Alt det er slut nu. Det kan vi være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres uden FOTs hårde slid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt det er slut nu. Det kan vi være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres uden FOTs hårde slid."

Transkript

1 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade København S tlf: ref: dho Referat af FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 19. april april Velkomst og valg af ordstyrer Formanden for FOTdanmarks bestyrelse, Søren Bonde Hansen bød forsamlingen velkommen og takkede for det store engagement. Formanden stillede forslag om at Inge Flensted, KL, formand for Specifikationsforum valgtes som ordstyrer. Repræsentantskabet valgte Inge Flensted som ordstyrer. Ordstyreren indledte med at konstatere, at repræsentantskabet var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og at forsamlingen var beslutningsdygtig, idet 54 kommunale medlemmer ud af 96 medlemmer var til stede og yderligere 8 repræsenteret ved fuldmagt. Det er således det bedst besøgte repræsentantskabsmøde til dato. 2. Mundtlig beretning ved formand Søren Bonde Det talte ord gælder: Velkomst Jeg vil starte med at byde jer alle sammen varmt velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. Prøv et øjeblik - at spole tiden tilbage til før FOT. Prøv at tænk tilbage til for bare 5 år siden - hvor vi ikke havde vores FOT-samarbejde: Kan I huske, hvordan KMS og kommunerne hver især udarbejdede standarder for kort? Kan I huske, at data ikke kunne flyde frit mellem myndigheder? Kan I huske, hvordan vi for skatteborgernes penge reelt kortlagde landet flere gange?

2 Alt det er slut nu. Det kan vi være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres uden FOTs hårde slid. Vi har i FOT været på en lang rejse sammen. En rejse som nogen troede, vi ikke var i stand til at fuldføre. Men vi var seje og vi er nået frem FOT data bliver gjort landsdækkende i løbet af Status FOTdanmark er en forening baseret på frivillige aftaler mellem staten og kommunerne. På den måde er FOT en unik størrelse. Vi har betrådt nye stier i det fællesoffentlige samarbejde, og vi har været hurtigt fremme med fokus på fælles digital understøttelse. I de første år af foreningens virke har vi fokuseret på at få etableret det fællesoffentlige samarbejde mellem stat og kommuner. Vi har fokuseret på den fælles etablering af FOT-data i henhold til FOT-specifikationen. Og vi har fokuseret på det fælles databasesystem, FOT2007. Endelig har vi arbejdet på at skabe en fælles forståelse af FOT som et fællesoffentlig geografisk administrationsgrundlag. Men for at det frivillige aftalekoncept skal fungere, er det vigtigt, at de involverede parter føler, at der er en direkte nytte af at deltage - at samarbejdet i foreningen giver afkast i form af merværdi. Der er en umiddelbar værdi ved at samarbejde om kortlægningen, da vi derved undgår unødig dobbeltkortlægning. Men den egentlige store merværdi af vores samarbejde opstår først, når FOT-data aktivt indgår i den offentlige forvaltning og medvirker til digital effektivisering af denne. Samspillet i FOTdanmark afhænger af medlemmerne af foreningen. Samspillet i FOTdanmark afhænger af, at alle bidrager og tager deres del af ansvaret. Kun gennem dette samspil, kan vi sikre en aktualitet i FOT-data, som modsvarer de krav, som forvaltningsløsningerne stiller. Og kun gennem dette samspil kan vi skabe merværdi, ved at forvaltningsprocesser indenfor forskellige fagområder og sektorer baserer sig på FOT-data. Med andre ord, så har fællesskabet i FOTdanmark en opgave med at skabe værdien. En værdi der også er til gavn for alle involverede parter. Men fællesskabet har nu en vigtig opgave med at sørge for, at vi når vores målsætning om, at FOT bliver anvendt som administrationsgrundlag i den offentlige forvaltning. 2

3 Det forgangne år sidste års arbejdsprogram og indsatsområder Vi er kommet langt, ikke bare siden foreningen blev etableret i 2007, men også det sidste års tid. Det forgangne år har budt på spændende udfordringer og mange gode resultater. I år har vi set en stor fremgang i forbindelse med ilægning af data i den fælles database. Produktionen hos vores FOT-leverandører er forløbet rigtigt godt, og kvalitetsniveauet i leverancerne er højnet. Arbejdet med kvalitetskontrol og den efterfølgende ilægning af data i FOT2007 er derfor også blevet lettet. Programmerne som anvendes ved efterbearbejdning af de ajourførte FOT-data er nu gennemafprøvede både ved bearbejdning af total- og udpegede ajourførte FOT-data. Inden for det sidste år har foreningen indgået sin første sektorsamarbejdsaftale med Kulturstyrelsen vedrørende deling af data. Denne samarbejdsaftale kan hjælpe os med at sikre, at nogle FOT-data fremadrettet vedligeholdes ud fra genbrug. Vi er ligeledes i gang med at undersøge mulighederne for en deling af data vedrørende vindmøller. I en dialog mellem MBBL, Energistyrelsen og FOT arbejder parterne på fremadrettet at berige vindmølleregistreringen i Danmark ved at skabe et samarbejde om etablering, ajourføring og kvalitetssikring af oplysninger om vindmøller. Vi forventer, at der i det kommende år vil være flere lignende aftaler undervejs, med blandt andre Energistyrelsen (ENS), Naturstyrelsen (NST) og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). I 2010 indgik foreningen et samarbejde med Vejdirektoratet om at etablere et fælles data-grundlag i Vejdirektoratets projekt Digitalt Vejnet. Forprojekt Digitalt Vejnet er nu afsluttet efter en høring om et beslutningsgrundlag for en landsdækkende udbredelse. Projektets resultater og beslutningsgrundlaget er overdraget til Trafikministeriet. Vi håber, der arbejdes videre med realiseringen af et landsdækkende digitalt vejnet, hvor FOT-data udgør geometrien, og hvor FOTdata anvendes som grunddata i et digitalt vejnet. NaturErhvervstyrelsen har foreløbig offentliggjort kort over vandløb og søer, som for størstepartens vedkommende er FOT-data, og som bruges til vejledning af landmændene i forhold til, hvor de kan forvente at blive omfattet af lov om randzoner. Der vil efterfølgende på baggrund af disse FOTdata blive lavet et kort, som viser, hvor der kan opnås kompensation for randzoner. Det giver i disse dage en stor debat om emnet mellem fødevareministeren og landbruget. Der vil i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen blive arbejdet på at etablere en 3

4 it-funktion, som kan håndtere indberetning fra landbruget om fejl og mangler i datagrundlaget. På denne måde regner vi med at få de første erfaringer med noget, der kan siges at ligne løbende sagsorienteret ajourføring. Disse eksempler peger på en stille og sikker fremdrift i vores arbejde i foreningen med at få øget anvendelsen af FOT-data. De næste års arbejde skal derfor bruges på at sikre, at denne fremdrift varer ved og udbygges yderligere. I det forgangne år har markedet udviklet løsninger GML-upload der muliggør editering af BYGNING og VEJMIDTE i den fælles database, via eget GIS. Det vil sige, at det er blevet nemmere at oprette, slette og rette data i FOT2007. Vi tror, at dette vil lette arbejdet for mange, og der er dermed taget et skridt på vejen for at skabe en større anvendelse af vores fælles system FOT2007. I efteråret 2011 igangsatte bestyrelsen i FOTdanmark projektet Professionalisering af produktionen. En arbejdsgruppe har netop færdiggjort et omfattende materiale, der nu sættes i høring blandt foreningens medlemmer. Udgangspunktet for den nedsatte arbejdsgruppe har været, at en analyse af produktionen af FOT-data bør omfatte det samlede forløb, fra planlægningen af udbud til data ligger klarmeldt i FOT2007. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en nyorganisering af arbejdet med en ændret fordeling af arbejdsopgaverne i forbindelse med produktionen af FOT-data. Dette med henblik på at sikre, at vi bruger ressourcerne i vores samarbejde bedst muligt så FOT-data bliver produceret bedst, hurtigst og mest effektivt. I året, der er gået, har vi i bestyrelsen haft fokus på at løfte vores drøftelser til et mere strategisk niveau. Vi har til det formål lavet et Sekretariatsudvalg, der består af deltagere fra både KMS og kommunerne, som medvirker til at forberede og kvalificere vores arbejde i bestyrelsen og dermed vores grundlag for at træffe strategiske beslutninger. Jeg vil også gerne fremhæve, at vi i året, der er gået, havde satset på at få etableret en såkaldt transaktionskomponent til FOT2007, som kunne understøtte kommunernes adgang til opdateringen af FOT-datasættet i FOT2007. Desværre valgte den vindende byder på DAI-udbuddet ikke at byde på en mulig option i udbuddet indeholdende denne transaktionskomponent, hvilket afstedkom, at det ikke på denne måde ville være muligt at indkøbe en sådan. Der er således sket meget det sidste års tid. Og siden foreningen blev stiftet i 2007, er der sket rigtig meget. Vores samarbejde er under konstant udvikling, og det er nu, vi begynder for alvor at kunne se resultaterne. Og med disse re- 4

5 sultater, bevæger vi os hen imod at sikre et afkast af den store investering, som FOTdanmark også er i form af merværdi for alle medlemmer. I bestyrelsen er vi glade for at kunne fortælle, at foreningen nu har 95 kommunale medlemmer. Dermed mangler vi kun tre kommuner for at blive en landsdækkende forening. Københavns kommune er her i dag. KMS har en tæt dialog med København, og vi har en forventning om at København indmelder sig og medvirker i samarbejdet. For Samsø kommunes vedkommende har vi den samme forventning. Frederiksberg kommune har meldt sig ind i FOTdanmark, og der arbejdes på at indgå en egentlig produktionsaftale af FOT-data. Det er KMS forventning, at der inden sommerferien indgås produktionsaftaler med disse tre kommuner. Skive kommune har desværre som den eneste af landets kommuner tilkendegivet, at den ønsker at stå uden for FOT-samarbejdet. KMS har meddelt, at styrelsen vil sikre en kortlægning af Skive kommune i 2012 i OP1-standarden. Dermed fastholdes målet, at bliver landsdækkende i Projekter i støbeskeen Mange projekter ligger i støbeskeen i denne tid. Der er således en række konkrete indsatser i arbejdsprogrammet for Arbejdsprogrammet er blevet udarbejdet af det nye sekretariatsudvalg og har efterfølgende været i høring. Hovedopgaven i det kommende år for FOTdanmark er helt klart at arbejde for, at FOT-data bringes i bred anvendelse i den offentlige sektor. Kun på den måde kan FOT komme til at leve op til sin målsætning om at være det fællesoffentlige administrationsgrundlag. Vores arbejdsprogram for det kommende år består af fire indsatsområder. Disse er identificeret for at realisere ambitionen om, at FOT-data skal bringes i anvendelse i staten såvel som i kommunerne. For det første, skal vi fortsætte med at etablere og udbygge aftaler mellem FOTdanmark og sektorerne. Gennem vores samarbejde med sektorerne, sikrer vi os, at vi producerer og vedligeholder de data, som er relevante for sektorerne. Derfor er disse samarbejdsaftaler essentielle i vores arbejde for at bringe FOTdata i anvendelse. For det andet, skal vi fokusere på kvaliteten af data. Data skal have en kendt og ens kvalitet. Og ikke mindst, skal data leve op til brugernes ønsker, forventninger og krav. Kvalitetssikringsarbejdet er derfor et centralt punkt i at bringe FOTdata i anvendelse. 5

6 For det tredje, skal vi fortsætte arbejdet med at sikre, at systemunderstøttelse bliver tilpasset det behov, som forretningen altså fagområdernes / sektorernes behov tilsiger. Helt konkret har bestyrelsen valgt en strategi, der skal sikre en forretningsdrevet systemunderstøttelse. For det fjerde, skal vi fokusere på kommunikationen udadtil. Hvad er FOTdanmark for en størrelse? Hvad er FOT-data? Hvordan opnår vi vores resultater? Og hvordan kan vi skabe værdi for den offentlige digitale forvaltning? Svarene på disse spørgsmål er vigtige ikke blot for os selv men også for omverdenen. En tydelig positionering af FOT som det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag er væsentlig for at få bragt FOT-data i anvendelse. Vi vil udover, hvad der fremgår af arbejdsprogrammet, i det kommende år satse på at bringe FOT-data i konkret anvendelse inden for de udvalgte sektorer bygninger og vandløb. Dette skal ske via pilotprojekter, der eksempelvis involverer den ansvarlige statslige part og en række kommuner i et konkret samarbejde. Pilotprojekterne skal være konkrete demonstrationsprojekter, som tydeligt viser de potentialer, der er i at anvende FOT som administrationsgrundlag. Målet er klart, og indsatsområderne fastsat. Arbejdet i foreningen det næste års kommer til at være præget af projekter, der bringer FOT-data i anvendelse. Vores situation Strategisk står foreningen overfor mange nye udfordringer og der sker store forandringer i vores omverden. Derfor vil det kommende år byde på mange drøftelser og forhandlinger, som helt klart vil påvirke vores arbejde i bestyrelsen, sekretariatet og ikke mindst hos medlemmerne. Vi skal senere i dagens program drøfte vores fælles fremtid. Derfor vil jeg i denne beretning ikke gå ind i vores aktuelle strategiske situation. Jeg vil blot fremhæve vores arbejdsprogram for , der skal opfattes som en beskrivelse af de strategiske tiltag, som bestyrelsen anser som de væsentligste driftsindsatser for foreningen i det kommende år. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at flere af jer kommunale medlemmer ikke synes, det går hurtigt nok, eller at vi skal justere lidt på kursen. Vi skal i dag drøfte flere af disse spørgsmål. Jeg synes, de mange spørgsmål i år fra medlemmerne til repræsentantskabsmødet vidner om en engageret medlemskreds, som brænder for arbejdet i foreningen og for foreningens udvikling. 6

7 Det er helt utrolig positivt. Men jeg vil også sige, at opgaverne foran os er store og mange. Derfor vil jeg gerne opfordre kommunerne til at tænke over, hvordan I kan medvirke til at give foreningen succes. Jeg siger dette, fordi 54 % af kommunerne i en netop gennemført undersøgelse tilkendegav, at kommunerne i nogen eller i høj grad - godt kunne bidrage mere til et velfungerende FOT (to studerende fra Geoinformatik studiet spørgeskema udsendt til kommunerne). Afslutning og tak Vi er kommet langt siden stiftelsen af foreningen i Det er fællesskabet der har muliggjort denne udvikling. Og det er fællesskabet, der bringer data i anvendelse, og dermed skaber merværdi for os alle. Sammen skal vi arbejde os hen imod vores mål. Og sammen har vi en opgave med at få potentialerne realiseret. Arbejdsprogrammet giver os retningslinjerne, og tidsperspektivet er overskueligt. Jeg vil derfor glæde mig til at opleve den videre udvikling af vores samarbejde. Inden jeg giver ordet videre, og vi kan tage hul på det næste punkt på dagsordenen vil jeg slutte med at sige tak til alle de mennesker i Specifikationsforum, FOT2007 Forum, Kontaktgruppen og i det nye Sekretariatsudvalg samt de løbende projektgrupper, der laver et helt enestående stykke arbejde i arbejdsgrupper og netværk. Og ikke mindst tak til jer alle for et produktivt og givende år. Lad os satse på, at sidste års succes vil gentage sig i det kommende, om end med nye indsatsområder. Ordstyreren spurgte herefter, om der var nogen bemærkninger i forsamlingen til formandens beretning. Dette var ikke tilfældet. Herefter godkendte repræsentantskabet den fremlagte beretning. 3. Behandling af indkomne forslag a. Spørgsmål fra Fredericia Kommune ved Preben Lisby Fredericia Kommune havde indsendt følgende spørgsmål til FOTdanmarks repræsentantskab: Hvad er FOT egentlig et fællesoffentligt kortprodukt eller et fællesoffentligt administrationsgrundlag? 7

8 Kommunerne i SydKort ønsker, at FOT bliver et fællesoffentligt administrationsgrundlag. Vi opfordrer til, at der aktivt og hurtigt sker en ændring af specifikationen, således at FOT kun indeholder geografiske referencedata, der faktisk anvendes i den offentlige forvaltning, og dermed er et ægte administrationsgrundlag. Nuværende FOT-objekttyper, som udelukkende fungerer som kartografiske elementer, eller som udelukkende indgår i opgaver udenfor den offentlige forvaltning, ønsker vi fjernet fra den fælles FOT-specifikation. Vi anser det for nødvendigt, at sektordata, der har relevans for den offentlige forvaltning, i fremtiden kobles til de geografiske referencedata i FOT og stilles til rådighed af pågældende sektor. Der skal sættes fokus på en dataansvarsaftale, der sikrer, at alle fremtidige FOT-objekttyper bliver vedligeholdt på den mest hensigtsmæssige måde og af den rette instans Det kan enten kan være FOT-fællesskabet eller en enkel myndighed, men data skal under alle omstændigheder være tilgængelige for FOT-fællesskabet. Preben Lisby, Fredericia Kommune, motiverede kort sit spørgsmål, hvorefter forsamlingen drøftede det. Kåre Clemmesen, KMS, næstformand i bestyrelsen, bemærkede, at der godt kunne være behov for på et tidspunkt igen at se på en hovedoprydning i specifikationen, men da at sørge for, at man i sådan et projekt fik spurgte brugerne af data altså også de brugere, der ikke har ansvar for at ajourføre data. Han gjorde endvidere opmærksom på, at der er mange, der i høj grad anvender kulissedata som en del af administrationsgrundlaget. Preben Lisby, Fredericia Kommune, indvendte, at kulissedata kan hentes af andre veje end FOT. Frits Frandsen, Grundkort Fyn, gav Kåre Clemmesen ret i sine betragtninger vedr. den udbredte anvendelse af kulissedata og gjorde forsamlingen opmærksom på, at de ifølge den business case som Specifikationsforum har udarbejdet for etablering af FOT-data ikke er dyre at etablere. En afledt konsekvens af Fredericia Kommunes spørgsmål vil være, at vi vender tilbage til en situation, hvor landet dobbeltkortlægges. Leif Højland Olsen, Greve Kommune, støttede spørgeren og gjorde opmærksom på, at der er behov for en fornyet stillingtagen til, hvilke objekter/temaer der er vigtigere end andre og for hvem; og deraf også et afledt fokus på en ændring af økonomimodellen. 8

9 Lasse Kjemtrup, GeoSjælland, gjorde forsamlingen opmærksom på, at der i FOT 3 specifikationen var medtaget oplysninger om de enkelte objekter, inddelt i tre grupper: referenceobjekt, multisektorobjekt og sektorobjekt. Det kunne være en god idé at gentage denne specificering i de senere versioner af FOTspecifikationen. Endvidere foreslog Lasse Kjemtrup, at man iværksatte et projekt, hvor en håndfuld kommuner foretog en analyse af, hvordan FOT-data bruges. Erling Kristensen, Helsingør Kommune, påpegede, at man i Helsingør Kommune vil kunne varetage sine opgaver ved hjælp af ortofoto og administrativ ajourføring. Flemming Christensen, Silkeborg Kommune & medlem af bestyrelsen, bemærkede, at vi skal passe på med at afskrive kulissedata som nyttige. Det, der er brug for at beskæftige sig med, er konsekvensen af, at vi er på vej ind i en LSA situation. Der er derfor behov for, at vi forholder os til hyppigheden af fotogrammetriske ajourføringer. Der er i arbejdsprogrammet indarbejdet initiativer til som en del af sektorsamarbejdet og datakvalitetsarbejdet at specifikationen løbende vil ændre sig ligesom ajourføringsfrekvenser og metoder vil udvikle sig. Kåre Clemmesen, KMS, næstformand i bestyrelsen, fortalte, at bestyrelsens valgte strategi med at arbejde med konkrete pilotprojekter, hvad angår vandløb og bygninger, også skal tage disse overvejelser vedrørende datakvalitet og dataansvar med i arbejdet. Barbara Frenzel, Haderslev Kommune, efterspurgte mere handling, som kan skabe konkrete resultater, der klart kan vise, at FOT er en god investering. Det er på tide at skære igennem, hvor det ikke er muligt at opnå konsensusbeslutninger, som det fx har vist sig at være tilfældet, hvad angår VEJE. Kåre Clemmesen, KMS, næstformand i bestyrelsen, understregede, at det er en opgave at blive enige al den stund, at infrastruktur handler om at få ting til at hænge sammen. Derfor er det nødvendigt, at vi tilstræber at opnå enighed eller en fælles overenskomst med dem, der skal benytte FOT-data om, hvordan specifikation, datakvalitet og ajourføring skal foregå. Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, afrundede afslutningsvis drøftelsen af spørgsmålet fra Fredericia kommune med at fastslå, at det stod klart, at der ikke er en fuldstændig afklaret holdning til, hvilke data der skal tillægges værdi. Der ligger yderligere et dilemma i at dette at opnå enighed; det er en langsommelig proces, og der samtidig er et udtalt behov for konkret handling. Bestyrelsen har taget debatten til sig. I forbindelse med igangsættelsen af pilotprojekter, hvad angår bygninger og vandløb vil spørgsmålet om en revision af 9

10 specifikationen naturligt indgå i dialog og samarbejde med sektorerne og de almindelige brugere af data. b. Spørgsmål fra Vordingborg Kommune ved Aimée Pedersen Vordingborg Kommune har indsendt følgende spørgsmål til FOTdanmarks repræsentantskabsmøde: FOTdanmark har tidligere ønsket at afvente, at alle landets kommuner havde tilsluttet sig FOTdanmark førend revision af betalingsmodellen ville blive taget op. 1. Er det fortsat FOTdanmarks ønske, at udsætte revision af betalingsmodellen indtil alle landets kommuner er tiltrådt FOTdanmark, eller vil betalingsmodellen blive ændret i 2012? Såfremt betalingsmodellen ikke ændres i indeværende år, hvornår forventes revisionen i såfald gennemført - når alle kommuner er i FOT2007 databasen, når alle kommuner er tiltrådt FOT Danmark eller en helt anden faktor? 2. Indgår fordelingen af betalingen mellem staten og kommunerne i revision af betalingsmodellen, herunder årene 2 og 3? 3. Vil FOTdanmark forestå en regulering af regnemaskinen, hvor fordelingen af betalingen for areal, indbyggertal og objektantal revurderes i forhold til vægtningen? Hvornår og hvordan vil en sådan revision blive gennemført? Baggrund: 1) Der er nu gået over 5 år siden de første FOT kortlægningsaftaler blev indgået. Betalingsmodellen har i den periode ikke været revideret, hvorfor den stadigvæk bygger på forventninger og estimater. Flere steder i landet er man igang med 2./3. generation af FOT samarbejdsaftalerne og der findes nu faktiske tal for, hvad det har kostet henholdsvis stat og kommuner at få kortlagt i FOT standarden. På den baggrund mener vi, at det er tid til at gennemgå betalingsmodellen, så den bygger på de faktiske tal og erfaringer, som er opsamlet henover produktionsårene. Tidligere har FOTdanmark tilkendegivet, at betalingsmodellen ville blive revideret, når alle landets kommuner havde tilsluttet sig FOTdanmark. Vi mener ikke, at der er nogen logik i at afvente, at alle kommuner er tiltrådt FOTdanmark, når flertallet allerede er inde i en fast cyklus omkring kortlægningen, og vi beder derfor om at få en tidsplan for revisionen af betalingsmodellen, men også at få nogle faste mål for, hvad og hvornår en revision udløses. 2) På baggrund af erfaringerne mener vi, at det er tid til at vurdere, om fordelingen af betalingen mellem stat og kommuner fortsat er hensigtsmæssig og om 10

11 årene 2 og 3 bør indgå i den samlede FOT-model, idet de kommuner, som vælger at kortlægge i denne periode har pligt til at lægge alt i FOT2007, så det er tilgængeligt for alle parter. 3) På baggrund af de erfaringer med regnemaskinen, som de regionale samarbejder har gjort i de seneste år, ønsker Vordingborg Kommune at stille spørgsmål til revision af regnemaskinen. I de regionale samarbejder anvender vi regnemaskinen til at foretage fordeling af udgifterne kommunerne imellem, samt til at estimere udgiften for samarbejdsaftalens 3 års intervaller. Det har vist sig, at vægtningen af areal over indbyggertal har betydet, at mange af de arealtunge kommuner har fået en væsentlig udgiftsforøgelse i forhold til tidligere kortlægning. Konsekvensen er blandt andet, at kommunerne derfor fravælger at revidere deres FOT-kort i årene 2 og 3, hvor de tidligere foretog ajourføring hvert år. Prisen for at være medlem af FOTdanmark er baseret på indbyggertal, men vægtningen af indbyggertallet i regnemaskinen er sat relativt lavt i forhold til vægtningen af areal. Begrundelsen var oprindeligt bundet til prisen for overflyvningen, hvorimod antallet af objekter ikke har betydning i modellen. Med priser omkring en million for en kortlægning i FOT for den enkelte kommune, ser vi det som en nødvendighed at få ændret vægtningen i regnemaskinen ved at gennemgå holdbarheden i principperne for vægtningen samt om andre parametre bør indgå. Aimée Pedersen, Vordingborg Kommune, motiverede kort sit spørgsmål, hvorefter forsamlingen drøftede det. Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, svarede, at bestyrelsen, idet vi bliver landsdækkende i 2012, i løbet af det kommende år vil arbejde med en revision af betalingsmodellen og fremlægge resultatet for repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde foråret Hvad angår den mellemkommunale fordeling, er det alene et kommunalt anliggende, som bestyrelsen opfordrer til, at man drøfter i regi af KL. c. Spørgsmål fra Greve Kommune ved Leif Højland Olsen Greve Kommune har indsendt følgende spørgsmål til FOTdanmarks repræsentantskab: Greve Kommune har haft og produceret FOT igennem en 3-årsperiode, og har derfor baggrund for at sammenstille omkostninger og funktionalitet ved FOT, med omkostninger og funktionalitet ved de tidligere TK-kort. Udgiften til digitale FOT-kort viser en gennemsnitlig stigning de sidste 3 år på 24 % i forhold til de tidligere TK- kort. Dette tal dækker over udgifter til FOT2007, FOTdanmark og de rå produktionsomkostninger, herunder etableringen. An- 11

12 vendes FOT-regnemaskinens tal til at anslå de kommende 3 års udgifter til FOT, altså i en ren driftsfase, er resultatet stadig 13% dyrere end TK. Dertil kan det nævnes, at kommunen har måttet sænke prisen for at få ledningsejerne til at acceptere FOT, og at vores tidsregistrering viser, at personaleressourceforbruget til bestilling, kontrol, download, indlæsning etc. er steget. Funktionelt viser sammenligningen, at det FOT vi har fået adgang til, ikke adskiller sig væsentligt fra TK. Der er stadigvæk tale om et digitalt kort, som ikke indeholder konkrete, nye oplysninger, der seriøst kan siges at danne baggrund for en ny effektivisering af kommunens sagsbehandling. FOT2007, med de dertil knyttede strukturer og funktioner, giver heller ikke kommunen konkrete, nye effektiviseringsmuligheder. Geokodningen af bygninger, som kan have potentiale i den retning, betales alene af kommunen og indgår ikke i ovennævnte beregning. Greve Kommune er gået ind i FOT for at bidrage til den offentlige effektivitet, men business casen er ind til videre negativ. Greve Kommune mener, at dette er faktuelt, og ikke et spørgsmål om hverken kommunikation eller uerkendte muligheder. Greve Kommune vil derfor gerne vide, hvordan FOTdanmarks bestyrelse vil sikre, at de gode intentioner i arbejdsprogram omsættes til konkrete resultater. Kommunen vil også gerne have et årstal på, hvornår kommunen kan forvente at business casen vil være positiv. Leif Højland Olsen, Greve Kommune, motiverede kort sit spørgsmål, hvorefter forsamlingen drøftede det. Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, svarede, at det altid i tilfælde som med FOT kan være svært at definere, hvornår Business-Casen er positiv: Herunder om man får talt alle de afledte effekter med? Og får man tidsperspektivet for indhentning af gevinster inddraget? Bestyrelsen igangsættelse af to pilotforsøg er et udtryk for, at vi som forening ønsker at undersøge dette spørgsmål nærmere. Herudover var det bestyrelsen vurdering, at der på landsplan ikke var et entydigt billede af, om FOT havde gjort det dyrere eller billigere at kortlægge. Erfaringerne fra bl.a. Fyn gav et andet billede af økonomien, end det Greve Kommune fremlægger. Leif Højland Olsen, Greve Kommune svarede, at de kommunale behov var helt anderledes i dag, end da foreningen blev grundlagt. Der er ikke længere behov for alle objekttyperne. 12

13 Flemming Christensen, bestyrelsesmedlem supplerede formanden, idet han fortalte, at udgifterne i Silkeborg Kommune til kortlægning var faldet i forhold til produktion af data, efter kommunen var gået ind i FOT. Ressourceforbruget i forhold til kvalitetssikring af data var dog steget. Dette er imidlertid en naturlig konsekvens af foreningens ambition om at sikre et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag, som alle dele af den offentlige forvaltning vil kunne bruge. Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, samlede op på emnet og oplyste, at bestyrelsen ville søge at afdække det rejste spørgsmål gennem de planlagte pilotforsøg. 4. Godkendelse af arbejdsprogrammet for Sekretariatsleder Thomas Møller gennemgik de overordnede resultater af sidste års arbejdsprogram og hovedlinjerne i det fremlagte arbejdsprogram for 2012/2013. Kommentarer fra salen: Preben Lisby, Fredericia kommune: Det er vigtigt at sikre, at hvis der findes bedre data ude i de enkelte sektorer, så skal disse gå forud for de fotogrammetrisk registrerede FOT-data. Det er ligeledes vigtigt at sikre etablering af dataansvarsaftaler, således at ansvaret for opdatering af FOT-data overtages af sektorerne. Leif Højland Olsen, Greve Kommune, syntes godt om intensionerne i arbejdsprogrammet, men ønskede at få en tilbagemelding fra bestyrelsen på, hvordan den vil sikre, at de gode intentioner bliver opnået? Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, svarede, at det er bestyrelsen der sætter rammen. Men hele foreningen har et fælles ansvar for, at de opstillede mål bliver nået. Else Søndergaard Dam, Rødovre Kommune, ønskede at få en afklaring af, hvordan ordet crowd-sourcing, som angivet i arbejdsprogrammet, skulle forstås i relation til FOT. Kåre Clemmesen, næstformand for bestyrelsen, forklarede, at FOT altid var åben overfor at undersøge nye veje til at få valideret datasættet. Der ville naturligvis ikke blive tale om, at alle og enhver skulle have adgang til at lægge data ind. Der vil fortsat være brug for en kvalitetssikring ved den dataansvarlige. Barbara Frenzel, Haderslev Kommune ønskede at bestyrelsen fremadrettet var mere præcis i deres sprogbrug, således at det var mere tydeligt, hvilke mål der blev sat, og hvad der var prioriteret. 13

14 Kåre Clemmesen, næstformand for bestyrelsen, tog opfordringen til efterretning. Anne Grete Rasmussen, Kolding Kommune, ønskede at få uddybet, hvad bestyrelsen holdning var til en optagelse af Regionerne i FOTdanmark. Bestyrelsen svarede, at der pt. ikke er planer om at optage Regionerne som medlemmerne, idet de ikke er medproducerende. Regionerne har via KMS adgang til alle FOT-data med undtagelse af det detaljerede bygningstema. Frits Frandsen, Grundkort Fyn Af de 4 søjler i arbejdsprogrammet er den om etablering af ny systemunderstøttelse den bærende. En fokus på denne ene søjle vil være løftestang for de øvrige 3. Herudover roste Frits KMS for deres store indsats i forhold til FOTkortlægningen af kommunerne på Fyn. Henrik Frost Christophersen, Hedensted Kommune, påpegede, at der er behov for en debat om en opdeling af data i topografisk/tekniske data og politisk/administrative data. Ole Perch Nielsen fra Holbæk Kommune ønskede at vide, hvor i arbejdsprogrammet den annoncerede revision af betalingsmodellen kunne findes. Søren Bonde Hansen, formand for bestyrelsen, svarede, at det stod der ikke eksplicit, men at det var et punkt, som bestyrelsen ville tage sig af i det kommende år, således at der kunne fremlægges et konkret forslag til en ny model på repræsentantskabsmødet næste år. Med udgangspunkt i drøftelsen blev arbejdsprogrammet for det kommende år godkendt af repræsentantskabet. BLOK 3 (15:00 16:00) 5. Godkendelse af årsrapport 2011 Sekretariatsleder Thomas W. Møller gennemgik årsrapporten for Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger. 6. Godkendelse af budget for Sekretariatsleder Thomas W. Møller gennemgik budgettet for de kommende år. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 14

15 7. Valg af revisor Repræsentantskabet valgte BDO Kommunernes Revision som revisor. 8. Eventuelle øvrige sager Barbara Frenzel, Haderslev Kommune, opfordrede til, at der fremover kom flere kvinder ind i FOTdanmarks bestyrelse. Per Hammerholt, Silkeborg Kommune, opfordrede sekretariatet til at få etableret en samlet kogebog over de forskellige værktøjer, som foreningens medlemmer har til deres rådighed i forhold til at down- og uploade FOT-data. Søren Bonde Hansen takkede forsamlingen for deres engagement og påmindede om, at det er gennem dialog som denne, at vi kan finde frem til fælles løsninger på udfordringerne. 15

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 6. maj 2015 Manuskript til formandens beretning om 2014 ved formand

Læs mere

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 REFERAT 19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.:

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat Direkte: 20370597 e-mail: inf@kl.dk ref: inf Møde i FOT-Specifikationsforum den 15. maj 2014, kl. 10:00-15:00 12. maj 2014

Læs mere

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15)

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Referat v. 2,0 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Direkte: 33 70 3743

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark Direkte: 33 70 37 44 e-mail: amc@kl.dk ref: AMC Resumé Nærværende notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008

Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008 FOTdanmark Fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag 16. maj 2008 Version 2.0 Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008 Deltagere: Se deltagerliste 1. Velkomst

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Indhold. Pejlemærker for FOTdanmark. Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015. Til godkendelse. 4. april 2013

Indhold. Pejlemærker for FOTdanmark. Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015. Til godkendelse. 4. april 2013 Til godkendelse FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S 4. april 2013 Pejlemærker for FOTdanmark Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015 Indhold Introduktion til FOT-strategiens pejlemærker...2

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark

Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark 21-11-2011 Side 2 Disposition for oplæg: Quality is conformance to requirement Weinberg > Indledende betragtninger om FOT det

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA)

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4 Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) udarbejdet af LSA arbejdsgruppen april 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Tilblivelse...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: xx@gst.dk ref: : Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015 Tid og Sted

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION MØDEREFERAT Emne: Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 11 borgere Mødedeltagere: ØU:

Læs mere

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Velkomst ved formand Birger Dahl. Bød velkommen til de for HRØ nye omgivelser. Særlig velkomst til nåleindehavere,

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 1. Velkomst og valg af ordstyrer Formanden for FOTdanmarks bestyrelse,

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik. Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Fredag 13. maj 2016 kl. 9-12 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan Dalsten Sørensen, Mette Hall- Andersen,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Møde om: Bestyrelsesmøde DBBF Deltagere: Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK),

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter.

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter. Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland 2014 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19:00 Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat - Dialogmøde Ældrerådet fra. Udvalget for Voksne. Mandag den 27-04-2015, kl. 12:00. i lokale 1.A, Kanalstræde 2

Referat - Dialogmøde Ældrerådet fra. Udvalget for Voksne. Mandag den 27-04-2015, kl. 12:00. i lokale 1.A, Kanalstræde 2 Referat - Dialogmøde Ældrerådet fra Udvalget for Voksne Mandag den 27-04-2015, kl. 12:00 i lokale 1.A, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget for

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere