VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen"

Transkript

1 VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010

2 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter, foreningstelefon, o Mødevirksomhed o Rådgivning o Etiske retningslinier o Kurser og arrangementer o Regnskab o Samarbejdspartnere & andre nyttige links o Oversigt over Adoption & Samfund s temanumre og foldere o Bilag Denne VIP-mappe udleveres til alle nye aktive i Adoption & Samfund, dvs. bl.a. til nyvalgte lokalforeningsbestyrelsesmedlemmer og nye rådgivere. En opdateret version af VIP-mappen vil fremover kunne findes på hjemmesiden. VIP-mappe version januar 2010 v. Louise Svendsen og Jørn K. Pedersen 2

3 Velkommen! Velkommen som aktiv i Adoption & Samfund - vi håber, du vil finde arbejdet inspirerende, spændende og lærerigt! Du får hermed en orientering om foreningen, men du bør også søge information på vores hjemmeside: Orienteringen omfatter information både til nye bestyrelsesmedlemmer og til nye rådgivere, hvorfor alle afsnit ikke nødvendigvis er lige relevante for alle. Det er dog vort håb, at vi ved at holde informationen samlet giver et bedre indtryk af foreningens tilbud og aktiviteter. Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for adoptivfamilier og voksne adopterede. Foreningen har ca medlemmer og drives primært af frivillig arbejdskraft. Organisatorisk har Adoption & Samfund tidligere bestået af en hovedbestyrelse (HB) og en lokalforening (LF) i hvert af de tidligere amter. På landsgeneralforsamlingen i november 2006 blev det imidlertid besluttet, at lokalforeningerne i 2007 skulle tilpasses den nye offentlige struktur, hvor de lokale statsforvaltninger overtog amternes rolle som myndighed på adoptionsområdet. Der findes en statsforvaltning i hver region, og den enkelte statsforvaltning kan have flere afdelingskontorer i regionen. En lokalforenings geografiske udstrækning omfatter nu et antal kommuner i samme region. I hver region er der etableret et statsforvaltningsudvalg, som består af ét medlem udpeget af HB samt 1-2 medlemmer udpeget af hver lokalforeningsbestyrelse i regionen. Endvidere er der til foreningen knyttet en række lande- og interessegrupper. Både lokalforeninger, lande- og interessegrupper kan have selvstændige hjemmesider links hertil kan findes på Adoption & Samfund har en omfattende rådgivningsvirksomhed, som varetages af erfarne adoptivforældre og professionelle fagfolk (blandt andre læge, sundhedsplejerske, psykolog og talepædagog). Foreningen driver også Adoptionslinjen, hvortil alle kan ringe og søge rådgivning. Adoption & Samfund er foreningens blad, som udkommer seks gange om året. Som aktiv i Adoption & Samfund inviteres du hvert år til landsgeneralforsamling, landsmøde og et VIP-møde, hvor du har mulighed for at møde ligesindede og for at blive klogere på forskellige adoptionsrelaterede emner. Endvidere har du bl.a. via lokalforeningen mulighed for selv at medvirke til at arrangere møder og kurser med relation til adoption. Arrangementer om adoption bliver annonceret i Adoptionskalenderen, som kan ses på hjemmesiden og i uddrag på bagsiden af foreningens blad.

4 Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til et af medlemmerne af HB eller rådgivningskoordinatoren. Navne og telefonnumre kan du finde i bladet eller på hjemmesiden. Vi glæder os til samarbejdet, og ønsker dig velkommen blandt de aktive! Venlig hilsen Adoption & Samfund 4

5 Praktiske oplysninger Foreningen Adoption & Samfund Teglvej 4, Frifelt 6780 Skærbæk tlf Medlemsadministration Adoption & Samfund Medlemsadministrationen (Under omlægning) Telefon Foreningens officielle telefon ( ) passes af foreningens sekretær. Der kan evt. lægges besked på telefonsvareren. Øvrige telefonnumre (diverse rådgivere, hovedbestyrelsesmedlemmer m.fl.) kan findes i bladet og på hjemmesiden, se også nedenfor. For de aktive i foreningen foregår kommunikationen næsten udelukkende via . Som aktiv kan du komme på VIP-listen, så du modtager nyheder, referater, mødeindkaldelser og lignende pr. . Normalt vil du modtage en invitation og en vejledning, så du kan komme på VIP-listen, når du begynder som aktiv i foreningen, men tilmelding kan indtil videre også ske via til Brevpapir Foreningen har sit eget brevpapir med logo, som kan findes elektronisk her Husk at tilpasse navn og adresse mv. nederst på siden før brug. Økonomi Lokalforeningerne opkræver ikke selv kontingent hos medlemmerne, men modtager i stedet et lokalforeningstilskud fra hovedforeningen til driften. Tilskuddet, som udbetales hvert år omkring 1. februar, består af et grundbeløb på kr samt et beløb på kr. 45 pr. medlem i lokalforeningen (i 2009). Der sker en årlig regulering af tilskuddet med en krone pr. medlem. Medlemsantallet opgøres hvert år pr. 31. december. Hvis lokalforeningens seneste regnskab udviser en formue, som overstiger kr. 100 pr. medlem, reduceres tilskuddet med det overstigende beløb. En lokalforening har dog mulighed for efter aftale med HB at undgå reduktion af tilskuddet, hvis man er ved at spare op til et særlig dyrt arrangement. For små lokalforeninger (læs Bornholm) gælder den særregel, at formuen skal overstige kr , før tilskuddet reduceres. Dækning af udgifter Udgifter til møder, transport m.m. i hovedforeningen dækkes af Adoption & Samfund mod fremsendelse (evt. via ) af bilag til kassereren. Kørsel i egen bil afregnes i øjeblikket med 2,5 kr./km. Dækning af udgifter for aktiviteter i lokalt regi (transport, møder, telefonmøder mv.) aftales og dækkes internt i de enkelte lokalforeninger og interessegrupper. 6

6 Hjemmesiden: Adresser på rådgivere, hovedbestyrelsesmedlemmer, lokalforeningsformænd og andre aktive medlemmer finder du i bladet og på hjemmesiden. Det er også på hjemmesiden, du kan holde dig opdateret med, hvad der ellers sker i foreningen. Ligeledes er der lagt diverse praktisk information på hjemmesiden - til brug for rådgivere, kursusarrangører med flere. Vedtægter for hovedforeningen og for lokalforeningerne kan også findes på hjemmesiden - alle aktive opfordres til at orientere sig om vedtægternes indhold. Endelig opfordres alle aktive også til at gennemlæse de seneste generalforsamlingsreferater, som ligeledes er at finde på hjemmesiden. Det bemærkes, at der i øjeblikket arbejdes på en gennemgribende opdatering af hjemmesiden. 7

7 Mødevirksomhed Bestyrelsesmøder HB mødes ca. seks gange om året, og møderne holdes på skift øst eller vest for Storebælt, så det ikke altid er de samme medlemmer, der har lang transport til møderne. Lokalforeningerne aftaler selv deres møder, der oftest foregår hjemme hos lokalbestyrelsens medlemmer på skift. Det er dog også en mulighed at låne/leje mødelokaler ude i byen. Generalforsamlinger Lokalforeningerne holder generalforsamling i tidsrummet fra den 1. september til den 15. oktober. Her vælger man bl.a. lokalbestyrelsesmedlemmer og delegerede til landsgeneralforsamlingen, som finder sted i november. Læs mere om generalforsamlinger i vedtægterne bemærk især at generalforsamlingen skal indkaldes senest 21 dage før afholdelse! Landsmøde og VIP-kursus Landmødet er åbent for alle medlemmer af Adoption & Samfund og foregår normalt en weekend i marts eller april. Deltagelse er gratis for aktive medlemmer i foreningen, men deltagerbegrænsning vil kunne forekomme afhængig af plads og økonomi. Øvrige medlemmer kan deltage i det omfang, der er plads, og eventuelt mod en vis egenbetaling. Som udgangspunkt arrangeres landsmødet i samarbejde mellem HB og en af lokalforeningerne. Stedet for afholdelse af landsmødet fastlægges i så fald af den involverede lokalforening. I de seneste par år har HB dog selv arrangeret landsmødet. På landsmødet er der foredrag, gruppearbejde og diskussioner omkring et eller flere temaer. Her får man også socialt samvær og mulighed for at udveksle erfaringer og lære hinanden at kende på tværs i foreningen. Endvidere afholder HB et årligt VIP-møde for de aktive i foreningen. Her tilbydes bl.a. foredrag, gruppearbejde og diskussioner om foreningens virksomhed på forskellige områder, herunder rådgivning. VIP-mødet er således et mødested for de aktive VIP er i foreningen. Mødet finder normalt sted i januar eller februar måned. Redaktionsmøder Bladet Adoption & Samfund redigeres af et antal medlemmer af foreningen. Redaktionen fastsætter selv deres redaktionsmøder. Redaktionen er uafhængig af, men arbejder tæt sammen med HB. Bladet er åbent for bidrag fra alle medlemmer. Andre møder Der kan nedsættes ad hoc grupper omkring specielle temaer med deltagelse af alle grene af foreningen. Nogle møder foregår som telefonmøder, hvor flere kan deltage. Telefonmøder Nogle møder, herunder måske også bestyrelsesmøder, kan med fordel afholdes som telefonmøder i stedet for at bruge tid og penge på lang transport. Det kræver blot, at der foreligger en klar dagsorden, som er kendt af mødedeltagerne på forhånd, og at der udpeges en mødeleder. I øjeblikket er telefonmøde-løsningen på tlf den billigste, men check evt. selv mulighederne. Bemærk at det kan være billigst at deltage i et telefonmøde fra en mobiltelefon! Messenger, Skype og andre IP samt chat-programmer tilbyder ofte en internetbaseret løsning til møder, som ikke koster mere end internet-opkoblingen, dvs. de er gratis, hvis man har bredbånd. 8

8 Rådgivning Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af adoptionen. Rådgivningen blev skabt for at imødekomme adopterede og adoptanters behov for at tale med én, der virkelig forstår og har indsigt i adoption, enten fordi de har beskæftiget sig professionelt med det igennem længere tid, eller fordi de har egne personlige erfaringer at øse af. Gruppen af rådgivere er sammensat, så den dækker de mest almindelige problemstillinger, adoptivfamilier står overfor. Således er der mulighed for at få rådgivning både før, under og efter adoptionen ved lægmænd såvel som fagfolk. Alle er velkomne til at gøre brug af rådgivningen det være sig adoptanter, adopterede, studerende der skal skrive opgave, professionelle der har brug for sparring til deres daglige arbejde eller journalister, der søger mere viden. Hvad enten man er medlem af foreningen eller ej, kan man altid kontakte os. Foreningens rådgivere er opdelt i forskellige kategorier: 1. Sagsrådgivere (sagsbehandling) 2. Faglige rådgivere (professionelle fagfolk som. læge, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, speciallærer, talepædagog, psykolog og socialrådgiver) 3. Forælderrådgivere (forskellige temaer som Adoption af større børn, Adoption af danske børn, Adoption af præmature børn, Tab af barn i forslag, Eneadoption, Skoleproblemer samt Ventelistefrustrationer) 4. Adoptionslinjen (betjenes af adopterede) Som hovedregel anbefales du at kontakte en sagsrådgiver i spørgsmål knyttet til ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med adoption, og en faglig rådgiver, når du har brug for professionel vejledning f.eks. i forbindelse med, at du stilles barn i forslag, eller når problemer opstår efter adoptionen er gennemført. En forælderrådgiver er god, hvis du har brug for at vende din situation med en ligesindet, som kender til at sidde med problemerne selv. På Adoptionslinjen har du mulighed for at tale med en voksen adopteret. Rådgivningen er gratis og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med én. Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har 'vis nummer', så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv 'skjule' det. Vi har alene mulighed for at støtte og rådgive via mail og telefon og herigennem ruste dem, der henvender sig, til at blive bedre til at tackle hverdagens problemer samt blive klar i samarbejdet med de professionelle, der omgiver dem og deres familie. Således påtager vi os ikke at lave egentlige udredninger, mødes med brugeren eller myndigheder og øvrige professionelle omkring dem, ligesom vi heller ikke kan påtage os at lave skrivelser med videre. Alle er velkomne til at bruge vores rådgivere flere gange, og vi er glade for at følge op på de problemer, vi bliver bekendt med. I nogle situationer kan vi dog se os nødsaget til at henvise den enkelte videre til et tilbud med flere muligheder end det, vi kan tilbyde via den frivillige rådgivning. 9

9 Rådgiverne får løbende supervision, samt faglige opdateringer og inputs via mail og vores VIP-møde. Vi har vores egen etiske guideline, og som sagt er samtalen altid fortrolig. Endvidere kan rådgiverne løbende trække på hinanden og rådgivningskoordinatorerne for udveksling af erfaringer, støtte i svære rådgivningssager med videre. Den aktuelle liste over rådgiverne og deres kontaktoplysninger er altid at finde på samt i vores blad, Adoption & Samfund. Foreningen tilbyder også at være kontaktperson for netværk omkring specielle adoptionsrelaterede emner. Lokalforeningerne kan derudover tilbyde at formidle kontakt mellem kommende og nuværende adoptanter, som ønsker at danne Adoptionsgrupper - et netværk af ligestillede familier - Selvhjælpsgrupper, et lokalt netværk i form af en gruppe af ligestillede familier. For optagelse i en gruppe skal man rette henvendelse til sin lokalforening. Endelig har Adoption & Samfund en række praktiske råd vedr. modtagelse af barn, og vi har udgivet foldere om skolestart og når adoptivbørn skal passes foruden diverse temablade. Se mere her: samt i oversigten over temanumre Sagsrådgivere: En sagsrådgiver er specialiseret i at rådgive i problemer forud for godkendelse, adoption og modtagelse af barn. Rådgiveren er med i et team af rådgivere. Sagsrådgiveren har specielt indsigt i forholdene omkring de formidlende organisationer og adoptionsmyndighederne. Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til adressen: For egentlig rådgivning i adoptionssager er det bedre at henvende sig telefonisk til en af rådgiverne især hvis det drejer sig om lidt mere komplicerede sager, f.eks.: o o o o Rådgivning i sager, hvor afslag om godkendelse kan forventes Rådgivning i anke- og klagesager Rådgivning ved problemer med godkendelse af barn i forslag Rådgivning ved problemer i forhold til de formidlende organisationer Faglige rådgivere: De faglige rådgivere er professionelle fagfolk med mangeårig adoptionserfaring, der stiller deres faglighed frivilligt til rådighed for foreningen. Mange af dem har selv en personlig erfaring med adoption. Vi opdaterer og udbygger løbende listen, og aktuelt dækkes følgende fagområder: Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Sundhedsplejerske: Rådgiver om den gensidige tilknytningsproces mellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse med søvn, måltider og andre dagligdags ting som pusling og bad. Desuden vejledning i, hvordan man som forældre hjælpe sit barn bedst muligt gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie. Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler. 10

10 Speciallærer: Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelser om en særlig undervisningsindsats i skolen. Talepædagog & speciallærer: Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer eventuelt med den lokale talepædagog. Psykolog: Rådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier. Herudover kan psykologen medvirke til at videreformidle eventuelle behov for længerevarende indsats til relevante behandlere og/eller instanser. Socialrådgiver: Tilbyder råd og vejledning om det at samarbejde med sociale myndigheder. dvs. at finde vej i systemerne, rådgivning om lov og ret herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde kommunens afgørelse, men bistå med vejledning om muligheder for at anke en afgørelse. Forælderrådgivere: Forælderrådgiverne er alle garvede adoptivforældre med personlige erfaringer inden for forskellige emner såvel som erfaring fra foreningens medlemmer. De er ikke fagfolk, men gode at tage en snak med, når man har brug for at vende sin situation med en, der selv har prøvet noget tilsvarende. De forskellige temaer, som der rådgives i, er: Ventelistefrustrationer: Rådgivning om at håndtere den situation, som kan overvælde én, når man er i et adoptionsforløb, og man oplever, at forløbet ikke går som forventet, eller når det opleves som vanskeligt at klare ventetiden. Adoption af danske børn: Rådgivning om anonym adoption af danske børn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelse med familie- eller stedbarnsadoption. Adoption af større børn: Rådgivningssamtaler samt mulighed for kontakt til andre familier, der har modtaget større børn. Disse familier tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring de problemer, der kan være forbundet hermed. Adoption af præmature børn: Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag eller at have et præmaturt barn. Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen. Tab af barn i forslag: Rådgivning som hjælp og støtte til dem, der har mistet et barn, som de har haft i forslag og været godkendt til. Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Adoptionslinjen: Adoptionslinjen betjenes af voksne adopterede og alle kan henvende sig til dem, hvis de gerne vil have råd og vejledning fra en adopteret. De kan få råd og vejledning i alle spørgsmål omkring adoption set fra en adopterets synsvinkel samt information om søgning af oplysninger om oprindelse. Det praktiske arbejde med søgningen kan vi dog ikke påtage os. 11

11 Etiske retningslinier for aktive i Adoption & Samfund Tavshedspligt Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer med tillidshverv i Adoption & Samfund, lokalforeninger eller interessegrupper samt eventuelt udefra kommende arbejdskraft (jf. 4, stk. 10 i foreningens vedtægter), har tavshedspligt med hensyn til de personsager, de som følge af bestyrelseshverv, andet tillidshverv eller medarbejderskab får kendskab til. For samtlige rådgivere gælder, at de har tavshedspligt med hensyn til de sager, de kommer i berøring med. Rådgivningssamtaler må alene refereres til andre rådgivere i Adoption & Samfund. Al anden omtale af samtalernes indhold skal gengives på en måde, der sikrer den opkaldendes fulde anonymitet. En rådgiver må således gerne diskutere en sag med en anden rådgiver for at kunne give det bedste råd overfor medlemmet. Desuden er man altid velkommen til at kontakte en af de andre rådgiver-kolleger eller koordinatorerne, hvis man akut har behov for at få snakket om en aktuel samtale eller andet. Det er generelt en god ide, at rådgiverne indbyrdes bruger hinanden som sparringspartnere. At råde i en samtale o Først og fremmest - giv din opkalder tid og lyt. Du er der for dem. o Det er vigtigt, at man som rådgiver kender sit område og sine begrænsninger (central, faglig, specielt emne) og henviser til en anden rådgiver, når rådgivningen går ud over det område, man repræsenterer, eller man føler sig kompetent til. Er man i tvivl, kan man afklare spørgsmålet sammen med rådgivningskoordinatoren. Dvs. rådgiv kun om det, du ved noget om - ellers henvis videre! o Tilbyd altid den der ringer dig op, at vedkommende kan ringe tilbage igen. o Husk, at dem, der henvender sig, ikke behøver at være medlemmer af A&S for at modtage vores hjælp. Sagsbehandlingen kan bestå i o mundtlig kontakt med her og nu rådgivning o rådgivning ud fra sagsakter: læse sagen igennem og give mundtlig rådgivning. Evt. kan man - hvis man føler sig rustet til det, og det forekommer hensigtsmæssigt - være behjælpelig med udformning af breve til myndighederne og de formidlende organisationer. Breve skal dog altid sendes i den rådgivnings-søgendes navn ikke i foreningens navn. o kontakt til myndighed eller formidlende organisation, på vegne af den adoptionssøgende (det bør absolut være en undtagelse, og det bør overvejes nøje, om man ikke kan ruste medlemmet til selv at tage kontakten!!!) 12

12 Kurser og Arrangementer i Adoption & Samfund Der er rig tradition for, at vi i foreningen afholder arrangementer faglige temadage, kurser, aftenmøder, sociale udflugter og meget mere. Du kan som aktiv i en lokalforening eller en interessegruppe søge HB om tilskud til jeres arrangementer. Dette kan ske enten i form af underskudsgaranti til det enkelte arrangement, eller ved direkte tilskud, hvis der er tale om et såkaldt konceptkursus. Se nedenfor for vejledninger hertil. Det er bl.a. arrangementer, hvis indhold og mål er Post Adoption Service (PAS) eller større børn/unge, som bevilges tilskud. Der kan endvidere søges tilskud til deltagelse i eksterne kurser og foredrag samt rejser. Derimod kan rent sociale arrangementer som f.eks. fastelavns-, sommer- eller juletræsfester som udgangspunkt ikke få tilskud. Skemaer til brug for ansøgning/afregning af tilskud til arrangementer fra HB findes i bilagene bagerst i mappen. Ansøgninger om tilskud skal i god tid før arrangementets afholdelse sendes til foreningens kasserer, som så sørger for, at ansøgningen behandles i HBs Administrationsgruppe. Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren kan ligeledes rettes til kassereren, som også gerne leverer en elektronisk version af de relevante skemaer. Arrangementerne kan være lukkede, så kun medlemmer af Adoption & Samfund kan deltage, eller de kan være åbne for alle interesserede. Det er legalt at opkræve deltagergebyr, og gebyret kan differentieres, så ikke-medlemmer betaler mere end medlemmer. For at begrænse den økonomiske risiko vil det være en god ide at kræve indbetaling af deltagergebyr som forudsætning for tilmelding til et arrangement. En inspirationsliste med en række eksempler på tidligere afholdte kurser og arrangementer kan findes på adressen så kan du lade dig inspirere eller måske genoplive en gammel succes. Hvis du har spørgsmål vedr. kurser, ideer til kurser eller brug for hjælp til at få lavet ét, så kan du altid henvende dig til HB. Vedr. underskudsgaranti til lokalforeninger og interessegrupper Tilskud til arrangementer i lokalforeninger og interessegrupper gives altid som underskudsgaranti, så disse tilskud ikke medvirker til at skabe overskud på arrangementer. Ved at bruge underskudsgaranti kan I planlægge arrangementer, der indebærer en større økonomisk risiko, end I som forening lige kan bære. I skal fortsat have et realistisk budget, men viser et arrangement sig mod forventning ikke at kunne løbe rundt, dækker hovedforeningen underskuddet undtaget de første kr Jeres andel vil således altid være minimum kr Det kræver en forudgående aftale med HB, når hovedforeningen skal dække resten af et eventuelt underskud. Arrangementet kan eventuelt laves i samarbejde med andre lokalforeninger eller interessegrupper. Dermed kan I dele udgiften på kr imellem jer, og der er mulighed for at opnå højere tilskud. Vedr. Koncept - pakke - kurser Hvis du har en god ide til et kursus hvorfor så ikke lade rigtig mange få glæde af det? 13

13 Der er ingen grund til, at hver lokalforening eller interessegruppe skal genopfinde den dybe tallerken, sammensætte geniale programmer, der allerede er lavet før i lignende versioner, eller at alle skal forhandle med de samme oplægsholdere med dårlige honoraraftaler til følge. Koncept-pakken gælder både for temadage og for aftenmøder. Når en lokalforening/interessegruppe laver et interessant arrangement som koncept-pakke, udbydes det forskellige steder samtidig, hvorved honorar mv. kan forhandles og aftales samlet med oplægsholder. Dvs. andre lokalforeninger/interessegrupper kan koble sig på en undervisningspakke, der indeholder tema, aftaler med oplægsholder, aftalt honorar samt materialer til brug ved annoncering. Hovedbestyrelsen støtter med udgiften til undervisningspakken dvs. honorar til oplægsholder samt transportudgifter. De enkelte lokalforeninger/interessegrupper står selv for at finde et sted til afvikling af arrangementet, annoncering samt fastsættelse af de lokale rammer, herunder niveau for forplejning og lokaler samt priser for deltagelse. Der skal udarbejdes et budget vedr. dette, som skal godkendes af HB. Al over/underskud afregnes med hovedforeningen. Betingelser og hvordan man søger Der er udarbejdet et ansøgningsskema og et skema til afregning af tilskud for et bevilget arrangement (se bilag) til brug for de to tilskudsformer. Tilskud fra HB forudsætter altid: o adgang for alle medlemmer af Adoption & Samfund (og ikke blot de i egen lokalforening eller interessegruppe) o annoncering direkte til egne medlemmer og medlemmer af nabo lokalforeninger o annoncering af arrangementet i bladet Adoption & Samfund o annoncering af arrangementet på foreningens elektroniske kalender kal.adoption.dk o realistisk budget er udarbejdet og medsendt ansøgningen o evaluering af arrangementet efter afholdelsen Underskudsgaranti 1. Lokalforeningen, landegruppe/interessegruppe får en ide til et arrangement eller andet inden for det, der kan søges tilskud til. 2. Enten arrangerer flere lokalforeninger i fællesskab, evt. i fællesskab med en interessegruppe, eller der koordineres med de nærmeste lokalforeninger, så der ikke afholdes lignende arrangementer der. 3. I står for alt det praktiske med f.eks. oplægsholdere, lokaler, forplejning, planlægning af rejse, tilmeldinger, opkrævning af deltagergebyr osv. 4. Lokalforeningen/foreningerne dækker op til kr ,- af underskuddet. 5. Budget og ansøgning indsendes i god tid til Hovedbestyrelsen (kassereren), der så evt. kommenterer budgettet og giver accept på underskudsgaranti. 6. Arrangementet skal annonceres i bladet Adoption & Samfund (bemærk bladets deadline nederst i kolofonen) såvel som foreningens web-kalender, således at medlemmer, der ikke er hjemmehørende i den/de arrangerende forening/er, har mulighed for at tilmelde sig. 7. Arrangementet afvikles. 8. Evaluering af arrangementet og afregningsskema med kopi af bilag indsendes til kassereren (også hvis der ikke bliver brug for underskudsgarantien). 9. Tilskud udbetales. 14

14 Koncept-pakke kurser 1. I skal sammensætte et program og finde oplægsholdere. 2. I skal finde en eller flere lokalforeninger/interessegrupper, som også gerne vil gennemføre jeres kursus (I kan få hjælp fra Hovedbestyrelsen til denne koordinering). I skal være 2-5 lokalforeninger/interessegrupper i alt. 3. I forhandler centralt datoer og honorar med oplægsholder(-ne) 4. De enkelte lokalforeninger/interessegrupper finder steder, der er velegnede til kursets gennemførelse, sørger for forplejning, opkrævning af deltagergebyr, tilmeldinger mv. 5. I laver budget for oplægsholdernes totale honorar + transport-udgifter samt over de enkelte lokalforeningers/interessegruppers omkostninger for gennemførelse (lokaleleje, forplejning og andet). Budgettet sendes til godkendelse i Hovedbestyrelsen via kassereren. 6. I laver en fælles annonce, hvor samtlige datoer, steder og tilmeldingsoplysninger annonceres. Der skal laves én samlet annonce, da potentielle deltagere fra start skal kunne tage stilling til, hvor i landet og hvilken dato, de ønsker at deltage. 7. I sender annoncen til bladet Adoption & Samfund (bemærk bladets deadline nederst i kolofonen) og til web-kalenderen 8. I modtager tilmeldinger og finpudser lokalt og gennemføre jeres arrangement 9. Evaluering af arrangementet, afregningsskema og bilag vedr. honorar og transport for oplægsholdere indsendes til kassereren, som derpå betaler regningerne. 15

15 Regnskab Lokalforeningerne skal jf. vedtægterne udarbejde regnskab for regnskabsåret, som løber fra 1. juli til 30. juni. Der er ikke udarbejdet en særlig regnskabsinstruks, men almindelige regnskabsprincipper bør anvendes. Det er således hensigtsmæssigt, at der udføres en løbende og omhyggelig bogføring af indtægter og udgifter. Dermed lettes opgaven med at udarbejde årsregnskab og den efterfølgende revision betydeligt. Et eksempel på et årsregnskab findes som bilag. 16

16 Samarbejdspartnere & andre nyttige links Justitsministeriet Adoption hører under Justitsministeriet, og området bliver varetaget af Familiestyrelsen, som tidligere hed Civilretsdirektoratet. Familiestyrelsen Familiestyrelsen står for de obligatoriske, adoptionsforberedende kurser, som er fase 2 i godkendelsesforløbet. Den formelle adoptionsproces samt love og regler for adoption er beskrevet på styrelsens hjemmeside. Familiestyrelsen Kristineberg København Ø Tlf ( ) Hjemmeside: Adoptionsnævnet Under Familiestyrelsen hører Adoptionsnævnet, som er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Det behandler klager over afgørelser truffet af adoptionssamrådene og de formidlende organisationer, f.eks. afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant. Adoptionsnævnet fører også tilsyn med adoptionssamrådene og de formidlende organisationer samt indsamler, bearbejder og formidler viden om adoption. Adoptionsnævnet har samme adresse og telefonnummer som Familiestyrelsen. Hjemmeside: Statsforvaltningerne Fra 1. januar 2007 varetager de lokale statsforvaltninger godkendelsen af adoptanter til adoption. Hjemmeside: De formidlende organisationer Der er to organisationer i Danmark, der formidler børn fra udlandet: DanAdopt og AC Børnehjælp. DanAdopt Hovedgaden 24, Birkerød tlf Hjemmeside: 17

17 AC Børnehjælp Elkjærvej 31 Postboks Åbyhøj Tlf Hjemmeside: Koreaklubben Koreaklubben er en dansk forening for adopterede fra Korea. Tlf Hjemmeside: Koreaklubben udgiver bladet Ch ingu. LFUB Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse Vendersgade Kbh. K Tlf Hjemmeside: Foreningen udgiver bladet Kimen. Nordisk samarbejde Adoption & Samfund er repræsenteret i Nordic Adoption Council, som er en sammenslutning af nordiske adoptionsorganisationer. De fleste af disse er formidlende organisationer, som også varetager netværk for adoptivfamilier og adopterede. Der er links til de nordiske organisationer på vores hjemmeside. Andre frivillige foreninger Adoption & Samfund deltager også i et netværk med andre frivillige foreninger. Bl.a. bruges dette samarbejde til at udveksle erfaringer om hinandens aktiviteter, udvikle rådgivningerne mv. Du kan læse mere om andre foreninger og rådgivningsmuligheder i pjecen 'Nogen at tale med', som er udgivet af Københavns Kommune i Besøg også hjemmesiden hos Center for frivilligt socialt arbejde, som bl.a.udbyder gratis kurser. 18

18 Oversigt over Adoption & Samfunds temanumre og foldere Temanumre Sent adopterede børn 2009, nr. 3 Adoptionsformidling 2008, nr. 3 Fortællinger om hjem 2007, nr. 6 (særtillæg) Adoptionspolitik 2007, nr. 5 Tilknytning 2007, nr. 3 Søskende 2006, nr. 3 Dansk adoption 2005, nr. 2 Diskrimination 2004, nr. 5 Voksne adopterede 2003, nr. 5 Eneadoptanter 2002, nr. 5 Adoption og Samfund 25 års jubilæum 2002, nr. 2 Litteratur om adoption 2005 Den nye lov 2001, nr. 5 Skolestart 2001, nr. 3 Store børn 1993, nr. 1 Adoption af større børn 1991, nr. 4 Adoptivbørn i institution/skole 1989, nr. 1 Sri Lanka 1988, nr. 2 Det 1. møde med barnet 1987, nr. 6 Barnets ankomst og første tid 1986, nr. 7 Artikler i bladet incl. temanumre fra december 1996 og frem kan findes via adressen: Her kan også de seneste årgange af bladet downloades som pdf-filer i fuld version. Numrene fra 1990 og frem kan rekvireres hos Adoption & Samfund. De øvrige kan ses på biblioteket. Oversigt over foldere Adoption & Samfund 2010 (introduktionsfolder) Adoptionsrådgivning før, under og efter adoptionen Adoptivbørn i klassen? (informationer og råd til lærere om at have adoptivbørn i klassen): Når adoptivbørn skal passes (informationer og råd til personale, der passer adoptivbørn): Råd og vink til forældre, der skal modtage adoptivbørn: Adopteret og voksen (folder til unge og voksne adopterede) Adoption (præsentation af organisationer i Danmark, der beskæftiger sig med adoption) Folderne kan hentes på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens sekretær. 19

19 Bilag 20

20 21

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere