbne land inden for hele kommunens landdistriktsareal. Projektansøgninger, der falder uden for de to indsatsområder kan ikke støttes. Smagen af land: Synliggørelse af gårdbutikker "se din egn købe ind på vej`n" koblet med natur, kultur og "fødevarepolitik", totaloplevelser, cafe. Internetbaseret indkøb af fødevarer i landdistriktet Små spisesteder på landet Kombination af ture i naturen med besøg i gårdbutikker, spisesteder og landbrug Gårdbutikker ind i byen Nicheproduktion af fødevarer Lokale handlende Naturlig balance Netværksdannelse Fællesskaber: Styrke samarbejdet mellem landsbyråd, samarbejdende bysamfund og aktionsgruppen Styrke samarbejdet mellem de store og de små landsbyer Styrke foreningslivet Udvikle tilbud til unge Udarbejde et eller flere projekter, som understøtter samarbejdet mellem foreningerne Sikre sammenhængskraft mellem byer og landsbyer i området Formidle viden om landdistrikternes tilbud og muligheder. Netværksdannelse Planlægningen og gennemførelsen af projekter inden for begge indsatsområder vil være med til at styrke identiteten i landområderne. Smagen af land kan give øget udbud af indkøbsmuligheder af sunde madvarer både for den lokale landbefolkning og for de besøgende. Udbygningen af attraktive gårdbutikker, spisesteder og produktion af egnskvalitetsfødevarer lægger sig i forlængelse af den trend, der hersker i store dele af det danske samfund, hvor kvalitetsfødevarer og historien bag dem er oppe i tiden. Landsbyernes overlevelse afhænger af, hvor attraktive de fremstår. Nye tilflyttere til kommunen vil givetvis bosætte sig i områder, der fremstår med aktive foreninger, forsamlingshuse og særkender, for eksempel i kraft af kendte spise og indkøbssteder. Smagen af land Vi ønsker at støtte og videreudvikle aktiviteter, der fremhæver turistmulighederne inden for Smagen af land og udbygningen af Fællesskaber. Annoncering, netværk, branding af landdistrikterne er blandt de prioriterede emner inden for indsatserne. Dannelse af netværk imellem producenter, serviceleverandører, gårdbutikker, kreative værksteder, kunstnere, bådudlejning vil styrke landområderne. Sådanne netværk kan være med til at skabe nye tilbud til kunderne og give netværksmedlemmerne ny inspiration og forbedrede indtjeningsmuligheder. Landområderne er præget af store gårde og deres bygninger vi ønsker at fremhæve nicheproduktioner, der bliver lavet i forbindelse med eksisterende landbrug eller som særskilte produktioner. Problemet med tomme bygninger eksisterer også inden for Horsens kommune. Udnyttelsen af tomme bygninger til andet end de oprindelige formål er et aktiv for landområderne. Vi kan se mulighederne i samarbejder imellem forskellige 5

7 omkring forskønnelse af det åbne land og landsbyerne. Generelt lægger vi stor vægt på bæredygtigheden af de støttede projekter inden for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. Det drejer sig om de økonomiske såvel som de organisatoriske og menneskelige ressourcer. Støtte til markedsføring af fødevareprodukter og støtte til organisatoriske tiltag i projekterne vil blive vægtet. Projektansøgere må have de nødvendige ressourcer til at gennemføre projekter eventuelt med bistand fra den Lokale Aktionsgruppe. Fællesskaber Udbygningen af fællesskaber og skabelsen af nye er væsentlige for udviklingen i landområderne. En generel styrkelse af foreningslivet, planlægning af nye tiltag og borgerhøringer kan støttes. Vægten på sammenhængskraften i kommunens landdistriktsområder er væsentligt for den fortsatte udvikling. Erfaringsudveksling og mulig netværksdannelse inden for særlige emner kan være med til at øge kendskabet til hinanden og generelt øge vidensniveauet. Der er adskillige samarbejdsmuligheder inden for kommunens område. Landsbyrådet, der koordinerer samarbejdet mellem landsbyerne under 500 indbyggere og Samby, der har en tilsvarende rolle for landsbyerne fra 500 til 2500 indbyggere, er oplagte samarbejdspartnere. Der er ca. 50 (tal i følge Landsbyrådets hjemmeside) landsbyer i kommunen af varierende størrelse. Turistforeningen, landboorganisationerne og erhvervslivet ses også som samarbejdspartnere. F2. Kvantificerede målsætninger Horsensegenens Lokale Aktionsgruppe har fået tildelt kr. i 2007 og i 2008 fra Landdistriktsprogrammet. Af dette kan bestyrelsen vælge at bruge kr. årligt på koordination og administration. Ambitionsniveauet for gennemførte projekter og aktiviteter skal ses i lyset af budgettet. Det forudsættes, at beløbet bliver reguleret mindst i forhold til den almindelige prisudvikling i Danmark, og at tildelingen af midler også vil finde sted efter Det forventes, at de første projekter kan starte op i midten af De forventede kvantificerbare målsætninger i hele programperioden er: At der gennemføres 8 projekter årligt (fra 2008) i hele programperioden ca. 40 projekter. At der er skabt 10 nye netværk og fællesskaber med målet om erfaringsudveksling og fælles markedsføring 12 nye gårdbutikker, spisesteder og nicheproduktioner er opstartet. At en synlig debat om nytænkning og bæredygtighed i landdistriktsprojekter er til stede 7 tomme bygninger er udnyttet til formål inden for indsatsområderne Smagen af land og Fællesskaber Styrkelse af foreningslivet ses igennem nye samarbejder på tværs af foreninger og organisationer inden for Horsens Kommune 60 % af alle støttede projekter er planlagt og gennemført i samarbejde mellem mindst to parter. Indsatsområdet Fællesskaber er vanskeligt at måle udelukkende på de kvantitative mål/indikatorer. Derfor ønskes en mere kvalitativ måling af effekten af opbygningen og styrkelsen af fællesskaber. Bestyrelsen vil sørge for en interviewundersøgelse (i mindre målestok) blandt de relevante projektdeltagere midt i programperioden. Dette vil ske for at undersøge effekten af projekterne og med det formål eventuelt at ændre på praksis i bevillingen af midler. Forudsætningen for at gennemføre en midtvejsevaluering er dog, at der kan findes midler til dette for eksempel fra Direktoratet for FødevareErhverv. Bestyrelsen finder ikke, at det er muligt at måle på effekten af midlerne på for eksempel antal besøgende/handlende til Smagen af land. Der vil være mange andre faktorer, der gør sig gældende. Det vil yderligere kræve, at der eksisterer et statistisk materiale som sammenligningsgrundlag, når programmet starter op. F3. Forventede aktiviteter Bestyrelsen har ansvaret for, at de bevilligede projekters mål ligger inden for strategiens målsætning og indsatser. Da strategien er i takt med Sund By projektet i Horsens Kommune og kommunens udviklingsstrategi forventes det, at den samlede indsats vil bidrage til en helhedsudvikling i landdistrikterne inden for kommunens grænser. Der vil være 3 ansøgningsfrister årligt. Der vil løbende blive afholdt informations- og debatmøder for at synliggøre støtte og projektmulighederne inden for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. 6

8 Bestyrelsen vil være støttende i forhold til mulige projektansøgere for at hjælpe disse på vej. Informationer om yderligere finansieringsmuligheder vil blive givet eller der vil blive henvist til sådanne. Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe kan indgå i samarbejdsprojekter i Danmark og internationalt inden for rammerne af egen udviklingsstrategi for at opnå resultater og inspiration. Det forventes, at Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe vil søge midler fra Landdistriktsprogrammet til Kompetenceudvikling og informationskampagne (jvnf. Bekendtgørelserne om Nye arbejdspladser i landdistrikterne og Attraktive levevilkår i landdistrikterne). Der er oprettet en hjemmeside omkring 1. januar På denne vil følgende være at finde: Information om bestyrelsen, dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder Information fra møder og seminarer afholdt i andet regi Udviklingsstrategien Vejledning vedrørende ansøgningsmuligheder og frister Links til relevante informationskilder i Danmark og i udlandet Et Nyhedsbrev Information om afholdelse af kommende møder og seminarer Indmeldelse af nye medlemmer Nyskabende projekter skal vises en særlig interesse, da sådanne kan være med til at fremme muligheder for nytænkning inden for landdistriktsudviklingen. Der vil blive søgt yderligere midler fra forskellige fonde, offentlige instanser, mv. Rådgivning/kursusvirksomhed til potentielle projektansøgere vil blive planlagt og gennemført. G. Andre målsætninger Visionen og målsætningen for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe vil bidrage til en styrkelse af landdistrikterne i sammenhæng med Horsens Kommune, Vækst Forum og Region Midtjyllands udviklingsvisioner. H. Budget og tidsplan Budgettet koordination og administration for Horsensegnens LAG er på maksimalt kr. pr år i 2007 og Det forventes, at dette beløb som minimum pristalsreguleres. Det samlede tildelte beløb fra EU er på kr. for henholdsvis 2007 og På nuværende tidspunkt (dec. 2007) kendes beløbet for 2009 til 2013 ikke. Der er opstillet et budget for fordelingen af projektmidlerne. Der ønskes dog fleksibilitet i styringen af midlerne, således at gode projekter inden for begge indsatsområder kan støttes. Det er bestyrelsens indstilling, at der i den første del af projektperioden skal fokuseres på de to indsatsområder. Der er mulighed for at omprioritere undervejs frem mod Bestyrelsen planlægger at søge yderligere midler. Horsens Kommune har allerede i 2007 bevilliget kr. til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. H1. Budget pr. år Administration: Bestyrelses- og andre møder inkl. transport Papir, telefon, IT, hjemmeside Generalforsamling og andre medlemsmøder Køb af ekstern bistand til bl.a. kurser/rådgivning for projektansøgere og andet relevant til strategiens gennemførelse Administration og revision I alt kr kr kr kr kr kr. 7

9 Projektmidler pr år: Samlet budget minus budget for administration Afsatte midler tema 1 "Smagen af land" Afsatte midler tema 2 "Fællesskaber" kr kr kr. H 1.2 Tidsplan Tidsplanen for 2007 og 2008 er baseret på kendte budgetter. Fra 2009 og frem til 2013 er planen baseret på formodede budgetter Etablering af Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe med generalforsamling, valg af bestyrelse og formand og udarbejdelse af udviklingsstrategi. Etablering af hjemmeside Godkendelse af udviklingsstrategi og udarbejdelse af retningsliner og kriterier for tildeling af projektmidler. 3 ansøgningsrunder vil blive gennemført. Gennemførelse af 1-2 informations- og debatmøder for interesserede projektansøgere samt evt. kurser. De første projektansøgninger godkendes til indstilling hos Direktoratet for FødevareErhverv. Nyhedsbreve og anden information lægges ud på hjemmesiden ansøgningsrunder vil blive gennemført årligt. Hjemmesiden vil blive aktivt brugt med udsendelse af Nyhedsbreve, oplysninger om ansøgningsfrister og mulige projektmidler også andre end de tildelte midler til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. De opstillede kvantificerbare mål vil blive brugt til at følge programmets gennemførelse og udvikling i relation til målsætningens opfyldelse. Informations- og debatmøder samt kurser forventes løbende afholdt efter behov. I. Eventuelle bemærkninger Ingen, udover at udviklingsstrategiens gennemførelse forudsætter at aftalte midler, nødvendige bekendtgørelser og øvrige aftaler er til stede. 8

10 Bilag 1 Socio-økonomisk redegørelse Analyse af landdistriktsområdet i Horsens Kommune Den 1. januar i år overgik de tre tidligere kommuner, Gedved, Brædstrup og Horsens til den nye Horsens Kommune, som i dag har tæt ved indbyggere, mange forskelligartede store og små bysamfund og et meget vidtstrakt landområde. By- og landsbysamfundene Blandt bysamfundene er Horsens klart det største med ca indbyggere og udgør i dag - og historisk set - det naturlige egnscenter med et meget stort handelsopland. Horsens er som bysamfund endvidere en vigtig vækstdynamo i det østjydske bybånd, der strækker sig fra Randers til Kolding. Men også de mange mindre bysamfund spiller i dag vigtige roller i den servicering af borgerne, som moderne mennesker har brug for. Blandt de mindre byer er Brædstrup den største (ca indbyggere) med en central placering i Kommunens vestlige del. Takket være denne placering og et veludviklet erhvervs- og butiksmiljø udgør Brædstrup i dag et aktivt handelscentrum for en stor del af det omgivende sø-højland. De mange bysamfund, landbrug og attraktive naturområder er bundet sammen af en veludviklet og effektivt fungerende infrastruktur - så som veje, el- og vandforsyning, telekommunikation etc. De fysiske forhold har afgørende betydning for Kommunens udviklingsmuligheder både i byerne og på landet i særdeleshed når der er tale om en kommune i vækst, sådan som Horsens oplever det i disse år. Horsens Kommune i det østjyske bybånd Horsens Kommune er et af de stærke kraftcentre, lokaliseret midt i bybåndet med Århus som betydelig vækstgenerator mod nord og Trekantsområdet mod syd. Lokaliseringen giver Horsens Kommune en række muligheder, som rigtigt udnyttet kan skabe yderligere udvikling og vækst. Den meget betydelige udvikling (og udviklingspotentiale) påvirker i høj grad udviklingen i landområdet, hvor interessen for bosætning i de mindre byer samt landsbyerne er vokset betydeligt især i de sidste tre fire år. Landområdet, der i overvejende grad er præget af god landbrugsjord, er derfor under pres fra byudviklingen dels omkring de større byer Horsens og Brædstrup men også omkring de mindre bysamfund ( indb.) som Hovedgård, Søvind, Østbirk, Nim, Gedved, Hatting, Lund og Egebjerg m.fl. Samtidig er landområdet især kendetegnet ved en intensiv udnyttelse til svineproduktion. Interesser og interessenter i landområderne Kommunen og andre interessenter er stillet overfor særlige udfordringer, da udviklingen indebærer modstridende interesser for aktiviteter i landdistriktet eksempelvis: når byerne vokser og dermed inddrager landbrugsjord til byformål når naturområder udvides og landbrugsinteresser påvirkes når mindre landsbyer/bysamfund vokser og forøger risikoen for konflikt mellem landsbyboernes interesser og landbrugsinteresserne når landbrug vokser sig meget store med forøget risiko for trafikale/miljømæssige gener når store landbrug udvikler bygningsanlæg, der skaber visuel ubalance i værdifulde landskaber eller når landbrug har behov og mulighed for udvidelse, men begrænses af utilstrækkelig infrastruktur så som smalle uhensigtsmæssige vejanlæg, snævre landsbypassager etc. når eksisterende eller nye virksomheder ønsker udvidelse eller etablering i landsbyer, hvor forholdet til landsbyboerne m.fl. kommer under pres. 9

11 Mulighederne for interessekonflikter er således mange, og netop derfor er den konstruktive dialog mellem parterne meget vigtig. I den sammenhæng vil den lokale aktionsgruppe kunne spille en vigtig rolle. Behovet for at samarbejde på tværs mellem lokale myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere understreges af, at Horsens Kommune fremover skal varetage planlægningen for bl.a.: Bymønster og byudvikling Regionale erhvervs-og centerområder Det åbne land med landskab, naturområder, landbrug, skovrejsning etc. Ferie-og fritid med sommerhusområder, ferie og fritidsanlæg, friluftsområder mm. Infrastruktur og større tekniske anlæg med veje, vindmøller etc. Miljøbeskyttelse med støjforhold, spildevand, etc. Det har derfor stor betydning for landdistriktsudviklingen, at alle, der har interesser i det åbne landskab / i landskabet og naturen udenfor byerne og i erhvervenes udviklingsmuligheder, udbygger den konstruktive dialog. Befolkningsudvikling Horsens Kommune har i de sidste 2 år haft en befolkningstilvækst væsentlig over Regionen som helhed. Fra 2005 til 2007 var væksten i Horsens 3,0 % mod 1,2 % i regionen. Horsens har desuden haft den største vækst blandt de øvrige store kommuner i det østjyske bybånd. I den senest udarbejdede befolkningsprognose for Horsens Kommune forudses en vækst i befolkningstallet på 11 % i perioden fra (se figur b.1. i bilaget). Det svarer til en gennemsnitlig årlig befolkningsvækst på ca. 870 personer. Prognosen bygger på en forventning om, at det høje aktivitetsniveau, der har været i boligbyggeriet de senere år, fortsætter i de kommende år. Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau og erhvervsstruktur er sammenhængende størrelser i kommunen. Det relativt høje antal faglærte og ufaglærte afspejler antallet af industriarbejdspladser i Horsens, og den moderate udbredelse af vidensvirksomheder afspejles i en relativ lav andel med lange videregående uddannelser. Uddannelsesniveauet i Horsens ligger under landsgennemsnittet. Der er flere, som har grundskolen som højeste uddannelsesniveau i Horsens end i landet som helhed og færre, der har en bachelor eller en lang videregående uddannelse. Horsens deler skæbne med andre store kommuner i regionen. Både Randers, Viborg og Silkeborg ligger under landsgennemsnittet. Men Viborg og Silkeborg har en større andel med lang videregående uddannelse end Horsens og Randers. Velstandsniveau Velstandsniveauet har betydning for, hvor mange penge borgerne i Horsens har til rådighed til privat forbrug og kommunale aktiviteter. Horsens ligger noget under landsgennemsnittet og lavere end en stor andel af øvrige midt- og sønderjyske kommuner. Erhvervssammensætning og beskæftigelse Beskæftigelsesfremgangen i Horsens er i perioden primært sket i de lokale erhverv, mens beskæftigelsen i de globalt orienterede erhverv har været næsten uændret. Horsens er specialiseret i globale erhverv, som er i hurtigst tilbagegang rent beskæftigelsesmæssigt. Men det trækker i positiv retning, at det mindre antal af virksomheder, som Horsens har i de globale væksterhverv (nye klynger), vokser meget stærkt. Tilbagegangen ses typisk indenfor virksomheder / arbejdspladser knyttet til det åbne land, hvor der har været ca. 25 % tilbagegang fra 1995 til En del af forklaringen har været og er strukturforandringen i landbruget. Planlægningen for Det åbne land Planlægningen for det åbne land uden for byerne handler om det dyrkede land, om naturen, om kulturhistorien, om landskabet, om friluftsliv, om infrastrukturanlæg (veje m.m.). Planlægningen skal sætte 10

12 rammerne for udvikling og vækst, så en bæredygtige balance mellem beskyttelse og benyttelse af det åbne land sikres. Byggeri i det åbne land Det åbne landskab er under stadig forandring. Her tænkes især på overordnede vejanlæg, energianlæg i form af vindmøller og højspændings-træk, byernes udbygning i landskabet som traditionelt altid har været meget synlig, nye skovtilplantninger, etablering af ny natur etc. Det er et lovkrav, at sådanne anlæg underkastes omfattende konsekvensvurderinger, før de etableres for at sikre funktionel og æstetisk harmoni i landskabet. Men ikke alle anlæg i det åbne land er underkastet sådanne krav. Her tænkes især på de meget store landbrugsbedrifter som den løbende strukturforandring indenfor landbruget har skabt i de senere år. Disse anlæg sætter på godt og ondt meget tydelige spor i landskabet og dermed skabes nye store udfordringer. Når landbrugets bygningsanlæg får karakter af industribyggeri eller egentlig industri i det åbne landskab påvirkes omgivelsernes infrastruktur og visuelle fremtræden. Derfor er placering, indretning og udformning af sådanne meget store anlæg væsentlig. Fra landbrugsorganisationernes side er man klar over problemstillingen og har taget udfordringen op bl.a. gennem tilbud om rådgivning i forbindelse med etablering og udbygning af store landbrugsbedrifter og lign. Sådan rådgivning er et vigtigt bidrag til optimering af landbrugets driftsforhold og vigtig i forbindelse med bygningsanlægs visuelle og funktionelle indpasning i landskabet. Uhensigtsmæssig indpasning i landskabet af store landbrugsanlæg med markant synlighed kan forrykke landskabsoplevelsen uheldigt. Det kan betyde, at kirkerne og de store gamle traditionelt opbyggede og fritliggende gårde, som er det åbne landskabs historisk set meget tydelige markører, glider i baggrunden. Dermed påvirkes landskabets historiske kulturarv. Landbrugsorganisationerne bestræber sig bl.a. derfor på at sikre funktionel og æstetisk harmoni i landskabet også når det drejer sig om store bygningsanlæg i det åbne land. I den forbindelse er den konstruktive dialog mellem interessenterne vigtig. Også her vil etableringen af den lokale aktionsgruppe kunne spille en væsentlig rolle. Landsbyerne I de senere år er det blevet populært at bosætte sig i landsbyerne i Horsens Kommune af mange grunde. Billige boliger, billige byggegrunde, tæt på natur og socialt sammenhold er nogle af årsagerne. Men en kraftig udbygning af landsbyerne i Kommunen kan betyde at landsbyernes historiske struktur, som er med til at gøre dem attraktive, kan blive påvirket uheldigt. Stigende bosætning i landsbyerne kan også betyde øget risiko for konflikt mellem bosættere og landbrugsinteresser. En nærmere analyse af landsbyerne udbygningsmuligheder eller begrænsninger vil derfor kunne være et nyttigt redskab i arbejdet med at udvikle landdistriktet og sikre udviklingspotentiale sideløbende med t væsentlige værdier på landet kan bevares. Image I de seneste 10 år er der arbejdet for at ændre Horsens image. Et image som i meget stor udstrækning har været præget af fængslets placering i kommunen. Events, store koncerter og festivaler bl.a. har været centrale midler, som er taget i brug for at ændre omverdenens billede af kommunen. For første gang siden Horsens midt i 90 erne startede med at foretage imagemålinger, er der nu (i 2007) flere, der siger kulturby/koncerter/festivaler frem for fængselsby, når de bliver spurgt om, hvad der er det første, de kommer til at tænke på, når der bliver sagt Horsens. Dette forbedrede image skønnes at påvirke hele Kommunen positivt således at også landdistriktet nyder gavn af Kommunes nye status hvad angår interesse for bosætning, investering, virksomhedsetablering etc. 11

13 Erhvervsudviklingen Det går godt blandt virksomhederne i Horsens Kommune, og erhvervslivet er præget af stor optimisme. En væsentlig del af virksomhederne har i de seneste to år oplevet en stigende omsætning, ansat flere medarbejdere og øget innovationsaktiviteten. Den positive udvikling har været understøttet af en erhvervsvenlig strategisk satsning. En satsning som har været rettet mod at tiltrække nye virksomheder ved at tilbyde billige erhvervsarealer tæt ved motorvejen. Satsningen er lykkedes, og der har været en betydelig tilgang af nye virksomheder i Horsens. På trods af den positive udvikling er erhvervsindkomsten pr. indbygger i Horsens Kommune lav, og det vil kræve en betydelig erhvervspolitisk indsats, hvis den skal øges væsentligt. Erhvervsstrategien skal bringe Horsens ind i videnøkonomien ved at fremtidssikre grundlaget for vækst i de globale erhverv. Horsens Kommune står over for en række udfordringer i omstillingen til videnøkonomien. De traditionelle erhverv dominerer erhvervslivet i Horsens, med et lavt uddannelsesniveau, Desuden er antallet af arbejdspladser i de globale erhverv gået tilbage på grund af outsourcing, og der skabes kun få videnbaserede jobs i erhvervslivet. For at få Horsens ind i videnøkonomien ønsker Horsens Byråd at forfølge 3 spor - Nye og etablerede erhverv skal tilføres mere og ny viden - Erhvervslivet skal samarbejde om innovation. Både når det gælder samarbejde mellem virksomheder og samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner - Horsens skal være en attraktiv kommune, for at flere vidensarbejdere og virksomheder vælger Horsens til. Udover disse 3 spor er der en række rammebetingelser, som også kan være med til at bringe Horsens ind i videnøkonomien. Der skal arbejdes for en styrkelse af det østjyske bybånd bl.a. ved at samarbejde på en række felter f.eks. kultur, uddannelse og skabelse af netværk imellem virksomheder. Det har betydning for udviklingen af Horsens at der både lokalt, regionalt og nationalt er skabt en god infrastruktur. Derudover kan nævnes, at der fortsat skal arbejdes med kompetenceudvikling i Horsens, således at der er det tilstrækkelige antal kvalificerede medarbejdere. Endvidere er vigtigt at fastholde og arbejde for en udbygning af antallet af uddannelsesudbud i Horsens, da det viser sig, at en stor del af dem, som uddanner sig i et område, også fortsat bosætter sig i området. Derudover har det også betydning, at den offentlige service er god, at Horsens har gode servicetilbud på kultur, idræt, pasning og skoleområdet. Der skal være gode muligheder for bosætning og der skal være alsidigt udbud af boliggrunde, hvis Horsens skal sikre sig, at der kommer flere vidensarbejdere til byen. For også at styrke de lokale erhverv, herunder detailhandlen skal fortsat arbejdes med byfornyelse af både Horsens og Brædstrup byer, samt en turistpolitik for hele kommunen. Vurdering af den fremtidige udvikling Det er Horsens Kommunes vurdering, at koncentrationen af erhverv og befolkning i det østjyske bybånd vil fortsætte med uformindsket styrke. Kommunen vil arbejde for, at en væsentlig del af denne vækst og udvikling i størst mulig udstrækning sker i Horsens Kommune. Det gælder virksomhedslokalisering såvel som bosætning. At få del i den fremtidige vækst og udvikling kræver en stadig og målrettet indsats, ikke bare fra Byrådet og den kommunale organisation men i lige så høj grad fra kommunens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer, herunder den ny-etablerede LAG Horsens. Skal det lykkes at fastholde og styrke udvikling og vækst i bosætning og erhverv, er det imidlertid vigtigt at rette blikket ud over kommunens grænser og tage bestik af de rammebetingelser, som er bestemt af regionale, nationale og globale forhold. Vi skal på forskellige felter have fokus på, hvordan vi mest udbytterigt positionerer os regionalt så vel som nationalt/globalt. På det regionale felt skal vi i samarbejde 12

14 med Regionen og kommunerne samt være medvirkende til at påvirke den regionale udvikling i ønsket retning. Bilag 2 *********** Kære medlemmer af Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe I vedlagte dokument finder I bestyrelsens forslag til vores lokale udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien skal efter Fødevareministeriets regler godkendes af Foreningens medlemmer Horsens Kommune Region Midt Region Midts vækstforum Endelig skal udviklingsstrategien indsendes til fødevareministeriet senest 4. februar Der er således ret snævre grænser for hvor meget tid, der er til rådighed til godkendelsesproceduren. For jer medlemmer er der 14 dage til rådighed og eventuelle bemærkninger bedes sendt til undertegnede pr. mail eller brev, så det er fremme senest tirsdag 1. januar Såfremt bestyrelsen ikke har modtaget bemærkninger inden fristens udløb, antages det at medlemmer ikke har nogen bemærkninger og forslaget betragtes som godkendt. Forslaget til udviklingsstrategi sendes efterfølgende til kommune, region og vækstforum. Bestyrelsen ønsker god fornøjelse med læsningen og vil gerne benytte lejligheden til at sende alle de bedste ønsker for Julen og det nye år. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Lone Mikkelsen Vestervænget 5B, Tvingstrup 8700 Horsens tlf Mail: Bilag 3 13

15 14

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008

Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008 Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008 LAG Viborg, Lokal Aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Formand Bjarne Gommesen Skovgaardsvej 14, Ulbjerg 8832 Skals Telefon: 86 69 72 86

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Ny praksis og proces Metode til udviklingsplan Dialog mellem landmand, kommune og lokalsamfund

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere