D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst."

Transkript

1 D O M afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B Tryg Forsikring A/S (tidligere Tryg Vesta Forsikring A/S) (advokat Jeanette Løfberg, Ballerup) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye, København) Retten i Holstebro har den 2. november 2009 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2007). Påstande For landsretten har appellanten, Tryg Forsikring A/S, gentaget sin påstand for byretten. Indstævnte, Haaning A/S, har påstået dommen stadfæstet med den ændring, der fremgår af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 (V.L. B ) om byretssagens sagsomkostninger. Subsidiært har Haaning A/S påstået betaling af et mindre beløb end påstået af Tryg Forsikring A/S. Supplerende sagsfremstilling Ved kendelse af 2. december 2009 har Vestre Landsret truffet afgørelse om at ændre byrettens afgørelse om sagsomkostninger, således at Tryg Forsikring A/S skulle betale kr. til

2 - 2 - Haaning A/S. Tryg Forsikring A/S har efter det oplyste opfyldt kendelsen. Der har for landsretten været foretaget syn og skøn ved syn- og skønsmand Ove Kongsløv, som har udarbejdet syn- og skønserklæringer af 31. januar 2011, 29. januar 2012 og 17. juni Af erklæringen af 31. januar 2011 fremgår blandt andet følgende: 6. Undersøgelse af friturekogeren Det konstateredes, at varmelegemerne lå oven på risten. Det var øjensynligt, at der ikke var arbejdet med og i kogekarrene, efter branden, hvilket fremgik af de i kogekarrene nedfaldne materialer og soden. Friturekogeren var altså samlet forkert (herom mere senere). Venstre kogekar havde også en oliestandslinie ca. midt på min. mærket. Kogekarrets sider og varmelegemerne, der lå oven på risten, var stærkt tilsodede med et tykt lag uforbrændt, nedbrudt fritureolie, fra omkring midt på min. mærket og opefter. Varmelegemernes øverste overflader var omkring mm over min. mærket. Spørgsmål 9: Skønsmanden bedes redegøre for om en placering af bundristen i friturekarret under varmelegemet, efter skønsmandens vurdering påvirker brandfaren ved apparatet under dettes opvarmning, når apparatet kun indeholder friture? I bekræftende fald bedes skønsmanden redegøre for, hvordan og i hvilket omfang brandfaren efter skønsmandens opfattelse måtte blive påvirket herved? Svar spørgsmål 9 Så længe, der er så megen fritureolie i karret, at varmelegemerne, herunder deres til- og fraledningers varme del, er dækkede, er der ingen antændelsesfare, med mindre såvel driftstermostat som overkogningstermostat tillader fortsat opvarmning, men de er jo gået på off. Fritureolien ville da blive opvarmet til kogning, hvilket heller ikke vil forårsage antændelse af dampene. Først i det øjeblik, der er bortkogt så megen fritureolie, at den rigtig varme del af varmelegemerne kommer frem i dampfasen, er der antændelsesfare. Denne situation indtræffer såvel med varmelegemerne korrekt under risten som i

3 - 3 - fejlpositionen med varmelegemerne over risten. Når det varme stykke af de lodrette varmelegemer bliver frilagt for væskefasen af fritureolien (se bilag III) er antændelsessituationen nået. Placeringen af risten under varmelegemerne fremskynder altså i høj grad antændelsestidspunktet (også selv om termostaterne fungerer som tiltænkt), idet det flytter den varme del af varmelegemerne opad. Spørgsmål 10: Skønsmanden bedes redegøre for, om det er umuligt eller kompliceret at konstruere apparatet således, at bundristen ikke kan placeres under varmelegemet eller med en anordning, der medfører, at opvarmning af frituren ikke kan finde sted, hvis bundristen er placeret under varmelegemet. Svar spørgsmål 10 Intet er umuligt. Det synes endda meget simpelt at udbygge apparaturet, så opvarmning af fritureolien ikke kan finde sted, hvis bundristen er placeret under varmelegemet. Spørgsmål 11: Skønsmanden bedes på baggrund af de i sagen foreliggende faktuelle oplysninger, sammenholdt med besigtigelsen af apparatet, angive hvilken eller hvilke sandsynlige årsager, der kan have været til den opståede brand i friturekarret? Skønsmanden bedes i den forbindelse overveje om skaden kan skyldes, at overophedningstermostaten i venstre kogekar først slår fra ved 420 grader celsius i kombination med fx et midlertidigt svigt i driftstermostaten, og/eller om skaden kan skyldes, at bundristen har været placeret under varmelegemet. Svar spørgsmål 11 Branden skyldes entydigt varmelegemernes utilsigtede antændelse af fritureoliedampe. Brandens tidlige opståen skyldes, at varmelegemernes varme stykke ikke var beskyttet af fritureolie.

4 - 4 - Svigt af en eller begge termostater spiller altså ikke ind på antændelsesforholdene i friturekogeren. Ingen af termostaterne har noget med brandsikkerhed at gøre. Spørgsmål 12: Såfremt skønsmanden finder, at der er flere sandsynlige årsager til branden i friturekarret, bedes skønsmanden efter bedste evne angive matematiske sandsynlighedsgrader i procent for hver af disse sandsynlige skadeårsager? Svar spørgsmål 12 Skønsmanden finder, at der i friturekogeren ikke er taget hensyn til, at dosering af fritureolie, placering af varmelegemer og, hvad brandene har vist, ikke er taget fornødent hensyn til fejlplacering af rist og varmelegemer, ud over, at det er nævnt i brugsanvisningerne, samt at der ikke er taget hensyn til den menneskelige uvillie til at sætte sig ind i forholdene, uden at have den fornødne viden, f x efter at være instrueret og øvet og efter at have læst brugsanvisningerne, samt at instruktion af en efterfølger ikke er sket i fornødent omfang. Alene antændelse af fritureoliedampene ved de meget varme varmelegemer er årsagen til antændelsen. 7.8 Skønsmandens bemærkninger Det undrer, at der ikke, selv efter flere brande, der skyldes dette forhold, er taget forholdsregler, så brugerne kun kan samle friturekogeren sikkert også i daglig brug. En idiotsikret samling eller en teknisk løsning burde tidligt have været indarbejdet, specielt i lyset af de mange brande i friture. De mange henvisninger til samlingsproblematikken i betjeningsvejledning-en og i brugsanvisningen viser, at fabrikanten har været opmærksom på forholdet, men at de har øjensynligt ikke kunnet afværge brande i frituren. I to af skønsmanden foranstaltede ad hoc forsøg, hvor de to forsøgspersoner havde set adskillelsen med ristene og varmelegemerne, resulterede alligevel begge i forkerte samlinger!

5 - 5 - Den af Haaning anvendte CE-mærkning bygger på egenkontrol, og CE-mærkningen er den minimummærkning, der efter skønsmandens bedømmelse skal være på friturekogningsarrangementet. Friturekogningsarrangementet skulle være godkendt efter EN på grund af sin farlighed efter skønsmandens bedømmelse. Der burde have været en ekstern kontrol som der har været med varmelegemerne og termostaterne. I erklæringen af 29. januar 2012 hedder det blandt andet: Svar på spørgsmål 15 Spørgsmål 15.1 Friturekogeren burde efter skønsmandens bedømmelse være certificeret (godkendt) efter EN på grund af den åbentlyse fejlanbringelsesmulighed med risten samt de allerede dengang kendte brande i friturekogere, og som de tilsendte rapporter dokumenterer. Af erklæringen af 17. juni 2012 fremgår endvidere følgende: Spørgsmål G: Skønsmanden oplyser nu, at det ligger uden for hans kompetence at besvare spørgsmål om, hvorvidt den omhandlede friturekoger kunne have været godkendt i henhold til DS/EN standarder. I den anledning anmodes skønsmanden om at oplyse og nærmere begrunde hvorvidt skønsmanden har haft fuldt tilstrækkelig kompetence til at udtale sig om, hvorvidt friturekogeren burde have været anmeldt/godkendt i henhold til DS/EN standarder i afsnittet 7.8 skønsmandes bemærkninger i skønsrapport af 31. januar 2011 samt i besvarelsen af spørgsmål 14 og 15.1 i skønserklæring af 29. januar Spørgsmål G:

6 - 6 - Ved besøget hos UL International Demko A/S(UL International Demko A/S er et datterselskab af det amerikanske Underwriters Laboratories Inc. og tester og certificerer elektrisk materiel i henhold til nationale og internationale bestemmelser og CE-mærkning) , udtalte laboratoriechefen og en ingeniør samstemmende, at man anså, at friturekogningsarrangementet burde falde ind under reglen for, hvad der skulle godkendes. Arbejdstilsynet (svar fra Kolding) oplyser, at man kontrollerer at arbejdsmiljølovgivningen er fulgt, at der er instruktion, og at apparatet er lavet efter en standard efter et EU-direktiv, og om standarden foreskriver en brugsanvisning. Arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for, at rengøringen sker forsvarligt, og at brugsvejledningen følges. Sikkerhedsstyrelsen (svar fra Esbjerg) oplyser, at friturekogningsarrangementet umiddelbart synes uden for styrelsens arbejdsområde, men at der kunne være krav om en arbejdsbeskrivelse, og at hvis der fandtes en gældende standard, der var fulgt, fandt man, hvis man skulle bedømme friturekogningsarrangementet, værende i orden. Styrelsen henviste til Produktsikkerhedsloven, der meddeler, at farer skal undgås. Dansk Standard, DS, oplyser, at der inden for EU kan være krav om brug af direktiv. Formodningsreglen med krav om CE-mærkning skal så følges. Hvis standarden er fulgt regnes EU-reglen for fulgt. Skønsmanden har altså allerede i erklæringen dateret i januar 2011 (og ikke nu ) bedømt, at friturekogningsarrangementet efter hans bedømmelse burde ses nøje på af et sagkyndigt certificeringsorgan. Kompetencen til udtalelsen ligger i, at en fejlsamling er sket og muligheden er eftervist af skønsmanden, hvilket ikke kræver nøjere teknisk, elektrisk indsigt. Foranstående forhold taget i betragtning og med skønsmandens bemærkninger anser skønsmanden at have.. haft fuld tilstrækkelig kompetence til at udtale sig Haaning A/S har under hovedforhandlingen givet afkald på at påberåbe sig en for landsretten fremlagt brugsanvisning, idet selskabet ikke har kunnet fremskaffe dokumentation for, at den eksisterede på leveringstidspunktet. Der har for landsretten været forevist en friturekoger svarende til den udbrændte model. Erling Vestergaard har under forevisningen demonstreret både korrekt og forkert samling af den.

7 - 7 - Parterne er enige om erstatningsopgørelsen. Forklaringer Erling Vestergaard har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Ove Kongsløv. Erling Vestergaard har supplerende forklaret, at friturekurvene ikke kan sættes ned i kogekarret med olie, hvis hulristen er forkert placeret under varmelegemerne, og stænkskærmen derefter er sat på friturekogerens øverste del. Der kan godt tændes for friturekogeren, selv om kurvene ikke er placeret i den. Designet på friturekogeren er nu ændret, så hulristen ikke længere kan placeres forkert under varmelegemerne. Det skete omkring Den brændte friturekoger var rettelig af type nr. FT og ikke nr. FT 147 som angivet af skønsmanden i dennes erklæringer. Det er korrekt, at den pågældende type friturekoger ikke var godkendt efter normen DS/EN 60335, som skønsmanden omtaler. Denne norm ville dog heller ikke skulle anvendes, da en friturekoger af den omhandlede type skal godkendes efter helt andre regulativer. Dette er konstateret i forbindelse med en opdatering af CE-mærkningen på produktet, som blev foretaget i 2012 med bistand af en maskiningeniør. Den korrekte norm til godkendelse hedder DS/EN ISO Det er hans overbevisning, at den type friturekoger, der brændte, kunne være blevet CE-godkendt. Han er dog ikke specielt meget inde i den konkrete vejledning. Betjeningsvejledningen til friturekogeren følger altid med ved levering af produktet. Den er lagt i friturekurven. Der er i bunden af kogekarret markeret en minimumsgrænse for påfyldning af olie. Hvis der hældes for lidt olie i karret, kommer varmelegemerne for tæt på overfladen af olien, og risikoen for antændelse af olien øges. Han har foretaget nogle beregninger af, hvor megen olie der var i karret ved branden. Han kan ud fra rapporten med afhøring af B konstatere, at der må have været en rest af olie i karrene efter tømning. Hun har påfyldt olie fra en 15 liters dunk, der var ¾ brugt, svarende til ca. 12 liter. Det har hun hældt i kogeren, der samlet kunne tage 26 liter. Han skønner, at der var ca. 5 liter olie i bunden af kogeren, før hun påfyldte olie.

8 - 8 - Skønnet er foretaget på baggrund af rapporten fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Efter hans beregning var der 5,6 liter olie i venstre kar og 11,4 liter i højre kar efter Bs påfyldning af olie før branden. Der skal være lidt mere end 5,6 liter for at dække op til minimumsgrænsen vistnok 7 liter. Det fremgår af skønsmandens rapport. Ham bekendt har Haaning A/S i perioden fra 1998 til 2006 solgt ca. 200 friturekogere af den type, der udbrød brand i. Firmaet har ikke forud for branden i denne sag været bekendt med brande i de solgte friturekogere med den her angivne brandårsag. Ove Kongsløv har forklaret, at han kan vedstå indholdet af de afgivne skønserklæringer. Han er pensioneret bygningsingeniør. Han har beskæftiget sig med brandsikkerhed i en længere årrække. Forevist en friturekoger svarende til den undersøgte bordmodel har han forklaret, at bunden af karret har en lille hældning, så olien lettere kan løbe ud. Derfor er der også hældning på ristens ben, så der opstår en vandret flade i bunden af kogeren til opsamling af madrester m.v. Under sagen havde han den undersøgte model stående derhjemme. Han viste sin kone, hvordan den var samlet. Han skilte den ad i hendes påsyn og bad hende samle den igen. Hun samlede den derefter forkert ved at lægge hulristen nederst. Han gentog forsøget med sin svigerinde, som gjorde det samme. Når friturekogeren samles forkert, befinder en lille del af varmelegemerne sig over minimumsmærket for oliepåfyldning. Stænkskærmen til friturekogeren kan sættes på, selv om den er samlet forkert med hulristen under varmelegemerne. Stænkskærmens beslag går imod bagstykket, men stænkskærmens bageste beslag fremstår som afstandsmærker, der ikke umiddelbart fortæller brugeren, at den ikke sidder korrekt. Forkert samling har den betydning, at varmelegemerne derved kommer højere op i kogekarret og tættere på oliens overflade. Der er en varmetråd i rørene på dyppekogeren. Varmetrådene fører op til et sted på den øverste del af varmelegemet, og det er beskrevet i rapporten. Hvis friturekogeren er samlet korrekt, vil varmelegemet altid være dækket af olie, hvis der er fyldt op til minimumsmærket. Ved forkert samling øges brandrisikoen betydeligt. Varmelegemerne bliver 575 grader varme på oversiden, men olie brænder allerede ved 320 grader. Hvis dampe

9 - 9 - fra opvarmet olie rammer det frie varmelegeme, går dampene i brand. Han kan ikke sige, hvorfor der ikke er sket flere brande end dem, han er blevet præsenteret for. Det er ukompliceret at forsyne friturekogeren med en anordning, således at den ikke kan tændes, hvis den er forkert samlet. Der kan f.eks. monteres en elektrisk klokke eller påmonteres en mekanisk anordning, der forhindrer tilslutning af strøm, indtil kogeren er samlet korrekt. Brand kan opstå uafhængigt af, om kurvene er i kogeren eller ej, men kurvene vil med eventuelt indhold tage lidt af varmen og forsinke brandudviklingen. Det er hans bedømmelse, at EU s maskindirektiv fører til, at alle farlige maskiner skal sikres bedst muligt herunder i dette tilfælde ved en godkendelse efter normen DS/EN En CE-mærkning bygger kun på egenkontrol, og det er ikke tilstrækkeligt. Hans vurdering heraf beror på hans kompetence som lægmand. Det er korrekt, at han uden forudgående aftale med sagens parter eller landsretten har rettet henvendelse til Tinas Pølsevogn, UL International Demko A/S, Arbejdstilsynet i Kolding, Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og Dansk Standard. Hvis anvisningen i betjeningsvejledningen om samling af friturekogeren var blevet fulgt, ville branden ikke være opstået. Anvisningen forekommer flere steder i fabrikkens materiale, men ingen steder angives det, hvorfor man skal følge denne fremgangsmåde. Procedure Tryg Forsikring A/S har for landsretten frafaldet anbringendet om, at friturekogeren led af en køberetlig mangel. Tryg Forsikring A/S har i øvrigt gentaget og uddybet sine anbringender for byretten om, at Haaning A/S som mellemhandler hæfter for det produktansvar, som påhviler producenten af friturekogeren som følge af, at friturekogeren var defekt, og at defekten var årsag til branden og den heraf følgende skade. Tryg Forsikring A/S har anført, at friturekogerens konstruktion indebar, at friturekogeren

10 kunne samles forkert. En forkert samling af friturekogeren medførte en væsentlig øget risiko for brand ved benyttelsen af friturekogeren. Den var i øvrigt ikke godkendt efter normen DS/EN 60335, hvilket den efter skønsmandens opfattelse burde have været. Friturekogeren led dermed på grund af en konstruktionsfejl af en defekt, idet friturekogeren ikke frembød den sikkerhed, som med rette kunne forventes. Dette skyldes producentens fejl eller forsømmelse. Producenten har således på trods af sit kendskab til den ikke ubetydelige brandrisiko ved forkert samling af friturekogeren ikke i betjeningsvejledningen fremhævet, at en korrekt samling var vigtig for at undgå øget risiko for brand. Producenten har heller ikke forsynet friturekogeren med en sikkerhedsanordning, som kunne imødegå faren som følge af forkert samling, selv om dette efter skønsmandens vurdering kunne gøres ved en simpel og antageligt billig konstruktionsændring. Det bestrides, at der er grundlag for at drage skønsmandens vurderinger i tvivl. Betingelserne for at pålægge Haaning A/S erstatningsansvar er derfor opfyldt. Tryg Forsikring A/S har endvidere gentaget og uddybet anbringendet om, at der ikke foreligger erstatningsretlig relevant egen skyld, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningsansvaret. Tryg Forsikring A/S har anført, at B alene forlod friturekogeren uden opsyn i nogle minutter. Det er ikke praktisk muligt at holde friturekogeren under konstant opsyn under ekspedition af kunder eller udførelse af andre arbejdsopgaver i grillpavillonen, og det bør heller ikke være nødvendigt. I øvrigt var det manglende opsyn med friturekogeren ikke årsag til brandens opståen. Det er i forhold til bedømmelsen af egen skyld uden betydning, at B har fået en advarsel af politiet efter beredskabslovens 71, stk. 1, nr. 1, i anledning af episoden. Haaning A/S har for landsretten gentaget og uddybet sine anbringender for byretten om, at Tryg Forsikring A/S ikke har bevist, at friturekogeren var defekt, og at der ikke er grundlag for at statuere erstatningsansvar for selskabet. Haaning A/S har endvidere gentaget og uddybet sit anbringende om, at et eventuelt erstatningsansvar skal bortfalde eller nedsættes på grund af udvist egen skyld. Haaning A/S har anført, at friturekogeren er solgt som professionelt køkkenudstyr til erhvervsmæssig brug. Ved leveringen medfulgte en betjeningsvejledning på én side, hvori det med fremhævet typografi fremgik, at det var vigtigt at anvende friturekogeren som anvist

11 nemlig med varmelegemerne dækket af både dækpladen og olie. En erhvervsmæssig bruger må forventes at sætte sig ind i den korrekte betjening af friturekogeren, før den tages i brug, og en erhvervsmæssig bruger har også pligt til at instruere eventuelle medarbejdere i korrekt og sikker brug heraf. Friturekogeren frembød på den baggrund den sikkerhed, som en erhvervsdrivende køber med rette kunne forvente. Det er i den forbindelse uden betydning, om friturekogeren kunne have været forsynet med en anordning, som ved fejlbetjening forhindrede tilslutning af strøm. Det bestrides, at friturekogeren skulle have været godkendt efter normen DS/EN 60335, og retten må se bort fra skønsmandens uopfordrede udtalelser og undersøgelser på eget initiativ ved afgørelsen af sagen. At der efter branden den 24. oktober 2006 har været nogle få andre brande i friturekogere, hvor forkert placering af varmelegemerne over hulristen er nævnt som mulig brandårsag, kan ikke medføre, at friturekogeren kan anses for at have været defekt på det tidspunkt, hvor den blev bragt i omsætning. Det må derimod lægges til grund, at producenten forud for branden den 24. oktober 2006 ikke havde kendskab til, at forkert samling af friturekogeren kunne medføre forøget risiko for brand. Hvis der statueres erstatningsansvar, skal dette bortfalde eller nedsættes på grund af egen skyld, da B har udvist en høj grad af uagtsomhed ved samle friturekogeren forkert og derefter at have forladt en stor mængde kogende friture uden opsyn i længere tid. Landsrettens begrundelse og resultat Efter skønsmandens svar på spørgsmål 9 og 11 i erklæring af 31. januar 2011 sammenholdt med skønsmandens forklaring lægger landsretten til grund, at branden skyldes varmelegemernes utilsigtede antændelse af fritureoliedampe, og at der som følge af den forkerte samling af friturekogeren var en øget brandrisiko, fordi varmelegemerne var placeret tættere på oliens overflade, end de ville have været ved korrekt samling af friturekogeren. Det anses på den baggrund for bevist, at den forkerte samling af friturekogeren var årsag til, at olien brød i brand som sket og medførte skade på grillpavillonen.

12 Friturekogeren blev efter det oplyste solgt som en integreret del af grillpavillonen, der var til erhvervsmæssig brug, og der medfulgte ved leveringen en betjeningsvejledning med en enkel instruktion i korrekt brug herunder samling af friturekogeren. Der er ikke ved skønserklæringerne sammenholdt med skønsmandens forklaring ført bevis for, at friturekogeren burde have været godkendt efter normen DS/EN Der er heller ikke ført bevis for, at producenten eller Haaning A/S på det tidspunkt, hvor grillpavillonen med friturekogeren blev leveret, havde kendskab til, at forkert samling af friturekogeren havde været mulig årsag til brande i andre tilsvarende friturekogere. Det er herefter ikke grundlag for at fastslå, at friturekogeren på grund af en konstruktionsfejl led af en defekt, da den blev bragt i omsætning. Betingelserne for at pålægge Haaning A/S erstatningsansvar er derfor ikke opfyldt. Landsretten stadfæster herefter byrettens dom med den ændring, der følger af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 vedrørende sagsomkostningerne for byretten. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger for landsretten med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Beløbet er uden moms. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at der for landsretten har været foretaget syn og skøn. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes med den ændring, der følger af Vestre Landsrets kendelse af 2. december 2009 vedrørende sagsomkostningerne for byretten. Tryg Forsikring A/S skal betale sagens omkostninger for landsretten til Haaning A/S med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens 8 a.

13 Fabrin Astrid Bøgh Trine Børsen Smedegaard (kst.) Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 2. april Tommy Brogaard sektionsleder

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Allan Kvist-Kristensen) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om beta-ling af et mindre beløb end påstået af sagsøgeren.

Sagsøgte har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om beta-ling af et mindre beløb end påstået af sagsøgeren. DOM Afsagt den 2. november 2009 i sag nr. BS 5-1107/2007: TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod Haaning A/S Næssundvej 213 7980 Vils Sagens baggrund og parternes påstande Under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst. D O M afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.)) i ankesag V.L. B 1113 12 Lastas Truck Center ApS (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1893 13 Jens Erik Jørgensen (advokat Anders Tourlin Kolte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag D O M afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag V.L. B 0746 12 A (advokat Frederik M. S. Barfod, København) mod B Invest A/S

Læs mere

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag 26-06-2014-B-057147 DOM afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og anne Aagaard) i ankesag V.L. B-1460-12 (advokat Bo ansen, Frederikshavn) mod Patientskadeankenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst. D O M afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.)) i ankesag V.L. B 1323 13 Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, Ringkøbing)

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND Den 23. april 2014 blev af Retten i Grønland i sagen sagl.nr. RIG-QAQ-CS 0008-2014 A og B mod Oliecompagniet ApS afsagt sålydende DOM: Indledning Sagen drejer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere