D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst."

Transkript

1 D O M afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B Tryg Forsikring A/S (tidligere Tryg Vesta Forsikring A/S) (advokat Jeanette Løfberg, Ballerup) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye, København) Retten i Holstebro har den 2. november 2009 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2007). Påstande For landsretten har appellanten, Tryg Forsikring A/S, gentaget sin påstand for byretten. Indstævnte, Haaning A/S, har påstået dommen stadfæstet med den ændring, der fremgår af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 (V.L. B ) om byretssagens sagsomkostninger. Subsidiært har Haaning A/S påstået betaling af et mindre beløb end påstået af Tryg Forsikring A/S. Supplerende sagsfremstilling Ved kendelse af 2. december 2009 har Vestre Landsret truffet afgørelse om at ændre byrettens afgørelse om sagsomkostninger, således at Tryg Forsikring A/S skulle betale kr. til

2 - 2 - Haaning A/S. Tryg Forsikring A/S har efter det oplyste opfyldt kendelsen. Der har for landsretten været foretaget syn og skøn ved syn- og skønsmand Ove Kongsløv, som har udarbejdet syn- og skønserklæringer af 31. januar 2011, 29. januar 2012 og 17. juni Af erklæringen af 31. januar 2011 fremgår blandt andet følgende: 6. Undersøgelse af friturekogeren Det konstateredes, at varmelegemerne lå oven på risten. Det var øjensynligt, at der ikke var arbejdet med og i kogekarrene, efter branden, hvilket fremgik af de i kogekarrene nedfaldne materialer og soden. Friturekogeren var altså samlet forkert (herom mere senere). Venstre kogekar havde også en oliestandslinie ca. midt på min. mærket. Kogekarrets sider og varmelegemerne, der lå oven på risten, var stærkt tilsodede med et tykt lag uforbrændt, nedbrudt fritureolie, fra omkring midt på min. mærket og opefter. Varmelegemernes øverste overflader var omkring mm over min. mærket. Spørgsmål 9: Skønsmanden bedes redegøre for om en placering af bundristen i friturekarret under varmelegemet, efter skønsmandens vurdering påvirker brandfaren ved apparatet under dettes opvarmning, når apparatet kun indeholder friture? I bekræftende fald bedes skønsmanden redegøre for, hvordan og i hvilket omfang brandfaren efter skønsmandens opfattelse måtte blive påvirket herved? Svar spørgsmål 9 Så længe, der er så megen fritureolie i karret, at varmelegemerne, herunder deres til- og fraledningers varme del, er dækkede, er der ingen antændelsesfare, med mindre såvel driftstermostat som overkogningstermostat tillader fortsat opvarmning, men de er jo gået på off. Fritureolien ville da blive opvarmet til kogning, hvilket heller ikke vil forårsage antændelse af dampene. Først i det øjeblik, der er bortkogt så megen fritureolie, at den rigtig varme del af varmelegemerne kommer frem i dampfasen, er der antændelsesfare. Denne situation indtræffer såvel med varmelegemerne korrekt under risten som i

3 - 3 - fejlpositionen med varmelegemerne over risten. Når det varme stykke af de lodrette varmelegemer bliver frilagt for væskefasen af fritureolien (se bilag III) er antændelsessituationen nået. Placeringen af risten under varmelegemerne fremskynder altså i høj grad antændelsestidspunktet (også selv om termostaterne fungerer som tiltænkt), idet det flytter den varme del af varmelegemerne opad. Spørgsmål 10: Skønsmanden bedes redegøre for, om det er umuligt eller kompliceret at konstruere apparatet således, at bundristen ikke kan placeres under varmelegemet eller med en anordning, der medfører, at opvarmning af frituren ikke kan finde sted, hvis bundristen er placeret under varmelegemet. Svar spørgsmål 10 Intet er umuligt. Det synes endda meget simpelt at udbygge apparaturet, så opvarmning af fritureolien ikke kan finde sted, hvis bundristen er placeret under varmelegemet. Spørgsmål 11: Skønsmanden bedes på baggrund af de i sagen foreliggende faktuelle oplysninger, sammenholdt med besigtigelsen af apparatet, angive hvilken eller hvilke sandsynlige årsager, der kan have været til den opståede brand i friturekarret? Skønsmanden bedes i den forbindelse overveje om skaden kan skyldes, at overophedningstermostaten i venstre kogekar først slår fra ved 420 grader celsius i kombination med fx et midlertidigt svigt i driftstermostaten, og/eller om skaden kan skyldes, at bundristen har været placeret under varmelegemet. Svar spørgsmål 11 Branden skyldes entydigt varmelegemernes utilsigtede antændelse af fritureoliedampe. Brandens tidlige opståen skyldes, at varmelegemernes varme stykke ikke var beskyttet af fritureolie.

4 - 4 - Svigt af en eller begge termostater spiller altså ikke ind på antændelsesforholdene i friturekogeren. Ingen af termostaterne har noget med brandsikkerhed at gøre. Spørgsmål 12: Såfremt skønsmanden finder, at der er flere sandsynlige årsager til branden i friturekarret, bedes skønsmanden efter bedste evne angive matematiske sandsynlighedsgrader i procent for hver af disse sandsynlige skadeårsager? Svar spørgsmål 12 Skønsmanden finder, at der i friturekogeren ikke er taget hensyn til, at dosering af fritureolie, placering af varmelegemer og, hvad brandene har vist, ikke er taget fornødent hensyn til fejlplacering af rist og varmelegemer, ud over, at det er nævnt i brugsanvisningerne, samt at der ikke er taget hensyn til den menneskelige uvillie til at sætte sig ind i forholdene, uden at have den fornødne viden, f x efter at være instrueret og øvet og efter at have læst brugsanvisningerne, samt at instruktion af en efterfølger ikke er sket i fornødent omfang. Alene antændelse af fritureoliedampene ved de meget varme varmelegemer er årsagen til antændelsen. 7.8 Skønsmandens bemærkninger Det undrer, at der ikke, selv efter flere brande, der skyldes dette forhold, er taget forholdsregler, så brugerne kun kan samle friturekogeren sikkert også i daglig brug. En idiotsikret samling eller en teknisk løsning burde tidligt have været indarbejdet, specielt i lyset af de mange brande i friture. De mange henvisninger til samlingsproblematikken i betjeningsvejledning-en og i brugsanvisningen viser, at fabrikanten har været opmærksom på forholdet, men at de har øjensynligt ikke kunnet afværge brande i frituren. I to af skønsmanden foranstaltede ad hoc forsøg, hvor de to forsøgspersoner havde set adskillelsen med ristene og varmelegemerne, resulterede alligevel begge i forkerte samlinger!

5 - 5 - Den af Haaning anvendte CE-mærkning bygger på egenkontrol, og CE-mærkningen er den minimummærkning, der efter skønsmandens bedømmelse skal være på friturekogningsarrangementet. Friturekogningsarrangementet skulle være godkendt efter EN på grund af sin farlighed efter skønsmandens bedømmelse. Der burde have været en ekstern kontrol som der har været med varmelegemerne og termostaterne. I erklæringen af 29. januar 2012 hedder det blandt andet: Svar på spørgsmål 15 Spørgsmål 15.1 Friturekogeren burde efter skønsmandens bedømmelse være certificeret (godkendt) efter EN på grund af den åbentlyse fejlanbringelsesmulighed med risten samt de allerede dengang kendte brande i friturekogere, og som de tilsendte rapporter dokumenterer. Af erklæringen af 17. juni 2012 fremgår endvidere følgende: Spørgsmål G: Skønsmanden oplyser nu, at det ligger uden for hans kompetence at besvare spørgsmål om, hvorvidt den omhandlede friturekoger kunne have været godkendt i henhold til DS/EN standarder. I den anledning anmodes skønsmanden om at oplyse og nærmere begrunde hvorvidt skønsmanden har haft fuldt tilstrækkelig kompetence til at udtale sig om, hvorvidt friturekogeren burde have været anmeldt/godkendt i henhold til DS/EN standarder i afsnittet 7.8 skønsmandes bemærkninger i skønsrapport af 31. januar 2011 samt i besvarelsen af spørgsmål 14 og 15.1 i skønserklæring af 29. januar Spørgsmål G:

6 - 6 - Ved besøget hos UL International Demko A/S(UL International Demko A/S er et datterselskab af det amerikanske Underwriters Laboratories Inc. og tester og certificerer elektrisk materiel i henhold til nationale og internationale bestemmelser og CE-mærkning) , udtalte laboratoriechefen og en ingeniør samstemmende, at man anså, at friturekogningsarrangementet burde falde ind under reglen for, hvad der skulle godkendes. Arbejdstilsynet (svar fra Kolding) oplyser, at man kontrollerer at arbejdsmiljølovgivningen er fulgt, at der er instruktion, og at apparatet er lavet efter en standard efter et EU-direktiv, og om standarden foreskriver en brugsanvisning. Arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for, at rengøringen sker forsvarligt, og at brugsvejledningen følges. Sikkerhedsstyrelsen (svar fra Esbjerg) oplyser, at friturekogningsarrangementet umiddelbart synes uden for styrelsens arbejdsområde, men at der kunne være krav om en arbejdsbeskrivelse, og at hvis der fandtes en gældende standard, der var fulgt, fandt man, hvis man skulle bedømme friturekogningsarrangementet, værende i orden. Styrelsen henviste til Produktsikkerhedsloven, der meddeler, at farer skal undgås. Dansk Standard, DS, oplyser, at der inden for EU kan være krav om brug af direktiv. Formodningsreglen med krav om CE-mærkning skal så følges. Hvis standarden er fulgt regnes EU-reglen for fulgt. Skønsmanden har altså allerede i erklæringen dateret i januar 2011 (og ikke nu ) bedømt, at friturekogningsarrangementet efter hans bedømmelse burde ses nøje på af et sagkyndigt certificeringsorgan. Kompetencen til udtalelsen ligger i, at en fejlsamling er sket og muligheden er eftervist af skønsmanden, hvilket ikke kræver nøjere teknisk, elektrisk indsigt. Foranstående forhold taget i betragtning og med skønsmandens bemærkninger anser skønsmanden at have.. haft fuld tilstrækkelig kompetence til at udtale sig Haaning A/S har under hovedforhandlingen givet afkald på at påberåbe sig en for landsretten fremlagt brugsanvisning, idet selskabet ikke har kunnet fremskaffe dokumentation for, at den eksisterede på leveringstidspunktet. Der har for landsretten været forevist en friturekoger svarende til den udbrændte model. Erling Vestergaard har under forevisningen demonstreret både korrekt og forkert samling af den.

7 - 7 - Parterne er enige om erstatningsopgørelsen. Forklaringer Erling Vestergaard har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Ove Kongsløv. Erling Vestergaard har supplerende forklaret, at friturekurvene ikke kan sættes ned i kogekarret med olie, hvis hulristen er forkert placeret under varmelegemerne, og stænkskærmen derefter er sat på friturekogerens øverste del. Der kan godt tændes for friturekogeren, selv om kurvene ikke er placeret i den. Designet på friturekogeren er nu ændret, så hulristen ikke længere kan placeres forkert under varmelegemerne. Det skete omkring Den brændte friturekoger var rettelig af type nr. FT og ikke nr. FT 147 som angivet af skønsmanden i dennes erklæringer. Det er korrekt, at den pågældende type friturekoger ikke var godkendt efter normen DS/EN 60335, som skønsmanden omtaler. Denne norm ville dog heller ikke skulle anvendes, da en friturekoger af den omhandlede type skal godkendes efter helt andre regulativer. Dette er konstateret i forbindelse med en opdatering af CE-mærkningen på produktet, som blev foretaget i 2012 med bistand af en maskiningeniør. Den korrekte norm til godkendelse hedder DS/EN ISO Det er hans overbevisning, at den type friturekoger, der brændte, kunne være blevet CE-godkendt. Han er dog ikke specielt meget inde i den konkrete vejledning. Betjeningsvejledningen til friturekogeren følger altid med ved levering af produktet. Den er lagt i friturekurven. Der er i bunden af kogekarret markeret en minimumsgrænse for påfyldning af olie. Hvis der hældes for lidt olie i karret, kommer varmelegemerne for tæt på overfladen af olien, og risikoen for antændelse af olien øges. Han har foretaget nogle beregninger af, hvor megen olie der var i karret ved branden. Han kan ud fra rapporten med afhøring af B konstatere, at der må have været en rest af olie i karrene efter tømning. Hun har påfyldt olie fra en 15 liters dunk, der var ¾ brugt, svarende til ca. 12 liter. Det har hun hældt i kogeren, der samlet kunne tage 26 liter. Han skønner, at der var ca. 5 liter olie i bunden af kogeren, før hun påfyldte olie.

8 - 8 - Skønnet er foretaget på baggrund af rapporten fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Efter hans beregning var der 5,6 liter olie i venstre kar og 11,4 liter i højre kar efter Bs påfyldning af olie før branden. Der skal være lidt mere end 5,6 liter for at dække op til minimumsgrænsen vistnok 7 liter. Det fremgår af skønsmandens rapport. Ham bekendt har Haaning A/S i perioden fra 1998 til 2006 solgt ca. 200 friturekogere af den type, der udbrød brand i. Firmaet har ikke forud for branden i denne sag været bekendt med brande i de solgte friturekogere med den her angivne brandårsag. Ove Kongsløv har forklaret, at han kan vedstå indholdet af de afgivne skønserklæringer. Han er pensioneret bygningsingeniør. Han har beskæftiget sig med brandsikkerhed i en længere årrække. Forevist en friturekoger svarende til den undersøgte bordmodel har han forklaret, at bunden af karret har en lille hældning, så olien lettere kan løbe ud. Derfor er der også hældning på ristens ben, så der opstår en vandret flade i bunden af kogeren til opsamling af madrester m.v. Under sagen havde han den undersøgte model stående derhjemme. Han viste sin kone, hvordan den var samlet. Han skilte den ad i hendes påsyn og bad hende samle den igen. Hun samlede den derefter forkert ved at lægge hulristen nederst. Han gentog forsøget med sin svigerinde, som gjorde det samme. Når friturekogeren samles forkert, befinder en lille del af varmelegemerne sig over minimumsmærket for oliepåfyldning. Stænkskærmen til friturekogeren kan sættes på, selv om den er samlet forkert med hulristen under varmelegemerne. Stænkskærmens beslag går imod bagstykket, men stænkskærmens bageste beslag fremstår som afstandsmærker, der ikke umiddelbart fortæller brugeren, at den ikke sidder korrekt. Forkert samling har den betydning, at varmelegemerne derved kommer højere op i kogekarret og tættere på oliens overflade. Der er en varmetråd i rørene på dyppekogeren. Varmetrådene fører op til et sted på den øverste del af varmelegemet, og det er beskrevet i rapporten. Hvis friturekogeren er samlet korrekt, vil varmelegemet altid være dækket af olie, hvis der er fyldt op til minimumsmærket. Ved forkert samling øges brandrisikoen betydeligt. Varmelegemerne bliver 575 grader varme på oversiden, men olie brænder allerede ved 320 grader. Hvis dampe

9 - 9 - fra opvarmet olie rammer det frie varmelegeme, går dampene i brand. Han kan ikke sige, hvorfor der ikke er sket flere brande end dem, han er blevet præsenteret for. Det er ukompliceret at forsyne friturekogeren med en anordning, således at den ikke kan tændes, hvis den er forkert samlet. Der kan f.eks. monteres en elektrisk klokke eller påmonteres en mekanisk anordning, der forhindrer tilslutning af strøm, indtil kogeren er samlet korrekt. Brand kan opstå uafhængigt af, om kurvene er i kogeren eller ej, men kurvene vil med eventuelt indhold tage lidt af varmen og forsinke brandudviklingen. Det er hans bedømmelse, at EU s maskindirektiv fører til, at alle farlige maskiner skal sikres bedst muligt herunder i dette tilfælde ved en godkendelse efter normen DS/EN En CE-mærkning bygger kun på egenkontrol, og det er ikke tilstrækkeligt. Hans vurdering heraf beror på hans kompetence som lægmand. Det er korrekt, at han uden forudgående aftale med sagens parter eller landsretten har rettet henvendelse til Tinas Pølsevogn, UL International Demko A/S, Arbejdstilsynet i Kolding, Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og Dansk Standard. Hvis anvisningen i betjeningsvejledningen om samling af friturekogeren var blevet fulgt, ville branden ikke være opstået. Anvisningen forekommer flere steder i fabrikkens materiale, men ingen steder angives det, hvorfor man skal følge denne fremgangsmåde. Procedure Tryg Forsikring A/S har for landsretten frafaldet anbringendet om, at friturekogeren led af en køberetlig mangel. Tryg Forsikring A/S har i øvrigt gentaget og uddybet sine anbringender for byretten om, at Haaning A/S som mellemhandler hæfter for det produktansvar, som påhviler producenten af friturekogeren som følge af, at friturekogeren var defekt, og at defekten var årsag til branden og den heraf følgende skade. Tryg Forsikring A/S har anført, at friturekogerens konstruktion indebar, at friturekogeren

10 kunne samles forkert. En forkert samling af friturekogeren medførte en væsentlig øget risiko for brand ved benyttelsen af friturekogeren. Den var i øvrigt ikke godkendt efter normen DS/EN 60335, hvilket den efter skønsmandens opfattelse burde have været. Friturekogeren led dermed på grund af en konstruktionsfejl af en defekt, idet friturekogeren ikke frembød den sikkerhed, som med rette kunne forventes. Dette skyldes producentens fejl eller forsømmelse. Producenten har således på trods af sit kendskab til den ikke ubetydelige brandrisiko ved forkert samling af friturekogeren ikke i betjeningsvejledningen fremhævet, at en korrekt samling var vigtig for at undgå øget risiko for brand. Producenten har heller ikke forsynet friturekogeren med en sikkerhedsanordning, som kunne imødegå faren som følge af forkert samling, selv om dette efter skønsmandens vurdering kunne gøres ved en simpel og antageligt billig konstruktionsændring. Det bestrides, at der er grundlag for at drage skønsmandens vurderinger i tvivl. Betingelserne for at pålægge Haaning A/S erstatningsansvar er derfor opfyldt. Tryg Forsikring A/S har endvidere gentaget og uddybet anbringendet om, at der ikke foreligger erstatningsretlig relevant egen skyld, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningsansvaret. Tryg Forsikring A/S har anført, at B alene forlod friturekogeren uden opsyn i nogle minutter. Det er ikke praktisk muligt at holde friturekogeren under konstant opsyn under ekspedition af kunder eller udførelse af andre arbejdsopgaver i grillpavillonen, og det bør heller ikke være nødvendigt. I øvrigt var det manglende opsyn med friturekogeren ikke årsag til brandens opståen. Det er i forhold til bedømmelsen af egen skyld uden betydning, at B har fået en advarsel af politiet efter beredskabslovens 71, stk. 1, nr. 1, i anledning af episoden. Haaning A/S har for landsretten gentaget og uddybet sine anbringender for byretten om, at Tryg Forsikring A/S ikke har bevist, at friturekogeren var defekt, og at der ikke er grundlag for at statuere erstatningsansvar for selskabet. Haaning A/S har endvidere gentaget og uddybet sit anbringende om, at et eventuelt erstatningsansvar skal bortfalde eller nedsættes på grund af udvist egen skyld. Haaning A/S har anført, at friturekogeren er solgt som professionelt køkkenudstyr til erhvervsmæssig brug. Ved leveringen medfulgte en betjeningsvejledning på én side, hvori det med fremhævet typografi fremgik, at det var vigtigt at anvende friturekogeren som anvist

11 nemlig med varmelegemerne dækket af både dækpladen og olie. En erhvervsmæssig bruger må forventes at sætte sig ind i den korrekte betjening af friturekogeren, før den tages i brug, og en erhvervsmæssig bruger har også pligt til at instruere eventuelle medarbejdere i korrekt og sikker brug heraf. Friturekogeren frembød på den baggrund den sikkerhed, som en erhvervsdrivende køber med rette kunne forvente. Det er i den forbindelse uden betydning, om friturekogeren kunne have været forsynet med en anordning, som ved fejlbetjening forhindrede tilslutning af strøm. Det bestrides, at friturekogeren skulle have været godkendt efter normen DS/EN 60335, og retten må se bort fra skønsmandens uopfordrede udtalelser og undersøgelser på eget initiativ ved afgørelsen af sagen. At der efter branden den 24. oktober 2006 har været nogle få andre brande i friturekogere, hvor forkert placering af varmelegemerne over hulristen er nævnt som mulig brandårsag, kan ikke medføre, at friturekogeren kan anses for at have været defekt på det tidspunkt, hvor den blev bragt i omsætning. Det må derimod lægges til grund, at producenten forud for branden den 24. oktober 2006 ikke havde kendskab til, at forkert samling af friturekogeren kunne medføre forøget risiko for brand. Hvis der statueres erstatningsansvar, skal dette bortfalde eller nedsættes på grund af egen skyld, da B har udvist en høj grad af uagtsomhed ved samle friturekogeren forkert og derefter at have forladt en stor mængde kogende friture uden opsyn i længere tid. Landsrettens begrundelse og resultat Efter skønsmandens svar på spørgsmål 9 og 11 i erklæring af 31. januar 2011 sammenholdt med skønsmandens forklaring lægger landsretten til grund, at branden skyldes varmelegemernes utilsigtede antændelse af fritureoliedampe, og at der som følge af den forkerte samling af friturekogeren var en øget brandrisiko, fordi varmelegemerne var placeret tættere på oliens overflade, end de ville have været ved korrekt samling af friturekogeren. Det anses på den baggrund for bevist, at den forkerte samling af friturekogeren var årsag til, at olien brød i brand som sket og medførte skade på grillpavillonen.

12 Friturekogeren blev efter det oplyste solgt som en integreret del af grillpavillonen, der var til erhvervsmæssig brug, og der medfulgte ved leveringen en betjeningsvejledning med en enkel instruktion i korrekt brug herunder samling af friturekogeren. Der er ikke ved skønserklæringerne sammenholdt med skønsmandens forklaring ført bevis for, at friturekogeren burde have været godkendt efter normen DS/EN Der er heller ikke ført bevis for, at producenten eller Haaning A/S på det tidspunkt, hvor grillpavillonen med friturekogeren blev leveret, havde kendskab til, at forkert samling af friturekogeren havde været mulig årsag til brande i andre tilsvarende friturekogere. Det er herefter ikke grundlag for at fastslå, at friturekogeren på grund af en konstruktionsfejl led af en defekt, da den blev bragt i omsætning. Betingelserne for at pålægge Haaning A/S erstatningsansvar er derfor ikke opfyldt. Landsretten stadfæster herefter byrettens dom med den ændring, der følger af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 vedrørende sagsomkostningerne for byretten. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger for landsretten med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Beløbet er uden moms. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at der for landsretten har været foretaget syn og skøn. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes med den ændring, der følger af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 vedrørende sagsomkostningerne for byretten. Tryg Forsikring A/S skal betale sagens omkostninger for landsretten til Haaning A/S med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens 8 a.

13 Fabrin Astrid Bøgh Trine Børsen Smedegaard (kst.) Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 2. april Tommy Brogaard sektionsleder

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Allan Kvist-Kristensen) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst. D O M afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.)) i ankesag V.L. B 0140 14 Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere