Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for Disponering af mindreforbrug på trafikselskabets budget Præsention af Midtjyske Jernbaner 5 4 Orientering om Lemvigbanen og gris kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune 6 5 Orientering om eksempel på udgifter ved gris kørsel for pensionister 8 6 Orientering om result af leverandørtilfredshedsundersøgelsen Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik 12 8 Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 18

3 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009 Resumé Revisionens beretning vedrørende Midttrafiks regnskab for 2009 vil blive gennemgået af revisionen på bestyrelsesmødet 21. maj Der er i regnskabet for 2009 foretaget nogle justeringer og efterposteringer i forhold til det regnskab, som blev drøftet på bestyrelsesmødet 16. april Disse efterposteringer vedrører forskydninger på aktiv- og passivsiden, og har ingen betydning for driftsresultet. Overordnet er regnskabet for 2009 godkendt uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen påpeger nogle områder, som foreslås justeret. Administrionen følger anbefalingerne fra revisionen. Sagsfremstilling Bestyrelsen behandlede på sit møde 16. april 2010 årsregnskabet for Midttrafik for Bestyrelsen godkendte regnskabet med forbehold for revisionens påtegning../. I perioden frem til 12. maj 2010 har revisionen i samarbejde med administrionen i Midttrafik gennemgået regnskabet, og der er foretaget nogle justeringer i regnskabets stusdel. Midttrafik årsregnskab 2009 med revisionspåtegning og revisionsberetning nr. 7 vedr. årsregnskab 2009 vedlægges. Justeringerne har ingen effekt for driftsregnskabet for 2009, som således er uændret i forhold til det meriale, bestyrelsen behandlede den 16. april Ændringerne på stusdelen består primært i, der i regnskabet er indarbejdet en justering af Midttrafiks langfristede gæld til Region Midtjylland, idet denne er forhøjet fra 109 mio. kr. til nu 158 mio. kr. Gælden vedrører spormoderniseringen ved Midtjyske Jernbaner. I 2008 blev der optaget et lån på 109 mio. kroner til dette formål. Dette lån udvides nu til i alt 158 mio. kroner ifølge aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik. Gælden figurerer i balancen både som aktiv og som passiv, hvorved den samlede balance ikke påvirkes. Det skal bemærkes, de endelige lånedokumenter i øjeblikket ikke er underskrevne, hvilket forventes ske snarest. Der er på balancen desuden foretaget en regulering af aktieværdierne, idet disse i regnskab 2009 er opgjort til den indre værdi. Der er desuden foretaget en justering af egenkapitalen efter aftale med revisionen. På baggrund af disse justeringer har revisionen godkendt regnskabet for 2009 uden forbehold eller supplerende oplysninger.

4 2 Revisionen har påpeget nogle områder, hvor Midttrafik bør foretage justeringer og tilpasse forretningsgange og procedurer. Revisionen foreslår, der arbejdes videre med etablere en kobling mellem selve afregningen med de enkelte bestillere og det bogførte mellemværende med samme. Midttrafik arbejder videre med problemstillingen i samarbejde med leverandøren af økonomisystemet, med henblik på koblingen er tilvejebragt senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Revisionen foreslår desuden, der udarbejdes et formelt aftalegrundlag mellem parterne der deltager i rejsekortsammenhængene. Administrionen i Midttrafik har igangs arbejdet med tilvejebringe et formelt aftalegrundlag.. Herudover påpeger revisionen et forhold vedrørende IT-området ved Busselskabet Århus Sporveje, idet såvel økonomichefen som en controller har superbrugerrettigheder til økonomisystemet, hvilket revisionen påpeger er uhensigtsmæssigt ud fra en kontrolsynsvinkel. Revisionen anbefaler superbrugerrettighederne alene tildeles en person udenfor økonomiafdelingen; en mulighed busselskabet allerede er i gang med undersøge. Revisionen har også peget på andre forhold, som Midttrafik med fordel kan arbejde med. Revisionen foreslår en ændring i konteringen af tilgodehavender ved bestillerne, således det bliver lettere følge bevægelserne på stussiden. Dette iværksætter Midttrafik fra og med regnskab Revisionen foreslår en ændret praksis omkring indregning af kontrolafgifterne i Midttrafiks regnskab. Denne ændrede praksis vil blive iværks fra og med Revisionen anbefaler, der etableres særskilte balancekonti, herunder særskilte bankkonti, for hhv. Letbanesekretariet og Rejsekortet. Midttrafik har allerede foretaget de nødvendige skridt til en budget- og regnskabsmæssig isolering af de to nævnte områder. De sidste justeringer i procedurer m.v. vil være afsluttede inden juli Vedrørende IT-forhold har revisionen påpeget nogle forhold omkring dels udarbejdelse af tilfredsstillende revisionserklæringer vedr. sikkerhedsniveauet ved de anvendte ITsystemer, dels der foretages en justering i adgangsrettighederne til det centrale økonomisystem. Administrionen i Midttrafik er i gang med efterkomme revisionens anbefaling. Direktøren indstiller, revisionsberetningen tages til efterretning de nævnte initiiver straks igangsættes regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes Bilag Midttrafik årsregnskab 2009 med revisionspåtegning revisionsberetning nr. 7 vedr. årsregnskab 2009

5 Disponering af mindreforbrug på trafikselskabets budget 2009 Resumé Midttrafik havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på trafikselskabets budget til administrion og fællesudgifter. Bestyrelsen besluttede på mødet 16. april 2010 overføre mindreforbruget som en tillægsbevilling til budgettet i Administrionen fremlægger forslag til, hvordan det overførte beløb disponeres i Sagsfremstilling Trafikselskabets budget til administrion og fællesudgifter havde i 2009 et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde 16. april 2010, "mindreudgifter på tkr. på Trafikselskabets regnskab i forhold til budget 2009 overføres som tillægsbevilling til budget 2010." Bestyrelsen besluttede samtidigt, "den overførte mindreudgift anvendes til en udviklingspulje til eksterne aktiviteter som fx markedsføring og chaufføruddannelse. Administrionen udarbejder forslag til, hvordan Bestyrelsen skal disponere puljen." Administrionen anbefaler, det overførte mindreforbrug dedikeres til eksterne formål, der er målrettet kunderne. Administrionen foreslår, det overførte beløb disponeres til to formål: 1. Fortsættelse af Verdensredder-kampagnen fra Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik Fortsættelse af Verdensredderkampagnen fra 2009 Midttrafik gennemførte i efteråret 2009 en kampagne under titlen "Verdensredder". Kampagnen var især målrettet Midttrafiks yngre kunder, som bruger bussen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Midttrafik fik god respons på første del af verdensredder kampagnen. Næsten besøgte hjemmesiden, 785 oprettede sig som verdensreddere på hjemmesiden og genkendelseseffekten var stor. I januar 2010 gennemførte Midttrafik en målgruppe undersøgelse blandt 80 skoleelever fra både teknisk skole og handelsskole. Undersøgelsen viste, genkendelseseffekten for kampagnen var stor, og stilen i kampagnen rammer de unge. Midttrafik ønsker fortsætte kampagnen for budskabet bliver slået fast, og endnu flere kunder vælger bussen ud fra miljømæssige grunde. Budget i 2010: kr. Uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik Midttrafiks mål er lave flere udbud, der giver leverandørerne et stærkere incitament for forbedre den kollektive trafik. Midttrafik gennemførte i 2009 et incitamentsforsøg på rute 118. I forsøget blev både kunde- og chaufførtilfredshed markant forbedret.

6 4 Forsøget på rute 118 indeholdt en kombinion af uddannelse og incitament for rutens chauffører. Bestyrelsen vedtog i november 2009 gøre forsøget regionsdækkende. Målet for en regionsdækkende uddannelses- og incitamentsforløb er en hurtig forbedring af både kundeog medarbejdertilfredshed. På længere sigt er målet skabe mere loyale kunder, der rejser mere og dermed giver større omsætning. Målgruppen er ledelsen i busselskaberne og deres chauffører. Projektet er planlagt til start i foråret 2010 og strækker sig over 2-3 år. Budgettet for 2010 vil være 1 mio. kr. og dækker kursusgebyr, bonus, målinger og markedsføring. Direktøren indstiller, det overførte mindreforbrug anvendes til gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.

7 Præsention af Midtjyske Jernbaner Resumé På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev der frems ønske om en præsention af opgaver og udfordringer for Midtjyske Jernbaner A/S. Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev det aftalt, der skal gives en præsention af Midtjyske Jernbaner A/S, og herunder redegøre for opgaver og udfordringer for selskabet../. Der er udarbejdet vedlagte not med beskrivelse af de væsentligste forhold for Midtjyske Jernbaner. Notet beskriver baggrunden for etableringen af selskabet og hvorledes selskabet er organiseret. Endvidere er omtalt de væsentligste udfordringer for Midtjyske jernbaner. Konsekvenserne vedrørende indførelse af gris kørsel på lokalruterne i Lemvig kommune og den betydning det giver for indtægterne på Lemvigbanen, er omtalt i en særskilt dagsorden til bestyrelsen. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag not med beskrivelse af de væsentligste forhold for Midtjyske Jernbaner

8 Orientering om Lemvigbanen og gris kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune Resumé På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev det besluttet, nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge virkningen af indførelse af gris buskørsel på lokalruterne i Lemvig kommune, samtidig med opretholdelse af Midttrafik takster på Lemvigbanen. Arbejdsgruppen skal også analysere køreplanerne for lokalruterne i kommunen, med henblik på afdække eventuel parallelkørsel med Lemvigbanen. Endelig skal arbejdsgruppen vurdere det kundemæssige og økonomiske grundlag ved eventuel videreførsel af Lemvigbanen til Holstebro. Sagsfremstilling./. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Midtjyske Jernbaner A/S, Lemvig kommune, Region Midtjylland og Midttrafik har udarbejdet vedlagte not om Lemvigbanen og lokalruterne, som beskriver forholdene om Lemvigbanen og lokalruterne i Lemvig Kommune. Notet indeholder følgende emner: Passagerudviklingen over de seneste 5 år på Lemvigbanen. Virkningen for Lemvigbanen af, der er indført 0-takst på Lemvig Kommunes lokalruter. Sammenligning af de nuværende køreplaner og evt. kommende køreplaner for lokalruter i Lemvig, med henblik på identificering af evt. parallelkørsel med Lemvigbanen En vurdering af det kundemæssige grundlag og de økonomiske konsekvenser, ved videreføre Lemvigbanen til Holstebro. På baggrund af notet har arbejdsgruppen konsteret følgende: Passagertallet har været vigende de senere år på Lemvigbanen. Indførelse af gris kørsel på lokalruterne i Lemvig kommune og delvis parallel kørsel med Lemvigbanen, har haft betydning for udviklingen i passagertallet på Lemvigbanen. Lemvig kommune har administrivt tilkendegivet, det vil være muligt ændre lokalruterne og de åbne skolebusruter, for derved tage hensyn til Lemvigbanen. Det kræver et nærmere arbejde, fordi kommunen skal sikre alle elevers transportmuligheder er dækket, og der ikke er enkelte elever som ikke betjenes. Køreplanerne for lokalruter og åbne skolebusruter er lavet på nuværende tidspunkt, og træder i kraft fra sommeren En tilrettelæggelse af ruterne ift. køreplanen for Lemvigbanen, vil kunne ske i 2011.

9 7 Arbejdsgruppen har vurderet grundlaget for eventuel videreførsel af Lemvigbanen til Holstebro og konkluderer, der med de eksisterende ressourcer i Midtjyske Jernbaner ikke er passagermæssigt og økonomisk grundlag for det. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag not Lemvigbanen og lokalruterne

10 Orientering om eksempel på udgifter ved gris kørsel for pensionister Resumé Administrionen fremlægger eksempel på, hvad det koster indføre gris kørsel for en udvalgt gruppe borgere. Sagsfremstilling./. På bestyrelsesmødet 16. april 2010 blev der udbedt dokumention for, hvad det koster indføre gris kørsel for en udvalgt gruppe borgere i en kommune. Dokumentionen fremlægges i vedlagte not om gris kørsel i Horsens Kommune. Kommunen har forespurgt på en løsning, der minder om den i Randers Kommune, hvor kunderne kan rejse på både kommunalt og regionale finansierede ruter inden for kommunen. Horsens Kommune forventer kun udstede kort til ældrecheckberettigede pensionister. Særlige opgaver for Midttrafik ved udstedelse af kort Udgifter til udstedelse og forsendelse af pensionistkort Udgifter til kommunikion til kunder, busselskaber, chauffører og salgssteder Under forudsætning af, der vil blive udstedt ca kort over en 2-årig periode, forventer administrionen udgifter til disse opgaver på ca. 0,2 mio. kr. Kompension til regionen Da ordningen skal omfte de regionale ruter, vil kommunen skulle betale en kompension til regionen for de mistede indtægter. Administrionen anbefaler, en sådan kompension fastlægges ved forhandling mellem regionen, kommunen og Midttrafik ligesom i Randers Kommune. Alternivt vil der skulle gennemføres en tælling for dokumentere det faktiske forbrug af gris kort på de regionale ruter. Udgiften til tællinger vil afhænge af krav om omfang og hyppighed, men den simpleste model med en tælling om året udført af chaufførerne over et antal repræsentive dage vil koste ca kr. i gennemførelse og efterbehandling. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag not om gris kørsel i Horsens Kommune

11 Orientering om result af leverandørtilfredshedsundersøgelsen 2010 Resumé Midttrafik har i februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt Midttrafiks leverandører af buskørsel og variabel kørsel. Administrionen orienterer om de overordnede resulter og de handlinger, der gennemføres. Sagsfremstilling Midttrafik har som mål have tilfredse leverandører. Midttrafik gennemførte i 2008 en tilfredshedsundersøgelse blandt busvognmændene. I foråret 2010 er der gennemført en ny undersøgelse, hvor også vognmændene i variabel kørsel er blevet spurgt. 83 % af busvognmændene og 80 % af vognmændene i variabel kørsel har svaret på undersøgelsen../. Analysebureauets rapport for leverandørundersøgelsen 2010 samt administrionens gennemgang af resulterne af leverandørundersøgelsen vedlægges. Køreplanlægning og kontrakter 92 % af busvognmændene er tilfredse med samarbejdet omkring køreplanlægning, udbud og kontrakter 13 % er utilfredse med kontrakternes overskuelighed. 83 % af vognmændene i variabel kørsel er tilfredse med udbud og kontrakter, mens 21 % er utilfredse med udbudsmerialets overskuelighed og 16 % er utilfredse med kontraktens tydelighed. Midttrafik vil i samarbejde med busvognmændene gennemarbejde udbudsmeriale og kontraktgrundlag for de kommende udbud i 2011 for opnå en bedre overskuelighed. Midttrafik vil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber forbedre og forenkle kommunikion og udbudsprocessen i forbindelse med det elektroniske udbud i slutningen af Midttrafik iværksætter en ny proces for driftssvigt/kvalitetsbrist i variabel kørsel efter 2. kvartal 2010 for tydeliggøre kontraktens forpligtelser/konsekvenser ved driftssvigt. Økonomi 100 % af busvognmændene er tilfredse med samarbejdet omkring økonomi, mens 89 % af vognmændene hos variabel kørsel er tilfredse. Rejseregler, takster og billetteringsudstyr 88 % blandt busvognmændene og 76 % for vognmændene inden for den variable kørsel er tilfredse med samarbejdet med Midttrafik om rejseregler, takster og billetteringsudstyr. Busvognmændene udtrykker utilfredshed omkring rejseregler (25 %), takster (17

12 10 %), billetteringsudstyr (13 %). Vognmændene i variabel kørsel har generelt høj ved-ikke svarprocent. Der er neds en taskforce, der inden udgangen af 2010 skal have iværks harmonisering og forenkling af buskørslens rejsebestemmelser og takstsystemer samt forbedret billetteringsudstyrets kvalitet Kommunikion 96 % af busvognmændene og 82 % af vognmændene inden for den variable kørsel udtrykker tilfredshed med informionen fra Midttrafik. I forhold til buskørsel angiver 13 %, de er utilfredse med samarbejdet omkring informionsmeriale, hvorimod 17 % af variabel kørsels vognmænd er utilfredse med den generelle kommunikion fra Midttrafik. I 2. kvartal 2010 kontaktes utilfredse busvognmænd med henblik på konkrete forbedringsforslag til informionsmerialet. Midttrafik sikrer gennem dialogmøder med vognmændene i variabel kørsel, kendskabet til mulighederne på Midttrafiks ekstranet forbedres, og de tilgængelige informioner på ekstranet udbygges efter vognmændenes ønsker. Midttrafik udpeger en fast kontaktperson for hver af vognmændene i variabel kørsel, så kommunikionen forbedres. Drift 100 % af busvognmændene og 92 % af variabel kørsels vognmænd er meget tilfredse med det samarbejdet med Midttrafik. 21 % af busvognmændene er utilfredse med Midttrafiks informion om planlagte driftsforstyrrelse begrundet i kommunernes sene indmelding og i variabel kørsel er 13 % utilfredse og 18 % usikre omkring indberetning af driftsforstyrrelser. Der gennemføres møderunde med kommunerne for sikre indmelding af planlagte driftsforstyrrelser i forhold til buskørsel. I forhold til vognmændene i variabel kørsel implementeres proces for driftssvigt i 2. kvartal 2010, så det bliver nemt for vognmændene indberette driftssvigt. Kontrol 88 % af de adspurgte busvognmænd er tilfredse med samarbejdet med Midttrafik omkring kontrol mod 54 % hos variabel kørsels vognmænd. 12 % af de adspurgte busvognmænd angiver, de er utilfredse med trafikkontrollørernes synlighed i busserne. Fra vognmændene i den variable kørsels side er 28 % utilfredse med mængden af kontrol. Den påbegyndte effektivisering af kontrollen i busser udbygges. Midttrafik gennemfører fremadrettet kontrolbesøg i variabel kørsel 1-2 gange pr. måned. Kundeservice 96 % af busvognmænd og 90 % hos variabel kørsel er tilfredse med det generelle samarbejde. Hos variabel kørsel mangler 28 % kendskab til inddragelse ved kundehenvendelser, 47 % er utilfredse med afs tid til følge kunden (servicetid) og 16 % er utilfredse med håndtering af tildeling af kørsel.

13 11 Midttrafik udsender løbende stistik for kundehenvendelser til vognmændene i buskørsel. Midttrafik har indledt dialog med kommuner og region omkring serviceniveauet i variabel kørsel. Generelt 100 % af busvognmænd og 98 % af variabel kørsels vognmænd er tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. 13 % af busvognmændene (21 % i forbindelse med driftsforstyrrelser) og 44 % hos variabel kørsel er utilfredse med ventetiden ved telefoniske henvendelser. Derudover er 13 % af variabel kørsels vognmænd utilfredse med muligheden for finde frem til rette kontaktperson. Midttrafik optimerer vagtplanen i variabel kørsel for sikre ressourcer til bedre svartider og benytter allerede etableret telefonstistikmodul til faktadokumention. Derudover sikres vognmændene har kendte kontaktpersoner Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag Analysebureauets rapport for leverandørundersøgelsen 2010 administrionens gennemgang af resulterne af leverandørundersøgelsen

14 Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik Resumé Transportminister Hans Christian Schmidt har 28. april 2010 fremlagt en Redegørelse om kollektiv trafik. Redegørelsen har stor fokus på det nionale jernbanenet, samt organiseringen af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Redegørelsen indeholder dog også overvejelser vedrørende kollektiv bustrafik udenfor hovedstadsområdet. Sagsfremstilling./. Transportministerens redegørelse om den kollektive trafik til Folketinget af 28. april 2010 vedlægges. Redegørelsen konsterer indledningsvist, der hver dag foretages godt 1 mio. rejser med kollektiv trafik, heraf ca. 50 % i byerne. Den kollektive trafik varetager ca. 13 % af persontransportarbejdet, fordelt med 4 % på bus og 9 % med tog og metro. Selv om størstedelen af det kollektive transportarbejde målt i samlet antal rejste km. løses med tog og metro, så har bustrafikken flest kunder. På årsbasis er der ca. dobbelt så mange, der kører med bus i forhold til tog, men til gengæld er busrejserne kortere end togrejserne. Ses der på markedsandelen af rejser til arbejde og uddannelse som samlet udgøre omkring 30 % af alle ture er markedsandelen for den kollektive trafik bedre. 7 % af disse rejser foregår med tog og metro, mens 14 % foregår med bus. Organisering og finansiering af kollektive trafik fylder en del i redegørelsen. Det vedrører primært problemer med finansiering af kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Der er således udarbejdet en særlig rapport om dette forhold. Der er igangs en evaluering af lov om trafikselskaber, der skal klarlægge, om der er behov for justering af de lovgivningsmæssige rammer. Redegørelsen konsterer, der uden for hovedstadsområdet er udfordringer tilknyttet ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner, og det konkluderes, der kan være behov for justere de lovgivningsmæssige rammer, så det gøres klarere, hvilke buslinjer, som kommunerne hhv. regioner er ansvarlige for. På takstområdet konsterer redegørelsen, takststigninger de senere år har været på et begrænset niveau. Redegørelsen konsterer ligeledes, det er en skrøne, den kollektive trafik i Danmark er specielt dyr. Ofte dækker dette over relivt dyre enkeltbilletter. Til gengæld er der store rabter på klippekort og periodekort. Redegørelsen forventer Rejsekortet udrulles til hele landet senest i 2012, men gør opmærksom på det forhold, ikke alle trafikselskaber har tilsluttet sig. BAT (Bornholms Trafikselskab), Fynbus og Midttrafik (med undtagelse af dele af det gamle Vejle Amt) er ikke med i projektet. Redegørelsen konsterer, regeringens mål om rejsekortet er landsdækkende i 2012, forudsætter de resterende trafikselskaber tilslutter sig.

15 13 Redegørelsen indeholder også overvejelser om trafikinformion. Det konsteres trafikinformion fungerer bedst, når det er ensartet og sammenhængende på tværs af bus, tog og metro, og konsterer det er uheldigt når en kunde f.eks. skal ringe forskellige steder hen for få oplysninger om busser og tog. Redegørelsen peger også på mulighed for give bedre service for passagererne på tværs af transportformerne, så man f.eks. kan se i bussen om toget er forsinket og man f.eks. i toget kan se, hvor og hvordan man kan komme videre med bus, når man ankommer til stionen. Det skal i den forbindelse nævnes, Midttrafik og ARRIVA har fremsendt en fællesansøgning til Trafikstyrelsens passagerpulje, netop med det formål ensarte kunde- og trafikinformion. Endelig berører redegørelsen den kollektive trafik i landområder. Det konsteres, der er en særlig udfordring med kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder. Det er både dyrt og ikke særlig miljøvenligt, opretholde regelmæssig busdrift i områder, hvor der kun er få passagerer. Rapporten konsterer en række trafikselskaber har fokus på flextrafik eller telebusser. Det gælder bl.a. i Midttrafik, hvor der findes forskellige former for teletaxa-løsninger ligesom Midttur kan være en mulighed i tyndtbefolkede områder. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag Transportministerens redegørelse om den kollektive trafik til Folketinget af 28. april 2010

16 Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011 Resumé Administrionen har lavet et først forslag til budget 2011, der baserer sig på en række forudsætninger og indeholder en række usikkerhedsmomenter. Administrionen orienterer om disse forhold, idet forslaget sendes til administriv høring ved bestillerne. Sagsfremstilling./. Administrionen har 11. maj 2010 sendt vedlagte not om forudsætninger og usikkerheder i budget 2011 til bestillerne. Hensigten er, bestillerne på administrivt niveau skal afklare eventuelle tekniske spørgsmål, inden den politiske behandling af budgetforslaget, så der et fælles udgangspunkt for budgetlægningen på administrivt niveau. Sammen med notet er der fremsendt bilag for hver enkelt bestiller, hvor der redegøres nærmere for budgetterne for hvert forretningsområde. Når den administrive høring er afsluttet, forelægges et samlet budgetoplæg for Bestyrelsen til godkendelse på mødet 18. juni 2010, inden det sendes til politisk høring ved kommunerne og ved regionen. De større usikkerhedsmomenter i budgetlægningen for 2011 er beskrevet i notet. Det drejer sig om effekten af cross-border-leasing, omlægningerne i regionens kørsel samt omlægningen af kørslen i Århus Kommune og kommunernes beslutning om ønsket serviceniveau fremover. Det forventes, der i løbet af sommeren sker en afklaring af disse udeståender, så budgettet for 2011 vil indeholde de økonomiske konsekvenser af usikkerhedsmomenterne senest i forbindelse med Bestyrelsens endelige behandling af budget 2011 i september Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag not om forudsætninger og usikkerheder i budget 2011

17 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Resumé Direktionen orienterer om væsentlige hændelser siden mødet i Bestyrelsen 16. april Sagsfremstilling Drift og aktiviteter Midttrafik og Arriva støtter "Smag på Landsbyen" Midttrafik giver sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune klippekort til lokale busser og Arriva fribilletter til togene, når kommunens bosætningskampagne inviterer familier til en uges gris ophold i en vestjysk landsby i uge 23. Bosætningskampagnen er et tiltag mod affolkning af yder- og landområder, hvor en række landsbyer deltager aktivt og stiller bolig, godt naboskab, aktiviteter og viden til rådighed for de deltagende gæster. Kommunens projektleder er glad for støtten, da den offentlige transport er af stor betydning for bosætningen i landdistrikter og i yderområder, for regionalt binder den Danmark sammen på tværs for pendlere og arbejdskraft. Lokalt understøtter den offentlige transport muligheden for et dagligliv i landdistrikterne. Bedre buskøreplan på Samsø Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om problemerne med sikre koordinion mellem færgerne og busserne på Samsø. For sikre kunderne bedre sammenhæng, har Samsø Kommune og Midttrafik besluttet, den nye køreplan for rute 131 allerede træder i kraft 16. maj 2010, og den løber frem til 27. juni 2010, hvor sommerkøreplanen træder i kraft som planlagt. Tilbud på overtagelse af Arriva./. Arriva Skandinavien har orienteret trafikselskaberne om, Arrivas aktionærer har modtaget tilbud fra Deutsche Bahn om overtagelse af alle selskabets aktier. Arrivas engelske moderselskabs bestyrelse har besluttet anbefale aktionærerne sige ja til tilbudet. Det er planen Arriva fremover skal være Deutsche Bahns internionale ben, og der vil på den baggrund ikke ske ændringer i Arriva Skandinaviens organision og ledelse, dog forventes det Deutsche Bahns eksisterende aktiviteter i Skandinavien integreres med Arrivas aktiviteter i Skandinavien. Der vil ikke ske ændringer i de aftaler, Arriva har med de danske trafikselskaber. Endelig beslutning om overtagelse afventer dels aktionærernes accept, dels konkurrencemyndighedernes accept. Overtagelse forventes i august Arriva Skandinavien har lovet orientere trafikselskaberne, så snart der er yderligere informion. Til orientering vedlægges personaleinformion til medarbejdere i Arriva om Deutsche Bahns tilbud. Arriva varetager ca. 22 % af køreplantimerne i Midttrafik.

18 16 Takster i Herning Kommune Herning Kommune har som den eneste kommune forts takster, der ikke er enten Midttrafiks generelle takster eller nultakst. Midttrafik har bedt Herning Kommune om tilpasse taksterne senest i sommeren Herning Kommune har bedt om, taksterne først ændres i sommeren De særlige takster anvendes i dag på nogle rabruter. Midttrafik har administrivt accepteret, Herning Kommune venter med harmoniseringen af takster til sommeren 2011 for udsætte kunderne for færrest mulige skift i takster. Positiv energi smitter Busselskabet Århus Sporveje indledte 28. april 2010 et internt projekt kaldet "Positiv energi smitter", som skal sætte fokus på nødvendigheden af en god dialog og omgangsform mellem alle anste. Formålet med projektet er generelt etablere en anerkendende omgangsform blandt alle anste og en anerkendende ledelsesstil mellem anste og ledelse i Busselskabet. Projektet indgår i en større indss for forebygge forekomsten af mobning, hvori der bl.a. skal etableres procedurer, der kan håndtere forekomsten af krænkende adfærd generelt. Som et led i det, har MEDudvalget vedtaget 5 leveregler, der er vigtige for de anstes fælles trivsel: 1. Behandl andre, som du selv vil behandles. 2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser. 3. Gode kolleger hjælper hinanden! Tag afstand fra mobning. 4. Stress smitter - og det gør positiv energi også. 5. Din leder vil altid lytte til dig og behandle dig med respekt. Der er udarbejdet meriale til alle chauffører, og der gennemføres forskellige aktiviteter. Høring om Kollektiv Trafikplan Århus Den offentlige høring om Kollektiv Trafikplan Århus blev afsluttet 25. april Midttrafik modtog over 700 henvendelser fra kunder, beboerforeninger m.fl., som kommenterede planerne om en ny struktur for bybuslinjerne. Den videre proces er, der samles op på høringssvarene, som indgår i en ny indstilling til politikerne i Århus Byråd (omkring 1. juni 2010). Der træffes formentlig en endelig beslutning inden sommerferien Midttrafik giver ikke svar på de enkelte indlæg i høringen. Senere på året fremlægges den endelige kollektive trafikplan for Århus på Midttrafiks hjemmeside til kommentering. Høringsmerialet er forts tilgængelig på hjemmesiden. Intelligent mobilitet i tyndt befolkede områder Midttrafik har indledt et samarbejde i projektet IMIKASK (Intelligent Mobilitet i Kteg/Skagerak), hvor der ses på mulighederne for løsninger, der kan øge mobiliteten for alle trafikanter samt reducere barrierer i forbindelse med rejser - særligt for bevægelseshæmmede borgere i tyndt befolkede områder. Partnerne i projektet er: Västtrafik (S), Göteborg Stad Färdtjänsten (S), Västra Götalandsregionen (S), Hallandstrafiken (S), Borås Stad (S), Midttrafik (DK), Region Midtjylland (DK), Nordjyllands Trafikselskab (DK), Region Nordjylland (DK) og BeKTra (DK). Derudover forventes på sigt norske partnere i projektet.

19 17 Målet er, borgerne har mulighed for bestille, få informion før, under og efter rejsen, samt betale for rejsen, som om den er udført ét selskab. Dette uafhængigt af trafikselskab, myndigheder, administrive regioner eller lande. Midttrafiks deltagelse i projektet vedrører alene koordineret kørsel, mens buskørslen ikke tænkes ind i projektet, bl.a. fordi busserne i Midttrafik ikke er udstyret med realtidsudstyr. Midttrafiks deltagelse finansieres inden for nuværende budget. Økonomi og rammer Møde med Transportministeren Bestyrelsen i foreningen Trafikselskaberne i Danmark har tidligere mødtes med Transportministeren. Der er nu aftalt et møde mellem Transportministeren, KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark 1. juni 2010 i Transportministeriet. EP-tilladelser./. Der har i længere tid været deb blandt taxivognmænd, busvognmænd, trafikselskaber m.fl. om konkurrencen mellem taxi og busselskaber, der kører på EP-tilladelser. 9. juni 2010 fremste folketingsmedlemmerne Kristian Pihl Lorentzen og Henriette Kjær i Jyllands-Posten et forslag om et stop for udstedelse af EP-tilladelser. På denne baggrund udsendte foreningen Trafikselskaberne i Danmark pressemeddelelse herom. Foreningen peger på, et stop for EP-tilladelser vil give mindre konkurrence. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag personaleinformion til medarbejdere i Arriva om Deutsche Bahns tilbud foreningen Trafikselskaberne i Danmark pressemeddelelse

20 Eventuelt

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.00. Frank Borch-Olsen var forhindret i deltage

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Sagt om stillezonen på rute 118: Det er lige før, det er bedre at tage bussen, end det er at sidde hjemme og læse. tv indslag om stillezone

Sagt om stillezonen på rute 118: Det er lige før, det er bedre at tage bussen, end det er at sidde hjemme og læse. tv indslag om stillezone Ny bestyrelse i Midttrafik Arne Lægaard (V), Holstebro Kommune (formand) Mads Nikolajsen (F), Norddjurs Kommune (1. næstformand) Bjarne Schmidt Nielsen (A), Region Midtjylland (2. næstformand) Anders Bøge

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 12.15 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Indstilling vedrørende sammenlægning

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projektkalog for trafikplanlægning K08 1 2 Marketingplan

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2010 kl. 09:30 afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Hans

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 4. april 2008 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Der var afbud fra Mogens Nyholm. Aleksander Aagaard deltog under punkt 1 og

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af billet. Klageren kunne ikke trække en pensionistbillet om bord på bussen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af billet. Klageren kunne ikke trække en pensionistbillet om bord på bussen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0280 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere