Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013"

Transkript

1 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer 9 Mål på energiområdet 10 Et sammenhængende energisystem 13 CO 2 og energi 15 Udarbejdet af Egedal Kommune Reduktioner i bygningers energiforbrug 17 Vedvarende og fornybar energi 19 Varmeområdet 25 Strategi for varmeområdet 31 Transport 35 Egedal Kommune vil inden 2020: Reducere det samlede energiforbrug med 4 % Reducere den samlede CO 2 belastning med 7 % Øge andelen af vedvarende energi (VE) med 8 % 2 Indholdsfortegnelse

3 Forord Energi i Egedal giver en status for Egedal Kommunes aktiviteter på energiområdet. Med energikrav til nybyggeri i byudviklingsområderne har Egedal Kommune skabt rammer for at bygninger og boliger med lavt energiforbrug bliver udbredt på markedsbaserede vilkår. Den strategiske energiplanlægning er et område Egedal Kommune vil bidrage aktivt til at udvikle i de kommende år. I de kommunale bygninger er energiforbruget med en målrettet indsats gennem årene blevet markant reduceret. I 2013 etableres store solcelleanlæg på skoler og institutioner og målet er, at 25 % af det samlede el- forbrug i kommunens bygninger skal dækkes med el fra solen. Den store udfordring er varmeforsyningen og Egedal Kommune har fokus på samarbejde om strategisk energiplanlægning. Forbrug og energiforsyning går på tværs af kommunale grænser og det er hensigtsmæssigt med et styrket regionalt samarbejde og fælles planlægning i samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Den strategiske energiplanlægning er et område Egedal Kommune vil bidrage aktivt til at udvikle i de kommende år. At kommunerne allerede tænker i et samarbejde og overordnet planlægning på energiområdet viser et eksempel: En kreds af landmænd arbejder for at etablere et relativt stort biogasanlæg som skal levere den producerede biogas til naturgasnettet. Initiativtagerne har i 2012 skrevet til en række kommuner og bedt disse om at finde egnede arealer til formålet. I stedet for, at samtlige kommuner udpeger en arealreservation i kommuneplanen valgte man i samarbejde med Miljøstyrelsens Biogassekretariat at vende processen om. Ud fra data fra alle kommunerne har Biogassekretariatet fundet de mulige lokaliteter som er bedst egnede i forhold til en række kriterier om gode tilkørselsforhold og nær hed til en overordnet naturgasledning. Et godt eksempel på, hvad strategisk energiplanlægning betyder i praksis: Et udvidet samarbejde mellem kommunerne, som sikrer rationel udnyttelse af de kommunale ressourcer og en faglig kvalificeret beslutning som giver organisationer og erhvervsliv de bedst mulige betingelser for at producere og markedsføre den grønne energi. 3 Forord

4 Om energi i Egedal Energi i Egedal er Egedal Kommunes status for arbejdet med energiområdet. Egedal Kommune har gennem de sidste årtier gjort en målrettet indsats indenfor klima og energi. Rammen for dette har været Egedal Kommunes hidtidige Plan- og Agenda 21 strategier og kommuneplaner. Indsatsen har gennem årene udviklet sig fra konkrete initiativer til en højere grad af helhed og implementering på stadig flere områder af kommunens planlægning og drift. Egedal Kommune har haft fokus på reduktioner i energiforbruget, på udvikling i forsyningsstrukturen for varmeområdet samt udfordringerne fra transportområdet. Energi i Egedal er en foreløbig status for arbejdet og et næste skridt frem mod en strategisk energiplanlægning som udføres i tæt samarbejde med andre aktører i Hovedstadsregionen. Målet er senere, at udarbejde en egentlig strategisk energiplan for Egedal Kommune. En strategisk energiplan vil bygge på kortlægning og metoder som vil blive udviklet i de kommende års samarbejde med forsyningsselskaber og nabokommuner. Energi i Egedal medtager en status for gældende vilkår på varmeforsyningsområdet som er fastlagt ved Kommunalbestyrelsens sagsbehandlinger i henhold til lovgivning på varmeforsyningsområdet samt en strategi for den ønskede udvikling i de kommende år. Egedal Kommune har haft fokus på reduktioner i energiforbruget, på udvikling i forsyningsstrukturen for varmeområdet samt udfordringerne fra transportområdet. 4 Om Energi i Egedal

5 Mål for 2020 Det vil vi nå: Egedal Kommune vil - indenfor kommunegrænsen - før 2020: Reducere det samlede energiforbrug med 4 % Reducere den samlede CO 2 belastning med 7 % Øge andelen af vedvarende energi (VE) med 8 % Sådan gør vi: Fortsætter arbejdet med at reducere energiforbruget i egne bygninger. Det rentable potentiale for investeringer i energirenoveringer i egne bygninger på millioner kr. skal realiseres. -2% energi og -1% CO 2 Viderefører politikken med krav om bedste lavenergiklasse ved nybyggeri som giver reduktioner på el og varme. Samarbejder med borgere og erhvervsliv om at realisere 1/5, svarende til 200 millioner, af det rentable investeringspotentiale i den private boligmasse. -2% energi og -1% CO 2 Reducerer transportbehovet ved kommunens egen transport med 25%. -0,1% energi og 0,1% CO 2 Renoverer kommunens vejbelysning og skifter til nye effektive lyskilder. -0,1% energi og 0,1% CO 2 Arbejder for fjernvarme til forsyning af nybyggeriet i byudviklingsområderne - samt hvor det er muligt i det eksisterende byggeri. -1% CO 2 Bruger vedvarende energi som sol og biomasse i nye fjernvarmeværker. + 4% VE Opfordrer borgerne udenfor kollektiv forsyning til at skifte oliefyr til varmepumpe eller biobrændsel. Søger samarbejde med forsyningsselskaberne om udvikling af fjernvarmen i Egedal og senere sammenkobling med det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Udpeger arealer til opstilling af vindmøller med i alt 9,5 MW effekt. 4% CO 2 og + 4% VE Etablerer solcelleanlæg med mål om 25 % dækning af kommunens eget el-forbrug. -0,3% CO 2 og + 0,3% VE Samarbejder med region, nabokommuner og forsyningsselskaber om udvikling af strategisk energiplanlægning samt nye muligheder for udnyttelse af vedvarende energi og reduktioner i energiforbruget Halvdelen af elforbruget er dækket af vind Kul udfases fra danske kraftværker Oliefyr udfases El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi Hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi Regeringens energipolitiske milepæle for 100 % vedvarende energi i Egedals mål for 2020

6 Strategisk energiplanlægning På baggrund af den globale og nationale dagsorden, som sigter på en større uafhængighed af kul, olie og gas, foreslog Kommunernes Landsforening (KL) i 2010, at kommunerne fremover skulle udføre en Strategisk Energiplanlægning. Visionen og indholdet i dette blev i marts 2010 beskrevet i et oplæg, udarbejdet i samarbejde mellem KL og Energistyrelsen (ENS). Hovedpunkterne i strategisk energiplanlægning er: Ikke kun planlægning for varmeforsyning men for det samlede energiforbrug Fokus både på energibesparelser og forsyning Styrket samarbejde med forsyningsselskaber og nabokommuner Kortlægning af lokale ressourcer til vedvarende energi KL har ønsket, at strategisk energiplanlægning gøres til en obligatorisk opgave for landets kommuner. Primo 2013 har Folketinget endnu ikke truffet beslutning om dette. Status er derfor, at kommunerne kun har pligt til at udføre planlægning på varmeforsyningsområdet, igennem varetagelse af deres rolle som myndighed i henhold til varmeforsyningsloven. Energistyrelsen har i april 2012 udsendt en metodebeskrivelse og en vejledning til kortlægning og dataindsamling til brug for Strategisk Energiplanlægning i kommunerne. Se KL og ENS oplæg om strategisk energiplanlægning: Se ENS metodebeskrivelse til Strategisk energiplanlægning: strategiskenergiplanlægningikommuner/documents/vejl%20i%20kommunal%20sep%20 -%20Metodebekrivelse%20-%20%20Energistyrelsen%20april% pdf Se ENS beskrivelse af kortlægning og nøgletal til Strategisk energiplanlægning: strategiskenergiplanlægningikommuner/documents/vejl%20i%20kommunal%20sep%20 -%20Kortlægning%20og%20nøgletal%20-%20Energistyrelsen%20april% pdf 6 Strategisk energiplanlægning

7 Samarbejder på energiområdet Projekt under EU s Concerto-program Egedal Kommune er projektleder for et stort projekt EU s CONCERTO program benævnt Class 1, Cost-effective Low-energy Advanced Sustainable So1utions, med et samlet EU tilskud på 25 millioner kr. Concerto fællesskabet inkluderer i Danmark opførelse af 500 lavenergiboliger og en børneinstitution i Stenløse Syd samt et ældrecenter. Som del af programmet designes og opføres et biomasse baseret kraftvarmeværk. Under projektet udvikles 6 innovative teknologier indenfor energiområdet. Fælleskabet uddanner desuden Egedal Kommunes medarbejdere. Som øvrige EU partnere indgår Estland, Frankrig, Italien og Rumænien. Se mere på projektets hjemmeside: Projekt om strategisk energiplanlægning Et af de 5 spor i Klimastrategi for hovedstadsregionen er Omstilling til et fossilfrit energisystem. Region Hovedstaden har prioriteret dette spor højt og ønsker en fælles vision for et sammenhængende bæredygtigt energisystem i hovedstadsregionen. For at realisere dette vil Region Hovedstaden sammen med KKR (KL s KommuneKontakt- Råd for hovedstaden) i marts 2013 søge ekstern økonomisk støtte til et fælles projekt. I det energipolitiske forlig af marts 2012 blev der afsat 19 millioner i en pulje til fremme af partnerskaber om Strategisk Energiplanlægning. I efteråret 2012 har en arbejdsgruppe formuleret en ansøgning om støtte til et 5 årigt projekt som både skal føre til en omstilling af energisystemet og udvikle den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Udover Region Hovedstaden og KKR er forsyningsselskaberne stærkt repræsenteret. Egedal Kommune har deltaget i arbejdsgruppen som repræsentant for kommunerne. Egedal Kommune blev i 2012 medlem af Gate 21. Egedal Kommune blev i 2012 medlem af Gate 21. Gate 21 udgør et partnerskab mellem en række kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Samarbejdet sigter på udvikling af ambitiøse løsninger på kommunernes klima- og energimæssige udfordringer. Region Hovedstaden har valgt Gate 21 til at være projektleder på samarbejdet om strategisk energiplanlægning. Gate 21 har en række andre aktiviteter på energiområdet og Egedal Kommune deltager blandt andet i flere projekter indenfor vejbelysning. Læs mere om Gate 21: 7 Samarbejder på energiområdet

8 Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Egedal Kommune deltager i et partnerskab for grønne indkøb etableret under Miljøministeriet. I partnerskabet indgår desuden København, Århus, Odense, Herning, Sønderborg og Frederiksberg kommuner. Egedal indgår i en arbejdsgruppe der skal opstille mål på energiområdet. Se mere på Copenhagen Capacity Sammen med øvrige kommuner Region Hovedstaden deltager Egedal Kommune i erhvervssamarbejde i regi af Copenhagen Capacity. Samarbejdet har i foråret 2013 gennemført en kortlægning af de erhvervsmæssige potentialer ved et styrket fokus på lavenergibyggeri. Se Copenhagen Capacitys hjemmeside: Læs rapporten: Samarbejde indenfor lavenergibyggeri Egedal Kommune har allerede dagligvarebutikker som er opført efter Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse Samarbejder på energiområdet

9 Relation til andre planer Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 vil indeholde afsnit om klima- og energiplanlægning. Tidsmæssigt falder udarbejdelse af Energi i Egedal sammen med Kommuneplan Det er hensigtsmæssigt da bl.a. kortlægning af potentiale for biogasproduktion og vindmøller skal indgå i Kommuneplan Se gældende Kommuneplan: planlaegning/kommuneplan Plan og Agenda 21 strategi Med store udfordringer og en meget stor udvikling på energiområdet vil Energi i Egedal blive en dynamisk plan som med mellemrum skal revideres. Der er brug for koordination og sammenhæng til kommunens øvrige planlægning. Dette sikres med høj grad sammenhæng til den overordnede Plan- og Agenda 21 strategi. Et tidsmæssigt sammenfald til udarbejdelse af Plan- og Agenda 21 strategien bør tilrettelægges således, at energiplanen fremover tilsvarende revideres i første halvdel af den kommunale valgperiode. Se Plan- og Agenda 21 strategi: Klimatilpasningsplan En Klimatilpasningsplan for Egedal Kommune forventes udarbejdet i Denne plan vil bl.a. omhandle klimaændringer og de tilhørende konsekvenser som eks. øgede nedbørsmængder og udgøre rammen for Egedal Kommunes arbejde med klimatilpasning. Planen vil desuden omhandle belastningen fra CO 2 og andre drivhusgasser i det omfang disse ikke stammer fra energiforbruget men fra bl.a. landbrug og spildevandshåndtering. Se mere om klimatilpasning: Klimastrategi for hovedstadsregionen. Region Hovedstaden har i samarbejde med regionens kommuner i april 2012 vedtaget en fælles Klimastrategi for hovedstadsregionen. Strategien har 5 spor: 1. En klimaberedt region 2. Klimavenlig transport 3. Omstilling til et fossilfrit energisystem 4. Energieffektive bygninger 5. Klimavenligt forbrug og indkøb Der satses særligt på spor 2 og 3 med disse fokusområder: Hovedstaden som førende el-bil region samt en vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi. Region Hovedstaden varetager ingen myndighed på dette område og strategien er behandlet og vedtaget i kommunalbestyrelserne i hver af de 29 kommuner i regionen. Se mere om Klimastrategi for Hovedstadsregionen: 9 Relation til andre planer

10 Mål på energiområdet Internationalt Internationalt har energiområdet fået en markant opmærksomhed i de seneste år. De mulige konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer er del af forklaringen. Mindst lige så afgørende er erkendelsen hos stater og organisationer af, at energiforsyningen må omlægges fra begrænsede fossile energiressourcer til vedvarende energikilder af hensyn til forsyningssikkerhed og stabile energipriser. Uanset de forskellige motivationer der ligger bag så er det et faktum, at omlægningen fra kul, olie og gas til vedvarende energi er påbegyndt. Virksomheder og stater samarbejder om udvikling af nye teknologier og investeringerne i vedvarende energi øges fortsat markant. På trods af et stort behov for forpligtende internationale aftaler er det fortsat ikke lykkedes nationerne at enes om, hvordan en aftale skal se ud. Klimatopmødet i København i 2009 (COP15) udstillede uenighederne og den økonomiske krise har gjort betingelserne endnu sværere. De store forventninger til COP 15 i København blev ikke indfriet og FN s efterfølgende klimakonferencer, COP 16 i Mexico og COP 17 i Sydafrika har ikke bragt nogen afgørende gennembrud. På den baggrund er det værd at bemærke, at de toneangivende lande alle har opstillet mål og igangsat initiativer til at fremme omstillingen til vedvarende energi. Flere af de store vækstøkonomier har relativt ambitiøse mål for deres udbygning af vedvarende energi og de markedsmodne teknologier som vind og sol drives frem af et voksende marked som fremmes af stigende priser på energi fra olie og gas. Læs dette indlæg fra Ugebrev Mandag Morgen om satsningen på vedvarende energi: https://www.mm.dk/blog/folket-og-kun-folket EU EU har i de senere år internationalt ført en aktiv politik på klima og energiområdet og har med de såkaldte 20/20 mål sat ambitiøse mål for 2020: 20 % reduktion i energiforbruget 20 % reduktion i CO 2 belastning 20 % vedvarende energi Som opfølgning på målene udarbejder EU en række direktiver til medlemslandene, som hver især skal indarbejde disse i den nationale lovgivning. Den indbyrdes fordeling i EU samt en stærk position på energiområdet betyder, at Danmark over for EU har forpligtiget sig til: 20 % reduktion i energiforbruget 40 % reduktion i CO 2 belastning 30 % vedvarende energi Se EU kommissionens hjemmeside om EU s Energipolitik: 10 Mål på energiområdet

11 Klimakommissionen Klimakommissionen blev i 2008 nedsat af den daværende regering og blev sammensat af 10 uafhængige forskere som skulle give deres bud på, hvordan målet om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050 kan realiseres. Kommissionen udsendte deres rapport, Grøn Energi, d. 28. september Blandt hovedpunkterne i rapporten er; Energien skal bruges mere effektivt så den rækker længere. Midlerne er reduktioner i energiforbruget og anvendelse af nye teknologier. Stor udbygning af vedvarende energi til el-produktion nye havmølleparker skal sikre at 50 % af det samlede el-behov bliver produceret ved vindkraft. Udvikling af et intelligent el-net som kan sikre at den øgede mængde vindenergi kan udnyttes, dels ved salg til udlandet og dels ved nye former for lagring af energien. Øget brug af sol, biomasse, geotermi og varmepumper til opvarmning. Flere el-biler og øget brug af biobrændsler til transport. Rapporten giver 40 konkrete anbefalinger til initiativer der kan virkeliggøre målsætningen om et Danmark uafhængigt af kul, olie og naturgas. Se Klimakommissionens rapport: ENERGI-POLITIK/KLIMAKOMMISSIONEN/Sider/Forside.aspx Stop for naturgaskedler i nybyggeri fra 1. januar Energipolitisk forlig 2012 Folketingets partier, med undtagelse af Liberal Alliance, indgik i marts 2012 et energipolitisk forlig som udgør en langsigtet aftale om Danmarks energipolitik frem til Aftalen er en konkretisering af Regeringens langsigtede mål om 100 % vedvarende energi og høj forsyningssikkerhed i Med aftalen sikres: Bred politisk opbakning til reduktioner i energiforbruget og mere vedvarende energi i form af vindmøller, biogas og biomasse. Stop for naturgaskedler i nybyggeri fra 1. januar Aftalen vil i 2020 sikre; 12 % reduktion i energiforbruget (fra 2006 niveau), 35 % vedvarende energi i alt og 50 % i elforbruget. Øget beskæftigelse gennem grøn vækst samt hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. En række energipolitiske initiativer i samt aftale om forhandling i 2018 om nye initiativer efter Læs en kort beskrivelse af den energipolitiske aftale: Se hele aftalen her: Aftale_ _FINAL_ren.doc.pdf 11 Mål på energiområdet

12 Egedal Kommunes målsætninger I tilknytning til Plan- og Agenda 21 strategi 2011 blev der oplistet en række mulige initiativer der kan bidrage til nedsat energiforbrug og udbygning af den vedvarende energi i Egedal Kommune. Den forventede effekt af de prioriterede forslag blev omsat til mål for Egedal Kommune i Målene er her sammenlignet med de tilsvarende mål som Danmark som helhed skal opnå: Mål for 2020 Egedal Danmark Reduktion i energiforbrug 4 % 20 % Reduktion i CO 2 7 % 40 % Dækning fra vedvarende energi 8 % 30 % Reduktionsmålene for Egedal Kommune er fastsat ud fra en række prioriterede aktiviteter som ses nedenstående: Aktivitet Reduktion i energiforbrug* Reduktion i CO 2 ** Øget dækning vedvarende energi *** Energirenovering af kommunale ejendomme (100 % af rentabelt potentiale) 2 % 1 % Energirenovering hos private (20 % af rentabelt potentiale) 2 % 1 % Udskiftning af vejbelysning 0,1 % 0,1 % 25 % reduktion i kommunens forbrug af brændstof til biler 0,1 % 0,1 % Fjernvarme i Stenløse/Ølstykke by 1,0 % 4 % Etablering af solceller på kommunale bygninger 0,3 % 0,3 % Opstilling af 4-5 vindmøller med samlet effekt på 9,5 MW 4 % 4 % Skemaet viser de prioriterede aktiviteter samt deres betydning for: *Den procentvise reduktion af det samlede energibrug i Egedal Kommune. **Den procentvise reduktion af den samlede CO 2 belastning i Egedal Kommune ***Den procentvise øgede dækning fra vedvarende energi af det samlede energiforbrug. At realisere de opstillede mål vil kræve massive investeringer i energirenovering, udbygning af den kollektive varmeforsyning og etablering af anlæg til produktion af vedvarende energi. Se sagen om reduktionsmål og tilhørende bilag: 12 Mål på energiområdet

13 Et sammenhængende energisystem Kul, olie og gas er ressourcer som er tilgængelige i jorden hvorfra de kan hentes frem og anvendes døgnet rundt og året rundt. De er praktiske fordi de kan oplagres i bunker, tanke og tønder. Sådan er det ikke med den vedvarende energi. Vindkraft og solenergi som vil få en stor betydning i den fremtidige energiforsyning er kun til stede når vinden blæser og solen skinner. At kunne lagre den vedvarende energi bliver derfor afgørende i planlægningen af et energisystem uden fossile brændsler. Udfordringen bliver at skabe et sammenhængende energisystem, hvor mange forskellige vedvarende og fornybare energikilder og teknologier spiller sammen. Vind og sol producerer el som ikke umiddelbart kan lagres. Løsningen på dette er blandt andet elbilerne som med intelligent teknologi til opladning tilsammen vil kunne udgøre et stort batteri hvor der både kan hentes og lagres energi efter behov. Dette vil blive del af et såkaldt Smart Grid et sammenhængende system på el området som betyder at elselskaberne efter aftale med kunderne kan slukke for dele af forbruget i husholdninger og virksomheder. Det kan eksempelvis være en varmepumpe eller en fryser 13 Et sammenhængende energisystem

14 som afbrydes i en kortere periode uden, at det har betydning for komfort og sikkerhed. På den måde kan forbruget tilpasses en skiftende produktion af el. Fjernvarmeværkerne får en vigtig funktion, når der omvendt er større el produktion end det aktuelle forbrug. Værkerne har store akkumuleringstanke til det varme vand. Når produktionen af el er stor og elprisen tilsvarende lav kan el-varmepumper hæve temperaturen i tankene til senere anvendelse. 14 Et sammenhængende energisystem

15 CO 2 og energi Ønsket om at frigøre sig fra brugen af fossile brændsler har flere begrundelser. Et argument er, at Danmark bør øge sin uafhængighed af lande som i dag har de største reserver af olie og gas og som samtidig udgør en udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssig udfordring. I Egedal Kommune stammer 95 % af CO 2 belastningen fra energiforbrug Et globalt kraftigt stigende energiforbrug vil desuden lægge pres på de nuværende ressourcer og vil med sikkerhed betyde stigende priser til skade for den samlede danske økonomi. Den globale opvarmning med de mulige voldsomme konsekvenser er et tema som siden COP 15 er blevet nedtonet i debatten. I Egedal stammer 95 % af CO 2 belastningen fra energiforbruget. Det betyder, at der i stor udstrækning kan sættes et enkelt lighedstegn mellem energi og CO 2 ; reducerer vi energiforbruget og øger dækningen af vedvarende energi så sænker vi samtidig CO 2 belastningen. Investeringer i reduceret energiforbrug og vedvarende energi vil på mange områder være økonomisk rentable og derved sikre motivation til, at disse gennemføres. CO 2 belastning fra forskellige energikilder. Illustration fra det Internationale Atom Energi Agentur, IAEA 15 CO 2 og energi

16 Egedal Kommunes samlede CO 2 belastning Egedal Kommune fik i 2009 udarbejdet en kortlægning af den samlede CO 2 belastning fra Egedal Kommune som geografisk enhed. Kortlægningen viste, at den samlede udledning i 2009 kunne vurderes til ton CO 2. De store bidragydere til CO 2 belastningen er transport (35 %) og de private husholdningers el- og varmeforbrug (38 %). Resultatet underbygger Egedal Kommunes strategi med at anvende byplanlægningen til at sikre reduktioner i energiforbruget ved nybyggeri samt nedbringe transportbehovet gennem stationsnære byområder. Læs resume af kortlægningen her: Egedal Kommune er klimakommune Egedal Kommune har en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke CO 2 belastningen fra kommunens egen virksomhed med 2 % årligt i Dette mål nås gennem reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger. Som del af aftalen udarbejder kommunen hvert år et CO 2 regnskab for kommunens egen virksomhed. Se mere om Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner: Læs CO 2 regnskab 2011 for kommunens egen virksomhed: 16 CO 2 og energi

17 Reduktioner i bygningers energiforbrug Nyt byggeri Egedal Kommune har fokuseret på, hvordan byplanlægningen kan anvendes til at sikre reduktioner i energiforbruget. Lovgivningen giver mulighed for, at kommunerne kan stille krav til energistandarden ved nybyggeri. Egedal Kommune har med Kommuneplan 2009 fastlagt, at alt nybyggeri i Egedal Kommune skal opføres efter bedste lavenergiklasse i Bygningsreglementet. Med en fortsat vækst og udbygning i flere store byudviklingsområder er det hensigtsmæssigt at hæve energistandarden i nybyggeriet Kravet sikrer markant lavere forbrug til opvarmning og drift af nye bygninger og reducerer den vækst i energiforbruget som udbygningen fører med sig. Egedal Kommunes nye Rådhus og Sundhedscenter tegnet af Henning Larsen arkitekter opføres som Bygningsklasse Det bliver et energieffektivt byggeri som suppleres med solceller på tagarealet. Eksisterende byggeri Med mange områder af parcelhusbyggeri som i dag er år gamle er der i Egedal store muligheder for at opnå reduktioner gennem energirenovering. vurderes det samlede potentiale for rentable investeringer i private boliger at udgøre mere end 1 milliard kroner i Egedal. Ud fra kendskab til boligmassen samt nøgletal vurderes det samlede potentiale for rentable investeringer i private boliger at udgøre mere end 1 milliard kroner i Egedal. Egedal Kommune forventer, at 20 % af dette, svarende til investering på 200 millioner kroner, vil blive realiseret inden Det vil betyde en reduktion af det samlede energiforbrug på 2 % samt reduktion på 1 % i den samlede CO 2 belastning. I modsætning til nybyggeriet har kommunerne ikke mulighed for at stille krav til energiforbruget i eksisterende bygninger. 17 Reduktioner i bygningers energiforbrug

18 Egedal Kommune vil samarbejde med erhvervsliv og borgere om at realisere energibesparelserne. Se Energitjenestens hjemmeside med uvildig vejledning om energibesparelser: Kommunale bygninger Egedal Kommune råder over et bygningsareal på ca m 2 fordelt på en lang række ejendomme af hovedsaligt ældre dato. Egedal Kommune har en systematisk energistyring som med investeringer i energirenovering har reduceret Egedal Kommunes eget energiforbrug med ca. 10 % i årene Egedal Kommune anvendte i 2012 i alt 20 millioner kr. til energirenovering og kommunalbestyrelsen har i afsat 6 millioner kr. årligt til energirenovering. Det rentable potentiale for investeringer i de kommunale bygninger er estimeret til millioner kr. En realisering af dette vil give en yderligere reduktion i bygningernes energiforbrug på %. Det vil betyde en reduktion på 2 % i det samlede energiforbrug og nedgang på 1 % i den samlede CO 2 belastning for hele Egedal. Igangværende facaderenovering på Stengårdsskolen reducerer energiforbruget til 95 kwh pr. m 2 18 Reduktioner i bygningers energiforbrug

19 Vedvarende og fornybar energi Vindmøller Vindenergi er i dag en vigtig del af den danske elforsyning og dækkede i 2011 i alt 30 % af det samlede elforbrug. Målet om 50 % af det samlede elforbrug i 2020 skal nås gennem etablering af nye vindmølleparker på havet. Samtidig står en del af de eksisterende møller på land overfor en løbende udskiftning som vil betyde færre, men større vindmøller op til meters højde. Kommunerne er blevet pålagt at udpege egnede arealer til i alt MW effekt. Der har ikke tidligere været udpeget vindmølleområder i Egedal Kommune. Udviklingen i vindmølleteknologien har medført, at nye områder med mindre vindpotentiale, hvor opstilling af vindmøller tidligere ikke var rentabelt, nu er interessante for investorerne. Samtidig er der, ved statens ændring af afstandskravene, skabt flere lokaliseringsmuligheder for placering af møller langs veje og jernbaner. På denne baggrund indgår en screening for egnede arealer i arbejdet med Kommuneplan Denne udføres med bistand fra Miljøstyrelsens Vindmøllesekretariat. Opstilling af 4-5 store vindmøller, svarende til en effekt på ca. 9,5 MW, indgår som en vigtig del af Egedal Kommunes reduktionsmål. Etablering af disse vil betyde en reduktion på 4 % i den samlede CO 2 belastning og øge den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug med 4 %. Ifølge retningslinierne i Kommuneplan 2009 er det muligt at ansøge om omstilling af husstandsmøller op til 25 meter. Opstilling kræver landzonetilladelse og overholdelse af en række nærmere krav til placeringen. Se den nye portal med genveje til al statslig information om vindmøller: Læs kommuneplanens retningslinier for opstilling af husstandsmøller: Biogas Biogas produceres ved afgasning af husdyrgødning og andet organisk affald. Visse afgrøder kan også indgå i produktionen af biogas. Det samlede potentiale fra biogas vurderes til at kunne dække op mod 10 % af det samlede Gas-Fabio ønsker at levere biogasen til naturgasnettet og søger en egnet lokalitet og et areal med gode tilkørselsforhold og nærhed til det overordnede naturgasnet. danske energiforbrug i Det energipolitiske forlig fra marts 2012 forhøjede støttesatserne til produktion af biogas. 19 Vedvarende og fornybar energi

20 Biogas kan erstatte naturgas i det eksisterende gasnet, anvendes til fjernvarme eller bruges til el-produktion. Illustration fra Energinet.dk Ligesom for vindmøller skal kommunerne planlægge for biogasanlæg. Egedal Kommune har i samarbejde med Miljøstyrelsens Biogassekretariat gennemført en screening af potentialet i Egedal Kommune. Resultatet viser, at der kun er få husdyrhold og begrænsede mængder husdyrgødning indenfor kommunens grænser. Disse vil hensigtsmæssigt kunne afsættes til planlagte anlæg i nabokommunerne. I efteråret 2012 har foreningen Gas-Fabio henvendt sig til kommunerne Egedal, Allerød, Furesø, Ballerup og Høje Taastrup med en projektbeskrivelse for et kommende biogasanlæg. Gas-Fabio ønsker at etablere et biogasanlæg som hovedsaligt baserer sig på indsamling af hestegødning fra et stort opland. Desuden indgår husdyrbrug samt en planteproducent med landbrug i Egedal Kommune. Den samlede mængde gødning og grønmasse til afgasning er tons og den forventede gasproduktion er 5,8 millioner kubikmeter metan pr. år. Gas-Fabio ønsker at levere biogassen til naturgasnettet og søger en egnet lokalitet og et areal med gode tilkørselsforhold og nærhed til det overordnede naturgasnet. Egedal Kommune samarbejder med de øvrige nævnte kommuner og Biogassekretariatet om at finde den mest hensigtsmæssige placering til Gas-Fabios formål. Frederikssund og Hillerød er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i denne screening med henblik på, at resultatet fra denne også kan anvendes i forbindelse med kommende planlægning for andre mulige biogas anlæg. I forbindelse med afklaringen omkring Gas-Fabio har Vestforbrænding også været inddraget. Vestforbrænding fremlægger i 2013 en analyse af det samlede potentiale af organisk husholdningsaffald og vådt haveaffald som ligeledes vil kunne indgå ved produktion af biogas. 20 Vedvarende og fornybar energi

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere