Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar."

Transkript

1 Dansk Skattevidenskabelig Forening. Torsdag d. 23. jan kl SKAT; Østbanegade 123, 2100 København Ø. Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

2 Emnets relevans og aktualitet. Skattestrafferetlig og skatteretlig relevans. Disposition: 1 ) Begrebsdannelse. - Forsæt og dets tre former. - Grov og simpel uagtsomhed. 2) Ekstraordinær ansættelsesfrist ved forsæt og grov uagtsomhed, SFL 27, stk. 1, nr. 5 og 32, stk. 1, nr Særskilte skatteforvaltningsretlige begreber? - Nyeste praksis. 3) Forsæt og grov uagtsomhed i skattestrafferetten. - SKL 13 eller SKL SKL 15. Utrykt BR af Golfspillerdommen ; SKM Ø Fotomodeldommen

3 Begrebsdannelse Forsæt (1) 1) Strafferettens tilregnelseskrav Kravet om skyld 2) Forsæt og dets begrebsindhold. Bevidsthed om opfyldelse af gerningsindholdet 3) Forsætsformerne: a) Direkte forsæt. b) Sandsynlighedsforsæt. Adskillige domme, f.eks : TfS 2002,746 V ; Udeholdt lejeindtægt fra værelsesudlejning VLD: tiltale måtte indse, at det var overvejende sandsynlig, at ansættelsen var for lav c) Dolus eventualis / Eventualitetsforsæt. - Den positive indvilligelsesteori. ( UfR H ) - Den hypotetiske forsætsteori. TfS Ø Rudekuvertdommen.

4 Forsæt (2) Forsætskonstateringen. Forsæt skal foreligge på fuldbyrdelsestidspunktet. NB! Efterfølgende forsæt: Aktualiserer handlepligt og herefter strafansvar for undladelse, SKM Ø : Forsætsbedømmelsen: I princippet : Psykologisk vurdering netop i forhold til gerningsmand. I praksis : Objektive bevismomenter: - Direkte bevis: Vidnebevis (samvirke). Dokumentbevis ( den sorte bog, forfalskede bilag m.v. ). Virksomhedsdrift uden registrering. Overførsel til konti i skattely. etc. - Indirekte bevis: Udeholdelsens størrelse og varighed. Sløringer, fiktive dispositioner etc.

5 Grov uagtsomhed Uagtsomhedsvurderingen : Normativ i forhold til bonus pater skatteyder ctr. Forsæt. Bevismomenter : Navnlig i forhold til simpel uagtsomhed: - Udeholdelse af klart skattepligtige indkomster. - Kapitalgevinster. - Generel bogføringssjusk. - Erhvervsdrivende ctr. alm. skatteyder. - Særlige kompetencer. - Manglende afklaring af tvivl - Særlige kompetencer. NB! Juridisk Vejledning. A.C : 1 gangsunddragelser, kr. / kr.

6 Ekstraordinær ansættelsesfrist ved forsæt og grov uagtsomhed, SFL 27, stk. 1, nr. 5 og SFL 32, stk. 1, nr. 3. Skattepolitisk baggrund. Historisk forældelseslov 3: Suspension ved utilregnelig uvidenhed. L Ordinære og ekstraordinære ansættelsesfrister. Dagældende SSL : 35, stk. 1, nr. 6 : Forsæt eller grov uagtsomhed. Forarbejder: Forudsætter ej strafansvar, men mere end almindelig uagtsomhed. Nogen tvivl om særskilt begrebsdannelse i forhold til SKL. Dog lempelig praksis: TfS LSR : Værelsesudlejning/ TfS LSR: Forhandlergevinst.

7 Ekstraordinær ansættelsesfrist(1) Skatteretsrådets notat fra 2001: Samme begreber i SKL og SSL ; dog mulighed for uoverensstemmende bedømmelse ved bevistvivl jfr. in dubio pro reo i SKL ctr. neutral bevisbedømmelse (! ) i SSL. L og Betænkning Præcisering af retstilstand. Senere praksis : Betydeligt antal domme og afgørelser, hvor frifindelse eller tiltale er opgivet. - Udenlandske indkomster ( Projekt Kreditkort / Money transfer). - Kapitalindkomster. - Øvrige indkomster ej omfattet af indberetningspligt. Dog SKM V om omfattende sommerhusudlejning til tyskere og belastende beviser.

8 Ekstraordinær ansættelsesfrist (2) Senere praksis ( fortsat ): Dog flere eksempler på ekstraordinær ansættelsesfrist på trods af, at der næppe efter skattestrafferetlig praksis er udvist grov uagtsomhed og på trods af manglende bevisusikkerhed. SKM V : Salg af udlejet forældrelejlighed i London. Forudgående henvendelse til SKAT om avancebeskatning. VLD: Ingen begrundelse bortset fra angivelse, at der ikke kunne støttes ret henvendelse til SKAT, idet svaret var af generel karakter. SKM BR : Ukorrekte fradrag for pensionsudbetalinger BR: Grov uagtsomhed for på trods af TS-cirk Dog simpel uagtsomhed for 1997.

9 Ekstraordinær ansættelsesfrist(3) Sammenfatning af praksis: Ganske lempelig fortolkning af navnlig grov uagtsomhed. Tilsvarende lempelig fortolkning af den lille ansættelsesfrist på 6 måneder efter kundskab, SFL 27, stk. 2. f.eks. SKM BR: Kontooplysninger oktober 2010 ( Money Transfer) Agterskrivelse 31. maj BR : Først tilstrækkeligt overblik i jan Konklusion vedr. ansættelsesfrister : Praksis er lempet i h.t forlænget ansættelsesfrist og ekstraordinær ansættelsesfrist. Smlgn: SKM H og SKM H om kontrollerede transaktioner Den lovmæssige hovedregel om 3 års ansættelse er i praksis - d.v.s i de tilfælde, hvor der som følge af skattekontrol de facto varsles ændringer- undtagelsen!!! I stedet er den praktiske hovedregel enten forlænget ansættelsesfrist eller ekstraordinær ansættelse!!

10 Forsæt og grov uagtsomhed i skattestrafferetten Udvalgte problemstillinger Forholdet mellem SKL 13 og SKL 16. SKL 13 om aktiv skattesvig. Klassisk skattesvig ved urigtig eller vildledende selvangivelse, men omfatter enhver oplysning, herunder digitale oplysninger ved Tast Selv. SKL 16 om passiv skattesvig. - Anvendes når ej indgivet selvangivelse. - Omformuleret ved L i forbindelse med automatisk årsopgørelse. - Forarbejder: Ej strafferetlig betydning om unddragelse ved urigtige oplysninger eller fortielser. - Debat om strafansvar for undladt kontrol og tilsyn med SKAT. - TS- cirk ( nu Juridisk Vejledning A.C og ): - SKL 16, stk. 2: Takstbøde 1/3 af unddragelse ctr SKL 13 : 1 x unddragelse. Alene ansvar i grovere tilfælde.

11 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 16.(2) SKL 13 eller SKL 16? - Udgangspunkt : Rimeligt klart, enten selvangivelse eller automatisk skatteansættelse. - Strafferetlig sammenstød, hvis urigtige oplysninger før eller efter modtagelse af automatisk skatteansættelse. - Strafferetlig ideal sammenstød : - Teori: Første lovovertrædelse absorberer senere lovovertrædelser. NB! Princippet om forbud mod selvinkriminering : Ej strafansvar hvis senere lovovertrædelse afslører tidligere. f.eks. urigtige oplysninger ved Tast Selv og efterfølgende passivitet. Altså : Først urigtige oplysninger - derefter manglende henvendelse til SKAT): SKL 13. Først manglende henvendelse derefter urigtige oplysninger: SKL 16.

12 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 16.(3) Problemer da SKL 13 og 16 anvendes og sanktioneres forskelligt. SKM Ø Modtaget kr. i bonus fra udenlandsk koncernselskab i 2007 og2008. Omfattet af automatisk skatteansættesele men ej rettet henvendelse: SKL 16, stk. 2 Unddragelse : MEN FORINDEN indberettet yderligere aktieindkomst, men IKKE bonus derfor tiltale og dom efter SKL 13, stk. 2. ØLD: Tiltalte havde modtaget oplysninger fra arbejdsgiver om skattepligt af bonusbetalinger og da disse var betydelige er den manglende oplysning udtryk for grov uagtsomhed OG da indberetningerne alene omfattede aktieindkomst og ikke bonus var SKL 13, stk. 2 opfyldt. Bøde : kr. Kommentar : Hvis ej givet oplysninger om aktieindkomst skulle SKL 16, stk. 2 været anvendt d.v.s bøde på kr. nedrundet til kr og måske endda slet ikke ansvar, da ej grovere overtrædelse. Altså tilfældige omstændigheder bestemmende for strafansvaret og den mindre uefterettelige handling straffes hårdere end den mere uefterettelige handling!!

13 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 16.(4) SKM V. Udeholdelse af aktieavance kr. - unddragelse af aktieskat på kr. Omfattet af automatisk skatteansættelse d.v.s som udgangspunkt SKL 16. MEN i forbindelse med indberetning af befordringsfradrag tilføjet: Aktier købt for ca 7 aar siden gennem Fiona bank svært at oplyse da banken jo er krakket DERFOR : Tiltale og dom efter SKL 13, stk. 2: Bøde kr. VLD : Tiltalte var pålagt pligt til at oplyse om aktieavancen, hvorfor skatteyderen ved at undlade dette havde afgivet urigtige oplysninger (!!! ) OG tiltalte burde have vidst at avancen var skattepligtig derfor grov uagtsomhed. Kommentar : Streng bedømmelse, da det dog er antydet,at der solgt aktier sammenholdt med at aktiehandlen foregik gennem bank og blev indberettet. Igen : Tilfældigheder afgørende for meget væsentlige strafferetlige konsekvenser. Endnu et søm til skattekontrollovens ligkiste!!!!!!

14 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 15 (1) SKL 15 passiv skattesvig navnlig ved tilflytning. NB! : Eneste straffebestemmelse i SKL, der kræver forsæt. Forklaring ej rimeligt at straffe grov uagtsomhed, da indtræden af skattepligt er kompliceret jfr. artikel i SR Skat ff. Anvendelsesområdet for SKL 13 overfor SKL 16 rimelig klar. DOG Utrykt BR dom af Golfspiller dommen. Fraflytning 1999 med efterfølgende hyppige ophold herunder ved anskaffelse af sommerhus i O-selvangivelse som begrænset skattepligtig fra Tiltale: Principialt: : SKL 13 jfr Strfl. 289 : Urigtig flyttemeddelse Subsidiært : a ) : SKL 15 jfr. Strf. l 289 : Manglende selvangivelse. b) : SKL 13 jfr. Strf.l 289 : Urigtig selvangivelse. BR : Skattepligt ophørt ved fraflytning d.v.s. frifindelse for principale tiltale. Skattepligt genindtrådt, men ej forsæt d.v.s frifindelse for subsidiær tiltale a) og b) MEN grov uagtsomhed d.v.s SKL 13, stk. 2 og bøde 10 mio kr. Kommentar : Fuldstændig frifindelse, hvis ej selvangivet som begrænset skattepligt eller sommerhus erhvervet af ægtefælle.

15 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 15.(2) SKM Ø Fotomodeldommen - Mest omtalte skattestraffedom siden Glistrup-dommen - Byretsdommen er udtryk for justitsmord. - Sagen illustrerer SKAT s Stasimetoder. Faktum : Utvivlsom fraflytning i 1995, men hyppige ophold i Danmark herunder efter partner etablere bopæl i DK i 2000, : arbejdsdage i DK; MEN oplyser i 2000 til skattemyndighederne i USA, at hun er non resident i USA, men resident i DK, etablerer selskaber i skattely med indtægtsføring af honorarer i Fransk Polynesien, intensiv skatterådgivning; tilbageflytning til DK i 2004; modtager 0-ansættelse for men reagerer ikke. Tiltale : 1) SKL 15 jfr. Strf. 289 for ) SKL 16 jfr. Strfl. 289 for ( NB! )

16 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 15.(3) SKM Ø ( fortsat) Kommentar til tiltalerejsning : ad : indtræden af skattepllgt LSR kendelse om fuld skattepligt. ad : strafbarhedsbetingelser.- forsætlig undladelse - Oplyst non resident i USA men resident i DK - Overført indkomst til fiktive selskaber ( Rette indkomstmodtager ). - Åbnet konti i Fransk Polynesien. - Forhold 2 utvivlsomt omfattet af SKL 16, stk. 3. Byretsdom : Dom efter anklageskriftet. ØLD : Forhold 1 : Frifindelse, idet ej fuld skattepligtig jfr. Kinnock- sagen (!!! ) Forhold 2 : Frifindelse, idet ej bevis form modtagelse af automatisk skatteansættelse.

17 Forholdet mellem SKL 13 og SKL 15.(4) Kommentarer til dommen : Ad fuld skattepligt : Siden 1903 : når den pågældende ved at etablere husstand, leje af bolig eller ved andre foranstaltninger HAR TILKENDEGIVET at have hjemsted her i landet Ad strafansvaret: Forhold 1 : Forsæt jfr. praksis for postkasseselskaber og andre tilfælde af fiktive selskaber i skattely. Forhold 2 : Praksis for indsigelser om ikke at have modtaget skatteansættelse. jfr. også Kuvertdommen selvom det må lægges til grund at ansættelsen både i 2005 og 2006 ikke var nået frem. Resultat ej beskatning i Danmark og mindst 10 mio kr. sparet Fotomodeldommen er også resultatet af tilfældigheder dog af faktisk karakter, idet Fotomodellen var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt!!! Men eminent forsvarerindsats!!!!

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Danmarks Skatteadvokater - Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl. 9.00 10.30. - International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Emnets aktualitet og relevans(1) A)

Læs mere

Skattemæssig tilflytning til DK

Skattemæssig tilflytning til DK Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj 2015 2015 Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: 3525 2535, M: info@rl.dk, W: rl.dk Hovedpunkter Gennemgang af reglerne

Læs mere

Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer.

Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer. Danmarks Skatteadvokater Gå hjem møder Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 16.00-18.30, Plesner, København. Torsdag d. 31. oktober 2013, kl. 16.00 18.30, Abel og Skovgaard Larsen, Aarhus Skattekontrol Aktuelle

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr. 1339 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Bilag 11 Bo von Eyben Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Indholdsfortegnelse 1. Problemstilling 2. Almen karakteristik af begrebet grov uagtsomhed 3. Strafferetten 3.1. Forholdet mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark

Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 nedsatte udvalg Betænkning

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1066 - København 1986 isbn 87-503-6000-0 Ju 00-179-bet. Eloni Tryk. København INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere