Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015"

Transkript

1 GeoDanmark Weidekampsgade København S tlf: Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde maj 2015 Manuskript til formandens beretning om 2014 ved formand Christian Bjerg - det talte ord gælder Indledning Velkommen til repræsentantskabsmødet i GeoDanmark her i Middelfart. Det er i år 8. gang, at medlemmer af foreningen samles på et ordinært repræsentantskabsmøde. Mange af jer har givetvis været med alle gange. Det er mit første af slagsen, og det er mig en stor ære og glæde som en af mine første opgaver at træde herop på talerstolen og aflægge formandens beretning for Det var midt i en spændende tid, at jeg med årsskiftet tiltrådte som ny formand for GeoDanmark. Første gang I år er et ganske særligt år for GeoDanmark. Vi befinder os i en tid, hvor ordene første gang går igen i mange sammenhænge. Det er et udtryk for, at GeoDanmark tænker nyt og følger med udviklingen i samfundet. Men det betyder også, at vi kommer til at betræde nye stier og gå nye veje hen imod opfyldelsen af vores vision. Vi ved, hvor vi vil hen, det fortæller vores strategi og pejlemærker os, men vi kender ikke hele vejen derhen. Det er en spændende tid. Som sagt, bliver det kommende år, et år med en første gang for mange ting. Det er for eksempel første gang, at vi mødes som forening under det nye navn GeoDanmark.

2 Selvom dette er beretningen om 2014, tillader jeg mig at rette blikket lidt længere tilbage nemlig til der, hvor forandringerne for alvor startede. For godt et år siden blev den kommunale medlemsskare fuldtallig - en skelsættende milepæl, der har været arbejdet målrettet hen imod, siden foreningen under navnet FOTdanmark blev stiftet i oktober Det at kortlægningen i 2013 blev landsdækkende har givet nye muligheder, ikke bare for GeoDanmarks medlemmer, men også for andre brugere i både offentligt og privat regi. Det er første gang, at hele Danmark er kortlagt i et fællesoffentligt samarbejde mellem Geodatastyrelsen og alle landets kommuner, og det viser at det er muligt at gennemføre et stort digitaliseringsprojekt i et frivilligt samarbejde mellem stat og kommuner. Jeg har også forstået, at det stort set er sket indenfor den tidsramme og økonomi der blev udstukket tilbage i Det synes jeg vi skal være stolte af. En sådan succes forpligter og dét var et naturligt udgangspunkt for overvejelserne om, hvordan vi bruger resurserne i foreningen bedst muligt. For første gang skulle vi til at se på, hvordan samarbejdet imellem os, kommunerne og staten, i fremtiden skulle se ud. Denne gang var der mange andre hensyn at tage, end at kommunerne og staten blot skulle have en fælles kortlægning. Den landsdækkende tilslutning af kommuner og data over hele landet betyder, at vi ikke kun i teorien bidrager til et effektivt geografisk administrationsgrundlag, men at GeoDanmarks data også i praksis indgår i at skabe en effektiv offentlig forvaltning. Interessen for datas kvalitet, aktualitet og homogenitet er større i dag end nogensinde. Brugerne stiller krav til data. Alt dette er hensyn, som var vigtige at tage med i overvejelserne om en ny forretningsmodel, som I vedtog på repræsentantskabsmødet for et år siden, da det vil stille krav til vores arbejde fremadrettet. Ny forretningsmodel Hvad betyder den nye forretningsmodel så? Forretningsmodellen har skabt et helt nyt afsæt for samarbejdet i foreningen, med større klarhed i ansvars- og opgavefordelingen imellem parterne. Den nye måde at indrette os på skaber plads til, at vi i endnu højere grad kan fokusere kræfterne i foreningen. Ansvaret for fotogrammetrisk ajourføring af vores fælles data er nu placeret i Geodatastyrelsen. Kommunerne har fået ansvaret for at levere ændringsudpegninger af veje, bygninger, vandløb og søer. Det er en markant ændring i samarbejdsformen. Siden sidste års repræsentantskabsmøde ved jeg, at 2

3 der er brugt mange kræfter på at forberede disse omlægninger. Jeg og bestyrelsen vil her gerne sige tak for det store arbejde, der i den forbindelse er udført i foreningens forskellige fora, blandt medlemmer og i fællessekretariatet. Dette arbejde er bl.a. forudsætningen for, at vi allerede her i foråret har kunnet få en masse flyvemaskiner i luften, så vi nu for første gang får en landsdækkende billeddækning og ortofoto indenfor det samme år. Der er i det forløbne år udarbejdet en vejledning til kommunerne om, hvordan ændringsudpegningerne skal registreres og videregives. For første gang får vi hermed et grundlag for at kunne ajourføre veje, bygninger, vandløb og søer landdækkende hvert år. Det er et stort skridt frem, som vil øge anvendelsen af disse centrale objekttyper. Disse ændringsudpegninger, som er grundlaget for den efterfølgende fotogrammetriske ajourføring, er et vigtigt skridt på vejen mod at skabe mere aktualitet i data, men vi vil jo gerne videre. I Sydkort er der gennemført et vigtigt pilotprojekt, hvor man har undersøgt, hvorledes GeoDanmarks vejmidter kan ajourføres af kommunerne som et led i den kommunale forvaltning. På det sidste bestyrelsesmøde fik vi forelagt en spændende afrapportering fra dette arbejde, hvor man har afprøvet arbejdsgange og værktøjer til ajourføring af vejmidterne. I dette arbejde deltog både GIS-medarbejdere og kommunale vejfolk sammen med medarbejdere fra Geodatastyrelsen og Vejdirektoratet. Et vigtigt initiativ, som kan bringe foreningen videre. De fremlagte anbefalinger vil der nu blive arbejdet videre med i Specifikationsforum. Nye vedtægter På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober sidste år vedtog medlemmerne en tilpasning af foreningens vedtægter med formålet at sikre det formelle grundlag for gennemførelse af den nye forretningsmodel. De nye vedtægter afspejler blandt andet, at GeoDanmark-data har fået status af frie grunddata, og at der er aftalt en ny ansvars- og opgavefordeling i foreningen. Nyt navn og logo Ved samme lejlighed blev det annonceret, at vores forening fremover kaldes GeoDanmark i stedet for det tidligere, nok noget indforståede, FOTdanmark. Med det nye navn fulgte også et nyt logo. Alt sammen vidner det om, at GeoDanmark orienterer sig mod omverdenen, og at kortlægning ikke længere er en snæver nørdet disciplin, men tværtimod højrelevant for mange arbejdsopgaver i kommuner, regioner og staten. Med disse justeringer var rammerne på plads, og den nye forretningsmodel kunne træde i kraft 1. januar i år. 3

4 Ny systemunderstøttelse I den nye forretningsmodel er det også aftalt, at der skal etableres en ny systemunderstøttelse i GeoDanmark til erstatning for vores nuværende system FOT2007. Dette arbejde er forankret i en projektgruppe med to projektledere, med Reno Lindberg fra Silkeborg som den kommunale projektleder. Han er på programmet i eftermiddag og vil her sige mere om arbejdet med ny systemunderstøttelse. Brian Pilemann har været Geodatastyrelsens projektleder på projektet, men han har fået nyt arbejde her pr. 1. april. Der er også en ny kommunal projektdeltager på vej i projektgruppen. Projektgruppen har gennemført et godt og vigtigt arbejde med afklaring og beskrivelse af de forretningsmæssige krav til et nyt system. Der er gennemført interviews i en række kommuner om kommunale arbejdsgange, ligesom arbejdsgange i Geodatastyrelsen med den fotogrammetriske ajourføring er beskrevet. Bestyrelsen har afsat penge til en undersøgelse af, om der findes fællesoffentlige komponenter, som kan genanvendes i en ny GeoDanmark systemundersøgelse, hvilket både er sund fornuft og et konkret ønske fra sidste års repræsentantskabsmøde. Det vil bl.a. omfatte en undersøgelse af Danmarks Areal Informations systemet (DAI). Alt sammen vigtige skridt hen imod kravspecifikation og udbud af et nyt system. Projektgruppen har også erfaret, at opgaven med at forberede en afløser for FOT2007 er mere omfattende og kompleks end første antaget. Derfor har det indledende arbejde også taget længere tid end forventet. Det er naturligvis aldrig godt at være forsinket. Og i bestyrelsen er vi helt klar over, at der både er stor interesse og store forventninger til et nyt system. Denne interesse og forventning deler vi til fulde i bestyrelsen. Vi har dog vurderet, at det er væsentlig at bruge den nødvendige tid, der skal til for at få skabt et solidt grundlag og en fælles forståelse af de forretningsmæssige behov inden kravspecifikationsarbejdet og udbuddet af et nyt system sættes i værk. Det er trods alt et system, vi skal leve med i mange år fremover. I forretningsmodellen var det ambitiøst forudsat, at det nye system var klar med udgangen af Det kommer vi ikke til at nå. Jeg og den øvrige bestyrelse vil fortsat følge arbejdet med få færdiggjort udbudsmaterialet og sendt systemet i udbud tæt, og vi har netop på det sidste bestyrelsesmøde afsat flere penge til ekstern konsulentbistand til at støtte dette vigtige arbejde. Det sker indenfor foreningens eksisterende budgetramme. Ny organisering 4

5 Den nye forretningsmodel har, ud over ændringer i opgavefordelingen mellem Geodatastyrelsen og kommunerne, også skabt grundlag for at ændre organiseringen i GeoDanmark. Det bærer vores nye arbejdsprogram præg af. Her udnyttes til fulde den nye arbejdsdeling imellem parterne. Det fælles GeoDanmark-sekretariat i GST og KL har allerede haft 1 års fødselsdag, og den første tid er gået med at sikre en god daglig drift af foreningen og med at skabe et solidt grundlag for bestyrelsens arbejde. Forberedelse af overgangen til ny forretningsmodel har også her været en vigtig opgave. Foreningens fora har fået nye kommissorier med et mere tydeligt defineret ansvar. Arbejdet i de forskellige fora kommer I til at høre mere om senere på dagen. Jeg vil alligevel gerne knytte et par ord til det store og helt nødvendige arbejde, der finder sted i foreningens faste fora. Sekretariatsudvalget Sekretariatsudvalget har også igennem 2014 spillet en vigtig rolle i forbindelse med forelæggelse af sager for bestyrelsen. Udvalget er således med til at forankre bestyrelsesarbejdet i foreningens bagland, og tjener som et sted, hvor meninger udveksles og hvor parterne får prøvet holdninger af på hinanden. Denne rolle har udvalget udfyldt godt. Specifikationsforum I specifikationsforum har der været arbejdet videre med at tilpasse specifikationen til medlemmernes og omverdenens behov. Der er i 2014 kommet en mindre revision, så den seneste udgave hedder version 5.1. Der kommer hele tiden ønsker om ændringer til specifikationen, og det vidner jo om interesse og behov for GeoDanmark-data. FOT2007 Forum FOT2007 Forum har også i 2014 sikret en løbende dialog og afklaring af spørgsmål blandt foreningens medlemmer vedr. FOT2007 systemet, og støtter bestyrelsen i at følge op på, at det eksisterende system fungerer som det skal. Det er et vigtigt arbejde at sikre, at FOT-2007 systemet også i denne overgangsfase fungerer således som vi har aftalt. Produktionsforum Et nyt forum, som så dagens lys i 2014 som led i implementeringen af forretningsmodellen, er Produktionsforum. Der har her været arbejdet intenst med 5

6 at forberede omlægningen af den fotogrammetriske dataindsamling og få aftalt rammer for samarbejdet mellem Geodatastyrelsen og kommunerne på dette område. Her er der også løftet et stort og vigtigt arbejde bl.a. gennem fastlæggelse af en strategi for optagelse af flyfotos, produktionen af ortofoto samt hvordan kortlægningsopgaven 2015 skal gennemføres. Omverdenen Jeg har tidligere været inde på, at det er vigtigt at lytte til brugernes ønsker og behov. Det gælder ikke alene blandt foreningens medlemmer men også i vores omverden. Jeg vil nu komme ind på nogle initiativer i vores omverden, der hjælper GeoDanmark godt på vej mod at nå vores vision om at GeoDanmark data skal spille en central rolle i den offentlige geografiske infrastruktur. Der er en rivende udvikling i gang i brugen af geografiske data. Det gælder også i den offentlige sektor. Relevansen af geodata er mange steder nu indiskutabel, hvilket er en helt anden situation end da foreningen blev dannet i Aftalen om Fælles grunddata for alle myndigheder, også kaldet Grunddataaftalen, som er indgået imellem Regeringen, Danske Regioner og KL spiller fortsat en central en rolle for udviklingen på geodataområdet. Flere af initiativerne her bygger på GeoDanmark data og må forventes at få betydning for vort arbejde i de kommende år. Jeg vil her fremhæve nogle væsentlige aktiviteter set i forhold til GeoDanmark. Det drejer sig bl.a. om geokodning af bygningerne i BBR og koblingen til GeoDanmarks bygninger.. Der er i foråret afholdt en række workshops i alle seks geodatasamarbejder om geokodning og den nye klient til geokodning af bygninger. Til disse workshops var samlet både GIS- og BBR-medarbejdere samt byggesagsbehandlere. Målet er at få geokodning til at blive en integreret del af den kommunale byggesagsbehandling, og med Geokodningsklienten er vi godt på vej. Projektgruppen har lagt en meget stor indsats i at komme hertil. Et andet eksempel er anvendelse af GeoDanmark data i forhold til stedfæstelse af Navngiven vej i det nye adresseregister DAR. Her har GeoDanmark været med inde i overvejelserne omkring den fremtidige kobling til GeoDanmarks vejmidter. Omkring data til vandforvaltning og klimatilpasning pågår der også et arbejde, som vi må forvente får betydning for det fremtidige indhold i GeoDanmark-data. 6

7 Endelig vil jeg omkring Grunddata nævne, at der under Grunddataprogrammet er ved at blive etableret en Datafordeler til distribution af alle de fællesoffentlige grunddata herunder også GeoDanmark data. Foreningen har i det forløbne år været involveret i at få etableret en såkaldt udstillingsmodel for GeoDanmark data. Det er aftalt, at Geodatastyrelsen på vegne af GeoDanmark arbejder videre med at få vores data udstillet på Datafordeleren. Også på andre områder foregår der centrale initiativer i vores omverden. Fødevareministeriet har besluttet at lade randzoneadministrationen basere på blandt andet GeoDanmark-data. Det er et vigtigt signal om at omverdenen anerkender GeoDanmarks centrale placering i den geografiske infrastruktur, og det er jo det, vi har sat os som mål. Der har været megen politisk blæst omkring randzonelovgivning, og sidste år blev loven ændret for at begrænse udlægget af randzonearealer, så det nu kun omfatter de vandløb og søer, hvor der i forvejen er en offentlig regulering. Det betød, at det var nødvendigt at sammenstille forskellige datasæt for vandløb og søer for at kunne udpege de rigtige arealer. En opgave som Miljøministeriet og dermed Geodatastyrelsen fik ansvaret for, og hvor kommunerne har ydet et stort bidrag med både data og kvalitetssikring. Det er her væsentlig at bemærke, at denne datasammenstilling har givet ny information, der nu kan bruges til at kvalitetsforbedre GeoDanmarks vandløb og søer et arbejde som Geodatastyrelsen er gået i gang med. Det synes jeg er en win-win situation. Og et rigtigt fint eksempel på, at vi i Geodanmark ikke bare samarbejder om at få opgaverne løst, men gør det på en måde, som styrker det fælles datagrundlag fremadrettet. På vejområdet har der over de sidste par år været arbejdet med at etablere en såkaldt Vejreferencemodel. Det skal vi høre meget mere om senere i dag og jeg vil derfor ikke gå meget dybere ind i det her, men blot nævne det som et initiativ som også vil fremme anvendelsesmulighederne af GeoDanmark-data. Den nye forretningsmodel har banet vejen for en ny aftale med Vejdirektoratet, som igennem mange år har haft deres egen kortlægning af statsvejnettet i form af Digitale Grundplaner. I slutningen af 2014 blev der indgået en aftale, som betyder at Vejdirektoratet fremover vil lade deres administration basere på GeoDanmarkdata. Aftalen betyder samtidig, at vi i GeoDanmark får et mere detaljeret datasæt for statsvejnettet, uden at det fører til ekstra udgifter for foreningen medlemmer. Denne form for sektoraftaler vil vi gerne have flere af i fremtiden. Afslutning og tak 7

8 Foreningen har rykket sig gevaldigt i det forgangne år, men det er ikke sket uden jeres medlemmernes meget store indsats. Det har summet af aktivitet på alle fronter. Nogle af aktiviteterne påbegyndte I allerede sidste år, hvor det tidligere sekretariat ophørte, og hvor vores nye fællessekretariat blev en realitet. En stor del af året er gået med at få samarbejdet godt i gang og med at få aftalt rammerne for, hvordan vi tilrettelægger de fælles opgaver. Det er mit indtryk, at den opgave går rigtig godt, og at den daglige drift af foreningen er i de bedste hænder, mens vi i bestyrelsen kan koncentrere os om de principielle og retningsgivende spørgsmål. Det er en fornøjelse at sidde med i bestyrelsen for GeoDanmark. Jeg er beæret over at sidde for bordenden i et så ambitiøst og unikt projekt som GeoDanmark. For det er unikt i verden, at stat og kommuner på denne måde og på baggrund af, hvad der startede som et frivilligt engagement, har fået opbygget et så betydningsfuldt og vidtrækkende samarbejde. Jeg vil gerne rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for deres store engagement og for at bære over med en formand, som lige har skullet blive dus med alle de mange begreber og ikke mindst et hav af forkortelser og den til tider noget tekniske dimension. Det er en fornøjelse at samarbejde med jer, og jeg sætter stor pris på den faglige viden, som I hver især besidder. Det er en stærk bestyrelse vi har fået sammensat. Jeg takker også medlemmerne af FOT2007 Forum, Specifikationsforum og Produktionsforum for deres store arbejde med hele tiden at tilpasse system og specifikation til de mange forskelligartede behov. Det er et vigtigt stykke arbejde I bidrager med, som vores forening ikke kunne eksistere foruden. Det samme gælder sekretariatsudvalget, som løbende kvalificerer materialet til bestyrelsen og fællessekretariatet, som løbende sikrer at vi i bestyrelsen kan løfte vores ansvar og forholde os til sagerne på et oplyst grundlag. Jeg glæder mig til at tage hul på et nyt år i GeoDanmark. 8

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 1. Velkomst og valg af ordstyrer Formanden for FOTdanmarks bestyrelse,

Læs mere

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Ny systemunderstøttelse Projekt og status

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Ny systemunderstøttelse Projekt og status GeoDanmark repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Ny systemunderstøttelse Projekt og status Projekt setup Projektledere; NN (GST) og Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe; Jørgen Grum (GST), Niels

Læs mere

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde den 29. april 2016

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde den 29. april 2016 Referat GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmarks repræsentantskabsmøde den 29. april 2016 11. maj 2016 GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2016 afholdtes

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Indhold. Pejlemærker for FOTdanmark. Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015. Til godkendelse. 4. april 2013

Indhold. Pejlemærker for FOTdanmark. Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015. Til godkendelse. 4. april 2013 Til godkendelse FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S 4. april 2013 Pejlemærker for FOTdanmark Bilag til FOTdanmarks Strategiske Grundlag 2013-2015 Indhold Introduktion til FOT-strategiens pejlemærker...2

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 REFERAT 19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.:

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT KTC-faggruppe

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Alt det er slut nu. Det kan vi være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres uden FOTs hårde slid.

Alt det er slut nu. Det kan vi være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres uden FOTs hårde slid. Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk e-mail: dho@kl.dk ref: dho Referat af FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 19. april 2012 20. april

Læs mere

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark Geo Danmark - det fælles datagrundlag Årsrapport 2015 for GeoDanmark Indhold side Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: xx@gst.dk ref: : Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015 Tid og Sted

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat Direkte: 20370597 e-mail: inf@kl.dk ref: inf Møde i FOT-Specifikationsforum den 15. maj 2014, kl. 10:00-15:00 12. maj 2014

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015

Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015 Formandens beretning fra Rådgiverudvalget 2014-2015 Det har været et turbulent og arbejdsrigt år, der er gået, og jeg vil starte med at takke både udvalgsledelsesmedlemmerne og andre medlemmer af udvalget

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Vandløb og FOT FOTdanmarks repræsentantskab 18. april 2013 Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Disposition Grunddataprogram om vandløb, søer og klimatilpasning Etablering af hydrologisk tilpasningslag Anvendelse

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

GeoDanmark Strategi marts 2016

GeoDanmark Strategi marts 2016 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S GeoDanmark Strategi 2016-18 16. marts 2016 Indhold Indledning...2 Baggrund...2 GeoDanmark i dag...2 GeoDanmarks omverden...3 GeoDanmark fremover...3 GeoDanmark

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT DMP-bestyrelse

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf.: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: Catje@gst.dk ref.: Catrine Jensen Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum 17. februar

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark Direkte: 33 70 37 44 e-mail: amc@kl.dk ref: AMC Resumé Nærværende notat

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 15-12-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale 4-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...

Læs mere

Weidekampsgade København S. Tlf.: Mobil: ref:

Weidekampsgade København S. Tlf.: Mobil: ref: Til godkendelse FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf.: 33 70 33 70 www.fot.dk Mobil: 2053 7746 e-mail:twm@kl.dk ref: 2469 8407 4. april 2013 FOTdanmarks arbejdsprogram 2013 til 2015 Indhold

Læs mere

Vedtægter. for. GeoDanmark

Vedtægter. for. GeoDanmark Vedtægter for GeoDanmark Page 1 Of 12 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er GeoDanmark. 1.2 Foreningens hjemsted er København. 2. GEODANMARKS FORMÅL OG MÅL 2.1 GeoDanmarks formål er at drive og udvikle

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen?

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Henrik Mortensen August 2006 Temadag 2006 Aalborghallen 8. august 2006 Indledende oplæg Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Velkommen tilbage fra sommerferie velkommen tilbage til et nyt skoleår

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indledning. Privatiseringsprocessen

Indledning. Privatiseringsprocessen Indledning Selvom jeg kun har været med i bestyrelsen og formand i et år, vil jeg gøre et forsøg på at tegne billedet af hele processen fra privatiseringen startede til i dag. Da jeg selv kom ind i bestyrelsen

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 8. december 2014 Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 Baggrund

Læs mere

Indledning. Ny forretningsmodel for FOTdanmark

Indledning. Ny forretningsmodel for FOTdanmark FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Ny forretningsmodel for FOTdanmark 11. februar 2014 Indledning FOTdanmark er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner

Læs mere

Ny systemunderstøttelse

Ny systemunderstøttelse Ny systemunderstøttelse Generelle forretningskrav Afrapportering fra fase 1 Version: 1 Status: Godkendt af bestyrelsen Dato: 6. feb. 2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 15.07.2014

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-09-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde Digital formidling - med udgangspunkt i Ting 16. september 2010 5. og sidste møde Morgensang Dagens program Partnerskaber Gaveboden er åben Danskernes Digitale Bibliotek Netværk Evaluering evalueringsskema

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Frie geodata har fået antallet af brugere på Kortforsyningen.dk til at eksplodere

Frie geodata har fået antallet af brugere på Kortforsyningen.dk til at eksplodere Frie geodata har fået antallet af brugere på Kortforsyningen.dk til at eksplodere Forfattere Bente Steffensen beste@gst.dk Tina Svan Colding tisha@gst Anne Marie Carstens anmca@gst.dk Det er gået stærkt,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Beskrivelse af FOT-samarbejdet Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Stiftende møde i FOTdanmark 8. oktober 2007 1. FOT-samarbejdets formål FOT-samarbejdet 1 er den overordnede betegnelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 253 Offentligt (02) J.nr. NST-4101-00609 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. W stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål W Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER Nyhedsbrev Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER fra bestyrelsen Vi er kommet forbi de mørke og kolde vintermåneder og går en lysere og varmere tid i møde. Foråret har givet sig tidligt til kende og der

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 18-11-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-04 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15)

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Referat v. 2,0 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Direkte: 33 70 3743

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere