Kortlægning af affaldsstrømme for elektronikaffald i 3 sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af affaldsstrømme for elektronikaffald i 3 sektorer"

Transkript

1 Bilag 4: Kravspecifikation delaftale 1 Kontraktsum: Jord & Affald J.nr. MST Ref. ahl Den 12. februar 2015 Kortlægning af affaldsstrømme for elektronikaffald i 3 sektorer 1. Baggrund og formål Projektet gennemføres som en del af Partnerskab for indsamling af elektronikaffald, som er et initiativ i Regeringens ressourcestrategi - Danmark uden affald fra Partnerskabet skal samle den brede kreds af interessenter, som har interesse i indsamling af elektronikaffald, enten via deres forpligtelser som følge af producentansvaret og/eller som følge af deres økonomiske interesse i at få adgang til elektronikaffaldet pga. de ressourcer, som elektronikaffaldet indeholder. Formålet med partnerskabet er at udvikle den danske indsamling af elektronikaffald i dialog og samarbejde, så det sikres at indsamlingen af elektronikaffald understøtter en ressourceeffektiv genanvendelse af affaldet, samt at de væsentligste affaldsstrømme kan følges, jf. nationale og europæiske indsamlingsmålsætninger. Partnerskabet for indsamling af elektronikaffald er 3-årigt og består af en styregruppe, der træffer overordnet beslutning om partnerskabets aktiviteter og fokusområder. Dette suppleres med arbejdsgrupper, hvor aktørerne på mere detaljeret plan kan bidrage til at udvikle området. DPA-System er sekretariat for partnerskabet og tovholder for gennemførsel af nærværende projekt, se afsnit 6 vedr. organisering af projektet. 1.1 Elektronikaffald er en værdifuld ressource Elektronikaffald (WEEE) kan som ressource sidestilles med en traditionel malm åre i f.eks. Grønland, idet WEEE indeholder en lang række værdifulde ressourcer, samt ressourcer, der af EU-kommissionen, betegnes som kritiske. En markedsanalyse udført af Frost and Sullivan i 2013 vurderer, at markedet for udnyttelsen af ressourcerne i WEEE udvikler sig med 4,4 % årligt over de kommende år. Danske virksomheder (teknologivirksomheder, mineindustri og producenter af elektrisk/elektronisk udstyr) har således en markedsmæssig interesse i at have et validt datagrundlag for udnyttelsen af disse ressourcer og et reelt billede af hvor stor en andel af denne ressource, der indsamles og af hvem. På denne baggrund kan samfund og industri træffe beslutninger om udnyttelsen og værdisætningen af ressourcen. Som følge af det nyligt reviderede WEEE- direktiv mødes medlemsstaterne desuden også af direkte krav til monitorering af alle affaldsstrømme for WEEE. Disse øgede krav betyder samlet set, at medlemslandene skal etablere datastrukturer, som identificerer og monitorerer ressourcestrømme af elektronikaffald, som i dag ikke monitoreres. Den værdifulde affaldsstrøm betyder, at der i mange tilfælde er store økonomiske interesser i at få adgang til elektronikaffaldet eller brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Fælles for sektoren er dog, at der efterspørges valide data for indsamling, samt en regulering og datamonitorering, der giver lige konkurrencevilkår. 1

2 1.2 Formål med projektet Partnerskabets styregruppe har igangsat dette kortlægningsprojekt, som har fokus på forskellige aktørgrupper/sektorer i relation til indsamling af WEEE. Det overordnede formål med projektet er, at sikre en nærmere kortlægning af hvorledes elektronikaffaldsstrømme bevæger sig hos de forskellige aktørgrupper, herunder hvilke mængder de enkelte aktører håndterer og indberetter og ikke-indberetter til de nationale indsamlingsstatistikker. Kortlægningerne skal kvantificere de faktiske affaldsstrømme i hver sektor og sætte dem i relation til de nationale monitoreringssystemer, og de data der indgår her. På baggrund af kortlægningerne skal det i dialog med arbejdsgrupper evalueres hvilke uhensigtsmæssigheder, der er indbygget i det nuværende indberetningssystem og hvordan disse kan overkommes. Formålet med projektet er altså at etablere den grundlæggende dataindsamling og kortlægning af affaldsstrømme, som skal danne grundlag for kommende forslag til initiativer, oplysning og revidering af lovgivningen, så monitorering og indsamling af elektronikaffald forbedres. Projekterne skal således ikke kortlægge hvorvidt en indsamling af WEEE/brugt EEE er lovlig eller ulovlig, men sigter alene på via en kvalitativ interviewundersøgelse at kortlægge de faktiske flows, samt at udvikle relevante forbedringsforslag i dialog med aktørerne. Kortlægningsprojektet fokuserer på følgende sektorer/aktører: 1. Kommunernes håndtering af elektronikaffald 2. Detailhandlens 1 indsamling af elektronikaffald fra hhv. borgere og erhverv 3. Elektronikaffald hos genvindingsindustrien (f.eks. behandlingsvirksomheder, indsamlere og transportører) Ad 1) I forbindelse med Kommunernes håndtering af elektronikaffald skal kommunernes håndtering af elektronikaffald kortlægges, herunder særligt hvordan udsortering af elektronikaffald sker fra særlige henteordninger, hvor elektronikaffald blandes med andre fraktioner, som f.eks. farligt affald og storskrald. I DPAsystems statistik over indsamling i kommunerne ses en stor forskel i indsamlet mængde pr. indbygger. Denne forskel fra kommune til kommune skal belyses og forklares. Indsamling af bærbare batterier sker også via den kommunale affaldsindsamling, og bærbare batterier indgår derfor også som et tema i forbindelse med analysen af de kommunale aktører. Ad 2) I forbindelse med Detailhandlens indsamling af elektronikaffald fra hhv. borgere og erhverv skal håndteringen af WEEE og/eller brugt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som returneres til detailhandel uden om de kommunale ordninger, kortlægges. Et typisk scenarie er, at detailhandlen tager gammelt udstyr retur i forbindelse med levering af nye produkter til kunden spørgsmålet er hvad der efterfølgende sker med affaldet, hvor udbredte sådanne ordninger er og hvilke mængder af affald håndteres via denne affaldsstrøm? Ad 3) I forbindelse med Elektronikaffald hos genvindingsindustrien skal håndteringen af WEEE og/eller brugt EEE hos behandlingsvirksomheder 2, indsamlere og transportører, der professionelt arbejder med indsamling og/eller affaldshåndtering af WEEE og/eller brugt EEE, kortlægges. Disse private virksomheder håndterer både elektronikaffald fra husholdninger på vegne af kollektive ordninger, men modtager også selvstændigt elektronikaffald fra f.eks. private virksomheder. En mulig fejlkilde i indberetning af data kan være, at behandlingsvirksomhederne modtager større partier elektronikaffald eller dele heraf fra 1 Detailhandel er i denne sammenhæng en samlet betegnelse for virksomheder, der sælger helt elektrisk og elektronisk udstyr til enten private forbrugere og/eller virksomheder. I elektronikaffaldsbekendtgørelsen benævnes disse aktører også som distributører. 2 Behandlingsvirksomhed er en samlet betegnelse for private virksomheder, som ifølge definitionerne i Affaldsregisteret er registreret enten som en indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller som et genanvendelsesanlæg. 2

3 virksomheder, og registrerer dette som f.eks. metalaffald og ikke som elektronikaffald. Omfanget af bl.a. denne fejlkilde skal analyseres. 1.3 Afgrænsning af kortlægningen Projektet skal gennemføres med allerede identificerede aktører fra de forskellige sektorer i allerede udpegede geografiske områder. Derved vil projektet tilsammen skabe et overblik over, hvad der foregår i specifikke geografiske områder, herunder om der er nogle landsdækkende fællestræk og forbedringsmuligheder som kan adresseres i nationale initiativer. De udpegede geografiske områder, som projektet skal beskæftige sig med, er udpeget i et netop afsluttet forprojekt, se afsnit 1.4 for nærmere beskrivelse af dette. I for-projektet er der udpeget 15 kommuner med en sådan variation, at resultaterne af den nærmere kortlægning af sektorerne i nærværende projekt, kan generaliseres. Se bilag 4.1, tabel 3.1 for oversigt over udvalgte kommuner. 1.4 For-projektet med indledende databearbejdning af affaldsdata Dette projekt skal bygge videre på resultaterne i det netop gennemførte for-projekt. I for-projektet er der gennemført følgende opgaver: Udvælgelse af kommuner (se bilag 4.1, kap. 3) Kortlægning af de indsamlede mængder for hver sektor på baggrund af data i de nationale indsamlingsstatistikker og på den baggrund udpegning af hvide pletter i data, som bør undersøges nærmere. Hvide pletter kan f.eks. være hvor der er data, der stikker ud fra andre aktører i samme sektor, manglende data eller lign. Udarbejdelse af interviewguide samt udvælgelse af aktører, som skal interviewes (se bilag 4.1, kapitel 6 og bilag 4.2) For-projektet er gennemført ved en bearbejdning af udtræk af indberettet data for alle relevante aktører fra følgende 3 datakilder: Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS), Miljøstyrelsens Affaldsregister (AR) DPA-Systems WEEE-statistik For-projektets resultater fremgår af bilag : Bilag 4.1: Afrapportering af for-projektets resultater Bilag 4.2: Interviewguides til 5 forskellige aktørgrupper inden for de 3 sektorer Bilag 4.3: Eksempel på flowoversigt med anonymiseret data Bilag 4.3 er et eksempel på de data-sæt som er udarbejdet for hver af de 15 kommuner i for-projektet. Af fortrolighedshensyn kan de bagvedliggende data, de konkrete forslag til interviewpersoner og de enkelte aktørers indberetning af data ikke indgå som en del af udbudsmaterialet. Disse bagvedliggende data vil blive udleveret til den vindende tilbudsgiver, når der er indgået en skriftlig fortrolighedsaftale i forbindelse med indgåelse af kontrakt. For-projektet har også udtrukket indsamlingsdata for bærbare batterier sammen med WEEE og håndteret mængderne som en samlet sum i de udpegede geografiske områder. En delleverance i nærværende projekt er, at skille batterimængderne fra WEEE, jf. afsnit 2.1. Det nu udbudte kortlægningsprojekt skal således bygge videre på disse indledende dataanalyser i forprojektet. Igennem kvalitative interviews med aktører i de 3 sektorer og drøftelser i udpegede arbejdsgrupper, skal disse data kvalificeres i forhold til at få synliggjort de affaldsstrømme, der flyder uden 3

4 om de officielle statistikker, samt klarlægge de typiske tilfælde, hvor der indberettes mangelfuldt eller forkert. Som det fremgår af kapitel 6 i bilag 4.1, vil det være nødvendigt at gennemføre kvalitative interviews med mellem virksomheder, samt interviews med 2-3 kommunale aktører i hver af de 15 udpegede kommuner. Aktørerne til interview er geografisk fordelt på de udpegede kommunale områder, men for virksomhedernes vedkommende er der i flere tilfælde tale om store landsdækkende virksomheder med hovedkontorer enten i hovedstadsområdet eller nær større danske byer. Det kan forventes, at der i interviewprocessen løbende må korrigeres for hvem og hvilke virksomheder som interviewes, således at der løbende fokuseres på at identificere hvor de største mængder kan identificeres. Som illustration af denne proces kan det vise sig, at de bagvedliggende indsamlingsstrukturer/organisering kan være ens for flere virksomheder på interviewlisten. Det kan altså svare sig at prioritere at interviewe den virksomhed, som rent faktisk varetager den konkrete indsamling, frem for at interviewe flere detailhandlere, der benytter sig af samme koncept. Der kan altså opstå en drill-down øvelse, hvor f.eks. et indledende interview medfører, at en detailhandler henviser til en virksomhed, som står for logistikken ved indsamling af WEEE/brugt udstyr. Ved interview af denne virksomhed kan det vise sig at det faktiske arbejde forestås af en vognmandsforretning, som derfor også skal interviewes. Den løbende erfaringsopbygning i interviewprocessen og efterfølgende prioritering af interviews foretages i samarbejde med DPA-System. 2. Leverancer Kortlægningen skal forløbe i 2 faser med konkrete leverancer defineret nærmere for hver fase og for hver sektor nedenfor. Arbejdsindsatsen mellem de forskellige leverancer og aktørgrupper skal fordeles på en sådan måde, at alle 3 sektorer analyseres fyldestgørende. Fase 1 har til formål igennem dybdegående interviews med de udvalgte aktører at identificere mangler i forprojektets kortlægning af affaldsstrømmene og få bud på, hvor de forskellige aktører mener, at der kan findes supplerende mængder WEEE. Se afsnit 1.4 for minimumskrav til omfanget af kvalitative interviews. I fase 2 skal resultaterne fra interviewundersøgelserne hos de 3 sektorer samles, og på den baggrund skal der udarbejdes et fyldestgørende flowdiagram af affaldsstrømmene for WEEE i de udvalgte geografiske områder. I denne fase indgår også en diskussion af resultaterne med arbejdsgrupper fra de forskellige sektorer med henblik på en kvalitativ validering af resultaterne, samt en drøftelse af barrierer i det nuværende system og forbedringsmuligheder. Det aftales nærmere hvornår og hvordan arbejdsgrupperne inddrages i fase 1. For beskrivelse af arbejdsgrupper se afsnit 3.1. Fase 1 skal ikke nødvendigvis være afsluttet før fase 2 påbegyndes i praksis vil det sandsynligvis være nødvendigt at interagere mellem de to faser. Der skal desuden gennemføres supplerende data-analyser af bærbare batterier og import/eksport-data for WEEE, se afsnit 2.1. Det samlede resultat af kortlægningsprojektet er dermed følgende: 1. En beskrivelse af hver af de WEEE flows, som aktørerne i de 3 sektorer varetager selv eller har kendskab til hos andre aktører (legalt/illegalt). Hvilke ordninger tilbydes husholdninger og virksomheder og hvilke mængder indsamles i de forskellige ordninger? 4

5 2. En kortfattet case-samling af de typiske retur-ordninger for hhv. brugt udstyr og elektronikaffald for husholdninger og virksomheder (legalt/illegalt) i Danmark prioriteret efter mængdemæssig væsentlighed. 3. Hvordan og i hvilket omfang indberettes affaldsmængderne i de forskellige affaldsstrømme til hhv. ADS og DPA-Systems statistik? 4. Et kvantitativt estimat på mængderne i de forskellige flow i de 3 sektorer, herunder kvantitativt estimat på hvilke affaldsstrømme og hvilke mængder, som mangler systematisk monitorering i indberetningssystemet 5. Oversigt over barrierer og incitamenter for øget indsamling af WEEE i de 3 sektorer. 6. Forslag til forbedring af indsamling/indberetningssystem på baggrund af de lokaliserede barrierer (f.eks. ændring af regulering, kommunikation til branchen om korrekt og ensartet indberetning mv.) 2.1 Supplerende data-analyser Der skal gennemføres 2 supplerende dataanalyser inden fase 1 påbegyndes: 1. På baggrund af dataarkene udtrukket per kommune i for-projektet og DPA-System statistik, udarbejdes en oversigt over de kommunale affaldsstrømme for bærbare batterier med angivelse af mængde pr. flow og det afdækkes, hvor der er hvide pletter. Dataanalysen gennemføres i samme geografiske områder, som kortlægningen af WEEE-affaldsstrømme og kvalificeres igennem kvalitative interviews med de kommunale aktører, jf. fase Vurdering af overensstemmelse mellem WEEE-data i Miljøstyrelsens import/eksport-database for anmeldepligtigt affald og data i ADS og/eller DPA-statistik for eksporteret WEEE, samt identificering af modtagere af WEEE uden for landets grænser. Dataanalysen kvalificeres igennem kvalitative interviews med genvindingsindustrien, jf. fase 1, som udvælges i dialog med DPA-System. Det må forventes, at der kan indgå interviews med 2 udenlandske modtagervirksomheder af WEEE. 2.2 Fase 1 leverance: Kvalificering af for-projektets resultater og supplerende dataanalyser Fase 1 skal tage udgangspunkt i for-projektets resultater. Formålet er at kvalificere disse data yderligere og kortlægge ikke-registrerede affaldsstrømme via direkte dialog med aktørerne i de 3 sektorer. Kvalificeringen skal ske via kvalitative interviews med nøglepersoner i de 3 sektorer i de geografiske områder, der er udvalgt som fokusområder. Se desuden afsnit 3.2 vedr. fortrolighed i interviewsituationen. De kvalitative interview gennemføres pbga. de interviewguides, som er udarbejdet i for-projektet, jf. bilag 4.2. Såfremt konsulenten ønsker at anvende en alternativ guide eller revidere den eksisterende, skal dette ske efter aftale med DPA-System. I for-projektet indgår liste over relevante aktører, der skal interviewes, jf. afsnit 1.4. Evt. supplementer til denne liste over interviewpersoner udarbejdes af konsulenten i dialog med DPA-System. Fokus i udvælgelsen af interviewpersoner skal være ud fra, hvor det er relevant at få uddybet indberettet data nærmere, f.eks. hvor der er data, der stikker ud fra andre aktører i samme sektor, manglende data eller lign. De kvalitative interviews skal gennemføres på en sådan måde, at der sikres en fyldestgørende kvalificering af data i de 3 sektorer. Det aftales nærmere med DPA-System, hvorvidt/hvordan arbejdsgrupperne deltager i forberedelserne til de kvalitative interviews. På baggrund af de kvalitative interviews skal følgende spørgsmål fra hver sektor som minimum besvares: 1. Er aktørerne enige i for-projektets resultater? Identificer og forklar afvigelser både i strømme og i kvantiteter (ADS og DPA data). Prioriter flows efter mængdemæssig væsentlighed for hver sektor. 5

6 2. Hvem peger de forskellige aktører på, som andre aktører, der håndterer WEEE/brugt EEE i det pågældende geografiske område? Kvantificer i det omfang, det er muligt. Er disse aktører registrerede i affaldsregisteret og indberetter de data til ADS? Hvilke mængder vurderes disse aktører at håndtere? Prioriter efter væsentlighed. 3. Hvilke forslag har aktørerne til hvordan kvaliteten af data og indberetning kan øges? Dertil kommer en række specifikke spørgsmål til hver sektor, der som minimum skal besvares: Kommunernes håndtering af elektronikaffald: 1. Hvordan og til hvem indberetter kommunen affaldsdata vedr. elektronikaffald og bærbare batterier? Indberetter kommunen til ADS eller er det kommunens samarbejdsparter, der indberetter til ADS? 2. Er der nogle af de WEEE/genbrugsstrømme, som kommunen har ansvar for, som ikke rapporteres til ADS og DPA? 3. Indsamler kommunen WEEE/brugt EEE, som ikke afleveres til producentansvaret? F.eks. kabelafklip som kabelaffald eller mobiltelefoner som brugt udstyr via genbrugspladsen, eller storskrald, hvor det indsamlede WEEE håndteres af operatøren frem for at blive afleveret til producentansvaret? 4. I hvilket omfang er kommunens WEEE indsamling og bærbar batteri indsamling udlagt til et kommunalt affaldsselskabs styring? 5. Hvor meget WEEE og bærbare batterier estimeres indsamlet via andre kommunale affaldsstrømme (f.eks. husholdningsaffaldet, storskrald, kommunejernet, genbrugsloppen)? Har kommunen undersøgelser af andre affaldsstrømmes indhold af WEEE/brugt EEE eller bærbare batterier? Identificer sådanne undersøgelser og kvantificer disse flows. Indsæt i kvantitativt prioriteret rækkefølge med de andre flows. Detailhandlens indsamling af elektronikaffald: 1. Hvilke tilbagetagningsordninger eksisterer i detailhandlen? Hvor udbredt er disse ordninger på landsplan, herunder hvordan håndterer det WEEE/brugt EEE, som modtages/indsamles via disse ordninger? Gives det tilbage til producentansvaret? Afleveres på genbrugsstationen? 2. Hvad er slutbrugernes adfærd mht. aflevering af WEEE/brugt udstyr - kommer slutbrugeren af sig selv for at aflevere/sælge? Er der tale om hente-ordning? Er detailhandlen selv opsøgende etc.? Er der forskel på adfærden hos slutbrugere fra erhverv og slutbrugere fra husholdninger? 3. Hvordan og til hvem indberetter detailhandlen deres håndtering af WEEE? Indberettes til ADS, DPA og/eller de kollektive ordninger? Rapporteres de samme data til ADS og DPA? 4. Er der nogle af de flows af WEEE/flows af brugt EEE, som detailhandel varetager, som ikke indberettes? 5. Indsamler aktøren WEEE/brugt EEE, som ikke afleveres til producentansvaret? Elektronikaffald hos genvindingsindustrien: 1. Hvem indsamler modtageanlæg, indsamlere og transportører WEEE og brugt EEE fra generelt og specifikt i den pågældende kommune? Herunder afklaring af slutbrugernes adfærd mht. aflevering - kommer slutbrugeren af sig selv for at aflevere/sælge eller skal aktøren selv være opsøgende? Indsamles der både fra private forbrugere og virksomheder? 2. Hvor meget indsamles og hvordan indberettes til hhv. ADS og de kollektive ordninger? Rapporteres det samme begge steder? 3. Er der nogle af de flows af WEEE/brugt EEE, som aktøren håndterer, som ikke rapporteres til ADS og DPA? 4. Hvor stor en andel af indsamlet jern- og metalaffald hos modtageanlæg, indsamlere og transportører kan klassificeres som WEEE? Hvordan klassificeres de forskellige affaldsfraktioner af aktørerne? 5. Afklar evt. forskelle i indberettet data i ADS, DPA og Miljøstyrelsens import/eksport-database. 6

7 2.3 Fase 2 leverance: Præsentation, diskussion og afrapportering Fase 2 er en opsamlings- og afrapporteringsfase. På baggrund af for-projektet og fase 1 udarbejdes et fyldestgørende flowdiagram af affaldsstrømmene for WEEE og bærbare batterier i de udvalgte geografiske områder. Flow-diagrammet skal være nemt at afkode og forstå visuelt. Resultaterne af fase 1 præsenteres desuden på et seminar for de 3 arbejdsgrupper. På seminaret skal der faciliteres en diskussion af udestående huller i data ( hvide pletter ) og yderligere forslag til, hvordan kvaliteten af monitoreringen kan øges. På baggrund af seminaret tilpasses flowdiagrammer, lister over barrierer, løsningsforslag mv. og spørgsmålene i afsnit 2 besvares endeligt. Den endelige afrapportering i projektrapport skal målrettes styregruppen for partnerskabet, som på baggrund af resultaterne i kortlægningen skal træffe beslutning om videre initiativer for at øge indsamlingen af WEEE. Projektrapporten skal i mindst muligt omfang indeholde beskrivende tekst, herunder lange metodeafsnit og baggrundsafsnit om producentansvar. Afrapporteringen skal fokusere på faktuelle resultater i form af taloversigter, flowdiagrammer, barrierer og løsningforslag fra arbejdsgrupperne. Som indledende baggrunds- og formålsafsnit kan afsnit 1.1 i denne kravspecifikation anvendes. Der er således ikke behov for at udarbejde yderligere baggrundsinformation. Den afsluttende projektrapport skal kunne klargøres til publicering efter Miljøstyrelsens retningslinjer og designguide for miljøprojekter. Resultatafsnittet med dataoversigt, flowdiagram, konklusioner og forslag udarbejdes også på engelsk. Det er et krav, at alle leverancer i forbindelse med dette projekt gennemgår en kvalificeret kvalitetssikring inden aflevering. Herunder at der udarbejdes et udkast til projektrapport, som sendes til revision hos arbejdsgrupper, DPA-System og Miljøstyrelsen. 3. Generelt om metode, arbejdsgrupper og fortrolighed med interviewpersoner Der er begrænset metodefrihed i løsning af opgaven, eftersom at det på forhånd er defineret hvilke data og datakilder, der skal anvendes i kortlægningen (ADS, AR, import/eksport-databasen og DPA-System statistik), samt at data skal kvalificeres igennem kvalitative interviews og ved inddragelse af arbejdsgrupper. Miljøstyrelsen og DPA-System bidrager til relevante data-udtræk fra disse systemer i dialog med konsulenten. Data skal behandles fortroligt, jf. afsnit 14 i kontrakten (bilag 6 til udbudsbetingelserne). Konsulenten skal stille med et projektteam som evner at stille kvalificerede spørgsmål og indgå i konstruktiv dialog med aktørerne og arbejdsgrupperne, og som samtidig har erfaring med branche/sektoranalyser, hvor et større antal virksomheder er gennemgået på baggrund af markedsstatistikker, regnskabstal og interviews. 3.1 Arbejdsgrupper I samarbejde med DPA-System og styregruppen for partnerskabet etableres arbejdsgrupper for hver sektor. Arbejdsgruppernes rolle er løbende at drøfte resultater, kommer med forslag til hvordan manglende data kan identificeres og drøfte forbedringsforslag på baggrund af projektets resultater. DPA-System indkalder og afholder arbejdsgruppemøder, herunder afholder udgifter til mødelokaler og forplejning. 7

8 Konsulenten skal kunne indgå i tæt og konstruktiv dialog med arbejdsgrupperne og være lydhør overfor input fra disse og kunne tilpasse sig herefter. I arbejdsgruppen for den kommunale håndtering skal det tilstræbes, at der deltager kommuner med hhv. høj og lav registreret indsamlingseffektivitet i DPA-Systems årlige statistik, samt repræsentanter fra hhv. by- og landkommuner. Der skal desuden være repræsentanter fra de geografiske områder, som projektet er afgrænset til. I arbejdsgruppen for detailhandlen skal det tilstræbes, at der i arbejdsgruppen deltager repræsentanter for de forskellige typer detailvirksomheder. I arbejdsgruppen for genvindingsindustrien skal det tilstræbes, at der deltager repræsentanter fra relevante private modtageanlæg, indsamlere og transportører. 3.2 Fortrolighed i interviewsituationen Det er yderst vigtigt, at de kvalitative interviews og alle konsulentens henvendelser til aktører sker i en atmosfære af fortrolighed. Interviewpersoner har mulighed for at fremgå anonymt i afrapportering og præsentationer af delresultater for f.eks. arbejdsgrupper. Der skal dog foreligge en oversigt over antal gennemførte interviews pr. sektor ved endelig afrapportering af projektet. Såfremt konsulenten anvender private virksomheder i samme branche som underleverandør til kortlægningen af en given sektor, anbefales det, at disse underleverandører ikke varetager opgaver vedrørende gennemførsel af kvalitative interview, da det kan hindre den nødvendige fortrolighed i interviewsituationen. Underleverandører, som er private virksomheder i samme branche som de sektorer, der kortlægges, skal desuden være meget opmærksom på, at projektarbejdet er omfattet af fortrolighedsbestemmelser, jf. afsnit 14 i udkast til kontrakt (udbudsbetingelsernes bilag 6). 3.3 Samarbejde med konsulent på delaftale 2 Det forventes, at der samarbejde og koordineres tæt med den valgte konsulent på delaftale 2. Særligt i forbindelse med den nærmere kortlægning af detailhandlens håndtering af WEEE vil der være sammenfald med delaftale 2, eftersom detailhandlen også håndterer store mængder brugt udstyr, som f.eks. returvarer, leasingordninger og hente-ordninger direkte hos forbrugeren. 4. Projektledelse Konsulenten udpeger en projektleder, som har erfaring med og uddannelse i projektledelse. Projektlederen redegør løbende for fremdriften i projektet overfor DPA-System og anvender gængse projektstyringsværktøjer til at sikre projektets gennemførsel til tiden og i høj kvalitet. Konsulenten sikrer desuden løbende evaluering og kvalitetssikring af projektet, herunder af proces og resultater. 5. Tidsplan Konsulenten udarbejder på baggrund af den foreslåede tidsplan i sit tilbud, senest 1 uge efter projektopstart en endelig tids-, aktivitets- og betalingsplan for projektet, som godkendes af DPA-System og Miljøstyrelsen. Tidsplanen skal indeholde hovedmilepæle i projektet, herunder arbejdsgruppemøder. 6. Projektets organisering Miljøstyrelsen er projektejer og projektets leverancer skal derfor endeligt godkendes af Miljøstyrelsen. DPA- System er, som sekretariat for partnerskabet, ansvarlig for at levere faglig sparing til konsulenten og sikre den løbende fremdrift i projektet, herunder at konsulenten leverer de beskrevne leverancer til aftalt tid. DPA- System sikrer desuden koordinering med arbejdsgrupperne. Det er Miljøstyrelsen som kan træffe endelig beslutning om prioriteringer vedr. kvalitet, tid og ressourcer, samt evt. ændringer i opgavens indhold. Dette sker på baggrund af indstilling fra konsulenten og DPA- System. 8

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet

Hvor bliver elektronikaffaldet Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald [Serietitel og årstal] Titel: Hvor bliver elektronikaffaldet

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

FEBRUAR 2015 MILJØSTYRELSEN

FEBRUAR 2015 MILJØSTYRELSEN FEBRUAR 2015 MILJØSTYRELSEN FORPROJEKT OM KOMMUNERS, DETAILHANDEL OG GROSSISTERS INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD, SAMT ELEKTRONIKAFFALD HOS MODTAGEANLÆG, INDSAMLERE OG TRANSPORTØRER KOMMUNEUDVÆLGELSE, FLOW-ANALYSER

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7779-00260 Ref. marla / jebls Den 11. juli 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7779-00260 Ref. marla / jebls Den 11. juli 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7779-00260 Ref. marla / jebls Den 11. juli 2014 Notat om høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om affald (private tilbagetagningsordninger) Ændringsbekendtgørelsen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet?

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet? Dato: 27. januar 2014 Sag: OK-13/13976 Sagsbehandler: /SBN/ALE Spørgsmål til udbudsmateriale om konsulentbistand til Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse af annullerede udbud og analyse af kontrolbud

Læs mere

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Nye WEEEregler og -krav Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Dakofa-konference den 12. marts 2012 Disposition Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark Ny y elektronikaffaldsbekendtgørelse

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2013/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00013 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune 16. juni, 2007 Anna Warberg Larsen Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold DIESELMÅLINGER... 2 RESTAFFALD...

Læs mere

ANBEFALINGER FRA PARTNERSKAB FOR INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD

ANBEFALINGER FRA PARTNERSKAB FOR INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD ANBEFALINGER FRA PARTNERSKAB FOR INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD GenvindingsIndustrien Association of Danish Recycling Industries BAGGRUND OM PARTNERSKABET Partnerskabet er 3-årigt og har løbet i perioden

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt J.nr. 3034-0278 Den 5. april 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V, W og X (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Svar: AU beklager fejlen. Tilbudsfristen er den 26.oktober klokken 14.

Svar: AU beklager fejlen. Tilbudsfristen er den 26.oktober klokken 14. Spørgsmål og svar Forventer Aarhus Universitet, at tilbudsgiver har domæneviden, altså faglig/håndværksmæssig viden om eksempelvis malerarbejde, VVS, tømrer, snedker virksomhed mv., eller er forventningen

Læs mere

Best practice for indsamling af batterier i kommunerne

Best practice for indsamling af batterier i kommunerne Best practice for indsamling af batterier i kommunerne Grundlag for videndeling mellem kommunerne om indsamling af bærbare batterier Miljøprojekt nr. 1577, 2014 Titel: Best practice for indsamling af batterier

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Høringsnotat til EU-kommissionens cirkulær økonomi pakke

Høringsnotat til EU-kommissionens cirkulær økonomi pakke Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0614 Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-01-2016 - Præsentation fra foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 192 Offentligt NOTAT Høringsnotat

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Vedr. udkast til ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og bekendtgørelse om overførelse af affald GenvindingsIndustrien

Læs mere

Udviklingen af Personas og en bedre digital service

Udviklingen af Personas og en bedre digital service Udviklingen af Personas og en bedre digital service Om Snitkergroup: Brug brugerne! Idéfase: find idéen Hvem er brugerne og hvad er deres behov? Workshops Feltstudier Konceptfase: test konceptet VIL brugerne

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015 NOTAT Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter Jord & Affald J.nr. MST-7761-00714 Ref. eikri Den 23. marts 2015 Aktuelle kommentarer til rådata i Affaldsdatasystemet Tallene for 2013 og 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud

Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud København, 19.-20. juni 2013 Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud 1 V/Erik Riis Krogh og Ditte Nicolajsen, Indkøbsafdelingen Region Syddanmark Agenda Gennemgang af Dialog udbudshjulet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark

Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark Udbuddets indhold 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse (dette dokument), der indeholder, baggrund og formål med projektet,

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1 Dakofa konference d. 24.8.2010 2010 Genanvendelse af erhvervsaffald i det nye, frie marked Status og muligheder Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe Marius Pedersen A/S 23-08-2010 Marius Pedersen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Kulturstyrelsen udbyder således en samlet opgave vedrørende Kompetenceudvikling læringsforløb og aktiviteter:

Kulturstyrelsen udbyder således en samlet opgave vedrørende Kompetenceudvikling læringsforløb og aktiviteter: 10. februar 2015 Bilag 2: Opgavebeskrivelse 2.1 Opgavens baggrund og formål Kulturministeriet lancerede den 20. maj 2014 en strategi for børn og unges møder med kunst og kultur. Der er tre enkeltstrategier,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere