Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland""

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24

2 Eksport og globalisering Baggrunden for forslaget. Samarbejde for at styrke internationalisering for midtjyske virksomheder Vækstforum for Region Midtjylland ønsker at fremme internationaliseringen af regionens virksomheder. I Erhvervsstrategien for og Handlingsplanen for lægges der vægt på, at flere midtjyske virksomheder, særligt blandt de små og mellemstore virksomheder, rustes til globaliseringen og opnår adgang til udenlandske markeder. For at fremme dette formål er der gennemført drøftelser mellem Region Midtjylland, Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland om indgåelse af et strategisk samarbejde, som skal give en styrket fælles internationaliseringsindsats overfor midtjyske små og mellemstore virksomheder. I relation til behovet for en forstærket indsats kan det også nævnes, at analyser fra erhvervsorganisationerne og Eksportrådet viser, at danske virksomheder ikke opnår det optimale udbytte af vækstmarkederne i bl.a. de nye EU medlemslande og i de såkaldte BRIK lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Klare fordele i udnyttelse og kombination af fælles styrker Det strategiske samarbejde mellem Region Midtjylland, Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland skal udnytte og kombinere de fælles styrker til gavn for virksomhederne, herunder særligt Væksthus Midtjyllands og de lokale erhvervsservicecentres nærhed og kendskab til de midtjyske virksomheder og Danmarks Eksportråd nærhed og kendskab til de udenlandske markeder. Følgende fordele for midtjyske virksomheder anses som centrale ved indgåelsen af et strategisk samarbejde: Der kan opnås en mere enstrenget organisering af eksportfremmeindsatsen, således at midtjyske virksomheder kan understøttes mere systematisk i deres internationaliseringsbestræbelser. Midtjyske virksomheder kan opnå bedre adgang og kendskab til statslige tilskudsordninger, herunder især programmerne for Eksportforberedelse, BornGlobal og BornCreative, Eksportstart såvel samt til deltagelse i fælles eksportfremstød sammen med andre danske virksomheder. Eksportrådets programmer kan kombineres med Væksthusets initiativer, især produkterne under VækstMidt initiativet, som bl.a. indeholder to tilbud, som direkte retter sig mod globaliseringen, nemlig rådgivningstilbuddet Global guide og netværksprojektet Globus, som er vækstgrupper vedr. eksport eller sourcing og rettet mod udvalgte internationale markeder. En anden kombinationsmulighed

3 foreligger i forhold til den specialiserede iværksætterrådgivning, idet et element heri er at sikre, at vækstiværksætterne får den globale synsvinkel med fra start. Der kan skabes en stærkere kobling mellem de kommunale og regionale initiativer og den statslige indsats, således at de midtjyske erhvervsfremmeinitiativer så som Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, de særlige initiativer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina samt indgåelsen af samarbejdsaftaler med udenlandske regioner kan bidrage til og hente viden og rådgivning fra de statslige initiativer. Disse initiativer, især EU kontoret i Bruxelles, vil bl.a. have betydning for, at virksomhederne får det fulde udbytte af forskellige EU programmer og medvirke til, at mulighederne på det europæiske marked bliver udnyttet. Der bør også etableres et tæt samarbejde med de nye EU infocentre, som i 2008 vil afløse de eksisterende centre, og som i stigende grad vil have fokus på at styrke samarbejdet mellem europæiske virksomheder. Bestræbelserne på at øge midtjyske virksomheders innovation kan styrkes med global inspiration og netværk ved at kunne kobles til innovationssamarbejdet mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Danmarks Eksportråd i de nye internationale innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley og Shanghai. Det strategiske samarbejde skal medvirke til yderligere at understøtte Region Midtjyllands arbejde med udvikling af internationalt orienterede vækstklynger, megasatsninger og iværksættere. Indholdet af det strategiske samarbejde I praksis vil det strategiske samarbejde have følgende indholdselementer: a) Som et vigtigt element i det strategiske samarbejde placeres en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland. I samarbejde med medarbejdere i Væksthuset skal denne medvirke til en koordineret og forstærket internationaliseringsindsats overfor midtjyske virksomheder. b) Konkrete initiativer, programmer og ydelser både i regi af Danmarks Eksportråd og i regi af Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland skal fremadrettet koordineres, så de kan supplere hinanden. I konceptbeskrivelsen er der givet nogle eksempler på, hvorledes dette kan ske. c) Medarbejderen fra Eksportrådet skal indgå i et samarbejde med relevante medarbejdere fra Væksthus Midtjylland, hvor arbejdsstedet både bliver i Væksthuset i Incuba Science Park i Århus og hos Væksthuset i Herning og med tilrettelæggelse af besøg hos lokale erhvervsservicecentre i regionen. d) Der udarbejdes konkrete arbejds- og mødeplaner med en lokal forankring for de involverede medarbejdere i forhold til at sikre en hurtig udbredelse af den

4 styrkede internationaliseringsindsats. Arbejds- og mødeplaner skal udarbejdes på en måde, så det sikres at virksomheder som gør brug af de lokale erhvervsservicecentre i regionen får glæde heraf. e) Der etableres en ekstra kontorplads hos Region Midtjylland, som medarbejdere fra Bruxelles kontoret samt fra kontorerne i St. Petersborg. Ungarn, Rumænien og Shanghai kan benytte, når de er på hjemmebesøg Evaluering. Afslutning Det strategiske samarbejde skal løbende overvåges og evalueres med henblik på at afgøre, hvilke tilpasninger der over tid kan være nødvendige i den styrkede internationaliseringsindsats. I forbindelse med samarbejdet og den styrkede indsats vil det blive undersøgt, om der kan etableres et partnerskab med ressourcepersoner hos midtjyske virksomheder, der er etableret i udlandet med henblik på at iværksættere og små og mellemstore virksomheder kan trække på disses erfaringer og få oplysninger om praktiske forhold i landet/regionen. Ligeledes vil det blive overvejet, om der bør laves en specialundersøgelse af midtjyske virksomheders niveau og potentiale med hensyn til internationalisering. I denne forbindelse bemærkes det, at den tilgængelige statistik ikke indeholder oplysninger om, hvor mange midtjyske virksomheder der har igangsat eksport, outsourcing eller anden internationaliseringsaktiviteter.

5 Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen af midtjyske virksomheder. 19. oktober 2007

6 1. Hvorfor er der behov for et strategisk samarbejde, der hjælper midtjyske virksomheder ud i verden? Globaliseringen ændrer i disse år spillereglerne for virksomhederne. Deres vækst- og overlevelsesmuligheder afhænger i stigende grad af eksport eller internationalisering af aktiviteter såsom outsourcing, rekruttering af medarbejdere eller adgang til viden, netværk og finansiering. Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan lægger derfor under den fælles overskrift en international vækstregion afgørende vægt på at fremme en øget internationalisering af regionens erhvervsliv, herunder også for små og mellemstore virksomheder. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd (DE) skal ses som en integreret del af denne internationaliseringsindsats. Samarbejdet vil give midtjyske virksomheder en direkte og nem adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. En sådan tilgang vil samtidig passe fint ind i strategien for Væksthus Midtjylland som stedet, hvor virksomheder får en samlet rådgivning. Et strategisk samarbejde skal supplere og sammentænkes med Region Midtjyllands andre eksisterende og planlagte internationale indsatser, hvor der allerede på flere områder er et samarbejde med Danmarks Eksportråd. Her tænkes bl.a. på Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Region Midtjyllands kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina og samarbejdet med andre regioner i Europa samt Vestdansk Investeringsfremme. Som et vigtigt element i et forstærket samarbejde lægges der op til, at der placeres en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland som ankerperson. Dette papir beskriver rammerne for det strategiske samarbejde og danner dermed baggrunden for den operative aftale for det strategiske samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthuset Midtjylland og Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet). 2

7 2. En samarbejdsmodel, der dækker lokalt, regionalt og internationalt Den nye enstregede organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Region Midtjylland er funderet lokalt i kommunale erhvervscentre/råd med en mere specialiseret rådgivning regionalt i Væksthus Midtjylland. Danmarks Eksportråd har i mange år løst eksportfremmeopgaver for virksomheder i regionen. I 2005 og 2006 vedrørte ca. 26 % af Danmarks Eksportråds opgaver, som der er modtaget betaling for, virksomheder og offentlige institutioner fra det nuværende Region Midtjylland. Der er imidlertid nu mulighed og behov for et tættere samarbejde og kobling mellem den lokale, regionale og internationale rådgivning om eksportfremme. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd skal derfor sikre, at internationalisering tænkes ind i rådgivningen af virksomheder på alle niveauer. Danmarks Eksportråd (63 lande 250 rådgivere) Internationalt Væksthus Midtjylland (Aarhus/Herning) Regionalt Lokal erhvervsservice (19 kommuner) Lokalt Iværksættere og virksomheder Som et centralt led i at sikre en tættere kobling af rådgivningen vil der blive indstationeret en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland. Dermed kan det sikres, at der kan leveres ydelser vedrørende eksportfremme inden for rammerne af en enstrenget organisation. Samtidig får virksomhederne en enkel og direkte adgang fra de kommunale erhvervscentre/råd, igennem Væksthuset og ud til Danmarks Eksportråds 250 eksportrådgiver på de vigtigste eksportmarkeder. 3

8 3. Danmarks Eksportråd bringer internationalt markedskendskab og viden ind i samarbejdet Danmarks Eksportråd er den del af Udenrigsministeriet, som bistår virksomheder inden med eksport, internationalisering og investeringsfremme. Danmarks Eksportråd aflægger hvert år mere end virksomhedsbesøg i regionerne og udfører i alt ca rådgivningsopgaver årligt for danske virksomheder ude på udenlandske markeder. Danmarks Eksportråd har i dag 250 rådgivere placeret på mere end 80 ambassader, generalkonsulater eller handelskontorer i over 60 lande. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte, typisk indbyggere fra det pågældende land, som har indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold. Blandt eksportrådgiverne findes både generalister og specialister, herunder eksperter inden for vigtige midtjyske eksportområder som energi og miljø og fødevarer. Danmarks Eksportråd er en professionel virksomhed, som tager sig betalt for sine rådgivningsydelser. Samtidig er Eksportrådet også en public service-virksomhed, som stiller en række gratisydelser og tilskudsordninger til rådighed for dansk erhvervsliv. Danmarks Eksportråd kan på en lang række områder bidrage til at styrke internationaliseringen af virksomheder i Region Midtjylland. Danmarks Eksportråds ydelser 1) Tilskudsordninger Danmarks Eksportråd har nogle tilskudsordninger, som også fordelagtigt kan benyttes af midtjyske virksomheder. a. Eksportforberedelse og hjælp til udvikling af internationaliseringsplan Under eksportforberedelsesprogrammet har Danmarks Eksportråd en række eksportforberedelseskonsulenter, der er hhv. geografisk og sektormæssigt opdelt. Danmarks Eksportråd tilbyder, at en relevant eksportforberedelseskonsulent indgår i individuelle vejledningsforløb for lokale iværksættere og virksomheder i Region Midtjylland om f. eks. markedsvalg, markedsføring m.m. Denne serviceydelse er vederlagsfri og omfatter typisk 3-4 møder, som munder ud i en konkret handlingsplan for virksomhedens internationalisering. b. BornGlobal BornGlobal er et særligt program for små og mellemstore virksomheder inden for it, biotech, sundhed og medico, nanotech samt miljø og energi, der ønsker at styrke deres internationalisering. Danmarks Eksportråd har en række BornGlobal konsulenter, der har særligt kendskab til de højteknologiske brancher. c. BornCreative BornCreative er et program, der henvender sig til små og mellemstore kreative virksomheder inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. BornCreative har til formål at 4

9 modne disse kreative virksomheder til eksport og internationalisering. DE har et antal konsulenter, inden for musik, design, mode, møbler og arkitektur med godt kendskab til branchen, dens vilkår og eksportmuligheder. d. Eksportstart få tilskud til international rådgivning Under eksportstartprogrammet kan små- og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale få tilskud til rådgivning og analyser på udenlandske markeder f.eks. partnersøgning, undersøgelser af markedsmuligheder, konkurrentanalyse, netværksdannelse, sourcing og outsourcing mv. Rådgivningen leveres af erfarne eksportrådgivere fra de danske repræsentationer og er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Med Eksportstart får man 50 % tilskud til Danmarks Eksportråds normale timepris. Der ydes tilskud til i form af pakker på 35 timer. En virksomhed kan modtage op til i alt 6 pakker. Programmerne for eksportforberedelse og eksportstart kan nemt kombineres med Væksthus Midtjyllands egne rådgivningsforløb og programmer. Eksempelvis kunne man forestille sig følgende forløb for en midtjysk iværksættervirksomhed: Virksomheden screenes af Væksthus Midtjylland medarbejdere Virksomheden gennemfører et Eksportforberedelsesforløb Virksomheden gennemfører et af Væksthus Midtjyllands udviklingsforløb Virksomheden søger igennem eksportstartprogrammet om tilskud til rådgivning af Danmarks Eksportråds eksportrådgivere på et eller flere markeder e. Fælles eksportfremstød Danmarks Eksportråds program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til eksportfremstød for grupper af mindst 5 danske virksomheder. Formålet med fælles eksportfremstød er at give virksomhederne større viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, hvorved danske virksomheder får flere kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på et givent marked. Tilskud til officielle 1 eksportfremstød har prioritet. For at opnå tilskud skal virksomheden opfylde de givne retningslinjer for de fem tilskudsordninger. 1 Fremstød der ledes af et medlem af Kongehuset eller regeringen. 5

10 2) Betalingsbelagt rådgivning Danmarks Eksportråds medarbejdere i Danmark og udlandet kan tilbyde midtjyske iværksættere og virksomheder rådgivning og praktisk hjælp til eksport og internationalisering i henhold til de normale forretningsbetingelser og en timepris på 730 kr. (prisen i 2007). a. Individuel rådgivning tilpasset virksomhedens situation og behov Generel eksport- og internationaliseringsrådgivning såsom markedsanalyser og markedsovervågning, konkurrentanalyser, benchmarking, kunde- og partnersøgning. Sourcing og outsourcing. Leje af en eksportrådgiver, der kan bistå med introduktion/indkøring på markedet. Tilrettelæggelse og gennemførelse af kommercielle besøg hos firmaer, myndigheder mv. Kontakt til myndigheder, organisationer, tolke, lokale advokater, revisorer mv. Hjælp til eksportfremstød, messer, udstillinger og markedsføring. Eksportteknisk rådgivning om f.eks. toldforhold, tariffer, dokumentkrav og tekniske regler. Hjælp til nedbrydning af handelsbarrierer og overvågning af international handelspolitik. Politisk rådgivning, bl.a. overvågning og påvirkning af politisk proces/lovgivning og adgang til politiske beslutningstagere. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer. b. Innovationscentre styrke virksomhedens internationale kommercielle innovation Danmarks Eksportråd har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etableret to innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley og Shanghai (et tredje innovationscenter åbner i München i januar 2008) med henblik på at sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til førende internationale forskningsog innovationsmiljøer. Innovationscentrene kan tilbyde danske virksomheder assistance til at søge partnere eller teknologiske løsninger og til at afdække kunde- og brugerbehov på det lokale marked. Centret kan desuden bistå danske forskere med kontakt og netværk til førende forsknings- og innovationsmiljøer. Centret skal også bruges til at markedsføre dansk forsknings- og erhvervslivs spidskompetencer. c. Rekruttering af arbejdskraft en aktuel udfordring Danmarks Eksportråd kan bidrage med rådgivning om og bistand til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Region Midtjylland. 6

11 d. Projekteksport internationale udbud og salg til bl.a. EU, FN og Verdensbanken Som en del af Udenrigsministeriet har Danmarks Eksportråd naturlig adgang til de internationale organisationers udbud af store projekter. Danmarks Eksportråd kan bl.a. assistere virksomheder i Region Midtjylland med bl.a. markedsføringsopgaver, delegationsrejser, klagesager, procurementregler samt identifikation af kontaktpersoner i de internationale organisationer. 3) Inkubatorordning lej et kontor og få administrativ service Gennem inkubatorordningen tilbydes virksomheder administrativ service og leje af kontorfaciliteter i Kina, Japan, Indien, Brasilien og USA. Inkubatorerne er placeret sammen med vore ambassader, generalkonsulater, innovationscentre og handelskontorer, og ordningen giver mulighed for at trække på al den nødvendige hjælp fra Danmarks Eksportråds medarbejdere, som kender kulturen og ikke mindst markedsvilkårene på det lokale marked. På flere andre ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er der ligeledes mulighed for at leje kontor, konference- og udstillingsfaciliteter. Med udgangspunkt i ovenstående ydelser kan Danmarks Eksportråds understøtte erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen for Region Midtjylland på flere områder. Som eksempler kan nævnes: 1. Bidrage til opbygning af internationalt orienterede vækstklynger og væksterhverv i regionen. Rådgive midtjyske vækstiværksættere, så de tager højde for udfordringer og muligheder omkring internationalisering både via eksportforberedelse- og eksportstartprogrammerne samt individuel rådgivning. Rådgive midtjyske virksomheder om afsætningsmulighederne på de vigtigste globale markeder. Skabe kontakt til og styrke samarbejdet med førende forsknings- og innovationsmiljøer via innovationscentrene. Hjælpe med tiltrækningen af højtudannet arbejdskraft 2. Understøtte regionens megasatsninger: Energi og miljø, fødevarer samt sundhed og erhverv. Rådgive om de internationale afsætningsmuligheder, lovgivning, støtteordninger m.m. Vidensudveksling, adgang til innovative klynger og markedskendskab på de vigtigste markeder. Skabe kontakt til samarbejdspartnere inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet på de vigtigste markeder. Hjælpe midtjyske virksomheder med deltagelse i fælles eksportfremstød inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet. Udnytte markedsføringspotentialet i forbindelse med afholdelsen af FN s store klimakonference i København i 2009 (COP 15). 7

12 4. Væksthus og region bringer lokalkendskab og tæt virksomhedskontakt ind i samarbejdet Væksthuset og Region Midtjylland har et omfattende lokalkendskab og en tæt løbende kontakt med virksomheder i regionen. Herved vil man præcist kunne afdække de lokale virksomheders behov for internationaliseringsrådgivning. Opgaverne kunne bl.a. omfatte Bidrager med screening i forbindelse med virksomheders ansøgning til Danmarks Eksportråds eksportforberedelsesprogram. Identificerer og henviser iværksættere og virksomheder, der er i kontakt med Væksthuset, og som har behov for rådgivning om internationalisering, til Danmarks Eksportråd. Indtænker deltagelse af rådgivere/repræsentanter fra Danmarks Eksportråd i væksthusets arrangementer, konferencer, gå-hjem-møder mv. i regionen. Holder virksomheder i regionen informeret om mulighederne for møder med rådgivere fra Danmark Eksportråds repræsentationer - herunder også skabe kontakt til Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina. Synliggør Danmarks Eksportråds tilbud og ydelser generelt for målgruppen. 5. Synergi mellem Danmarks Eksportråds og væksthusets/regionens ydelser Region Midtjyllands virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt indeholder en række muligheder, som i kombination med Danmarks Eksportråds tilskudsordninger kan bringe midtjyske virksomheder langt i deres internationaliseringsambitioner. VÆKSTmidt indeholder produkterne Udviklingskompas, Chef-til-leje, Global Guide og Globus-vækstgrupper, som alle har til formål at fremme virksomhedernes internationalisering. Udviklingskompas Global guide Chef til leje individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud - kun internationalisering) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Globus vækstgrupper kollektivt udviklingsforløb med op til 150 timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Nedenfor er der vist fire eksempler på, hvorledes Region Midtjyllands og Danmarks Eksportråds ordninger kan supplere hinanden i samlede internationaliseringsforløb: Eksempel 1: Eksportforberedelse (DE) Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide (RM) Fælles fremstød (DE) Globus vækstgruppe (RM) 8

13 Eksempel 2: Eksportforberedelse (DE) Eksport-start (DE) Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide (RM) Eksempel 3: Udviklings-kompas / Chef-til-leje / Global Guide (RM) Globusvækstgruppe (RM) Fælles fremstød (DE) Eksempel 4: Fælles fremstød (DE) Udviklings-kompas / Chef til leje / Global Guide (RM) 6. Samarbejdet forankres ved at placere en DE-medarbejder hos Væksthus Midtjylland Et tæt og koordineret dagligt samarbejde skal sikres ved at placere en medarbejder fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland: Midtjyske virksomheder får bedre service og en enkel, lokal og mere direkte adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. Væksthusets kompetencer inden for eksportfremme og internationalisering styrkes, så de bedre kan vejlede iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner om muligheder for internationalisering og eksportfremme. Region Midtjylland får med dette og de øvrige samarbejdsflader med Danmarks Eksportråd et bidrag til at opfylde internationaliseringsmålsætningen i regionens erhvervsudviklingsstrategi. Der skabes forbindelse mellem Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i udlandet. Danmarks Eksportråd får en eksportrådgiver placeret i Region Midtjylland og opnår derved endnu bedre kendskab og kontakt til virksomhederne i regionen. Medarbejderens opgaver Medarbejderen bliver den centrale indgang til Danmarks Eksportråd fra regionen og skal have et overblik over alle Danmarks Eksportråds ydelser, tilskudsordninger og samarbejdsarrangementer. Den pågældende medarbejder skal i samarbejde med væksthusets øvrige medarbejdere kunne vejlede virksomhederne og derudover henvise til relevante kolleger andre 9

14 steder i Danmarks Eksportråd, som har relevant ekspertise eller markedsviden. De konkrete opgaver vil skulle aftales nærmere, men kunne omfatte: Kompetenceudvikling af Væksthuset medarbejdere og andre relevante lokale aktører vedrørende Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Bidrage til at arrangere aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder mv. i Væksthuset og i de kommunale erhvervsservicecentre/råd. F.eks. om mulighederne på specifikke markeder eller inden for konkrete sektorer. Kontakt til, besøg hos og rådgivning til kommunernes erhvervsservicecentre/råd vedrørende eksportfremme og internationalisering. Afdække konkrete virksomhedernes internationaliseringsbehov i samarbejde med Væksthusets øvrige medarbejdere. Tilrettelægge koordinerende udviklingsforløb for virksomheder, der kombinerer både Væksthusets og Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Skabe kontakt mellem midtjyske virksomheder og Danmarks Eksportråds rådgivere i Danmark og på repræsentationerne, så virksomhederne kan få individuelle møder med disse. Følge erhvervsudviklingen i regionen og holde kontakt til den regionale presse. Koordination i forhold til Region Midtjyllands øvrige internationale aktiviteter. Ansættelsesforhold og medarbejderprofil Medarbejderen vil være ansat af Danmarks Eksportråd og være fuldt integreret i organisationen. Vedkommende vil deltage i møder i Danmarks Eksportråd i København samt i møder med eksportrådgivere og øvrige repræsentanter fra Danmarks Eksportråd, når disse er på besøg i regionen. Det vil være Danmarks Eksportråds ansvar at fastlægge den rette medarbejderprofil og rekruttere den pågældende medarbejder, hvilket vil ske i samråd med Væksthus og Region Midtjylland, således at en repræsentant for Væksthus Midtjylland inddrages i ansættelsesprocessen. Finansiering Indstationeringen af medarbejderen i Væksthus Midtjylland forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes. Der vil blive søgt 50 % medfinansiering fra EU. Ansøgning herom udarbejdes af Væksthuset. Der foreslås følgende finansieringsmodel: Lønudgifter Danmarks Eksportråd 25 % Regionen 25 % EU-finansiering 50 % Lønudgiften forventes samlet at blive på kr. 10

15 Overhead (kontor, pc osv.) Væksthuset/Region Midtjylland finansierer udgifter til kontorfaciliteter (møbler, IT mv.) for den pågældende medarbejder. Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med kontorfaciliteterne også skabes en kontorplads til medarbejdere fra Midtjyllands EU-kontor og øvrige internationale kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina, når disse er på hjemmebesøg. Øvrige driftsudgifter for medarbejderen Der forventes øvrige driftsudgifter for medarbejderen (rejser og transport) på ca kr. Disse finansieres af EU (50 %), Regionen (25 %) og Danmarks Eksportråd (25 %). Øvrige projektrelaterede udgifter Region Midtjylland finansierer øvrige projektrelaterede udgifter. 7. Indgåelse af en 3-årig samarbejdsaftale Det indstilles, at samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2008, og at der indgås en 3-årig samarbejdsaftale mellem de tre parter Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd. I løbet af perioden og ved afslutningen vil samarbejdet blive evalueret med henblik på en eventuel tilpasning henholdsvis videreførelse af samarbejdet. 11

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere