INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN"

Transkript

1 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C Frederiksberg RENTABILITETSANALYSE AF A.P. MØLLER-SELSKABERNE I DEN DANSKE DEL AF NORDSØEN I PERIODEN INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN APRIL 2003

2 Indhold: 1. Kommissoriets afgrænsning og anvendte forudsætninger Metodeovervejelser og anvendte begreber Regnskabsgrundlaget Årsregnskabsbaserede rentabilitetsberegninger og deres informationsværdi DUC s realiserede pengestrømme i perioden Estimater af den interne rente Sammenfatning...19 Bilagsoversigt Bilag 1 Årsregnskaber i komprimeret form Bilag 2 Afkastningsgrader før og efter skat Bilag 3 Revisorerklæring: Erklæring om udført arbejde i forbindelse med økonomisk vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses Bilag 4 Revisorerklæring: Notat om udført arbejde i tilknytning til vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses

3 1. Kommissoriets afgrænsning og anvendte forudsætninger Ved Energistyrelsens brev af anmodes jeg om at udtale mig om ovennævnte problemstilling på grundlag af følgende kommissorium: I forlængelse af Energistyrelsens beregninger af afkastningsgrader for DUC-selskaberne bedes De analysere A. P. Møller-selskabernes økonomiske resultater i den danske del af Nordsøen i perioden Analysen bør tage udgangspunkt i selskabernes officielle regnskaber med særligt henblik på rentabilitetsberegninger f.eks. i form af afkastningsgrader og disses informationsværdi i forhold til projektets interne rente. I det følgende redegøres der for det forløb, der er gået forud for udfærdigelse af ovennævnte kommissorium. Det var oprindeligt Energistyrelsens hensigt at få foretaget en analyse af Dansk Undergrunds Consortiums (DUC s) økonomiske resultater i Nordsøen i perioden En sådan analyse forudsætter, at der foreligger egentlige konsortieregnskaber for den omtalte periode. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Mine drøftelser med styrelsen gik derefter ud på, om det var muligt at konstruere et konsortie-regnskab på grundlag af de officielle årsregnskaber fra konsortiedeltagerne for samtlige år i den omfattede periode. Styrelsen meddelte mig ved brev af , at det på trods af flere henvendelser til de nuværende selskaber i DUC og søgning i Energistyrelsens arkiv, det tidligere Energiministeriums og Skatteministeriets arkiv ikke har været muligt at fremskaffe en komplet tidsserie af regnskaber for de udenlandske selskaber. Overfor Energistyrelsen tilkendegav jeg derfor, at det i sagens natur ikke vil være fagligt forsvarligt at udtale sig om DUC s samlede økonomi på grundlag af officielle regnskaber, når der savnes regnskaber i tidsserien. Der foreligger imidlertid en komplet tidsserie for de to A.P. Møller-selskaber. På denne baggrund anmodede styrelsen mig om at gennemføre analysen og afgrænse den til at omfatte de to A.P. Møller-selskaber (Ak- 3

4 tieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab), der er ejere af Mærsk Olie og Gas I/S. Af aftalen mellem Energistyrelsen og Handelshøjskolen i København fremgår det, at jeg er berettiget til at indhente oplysninger udenfor Energistyrelsen til brug for besvarelse af kommissoriet. Det kan oplyses, at jeg har benyttet denne adgang til at rette henvendelse til A.P. Møller med henblik på at afklare, om A.P. Møller måtte ligge inde med materiale eller måtte ønske at forsyne mig med nyt materiale, der kan indgå i en analyse af rentabiliteten jfr. kommissoriet. Henvendelsen har resulteret i, at jeg har afholdt tre møder med repræsentanter fra A.P. Møller og har modtaget materiale, der er anvendeligt med henblik på at belyse afkastningsgradernes informationsværdi og samspillet med den interne rente, hvilket jeg vender tilbage til under punkterne 2., 4. og 6. Jeg kan i denne forbindelse tillige oplyse, at Energistyrelsen under de løbende drøftelser om kommissoriets udformning har tilkendegivet, at min anvendelse af materiale modtaget fra A.P. Møller til brug for dette responsum forudsætter indhentelse af tilladelse fra A.P. Møller. Denne tilladelse har jeg indhentet. Som det fremgår af kommissoriet, har Energistyrelsen igennem en årrække beregnet og publiceret afkastningsgrader for DUC s Nordsø-aktiviteter. Jeg tolker kommissoriet derhen, at når der ønskes en analyse af de økonomiske resultater, skal der samtidig tages stilling til, om afkastningsgrader er et velegnet mål for at bedømme rentabiliteten af disse aktiviteter. Uanset om denne analyse besvares af- eller bekræftende forudsætter jeg, at kommissoriets formulering indebærer, at jeg skal tage stilling til, om andre velegnede rentabilitetsmål kan komme på tale, herunder om sådanne rentabilitetsmål kan erstatte, nuancere eller supplere afkastningsgraderne som rentabilitetsmål jfr. tillige kommissoriets ordlyd om afkastningsgrader og projektets interne rente 1. På denne baggrund har jeg fundet det hensigtsmæssigt nedenfor at tydeliggøre de regnskabsanalytiske rammebetingelser, herunder den valgte metode og de anvendte begreber. 1 Den interne rente i en betalingsrække defineres som den rentesats, der bevirker, at nutidsværdien af nettoindbetalinger er lig med nutidsværdien af nettoudbetalinger. 4

5 Endelig skal det præciseres, at det fremgår af kommissoriet, at det alene er rentabiliteten for perioden , der ønskes analyseret. Dette indebærer i princippet, at forventninger til den fremtidige rentabilitet ikke inddrages i denne analyse, der således alene som udgangspunkt baseres på realiseret historisk indtjening. 2. Metodeovervejelser og anvendte begreber En analyse af en tidsserie på 40 år rejser i sig selv betydelige regnskabsanalytiske problemer. Den omstændighed, at en analyseret virksomheds officielle årsregnskaber for så vidt angår deres indhold og form, de anvendte regnskabsprincipper mv. som oftest vil ændre sig over 40 år bl.a. som følge af ændringer i regnskabslovgivningen, indebærer, at der forinden iværksættelse af en egentlig talmæssig analyse tages stilling til adskillige dataproblemer, herunder ikke mindst sammenlignelighedsproblemer. Dette medfører, at samtlige officielle årsregnskaber skal gennemgås og underkastes en bedømmelse med henblik på bl.a. at kunne skønne over omfanget af sammenlignelighedsproblemer og de deraf følgende konsekvenser for afkastningsgradens informationsværdi. Dette vender jeg tilbage til under punkt 3. Afkastningsgrader måler aktivernes forrentning uafhængigt af om pengebindingen i aktiver er finansieret med gæld eller egenkapital 2. Dette indebærer, at der ved beregning af afkastningsgrader tages udgangspunkt i et overskudsbegreb, der ikke indeholder finansielle omkostninger, som er afledt af lånefinansieret gæld. Ved beregning af afkastningsgrader før skat sættes overskud før finansielle omkostninger i forhold til aktiverne 3. Ved beregning af afkastningsgrader efter skat sættes overskud før finansielle omkostninger fratrukket de skatteomkostninger, 2 Der ses bort fra, at driftsomkostninger ved kreditkøb indeholder en skjult finansieringsomkostning svarende til forskellen mellem kreditprisen, som vareforbruget normalt beregnes på grundlag af, og kontantprisen. 3 Afkastningsgraden før skat defineres som resultat før skat inklusive finansielle indtægter eksklusive finansielle omkostninger beregnet som procent af aktiver primo. 5

6 der hviler på dette overskud, i forhold til aktiver 4. Som et estimat af disse skatteomkostninger, er der i dette responsum ved afkastningsgradsberegninger fulgt en fremgangsmåde, der består i, at årsregnskabets rapporterede skatteomkostninger forhøjes med skattebesparelsen forbundet med de finansielle omkostninger. På denne måde neutraliseres det forhold, at årsregnskabets rapporterede skatteomkostninger er påvirket af sædvanlig skattemæssig fradragsret for finansielle omkostninger. Hertil kommer, at der ved beregning af afkastningsgrader i dette responsum, er taget udgangspunkt i de rapporterede aktiver ved årets begyndelse (primo). Ved tolkning af afkastningsgrader skal man imidlertid være opmærksom på bl.a. følgende forhold: For en igangværende virksomhed eller et igangværende projekt er det i praksis en umulighed at opgøre et sandt regnskabsmæssigt overskud for den enkelte periode. Når afkastningsgraden således tager udgangspunkt i regnskabsmæssige overskud følger det heraf, at sande afkastningsgrader heller ikke lader sig beregne for de enkelte perioder for en igangværende virksomhed eller et igangværende projekt. Et af formålene med anvendelse af afkastningsgraden i praksis er år for år tilnærmet at afspejle projektets interne rente. Den faktisk realiserede interne rente kan dog først opgøres præcist ved projektets afslutning, dvs. når samtlige økonomiske konsekvenser er kendte. 4 Afkastningsgraden efter skat defineres som resultat før skat inklusive finansielle indtægter eksklusive finansielle omkostninger fratrukket skatteomkostninger på driften beregnet som procent af aktiver primo. 6

7 Både i praktisk regnskabsanalyse og i regnskabsteori er det dokumenteret, at afkastningsgrader kun under visse forudsætninger er egnede til at fungere som et informativt og pålideligt rentabilitetsmål. Dette vender jeg tilbage til under punkt 4. og Regnskabsgrundlaget De officielle årsregnskaber for A.P. Møller-selskaberne for perioden 1962 til 2002 er bearbejdet med henblik på en rentabilitetsanalyse. Disse årsregnskaber er vist i komprimeret form i bilag 1. Som nævnt ovenfor under punkt 1 rejser en regnskabsanalyse dækkende en tidsserie på 40 år en række betydelige regnskabsanalytiske problemer. Den omstændighed, at regnskabslovgivningen og de rapporterende virksomheders valg af anvendte regnskabsprincipper (regnskabspraksis) har ændret sig betydeligt over denne årrække, rejser i første omgang det spørgsmål, om det ved bearbejdning af regnskaberne er muligt at tilpasse regnskabsprincipperne således, at der opnås sammenlignelighed imellem årene. En sådan bearbejdning forudsætter, at virksomhederne redegør for de anvendte regnskabsprincipper i en sådan dybde, at der kan foretages korrektioner med henblik på sammenligning. For de to A.P. Møller-selskaber er det ikke for tidsserien som helhed muligt at analysere de anvendte regnskabsprincipper med henblik på at skabe sammenlignelighed årene imellem. Dette skyldes primært, at der i 1960 erne og 1970 erne ikke var tradition for en mere dybtgående beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper. Dette tager først fart i starten af 1980 erne med vedtagelsen af en egentlig årsregnskabslov. Det forhold, at det ikke er muligt at korrigere de officielle regnskaber år for år for tidsserien som helhed, reducerer ikke afkastningsgradernes informationsværdi og udsagnskraft væsentligt. Selve tidsseriens længde modificerer nemlig de regnskabsmæssige usikkerhedsmomenter, der måtte forekomme i de grundlæggende regnskabsdata. 7

8 Det skal dog bemærkes, at de officielle årsregnskaber i de to A.P. Møllerselskaber i perioden på et enkelt punkt er korrigerede. Disse regnskaber indeholder en resultatopgørelse for Olie og Gas I/S. I interessentskabets regnskab omkostningsføres udlodningen til de to ejere, som er de to A.P. Møllerselskaber. I de komprimerede regnskabstal i bilag 1 er denne omkostningsførsel neutraliseret, idet udlodningen i interessentskabet til brug for denne analyse opfattes som en overskudsdisponering. 4. Årsregnskabsbaserede rentabilitetsberegninger og deres informationsværdi På basis af regnskaberne for de to A.P. Møller-selskaber i bilag 1 er udviklingen i omsætning, resultat før særlige poster og resultat efter skat vist i figur 1. Det fremgår, at omsætningen fra 1981 og fremefter tager fart med den stærkeste stigningstakt fra 1995 og fremefter. Det er endvidere karakteristisk, at på trods af den stigende omsætning fra omkring 1987, ses der ikke en tilsvarende vækst i resultat før særlige poster og resultat efter skat i perioden 1987 til Årsagen til dette forhold er efter alt at dømme, at der investeres kraftigt i efterforskning og udvinding. Disse investeringer omkostningsføres for en stor dels vedkommende i årsregnskaberne i de pågældende år, hvilket betyder, at resultat før særlige poster og resultat efter skat dermed trykkes. Effekten af disse betydelige investeringer slår tilsyneladende først regnskabsmæssigt igennem fra og med

9 Figur 1: Resultatudvikling Resultat før særlige poster Resultat efter skat Omsætning Mio. DKK På grundlag af regnskaberne i bilag 1 er der foretaget beregninger af afkastningsgrader, som er vist i figur 2 og i talform i bilag 2. Det fremgår af figur 2, at afkastningsgraderne efter skat er negative frem til 1980 med året 1971 som eneste undtagelse. I perioden bevæger afkastningsgraderne efter skat sig inden for et spænd mellem 10% og 17%. I perioden ses der en stigning i afkastningsgraden efter skat, idet denne vokser fra 27% til 70%. Afkastningsgraderne før skatteomkostninger følger i store træk udviklingen i afkastningsgraderne efter skat. Det altoverskyggende regnskabsanalytiske problem består herefter i at tolke og forklare dette rentabilitetsbillede i form af afkastningsgrader. Hvis man i tolkningen udelader de negative afkastningsgrader i begyndelsen af projektperioden, ville de positive og i periodens slutning de stærkt stigende afkastningsgrader, stå alene. Der findes ikke anerkendte fremgangsmåder, der 9

10 anviser, hvordan man sammenvejer negative og positive årlige afkastningsgrader med henblik på at skabe et totalbillede af rentabiliteten. Det må konstateres, at afkastningsgraderne giver et flimrende og uoverskueligt billede, som det er meget svært at fortolke entydigt. Årsagen hertil skal derfor belyses nærmere. Figur 2: Afkastningsgrader før og efter skat Afkastningsgrad før skat Afkastningsgrad efter skat 200,0% 100,0% 0,0% ,0% -200,0% -300,0% År -400,0% Betragtet som regnskabsanalytisk nøgletal er afkastningsgrader en ganske sårbar størrelse. Afkastningsgraders informationsværdi, dvs. deres evne til at afspejle den faktiske forrentning, er afgørende påvirket af en række forhold. Den væsentligste omstændighed, som her bør fremdrages, drejer sig om sammenhængen mellem størrelsen af regnskabsmæssige afskrivninger, nyinvesteringer og reinvesteringer i et igangværende projekt. Afkastningsgraden er som rentabilitetsmålestok velegnet og informativ i en virksomhed eller i et projekt, som be- 10

11 finder sig i ligevægt. I stærkt forenklet form består en sådan ligevægt i, at en regnskabsperiodes afskrivninger svarer til periodens reinvesteringer, hvilket karakteriserer en såkaldt nul-vækst-virksomhed. Dette indebærer, at afkastningsgrader beregnet år for år for en virksomhed, der udviser vækst i investeringer over den betragtede periode, skal tolkes med varsomhed. Hvis man står over for et tidsmæssigt afgrænset projekt, der er karakteriseret ved stærk vækst og store spring i investeringerne og tillige ved relativ stor afstand imellem investeringstidspunkt og deres udmøntning i omsætning og regnskabsmæssigt overskud, er afkastningsgraden især et upræcist mål for den faktiske forrentning. Aktiviteterne i Nordsøen er karakteriseret ved følgende: Projektet er som helhed særdeles kapitaltungt, idet der foretages betydelige investeringer i efterforskning og produktionsanlæg. Projektet består af investeringer, som er ujævnt spredt over projektperioden. Der er stor tidsmæssig afstand mellem investeringstidspunkterne og den efterfølgende realisering i omsætning, afskrivning og overskud i de officielle årsregnskaber. Disse forhold fremgår bl.a. af figur 3 nedenfor under punkt 5, hvor DUC s samlede investeringer i efterforskning og produktionsanlæg er vist. Investeringerne i efterforskning varierer betydeligt og topper i 1983, medens investeringerne i produktionsanlæg ligeledes varierer betydeligt og er størst i 1982 og Det er derfor min konklusion, at afkastningsgraderne er uegnede indikatorer for måling og bedømmelse af rentabiliteten af aktiviteterne i Nordsøen. 11

12 5. DUC s realiserede pengestrømme i perioden Som omtalt ovenfor under punkt 2., har afkastningsgrader i denne sammenhæng informationsværdi, hvis afkastningsgraderne år for år afspejler den interne rente. Ovenfor konkluderer jeg, at afkastningsgrader for dette projekt ikke er velegnede som indikatorer for den faktiske forrentning. For at beskrive den faktiske forrentning, må opmærksomheden derfor rettes imod de samlede historiske pengestrømme for projektet i Nordsøen. De realiserede pengestrømme fremgår imidlertid ikke af de historiske regnskaber for konsortiedeltagerne i DUC, der udover A.P. Møller-selskaberne med en ejerandel på 39% består af Shell og Texaco, med en ejerandel på henholdsvis 46% og 15%. Som anført under punkt 1 ovenfor, har jeg rettet henvendelse til A.P. Møller, nærmere bestemt Mærsk Olie og Gas AS i dette selskabs egenskab af operatør for DUC, med henblik på at undersøge, om A.P. Møller ligger inde med regnskabsmateriale eller måtte ønske at forsyne mig med nyt materiale, der kunne være velegnet med henblik på at analysere de økonomiske resultater. Jeg har fra A.P. Møller fået stillet følgende materiale til rådighed (bilag 3 og 4): A. Erklæring fra statsautoriseret revisor Jørgen Frank Jakobsen, Grothen & Perregaard og statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen KPMG C. Jespersen. Erklæringen er dateret og bærer følgende titel: Erklæring om udført arbejde i forbindelse med økonomisk vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses ( i det følgende benævnt som Erklæring A ). B. Erklæring fra statsautoriseret revisor Jørgen Frank Jakobsen og statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen (i det følgende benævnt Er- 12

13 klæring B ). Erklæringen har samme datering som erklæring A, men omfatter de nævnte revisorers supplerende arbejder i relation til erklæring A. Som bilag 1 til erklæring A er vedlagt en oversigt benævnt Incurred Revenue and Expenses , DUC Total. Revisorerne fremhæver, at denne oversigt er udarbejdet af Mærsk Olie og Gas AS (operatøren) til beskrivelse af de økonomiske aktiviteter i Nordsøen. Oversigten indeholder bl.a. en opgørelse over de historiske pengestrømme (benævnt som cash flows efter skat ) for hele DUC i perioden , som er vedlagt denne redegørelse som bilag 3. Jeg har analyseret indholdet af erklæring A og B med henblik på at afgøre, om indholdet efter min opfattelse giver et retvisende billede, med henblik på at bedømme, om taldelen i erklæring A, dvs. de historiske pengestrømme, kan fungere som grundlag for estimater af den interne rente Når jeg præciserer, at jeg primært vil beskæftige med taldelen skyldes det, at erklæring A tillige indeholder betragtninger og konklusioner om økonomisk afkast og afkastkrav i forbindelse med behandlingen af Kulbrintebeskatningsloven og acceptabel forrentning. Det er ikke min opgave at forholde mig til disse spørgsmål, da de falder uden for kommissoriet. Resultatet af analysen af indholdet i erklæring A og B falder i tre dele: (I) Som anført under punkt 1 kan den interne rente for et projekt først opgøres præcist ved projektets afslutning. Ikke desto mindre sætter opgørelsen af de historiske pengestrømme mig i stand til at fremkomme med estimater af den interne rente for projektet frem til ultimo Dette vender jeg tilbage til nedenfor under punkt 6. Man kan formulere problemstillingen derhen, at hvis DUC havde afsluttet sine aktiviteter i Nordsøen ved udgangen af 2001 og den nævnte opgørelse derfor var 13

14 udtryk for alle pengestrømmene for et afsluttet projekt, kunne der beregnes en præcis internrente. Dette er som bekendt ikke tilfældet, bl.a. som følge af, at den såkaldte eneretsbevilling først udløber i For at kunne give estimater af den interne rente efter skat i perioden er det nødvendigt at gøre forudsætninger om den såkaldte terminalværdi efter skat, der i denne sammenhæng kan opfattes som udtryk for markedsværdien/ salgsværdien af DUC s samlede investeringer ved udgangen af år Den økonomiske model i erklæring A opererer ikke med terminalværdier. Det er efter min opfattelse nødvendigt at inddrage terminalværdier i beregningerne, idet der er tale om et uafsluttet projekt. I mine beregninger af estimater af internrenten gøres der derfor forudsætninger om terminalværdier. (II) I erklæring A under overskriften økonomisk model anfører revisorerne: Vi har testet den økonomiske model for matematisk korrekthed. Den økonomiske model beregner projektafkastet på baggrund af årlige cash flows efter skat, uafhængigt af den enkelte projektdeltagers valgte finansiering. Ved opgørelse af cash flow efter skat er forudsat, at årets ind- og udbetalinger svarer til årets indtægter, udgifter, investeringer samt skatter. Skatterne er inklusive effekt fra nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Jeg har ligeledes testet den økonomiske model med hensyn til dens matematiske indhold og kommer i lighed med revisorerne til den konklusion, at den i matematisk henseende er korrekt. Det falder ligeledes i tråd med tidligere anførte betragtninger, at den interne rente skal opgøres uafhængigt af den enkelte konsortiedeltagers valgte finansiering. 14

15 Derimod er det efter min opfattelse et problem, at skatteomkostningerne og dermed de indregnede skatteudbetalinger er påvirket af nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Jeg råder ikke over regnskabsdata, der ved hjælp af korrektioner er i stand til at neutralisere dette forhold og konstaterer derfor, at mine efterfølgende beregninger af estimater for internrente derfor konsekvent vil være for udtryk for en overvurdering af den faktiske forrentning, såfremt nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer alt i alt indebærer en skattebesparelse. Der henvises i denne forbindelse til kommentarerne om opgørelsen af afkastningsgrader efter skat ovenfor under punkt 2. Jeg tolker revisorernes forudsætning om, at årets ind- og udbetalinger svarer til årets indtægter, udgifter, investeringer derhen, at der årene imellem kan forekomme mindre forskelle mellem betalinger på den ene side og udgifter og indtægter på den anden side. Set i lyset af den analyserede tidsseries længde er det mit skøn, at usikkerheden forbundet med disse forskelle er uden nævneværdig betydning for størrelsen af de efterfølgende estimater af den interne rente. Det skal dog for god ordens skyld tilføjes, at jeg forudsætter, at regnskabsmæssige af- og nedskrivninger samt hensættelser til betingede forpligtelser ikke påvirker de opgjorte operating expenses i bilag 1 til erklæring A. (III) Det tredje og sidste punkt vedrører revisorernes konklusioner for så vidt angår pålideligheden af historiske tal i den økonomiske model samt øvrige specifikationer og andre afgivne oplysninger i erklæring A og B. I konklusionen i erklæring A skriver revisorerne bl.a.: Vor gennemgang af den økonomiske model har ikke givet anledning til bemærkninger, og det er på den baggrund vor opfattelse, at operatørens beregninger er korrekte. Vi har ved vor gennemgang ikke fundet fejl i de anvendte historiske tal i den økonomiske model. 15

16 I konklusionen i erklæring B skriver revisorerne: Vor gennemgang af de udarbejdede specifikationer samt afgivne oplysninger har ikke givet anledning til bemærkninger, udover hvad der fremgår af dette notat. Vi har ved vor gennemgang ikke fundet fejl i de udarbejdede specifi- kationer eller de af ledelsen afgivne oplysninger. På baggrund af det udførte arbejde, der er beskrevet ovenfor, kan vi erklære, at vi ikke har grund til at antage de udarbejdede specifikationer og de af operatøren Mærsk Olie og Gas AS afgivne oplysninger for fejlbehæftede På denne baggrund er det min konklusion, at de historiske regnskabsdata er pålidelige og med de anførte forbehold velegnede med henblik på at kunne fungere som basis for estimater af den interne rente. Som omtalt ovenfor, bemærkes det tillige, at jeg i modsætning til revisorerne, som anført under (I) ovenfor, finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt at inddrage forudsætninger om terminalværdier til brug for estimation af den interne rente. På basis af oplysningerne i bilag 1 til erklæring A, kan investeringerne i efterforskning og investeringerne i produktionsanlæg opgøres som vist i figur 3. Der henvises i denne forbindelse til konklusionen ovenfor under punkt 4., hvor det konstateres, at afkastningsgrader ikke er velegnede som målestok for rentabiliteten af aktiviteterne i Nordsøen. 16

17 Figur 3: Investeringer i efterforskning og produktionsanlæg Exploration Expenses Production Investments Mio. DKK År Estimater af den interne rente På basis af de realiserede historiske pengestrømme i erklæring A og dennes bilag 1 og ved at gøre forudsætninger om terminalværdien efter skat er det muligt at estimere internrenten efter skat på aktiviteterne i Nordsøen. Det er endvidere muligt at illustrere den interne rentes følsomhed i relation til terminalværdiens størrelse, hvilket er gjort i det følgende. Som omtalt ovenfor under punkt 5 (I), er terminalværdien ved udgangen af 2001 udtryk for et skøn. Forudsættes det, at terminalværdien ultimo 2001 svarer til den bogførte værdi af samtlige materielle anlægsinvesteringer i de officielle årsregnskaber for de tre konsortiedeltagere på mio ,7, så udgør den interne rente 16,17 %. 17

18 Jeg er ikke i stand til at fremlægge velunderbyggede skøn over terminalværdien i og med, at sådanne skøn i deres natur er udtryk for en prognose over en række ukendte størrelser som f.eks. de fremtidige producerede mængder i Nordsøen, kommende investeringer og udvindingsomkostninger samt forventninger til olieprisens og dollarkursens udvikling. Men den interne rentes følsomhed i relation til terminalværdiens størrelse efter skat kan i en principiel sammenhæng illustreres som vist i tabel 1, hvor terminalværdien er varieret mellem kr. 0,00 og mia. kr Tabel 1: Den estimerede interne rentes følsomhed i relation til den forudsatte terminalværdi s (efter skat) størrelse Forudsat terminalværdi efter skat, mia. kr. Terminalværdien opgjort som antal overskud efter skat i år 2001 for DUC-selskaberne Estimeret internrente efter skat , procent 0-15, ,26 16, ,74 16, ,62 16, ,49 16, ,36 17, ,23 17, ,10 17, ,97 17, ,84 18, ,72 18, ,07 19, ,43 19,82 18

19 Det ses af tabel 1, at forudsætter man en terminalværdi på mia. kr. 100, løftes den interne rente til 18,3%. Konsortiedeltagernes overskud efter skat i de officielle årsregnskaber og korrigeret for udlodningsdispositioner udgør mio. kr ,3 for år Terminalværdien på mia. kr. 100 svarer således til 8,72 gange overskuddet efter skat i Det bemærkes, at såfremt terminalværdien ændres fra mia. kr. 100 til mia. kr. 200 hæves den interne rente efter skat med 1.52 procent-point. 7. Sammenfatning Den gennemførte rentabilitetsanalyse af A.P. Møller-selskabernes aktiviteter i Nordsøen i perioden i form af afkastningsgrader før og efter skatteomkostninger efterlader et uoverskueligt rentabilitetsbillede. Dette skyldes primært, at projektet er karakteriseret dels af stærk vækst og store spring i investeringerne og dels af relativt stor tidsmæssig afstand imellem investeringernes gennemførelse og de tidspunkter, hvor investeringerne resulterer i regnskabsmæssige overskud. På denne baggrund finder jeg, at afkastningsgraderne opgjort år for år ikke er velegnede som rentabilitetsmålestok. Med henblik på at kunne fremkomme med estimater af den interne rente efter skat er der gennemført en analyse af regnskabsmateriale omfattende DUC som helhed og stillet til rådighed af A.P. Møller og forsynet med revisorerklæringer. Materialet indeholder bl.a. en opgørelse af DUC s realiserede pengestrømme i Nordsøen i perioden Resultatet af denne analyse er bl.a., at jeg med henblik på at beregne estimater af internrenten finder det nødvendigt at operere med forudsætninger om terminalværdier, som mål for markedsværdien/salgsværdien af DUC s investeringer i Nordsøen ved udgangen af I denne forbindelse præciseres det, at disse terminalværdier er udtryk for rene skøn, som jeg på grund af usikkerhed ikke kan underbygge. Hvis der eksempelvis forudsættes terminalværdi efter skat på mia. kr. 14,4, som svarer til den bogførte værdi af DUC s materielle investeringer i Nord- 19

20 søen ifølge de officielle årsregnskaber for 2001, kan den interne rente efter skat estimeres til 16,17%. Ligeledes gennemføres der en analyse af den interne rentes følsomhed overfor ændringer i den forudsatte terminalværdi. Den estimerede interne rente efter skat overvurderer den faktiske forrentning som følge af, at skattebetalingerne, der indgår i de realiserede pengestrømme, er påvirket af nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Da jeg ikke råder over materiale, der kan neutralisere dette forhold, er jeg derfor heller ikke i stand til at udtale mig om størrelsesordenen af denne overvurdering. Afslutningsvis understreges det, at jeg ikke har taget stilling til, om de estimerede interne renter efter skat er udtryk for over- eller undernormal forrentning. Denne problemstilling falder uden for kommissoriet. Opmærksomheden henledes dog på, at en stillingtagen til dette problemstilling ville kræve estimater af projektets kapitalomkostninger. Projektets kapitalomkostninger består principielt af et vejet gennemsnit af afkastkravet på fremmedkapital i perioden (lånerenten) og afkastkrav på egenkapital i perioden (ejernes afkastkrav). Følgende elementer indgår i begge afkastkrav: (1) Den risikofrie grundrente, som også indeholder inflationskompensation. (2) Risikopræmien, hvis størrelse afhænger af den konkrete risiko, som kapitalindskyderne (fremmed- og egenkapital) påtager sig i det givne projekt 5. Hvis den interne rente i dette projekt er større end projektets kapitalomkostninger, taler man om overnormal forrentning. Hvis den interne rente er lavere end projektets kapitalomkostninger, er der tale om undernormal forrentning. 5 Hvis långiverne (fremmedkapitalindskyderne) med sikkerhed modtager aftalte betalinger, vil der ikke være tale om nogen risikopræmie til fremmedkapitalindskyderne. 20

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere