Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom"

Transkript

1 Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Betydning af partiel versus komplet faste ved udtagelse af enkeltblodprøver samt insulinanalyse ved brug af ELISA og RIA. 3. Fagdyrlægeopgave Lisbeth Boel Brandborg St. Merløse Dyreklinik, Februar 2010.

2 Summary: Equine Metabolic Syndrome (EMS) was described in It is a metabolic disease in horses characterized by adiposity, decreased insulin sensitivity resulting in hyperinsulinemia. Patients suffering from EMS are at increased risk of developing laminitis, which has enforced focus on describing the pathogenesis and consequences of the disease. The disease is diagnosed on clinical signs and elevated serum insulin- glucose and triglyceride values. Whether the IV glucose and insulin absorption test is necessary for a correct diagnosis is still an open question. The purpose of this study was to evaluate levels of serum triglyceride, glucose and insulin on obese horses in risk of having EMS, and impact of complete versus partial fasting on serum these blood value levels was evaluated. This study contained 40 horses with the clinical picture of EMS, 20 that had been completely fasted 10 hours before sampling and 20 that had 2 kg of hay available. The insulin levels were analyzed using a RIA DSL The insulin and glucose values varied significantly with complete versus partial fasting. Serum insulin levels were analyzed using a Willcoxon 2-sample test with a p-value of 0,04 and serum glucose levels were analyzed using a t-test with a p value of 0,045. This shows the importance of a standardized procedure when screening for EMS in order to make a correct interpretation of the lab results. The serum insulin levels were also measured using an equine insulin ELISA kit (mercodia) former validated for the use on equine serum. 20 normal horses were examined using the ELISA and their values were all under the cut-off for hyperinsulinemia. 17 cases were evaluated using both tests, and 2 had to be excluded due to errors in the reading of the result in the ELISA. The coefficient of correlation between the tests was 89. Resumé: Equin Metabolisk Syndrom (EMS) blev defineret i 2002 og er en stofskiftelidelse hos hest karakteriseret ved fedme og nedsat insulinfølsomhed med hyperinsulinæmi til følge. Patienter med EMS er i forøget risiko for at udvikle forfangenhed, hvilket har bragt stor fokus på denne lidelses patogenese og konsekvenser. Lidelsen diagnosticeres i praksis ofte på baggrund af det kliniske billede, samt forøgede serum insulin- glukose og triglycerid niveauer. Om IV glukose og insulin absorptionstest er nødvendig for en endelig diagnose står stadig til diskussion. Formålet med dette studie er at måle serum insulin, glukose og triglycerid hos obese heste, der er i risiko for at have EMS. Disse parametre måles hos komplet versus partielt fastede dyr for at teste betydningen af faste for niveauet at disse parametre på enkeltblodprøver. Dette studie indeholdt 40 heste med det kliniske billede på EMS: 20 heste blev komplet fastet 10 timer inden blodprøvetagning og 20 fik adgang til 2 kg hø 10 timer inden blodprøvetagning. Insulinniveauerne blev målt ved hjælp at RIA DSL Insulin- og glukoseniveauerne var signifikant forskellige ved de 2 tests. Ved en Wilcoxon two-sample test fandtes der en signifikant forskel mellem insulinniveauer (p=0,04), samt ved en t-test en signifikant forskel mellem glukoseniveauer (p=0,045). En ensretning af proceduren ved udtagelse af prøver er derfor essentiel for en korrekt Diagnostik af EMS Side 2

3 tolkning af resultaterne. Serum insulinniveauerne blev endvidere målt ved brug af et Equine Insulin ELISA (Mercodia) tidligere valideret til hest. 20 Normale heste lå alle indenfor normalniveauet. 17 komplet fastede heste blev evalueret ved begge tests, hvor 2 blev ekskluderet pga. for store afvigelser i aflæsningen af ELISA-kittet. Korrelationskoefficienten mellem de 2 tests kunne beregnes til 89. Introduktion: Termen Equin Metabolisk Syndrom (EMS) blev brugt første gang i 2002, hvor den blev knyttet til en stofskiftelidelse hos hest bestående af fedme og insulinresistens med forøget risiko for forfangenhed til følge (1). Grundlaget for den viden man i dag har inden for veterinær medicin er i store træk hentet i humanmedicinen, hvor der i 1988 blev beskrevet metabolisk syndrom med insulinresistens, hypertension og forøget risiko for hjertekarsygdomme et syndrom, der hos mennesker ofte er et forstadium til diabetes mellitus type II. Lidelsen er indenfor veterinær medicin endvidere beskrevet under termer som Perifer cushing syndrom, Insulin resistens syndrom, Equin Syndrom X, Omental Cushing Syndrom eller pre-laminitis Metabolisk Synsrom, PLMS (2,3). I den voksende mængde litteratur på området er termen Equin Metabolisk syndrom i dag den mest anvendte. Insulinresistens er defineret som en reduktion i insulins evne til at stimulere insulinfølsomme væv med hyperinsulinæmi til følge (1). Mekanismer for den nedsatte insulinfølsomhed kan være som følger: Reduktion i antallet af insulinreceptorer, defekte insulinreceptorer, forandring i insulins affinitet for receptoren eller defekt intracellulær signalering. I humanmedicinen er der beskrevet en defekt i den insulinafhængige glukose transporter GLUT 4, en teori der måske også kan appliceres på heste (4). Som følge heraf kræves der en højere serum insulinkoncentration for at opnå biologisk effekt på de perifere væv. I denne tilstand, hvor kroppen stadig er i stand til at kompensere for den nedsatte insulinfølsomhed, vil der derfor ofte ses hyperinsulinæmi og normoglycæmi. (1). Hos mennesker kan en længerevarende overproduktion af insulin resultere i betacelleudmattelse med ophør af produktion af insulin med udvikling af diabetes mellitus type II. Der er her tale om en ukompenseret insulinresistens med hypoinsulinæmi og hyperglycæi til følge. Der er i dag kun publiceret få studie af diabetes mellitus hos hest (5, 6). I det seneste studie konkluderes det, at denne diagnose er langt mere hyppig end først antaget, hvorfor der højst sandsynligt vil blive bragt mere fokus på denne lidelse i fremtiden (7). Den kliniske præsentation af heste med EMS indeholder en eller flere af følgende komponenter: Obesitet, der kan være både generel eller regional, er en helt central problemstilling. Fedtceller fungerer ikke blot som lager, men har vist sig at være aktive celler, der udskiller en lang række inflammationsmediatorer med stor betydning for stofskiftet, bla. fx TNF alfa, IL1 og 6, Leptin, adiponectin, resitin samt cortisol (8). Med udgangspunkt i den humane forskning er sammenhængen mellem fedme, insulinresistens udskillelsen af inflammationsmediatorer hos hest Diagnostik af EMS Side 3

4 også belyst. Der er således fundet sammenhæng mellem insulinfølsomhed og huldscore hos hest i flere studier (3,9,10,11). Af de undersøgte inflammationsmediatorer kunne der findes sammenhæng mellem Il-1 og insulinsensitivitet hos hest, samt en sammenhæng mellem TNFalfa protein hos hopper over 20 år (10). Endvidere er der fundet sammenhæng mellem leptinkoncentration og fedme (9,12), samt leptinkoncentration, fedme, nedsat insulin følsomhed og forøget risiko for laminitis (13). Nye studier har endvidere set sammenhæng mellem niveauet af TNF alfa og tidligere episoder af forfangenhed en sammenhæng, der af forfatteren også knyttes sammen med insulinresistens (14). Cortisol udskilles fra omentale fedtceller og hæmmer insulin (15). Heste med EMS alene har dog ikke forhøjet cortisolniveau, og test for cushing er hos heste, der alene lider af EMS, negativ (1). Derfor er betegnelsen Perifer Cushings syndrom egentlig ikke retvisende. Det kan dog ikke udelukkes, at heste der lider af EMS på et tidspunkt i livet udvikler cushing, eller at heste med cushing udvikler EMS som følge af cortisols indvirken på insulin (15). I klinikken anvendes ofte en subjektiv vurdering af patientens huld ud fra en skala fra 1-9 (16), hvor disse patienter ofte ligger i niveauet 7-9 (9). Endvidere er der også udviklet morfometriske målinger til såvel generel som regional fedme, hvor der knyttes faste værdier til de enkelte trin på ovennævnte huldskala. Som eksempel kan det nævnes, at en hest der har gjord:stangmålsratio på >1.26+/-0.01 ligger på trin 7 og derover (11). Udvikling af fedme og insulinresistens kan være såvel genetisk (9,17) som miljøbetinget, da insulinresistens godt kan udvikles hos ikke genetisk disponerede dyr ved overfodring med foder rig på kulhydrat gennem længere tid (3). Laminitis uden foregående episoder af kulhydrat overload, kolik eller endometritis er endvidere et symptom der ofte følger den overvægtige hest med hyperinsulinæmi (18,3,19,20,21,22). I praksis har man fundet en sammenhæng mellem forfangenhed og insulinniveauer i plasma på >70 µu/ml. (22), og i eksperimentelt studiedesign har man fundet direkte sammenhæng mellem stærkt forhøjede insulinniveauer (1036+/-55 µu/ml) og udvikling af forfangenhed (18). En forståelse af sammenhængen mellem hyperinsulinæmi og forfangenhed er blevet belyst i flere studier. Først teorien om, at separation ved basalmembranen så som følge af cellernes manglende kapacitet for glykoseoptag (23). Denne teori blev dog efterfølgende tilbagevist, da man fandt, at cellerne i lamellerne er uafhængige af insulin for glykoseoptag, da den insulinuafhængige type 1 glykose cotransporter (GLUT1) dominerer i disse væv (24). Ved humane pendant til EMS er hypertension som følge af endothelial dysfunktion en velbeskrevet problemstilling. Ved studier på hest er der også fundet hypertension, hvorfor endothelial dysfunktion også kan være et element af EMS (19). Humane studier har vist, at insulin stimulerer såvel vasodilatoriske som vasokonstriktive ruter, og denne viden er også overført på hestemodeller (25,26): Nitrogen Oxid (NO) og Endothelin-1 (ET-1) er vigtige endothel-deriverede vasoregulatoriske substanser. Ved insulinresistens ses en nedsat NO produktion, hvilket medfører vasokonstriktion. Endvidere er der ved kulhydratoverload hos hest set en forøget endothelial produktion af ET-1, der har en vasokonstriktiv effekt. Dette kan også bidrage yderligere til vasokonstriktion hos heste, der som følge af insulinresistens allerede Diagnostik af EMS Side 4

5 har et kompromitteret kredsløb i hoven. De strukturmæssige forandringer i hoven ved laminitis induceret ved kraftigt forhøjede insulinniveauer adskiller sig fra de forandringer der ses ved kulhydrat overload (27,28). I ovennævnte forsøg fandtes der ikke en separation ved basalmembranen, men i stedet en fortykket lamelær basalmembran med elongerede lameller til følge. Dette kan medføre at hovbenet trækkes nedad i hovkapslen og forårsager smerte ved tryk på sålen, uden at der er tale om en egentlig separation. Denne tilstand kan derfor vise sig at være reversibel hvis insulinniveauet igen bringes til normalen (27). Dette understøttes af et studie udført i praksis, hvor der efter vægtreduktion sås reduktion i såvel basal seruminsulin samt laminitis gradueret på en Obel skala (22). Det kliniske billede understøttes af følgende laboratoriefund: Forhøjet serum insulin, glukose og triglycerid på enkeltblodprøver af den fastede hest i praksis er de mest anvendte værktøjer til at understøtte klinikerens mistanke om EMS. Insulin måles i dag ved brug af Radio Immuno Assay (RIA) kits til måling af humant insulin. I Danmark sendes de fleste prøver til VetMedLab, IDEXX, i Tyskland, hvor man anvender DSL-1600 RIA, der tidligere er valideret til hest (29). IDEXX angiver normalværdien for Insulin i intervallet 4,2 26 µu/ml. Endvidere har Mercodia markedsført et ELISA, der er udviklet til at måle hesteinsulin. Dette er blevet valideret til brug i raske heste (30). Mercodia Equin insulin ELISA er en antistof ELISA, baseret på en sandwich teknik, hvor 2 monoclonale antistoffer er rettet med forskellige sites på insulinmolekylet. Hesteinsulin afviger med 7 aminosyrer fra human insulin, og hvis det er den del af peptidet, der bindes til antistofferne i ELISA-brønden, vil der som konsekvens heraf bindes mere eller mindre insulin. Mercodia angiver normalværdier for insulin hos hest til ng/l (0,96-17,57 uu/ml) før fodring og ng/l (17,57-42 uu/ml) umiddelbart efter fodring. En ELISA der måler equin insulin kunne være nyttig, da den potentielt er mere specifik, og umiddelbart også billigere. Serum Glukoseværdier ligger ofte i den høje ende af eller lige over normalintervallet for glukose, der af IDEXX angives til at ligge på 93 mg/dl. Det er angivet i litteraturen, at EMS patienter har blodglukose niveau op til 140 mg/dl (31), hvorimod andre angiver en værdi på 120 som værende grænsen mellem kompenseret og ukompenseret insulinresistens (32). Serum Triglycerid er ofte også let forhøjet hos EMS patienten. Et studie angiver et gennemsnit på 34,6 mg/dl hos EMS heste, sammenlignet med normalgruppen med et gennemsnit på 18,9. (9). Andre forfattere angiver et niveau på >57 mg/dl for at være diagnostisk for EMS (17). Det anbefales at enkeltblodprøver udføres på delvist eller komplet fastet hest. Der har været sat spørgsmålstegn ved, om komplet faste medfører stress, hvilket kan give falsk forhøjede insulinmålinger (4). Diagnostik af EMS Side 5

6 Som beskrevet ovenfor arbejdes der med at beskrive fedme og hyperinsulinæmis sammenhæng med en række inflammationsmediatorer, og det er muligt at disse vil indgå som parametre i en blodanalyse af EMS i fremtiden. For en endeligt at kunne diagnosticere insulinresistens kan kroppens biologiske respons på eksogent tilført insulin og glukose måles. Dette kan gøres ved en kombineret glukose-insulintest (CGIT-test) hvorved man måler kroppens fysiologiske respons på en IV bolus af glukose og insulin, og en sådan test er også beskrevet til hest (32). CGIT testen er netop igen blevet evalueret og modificeret (34). Heste der er insulinresistente, vil have glukose over grundniveau i mere end 35 minutter og vil have seruminsulin der ligger højere end 100 µu/ml 45 min efter injektion af en bolus af glukose og insulin. I humanmedicinen ved man, at faste insulin og glukose korrelerer så godt til denne test, at disse parametre i sammenhold med det kliniske billede anvendes til at diagnosticere insulinresistens (35). Det er også fremført at EMS kan diagnosticeres på baggrund af disse parametre alene, hvorfor en absorptionstest kun er nødvendig i grænsetilfælde (21). Arteriel hypertension er et vigtigt komponent af MS hos mennesker og denne faktors betydning har også været undersøgt hos hest. I et studie af insulinresistens og hypertension hos en gruppe ponyer fandtes der et højere gennemsnit i blodtryk hos ponyer i risiko for laminitis sammenlignet med ponyer i kontrolgruppen (19). I et nyere studie fandtes der dog ingen sammenhæng mellem arterielt blodtryk og muligheden for at forudsige udvikling af laminitis hos ponyer (13). Formålet med det udførte studie er følgende: 1: Undersøgelse af niveauer for serum insulin, triglycerid og glukose på enkeltblodprøver hos obese heste under mistanke for at have EMS. Endvidere undersøges betydningen af komplet versus partiel faste for de nævnte blodværdier. Dette gøres ved at måle de nævnte værdier på heste der har været komplet fastet i 12 timer inden blodprøvetagning (gruppe 1, prøve nr ) sammenlignet med heste der har fået tilbudt halm og 2 kg. Hø over de sidste 10 timer inden blodprøven tages (gruppe 2, prøve nr ). Endvidere laves der korrelation på blodværdier, alder, race samt tidligere episoder af forfangenhed. 2: Sammenligning af Mercodia Equine Elisa kit til måling at equint insulin med RIA DSL 1600, der som nævnt tidligere begge er valideret til hest. Sammenligningen blev lavet ved at lave equin insulin ELISA målinger på 37 heste, dels 20 raske (gruppe 3, prøve nr. 1-20) og dels 17 heste under mistanke for at have EMS (gruppe 1, prøve nr ). Der køres dobbeltmålinger på samtlige heste i ELISA kittet. De 17 heste i gruppe 1 analyseres som tidligere nævnt også i RIA DSL De 20 raske heste blev benyttet for at opnå fortrolighed med anvendelsen mercodias ELISA. Diagnostik af EMS Side 6

7 Materialer og metode: Gruppe 1: Der udtages blod fra 20 heste, der er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Patienterne i denne gruppe udvælges ud fra en huldvurdering på 7 eller derover, trods restriktiv fodring. En del af hestene har tidligere været forfangne, men er ikke akut forfangne på prøvetagningstidspunktet. Alle racer og aldersgrupper er inddraget, dog er heste over 15 år testet negativ for cushings ved en dexamethason suppresions test. Hestene i denne gruppe har kun adgang til vand, og fastes komplet i 10 timer inden blodprøvetagning. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Idexx Vet Med Lab i Tyskland. Her analyseres prøven for insulin (RIA DSL 1200, human Insulin), triglycerid (GPO-PAP, Roche/Hitachi) samt glukose (Hexokinasemetoden, Roche/Hitachi). Endvidere sendes prøverne også til Departement of Veterinary Disease Biology på Københavns Universitet, hvor prøven analyseres for equint insulin ved brug af Mercodia Equine Insulin ELISA. Gruppe 2: Der udtages blod fra 20 heste, der er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Patienterne i denne gruppe er udvalgt ud fra samme kriterier som i gruppe 1. Hestene fratages kraftfoder og græs de sidste 10 timer inden blodprøvetagning, men har haft adgang til vand og begrænsede mængder halm/hø. Der gives 2 kg hø som sidste måltid 10 timer inden blodprøven tages. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Idexx Vet Med Lab i Tyskland. Her analyseres prøven for insulin (RIA DLS 1200 human Insulin), triglycerid (GPO-PAP, Roche/Hitachi) samt glukose (Hexokinasemetoden, Roche/Hitachi). Gruppe 3: Denne gruppe er inddraget for at opnå fortrolighed ved anvendelse af ELISA kittet. Der udtages blod fra 20 heste, der ikke er under mistanke for at have hyperinsulinæmi. Blodprøver er udtaget i forbindelse med rutinemæssig sundhedskontrol. Heste og ponyer i denne kategori er i racemæssig, aldersmæssig og managementmæssig overensstemmelse med heste i gruppe 1 og 2, dog uden at være overvægtige eller have tidligere episoder af forfangenhed. Denne gruppe repræsenterer individer i deres normale miljø, hvor der er adgang til begrænsede mængder stråfoder (2 kg) de sidste 10 timer inden blodprøven tages. Blodprøverne udtages alle om morgenen mellem 8-9. De opsamles i serumglas ved brug af vacutainer. Prøverne holdes på frost indtil centrifugering i 5 min ved rpm. Der går max 30 minutter fra prøven er udtaget til den er centrifugeret og lagt i fryseren (-18 grader C). Den nedfryses i min. 24 timer inden den sendes i frostcontainer til Departement of Veterinary Disease Biology på Københavns Universitet, hvor prøven analyseres for equint insulin ved brug af Mercodia Equine Insulin ELISA. Diagnostik af EMS Side 7

8 Undersøgelse af fastes betydning for serum triglycerid, glukose og insulin foretages ved dels en t- test samt en Wilcoxon two-sample test. Alle analyser foretages i SAS. Insulinundersøgelsen i ELISA mod RIA foretages på baggrund af linær regression med udregning af en korrelationskoefficient. Analysen foretages i SAS. Omregninger mellem enhederne, der dels er i µu/ml (RIA) og ng/l (ELISA) er som følger: 10 ng/l=1,72 pmol/l. 1µU/ml= pmol/l. Resultater: Resultaterne fremgår af tabel 1,2 og 3. Tabel 1: Gruppe 1. Heste under mistanke for EMS. Komplet faste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 21 fjordhest 8 8 j 31, ,5 97,3 22 varmblod 10 7 j 19,8 70 8,75 84,69 23 sportspony 7 7 n 9,1 <10 43,75 97,3 24 fjordhest 6 7 j 42, ,25 91,9 25 ponylanding 8 8 j 25, ,7 26 pinto 9 7 n 27, , dartmoor 11 7 n 11,9 <10 26,25 88,3 28 haflinger 8 7 j 17 <10 17, tinker 9 8 n 27, , fjordhest 14 8 j 24, fjordhest 12 7 j ,5 106,3 32 ponylanding 7 8 n 74, ,25 104,51 33? 19 8 n 36, ,25 102,71 34 araber 5 8? 22, ,75 93,7 35 araber 10 8? 63, ,75 100,91 36 haflinger 11 8 n 8,5 <10 52,5 86,5 37 Islænder 8 j 52, ,5 96,5 38 ponylanding 8 8 j 97, Islænder 7 7 j 10,8 87,5 79,28 40? 21 8 j 30,5 26,25 102,71 Tabel 2: Gruppe 2. Heste under mistanke for EMS. Delvis faste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 41 fjordhest 5 8 j 56,7 43, haflinger 12 8 j 8,6 52,5 97,3 43 ponybl j 79,4 52,5 113,52 44 varmblod 6 7 j 57, ,91 45 ponybl. 8 8 j 186,1 52,5 142,35 46 Islænder 11 8 j 34,9 47 Islænder 14 8 j 84,9 61,25 48 Islænder 14 8 j 31, varmblod 9 7 j 38,4 52,5 81,1 50? 17 9 j 125,8 43,15 51 islænder 15 8 j 245,8 52 varmblod 9 7 n 24, ,3 53 frieser 7 7 n 21,2 54 islænder 11 7 j ponybl. 20? j 57,4 56 islænder 11 7 j 58,5 57 shetlænder 7 7 n 14,4 26,2 162,18 58 fjordhest 8 8 j 50,1 52,5 111,72 59 welsh 14 7 j 41, welsh 14 7 j 158, Diagnostik af EMS Side 8

9 Tabel 3: Gruppe 3. Normale heste. Case no Race Alder Huld (1-9) Tidl. Forfangen? Humant insulin µg/ml Heste-insulin ng/l Triglycerid, mg/dl Glukose, mg/dl 1 varmblod 7 5 n <10 2 Ponyblanding 6 6 n <10 3 sportspony 7 5 n <10 4 fjordhest 5 6 n <10 5 varmblod 8 5 n <10 6 sportspony 9 5 n <10 7 islænder 9 6 n <10 8 haflinger 9 6 n 30 9 varmblod 14 4 n haflinger 7 5 n <10 11 Shetlænder 5 5 n <10 12 Paint 6 6 n <10 13 Paint 8 6 n <10 14 islænder 7 5 n <10 15 islænder 12 5 n <10 16 islænder 10 6 n fjordhest 5 6 n welsh 6 6 n dartmoor 6 6 n 0 20 frieser 7 7 n <10 29 ud af 40 heste under mistanke for EMS på de kliniske symptomer har forhøjede insulinniveauer efter 10 timers komplet eller partiel faste. Fastes betydning for triglycerid niveau er analyseret i en t-test med triglycerid som afhængig variabel og faste som forklarende variabel. Gennemsnittet for fastede er 40,2 mg/dl og for ikke fastede 46,0 mg/dl. Der er ingen signifikant forskel på de 2 grupper (p=0,19). Fastes betydning for glukoseniveau er ligeledes analyseret i en t-test med glukose som afhængig variabel og faste som forklarende variabel. Gennemsnit blandt fastede er 94 mg/dl og blandt ikke fastede 110 mg/dl. Denne forskel er signifikant (p=0,045). Diagnostik af EMS Side 9

10 Fastes betydning for insulinniveau er afbilledet i figur 1: Sammenhæng mellem faste og humant insulin gru Humant insuling Mikrogram pr ml faste 2 ej faste Som det kan ses af figuren, er der én måling, der skiller sig klart ud I den ikke fastede gruppe, case nummer 31 med en insulinværdi på 330 µu/ml. Data er ikke normalfordelte. Inddrages alle resultater i en t-test er gennemsnittet blandt de fastede 50,2 og blandt de ikke fastede 73,5, men der er ikke signifikant forskel mellem de 2 grupper. Et alternativ til t-testen, der egentlig kun kan anvendes på data, der er normalfordelte, er en non-parametrisk test. Wilcoxon two-sample test og Kruskall Wallis test er begge mere valide til ikke-normalfordelte data, og begge har en p-værdi på 0,04, hvilket er signifikant. Sammenhæng mellem alder og triglycerid, glukose og insulin er hver især analyseret i en linær regressionsmodel med alder som forklarende variabel. Der er ingen signifikant sammenhæng i nogen af grupperne. Sammenhæng mellem insulinniveau og tidligere episoder af forfangenhed er analyseret med en t- test. Insulinniveauet er signifikant højere hos heste, der tidligere har været forfangne (74,7 µu/ml) sammenlignet med heste, der ikke tidligere har været forfangne (27,4 µu/ml). P=0,004. Sammenhæng mellem triglycerider og tidligere forfangenhed samt glukose og tidligere forfangenhed er analyseret med en t-test. Der kunne findes sammenhæng mellem triglycerid og tidligere episoder af forfangenhed, både ved et signifikant gennemsnit i de 2 grupper (tidligere Diagnostik af EMS Side 10

11 forfangne 47mg/dl og ikke-forfangne31,1 mg/dl) p=0,01 og ved signifikant større spredning hos heste der tidligere har været forfangne (p=0,04). Der kunne ikke findes signifikant sammenhæng mellem glukose og tidligere forfangenhed (p=0.75). Insulinværdierne i RIA viste en korrelation mellem race og insulinniveauer, således ligger koldblodshestenes gennemsnit (72,41µU/ml) signifikant højere end varmblodsgennemsnit (30,52) med en p-værdi på 0,01. En lignende tendens kan ses ved at inddele grupperne i hest versus pony. Sammenligning af Insulinniveauer ved Mercodia equin Elisa mod RIA DSL 1600: Alle heste i gruppe 3, der er normale, ligger i niveauet for normale heste (under 290 ng/l). Mange af resultaterne i både gruppe 1 og 3 ligger meget lavt i equin insulin ved denne test, men som et eksempel på hvordan dobbeltbestemmelse laves, er de alligevel præsenteret i fig. 2. Der er som nævnt under metode kørt dobbeltbestemmelse på alle prøver i ELISA kittet. Resultaterne af korrelationen mellem RIA og ELISA er udregnet ved lineær regression og er grafisk afbilledet på fig. 2. Sammenhæng mellem human insulin og Elisa-insulin 1 E lisainsu lin 0,8 0,6 0,4 0,2 y = 0,0113x - 0,1227 R 2 = 0, , Human insulin Figur 2: Elisa Insulinmåling (equint insulin) og RIA insulinmåling (human insulin). Ved en udregning af en korrelationskoefficient hvor alle prøver inddrages er koefficienten 56. Der er 2 af prøverne i gruppe 1, hvor der er så markant forskel mellem dobbeltbestemmelserne i ELISA kittet, at prøverne må anses for invalide (Patient no. 21 og 29). Udelades de 2 prøver bliver korrelationskoefficienten 0,89, hvilket må siges at være acceptabelt. Det skal dog understreges, at de præsenterede data er behæftet med så stor usikkerhed, at de kun bør betragtes som vejledende. Diagnostik af EMS Side 11

12 Diskussion: Kun 29 ud af 40 heste med kliniske symptomer på EMS har forhøjede insulinniveauer. Det understreger vigtigheden af, at diagnosen ikke stilles på den kliniske undersøgelse og ejeroplysninger alene. Hvis der endvidere udføres en stimulationstest er det muligt at flere af de mistænkte patienter vil få stillet en korrekt diagnose. Komplet faste frem for delvis faste har en signifikant betydning for niveauet af glukose ved screening for EMS i praksis. I gruppen med komplet fastede heste er blodglukoseniveauet gennemsnitligt lavere end i den delvis fastede gruppe. Denne parameter kan være af betydning, hvis man med enkeltblodprøver skal kunne give et bud på om der er tale om kompenseret eller ukompenseret insulinresistens tilstande der dog bør undersøges nærmere ved brug af en stimulationstest (6). Som nævnt i afsnittet om blodværdier har der dog i litteraturen været givet flere bud på forventelige øvre grænser for kompenserede blodglukoseniveauer mg/dl (31,32). Dette studie understreger vigtigheden af en ensartet procedure ved udtagelsen af enkeltblodprøver, og er hesten komplet fastet bør den øvre grænse ligge lavere end hvis hesten ikke er fastet komplet. Tidligere forfangenhed versus ikke tidligere forfangenhed har ingen betydning for blodglukoseniveauet. Der er ingen signifikant forskel på triglycerid niveauet efter 12 timers faste, hvilket stemmer fint overens med tidligere studier på raske heste (36). Der skal tilsyneladende længerevarende faste til at påvirke triglycerid niveauet hos hyperinsulinæmiske heste, som det er tilfældet hos raske heste (36). Der er dog et andet fund, der er lidt interessant der findes signifikant højere triglycerid niveauer hos heste der tidligere har været forfangne frem for heste der ikke har været forfangne. Der har ikke tidligere været analyseret på nogen sammenhæng mellem serum triglycerid og forfangenhed. Årsagen til denne sammenhæng i dette studie kan være, at heste der allerede har været forfangne er længere fremme i sygdomsprocessen med større kredsløbspåvirkning og højere serum triglycerid til følge. Insulinniveauet i blodet afviger også signifikant i de 2 grupper. I den komplet fastede gruppe ses dog en case, der afviger betydeligt fra de øvrige ved en meget høj insulinværdi (330 µu/ml). Resultatet er sandsynligvis validt, da begge tests måler en høj værdi på denne patient. Der er tale om en hest på 12 år, der tidligere har været forfangen. Undertegnede har tidligere stødt på lignende resultater hos andre patienter, men her har der endvidere været diagnosticeret cushing. Selvom der er tale om en patient i 12 års alderen kunne det være interessant at udføre en dexametason-suppretionstest på denne patient. Er denne positiv bør patienten eksluderes. Eksluderes denne patient vil spredningen være signifikant mindre hos heste der er komplet fastet, hvorfor denne fremgangsmåde bør anses som den mest sikre ved diagnosticering af hyperinsulinæmi hos heste. Flere forfattere har sat spørgsmålstegn ved, om komplet faste i 12 timer vil medføre stress med forhøjede cortisolniveau og derved kunstigt forhøjede Diagnostik af EMS Side 12

13 insulinniveauer til følge. Dette kan afkræftes i dette studie, da insulinniveauet er lavere hos de komplet fastede heste end de delvist fastede. Heste, der tidligere har været forfangne har et markant højere insulinniveau end heste der ikke tidligere har været forfangne. Dette kan sandsynligvis forklares som for triglycerid: Disse heste kan være længere fremme i sygdomsforløbet med højere insulinniveauer til følge. Der kunne ikke findes nogen sammenhæng mellem alder og insulin, triglycerid og glukose. Da langt de fleste heste i dette studie er under 15 er det nok et forventeligt resultat. Det kunne i den sammenhæng være interessant at lave et studie af insulinniveau i blodet hos ældre dyr. Forskellen på insulinniveauet racer imellem kan fortolkes på 2 måder: Enten ligger insulinniveauet naturligt forskelligt mellem koldblod og varmblod, eller også er de forskelligt disponeret for udvikling af insulinresistens. Litteraturen beskriver, at visse racer er genetisk disponerede for at udvikle insulinresistens (9,17). Om det ene eller andet er tilfældet i dette studie, kan dog ikke afgøres på baggrund af faste-insulinniveauet alene. Det kunne være ønskeligt at drage en konklusion på baggrund af en stimulationstest. Sammenligning af insulin i ELISA kittet med RIA DLS 1200 er behæftet med flere problemer ved aflæsningen af resultaterne i ELISAén. Dels er der målt optisk densitet i 0-calibratoren, hvilket jo i sig selv vidner om afvigelser ved aflæsning af selv de kendte værdier i kittet. Dette er også årsag til de minusværdier der ses i resultatskemaet, da visse af prøverne repræsenterer en lavere optisk densitet en 0-calibratoren. Endvidere er der de tidligere nævnte problemer med store afvigelser mellem de 2 parrede prøver på samme patient i ELISA kittet - prøver der burde køres om, hvis testresultatet skal være validt. Endvidere påvirker aflæsningen på 330 uu/ml hældningen af kurven meget kraftigt, hvorfor det anbefales at eksludere denne, da denne måling giver uforholdsmæssig stor påvirkning af kurvens hældning. Korrelationskoefficienten, der efter eksklusion af 3 resultater ender på 0,89, er lavere end den tidligere præsenterede validering af kittet, der dog også er fortaget mod en anden RIA (Cout-A-Count) (30). I den tidligere validering er der kun anvendt raske individer, og det kunne være ønskeligt at have en validering der indeholdt værdier i det forhøjede spektrum også. Det opfanger tilsyneladende høje værdier, da der er overensstemmelse mellem de 2 kits ved den ekstremt høje aflæsning af case no. 31. Som antaget i metode-afsnittet kunne man potentielt have fundet en gennemgående forskel i de 2 kits, der teoretisk kunne forklares ved en mindre forskel i aminosyresekvensen mellem humant og hesteinsulin. Denne forskel kan ikke sandsynliggøres med disse data. Det kunne derfor være ønskeligt at opnå større erfaring i brug af kittet ved at gentage et lignende antal cases for at lave en ny sammenligning, forhåbentlig med udgangspunkt i en mere valid standardkurve. Som tidligere nævnt bør de ovenfor præsenterede data kun betragtes som vejledende. Diagnostik af EMS Side 13

14 Konklusion: Patienter under mistanke for EMS har i dette studie insulinniveauer fra 8,6 til 330 µu/ml, og kun 29 ud af de 40 under mistanke har niveauer over normalen. Diagnosen kan derfor ikke stilles på kliniske symptomer alene, men bør altid som minimum understøttes af insulinmåling. Heste, der har hyperinsulinæmi, har triglycerid niveauer fra 17,5-96,25 mg/dl og glukoseniveauer fra mg/dl. Komplet faste i 10 timer bevirkede en gennemsnitlig lavere blod-glukose og insulinværdi med mindre spredning, men havde ingen effekt på triglycerid niveauet. Ved screening for EMS i praksis har det derfor betydning for testresultatet om hesten er komplet eller delvist fastet. Anbefalingen er en komplet faste med adgang til vand 10 timer inden blodprøvetagning. I fremtiden kunne det være ønskeligt at lave et studie af faste-insulin korreleret til en intravenøs glukose og insulin absorptionstest på et større antal cases, for endelig at få bekræftet om fasteinsulin kan stå alene ved diagnostik af EMS i praksis. Dette bør gøres både ved brug af Equininsulin ELISA samt human-insulin RIA. Equin insulin ELISA bør ikke stå alene her, da der ved stimulationstesten injiceres humant insulin. Denne baggrundsviden vil være vigtig i bestræbelserne på at finde et nemt og økonomisk overskueligt værktøj til diagnostik af EMS i praksis. Decideret validering af ELISA kittet bør baseres på yderligere undersøgelser af Mercodias ELISA-kit. Dette bør gøres før det kan anbefales til brug i praksis. Det kan dog vise sig at blive et nemt og billigt alternativ RIA-kittet. Taksigelser: Jeg vil gerne sige tak til følgende, der har været en rigtig stor hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af denne hovedopgave: Dorte Xenia Gram, Dyrlæge PhD, Lektor Afd. For farmakologi og toksikologi, KU Life for opsætning af Mercodia Insulin Elisa. Også en stor tak for konstruktiv kritik og kommentarer på den skriftlige fremstilling af projektet. IDEXX VetMedLab for økonomisk støtte til aflæsning af human insulin, glukose og triglycerid. Jan Dahl for stor hjælp med det statistiske analysearbejde. Dyrlæge Ginnie Holmes Hørning fra Næstvedegnens Dyrlæger, Nanna Luthersson fra Hestedoktoren, Charlotte Jespersen fra Højelse Hesteklinik, Anne Mette Lindberg fra Kolding Dyrehospital og Dorte Madsen fra Snertinge Dyrehospital for hjælp med indsamling af patientmateriale. Diagnostik af EMS Side 14

15 Litteratur: 1: Johnson, P. J: The equine metabolic syndrome Peripheral Cushing s syndrome. The veterinary clinics, Equine practice 18, ss , : Kronfeld, D.S: Equine syndrome X, the metabolic disease, and equine grain-associated disorders: Nomenclature and Dietetics. Equine Nutrition, vol. 23, no. 12, ss , : Trieber, K. H, Kronfeld, D. S, Hess, T. M, Byrd, B.M, Splan, R. K, Staniar, W.B: Evaluation of genetic and metabolic predispositions and nutritional risk factors for pasture associated laminitis in ponies. JAVMA, vol 228, no. 10, ss , : Frank N: Equine Metabolic Syndrome. Journal of Equine Veterinary Science. Vol 29, no. 5, ss , : Johnson, P. J, Scotty, N. C, Wiedmayer, C, Messer N. T, Kreeger J. D: Diabetes Mellitus in a domesticated Spanish mustang. JAVMA, vol 226, no. 4, ss , : Durham, A.E, Hughes, K. J, Cottle. H. J, Rendle D. I and Boston R. C: Type 2 diabetes mellitus with pancreatic dysfunction in 3 horses confirmed with minimal model analysis. Equine Veterinary Journal, 41, 9, ss , : Menzies-Gow, N: Diabetes in the horse: A condition of increasing clinical awareness for differantial diagnogis and interpretation of tests. Equine Veterinary Journal, 41, 9 ss , : Radin, M. J, Sharkey L. C og Holycross, B. J: Adipokines: A rewiew of biological and analytical principles and an update in dogs, cats and horses. Veterinaly Clinical Pathology, 38/2 ss , : Frank, N, Elliot, S. B, Brandt, L. E, Keisler, D.H: Physical caracteristics, blood hormone concentration, and plasma lipid concentration in obese horses with insulin resistance. JAVMA, vol 228, no. 9, ss , : Vick, M. M, Adams A. A, Murphy B. A, Sessions, D. R, Horohov D. W, Cook R. F, Shelton, B. J, Fitzgerald B. P: Relationships among inflammatory cytokines, obesity and insulin sensitivity in the horse. Juorn. Anim. Sci, 85, ss , : Carter, R, Geor, R. J, Burton Stanair, W, B, Cubitt, T.A, Harris, P. A: Apparent adiposity assessed by standardized scoring systems amd morphometric measurements in horses and ponies. Equine Veterinary Journal, 179, ss , : Gentry, L. R, Thompson Jr. G. T, Gentry Jr, G. T, Davis, K. A, Rodke R.A, Cartmill J. A: The relationship between bodycondition, leptin, and reproductive and hormonal characteristics of mares during the seasonal anovulatory period. J. Animal Sci, 80, , Diagnostik af EMS Side 15

16 13: Carter R. A, Treiber K. H, Geor R. J, Douglass, L and Harris P. A: Prediction of incipent pastureassociated laminitis from hyperinsulinaemia, hyperleptemia and generalized and localized obesity in a kohort of ponies. Equine Veterinary Journal, 41, 2, ss , : Trieber, K, Carter, R, Gay, L, Williams, C og Geor, R: Inflammatory and redox status of ponies with a history of pasture associated laminitis. Vet. Immunol. Immunopathol. 129, , : Johnson P.J, Messer, N. T, Wiedmeyer, C, Buff, P, Ganjam, V.K: Endocrinopatic laminitis in the horse. Clinical Techniques in equine practice, ss , : Henneke, D. R, Potter, G. D, Kreider, J. L, Teates, B. F: Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Veterinary Journal, 15, 4, , : Divers, T. J: Endocrine testing in Horses: Metabolic Syndrome and Cushing s Disease. Journ. of Equine Veterinary Science, vol. 28, no. 5, ss , : Asplin, K. E, Sillence M. N, Politt, C. C, McGowan C. M: Induction of laminitis by prolonged hyperinsulinaemia in clinically normal ponies. The veterinary Journal, 174, ss , : Bailey, A, Habersohn-Butcher, J. L, Ramson, K.J, Elliott, J, Menzies-Gow, N.J: Hypertension and insulin resistance in a mixed breed population of ponies predisposed to laminitis. American Journal of Vet Res, Vol. 69, no. 1, ss , : Kronfeld, D.S, Trieber, K. H, Hess, T. M, Byrd, B.M, Splan, R. K, Staniar, W.B, White, N.W: Metabolic Syndrome in healthy ponies facilitates nutritional countermeasures against pasture laminitis. Journal of nutrition, 136, 7, ss. 2090S-2093S, : Frank, N: Endocrinopatic laminitis, Obesity-associated laminitis and pasture-associated laminitis. Proceedings of the 54 th annual convention AAEP, ss , : Walsh, D. M, McGrowan, C. M, McGrowan, T, Lamb, S. V, Schanbacher B. J, Place, N. J: Correlation of Plasma Insulin Concentration with Laminitis Score in a Field Study of Equine Cushings Disease and Equine Metabolic Syndrome. Journal of Equine Veterinary Science, 29, 2, ss , : Pass, M. A, Pollitt, S, Pollitt, C. C: Decreased glucose metabolism causes separation of hoof lamellae in vitro: A trigger for laminitis? Equine vet journal, 26, ss , : Asplin, K. E, McGrowan C. M, Pollitt C. C, Curlewis, J, Sillence M. N: Role of insulin in glycose uptake in the equine hoof. Journ. Vet. Internal Med, 21, 668, : Eades S. C et al Serial alterations in digital haemodynamics and endothelin1- immunoreactivity, platelet neutrophil aggregation and concentrations of nitiic oxide, insulin and glucose in blood obtained from horses following carbohydrate overload. Am. Journ of Vet res, 68; ss , : Geor, R, Frank N: Metabolic Syndrome From Human organ disease to laminar failure in equids. Veterinary Immunology and immunopathology, 129, ss , Diagnostik af EMS Side 16

17 27: Nourian, A.R, Asplin K. E, McGrowan, C.M, Sillence M. N og Pollit, C.C: Equine Laminitis: Ultrastructural lesions detected in ponies following hyperinsulinaemia. Equine Veterinary Journal, 41, 7, ss , : Nourian, A.R, Baldwin G.I, Van Eps, A.W, og Politt, C. C: Equine Laminitis: Ultrastructual lesions detected hours after induction with oligofructose. Equine Veterinary Journal, 39, 4, ss , : Reimers, T. J, Cowan, R. G, MaCann, J. P og Ross, M. W: Validation of a rapid solid-phase radioimmunoassay for canine, bovine and equine insulin. American Journal of Veterinary research, vol 43, no. 7, ss , : Öberg, J, Lillehöök, I, Wattle, O, Karlsson Å, Bröjer J: Validation of a species specific Enzyme- Linked Immunosorbent Assay for measurement of serum insulin in horses. ACVIM poster, Montreal, CA. 31: 4: Johnson, P. J, Messer, N. T, Ganjam, V. K: Cushing s syndrome, insulin resistance and endocrinopatic laminitis. Equine Vet Journal, 36, 3, ss , : Frank, N, Geor, R.J, Adair, S: Guide to Insulin Resistance and Laminitis for the Equine Practitioner. VetAMix Loyd Inc : Eiler, H, Frank, N, Andrews, F. M, Oliver, J. W, Fecteau, K. A: Physiologic assessment of blood glucose and insulin testing in horses. American Journal of Veterinary Resarch, 66, 9, ss , : Toth, F, Frank, N, Elliot S.B, Perdue, K, Geor, R. J og Boston, R. C: Optimisation of the frequently sampled intravenous glucose tolerance test to reduce urinary glucose spilling in horses. Equine veterinary journal, 41, 9 ss , : WHO consultation: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications : Frank N, Sojka, J. E, Latour, M. A: Effect of withholding feed on concentration and compsomption of plasma very low density lipoprotein and serum nonesterfied fatty acids in horses. AJVR, Vol 63, no 7, ss , 2002 Diagnostik af EMS Side 17

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn

03-10-2012. Equint Metabolisk Syndrom (EMS) diagnostik i klinisk praksis. ..under danske forhold. Kliniske tegn Equnt Metabolsk Syndrom (EMS) dagnostk klnsk prakss. Lsbeth Boel Brandborg, fagdyrlæge hest Unverstetshosptalet for Store Husdyr KU-Sund. Das 1..under danske forhold. Klnske tegn Fasteblodprøver: Glukose

Læs mere

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Af dyrlæge Thomas Alkjær Land og By Dyreklinik (2007) Sammendrag Formålet med dette studie er at samle nuværende viden omkring Metabolisk Syndrom (MS)

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005.

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005. Foreningen Association af of of Danske Danish biologer, Biologists, FaDB 124567 Dorte Thomas Hammelev Bundgaard og og Thomas og Dorte Bundgaard Hammelev Email: Sønderengen dorte@centrum.dk 112, 112, 2870

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mette Krogh Larsen, Jacob Holm Nielsen, Troels Kristensen, Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indledning Mælkens sammensætning

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling?

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Danske fysioterapeuters Fagfestival Marts 2006 Mette Aadahl Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, Rigshospitalet

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Persistens. 1. Generelt

Persistens. 1. Generelt Persistens 1. Generelt Persistens er en beskrivelse af laktationskurvens form. Køer med høj persistens, vil have en fladere laktationskurve og dermed en lavere ydelse end forventet i den første del og

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere