INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN"

Transkript

1 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C Frederiksberg RENTABILITETSANALYSE AF A.P. MØLLER-SELSKABERNE I DEN DANSKE DEL AF NORDSØEN I PERIODEN INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN APRIL 2003

2 Indhold: 1. Kommissoriets afgrænsning og anvendte forudsætninger Metodeovervejelser og anvendte begreber Regnskabsgrundlaget Årsregnskabsbaserede rentabilitetsberegninger og deres informationsværdi DUC s realiserede pengestrømme i perioden Estimater af den interne rente Sammenfatning...19 Bilagsoversigt Bilag 1 Årsregnskaber i komprimeret form Bilag 2 Afkastningsgrader før og efter skat Bilag 3 Revisorerklæring: Erklæring om udført arbejde i forbindelse med økonomisk vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses Bilag 4 Revisorerklæring: Notat om udført arbejde i tilknytning til vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses

3 1. Kommissoriets afgrænsning og anvendte forudsætninger Ved Energistyrelsens brev af anmodes jeg om at udtale mig om ovennævnte problemstilling på grundlag af følgende kommissorium: I forlængelse af Energistyrelsens beregninger af afkastningsgrader for DUC-selskaberne bedes De analysere A. P. Møller-selskabernes økonomiske resultater i den danske del af Nordsøen i perioden Analysen bør tage udgangspunkt i selskabernes officielle regnskaber med særligt henblik på rentabilitetsberegninger f.eks. i form af afkastningsgrader og disses informationsværdi i forhold til projektets interne rente. I det følgende redegøres der for det forløb, der er gået forud for udfærdigelse af ovennævnte kommissorium. Det var oprindeligt Energistyrelsens hensigt at få foretaget en analyse af Dansk Undergrunds Consortiums (DUC s) økonomiske resultater i Nordsøen i perioden En sådan analyse forudsætter, at der foreligger egentlige konsortieregnskaber for den omtalte periode. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Mine drøftelser med styrelsen gik derefter ud på, om det var muligt at konstruere et konsortie-regnskab på grundlag af de officielle årsregnskaber fra konsortiedeltagerne for samtlige år i den omfattede periode. Styrelsen meddelte mig ved brev af , at det på trods af flere henvendelser til de nuværende selskaber i DUC og søgning i Energistyrelsens arkiv, det tidligere Energiministeriums og Skatteministeriets arkiv ikke har været muligt at fremskaffe en komplet tidsserie af regnskaber for de udenlandske selskaber. Overfor Energistyrelsen tilkendegav jeg derfor, at det i sagens natur ikke vil være fagligt forsvarligt at udtale sig om DUC s samlede økonomi på grundlag af officielle regnskaber, når der savnes regnskaber i tidsserien. Der foreligger imidlertid en komplet tidsserie for de to A.P. Møller-selskaber. På denne baggrund anmodede styrelsen mig om at gennemføre analysen og afgrænse den til at omfatte de to A.P. Møller-selskaber (Ak- 3

4 tieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab), der er ejere af Mærsk Olie og Gas I/S. Af aftalen mellem Energistyrelsen og Handelshøjskolen i København fremgår det, at jeg er berettiget til at indhente oplysninger udenfor Energistyrelsen til brug for besvarelse af kommissoriet. Det kan oplyses, at jeg har benyttet denne adgang til at rette henvendelse til A.P. Møller med henblik på at afklare, om A.P. Møller måtte ligge inde med materiale eller måtte ønske at forsyne mig med nyt materiale, der kan indgå i en analyse af rentabiliteten jfr. kommissoriet. Henvendelsen har resulteret i, at jeg har afholdt tre møder med repræsentanter fra A.P. Møller og har modtaget materiale, der er anvendeligt med henblik på at belyse afkastningsgradernes informationsværdi og samspillet med den interne rente, hvilket jeg vender tilbage til under punkterne 2., 4. og 6. Jeg kan i denne forbindelse tillige oplyse, at Energistyrelsen under de løbende drøftelser om kommissoriets udformning har tilkendegivet, at min anvendelse af materiale modtaget fra A.P. Møller til brug for dette responsum forudsætter indhentelse af tilladelse fra A.P. Møller. Denne tilladelse har jeg indhentet. Som det fremgår af kommissoriet, har Energistyrelsen igennem en årrække beregnet og publiceret afkastningsgrader for DUC s Nordsø-aktiviteter. Jeg tolker kommissoriet derhen, at når der ønskes en analyse af de økonomiske resultater, skal der samtidig tages stilling til, om afkastningsgrader er et velegnet mål for at bedømme rentabiliteten af disse aktiviteter. Uanset om denne analyse besvares af- eller bekræftende forudsætter jeg, at kommissoriets formulering indebærer, at jeg skal tage stilling til, om andre velegnede rentabilitetsmål kan komme på tale, herunder om sådanne rentabilitetsmål kan erstatte, nuancere eller supplere afkastningsgraderne som rentabilitetsmål jfr. tillige kommissoriets ordlyd om afkastningsgrader og projektets interne rente 1. På denne baggrund har jeg fundet det hensigtsmæssigt nedenfor at tydeliggøre de regnskabsanalytiske rammebetingelser, herunder den valgte metode og de anvendte begreber. 1 Den interne rente i en betalingsrække defineres som den rentesats, der bevirker, at nutidsværdien af nettoindbetalinger er lig med nutidsværdien af nettoudbetalinger. 4

5 Endelig skal det præciseres, at det fremgår af kommissoriet, at det alene er rentabiliteten for perioden , der ønskes analyseret. Dette indebærer i princippet, at forventninger til den fremtidige rentabilitet ikke inddrages i denne analyse, der således alene som udgangspunkt baseres på realiseret historisk indtjening. 2. Metodeovervejelser og anvendte begreber En analyse af en tidsserie på 40 år rejser i sig selv betydelige regnskabsanalytiske problemer. Den omstændighed, at en analyseret virksomheds officielle årsregnskaber for så vidt angår deres indhold og form, de anvendte regnskabsprincipper mv. som oftest vil ændre sig over 40 år bl.a. som følge af ændringer i regnskabslovgivningen, indebærer, at der forinden iværksættelse af en egentlig talmæssig analyse tages stilling til adskillige dataproblemer, herunder ikke mindst sammenlignelighedsproblemer. Dette medfører, at samtlige officielle årsregnskaber skal gennemgås og underkastes en bedømmelse med henblik på bl.a. at kunne skønne over omfanget af sammenlignelighedsproblemer og de deraf følgende konsekvenser for afkastningsgradens informationsværdi. Dette vender jeg tilbage til under punkt 3. Afkastningsgrader måler aktivernes forrentning uafhængigt af om pengebindingen i aktiver er finansieret med gæld eller egenkapital 2. Dette indebærer, at der ved beregning af afkastningsgrader tages udgangspunkt i et overskudsbegreb, der ikke indeholder finansielle omkostninger, som er afledt af lånefinansieret gæld. Ved beregning af afkastningsgrader før skat sættes overskud før finansielle omkostninger i forhold til aktiverne 3. Ved beregning af afkastningsgrader efter skat sættes overskud før finansielle omkostninger fratrukket de skatteomkostninger, 2 Der ses bort fra, at driftsomkostninger ved kreditkøb indeholder en skjult finansieringsomkostning svarende til forskellen mellem kreditprisen, som vareforbruget normalt beregnes på grundlag af, og kontantprisen. 3 Afkastningsgraden før skat defineres som resultat før skat inklusive finansielle indtægter eksklusive finansielle omkostninger beregnet som procent af aktiver primo. 5

6 der hviler på dette overskud, i forhold til aktiver 4. Som et estimat af disse skatteomkostninger, er der i dette responsum ved afkastningsgradsberegninger fulgt en fremgangsmåde, der består i, at årsregnskabets rapporterede skatteomkostninger forhøjes med skattebesparelsen forbundet med de finansielle omkostninger. På denne måde neutraliseres det forhold, at årsregnskabets rapporterede skatteomkostninger er påvirket af sædvanlig skattemæssig fradragsret for finansielle omkostninger. Hertil kommer, at der ved beregning af afkastningsgrader i dette responsum, er taget udgangspunkt i de rapporterede aktiver ved årets begyndelse (primo). Ved tolkning af afkastningsgrader skal man imidlertid være opmærksom på bl.a. følgende forhold: For en igangværende virksomhed eller et igangværende projekt er det i praksis en umulighed at opgøre et sandt regnskabsmæssigt overskud for den enkelte periode. Når afkastningsgraden således tager udgangspunkt i regnskabsmæssige overskud følger det heraf, at sande afkastningsgrader heller ikke lader sig beregne for de enkelte perioder for en igangværende virksomhed eller et igangværende projekt. Et af formålene med anvendelse af afkastningsgraden i praksis er år for år tilnærmet at afspejle projektets interne rente. Den faktisk realiserede interne rente kan dog først opgøres præcist ved projektets afslutning, dvs. når samtlige økonomiske konsekvenser er kendte. 4 Afkastningsgraden efter skat defineres som resultat før skat inklusive finansielle indtægter eksklusive finansielle omkostninger fratrukket skatteomkostninger på driften beregnet som procent af aktiver primo. 6

7 Både i praktisk regnskabsanalyse og i regnskabsteori er det dokumenteret, at afkastningsgrader kun under visse forudsætninger er egnede til at fungere som et informativt og pålideligt rentabilitetsmål. Dette vender jeg tilbage til under punkt 4. og Regnskabsgrundlaget De officielle årsregnskaber for A.P. Møller-selskaberne for perioden 1962 til 2002 er bearbejdet med henblik på en rentabilitetsanalyse. Disse årsregnskaber er vist i komprimeret form i bilag 1. Som nævnt ovenfor under punkt 1 rejser en regnskabsanalyse dækkende en tidsserie på 40 år en række betydelige regnskabsanalytiske problemer. Den omstændighed, at regnskabslovgivningen og de rapporterende virksomheders valg af anvendte regnskabsprincipper (regnskabspraksis) har ændret sig betydeligt over denne årrække, rejser i første omgang det spørgsmål, om det ved bearbejdning af regnskaberne er muligt at tilpasse regnskabsprincipperne således, at der opnås sammenlignelighed imellem årene. En sådan bearbejdning forudsætter, at virksomhederne redegør for de anvendte regnskabsprincipper i en sådan dybde, at der kan foretages korrektioner med henblik på sammenligning. For de to A.P. Møller-selskaber er det ikke for tidsserien som helhed muligt at analysere de anvendte regnskabsprincipper med henblik på at skabe sammenlignelighed årene imellem. Dette skyldes primært, at der i 1960 erne og 1970 erne ikke var tradition for en mere dybtgående beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper. Dette tager først fart i starten af 1980 erne med vedtagelsen af en egentlig årsregnskabslov. Det forhold, at det ikke er muligt at korrigere de officielle regnskaber år for år for tidsserien som helhed, reducerer ikke afkastningsgradernes informationsværdi og udsagnskraft væsentligt. Selve tidsseriens længde modificerer nemlig de regnskabsmæssige usikkerhedsmomenter, der måtte forekomme i de grundlæggende regnskabsdata. 7

8 Det skal dog bemærkes, at de officielle årsregnskaber i de to A.P. Møllerselskaber i perioden på et enkelt punkt er korrigerede. Disse regnskaber indeholder en resultatopgørelse for Olie og Gas I/S. I interessentskabets regnskab omkostningsføres udlodningen til de to ejere, som er de to A.P. Møllerselskaber. I de komprimerede regnskabstal i bilag 1 er denne omkostningsførsel neutraliseret, idet udlodningen i interessentskabet til brug for denne analyse opfattes som en overskudsdisponering. 4. Årsregnskabsbaserede rentabilitetsberegninger og deres informationsværdi På basis af regnskaberne for de to A.P. Møller-selskaber i bilag 1 er udviklingen i omsætning, resultat før særlige poster og resultat efter skat vist i figur 1. Det fremgår, at omsætningen fra 1981 og fremefter tager fart med den stærkeste stigningstakt fra 1995 og fremefter. Det er endvidere karakteristisk, at på trods af den stigende omsætning fra omkring 1987, ses der ikke en tilsvarende vækst i resultat før særlige poster og resultat efter skat i perioden 1987 til Årsagen til dette forhold er efter alt at dømme, at der investeres kraftigt i efterforskning og udvinding. Disse investeringer omkostningsføres for en stor dels vedkommende i årsregnskaberne i de pågældende år, hvilket betyder, at resultat før særlige poster og resultat efter skat dermed trykkes. Effekten af disse betydelige investeringer slår tilsyneladende først regnskabsmæssigt igennem fra og med

9 Figur 1: Resultatudvikling Resultat før særlige poster Resultat efter skat Omsætning Mio. DKK På grundlag af regnskaberne i bilag 1 er der foretaget beregninger af afkastningsgrader, som er vist i figur 2 og i talform i bilag 2. Det fremgår af figur 2, at afkastningsgraderne efter skat er negative frem til 1980 med året 1971 som eneste undtagelse. I perioden bevæger afkastningsgraderne efter skat sig inden for et spænd mellem 10% og 17%. I perioden ses der en stigning i afkastningsgraden efter skat, idet denne vokser fra 27% til 70%. Afkastningsgraderne før skatteomkostninger følger i store træk udviklingen i afkastningsgraderne efter skat. Det altoverskyggende regnskabsanalytiske problem består herefter i at tolke og forklare dette rentabilitetsbillede i form af afkastningsgrader. Hvis man i tolkningen udelader de negative afkastningsgrader i begyndelsen af projektperioden, ville de positive og i periodens slutning de stærkt stigende afkastningsgrader, stå alene. Der findes ikke anerkendte fremgangsmåder, der 9

10 anviser, hvordan man sammenvejer negative og positive årlige afkastningsgrader med henblik på at skabe et totalbillede af rentabiliteten. Det må konstateres, at afkastningsgraderne giver et flimrende og uoverskueligt billede, som det er meget svært at fortolke entydigt. Årsagen hertil skal derfor belyses nærmere. Figur 2: Afkastningsgrader før og efter skat Afkastningsgrad før skat Afkastningsgrad efter skat 200,0% 100,0% 0,0% ,0% -200,0% -300,0% År -400,0% Betragtet som regnskabsanalytisk nøgletal er afkastningsgrader en ganske sårbar størrelse. Afkastningsgraders informationsværdi, dvs. deres evne til at afspejle den faktiske forrentning, er afgørende påvirket af en række forhold. Den væsentligste omstændighed, som her bør fremdrages, drejer sig om sammenhængen mellem størrelsen af regnskabsmæssige afskrivninger, nyinvesteringer og reinvesteringer i et igangværende projekt. Afkastningsgraden er som rentabilitetsmålestok velegnet og informativ i en virksomhed eller i et projekt, som be- 10

11 finder sig i ligevægt. I stærkt forenklet form består en sådan ligevægt i, at en regnskabsperiodes afskrivninger svarer til periodens reinvesteringer, hvilket karakteriserer en såkaldt nul-vækst-virksomhed. Dette indebærer, at afkastningsgrader beregnet år for år for en virksomhed, der udviser vækst i investeringer over den betragtede periode, skal tolkes med varsomhed. Hvis man står over for et tidsmæssigt afgrænset projekt, der er karakteriseret ved stærk vækst og store spring i investeringerne og tillige ved relativ stor afstand imellem investeringstidspunkt og deres udmøntning i omsætning og regnskabsmæssigt overskud, er afkastningsgraden især et upræcist mål for den faktiske forrentning. Aktiviteterne i Nordsøen er karakteriseret ved følgende: Projektet er som helhed særdeles kapitaltungt, idet der foretages betydelige investeringer i efterforskning og produktionsanlæg. Projektet består af investeringer, som er ujævnt spredt over projektperioden. Der er stor tidsmæssig afstand mellem investeringstidspunkterne og den efterfølgende realisering i omsætning, afskrivning og overskud i de officielle årsregnskaber. Disse forhold fremgår bl.a. af figur 3 nedenfor under punkt 5, hvor DUC s samlede investeringer i efterforskning og produktionsanlæg er vist. Investeringerne i efterforskning varierer betydeligt og topper i 1983, medens investeringerne i produktionsanlæg ligeledes varierer betydeligt og er størst i 1982 og Det er derfor min konklusion, at afkastningsgraderne er uegnede indikatorer for måling og bedømmelse af rentabiliteten af aktiviteterne i Nordsøen. 11

12 5. DUC s realiserede pengestrømme i perioden Som omtalt ovenfor under punkt 2., har afkastningsgrader i denne sammenhæng informationsværdi, hvis afkastningsgraderne år for år afspejler den interne rente. Ovenfor konkluderer jeg, at afkastningsgrader for dette projekt ikke er velegnede som indikatorer for den faktiske forrentning. For at beskrive den faktiske forrentning, må opmærksomheden derfor rettes imod de samlede historiske pengestrømme for projektet i Nordsøen. De realiserede pengestrømme fremgår imidlertid ikke af de historiske regnskaber for konsortiedeltagerne i DUC, der udover A.P. Møller-selskaberne med en ejerandel på 39% består af Shell og Texaco, med en ejerandel på henholdsvis 46% og 15%. Som anført under punkt 1 ovenfor, har jeg rettet henvendelse til A.P. Møller, nærmere bestemt Mærsk Olie og Gas AS i dette selskabs egenskab af operatør for DUC, med henblik på at undersøge, om A.P. Møller ligger inde med regnskabsmateriale eller måtte ønske at forsyne mig med nyt materiale, der kunne være velegnet med henblik på at analysere de økonomiske resultater. Jeg har fra A.P. Møller fået stillet følgende materiale til rådighed (bilag 3 og 4): A. Erklæring fra statsautoriseret revisor Jørgen Frank Jakobsen, Grothen & Perregaard og statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen KPMG C. Jespersen. Erklæringen er dateret og bærer følgende titel: Erklæring om udført arbejde i forbindelse med økonomisk vurdering af DUC s olieaktiviteter i Nordsøen Incurred Revenue and Expenses ( i det følgende benævnt som Erklæring A ). B. Erklæring fra statsautoriseret revisor Jørgen Frank Jakobsen og statsautoriseret revisor Søren Thorup Sørensen (i det følgende benævnt Er- 12

13 klæring B ). Erklæringen har samme datering som erklæring A, men omfatter de nævnte revisorers supplerende arbejder i relation til erklæring A. Som bilag 1 til erklæring A er vedlagt en oversigt benævnt Incurred Revenue and Expenses , DUC Total. Revisorerne fremhæver, at denne oversigt er udarbejdet af Mærsk Olie og Gas AS (operatøren) til beskrivelse af de økonomiske aktiviteter i Nordsøen. Oversigten indeholder bl.a. en opgørelse over de historiske pengestrømme (benævnt som cash flows efter skat ) for hele DUC i perioden , som er vedlagt denne redegørelse som bilag 3. Jeg har analyseret indholdet af erklæring A og B med henblik på at afgøre, om indholdet efter min opfattelse giver et retvisende billede, med henblik på at bedømme, om taldelen i erklæring A, dvs. de historiske pengestrømme, kan fungere som grundlag for estimater af den interne rente Når jeg præciserer, at jeg primært vil beskæftige med taldelen skyldes det, at erklæring A tillige indeholder betragtninger og konklusioner om økonomisk afkast og afkastkrav i forbindelse med behandlingen af Kulbrintebeskatningsloven og acceptabel forrentning. Det er ikke min opgave at forholde mig til disse spørgsmål, da de falder uden for kommissoriet. Resultatet af analysen af indholdet i erklæring A og B falder i tre dele: (I) Som anført under punkt 1 kan den interne rente for et projekt først opgøres præcist ved projektets afslutning. Ikke desto mindre sætter opgørelsen af de historiske pengestrømme mig i stand til at fremkomme med estimater af den interne rente for projektet frem til ultimo Dette vender jeg tilbage til nedenfor under punkt 6. Man kan formulere problemstillingen derhen, at hvis DUC havde afsluttet sine aktiviteter i Nordsøen ved udgangen af 2001 og den nævnte opgørelse derfor var 13

14 udtryk for alle pengestrømmene for et afsluttet projekt, kunne der beregnes en præcis internrente. Dette er som bekendt ikke tilfældet, bl.a. som følge af, at den såkaldte eneretsbevilling først udløber i For at kunne give estimater af den interne rente efter skat i perioden er det nødvendigt at gøre forudsætninger om den såkaldte terminalværdi efter skat, der i denne sammenhæng kan opfattes som udtryk for markedsværdien/ salgsværdien af DUC s samlede investeringer ved udgangen af år Den økonomiske model i erklæring A opererer ikke med terminalværdier. Det er efter min opfattelse nødvendigt at inddrage terminalværdier i beregningerne, idet der er tale om et uafsluttet projekt. I mine beregninger af estimater af internrenten gøres der derfor forudsætninger om terminalværdier. (II) I erklæring A under overskriften økonomisk model anfører revisorerne: Vi har testet den økonomiske model for matematisk korrekthed. Den økonomiske model beregner projektafkastet på baggrund af årlige cash flows efter skat, uafhængigt af den enkelte projektdeltagers valgte finansiering. Ved opgørelse af cash flow efter skat er forudsat, at årets ind- og udbetalinger svarer til årets indtægter, udgifter, investeringer samt skatter. Skatterne er inklusive effekt fra nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Jeg har ligeledes testet den økonomiske model med hensyn til dens matematiske indhold og kommer i lighed med revisorerne til den konklusion, at den i matematisk henseende er korrekt. Det falder ligeledes i tråd med tidligere anførte betragtninger, at den interne rente skal opgøres uafhængigt af den enkelte konsortiedeltagers valgte finansiering. 14

15 Derimod er det efter min opfattelse et problem, at skatteomkostningerne og dermed de indregnede skatteudbetalinger er påvirket af nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Jeg råder ikke over regnskabsdata, der ved hjælp af korrektioner er i stand til at neutralisere dette forhold og konstaterer derfor, at mine efterfølgende beregninger af estimater for internrente derfor konsekvent vil være for udtryk for en overvurdering af den faktiske forrentning, såfremt nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer alt i alt indebærer en skattebesparelse. Der henvises i denne forbindelse til kommentarerne om opgørelsen af afkastningsgrader efter skat ovenfor under punkt 2. Jeg tolker revisorernes forudsætning om, at årets ind- og udbetalinger svarer til årets indtægter, udgifter, investeringer derhen, at der årene imellem kan forekomme mindre forskelle mellem betalinger på den ene side og udgifter og indtægter på den anden side. Set i lyset af den analyserede tidsseries længde er det mit skøn, at usikkerheden forbundet med disse forskelle er uden nævneværdig betydning for størrelsen af de efterfølgende estimater af den interne rente. Det skal dog for god ordens skyld tilføjes, at jeg forudsætter, at regnskabsmæssige af- og nedskrivninger samt hensættelser til betingede forpligtelser ikke påvirker de opgjorte operating expenses i bilag 1 til erklæring A. (III) Det tredje og sidste punkt vedrører revisorernes konklusioner for så vidt angår pålideligheden af historiske tal i den økonomiske model samt øvrige specifikationer og andre afgivne oplysninger i erklæring A og B. I konklusionen i erklæring A skriver revisorerne bl.a.: Vor gennemgang af den økonomiske model har ikke givet anledning til bemærkninger, og det er på den baggrund vor opfattelse, at operatørens beregninger er korrekte. Vi har ved vor gennemgang ikke fundet fejl i de anvendte historiske tal i den økonomiske model. 15

16 I konklusionen i erklæring B skriver revisorerne: Vor gennemgang af de udarbejdede specifikationer samt afgivne oplysninger har ikke givet anledning til bemærkninger, udover hvad der fremgår af dette notat. Vi har ved vor gennemgang ikke fundet fejl i de udarbejdede specifi- kationer eller de af ledelsen afgivne oplysninger. På baggrund af det udførte arbejde, der er beskrevet ovenfor, kan vi erklære, at vi ikke har grund til at antage de udarbejdede specifikationer og de af operatøren Mærsk Olie og Gas AS afgivne oplysninger for fejlbehæftede På denne baggrund er det min konklusion, at de historiske regnskabsdata er pålidelige og med de anførte forbehold velegnede med henblik på at kunne fungere som basis for estimater af den interne rente. Som omtalt ovenfor, bemærkes det tillige, at jeg i modsætning til revisorerne, som anført under (I) ovenfor, finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt at inddrage forudsætninger om terminalværdier til brug for estimation af den interne rente. På basis af oplysningerne i bilag 1 til erklæring A, kan investeringerne i efterforskning og investeringerne i produktionsanlæg opgøres som vist i figur 3. Der henvises i denne forbindelse til konklusionen ovenfor under punkt 4., hvor det konstateres, at afkastningsgrader ikke er velegnede som målestok for rentabiliteten af aktiviteterne i Nordsøen. 16

17 Figur 3: Investeringer i efterforskning og produktionsanlæg Exploration Expenses Production Investments Mio. DKK År Estimater af den interne rente På basis af de realiserede historiske pengestrømme i erklæring A og dennes bilag 1 og ved at gøre forudsætninger om terminalværdien efter skat er det muligt at estimere internrenten efter skat på aktiviteterne i Nordsøen. Det er endvidere muligt at illustrere den interne rentes følsomhed i relation til terminalværdiens størrelse, hvilket er gjort i det følgende. Som omtalt ovenfor under punkt 5 (I), er terminalværdien ved udgangen af 2001 udtryk for et skøn. Forudsættes det, at terminalværdien ultimo 2001 svarer til den bogførte værdi af samtlige materielle anlægsinvesteringer i de officielle årsregnskaber for de tre konsortiedeltagere på mio ,7, så udgør den interne rente 16,17 %. 17

18 Jeg er ikke i stand til at fremlægge velunderbyggede skøn over terminalværdien i og med, at sådanne skøn i deres natur er udtryk for en prognose over en række ukendte størrelser som f.eks. de fremtidige producerede mængder i Nordsøen, kommende investeringer og udvindingsomkostninger samt forventninger til olieprisens og dollarkursens udvikling. Men den interne rentes følsomhed i relation til terminalværdiens størrelse efter skat kan i en principiel sammenhæng illustreres som vist i tabel 1, hvor terminalværdien er varieret mellem kr. 0,00 og mia. kr Tabel 1: Den estimerede interne rentes følsomhed i relation til den forudsatte terminalværdi s (efter skat) størrelse Forudsat terminalværdi efter skat, mia. kr. Terminalværdien opgjort som antal overskud efter skat i år 2001 for DUC-selskaberne Estimeret internrente efter skat , procent 0-15, ,26 16, ,74 16, ,62 16, ,49 16, ,36 17, ,23 17, ,10 17, ,97 17, ,84 18, ,72 18, ,07 19, ,43 19,82 18

19 Det ses af tabel 1, at forudsætter man en terminalværdi på mia. kr. 100, løftes den interne rente til 18,3%. Konsortiedeltagernes overskud efter skat i de officielle årsregnskaber og korrigeret for udlodningsdispositioner udgør mio. kr ,3 for år Terminalværdien på mia. kr. 100 svarer således til 8,72 gange overskuddet efter skat i Det bemærkes, at såfremt terminalværdien ændres fra mia. kr. 100 til mia. kr. 200 hæves den interne rente efter skat med 1.52 procent-point. 7. Sammenfatning Den gennemførte rentabilitetsanalyse af A.P. Møller-selskabernes aktiviteter i Nordsøen i perioden i form af afkastningsgrader før og efter skatteomkostninger efterlader et uoverskueligt rentabilitetsbillede. Dette skyldes primært, at projektet er karakteriseret dels af stærk vækst og store spring i investeringerne og dels af relativt stor tidsmæssig afstand imellem investeringernes gennemførelse og de tidspunkter, hvor investeringerne resulterer i regnskabsmæssige overskud. På denne baggrund finder jeg, at afkastningsgraderne opgjort år for år ikke er velegnede som rentabilitetsmålestok. Med henblik på at kunne fremkomme med estimater af den interne rente efter skat er der gennemført en analyse af regnskabsmateriale omfattende DUC som helhed og stillet til rådighed af A.P. Møller og forsynet med revisorerklæringer. Materialet indeholder bl.a. en opgørelse af DUC s realiserede pengestrømme i Nordsøen i perioden Resultatet af denne analyse er bl.a., at jeg med henblik på at beregne estimater af internrenten finder det nødvendigt at operere med forudsætninger om terminalværdier, som mål for markedsværdien/salgsværdien af DUC s investeringer i Nordsøen ved udgangen af I denne forbindelse præciseres det, at disse terminalværdier er udtryk for rene skøn, som jeg på grund af usikkerhed ikke kan underbygge. Hvis der eksempelvis forudsættes terminalværdi efter skat på mia. kr. 14,4, som svarer til den bogførte værdi af DUC s materielle investeringer i Nord- 19

20 søen ifølge de officielle årsregnskaber for 2001, kan den interne rente efter skat estimeres til 16,17%. Ligeledes gennemføres der en analyse af den interne rentes følsomhed overfor ændringer i den forudsatte terminalværdi. Den estimerede interne rente efter skat overvurderer den faktiske forrentning som følge af, at skattebetalingerne, der indgår i de realiserede pengestrømme, er påvirket af nettofinansieringsomkostninger og nettokursreguleringer. Da jeg ikke råder over materiale, der kan neutralisere dette forhold, er jeg derfor heller ikke i stand til at udtale mig om størrelsesordenen af denne overvurdering. Afslutningsvis understreges det, at jeg ikke har taget stilling til, om de estimerede interne renter efter skat er udtryk for over- eller undernormal forrentning. Denne problemstilling falder uden for kommissoriet. Opmærksomheden henledes dog på, at en stillingtagen til dette problemstilling ville kræve estimater af projektets kapitalomkostninger. Projektets kapitalomkostninger består principielt af et vejet gennemsnit af afkastkravet på fremmedkapital i perioden (lånerenten) og afkastkrav på egenkapital i perioden (ejernes afkastkrav). Følgende elementer indgår i begge afkastkrav: (1) Den risikofrie grundrente, som også indeholder inflationskompensation. (2) Risikopræmien, hvis størrelse afhænger af den konkrete risiko, som kapitalindskyderne (fremmed- og egenkapital) påtager sig i det givne projekt 5. Hvis den interne rente i dette projekt er større end projektets kapitalomkostninger, taler man om overnormal forrentning. Hvis den interne rente er lavere end projektets kapitalomkostninger, er der tale om undernormal forrentning. 5 Hvis långiverne (fremmedkapitalindskyderne) med sikkerhed modtager aftalte betalinger, vil der ikke være tale om nogen risikopræmie til fremmedkapitalindskyderne. 20

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Virksomhedsinvesteringer for alle

Virksomhedsinvesteringer for alle Side 2 Virksomhedsinvesteringer for alle Jan Pedersen Jan Pedersen 2014 Redaktion: Forlaget Solhøj Sats: Forlaget Solhøj 2. udgave, 1. oplag 2015 ISBN: 978-87-996503-8-5 Side 3 Side 4 Forord: Det er målsætningen

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere