Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom"

Transkript

1 Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Betydning af partiel versus komplet faste ved udtagelse af enkeltblodprøver samt insulinanalyse ved brug af ELISA og RIA. 3. Fagdyrlægeopgave Lisbeth Boel Brandborg St. Merløse Dyreklinik, Februar 2010.

2 Summary: Equine Metabolic Syndrome (EMS) was described in It is a metabolic disease in horses characterized by adiposity, decreased insulin sensitivity resulting in hyperinsulinemia. Patients suffering from EMS are at increased risk of developing laminitis, which has enforced focus on describing the pathogenesis and consequences of the disease. The disease is diagnosed on clinical signs and elevated serum insulin- glucose and triglyceride values. Whether the IV glucose and insulin absorption test is necessary for a correct diagnosis is still an open question. The purpose of this study was to evaluate levels of serum triglyceride, glucose and insulin on obese horses in risk of having EMS, and impact of complete versus partial fasting on serum these blood value levels was evaluated. This study contained 40 horses with the clinical picture of EMS, 20 that had been completely fasted 10 hours before sampling and 20 that had 2 kg of hay available. The insulin levels were analyzed using a RIA DSL The insulin and glucose values varied significantly with complete versus partial fasting. Serum insulin levels were analyzed using a Willcoxon 2-sample test with a p-value of 0,04 and serum glucose levels were analyzed using a t-test with a p value of 0,045. This shows the importance of a standardized procedure when screening for EMS in order to make a correct interpretation of the lab results. The serum insulin levels were also measured using an equine insulin ELISA kit (mercodia) former validated for the use on equine serum. 20 normal horses were examined using the ELISA and their values were all under the cut-off for hyperinsulinemia. 17 cases were evaluated using both tests, and 2 had to be excluded due to errors in the reading of the result in the ELISA. The coefficient of correlation between the tests was 89. Resumé: Equin Metabolisk Syndrom (EMS) blev defineret i 2002 og er en stofskiftelidelse hos hest karakteriseret ved fedme og nedsat insulinfølsomhed med hyperinsulinæmi til følge. Patienter med EMS er i forøget risiko for at udvikle forfangenhed, hvilket har bragt stor fokus på denne lidelses patogenese og konsekvenser. Lidelsen diagnosticeres i praksis ofte på baggrund af det kliniske billede, samt forøgede serum insulin- glukose og triglycerid niveauer. Om IV glukose og insulin absorptionstest er nødvendig for en endelig diagnose står stadig til diskussion. Formålet med dette studie er at måle serum insulin, glukose og triglycerid hos obese heste, der er i risiko for at have EMS. Disse parametre måles hos komplet versus partielt fastede dyr for at teste betydningen af faste for niveauet at disse parametre på enkeltblodprøver. Dette studie indeholdt 40 heste med det kliniske billede på EMS: 20 heste blev komplet fastet 10 timer inden blodprøvetagning og 20 fik adgang til 2 kg hø 10 timer inden blodprøvetagning. Insulinniveauerne blev målt ved hjælp at RIA DSL Insulin- og glukoseniveauerne var signifikant forskellige ved de 2 tests. Ved en Wilcoxon two-sample test fandtes der en signifikant forskel mellem insulinniveauer (p=0,04), samt ved en t-test en signifikant forskel mellem glukoseniveauer (p=0,045). En ensretning af proceduren ved udtagelse af prøver er derfor essentiel for en korrekt Diagnostik af EMS Side 2

3 tolkning af resultaterne. Serum insulinniveauerne blev endvidere målt ved brug af et Equine Insulin ELISA (Mercodia) tidligere valideret til hest. 20 Normale heste lå alle indenfor normalniveauet. 17 komplet fastede heste blev evalueret ved begge tests, hvor 2 blev ekskluderet pga. for store afvigelser i aflæsningen af ELISA-kittet. Korrelationskoefficienten mellem de 2 tests kunne beregnes til 89. Introduktion: Termen Equin Metabolisk Syndrom (EMS) blev brugt første gang i 2002, hvor den blev knyttet til en stofskiftelidelse hos hest bestående af fedme og insulinresistens med forøget risiko for forfangenhed til følge (1). Grundlaget for den viden man i dag har inden for veterinær medicin er i store træk hentet i humanmedicinen, hvor der i 1988 blev beskrevet metabolisk syndrom med insulinresistens, hypertension og forøget risiko for hjertekarsygdomme et syndrom, der hos mennesker ofte er et forstadium til diabetes mellitus type II. Lidelsen er indenfor veterinær medicin endvidere beskrevet under termer som Perifer cushing syndrom, Insulin resistens syndrom, Equin Syndrom X, Omental Cushing Syndrom eller pre-laminitis Metabolisk Synsrom, PLMS (2,3). I den voksende mængde litteratur på området er termen Equin Metabolisk syndrom i dag den mest anvendte. Insulinresistens er defineret som en reduktion i insulins evne til at stimulere insulinfølsomme væv med hyperinsulinæmi til følge (1). Mekanismer for den nedsatte insulinfølsomhed kan være som følger: Reduktion i antallet af insulinreceptorer, defekte insulinreceptorer, forandring i insulins affinitet for receptoren eller defekt intracellulær signalering. I humanmedicinen er der beskrevet en defekt i den insulinafhængige glukose transporter GLUT 4, en teori der måske også kan appliceres på heste (4). Som følge heraf kræves der en højere serum insulinkoncentration for at opnå biologisk effekt på de perifere væv. I denne tilstand, hvor kroppen stadig er i stand til at kompensere for den nedsatte insulinfølsomhed, vil der derfor ofte ses hyperinsulinæmi og normoglycæmi. (1). Hos mennesker kan en længerevarende overproduktion af insulin resultere i betacelleudmattelse med ophør af produktion af insulin med udvikling af diabetes mellitus type II. Der er her tale om en ukompenseret insulinresistens med hypoinsulinæmi og hyperglycæi til følge. Der er i dag kun publiceret få studie af diabetes mellitus hos hest (5, 6). I det seneste studie konkluderes det, at denne diagnose er langt mere hyppig end først antaget, hvorfor der højst sandsynligt vil blive bragt mere fokus på denne lidelse i fremtiden (7). Den kliniske præsentation af heste med EMS indeholder en eller flere af følgende komponenter: Obesitet, der kan være både generel eller regional, er en helt central problemstilling. Fedtceller fungerer ikke blot som lager, men har vist sig at være aktive celler, der udskiller en lang række inflammationsmediatorer med stor betydning for stofskiftet, bla. fx TNF alfa, IL1 og 6, Leptin, adiponectin, resitin samt cortisol (8). Med udgangspunkt i den humane forskning er sammenhængen mellem fedme, insulinresistens udskillelsen af inflammationsmediatorer hos hest Diagnostik af EMS Side 3

4 også belyst. Der er således fundet sammenhæng mellem insulinfølsomhed og huldscore hos hest i flere studier (3,9,10,11). Af de undersøgte inflammationsmediatorer kunne der findes sammenhæng mellem Il-1 og insulinsensitivitet hos hest, samt en sammenhæng mellem TNFalfa protein hos hopper over 20 år (10). Endvidere er der fundet sammenhæng mellem leptinkoncentration og fedme (9,12), samt leptinkoncentration, fedme, nedsat insulin følsomhed og forøget risiko for laminitis (13). Nye studier har endvidere set sammenhæng mellem niveauet af TNF alfa og tidligere episoder af forfangenhed en sammenhæng, der af forfatteren også knyttes sammen med insulinresistens (14). Cortisol udskilles fra omentale fedtceller og hæmmer insulin (15). Heste med EMS alene har dog ikke forhøjet cortisolniveau, og test for cushing er hos heste, der alene lider af EMS, negativ (1). Derfor er betegnelsen Perifer Cushings syndrom egentlig ikke retvisende. Det kan dog ikke udelukkes, at heste der lider af EMS på et tidspunkt i livet udvikler cushing, eller at heste med cushing udvikler EMS som følge af cortisols indvirken på insulin (15). I klinikken anvendes ofte en subjektiv vurdering af patientens huld ud fra en skala fra 1-9 (16), hvor disse patienter ofte ligger i niveauet 7-9 (9). Endvidere er der også udviklet morfometriske målinger til såvel generel som regional fedme, hvor der knyttes faste værdier til de enkelte trin på ovennævnte huldskala. Som eksempel kan det nævnes, at en hest der har gjord:stangmålsratio på >1.26+/-0.01 ligger på trin 7 og derover (11). Udvikling af fedme og insulinresistens kan være såvel genetisk (9,17) som miljøbetinget, da insulinresistens godt kan udvikles hos ikke genetisk disponerede dyr ved overfodring med foder rig på kulhydrat gennem længere tid (3). Laminitis uden foregående episoder af kulhydrat overload, kolik eller endometritis er endvidere et symptom der ofte følger den overvægtige hest med hyperinsulinæmi (18,3,19,20,21,22). I praksis har man fundet en sammenhæng mellem forfangenhed og insulinniveauer i plasma på >70 µu/ml. (22), og i eksperimentelt studiedesign har man fundet direkte sammenhæng mellem stærkt forhøjede insulinniveauer (1036+/-55 µu/ml) og udvikling af forfangenhed (18). En forståelse af sammenhængen mellem hyperinsulinæmi og forfangenhed er blevet belyst i flere studier. Først teorien om, at separation ved basalmembranen så som følge af cellernes manglende kapacitet for glykoseoptag (23). Denne teori blev dog efterfølgende tilbagevist, da man fandt, at cellerne i lamellerne er uafhængige af insulin for glykoseoptag, da den insulinuafhængige type 1 glykose cotransporter (GLUT1) dominerer i disse væv (24). Ved humane pendant til EMS er hypertension som følge af endothelial dysfunktion en velbeskrevet problemstilling. Ved studier på hest er der også fundet hypertension, hvorfor endothelial dysfunktion også kan være et element af EMS (19). Humane studier har vist, at insulin stimulerer såvel vasodilatoriske som vasokonstriktive ruter, og denne viden er også overført på hestemodeller (25,26): Nitrogen Oxid (NO) og Endothelin-1 (ET-1) er vigtige endothel-deriverede vasoregulatoriske substanser. Ved insulinresistens ses en nedsat NO produktion, hvilket medfører vasokonstriktion. Endvidere er der ved kulhydratoverload hos hest set en forøget endothelial produktion af ET-1, der har en vasokonstriktiv effekt. Dette kan også bidrage yderligere til vasokonstriktion hos heste, der som følge af insulinresistens allerede Diagnostik af EMS Side 4

5 har et kompromitteret kredsløb i hoven. De strukturmæssige forandringer i hoven ved laminitis induceret ved kraftigt forhøjede insulinniveauer adskiller sig fra de forandringer der ses ved kulhydrat overload (27,28). I ovennævnte forsøg fandtes der ikke en separation ved basalmembranen, men i stedet en fortykket lamelær basalmembran med elongerede lameller til følge. Dette kan medføre at hovbenet trækkes nedad i hovkapslen og forårsager smerte ved tryk på sålen, uden at der er tale om en egentlig separation. Denne tilstand kan derfor vise sig at være reversibel hvis insulinniveauet igen bringes til normalen (27). Dette understøttes af et studie udført i praksis, hvor der efter vægtreduktion sås reduktion i såvel basal seruminsulin samt laminitis gradueret på en Obel skala (22). Det kliniske billede understøttes af følgende laboratoriefund: Forhøjet serum insulin, glukose og triglycerid på enkeltblodprøver af den fastede hest i praksis er de mest anvendte værktøjer til at understøtte klinikerens mistanke om EMS. Insulin måles i dag ved brug af Radio Immuno Assay (RIA) kits til måling af humant insulin. I Danmark sendes de fleste prøver til VetMedLab, IDEXX, i Tyskland, hvor man anvender DSL-1600 RIA, der tidligere er valideret til hest (29). IDEXX angiver normalværdien for Insulin i intervallet 4,2 26 µu/ml. Endvidere har Mercodia markedsført et ELISA, der er udviklet til at måle hesteinsulin. Dette er blevet valideret til brug i raske heste (30). Mercodia Equin insulin ELISA er en antistof ELISA, baseret på en sandwich teknik, hvor 2 monoclonale antistoffer er rettet med forskellige sites på insulinmolekylet. Hesteinsulin afviger med 7 aminosyrer fra human insulin, og hvis det er den del af peptidet, der bindes til antistofferne i ELISA-brønden, vil der som konsekvens heraf bindes mere eller mindre insulin. Mercodia angiver normalværdier for insulin hos hest til ng/l (0,96-17,57 uu/ml) før fodring og ng/l (17,57-42 uu/ml) umiddelbart efter fodring. En ELISA der måler equin insulin kunne være nyttig, da den potentielt er mere specifik, og umiddelbart også billigere. Serum Glukoseværdier ligger ofte i den høje ende af eller lige over normalintervallet for glukose, der af IDEXX angives til at ligge på 93 mg/dl. Det er angivet i litteraturen, at EMS patienter har blodglukose niveau op til 140 mg/dl (31), hvorimod andre angiver en værdi på 120 som værende grænsen mellem kompenseret og ukompenseret insulinresistens (32). Serum Triglycerid er ofte også let forhøjet hos EMS patienten. Et studie angiver et gennemsnit på 34,6 mg/dl hos EMS heste, sammenlignet med normalgruppen med et gennemsnit på 18,9. (9). Andre forfattere angiver et niveau på >57 mg/dl for at være diagnostisk for EMS (17). Det anbefales at enkeltblodprøver udføres på delvist eller komplet fastet hest. Der har været sat spørgsmålstegn ved, om komplet faste medfører stress, hvilket kan give falsk forhøjede insulinmålinger (4). Diagnostik af EMS Side 5

6 Som beskrevet ovenfor arbejdes der med at beskrive fedme og hyperinsulinæmis sammenhæng med en række inflammationsmediatorer, og det er muligt at disse vil indgå som parametre i en blodanalyse af EMS i fremtiden. For en endeligt at kunne diagnosticere insulinresistens kan kroppens biologiske respons på eksogent tilført insulin og glukose måles. Dette kan gøres ved en kombineret glukose-insulintest (CGIT-test) hvorved man måler kroppens fysiologiske respons på en IV bolus af glukose og insulin, og en sådan test er også beskrevet til hest (32). CGIT testen er netop igen blevet evalueret og modificeret (34). Heste der er insulinresistente, vil have glukose over grundniveau i mere end 35 minutter og vil have seruminsulin der ligger højere end 100 µu/ml 45 min efter injektion af en bolus af glukose og insulin. I humanmedicinen ved man, at faste insulin og glukose korrelerer så godt til denne test, at disse parametre i sammenhold med det kliniske billede anvendes til at diagnosticere insulinresistens (35). Det er også fremført at EMS kan diagnosticeres på baggrund af disse parametre alene, hvorfor en absorptionstest kun er nødvendig i grænsetilfælde (21). Arteriel hypertension er et vigtigt komponent af MS hos mennesker og denne faktors betydning har også været undersøgt hos hest. I et studie af insulinresistens og hypertension hos en gruppe ponyer fandtes der et højere gennemsnit i blodtryk hos ponyer i risiko for laminitis sammenlignet med ponyer i kontrolgruppen (19). I et nyere studie fandtes der dog ingen sammenhæng mellem arterielt blodtryk og muligheden for at forudsige udvikling af laminitis hos ponyer (13). Formålet med det udførte studie er følgende: 1: Undersøgelse af niveauer for serum insulin, triglycerid og glukose på enkeltblodprøver hos obese heste under mistanke for at have EMS. Endvidere undersøges betydningen af komplet versus partiel faste for de nævnte blodværdier. Dette gøres ved at måle de nævnte værdier på heste der har været komplet fastet i 12 timer inden blodprøvetagning (gruppe 1, prøve nr ) sammenlignet med heste der har fået tilbudt halm og 2 kg. Hø over de sidste 10 timer inden blodprøven tages (gruppe 2, prøve nr ). Endvidere laves der korrelation på blodværdier, alder, race samt tidligere episoder af forfangenhed. 2: Sammenligning af Mercodia Equine Elisa kit til måling at equint insulin med RIA DSL 1600, der som nævnt tidligere begge er valideret til hest. Sammenligningen blev lavet ved at lave equin insulin ELISA målinger på 37 heste, dels 20 raske (gruppe 3, prøve nr. 1-20) og dels 17 heste under mistanke for at have EMS (gruppe 1, prøve nr ). Der køres dobbeltmålinger på samtlige heste i ELISA kittet. De 17 heste i gruppe 1 analyseres som tidligere nævnt også i RIA DSL De 20 raske heste blev benyttet for at opnå fortrolighed med anvendelsen mercodias ELISA. Diagnostik af EMS Side 6

7 Materialer og metode: Gruppe 1: Der udtages blod fra 20 heste, der er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Patienterne i denne gruppe udvælges ud fra en huldvurdering på 7 eller derover, trods restriktiv fodring. En del af hestene har tidligere været forfangne, men er ikke akut forfangne på prøvetagningstidspunktet. Alle racer og aldersgrupper er inddraget, dog er heste over 15 år testet negativ for cushings ved en dexamethason suppresions test. Hestene i denne gruppe har kun adgang til vand, og fastes komplet i 10 timer inden blodprøvetagning. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Idexx Vet Med Lab i Tyskland. Her analyseres prøven for insulin (RIA DSL 1200, human Insulin), triglycerid (GPO-PAP, Roche/Hitachi) samt glukose (Hexokinasemetoden, Roche/Hitachi). Endvidere sendes prøverne også til Departement of Veterinary Disease Biology på Københavns Universitet, hvor prøven analyseres for equint insulin ved brug af Mercodia Equine Insulin ELISA. Gruppe 2: Der udtages blod fra 20 heste, der er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Patienterne i denne gruppe er udvalgt ud fra samme kriterier som i gruppe 1. Hestene fratages kraftfoder og græs de sidste 10 timer inden blodprøvetagning, men har haft adgang til vand og begrænsede mængder halm/hø. Der gives 2 kg hø som sidste måltid 10 timer inden blodprøven tages. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Idexx Vet Med Lab i Tyskland. Her analyseres prøven for insulin (RIA DLS 1200 human Insulin), triglycerid (GPO-PAP, Roche/Hitachi) samt glukose (Hexokinasemetoden, Roche/Hitachi). Gruppe 3: Denne gruppe er inddraget for at opnå fortrolighed ved anvendelse af ELISA kittet. Der udtages blod fra 20 heste, der ikke er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Blodprøver er udtaget i forbindelse med rutinemæssig sundhedskontrol. Heste og ponyer i denne kategori er i racemæssig, aldersmæssig og managementmæssig overensstemmelse med heste i gruppe 1 og 2, dog uden at være overvægtige eller have tidligere episoder af forfangenhed. Denne gruppe repræsenterer individer i deres normale miljø, hvor der er adgang til begrænsede mængder stråfoder (2 kg) de sidste 10 timer inden blodprøven tages. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Departement of Veterinary Disease Biology på Københavns Universitet, hvor prøven analyseres for equint insulin ved brug af Mercodia Equine Insulin ELISA. Diagnostik af EMS Side 7

8 Undersøgelse af fastes betydning for serum triglycerid, glukose og insulin foretages ved dels en t- test samt en Wilcoxon two-sample test. Alle analyser foretages i SAS. Insulinundersøgelsen i ELISA mod RIA foretages på baggrund af linær regression med udregning af en korrelationskoefficient. Analysen foretages i SAS. Omregninger mellem enhederne, der dels er i µu/ml (RIA) og ng/l (ELISA) er som følger: 10 ng/l=1,72 pmol/l. 1µU/ml= pmol/l. Resultater: Resultaterne fremgår af tabel 1,2 og 3. Tabel 1: Gruppe 1. Heste under mistanke for EMS. Komplet faste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 21 fjordhest 8 8 j 31, ,5 97,3 22 varmblod 10 7 j 19,8 70 8,75 84,69 23 sportspony 7 7 n 9,1 <10 43,75 97,3 24 fjordhest 6 7 j 42, ,25 91,9 25 ponylanding 8 8 j 25, ,7 26 pinto 9 7 n 27, , dartmoor 11 7 n 11,9 <10 26,25 88,3 28 haflinger 8 7 j 17 <10 17, tinker 9 8 n 27, , fjordhest 14 8 j 24, fjordhest 12 7 j ,5 106,3 32 ponylanding 7 8 n 74, ,25 104,51 33? 19 8 n 36, ,25 102,71 34 araber 5 8? 22, ,75 93,7 35 araber 10 8? 63, ,75 100,91 36 haflinger 11 8 n 8,5 <10 52,5 86,5 37 Islænder 8 j 52, ,5 96,5 38 ponylanding 8 8 j 97, Islænder 7 7 j 10,8 87,5 79,28 40? 21 8 j 30,5 26,25 102,71 Tabel 2: Gruppe 2. Heste under mistanke for EMS. Delvis faste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 41 fjordhest 5 8 j 56,7 43, haflinger 12 8 j 8,6 52,5 97,3 43 ponybl j 79,4 52,5 113,52 44 varmblod 6 7 j 57, ,91 45 ponybl. 8 8 j 186,1 52,5 142,35 46 Islænder 11 8 j 34,9 47 Islænder 14 8 j 84,9 61,25 48 Islænder 14 8 j 31, varmblod 9 7 j 38,4 52,5 81,1 50? 17 9 j 125,8 43,15 51 islænder 15 8 j 245,8 52 varmblod 9 7 n 24, ,3 53 frieser 7 7 n 21,2 54 islænder 11 7 j ponybl. 20? j 57,4 56 islænder 11 7 j 58,5 57 shetlænder 7 7 n 14,4 26,2 162,18 58 fjordhest 8 8 j 50,1 52,5 111,72 59 welsh 14 7 j 41, welsh 14 7 j 158, Diagnostik af EMS Side 8

9 Tabel 3: Gruppe 3. Normale heste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 1 varmblod 7 5 n <10 2 Ponyblanding 6 6 n <10 3 sportspony 7 5 n <10 4 fjordhest 5 6 n <10 5 varmblod 8 5 n <10 6 sportspony 9 5 n <10 7 islænder 9 6 n <10 8 haflinger 9 6 n 30 9 varmblod 14 4 n haflinger 7 5 n <10 11 Shetlænder 5 5 n <10 12 Paint 6 6 n <10 13 Paint 8 6 n <10 14 islænder 7 5 n <10 15 islænder 12 5 n <10 16 islænder 10 6 n fjordhest 5 6 n welsh 6 6 n dartmoor 6 6 n 0 20 frieser 7 7 n <10 29 ud af 40 heste under mistanke for EMS på de kliniske symptomer har forhøjede insulinniveauer efter 10 timers komplet eller partiel faste. Fastes betydning for triglycerid niveau er analyseret i en t-test med triglycerid som afhængig variabel og faste som forklarende variabel. Gennemsnittet for fastede er 40,2 mg/dl og for ikke fastede 46,0 mg/dl. Der er ingen signifikant forskel på de 2 grupper (p=0,19). Fastes betydning for glukoseniveau er ligeledes analyseret i en t-test med glukose som afhængig variabel og faste som forklarende variabel. Gennemsnit blandt fastede er 94 mg/dl og blandt ikke fastede 110 mg/dl. Denne forskel er signifikant (p=0,045). Diagnostik af EMS Side 9

10 Fastes betydning for insulinniveau er afbilledet i figur 1: Sammenhæng mellem faste og humant insulin gru Humant insuling Mikrogram pr ml faste 2 ej faste Som det kan ses af figuren, er der én måling, der skiller sig klart ud I den ikke fastede gruppe, case nummer 31 med en insulinværdi på 330 µu/ml. Data er ikke normalfordelte. Inddrages alle resultater i en t-test er gennemsnittet blandt de fastede 50,2 og blandt de ikke fastede 73,5, men der er ikke signifikant forskel mellem de 2 grupper. Et alternativ til t-testen, der egentlig kun kan anvendes på data, der er normalfordelte, er en non-parametrisk test. Wilcoxon two-sample test og Kruskall Wallis test er begge mere valide til ikke-normalfordelte data, og begge har en p-værdi på 0,04, hvilket er signifikant. Sammenhæng mellem alder og triglycerid, glukose og insulin er hver især analyseret i en linær regressionsmodel med alder som forklarende variabel. Der er ingen signifikant sammenhæng i nogen af grupperne. Sammenhæng mellem insulinniveau og tidligere episoder af forfangenhed er analyseret med en t- test. Insulinniveauet er signifikant højere hos heste, der tidligere har været forfangne (74,7 µu/ml) sammenlignet med heste, der ikke tidligere har været forfangne (27,4 µu/ml). P=0,004. Sammenhæng mellem triglycerider og tidligere forfangenhed samt glukose og tidligere forfangenhed er analyseret med en t-test. Der kunne findes sammenhæng mellem triglycerid og tidligere episoder af forfangenhed, både ved et signifikant gennemsnit i de 2 grupper (tidligere Diagnostik af EMS Side 10

11 forfangne 47mg/dl og ikke-forfangne31,1 mg/dl) p=0,01 og ved signifikant større spredning hos heste der tidligere har været forfangne (p=0,04). Der kunne ikke findes signifikant sammenhæng mellem glukose og tidligere forfangenhed (p=0.75). Insulinværdierne i RIA viste en korrelation mellem race og insulinniveauer, således ligger koldblodshestenes gennemsnit (72,41µU/ml) signifikant højere end varmblodsgennemsnit (30,52) med en p-værdi på 0,01. En lignende tendens kan ses ved at inddele grupperne i hest versus pony. Sammenligning af Insulinniveauer ved Mercodia equin Elisa mod RIA DSL 1600: Alle heste i gruppe 3, der er normale, ligger i niveauet for normale heste (under 290 ng/l). Mange af resultaterne i både gruppe 1 og 3 ligger meget lavt i equin insulin ved denne test, men som et eksempel på hvordan dobbeltbestemmelse laves, er de alligevel præsenteret i fig. 2. Der er som nævnt under metode kørt dobbeltbestemmelse på alle prøver i ELISA kittet. Resultaterne af korrelationen mellem RIA og ELISA er udregnet ved lineær regression og er grafisk afbilledet på fig. 2. Sammenhæng mellem human insulin og Elisa-insulin 1 E lisainsu lin 0,8 0,6 0,4 0,2 y = 0,0113x - 0,1227 R 2 = 0, , Human insulin Figur 2: Elisa Insulinmåling (equint insulin) og RIA insulinmåling (human insulin). Ved en udregning af en korrelationskoefficient hvor alle prøver inddrages er koefficienten 56. Der er 2 af prøverne i gruppe 1, hvor der er så markant forskel mellem dobbeltbestemmelserne i ELISA kittet, at prøverne må anses for invalide (Patient no. 21 og 29). Udelades de 2 prøver bliver korrelationskoefficienten 0,89, hvilket må siges at være acceptabelt. Det skal dog understreges, at de præsenterede data er behæftet med så stor usikkerhed, at de kun bør betragtes som vejledende. Diagnostik af EMS Side 11

12 Diskussion: Kun 29 ud af 40 heste med kliniske symptomer på EMS har forhøjede insulinniveauer. Det understreger vigtigheden af, at diagnosen ikke stilles på den kliniske undersøgelse og ejeroplysninger alene. Hvis der endvidere udføres en stimulationstest er det muligt at flere af de mistænkte patienter vil få stillet en korrekt diagnose. Komplet faste frem for delvis faste har en signifikant betydning for niveauet af glukose ved screening for EMS i praksis. I gruppen med komplet fastede heste er blodglukoseniveauet gennemsnitligt lavere end i den delvis fastede gruppe. Denne parameter kan være af betydning, hvis man med enkeltblodprøver skal kunne give et bud på om der er tale om kompenseret eller ukompenseret insulinresistens tilstande der dog bør undersøges nærmere ved brug af en stimulationstest (6). Som nævnt i afsnittet om blodværdier har der dog i litteraturen været givet flere bud på forventelige øvre grænser for kompenserede blodglukoseniveauer mg/dl (31,32). Dette studie understreger vigtigheden af en ensartet procedure ved udtagelsen af enkeltblodprøver, og er hesten komplet fastet bør den øvre grænse ligge lavere end hvis hesten ikke er fastet komplet. Tidligere forfangenhed versus ikke tidligere forfangenhed har ingen betydning for blodglukoseniveauet. Der er ingen signifikant forskel på triglycerid niveauet efter 12 timers faste, hvilket stemmer fint overens med tidligere studier på raske heste (36). Der skal tilsyneladende længerevarende faste til at påvirke triglycerid niveauet hos hyperinsulinæmiske heste, som det er tilfældet hos raske heste (36). Der er dog et andet fund, der er lidt interessant der findes signifikant højere triglycerid niveauer hos heste der tidligere har været forfangne frem for heste der ikke har været forfangne. Der har ikke tidligere været analyseret på nogen sammenhæng mellem serum triglycerid og forfangenhed. Årsagen til denne sammenhæng i dette studie kan være, at heste der allerede har været forfangne er længere fremme i sygdomsprocessen med større kredsløbspåvirkning og højere serum triglycerid til følge. Insulinniveauet i blodet afviger også signifikant i de 2 grupper. I den komplet fastede gruppe ses dog en case, der afviger betydeligt fra de øvrige ved en meget høj insulinværdi (330 µu/ml). Resultatet er sandsynligvis validt, da begge tests måler en høj værdi på denne patient. Der er tale om en hest på 12 år, der tidligere har været forfangen. Undertegnede har tidligere stødt på lignende resultater hos andre patienter, men her har der endvidere været diagnosticeret cushing. Selvom der er tale om en patient i 12 års alderen kunne det være interessant at udføre en dexametason-suppretionstest på denne patient. Er denne positiv bør patienten eksluderes. Eksluderes denne patient vil spredningen være signifikant mindre hos heste der er komplet fastet, hvorfor denne fremgangsmåde bør anses som den mest sikre ved diagnosticering af hyperinsulinæmi hos heste. Flere forfattere har sat spørgsmålstegn ved, om komplet faste i 12 timer vil medføre stress med forhøjede cortisolniveau og derved kunstigt forhøjede Diagnostik af EMS Side 12

13 insulinniveauer til følge. Dette kan afkræftes i dette studie, da insulinniveauet er lavere hos de komplet fastede heste end de delvist fastede. Heste, der tidligere har været forfangne har et markant højere insulinniveau end heste der ikke tidligere har været forfangne. Dette kan sandsynligvis forklares som for triglycerid: Disse heste kan være længere fremme i sygdomsforløbet med højere insulinniveauer til følge. Der kunne ikke findes nogen sammenhæng mellem alder og insulin, triglycerid og glukose. Da langt de fleste heste i dette studie er under 15 er det nok et forventeligt resultat. Det kunne i den sammenhæng være interessant at lave et studie af insulinniveau i blodet hos ældre dyr. Forskellen på insulinniveauet racer imellem kan fortolkes på 2 måder: Enten ligger insulinniveauet naturligt forskelligt mellem koldblod og varmblod, eller også er de forskelligt disponeret for udvikling af insulinresistens. Litteraturen beskriver, at visse racer er genetisk disponerede for at udvikle insulinresistens (9,17). Om det ene eller andet er tilfældet i dette studie, kan dog ikke afgøres på baggrund af faste-insulinniveauet alene. Det kunne være ønskeligt at drage en konklusion på baggrund af en stimulationstest. Sammenligning af insulin i ELISA kittet med RIA DLS 1200 er behæftet med flere problemer ved aflæsningen af resultaterne i ELISAén. Dels er der målt optisk densitet i 0-calibratoren, hvilket jo i sig selv vidner om afvigelser ved aflæsning af selv de kendte værdier i kittet. Dette er også årsag til de minusværdier der ses i resultatskemaet, da visse af prøverne repræsenterer en lavere optisk densitet en 0-calibratoren. Endvidere er der de tidligere nævnte problemer med store afvigelser mellem de 2 parrede prøver på samme patient i ELISA kittet - prøver der burde køres om, hvis testresultatet skal være validt. Endvidere påvirker aflæsningen på 330 uu/ml hældningen af kurven meget kraftigt, hvorfor det anbefales at eksludere denne, da denne måling giver uforholdsmæssig stor påvirkning af kurvens hældning. Korrelationskoefficienten, der efter eksklusion af 3 resultater ender på 0,89, er lavere end den tidligere præsenterede validering af kittet, der dog også er fortaget mod en anden RIA (Cout-A-Count) (30). I den tidligere validering er der kun anvendt raske individer, og det kunne være ønskeligt at have en validering der indeholdt værdier i det forhøjede spektrum også. Det opfanger tilsyneladende høje værdier, da der er overensstemmelse mellem de 2 kits ved den ekstremt høje aflæsning af case no. 31. Som antaget i metode-afsnittet kunne man potentielt have fundet en gennemgående forskel i de 2 kits, der teoretisk kunne forklares ved en mindre forskel i aminosyresekvensen mellem humant og hesteinsulin. Denne forskel kan ikke sandsynliggøres med disse data. Det kunne derfor være ønskeligt at opnå større erfaring i brug af kittet ved at gentage et lignende antal cases for at lave en ny sammenligning, forhåbentlig med udgangspunkt i en mere valid standardkurve. Som tidligere nævnt bør de ovenfor præsenterede data kun betragtes som vejledende. Diagnostik af EMS Side 13

14 Konklusion: Patienter under mistanke for EMS har i dette studie insulinniveauer fra 8,6 til 330 µu/ml, og kun 29 ud af de 40 under mistanke har niveauer over normalen. Diagnosen kan derfor ikke stilles på kliniske symptomer alene, men bør altid som minimum understøttes af insulinmåling. Heste, der har hyperinsulinæmi, har triglycerid niveauer fra 17,5-96,25 mg/dl og glukoseniveauer fra mg/dl. Komplet faste i 10 timer bevirkede en gennemsnitlig lavere blod-glukose og insulinværdi med mindre spredning, men havde ingen effekt på triglycerid niveauet. Ved screening for EMS i praksis har det derfor betydning for testresultatet om hesten er komplet eller delvist fastet. Anbefalingen er en komplet faste med adgang til vand 10 timer inden blodprøvetagning. I fremtiden kunne det være ønskeligt at lave et studie af faste-insulin korreleret til en intravenøs glukose og insulin absorptionstest på et større antal cases, for endelig at få bekræftet om fasteinsulin kan stå alene ved diagnostik af EMS i praksis. Dette bør gøres både ved brug af Equininsulin ELISA samt human-insulin RIA. Equin insulin ELISA bør ikke stå alene her, da der ved stimulationstesten injiceres humant insulin. Denne baggrundsviden vil være vigtig i bestræbelserne på at finde et nemt og økonomisk overskueligt værktøj til diagnostik af EMS i praksis. Decideret validering af ELISA kittet bør baseres på yderligere undersøgelser af Mercodias ELISA-kit. Dette bør gøres før det kan anbefales til brug i praksis. Det kan dog vise sig at blive et nemt og billigt alternativ RIA-kittet. Taksigelser: Jeg vil gerne sige tak til følgende, der har været en rigtig stor hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af denne hovedopgave: Dorte Xenia Gram, Dyrlæge PhD, Lektor Afd. For farmakologi og toksikologi, KU Life for opsætning af Mercodia Insulin Elisa. Også en stor tak for konstruktiv kritik og kommentarer på den skriftlige fremstilling af projektet. IDEXX VetMedLab for økonomisk støtte til aflæsning af human insulin, glukose og triglycerid. Jan Dahl for stor hjælp med det statistiske analysearbejde. Dyrlæge Ginnie Holmes Hørning fra Næstvedegnens Dyrlæger, Nanna Luthersson fra Hestedoktoren, Charlotte Jespersen fra Højelse Hesteklinik, Anne Mette Lindberg fra Kolding Dyrehospital og Dorte Madsen fra Snertinge Dyrehospital for hjælp med indsamling af patientmateriale. Diagnostik af EMS Side 14

15 Litteratur: 1: Johnson, P. J: The equine metabolic syndrome Peripheral Cushing s syndrome. The veterinary clinics, Equine practice 18, ss , : Kronfeld, D.S: Equine syndrome X, the metabolic disease, and equine grain-associated disorders: Nomenclature and Dietetics. Equine Nutrition, vol. 23, no. 12, ss , : Trieber, K. H, Kronfeld, D. S, Hess, T. M, Byrd, B.M, Splan, R. K, Staniar, W.B: Evaluation of genetic and metabolic predispositions and nutritional risk factors for pasture associated laminitis in ponies. JAVMA, vol 228, no. 10, ss , : Frank N: Equine Metabolic Syndrome. Journal of Equine Veterinary Science. Vol 29, no. 5, ss , : Johnson, P. J, Scotty, N. C, Wiedmayer, C, Messer N. T, Kreeger J. D: Diabetes Mellitus in a domesticated Spanish mustang. JAVMA, vol 226, no. 4, ss , : Durham, A.E, Hughes, K. J, Cottle. H. J, Rendle D. I and Boston R. C: Type 2 diabetes mellitus with pancreatic dysfunction in 3 horses confirmed with minimal model analysis. Equine Veterinary Journal, 41, 9, ss , : Menzies-Gow, N: Diabetes in the horse: A condition of increasing clinical awareness for differantial diagnogis and interpretation of tests. Equine Veterinary Journal, 41, 9 ss , : Radin, M. J, Sharkey L. C og Holycross, B. J: Adipokines: A rewiew of biological and analytical principles and an update in dogs, cats and horses. Veterinaly Clinical Pathology, 38/2 ss , : Frank, N, Elliot, S. B, Brandt, L. E, Keisler, D.H: Physical caracteristics, blood hormone concentration, and plasma lipid concentration in obese horses with insulin resistance. JAVMA, vol 228, no. 9, ss , : Vick, M. M, Adams A. A, Murphy B. A, Sessions, D. R, Horohov D. W, Cook R. F, Shelton, B. J, Fitzgerald B. P: Relationships among inflammatory cytokines, obesity and insulin sensitivity in the horse. Juorn. Anim. Sci, 85, ss , : Carter, R, Geor, R. J, Burton Stanair, W, B, Cubitt, T.A, Harris, P. A: Apparent adiposity assessed by standardized scoring systems amd morphometric measurements in horses and ponies. Equine Veterinary Journal, 179, ss , : Gentry, L. R, Thompson Jr. G. T, Gentry Jr, G. T, Davis, K. A, Rodke R.A, Cartmill J. A: The relationship between bodycondition, leptin, and reproductive and hormonal characteristics of mares during the seasonal anovulatory period. J. Animal Sci, 80, , Diagnostik af EMS Side 15

16 13: Carter R. A, Treiber K. H, Geor R. J, Douglass, L and Harris P. A: Prediction of incipent pastureassociated laminitis from hyperinsulinaemia, hyperleptemia and generalized and localized obesity in a kohort of ponies. Equine Veterinary Journal, 41, 2, ss , : Trieber, K, Carter, R, Gay, L, Williams, C og Geor, R: Inflammatory and redox status of ponies with a history of pasture associated laminitis. Vet. Immunol. Immunopathol. 129, , : Johnson P.J, Messer, N. T, Wiedmeyer, C, Buff, P, Ganjam, V.K: Endocrinopatic laminitis in the horse. Clinical Techniques in equine practice, ss , : Henneke, D. R, Potter, G. D, Kreider, J. L, Teates, B. F: Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Veterinary Journal, 15, 4, , : Divers, T. J: Endocrine testing in Horses: Metabolic Syndrome and Cushing s Disease. Journ. of Equine Veterinary Science, vol. 28, no. 5, ss , : Asplin, K. E, Sillence M. N, Politt, C. C, McGowan C. M: Induction of laminitis by prolonged hyperinsulinaemia in clinically normal ponies. The veterinary Journal, 174, ss , : Bailey, A, Habersohn-Butcher, J. L, Ramson, K.J, Elliott, J, Menzies-Gow, N.J: Hypertension and insulin resistance in a mixed breed population of ponies predisposed to laminitis. American Journal of Vet Res, Vol. 69, no. 1, ss , : Kronfeld, D.S, Trieber, K. H, Hess, T. M, Byrd, B.M, Splan, R. K, Staniar, W.B, White, N.W: Metabolic Syndrome in healthy ponies facilitates nutritional countermeasures against pasture laminitis. Journal of nutrition, 136, 7, ss. 2090S-2093S, : Frank, N: Endocrinopatic laminitis, Obesity-associated laminitis and pasture-associated laminitis. Proceedings of the 54 th annual convention AAEP, ss , : Walsh, D. M, McGrowan, C. M, McGrowan, T, Lamb, S. V, Schanbacher B. J, Place, N. J: Correlation of Plasma Insulin Concentration with Laminitis Score in a Field Study of Equine Cushings Disease and Equine Metabolic Syndrome. Journal of Equine Veterinary Science, 29, 2, ss , : Pass, M. A, Pollitt, S, Pollitt, C. C: Decreased glucose metabolism causes separation of hoof lamellae in vitro: A trigger for laminitis? Equine vet journal, 26, ss , : Asplin, K. E, McGrowan C. M, Pollitt C. C, Curlewis, J, Sillence M. N: Role of insulin in glycose uptake in the equine hoof. Journ. Vet. Internal Med, 21, 668, : Eades S. C et al Serial alterations in digital haemodynamics and endothelin1- immunoreactivity, platelet neutrophil aggregation and concentrations of nitiic oxide, insulin and glucose in blood obtained from horses following carbohydrate overload. Am. Journ of Vet res, 68; ss , : Geor, R, Frank N: Metabolic Syndrome From Human organ disease to laminar failure in equids. Veterinary Immunology and immunopathology, 129, ss , Diagnostik af EMS Side 16

17 27: Nourian, A.R, Asplin K. E, McGrowan, C.M, Sillence M. N og Pollit, C.C: Equine Laminitis: Ultrastructural lesions detected in ponies following hyperinsulinaemia. Equine Veterinary Journal, 41, 7, ss , : Nourian, A.R, Baldwin G.I, Van Eps, A.W, og Politt, C. C: Equine Laminitis: Ultrastructual lesions detected hours after induction with oligofructose. Equine Veterinary Journal, 39, 4, ss , : Reimers, T. J, Cowan, R. G, MaCann, J. P og Ross, M. W: Validation of a rapid solid-phase radioimmunoassay for canine, bovine and equine insulin. American Journal of Veterinary research, vol 43, no. 7, ss , : Öberg, J, Lillehöök, I, Wattle, O, Karlsson Å, Bröjer J: Validation of a species specific Enzyme- Linked Immunosorbent Assay for measurement of serum insulin in horses. ACVIM poster, Montreal, CA. 31: 4: Johnson, P. J, Messer, N. T, Ganjam, V. K: Cushing s syndrome, insulin resistance and endocrinopatic laminitis. Equine Vet Journal, 36, 3, ss , : Frank, N, Geor, R.J, Adair, S: Guide to Insulin Resistance and Laminitis for the Equine Practitioner. VetAMix Loyd Inc : Eiler, H, Frank, N, Andrews, F. M, Oliver, J. W, Fecteau, K. A: Physiologic assessment of blood glucose and insulin testing in horses. American Journal of Veterinary Resarch, 66, 9, ss , : Toth, F, Frank, N, Elliot S.B, Perdue, K, Geor, R. J og Boston, R. C: Optimisation of the frequently sampled intravenous glucose tolerance test to reduce urinary glucose spilling in horses. Equine veterinary journal, 41, 9 ss , : WHO consultation: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications : Frank N, Sojka, J. E, Latour, M. A: Effect of withholding feed on concentration and compsomption of plasma very low density lipoprotein and serum nonesterfied fatty acids in horses. AJVR, Vol 63, no 7, ss , 2002 Diagnostik af EMS Side 17

Den ældre hest og velfærdssygdomme. Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk

Den ældre hest og velfærdssygdomme. Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk Den ældre hest og velfærdssygdomme Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk Hvornår er hesten gammel? Er det når passet viser 17 år? Er det når hesten ikke længere trives? Er det når den begynder

Læs mere

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn Equnt Metabolsk Syndrom (EMS) dagnostk klnsk prakss. Lsbeth Boel Brandborg, fagdyrlæge hest Unverstetshosptalet for Store Husdyr KU-Sund. Das 1..under danske forhold. Klnske tegn Fasteblodprøver: Glukose

Læs mere

Forfangenhed. Metabolisk syndrom. Equine Metabolic Syndrome. Hvad betyder forfangenhed? EMS, Cushing og andet nyt? Forfangenhed en hovsygdom

Forfangenhed. Metabolisk syndrom. Equine Metabolic Syndrome. Hvad betyder forfangenhed? EMS, Cushing og andet nyt? Forfangenhed en hovsygdom EMS, Cushing og andet nyt? Metabolisk syndrom Stor viden omkring livsstil, overvægt, motion, genetik og risikoen for at udvikle sukkersyge og hjerte karsygdomme Nanna Luthersson, DVM, Hestedoktoren I/S

Læs mere

Forekomsten af PPID hos ældre heste i Danmark

Forekomsten af PPID hos ældre heste i Danmark Forekomsten af PPID hos ældre heste i Danmark En prævalensundersøgelse i forbindelse med et speciale af Pituitary Pars Intermedia Dysfunktion (PPID) blandt heste i alderen 15 år og opefter i Danmark viser,

Læs mere

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Af dyrlæge Thomas Alkjær Land og By Dyreklinik (2007) Sammendrag Formålet med dette studie er at samle nuværende viden omkring Metabolisk Syndrom (MS)

Læs mere

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS Fodring og management af heste med PPID og EMS Nanna Luthersson, DVM, Hestedoktoren I/S De praktiske indslag Korrekt diagnose forudsætning for god rådgivning EMS Fodring, egnede/uegnede fodermidler Slankekure

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

Fodring af islandske heste

Fodring af islandske heste Program Fodring af islandske heste Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren nanna@hestedoktoren.dk Nøjsomme heste hvorfor og hvordan? Insulinresistens og EMS Foderstand, huldskore og spækkam Forfangenhed

Læs mere

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas Type 1 og 2 diabetes / adipositas Patofysiologi Forebyggelse og behandling af insulin resistens. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis Type 2 LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) Type 1 MODY

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende Hvorfor er den islandske hest anderledes? Del I Del II Pause Program Generel fodring af heste og forebyggelse af sygdomme Fodring af islandske heste Hvorfor er islænderen anderledes? Nanna Luthersson,

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Cushing eller PPID. Et overset problem hos ældre heste. Af Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren

Cushing eller PPID. Et overset problem hos ældre heste. Af Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren Cushing eller PPID Et overset problem hos ældre heste. Af Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren Er min hest for gammel? Mange har opfattelsen af, at hesten er gammel, når passet viser, at den er fyldt

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

ELISA. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) forsøg bruges til at detektere og kvantificere stoffer såsom proteiner, peptider, antistoffer o.lig.

ELISA. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) forsøg bruges til at detektere og kvantificere stoffer såsom proteiner, peptider, antistoffer o.lig. ELISA ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) forsøg bruges til at detektere og kvantificere stoffer såsom proteiner, peptider, antistoffer o.lig. Teknikken er ganske snedig, og muliggør at man inddirekte

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 2200 København N Antal sider i eksamensopgaven (incl. forside): 5 Eksamen i Statistik Efterår 2008 1. semester, FSV Udleveres 12.

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015 www.karger.com/cpb 719 1421-9778/15/0372-0719$39.50/0 Qi Accepted: et al.: JMJD2A August Inhibition 06, 2015 Attenuates Neointimal Hyperplasia in Diabetic Rats Original Paper This is an Open Access article

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

RE-EKSAMEN I KERNEPENSUM. (Molekylær, strukturel og funktionel biomedicin)

RE-EKSAMEN I KERNEPENSUM. (Molekylær, strukturel og funktionel biomedicin) Kernepensum August 00 SYDDANSK UNIVERSITET - ODENSE UNIVERSITET RE-EKSAMEN I KERNEPENSUM (Molekylær, strukturel og funktionel biomedicin) Dato: Torsdag den 5. august 00 kl. 9.00.00 Hjælpemidler: Lommeregner

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Appendiks Økonometrisk teori... II

Appendiks Økonometrisk teori... II Appendiks Økonometrisk teori... II De klassiske SLR-antagelser... II Hypotesetest... VII Regressioner... VIII Inflation:... VIII Test for SLR antagelser... IX Reset-test... IX Plots... X Breusch-Pagan

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1 Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Statistik for biokemikere Inge Henningsen Michael Sørensen Oktober 2003 Opgaver til ZAR II Opgave 1 Et datasæt består af 20 observationer.

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

En blodprøve kan afsløre den rette diæt

En blodprøve kan afsløre den rette diæt En blodprøve kan afsløre den rette diæt Mads Fiil Hjorth Adjunkt madsfiil@nexs.ku.dk Institut for Idræt og Ernæring Sektion for fedmeforskning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome. Bjørn Richelsen

Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome. Bjørn Richelsen Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome Bjørn Richelsen Sucrose/fructose Sucrose- sweetened soft drink (SSSD) Artificial- sweetened soft drink (ASSD) -obesity? -Metabolic syndrome? -CVD?

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Fedme handler ikke (altid) om kalorier

Fedme handler ikke (altid) om kalorier Fedme handler ikke (altid) om kalorier Tine Jess, forskningsleder, dr.med Thorkild IA Sørensen, professor, dr.med Danish Obesity Research Center Institut for Sygdomsforebyggelse Dogmet om at fedme skyldes...

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen & Lisbeth Mogensen* Afd. for Husdyrsundhed,

Læs mere

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06)

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Afdeling for Biostatistik Bo Martin Bibby 23. november 2006 Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Vi betragter 4699 personer fra Framingham-studiet. Der er oplysninger om follow-up

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2007. 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler - også blyant - er tilladt. Opgavesættet er på 8 sider.

Læs mere

BioPorto. Investorpræsentation

BioPorto. Investorpræsentation BioPorto Investorpræsentation Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost kost Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Tine Tholstrup, Observationelle undersøgelser tydede på, at ost adskilte sig fra andre mejeriprodukter i relation til CVD Institut for idræt og ernæring, det

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser

Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser 9 STATISTIK Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser Klaus Johansen Hvad er p-værdier og sikkerhedsgrænser, og hvad kan disse udfaldsmål bruges til? Artiklen rummer nyttig repetition

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik Kvantitative udfaldsvariable 23. maj 2011 www.biostat.ku.dk/~sr/mphspec11 Susanne Rosthøj (Per Kragh Andersen) 1 Kapitelhenvisninger Andersen & Skovgaard:

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion?

Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion? Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion? A. Gene'sk be'nget spredning i befolkningens insulinfølsomhed D. Hverdagslivs- udfordringer for fysisk ak'vitet Projekt FINE 64 overvæg'ge mænd B.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere