VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen"

Transkript

1 VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010

2 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter, foreningstelefon, o Mødevirksomhed o Rådgivning o Etiske retningslinier o Kurser og arrangementer o Regnskab o Samarbejdspartnere & andre nyttige links o Oversigt over Adoption & Samfund s temanumre og foldere o Bilag Denne VIP-mappe udleveres til alle nye aktive i Adoption & Samfund, dvs. bl.a. til nyvalgte lokalforeningsbestyrelsesmedlemmer og nye rådgivere. En opdateret version af VIP-mappen vil fremover kunne findes på hjemmesiden. VIP-mappe version januar 2010 v. Louise Svendsen og Jørn K. Pedersen 2

3 Velkommen! Velkommen som aktiv i Adoption & Samfund - vi håber, du vil finde arbejdet inspirerende, spændende og lærerigt! Du får hermed en orientering om foreningen, men du bør også søge information på vores hjemmeside: Orienteringen omfatter information både til nye bestyrelsesmedlemmer og til nye rådgivere, hvorfor alle afsnit ikke nødvendigvis er lige relevante for alle. Det er dog vort håb, at vi ved at holde informationen samlet giver et bedre indtryk af foreningens tilbud og aktiviteter. Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for adoptivfamilier og voksne adopterede. Foreningen har ca medlemmer og drives primært af frivillig arbejdskraft. Organisatorisk har Adoption & Samfund tidligere bestået af en hovedbestyrelse (HB) og en lokalforening (LF) i hvert af de tidligere amter. På landsgeneralforsamlingen i november 2006 blev det imidlertid besluttet, at lokalforeningerne i 2007 skulle tilpasses den nye offentlige struktur, hvor de lokale statsforvaltninger overtog amternes rolle som myndighed på adoptionsområdet. Der findes en statsforvaltning i hver region, og den enkelte statsforvaltning kan have flere afdelingskontorer i regionen. En lokalforenings geografiske udstrækning omfatter nu et antal kommuner i samme region. I hver region er der etableret et statsforvaltningsudvalg, som består af ét medlem udpeget af HB samt 1-2 medlemmer udpeget af hver lokalforeningsbestyrelse i regionen. Endvidere er der til foreningen knyttet en række lande- og interessegrupper. Både lokalforeninger, lande- og interessegrupper kan have selvstændige hjemmesider links hertil kan findes på Adoption & Samfund har en omfattende rådgivningsvirksomhed, som varetages af erfarne adoptivforældre og professionelle fagfolk (blandt andre læge, sundhedsplejerske, psykolog og talepædagog). Foreningen driver også Adoptionslinjen, hvortil alle kan ringe og søge rådgivning. Adoption & Samfund er foreningens blad, som udkommer seks gange om året. Som aktiv i Adoption & Samfund inviteres du hvert år til landsgeneralforsamling, landsmøde og et VIP-møde, hvor du har mulighed for at møde ligesindede og for at blive klogere på forskellige adoptionsrelaterede emner. Endvidere har du bl.a. via lokalforeningen mulighed for selv at medvirke til at arrangere møder og kurser med relation til adoption. Arrangementer om adoption bliver annonceret i Adoptionskalenderen, som kan ses på hjemmesiden og i uddrag på bagsiden af foreningens blad.

4 Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til et af medlemmerne af HB eller rådgivningskoordinatoren. Navne og telefonnumre kan du finde i bladet eller på hjemmesiden. Vi glæder os til samarbejdet, og ønsker dig velkommen blandt de aktive! Venlig hilsen Adoption & Samfund 4

5 Praktiske oplysninger Foreningen Adoption & Samfund Teglvej 4, Frifelt 6780 Skærbæk tlf Medlemsadministration Adoption & Samfund Medlemsadministrationen (Under omlægning) Telefon Foreningens officielle telefon ( ) passes af foreningens sekretær. Der kan evt. lægges besked på telefonsvareren. Øvrige telefonnumre (diverse rådgivere, hovedbestyrelsesmedlemmer m.fl.) kan findes i bladet og på hjemmesiden, se også nedenfor. For de aktive i foreningen foregår kommunikationen næsten udelukkende via . Som aktiv kan du komme på VIP-listen, så du modtager nyheder, referater, mødeindkaldelser og lignende pr. . Normalt vil du modtage en invitation og en vejledning, så du kan komme på VIP-listen, når du begynder som aktiv i foreningen, men tilmelding kan indtil videre også ske via til Brevpapir Foreningen har sit eget brevpapir med logo, som kan findes elektronisk her Husk at tilpasse navn og adresse mv. nederst på siden før brug. Økonomi Lokalforeningerne opkræver ikke selv kontingent hos medlemmerne, men modtager i stedet et lokalforeningstilskud fra hovedforeningen til driften. Tilskuddet, som udbetales hvert år omkring 1. februar, består af et grundbeløb på kr samt et beløb på kr. 45 pr. medlem i lokalforeningen (i 2009). Der sker en årlig regulering af tilskuddet med en krone pr. medlem. Medlemsantallet opgøres hvert år pr. 31. december. Hvis lokalforeningens seneste regnskab udviser en formue, som overstiger kr. 100 pr. medlem, reduceres tilskuddet med det overstigende beløb. En lokalforening har dog mulighed for efter aftale med HB at undgå reduktion af tilskuddet, hvis man er ved at spare op til et særlig dyrt arrangement. For små lokalforeninger (læs Bornholm) gælder den særregel, at formuen skal overstige kr , før tilskuddet reduceres. Dækning af udgifter Udgifter til møder, transport m.m. i hovedforeningen dækkes af Adoption & Samfund mod fremsendelse (evt. via ) af bilag til kassereren. Kørsel i egen bil afregnes i øjeblikket med 2,5 kr./km. Dækning af udgifter for aktiviteter i lokalt regi (transport, møder, telefonmøder mv.) aftales og dækkes internt i de enkelte lokalforeninger og interessegrupper. 6

6 Hjemmesiden: Adresser på rådgivere, hovedbestyrelsesmedlemmer, lokalforeningsformænd og andre aktive medlemmer finder du i bladet og på hjemmesiden. Det er også på hjemmesiden, du kan holde dig opdateret med, hvad der ellers sker i foreningen. Ligeledes er der lagt diverse praktisk information på hjemmesiden - til brug for rådgivere, kursusarrangører med flere. Vedtægter for hovedforeningen og for lokalforeningerne kan også findes på hjemmesiden - alle aktive opfordres til at orientere sig om vedtægternes indhold. Endelig opfordres alle aktive også til at gennemlæse de seneste generalforsamlingsreferater, som ligeledes er at finde på hjemmesiden. Det bemærkes, at der i øjeblikket arbejdes på en gennemgribende opdatering af hjemmesiden. 7

7 Mødevirksomhed Bestyrelsesmøder HB mødes ca. seks gange om året, og møderne holdes på skift øst eller vest for Storebælt, så det ikke altid er de samme medlemmer, der har lang transport til møderne. Lokalforeningerne aftaler selv deres møder, der oftest foregår hjemme hos lokalbestyrelsens medlemmer på skift. Det er dog også en mulighed at låne/leje mødelokaler ude i byen. Generalforsamlinger Lokalforeningerne holder generalforsamling i tidsrummet fra den 1. september til den 15. oktober. Her vælger man bl.a. lokalbestyrelsesmedlemmer og delegerede til landsgeneralforsamlingen, som finder sted i november. Læs mere om generalforsamlinger i vedtægterne bemærk især at generalforsamlingen skal indkaldes senest 21 dage før afholdelse! Landsmøde og VIP-kursus Landmødet er åbent for alle medlemmer af Adoption & Samfund og foregår normalt en weekend i marts eller april. Deltagelse er gratis for aktive medlemmer i foreningen, men deltagerbegrænsning vil kunne forekomme afhængig af plads og økonomi. Øvrige medlemmer kan deltage i det omfang, der er plads, og eventuelt mod en vis egenbetaling. Som udgangspunkt arrangeres landsmødet i samarbejde mellem HB og en af lokalforeningerne. Stedet for afholdelse af landsmødet fastlægges i så fald af den involverede lokalforening. I de seneste par år har HB dog selv arrangeret landsmødet. På landsmødet er der foredrag, gruppearbejde og diskussioner omkring et eller flere temaer. Her får man også socialt samvær og mulighed for at udveksle erfaringer og lære hinanden at kende på tværs i foreningen. Endvidere afholder HB et årligt VIP-møde for de aktive i foreningen. Her tilbydes bl.a. foredrag, gruppearbejde og diskussioner om foreningens virksomhed på forskellige områder, herunder rådgivning. VIP-mødet er således et mødested for de aktive VIP er i foreningen. Mødet finder normalt sted i januar eller februar måned. Redaktionsmøder Bladet Adoption & Samfund redigeres af et antal medlemmer af foreningen. Redaktionen fastsætter selv deres redaktionsmøder. Redaktionen er uafhængig af, men arbejder tæt sammen med HB. Bladet er åbent for bidrag fra alle medlemmer. Andre møder Der kan nedsættes ad hoc grupper omkring specielle temaer med deltagelse af alle grene af foreningen. Nogle møder foregår som telefonmøder, hvor flere kan deltage. Telefonmøder Nogle møder, herunder måske også bestyrelsesmøder, kan med fordel afholdes som telefonmøder i stedet for at bruge tid og penge på lang transport. Det kræver blot, at der foreligger en klar dagsorden, som er kendt af mødedeltagerne på forhånd, og at der udpeges en mødeleder. I øjeblikket er telefonmøde-løsningen på tlf den billigste, men check evt. selv mulighederne. Bemærk at det kan være billigst at deltage i et telefonmøde fra en mobiltelefon! Messenger, Skype og andre IP samt chat-programmer tilbyder ofte en internetbaseret løsning til møder, som ikke koster mere end internet-opkoblingen, dvs. de er gratis, hvis man har bredbånd. 8

8 Rådgivning Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af adoptionen. Rådgivningen blev skabt for at imødekomme adopterede og adoptanters behov for at tale med én, der virkelig forstår og har indsigt i adoption, enten fordi de har beskæftiget sig professionelt med det igennem længere tid, eller fordi de har egne personlige erfaringer at øse af. Gruppen af rådgivere er sammensat, så den dækker de mest almindelige problemstillinger, adoptivfamilier står overfor. Således er der mulighed for at få rådgivning både før, under og efter adoptionen ved lægmænd såvel som fagfolk. Alle er velkomne til at gøre brug af rådgivningen det være sig adoptanter, adopterede, studerende der skal skrive opgave, professionelle der har brug for sparring til deres daglige arbejde eller journalister, der søger mere viden. Hvad enten man er medlem af foreningen eller ej, kan man altid kontakte os. Foreningens rådgivere er opdelt i forskellige kategorier: 1. Sagsrådgivere (sagsbehandling) 2. Faglige rådgivere (professionelle fagfolk som. læge, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, speciallærer, talepædagog, psykolog og socialrådgiver) 3. Forælderrådgivere (forskellige temaer som Adoption af større børn, Adoption af danske børn, Adoption af præmature børn, Tab af barn i forslag, Eneadoption, Skoleproblemer samt Ventelistefrustrationer) 4. Adoptionslinjen (betjenes af adopterede) Som hovedregel anbefales du at kontakte en sagsrådgiver i spørgsmål knyttet til ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med adoption, og en faglig rådgiver, når du har brug for professionel vejledning f.eks. i forbindelse med, at du stilles barn i forslag, eller når problemer opstår efter adoptionen er gennemført. En forælderrådgiver er god, hvis du har brug for at vende din situation med en ligesindet, som kender til at sidde med problemerne selv. På Adoptionslinjen har du mulighed for at tale med en voksen adopteret. Rådgivningen er gratis og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med én. Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har 'vis nummer', så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv 'skjule' det. Vi har alene mulighed for at støtte og rådgive via mail og telefon og herigennem ruste dem, der henvender sig, til at blive bedre til at tackle hverdagens problemer samt blive klar i samarbejdet med de professionelle, der omgiver dem og deres familie. Således påtager vi os ikke at lave egentlige udredninger, mødes med brugeren eller myndigheder og øvrige professionelle omkring dem, ligesom vi heller ikke kan påtage os at lave skrivelser med videre. Alle er velkomne til at bruge vores rådgivere flere gange, og vi er glade for at følge op på de problemer, vi bliver bekendt med. I nogle situationer kan vi dog se os nødsaget til at henvise den enkelte videre til et tilbud med flere muligheder end det, vi kan tilbyde via den frivillige rådgivning. 9

9 Rådgiverne får løbende supervision, samt faglige opdateringer og inputs via mail og vores VIP-møde. Vi har vores egen etiske guideline, og som sagt er samtalen altid fortrolig. Endvidere kan rådgiverne løbende trække på hinanden og rådgivningskoordinatorerne for udveksling af erfaringer, støtte i svære rådgivningssager med videre. Den aktuelle liste over rådgiverne og deres kontaktoplysninger er altid at finde på samt i vores blad, Adoption & Samfund. Foreningen tilbyder også at være kontaktperson for netværk omkring specielle adoptionsrelaterede emner. Lokalforeningerne kan derudover tilbyde at formidle kontakt mellem kommende og nuværende adoptanter, som ønsker at danne Adoptionsgrupper - et netværk af ligestillede familier - Selvhjælpsgrupper, et lokalt netværk i form af en gruppe af ligestillede familier. For optagelse i en gruppe skal man rette henvendelse til sin lokalforening. Endelig har Adoption & Samfund en række praktiske råd vedr. modtagelse af barn, og vi har udgivet foldere om skolestart og når adoptivbørn skal passes foruden diverse temablade. Se mere her: samt i oversigten over temanumre Sagsrådgivere: En sagsrådgiver er specialiseret i at rådgive i problemer forud for godkendelse, adoption og modtagelse af barn. Rådgiveren er med i et team af rådgivere. Sagsrådgiveren har specielt indsigt i forholdene omkring de formidlende organisationer og adoptionsmyndighederne. Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til adressen: For egentlig rådgivning i adoptionssager er det bedre at henvende sig telefonisk til en af rådgiverne især hvis det drejer sig om lidt mere komplicerede sager, f.eks.: o o o o Rådgivning i sager, hvor afslag om godkendelse kan forventes Rådgivning i anke- og klagesager Rådgivning ved problemer med godkendelse af barn i forslag Rådgivning ved problemer i forhold til de formidlende organisationer Faglige rådgivere: De faglige rådgivere er professionelle fagfolk med mangeårig adoptionserfaring, der stiller deres faglighed frivilligt til rådighed for foreningen. Mange af dem har selv en personlig erfaring med adoption. Vi opdaterer og udbygger løbende listen, og aktuelt dækkes følgende fagområder: Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Sundhedsplejerske: Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces mellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som pusling og bad. Desuden vejledning i, hvordan man som forældre hjælpe sit barn bedst muligt gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie. Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler. 10

10 Speciallærer: Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser om en særlig undervisningsindsats i skolen. Talepædagog & speciallærer: Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer eventuelt med den lokale talepædagog. Psykolog: Rådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke til at videreformidle eventuelle behov for længerevarende indsats til relevante behandlere og/eller instanser. Socialrådgiver: Tilbyder råd og vejledning om det at samarbejde med sociale myndigheder. dvs. at finde vej i systemerne, rådgivning om lov og ret herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde kommunens afgørelse, men bistå med vejledning om muligheder for at anke en afgørelse. Forælderrådgivere: Forælderrådgiverne er alle garvede adoptivforældre med personlige erfaringer inden for forskellige emner såvel som erfaring fra foreningens medlemmer. De er ikke fagfolk, men gode at tage en snak med, når man har brug for at vende sin situation med en, der selv har prøvet noget tilsvarende. De forskellige temaer, som der rådgives i, er: Ventelistefrustrationer: Rådgivning om at håndtere den situation, som kan overvælde én, når man er i et adoptionsforløb, og man oplever, at forløbet ikke går som forventet, eller når det opleves som vanskeligt at klare ventetiden. Adoption af danske børn: Rådgivning om anonym adoption af danske børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse med familie- eller stedbarnsadoption. Adoption af større børn: Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt til andre familier, der har modtaget større børn. Disse familier tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de problemer, der kan være forbundet hermed. Adoption af præmature børn: Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag eller at have et præmaturt barn. Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen. Tab af barn i forslag: Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der har mistet et barn, som de har haft i forslag og været godkendt til. Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Adoptionslinjen: Adoptionslinjen betjenes af voksne adopterede og alle kan henvende sig til dem, hvis de gerne vil have råd og vejledning fra en adopteret. De kan få råd og vejledning i alle spørgsmål omkring adoption set fra en adopterets synsvinkel samt information om søgning af oplysninger om oprindelse. Det praktiske arbejde med søgningen kan vi dog ikke påtage os. 11

11 Etiske retningslinier for aktive i Adoption & Samfund Tavshedspligt Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer med tillidshverv i Adoption & Samfund, lokalforeninger eller interessegrupper samt eventuelt udefra kommende arbejdskraft (jf. 4, stk. 10 i foreningens vedtægter), har tavshedspligt med hensyn til de personsager, de som følge af bestyrelseshverv, andet tillidshverv eller medarbejderskab får kendskab til. For samtlige rådgivere gælder, at de har tavshedspligt med hensyn til de sager, de kommer i berøring med. Rådgivningssamtaler må alene refereres til andre rådgivere i Adoption & Samfund. Al anden omtale af samtalernes indhold skal gengives på en måde, der sikrer den opkaldendes fulde anonymitet. En rådgiver må således gerne diskutere en sag med en anden rådgiver for at kunne give det bedste råd overfor medlemmet. Desuden er man altid velkommen til at kontakte en af de andre rådgiver-kolleger eller koordinatorerne, hvis man akut har behov for at få snakket om en aktuel samtale eller andet. Det er generelt en god ide, at rådgiverne indbyrdes bruger hinanden som sparringspartnere. At råde i en samtale o Først og fremmest - giv din opkalder tid og lyt. Du er der for dem. o Det er vigtigt, at man som rådgiver kender sit område og sine begrænsninger (central, faglig, specielt emne) og henviser til en anden rådgiver, når rådgivningen går ud over det område, man repræsenterer, eller man føler sig kompetent til. Er man i tvivl, kan man afklare spørgsmålet sammen med rådgivningskoordinatoren. Dvs. rådgiv kun om det, du ved noget om - ellers henvis videre! o Tilbyd altid den der ringer dig op, at vedkommende kan ringe tilbage igen. o Husk, at dem, der henvender sig, ikke behøver at være medlemmer af A&S for at modtage vores hjælp. Sagsbehandlingen kan bestå i o mundtlig kontakt med her og nu rådgivning o rådgivning ud fra sagsakter: læse sagen igennem og give mundtlig rådgivning. Evt. kan man - hvis man føler sig rustet til det, og det forekommer hensigtsmæssigt - være behjælpelig med udformning af breve til myndighederne og de formidlende organisationer. Breve skal dog altid sendes i den rådgivnings-søgendes navn ikke i foreningens navn. o kontakt til myndighed eller formidlende organisation, på vegne af den adoptionssøgende (det bør absolut være en undtagelse, og det bør overvejes nøje, om man ikke kan ruste medlemmet til selv at tage kontakten!!!) 12

12 Kurser og Arrangementer i Adoption & Samfund Der er rig tradition for, at vi i foreningen afholder arrangementer faglige temadage, kurser, aftenmøder, sociale udflugter og meget mere. Du kan som aktiv i en lokalforening eller en interessegruppe søge HB om tilskud til jeres arrangementer. Dette kan ske enten i form af underskudsgaranti til det enkelte arrangement, eller ved direkte tilskud, hvis der er tale om et såkaldt konceptkursus. Se nedenfor for vejledninger hertil. Det er bl.a. arrangementer, hvis indhold og mål er Post Adoption Service (PAS) eller større børn/unge, som bevilges tilskud. Der kan endvidere søges tilskud til deltagelse i eksterne kurser og foredrag samt rejser. Derimod kan rent sociale arrangementer som f.eks. fastelavns-, sommer- eller juletræsfester som udgangspunkt ikke få tilskud. Skemaer til brug for ansøgning/afregning af tilskud til arrangementer fra HB findes i bilagene bagerst i mappen. Ansøgninger om tilskud skal i god tid før arrangementets afholdelse sendes til foreningens kasserer, som så sørger for, at ansøgningen behandles i HBs Administrationsgruppe. Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren kan ligeledes rettes til kassereren, som også gerne leverer en elektronisk version af de relevante skemaer. Arrangementerne kan være lukkede, så kun medlemmer af Adoption & Samfund kan deltage, eller de kan være åbne for alle interesserede. Det er legalt at opkræve deltagergebyr, og gebyret kan differentieres, så ikke-medlemmer betaler mere end medlemmer. For at begrænse den økonomiske risiko vil det være en god ide at kræve indbetaling af deltagergebyr som forudsætning for tilmelding til et arrangement. En inspirationsliste med en række eksempler på tidligere afholdte kurser og arrangementer kan findes på adressen så kan du lade dig inspirere eller måske genoplive en gammel succes. Hvis du har spørgsmål vedr. kurser, ideer til kurser eller brug for hjælp til at få lavet ét, så kan du altid henvende dig til HB. Vedr. underskudsgaranti til lokalforeninger og interessegrupper Tilskud til arrangementer i lokalforeninger og interessegrupper gives altid som underskudsgaranti, så disse tilskud ikke medvirker til at skabe overskud på arrangementer. Ved at bruge underskudsgaranti kan I planlægge arrangementer, der indebærer en større økonomisk risiko, end I som forening lige kan bære. I skal fortsat have et realistisk budget, men viser et arrangement sig mod forventning ikke at kunne løbe rundt, dækker hovedforeningen underskuddet undtaget de første kr Jeres andel vil således altid være minimum kr Det kræver en forudgående aftale med HB, når hovedforeningen skal dække resten af et eventuelt underskud. Arrangementet kan eventuelt laves i samarbejde med andre lokalforeninger eller interessegrupper. Dermed kan I dele udgiften på kr imellem jer, og der er mulighed for at opnå højere tilskud. Vedr. Koncept - pakke - kurser Hvis du har en god ide til et kursus hvorfor så ikke lade rigtig mange få glæde af det? 13

13 Der er ingen grund til, at hver lokalforening eller interessegruppe skal genopfinde den dybe tallerken, sammensætte geniale programmer, der allerede er lavet før i lignende versioner, eller at alle skal forhandle med de samme oplægsholdere med dårlige honoraraftaler til følge. Koncept-pakken gælder både for temadage og for aftenmøder. Når en lokalforening/interessegruppe laver et interessant arrangement som koncept-pakke, udbydes det forskellige steder samtidig, hvorved honorar mv. kan forhandles og aftales samlet med oplægsholder. Dvs. andre lokalforeninger/interessegrupper kan koble sig på en undervisningspakke, der indeholder tema, aftaler med oplægsholder, aftalt honorar samt materialer til brug ved annoncering. Hovedbestyrelsen støtter med udgiften til undervisningspakken dvs. honorar til oplægsholder samt transportudgifter. De enkelte lokalforeninger/interessegrupper står selv for at finde et sted til afvikling af arrangementet, annoncering samt fastsættelse af de lokale rammer, herunder niveau for forplejning og lokaler samt priser for deltagelse. Der skal udarbejdes et budget vedr. dette, som skal godkendes af HB. Al over/underskud afregnes med hovedforeningen. Betingelser og hvordan man søger Der er udarbejdet et ansøgningsskema og et skema til afregning af tilskud for et bevilget arrangement (se bilag) til brug for de to tilskudsformer. Tilskud fra HB forudsætter altid: o adgang for alle medlemmer af Adoption & Samfund (og ikke blot de i egen lokalforening eller interessegruppe) o annoncering direkte til egne medlemmer og medlemmer af nabo lokalforeninger o annoncering af arrangementet i bladet Adoption & Samfund o annoncering af arrangementet på foreningens elektroniske kalender kal.adoption.dk o realistisk budget er udarbejdet og medsendt ansøgningen o evaluering af arrangementet efter afholdelsen Underskudsgaranti 1. Lokalforeningen, landegruppe/interessegruppe får en ide til et arrangement eller andet inden for det, der kan søges tilskud til. 2. Enten arrangerer flere lokalforeninger i fællesskab, evt. i fællesskab med en interessegruppe, eller der koordineres med de nærmeste lokalforeninger, så der ikke afholdes lignende arrangementer der. 3. I står for alt det praktiske med f.eks. oplægsholdere, lokaler, forplejning, planlægning af rejse, tilmeldinger, opkrævning af deltagergebyr osv. 4. Lokalforeningen/foreningerne dækker op til kr ,- af underskuddet. 5. Budget og ansøgning indsendes i god tid til Hovedbestyrelsen (kassereren), der så evt. kommenterer budgettet og giver accept på underskudsgaranti. 6. Arrangementet skal annonceres i bladet Adoption & Samfund (bemærk bladets deadline nederst i kolofonen) såvel som foreningens web-kalender, således at medlemmer, der ikke er hjemmehørende i den/de arrangerende forening/er, har mulighed for at tilmelde sig. 7. Arrangementet afvikles. 8. Evaluering af arrangementet og afregningsskema med kopi af bilag indsendes til kassereren (også hvis der ikke bliver brug for underskudsgarantien). 9. Tilskud udbetales. 14

14 Koncept-pakke kurser 1. I skal sammensætte et program og finde oplægsholdere. 2. I skal finde en eller flere lokalforeninger/interessegrupper, som også gerne vil gennemføre jeres kursus (I kan få hjælp fra Hovedbestyrelsen til denne koordinering). I skal være 2-5 lokalforeninger/interessegrupper i alt. 3. I forhandler centralt datoer og honorar med oplægsholder(-ne) 4. De enkelte lokalforeninger/interessegrupper finder steder, der er velegnede til kursets gennemførelse, sørger for forplejning, opkrævning af deltagergebyr, tilmeldinger mv. 5. I laver budget for oplægsholdernes totale honorar + transport-udgifter samt over de enkelte lokalforeningers/interessegruppers omkostninger for gennemførelse (lokaleleje, forplejning og andet). Budgettet sendes til godkendelse i Hovedbestyrelsen via kassereren. 6. I laver en fælles annonce, hvor samtlige datoer, steder og tilmeldingsoplysninger annonceres. Der skal laves én samlet annonce, da potentielle deltagere fra start skal kunne tage stilling til, hvor i landet og hvilken dato, de ønsker at deltage. 7. I sender annoncen til bladet Adoption & Samfund (bemærk bladets deadline nederst i kolofonen) og til web-kalenderen 8. I modtager tilmeldinger og finpudser lokalt og gennemføre jeres arrangement 9. Evaluering af arrangementet, afregningsskema og bilag vedr. honorar og transport for oplægsholdere indsendes til kassereren, som derpå betaler regningerne. 15

15 Regnskab Lokalforeningerne skal jf. vedtægterne udarbejde regnskab for regnskabsåret, som løber fra 1. juli til 30. juni. Der er ikke udarbejdet en særlig regnskabsinstruks, men almindelige regnskabsprincipper bør anvendes. Det er således hensigtsmæssigt, at der udføres en løbende og omhyggelig bogføring af indtægter og udgifter. Dermed lettes opgaven med at udarbejde årsregnskab og den efterfølgende revision betydeligt. Et eksempel på et årsregnskab findes som bilag. 16

16 Samarbejdspartnere & andre nyttige links Justitsministeriet Adoption hører under Justitsministeriet, og området bliver varetaget af Familiestyrelsen, som tidligere hed Civilretsdirektoratet. Familiestyrelsen Familiestyrelsen står for de obligatoriske, adoptionsforberedende kurser, som er fase 2 i godkendelsesforløbet. Den formelle adoptionsproces samt love og regler for adoption er beskrevet på styrelsens hjemmeside. Familiestyrelsen Kristineberg København Ø Tlf ( ) Hjemmeside: Adoptionsnævnet Under Familiestyrelsen hører Adoptionsnævnet, som er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Det behandler klager over afgørelser truffet af adoptionssamrådene og de formidlende organisationer, f.eks. afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant. Adoptionsnævnet fører også tilsyn med adoptionssamrådene og de formidlende organisationer samt indsamler, bearbejder og formidler viden om adoption. Adoptionsnævnet har samme adresse og telefonnummer som Familiestyrelsen. Hjemmeside: Statsforvaltningerne Fra 1. januar 2007 varetager de lokale statsforvaltninger godkendelsen af adoptanter til adoption. Hjemmeside: De formidlende organisationer Der er to organisationer i Danmark, der formidler børn fra udlandet: DanAdopt og AC Børnehjælp. DanAdopt Hovedgaden 24, Birkerød tlf Hjemmeside: 17

17 AC Børnehjælp Elkjærvej 31 Postboks Åbyhøj Tlf Hjemmeside: Koreaklubben Koreaklubben er en dansk forening for adopterede fra Korea. Tlf Hjemmeside: Koreaklubben udgiver bladet Ch ingu. LFUB Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse Vendersgade Kbh. K Tlf Hjemmeside: Foreningen udgiver bladet Kimen. Nordisk samarbejde Adoption & Samfund er repræsenteret i Nordic Adoption Council, som er en sammenslutning af nordiske adoptionsorganisationer. De fleste af disse er formidlende organisationer, som også varetager netværk for adoptivfamilier og adopterede. Der er links til de nordiske organisationer på vores hjemmeside. Andre frivillige foreninger Adoption & Samfund deltager også i et netværk med andre frivillige foreninger. Bl.a. bruges dette samarbejde til at udveksle erfaringer om hinandens aktiviteter, udvikle rådgivningerne mv. Du kan læse mere om andre foreninger og rådgivningsmuligheder i pjecen 'Nogen at tale med', som er udgivet af Københavns Kommune i Besøg også hjemmesiden hos Center for frivilligt socialt arbejde, som bl.a.udbyder gratis kurser. 18

18 Oversigt over Adoption & Samfunds temanumre og foldere Temanumre Sent adopterede børn 2009, nr. 3 Adoptionsformidling 2008, nr. 3 Fortællinger om hjem 2007, nr. 6 (særtillæg) Adoptionspolitik 2007, nr. 5 Tilknytning 2007, nr. 3 Søskende 2006, nr. 3 Dansk adoption 2005, nr. 2 Diskrimination 2004, nr. 5 Voksne adopterede 2003, nr. 5 Eneadoptanter 2002, nr. 5 Adoption og Samfund 25 års jubilæum 2002, nr. 2 Litteratur om adoption 2005 Den nye lov 2001, nr. 5 Skolestart 2001, nr. 3 Store børn 1993, nr. 1 Adoption af større børn 1991, nr. 4 Adoptivbørn i institution/skole 1989, nr. 1 Sri Lanka 1988, nr. 2 Det 1. møde med barnet 1987, nr. 6 Barnets ankomst og første tid 1986, nr. 7 Artikler i bladet incl. temanumre fra december 1996 og frem kan findes via adressen: Her kan også de seneste årgange af bladet downloades som pdf-filer i fuld version. Numrene fra 1990 og frem kan rekvireres hos Adoption & Samfund. De øvrige kan ses på biblioteket. Oversigt over foldere Adoption & Samfund 2010 (introduktionsfolder) Adoptionsrådgivning før, under og efter adoptionen Adoptivbørn i klassen? (informationer og råd til lærere om at have adoptivbørn i klassen): Når adoptivbørn skal passes (informationer og råd til personale, der passer adoptivbørn): Råd og vink til forældre, der skal modtage adoptivbørn: Adopteret og voksen (folder til unge og voksne adopterede) Adoption (præsentation af organisationer i Danmark, der beskæftiger sig med adoption) Folderne kan hentes på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens sekretær. 19

19 Bilag 20

20 21

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere