Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang"

Transkript

1 Adoption & Samfund Nr. 5 Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober årgang

2 Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl Hjemmeside: Formand: Michael Paaske, Klanghøj 47, 8670 Låsby (priv.) (mob.) næstformand: Paul K. Jeppesen, Granparken 165, 2800 Kgs. Lyngby (priv.) (arb.) næstformand: Inge Fabricius, Vermundsgade 32, 2100 Kbh. Ø (mob.) Kasserer: Ellen Larsen, Glenstrup Søvej 15, 8990 Fårup Sekretær: Carl Erik Agerholm, Teglvej 4, Frifelt, 6780 Skærbæk Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Østergaard Vesterbrogade 191, 4., 1800 Frederiksberg C Jørn K. Pedersen, Prangerager 38, 7120 Vejle Øst Hans Ejnar Bonnichsen Kildevænget 8, 6560 Sommersted Kurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 Valby Kirsten Korning, Øster Skibelundvej 36, Askov, 6600 Vejen Sidsel Babette Johansen, Tandervej 45, 8320 Mårslet Suppleant: Louise Svendsen, Rymarksvej th., 2900 Hellerup Medlemsadministration: Helle Jespersen, Snerlevej 40, 2820 Gentofte Redaktion: Bringekrogen 24, Jonstrup, 3500 Værløse Redaktionsmedlemmer: Heidi Senderovitz, Hovgårdsparken 53, 2670 Greve Anne-Louise Linnemann Bech, Enighedsvej 49B, 2920 Charlottenlund Annette S. Christiansen, Bringekrogen 24, Jonstrup, 3500 Værløse Marianne Krogh Jensen, Tingskiftevej 4, 2900 Hellerup Tina Johansen Krogh, Borgmester Jensens allé 22, st. th København Ø Anne Marie Andresen, Raunstrupvej 6, 2720 Vanløse Ansvarshavende for dette nummer: Tina Krogh Medredaktør: Heidi Senderovitz Grafisk produktion: BL Grafisk ApS, Skærbæk Oplag: stk. Adresseændring af bladet meddeles postvæsenet og medlemsadministrator Helle Jespersen (se ovenfor). Abonnement kr. 375,-. Medlemsskab inkl. blad kr. 375,- Giro Annoncepris: Kr. 10,- pr. spaltemilimeter. Bladet modtager altid gerne billeder. Husk at oplyse om navn, adresse, motiv, afgiverland og tidspunkt. Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Billederne vil herudover kunne anvendes i foreningens foldere og øvrige publikationer. Artikler i bladet udtrykker forfatternes synspunkter og ikke redaktionens. Bladet udkommer i februar, april, juni, september, oktober, december. Deadline næste nummer: den Forsiden: Sebastian, snart 2 år, ved Ringkøbing Fjord, født i Kina. 2

3 Rådgivning i alle faser af adoptionen Af Louise Svendsen, Rådgivningskoordinator Selv om vi jævnligt læser om nye undersøgelser, der viser, at adopterede klarer sig dårligere end ikke-adopterede, er billedet ikke helt klart. Der er mange faktorer, som spiller ind, ofte er resultaterne ikke entydige, og selv når resultaterne synes entydige, er det gerne meget små tal. Således kan man godt slå fast, at det for langt de fleste adopterede og deres familier går hverken værre eller bedre end, det gør for den almindelige gennemsnitlige familie. Dette betyder ikke nødvendigvis, at det er en gnidningsløs, problemfri proces at vokse op som adopteret, nok snarere, at de problemer og spørgsmål der rejser sig, ofte har en lidt anderledes karakter eller drejning end kammeraternes. Således kan en del af de almindelige dagligdags problemer store som små med fordel vurderes og søges løst ud fra de særlige forudsætninger, der er i spil hos adopterede; det være sig skolevanskeligheder, problemer med at være væk fra forældrene eller særlige medicinske komplikationer. Selvfølgelig skal man ikke glemme, at adoptionen ikke er svaret på alt, men vi ved også, at rigtig mange forældre igennem barnets opvækst føler, at de taler for døve ører, når de skal have hjælp til deres barn; en oplevelse der let kan følge den voksne adopterede i det videre liv for adoption er, som vi alle ved, en livslang proces. Adoption & Samfund har skabt sin rådgivning for at imødekomme adopterede og adoptanters behov for at tale med én, der virkelig forstår og har indsigt i adoption, enten fordi de har beskæftiget sig professionelt med det igennem længere tid, eller fordi de har egne personlige oplevelser at øse af. Gruppen af rådgivere er sammensat, så den dækker de mest almindelige problemstillinger, adoptivfamilier står overfor, således er der mulighed for at få rådgivning både før, under og efter adoptionen ved lægmænd såvel som fagfolk. Der eksisterer 4 hovedgrupper af rådgivere. Foreningens rådgivere er opdelt i forskellige kategorier: 1. Sagsrådgivere (sagsbehandling) 2. Faglige rådgivere (professionelle fagfolk: læge, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, speciallærer, talepædagog, psykolog og socialrådgiver) 3. Forælderrådgivere (temaer: Adoption af større børn, Adoption af danske børn, Adoption af præmature børn, Tab af barn i forslag, Eneadoption, Skoleproblemer) 4. Adoptionslinjen (betjenes af adopterede) Som hovedregel anbefales du at kontakte en sagsrådgiver i spørgsmål knyttet til ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med adoption, en faglig rådgiver, når du har brug for professionel vejledning fx i forbindelse med, at du stilles barn i forslag, eller når problemer opstår, efter adoptionen er gennemført. En forælderrådgiver er god, hvis du har brug for at vende din situation med en ligesindet, som kender til at sidde med problemerne selv. På Adoptionslinjen har du mulighed for at tale med en voksen adopteret. Alle er velkomne til at gøre brug af rådgivningen det være sig adoptanter, adopterede, studerende der skal skrive opgave, professionelle der har brug for sparring til deres daglige arbejde eller journalister, der søger mere viden. Hvad enten du er medlem af foreningen eller ej, kan du altid kontakte os. Rådgivningen er gratis, og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med én. Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har vis nummer, så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv skjule det. Vi har alene mu- Jacob og Josefine på 10 og 12 år begge født i Kina, foran Juelsminde sommerhuse i cykeltrøjer med CSC-holdets autografer. Foto illustrerer ikke artiklen. 3

4 lighed for at støtte og rådgive via mail og telefon og herigennem ruste dig, der henvender dig, til at blive bedre til at tackle hverdagens problemer samt blive klar i samarbejdet med de professionelle, der omgiver dig og din familie. Således påtager vi os ikke at lave egentlige udredninger, mødes med dig eller myndigheder og øvrige professionelle omkring dig, ligesom vi heller ikke kan påtage os at lave skrivelser med videre. Du er velkommen til at bruge vores rådgivere flere gange, og vi er glade for at følge op på de problemer, vi bliver bekendt med. I nogle situationer kan vi dog se os nødsaget til at henvise dig videre til et tilbud med flere muligheder end det, vi kan tilbyde via den frivillige rådgivning. Rådgiverne får løbende supervision, samt faglige opdateringer og inputs via mail og vores VIP-kursus. Vi har vores egen etiske guideline, og som sagt er samtalen altid fortrolig. Endvidere kan rådgiverne løbende trække på hinanden og rådgivningskoordinatorerne for udveksling af erfaringer, støtte i svære rådgivningssager med videre. Den aktuelle liste over rådgiverne og deres kontaktoplysninger er altid at finde på samt i dette blad. Endelig har Adoption & Samfund en række praktiske råd vedrørende modtagelse af barn, ligesom vi har udgivet en folder med overblik over rådgivningen, foldere om skolestart og når adoptivbørn skal passes samt diverse temablade. Alle foldere kan findes på webben. Sagsrådgiverne kan du læse mere om andet steds i bladet. Psykologen: Der har været en del som efterspørger terapeutisk behandling til deres barn, hvor jeg henviser til behandlerlisten. Nogle har samtidig spørgsmål til den enkelte behandlingsform, andre til hvordan de vælger den rette behandler. Faglige rådgivere er professionelle fagfolk med mangeårig adoptionserfaring, der stiller deres faglighed frivilligt til rådighed for foreningen. Mange af dem har selv en personlig erfaring med adoption. Vi opdaterer og udbygger løbende listen, og aktuelt dækkes følgende fagområder: Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Sundhedsplejerske: Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces mellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som pusling og bad. Desuden vejledning i, hvordan man som forældre kan hjælpe sit barn bedst muligt gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie. Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler. Speciallærer: Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser om en særlig undervisningsindsats i skolen, særligt i forbindelse med omsorgssvigtede børn. Talepædagog & speciallærer: Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer eventuelt med den lokale talepædagog. Psykolog: Rådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke til at videreformidle eventuelle behov for længerevarende indsats til relevante behandlere og/eller instanser. Socialrådgiver: Rådgiver omkring børnesager og børnehandicap; dvs. lov og ret i forbindelse med ydelser inden for servicelovens børneparagraffer og sagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgelig ikke afgøre sager eller omstøde kommuners afgørelser, men kan derimod vejlede omkring ankemuligheder. Daniel Min-Wu 8 mdr og født i Korea kigger reklamer. 4 Foto illustrerer ikke artiklen. Talepædagogen: Hovedparten af henvendelserne er almindelige sproglige vanskeligheder, som ikke specifikt knytter sig til adoption. Typisk drejer det sig om skoleparathed, vanskeligheder i forbindelse med sprogudvikling og indstilling til særlig støtte. Jeg kan bruges til afklaring af, om problemet er adoptionsrelateret og råde ud fra det.

5 Pædagogisk konsulent: Det er rigtig dejligt, når man kan høre på forældrenes stemme, at de har fået lidt nye tanker og siger: Jeg skriver og skriver. Nu tror jeg, vi har fået nok idéer at gå videre med. Især når starten er fx Sådan og sådan forholder det sig, og nu ved vi slet ikke, hvad vi skal stille op. Forælderrådgiverne er alle garvede adoptivforældre med personlige erfaringer inden for forskellige emner såvel som erfaring fra foreningens medlemmer. De er ikke fagfolk, men de er gode at tage en snak med, når man har brug for at vende sin situation med en, der selv har prøvet noget tilsvarende. De forskellige temaer, som der rådgives i, er: Forælderrådgiver: En meget hyppig udtalelse fra dem, der henvender sig er: Endelig en der forstår, hvad jeg taler om. Adoption af danske børn: Rådgivning om anonym adoption af danske børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse med familie- eller stedbarnsadoption. Adoption af større børn: Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt til andre familier, der har modtaget større børn. Disse familier tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de problemer, der kan være forbundet hermed. Adoption af præmature børn: Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag og at have et præmaturt barn. Herunder vejledning i forbindelse med opstart i institution. Tab af barn i forslag: Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der har mistet et barn, som de har haft i forslag og været godkendt til. Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen. Forælderrådgiver: Som rådgiver er det vigtigt at bruge sig selv, det man selv står inde for, kende sine grænser og henvise til fagpersoner, når det er nødvendigt. Adoptionslinjen betjenes af voksne adopterede, og du kan henvende dig til dem, hvis du gerne vil have råd og vejledning fra en adopteret. Du kan få råd og vejledning i alle spørgsmål omkring adoption set fra en adopterets synsvinkel samt information om søgning af oplysninger om oprindelse. Det praktiske arbejde med søgningen kan vi dog ikke påtage os. Vi håber, at denne lille oversigt har inspireret dig til, hvor du kan søge mere viden, støtte og sparring i svære situationer. Vi kan varmt anbefale, at du søger råd, så snart du fornemmer, noget er galt. Lad være med at vente for længe og se tiden an, det giver bare problemerne plads til at tage overhånd, tag dem i stedet i opløbet. Intet problem er for småt til, at du kan henvende dig. Og husk alle er velkomne til at kontakte os for rådgivning, såvel som ris og ros. Adoption & Samfunds sagsrådgivning Af Mie Olesen Hvert år er der omkring 700 familier, der får en ansøgning om anonym udlandsadoption behandlet hos statsforvaltningerne. Heldigvis oplever langt de fleste en god og sober sagsbehandling, ligesom langt de fleste også kommer ud på den anden side med den forjættede godkendelse i hånden. Desværre er der en lille gruppe, der ikke slipper igennem nåleøjet. Det sker også, at ansøgere har en oplevelse af, at samtalerne med deres sagsbehandler ikke foregår i en rar tone, eller i det hele taget føler sig misforstået og dårligt behandlet igennem godkendelsesprocessen. Andre oplever en problemfyldt kommunikation med deres formidlingsbureau eller komplikationer i forbindelse med barn i forslag. I sådanne situationer er der mulighed for at få råd og vejledning af Adoption & Samfunds sagsrådgivere. Tilsammen ved vi rigtig meget om, hvad der sker på adoptionsområdet, men vi ved ikke alt Vi er i sagsrådgivergruppen 6 erfarne og engagerede rådgivere. Vi har alle et meget forskelligt udgangspunkt for rådgivningsarbejdet. I gruppen er der bl.a. både en lærer, en jurist, en socialrådgiver og en pædagog. Flere af gruppens medlemmer har været aktive rådgivere i mange år, og fælles for alle rådgivere er en brændende interesse for adoptionsprocessen. Tilsammen ved vi rigtig meget om, hvad der sker på adoptionsområdet, men vi ved ikke alt. Så nogle gange må vi vende tilbage med et svar, og man kan også opleve, at vi henviser til en af de andre rådgivere, der måske har en større indsigt eller mere erfaring med en specifik problemstilling. Gruppen opererer som en selvstyrende enhed, og arbejder tæt sammen om rådgivningsarbejdet. Gruppen mødes til erfaringsudveksling og supervision 2-3 gange om året, og derudover foregår korrespondancen via en mailliste på Groupcare. Ofte drøfter vi vanskelige sager internt 5

6 i gruppen, og mange af de rådgivningssvar, der laves pr. mail, sendes til orientering til gruppens øvrige medlemmer. Det er med til at sikre, at vi alle sammen hele tiden er opdaterede mht. den nyeste praksis på området, og at vi alle bliver dygtigere rådgivere hele tiden. Det siger sig selv, at mellem rådgivergruppen og verden udenfor er der 100% vandtætte skodder. Vi er frivillige rådgivere på godt og ondt Nogle gange oplever vi, at der bliver spurgt ind til vores kvalifikationer som rådgivere, og det sker også, at vi bliver tilbudt penge for at assistere med en sag. For eksempel er det ikke ualmindelig, at vi bliver bedt om at udfærdige ankeskrivelser eller klagebreve. Men vi er frivillige rådgivere på godt og ondt, så derfor ligger den rådgivning, som vi kan tilbyde, inden for nogle ret faste rammer. Til gengæld er den altid gratis, og vi skelner ikke til, hvorvidt spørgeren er medlem af Adoption & samfund eller ej. Vi hjælper alle, der henvender sig. Vi skal kunne holde følelserne i skak og ikke identificere os med de familier, der søger hjælp Mange henvendelser kommer ind via vores mail, som vi passer på skift 14 dage af gangen. Det kan f.eks. være spørgsmål omkring aldersrammer, ventetider og orlovsregler eller spørgsmål om, hvordan man i det hele taget griber det an, hvis man gerne vil igangsætte en adoptionsansøgning. Vi har også rigtig mange henvendelser, der drejer sig om reglerne for stedbarnsadoption og om muligheden for at adoptere unge familiemedlemmer, der opholder sig i andre lande. De lidt tungere sager kommer ofte via telefonen. Det kan typisk være henvendelser fra adoptionsansøgere, der har fået afslag i samrådet og nu står overfor at skulle i gang med at anke deres sag til Adoptionsnævnet. Det kan af og til være rigtig svære sager, og folk kan være meget kede af det, når de ringer til os. Det skal vi som rådgivere kunne håndtere på en god måde. Det er vores opgave at være så objektive som muligt. Vi skal kunne holde følelserne i skak og ikke identificere os med de familier, der søger hjælp. Vi skal anerkende og rumme de følelser, vi møder, men samtidigt skal vi agere professionelt og fokusere rådgivningssamtalen omkring den relevante lovgivning og praksis. Det kan af og til godt være noget af en opgave. Det er ikke nogen lille ting at skulle tage afsked med drømmen om en familie Nogle gange er det ikke svært for os at forstå, at der er givet et afslag på en adoptionsansøgning, og nogle gange må vi også sige til de familier, der opsøger os, at det er meget tvivlsomt, om de vil kunne få noget ud af en ankesag. Men selvom sagen umiddelbart virker håbløs, så siger vi ikke nej til at hjælpe. For nogle mennesker er det vigtigt at have udtømt alle muligheder, før de kan slippe tanken om adoption. Det er jo heller ikke nogen lille ting at skulle tage afsked med drømmen om en familie. Derfor sker det da også tit i sådanne sager, at vi formidler en kontakt til foreningens psykolog. Det er en stor glæde, når man kan mærke, at man virkelig har været med til at gøre en forskel for andre mennesker Selvom det nogle gange kan være barskt, så er det også meget givende at arbejde som frivillig rådgiver for Adoption og Samfund. Gennem rådgivningsarbejdet udvikler vi os, ikke kun fagligt, men også som mennesker, og det er en stor glæde, når man kan mærke, at man virkelig har været med til at gøre en forskel for andre mennesker. Sidder du med et spørgsmål, eller føler du, at din adoptionssag er kørt fast, så send en mail til eller ring til en af os. Vi sidder klar ved telefonen og vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. PS. Da vi alle er travle mennesker med job og børn, og da vi besvarer rådgivningsopkaldene hjemmefra, så er det bedst at ringe efter kl Linnea Neeta (11 år) og Josefine Manali (14 år) i højt humør på Frilandsmuseet. Begge er født i Indien. Foto illustrerer ikke artiklen. 6

7 Minister ændrer godkendelseslængde efter forslag fra Adoption & Samfund Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand i Adoption & Samfund De seneste års stadig længere ventetider har medført, at den abstrakte godkendelses-tidsbegrænsning til 2 år har været utilstrækkelig. Et meget stort antal ansøgere har gennemgået en regodkendelse efter 2 år. Enkelte har måttet konstatere, at muligheden for overhovedet at kunne adoptere forsvandt, når regodkendelsens ekstra 2 år var gået, uden at der så 4 år efter den oprindelige godkendelse var bragt barn i forslag. Dette var tilfældet for de ansøgere, der efter 4 år ikke længere kunne nyansøge til den oprindelige aldersramme. Mange flere var på vej mod denne situation. Stort set alle ansøgere med behov herfor har opnået regodkendelse efter 2 år. Reglerne har således mest virket som dels en stor psykisk belastning for ansøgerne, dels som et bureaukratisk spild af ressourcer hos de i forvejen travle medarbejdere i statsforvaltningerne. Ydermere har de formidlende organisationers arbejde været påvirket af et ekstra stort antal henvendelser fra ansøgere, der frygtede udløb af godkendelsen inden barn i forslag. Derfor tog Adoption & Samfund i starten af 2008 initiativ til en ændring af reglerne. Daværende justitsminister Lene Espersen fandt initiativet interessant og inviterede Adoption & Samfund til et møde, der blev holdt umiddelbart før sommerferien. Her fremlagde foreningen et forslag om at ændre den første godkendelse fra 2 til 3 år, således at den samlede godkendelseslængde for alle ansøgere kunne hæves fra 4 til 5 år, før der skal indgives helt ny ansøgning. Efter en drøftelse med folketingets Klara 5 år og snart skolepige. partier gav Lene Espersen sit endelige til ændringen. Ændringen indebærer, at alle både gældende og fremtidige godkendelser får en varighed på 3 år. Der bliver som hidtil mulighed for regodkendelse i yderligere 2 år. Dermed bliver den samlede godkendelsesperiode før krav om helt ny ansøgning 5 år mod hidtil 4 år. For at sikre at ansøgere, der allerede har fået regodkendelse, sidestilles med øvrige ansøgere, indføres en overgangsordning. Overgangsordningen indebærer, at allerede udstedte regodkendelser for ansøgere, der er regodkendt efter 2 år, forlænges fra 2 til 3 år. Alle nuværende og fremtidige ansøgere opnår således de samme 5 år. Ændringen opfylder et meget stort ønske hos alle nuværende og kommende ansøgere. Den vil afhjælpe det store pres, der har ligget på mange ansøgere, der har frygtet udløb af godkendelser, inden barn i forslag. Derudover forventes ændringen at gøre det lettere for de formidlende organisationer at give de mange ansøgere den ønskede service. Det skulle gerne betyde, at der frigøres ressourcer til en intensivering af indsatsen for at opbygge nye formidlingskontakter. Endelig vil den kommende store reduktion i antallet af nødvendige Foto illustrerer ikke artiklen. regodkendelser indebære væsentlige ressourcebesparelser for de regionale statsforvaltninger. De sparede ressourcer må kunne anvendes til at forkorte sagsbehandlingstiden i godkendelsesprocessen, så den samlede ventetid fra ansøgning til barn i forslaget alt i alt kan reduceres. Foreningen vil følge udviklingen nøje, og om nødvendigt følge op på sagen over for den nye justitsminister Brian Mikkelsen. 7

8 Henterejse Kina, Beijing En lille historie fra familien Hald, som bestemt ikke har været i Beijing for sidste gang. Af Rikke Hald København Beijing Den 8. maj 2008 klokken ca. 20, tog vi med fly fra Kastrup til Beijing, Kina. Vi var meget nervøse og spændte under flyveturen og fik ikke mange timers søvn. Da vi landede i Beijing den 9. maj, var vi godt kvæstet, men samtidigt fyldt godt op med sommerfugle i maven. Vi var så heldige, at vi kun var 3 par i alt, der skulle hente barn, så vi tænkte, at det måske ikke ville blive så kaotisk ved den kommende overdragelse af vores lille pige. I den nybyggede lufthavn i Beijing blev vi modtaget af vores guide Christina Wang. Hun fortalte kort om den nye lufthavn, om vi havde haft en god tur, og om vi var spændte på det, der nu skulle ske. Vi ankom til vores hotel (4-stjernet) og hold da op, der var service på, alle på hotellet var meget smilende og tog godt imod os. Det var første gang, at de havde folk boende, som skulle adoptere, så mon ikke de var lidt nysgerrige på det, der skulle ske. Christina inviterede os alle ned at spise og mindede os om at nyde vores sidste aften som par, for i morgen ville vi være forældre. Vi fik information om, hvordan det ca. ville foregå på børnehjemmet den næste dag. Hun vidste ikke helt, hvor mange vi blev, om der kom par fra andre lande. Hun forklarede, at det var vigtigt, at vi var formelt klædt på samt respekterede børnehjemmets ønsker. Derefter stod det på lidt shopping ved det nærmeste supermarked; der skulle købes bleer, modermælkserstatning mm. Derefter kunne vi endelig få lidt fred og ro på hotelværelset, det hele var stadigt uvirkeligt. Var vi her endelig? Skulle vi omsider have vores lille pige den næste dag? Det var nogle af de tanker, der kørte rundt i vores hoveder, inden vi endelig faldt til ro sent på aftenen. Den længe ventede dag Vi vågnede tidligt næste morgen, Mor og datter Hongying Feng 11 mdr. på sightseeing. 8

9 En stolt far og mor. med sommerfugle, der baskede ret meget. Tiden inden afgang blev brugt på at få lidt at spise, stryge tøj, og hvad man nu ellers kunne finde på. Ved 10-tiden om formiddagen var vi to par samlet i lobbyen (det 3. par skulle hente barn i en anden provins). Vi havde diverse papirer, gaver og kamera klar til overdragelsen på børnehjemmet. Endelig kom guiden, og vi kunne køre af sted efter vores børn (på dette tidspunkt var det hele stadig ikke til at fatte!). Christina fortalte, at dette børnehjem var et af de bedre, da de underviste personale fra andre børnehjem. Hun fortalte også lidt om, hvordan det ville foregå, og at det kun ville være os, der skulle hente børn, så vi havde mere tid sammen med personalet. Ankomsten til børnehjemmet Så ankom vi endelig, vi kom faktisk for tidligt, så der blev talt lidt frem og tilbage mellem vores guide og portvagten, men vi blev da lukket ind. Udefra så børnehjemmet meget flot ud, men vi så ikke så meget. Vi var fyldt op med tanker om det, der skulle ske, var nervøse og spændte. Vi blev modtaget af en mandlig ansat, som straks førte os ind i et rum, hvor vi skulle vente, indtil direktøren kom. Der sad vi så med morgenmaden oppe i halsen, hold da op, hvor var min mand og jeg nervøse. Så kom direktøren (en kvinde) samt hendes assistent (tror vi at det var). De fortalte, at vores børn sov, så vi måtte vente, indtil de vågnede. I mellemtiden kunne vi vælge, om vi ville ordne papirerne før eller efter, vi havde fået vores børn i vores arme. Vi valgte at gøre alt det praktiske først, for hvem ville kunne tænke på noget som helst, når vi først havde fået vores pige i vores arme. Vi fik at vide, at vi ikke kunne se resten af børnehjemmet, da det ikke var kutyme, at selve overdragelsen skete på børnehjemmet. Men de ville tage nogle billeder til os af deres legepladser, senge osv. og sende til os. Vi fik stillet en del spørgsmål om kost, sovetider, hvordan hun udtrykte vrede og glæde, og om der var en bestemt person, hun var knyttet til mm. Vores datter vågner Så blev der banket på døren, en person sagde noget på kinesisk vores barn var vågen og klar til at komme ind til os. Direktøren samt assistenten forsvandt nogle minutter, og ind kom vores dejlige lille pige i armene på hendes nanny. Hun kom med det samme over i mine arme, og det var fuldstændigt uvirkeligt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle føle i de første sekunder, jeg holdt hende i mine arme. Hun sagde ikke noget, rørte sig overhovedet ikke de første par minutter. Jeg fornemmede svagt, at der blev taget billeder af os, af vores nye familie. Hun kom over i sin fars arme, stadig ingen reaktion, kunne lige dreje sit hoved lidt og kigge op på os, men ellers sad hun fuldstændig stille. Der kom en del flere reaktioner, da hun fik øje på sin nanny og ville over til hende, hendes nanny holdt hende kort og så over til os igen. Tilbage til hotellet med vores datter, som var i chok Så kunne vi komme af sted igen, 9

10 tror at det hele tog omkring en time og så var vi på vej ude af døren igen. Da vi sad sammenklemte i guidens bil, var der stadig få reaktioner, hun løftede sit ben, men ellers sad hun nærmest som forstenet. Vores lille pige var syg med feber og forkølelse, så vores guide ville gå på apoteket med min mand, når vi kom til hotellet. Da vi ankom til vores hotelværelse, og guiden var gået, kiggede vores lille pige sig rundt i lokalet, og så kom gråden, hun var nærmest utrøstelig. Vi fik tændt for tv, så hun kunne se nogle kinesere, det hjalp en smule, men hold da op, der var meget smerte i hendes øjne. Det var næsten ikke til at holde ud, for hvad kunne vi gøre for at trøste hende? Det blev bestemt ikke bedre af, at vi måtte give hende hostesaft, der smagte ubehageligt. Vi følte, at vi begik overgreb, hvilket vi jo også gjorde, på hende. Vi lagde et tæppe på gulvet, lagde hende på det og sad ganske tæt på hende, uden at røre hende, lod hende få lidt fred. Hun lod til at acceptere, at vi var så tæt på hende og lod min mand holde hende lidt i hånden. Hun fik lidt flaske og kunne kort efter give os det første skæve smil. Hun faldt i søvn på gulvet kort efter og sov i et par timer. Resten af dagen blev brugt på at give hende en masse opmærksomhed, medicin og mærke efter, hvad hendes behov var. Da det endelig blev aften, og hun kunne sove, var det igen på gulvet, det foregik, og derefter kunne vi lægge hende i den barneseng, der var stillet op. Vi fik ikke meget mad eller søvn den dag, vi var brugt godt og grundigt. 10 Dag 2 som nybagt familie Dagen efter var vi kun på hotelværelset. Hun var meget pylret, så der blev gået meget rundt med hende. Der kom lidt flere smil til os. Hun begyndte at slappe noget mere af og åbne lidt mere op. Den 12. maj skulle vi ind og skrive under på de forskellige papirer samt til notar og på paskontoret. Det var en utrolig hård og lang dag, med en lille pige, der stadig var febersyg. Vores guide var meget bekymret og ville kontakte lægen, hvis ikke det hurtigt blev bedre. Heldigvis begyndte medicinen at virke, så feberen faldt, vi havde godt nok også været bekymret. De næste par dage blev brugt på hotelværelset og på at lære hinanden at kende. Vi fik talt med vores rejsegruppe, heldigvis boede vi dør om dør, så vi kunne også få lidt voksenkontakt. Jordskælvet Der var et stort jordskælv, som alle jo nok har hørt og læst om, så vi var bekymrede for, om det også ville ramme Beijing. Det var utroligt at se, hvor meget befolkningen gjorde for at støtte ofrene. Man så lange køer af mennesker, der ville give blod til folk i de ramte områder. TV var fyldt med beretninger om jordskælvet. Alle var berørte af det. Det var smukt at opleve, hvor meget folk støttede hinanden og hjalp folk, de ikke kendte. Den fredfyldte park Vi var så heldige, at den park, hun var blevet efterladt i, lå 15 min. gang fra hotellet. Personalet på hotellet var meget hjælpsomme, de forsøgte at oversætte de kinesiske gloser til engelsk, så vi kunne komme af sted. Parken var fantastisk fredfyldt, der stod små huse, hvor de ældre mennesker kom og spillede på instrumenter. Vi fik taget en masse billeder og nød kun at være os 3 og endelig at være lidt ude i den friske luft. Vi havde investeret i en god bæresele, som blev brugt af os begge. Folk kiggede og grinede lidt, når min mand gik med hende, de var ikke vant til, at manden går med børnene. Alle var glade for, at vi ville adoptere et barn fra deres land og kom kun med positive kommentarer (tror vi, da vi jo ikke kunne forstå, hvad de sagde, men kunne tolke deres ansigtsudtryk). Nogle hårde dag Vi havde af børnehjemmet fået at vide, at vores datter så småt var begyndt at spise grød og lignende, men det kunne vi godt glemme, hun ville kun acceptere flaske, så der blev givet mælk/vælling på flaske ca. hver 3-4 time.hårdt, men også dejligt. På hotelværelset kæmpede vi med nattesøvnen, en masse gråd, så på skift blev der sunget og puttet med hende det var nogle hårde dage og nætter. Der var ikke tid til at spise, hendes behov blev dækket først, og så var der ikke energi til så meget andet. De få dage vi var ude, så vi det lokale supermarked, den kinesiske mur, den forbudte by og Beihaipark, nogle ture, som hun klarede rigtig godt. Efter nogle fridage skulle vi igen rundt på paskontoret og på den danske ambassade. Dette gik heldigvis rimelig smertefrit, da vi ellers var blevet vant til, at sådanne steder skal man have god tid. Beijing København Endelig nærmede dagen sig, hvor vi skulle af sted, jubii endelig kunne vi se en ende på det hele, selvom det egentligt havde været et dejligt sted. Vi havde mødt en masse venlige mennesker, en fantastisk kultur, en vidunderlig og meget hjælpsom guide og nogle dejlige rejsepartnere, men vi glædede os til at komme hjem til lille Danmark. Farvel Beijing, håber vi snart ses igen, tænkte vi, da vi blev kørt til lufthavnen. Vi fik givet vores guide en gave, fik sagt pænt farvel for alt den dejlige hjælp under hele vores ophold. Tiden i lufthavnen blev brugt til at stå lidt i kø til check-in, alt blev undersøgt, men vi fik da lov til at komme af sted. Ti timers flyvetur lå foran os, puha en meget hård tur med et lille barn, der græd det meste af tiden. Så igen blev der gået op og ned ad gangen og endelig en time før vi landede, kunne hun ikke mere og faldt i søvn. På dette tidspunkt havde hendes mor grædt to gange En dejlig velkomst Sikke en velkomst, der var en masse familie med en masse flag, som ventede med længsel på at se det lille nye familiemedlem. Hun observerede ikke de store smil, de mange flag og gaver, der kom os i møde, da hun var i dyb søvn (hvilket vi på det tidspunkt var ret glade for, da vi selv var godt udmattede). Endelig hjemme, godt trætte efter den lange rejse til Kina efter vores dejlige datter, men vi ville aldrig have undværet den.

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund September 2008 32. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund September 2008 32. årgang Adoption & Samfund Nr. 4 Medlemsblad for Adoption & Samfund September 2008 32. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund April 2008 32. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund April 2008 32. årgang Adoption & Samfund Nr. 2 Medlemsblad for Adoption & Samfund April 2008 32. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk Formand:

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Adoption & Samfund. Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn. Læs i dette nummer:

Adoption & Samfund. Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn. Læs i dette nummer: Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 4 September 2010 34. årgang Læs i dette nummer: Danmarks første Kenya-prinsesse Det forbyttede kongebarn Indhold Leder: Besparelser på adoptionsområdet?....

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Adoption & Samfund. Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence for teenagere

Adoption & Samfund. Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence for teenagere Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 5 Oktober 2010 34. årgang Læs i dette nummer: Den koreanske dansker De lyserøde kaniner Præsentation af redaktionen Invitation til landsmøde Essaykonkurrence

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere