Lovforslaget indeholder følgende elementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget indeholder følgende elementer"

Transkript

1 RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og rådgivningsfirmaer med mere end medarbejdere i 700 kontorer i mere end 100 lande. RSM plus betjener en bred vifte af mindre og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher med revision, regnskab, rådgivning og skat. Nærmere information om RSM plus: RSM International: Skærpelser i virksomhedsordningen Der blev 11. juni 2014 fremsat lovforslag til begrænsning af mulighed for skatteudskydelse ved selvstændige erhvervsdrivendes anvendelse af virksomhedsskatteordningen (Lovforslag nr. L 200). Lovforslaget indeholder følgende elementer Selvstændigt erhvervsdrivende kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Selvstændige kan fremover ikke spare op i virksomhedsordningen, hvis aktiver i virksomhedsordningen pr. 11. juni 2014 er stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved eksempelvis at låne penge i banken til finansiering af privat forbrug mod sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen. Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fra og med 11. juni 2014 stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige. Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 procentpoint med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen. Overgangsordning for selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, og/eller har en negativ indskudskonto: Muligheden for at spare op i ordningen suspenderes kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger en bagatelgrænse på kr. Hvem er omfattet af begrænsningerne Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan benytte virksomhedsordningen i forbindelse med selvangivelse af skattepligtig indkomst fra virksomhed. Virksomhedsordningen giver mulighed for at overskud ud over det man hæver ud privat, kan beskattes som selskabsindkomst det vil sige at et sådan overskydende overskud kan beskattes med kun 24,5% (2014-sats), i stedet for den sædvanlige skatteprocent på op til ca. 57%. Indgrebet rammer de selvstændigt erhvervsdrivende, som benytter virksomhedsordningen, og i den forbindelse har negativ indskudskonto, og/eller som har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld.

2 Begrænsningerne Den erhvervsdrivende har negativ indskudskonto Tidligere kunne der uden begrænsning foretages opsparing af overskud med foreløbig skattebetaling af den del af virksomhedens overskud, som ikke var hævet ud til privat benyttelse, men som fortsat indestod i virksomheden deraf opsparet i virksomheden. Den foreløbige skat udgør 24,5% i Har den erhvervsdrivende imidlertid negativ indskudskonto, kan der ikke længere foretages sådan skatteudskydelse ved opsparing af overskud hele overskuddet vil i sådan tilfælde skulle beskattes som personlig indkomst med op til 57% i skat. Først når indskudskontoen er mindst nul, vil der igen være mulighed for at opspare overskud. Begrænsningen skal gælde hvis indskudskontoen er negativ ved virksomhedsordningens opstart, ved indkomstårets begyndelse eller ved indkomstårets afslutning. Indskudskontoen er et af de begreber, som virksomhedsordningen indeholder indskudskontoen er udtryk for det nettoindskud i værdi, som den selvstændige erhvervsdrivende foretager i sin virksomhed ved opstarten. Senere påvirkes indskudskontoen af årets indskud og årets hævninger ud over årets resultat. Hvis indskudskontoen er negativ ved opstart, kan indskudskontoen nulstilles, således at en negativ indskudskonto ved opstart ikke skal påvirke den senere mulighed for opsparing i virksomhedsordningen. Nulstilling forudsætter dog, at der alene indgår erhvervsmæssig gæld i virksomhedsordningen. Begrænsningerne gælder for indkomst erhvervet den 11. juni 2014 eller senere. Der skal således ske en opdeling af indkomsten for indkomståret 2014 fordelt på perioden op til og med 10. juni og fra og med 11. juni. Visse udgifter skal fordeles forholdsmæssigt. Begrænsningerne skal ikke gælde for indkomst indtjent frem til og med 10. juni 2014 kun for den resterende del. Sikkerhedsstillelse Stiller en erhvervsdrivende person sin virksomheds aktiver til sikkerhed for et privat lån, vil en værdi svarende til sikkerhedsstillelsen blive betragtet som privat hævet for det omhandlede indkomstår. Det betyder, at mulighederne for opsparing af årets resultat forringes. Sikkerhedsstillelser, der allerede er aftalt pr. 11. juni 2014, er omfattet af en overgangsregel, idet disse sikkerhedsstillelser ikke vil blive anset for hævet. I stedet vil sikkerhedsstillelser pr. 11. juni 2014 forhindre, at der kan ske opsparing af overskud. Hvis sikkerhedsstillelsen senere ophæves, opnås igen adgang til at opspare overskud indtjent efter den dato, hvor ophævelsen er sket. Så jo hurtigere sikkerhedsstillelsen kan ophæves des bedre. Bemærk, at hvis der er stillet virksomhedspant til sikkerhed for bankgælden, vil denne sikkerhedsstillelse ofte også omfatte privat gæld til banken.

3 For indkomst erhvervet frem til og med 10. juni 2014 vil ændringen ikke få betydning kun for indkomst erhvervet fra 11. juni og frem. Forøgelse af eksisterende sikkerhedsstillelse vil blive omfattet og betragtes som privat hævet. Hvis en sikkerhedsstillelse bortfalder, men senere genopstår, vil forholdet være omfattet af ændringerne. Det betyder, at ved genopståelse, vil der blive tale om en hævning. Overgangsordning - bagatelgrænse Der indføres en bagatelgrænse på kr. for erhvervsdrivende, der allerede benytter virksomhedsordningen den gælder ikke for erhvervsdrivende, der indtræder i ordningen efterfølgende. Kun hvis negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse samlet overstiger bagatelgrænsen vil det medføre begrænsning i opsparingsmuligheden. Målingen sker som negativ indskudskonto primo tillagt sikkerhedsstillelser pr. 11. juni 2014 og igen ud fra indskudskonto ultimo med tillæg af sikkerhedsstillelser pr. 11. juni Bagatelgrænsen skal være opfyldt både primo og ultimo for at undgå begrænsning af opsparingsmuligheden. Bagatelgrænsen bortfalder, hvis den erhvervsdrivende efterfølgende får negativ indskudskonto eller øger den negative indskudskonto. Bagatelgrænsen bortfalder derimod ikke, hvis den negative indskudskonto formindskes (altså bliver mindre negativ). Rentekorrektion Ved benyttelse af virksomhedsordningen skal der beregnes rentekorrektion i visse tilfælde, herunder af en negativ indskudskonto. Rentekorrektionen fastsættes årligt til samme procent som kapitalafkastsatsen (også kendt fra virksomhedsordningen). Fremover vil denne rentekorrektionsprocent fastsættes 3 procentpoint højere end kapitalafkastsatsen. Dette gælder dog først fra indkomståret Vores bemærkninger Der er overordnet ikke noget at udsætte på ønsket fra regeringen om at begrænse mulighederne for spekulation i skatteudskydelse derfor er der ikke noget i vejen med at fremsætte lovforslaget. Og som lovforslaget foreligger, synes det også at dæmme op for de uhensigtsmæssigheder, de gældende regler har givet mulighed for. Der er imidlertid, som vi ser det, et par forhold, som forhåbentligt kan blive overvejet i høringsfasen, og måske få en anden udformning dels er der dele af indgrebet, som får væsentlig likvid og finansiel betydning for de som har planlagt i overensstemmelse med gældende ret, uden at der tilbydes en (rimelig) overgangsordning, og dels er der en række uafklarede forhold, som bør belyses.

4 Iværksættere, nye erhvervsdrivende og perioder med underskud De nye erhvervsdrivende dem under etablering hvor der i en indkørings- /etableringsfase ikke tjenes så mange penge, så det er nødvendigt at hæve til privatforbrug af virksomhedens midler, hvorved der opstår en negativ indskudskonto. Her kan efterfølgende overskud ikke opspares med mulighed for skatteudskydelse og dermed bliver den efterfølgende fase med konsolidering i virksomheden væsentligt forringet. Det er vel næppe sådanne tilfælde, der skal gribes ind over for, men de foreslåede regler skelner ikke mellem sådanne udfordringer overfor det misbrug, der er pågået med indskud af privat gæld. Det bør vel overvejes at justere lovforslaget for sådanne situationer? Det samme gælder for virksomheder med periodiske underskud, hvor indehaveren er nødt til at hæve midler i virksomheden ud over, hvad der tidligere er opsparet, hvorved hævning på indskudskontoen kan blive udfaldet, så den selvstændige senere bliver omfattet af begrænsningerne. Planlagte forhold i overensstemmelse med gældende regler En selvstændig erhvervsdrivende kunne, fx i overensstemmelse med gældende regler, have indskudt privat gæld i virksomhedsordningen og kunne have benyttet skattebesparelsen ved ikke at skulle beskattes fuldt ud af overskud anvendt til afdrag på den private gæld til ekstra højt afdrag til virksomhedens kreditorer og långivere. Der gives ingen overgangsordning til en sådan selvstændig erhvervsdrivende der vel derfor meget let får finansielle udfordringer, når op til 30% af indkomsten ikke længere kan benyttes til de allerede aftalte afdrag. Hvis man vil foretage en tilpasning i 2014 begrundet i lovforslagets fremsættelse og virkningstidspunkt, skal opmærksomheden henledes på de særlige indskud/hæve-regler for finansielle aktiver/passiver. En udtagelse af en gældspost på indskudskontoen fra virksomheden over til privatsfæren vil blive betragtet som et indskud og er dermed altså en mulighed for at nulstille en indskudskonto. Her skal man være opmærksom på, at indskud og hævning af finansielle aktiver/passiver, skal foretages som en ultimo-postering. Bemærk, at begrænsningerne skal gælde, uanset om indskudskontoen ikke er negativ ved indkomstårets afslutning, hvis den var negativ ved årets begyndelse. Det medfører, at det ikke er muligt at indrette sig i forhold til de ændrede regler i forbindelse med selvangivelsen for Sikkerhedsstillelse Hvad med bankernes generelle modregningsret hvis der står midler på virksomhedens konto, og der samtidigt er et privat billån skal det betragtes som sikkerhedsstillelse? Det skal det næppe, men fuld afklaring mangler? Men omvendt, så vil et virksomhedspant, der står til sikkerhed for al gæld til banken, pr. automatik også omfatte fx et privat billån i banken og dermed kunne forhindre opsparing af overskud. Hvad med bankskifte, kreditorskifte, omlægning af lån giver det mon udfordringer i forhold til sikkerhedsstillelse og dermed kan blive omfattet af begrænsningerne med alvorlige skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende?

5 Og hvad sker der med blandede ejendomme med både bolig og erhverv hvor hele ejendommen står til sikkerhed for lån, men hvor boligdelen ikke kan indgå i virksomhedsordningen hvordan skal der forholdes til det? Afsluttende bemærkninger Mon ikke der kommer en række høringssvar, og at der stilles en række afklarende spørgsmål til skatteudvalget i forbindelse med lovbehandlingen det synes nødvendigt! Skal der foretages omvalg for indkomståret 2012? Det er fortsat muligt at foretage omvalg vedrørende anvendelse af virksomhedsskatteordningen for 2012 indtil 30. juni 2014 (og for 2013 indtil 30. juni 2015). Det kunne være en overvejelse i visse situationer så som tilfældet med negativ indskudskonto og væsentligt større indtjening forventet i 2014 end i 2012/2013, hvorved overvejelser om udtræden i 2012/2013 kunne overvejes til fordel for indtræden igen i 2014, men med justeret indskudskonto (udeholdt privat gæld). Eller det kan for indkomståret 2013 sidste frist senest 1. juli overvejes at foretage justeringer i form af fx udtagning af privat gæld, således at indskudskontoen ultimo ikke er negativ. Lovforslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 9. juli Høringssvarene foreligger således ikke endnu, men vil blive fremsendt forud for 1. behandling af lovforslaget. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Mikael Risager Taxpartner Tlf Mobil Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere