Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax januar 2006 Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1 Danmark har, som andre sammenlignelige lande, en offentlig finansieret eksport- og investeringsfremmeindsats. Formålet er dels at gøre danske virksomheder så konkurrencedygtige som muligt ved fuld udnyttelse af deres eksportpotentiale og effektiv udnyttelse af international arbejdsdeling i produktionsprocessen, dels gennem en målrettet investeringsfremmeindsats at tiltrække kompetencer og videnstunge arbejdspladser til landet. Siden 2000 har indsatsen været samlet i Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet. 1. Eksportfremmeindsatsen Eksportrådet har omkring 300 medarbejdere på i alt 86 ambassader, generalkonsulater og handelskontorer fordelt på 61 lande. Hertil kommer medarbejdere i Udenrigsministeriet i København. Eksportrådet har en egen bestyrelse, der består af aktive erhvervsfolk. Danmarks Eksportråds ydelser og virksomhedsbetjening Den enkelte danske virksomhed tilbydes en række specifikke produkter, som er tilpasset forskellige stadier i virksomhedens eksport- og internationaliseringsproces. Den konkrete eksportfremmeindsats over for de enkelte virksomheder beskæftiger sig med fire kerneområder: Globaliseringsstrategi - Sparring om virksomhedens globale indsatser og aktiviteter. Bl.a. videreformidling af information, analyse af konkrete markeds- og omkostningsdata, så virksomhedens strategiske beslutninger træffes på et velunderbygget grundlag mv. International salgsvækst - Øge virksomhedens internationale salg. Bl.a. markedsanalyse af afsætningsmulighederne, hjælp til at finde kunder og samarbejdspartnere, fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder, bistand til datterselskabsetablering, herunder finde lokaliteter, rekruttering, information om omkostningsniveau, krav til firmaregistrering m.v. Konkurrenceevneforbedring - Fokus på virksomhedens omkostninger og globale konkurrenceevne. Består bl.a. i bistand til at finde nye potentielle udenlandske underleverandører (sourcing) til danske virksomheder. Global interessefremme - Varetagelse af interesser overfor beslutningstagere i den offentlige og private sektor. Bl.a. udnyttelse af ambassadernes særlige status til at indhente informationer eller præsentere synspunkter for vanskeligt tilgængelig beslutningstagere, konkret rådgivning om internationale rammevilkår og handelspolitik. Endvidere et særligt kriseberedskab sammen med bl.a. fødevarebranchen og øvrige aktører, når eksportmarkeder lukker ned, fx ved udbrud af dyresygdomme. Eksportrådets ydelser til erhvervslivet inden for de fire kerneområder består af dels betalingsopgaver, dels gratisydelser. Hovedparten af Danmarks Eksportråds betalingsopgaver falder inden for ydelserne partnersøgning, agent/distributør-søgning, markedsundersøgelser og analyser og etableringsrådgivning. 1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget.

2 Eksportrådets gratisydelser består bl.a. af en hjemmeside med en række informationer om bl.a. markedsmuligheder og markedsforhold på relevante markeder. Herudover findes bl.a. en portal for små- og mellemstore virksomheder og elektroniske nyhedsbreve, ligesom der er mulighed for virksomhedsbesøg i Danmark af repræsentationernes eksportrådgivere og eksportforberedelse af virksomheder uden international erfaring. Gratisydelserne dækker også netværksopbygning hos potentielle samarbejdspartnere på markederne, kommerciel kriseløsning for erhverv og synliggørelse af Danmarks og danske virksomheders styrkepositioner. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2004 i alt danske eksporterende virksomheder. Heraf eksporterede kun til andre EU lande. Danmarks Eksportråd bistod i 2004 i alt virksomheder med betalingsbelagte opgaver, svarende til ca. 20% af de danske eksportører, jf. tabel 1. Dette tal er nogenlunde stabilt i perioden Eksportrådet løser i gennemsnit ca. 2 sager per virksomhed per år. Tabel 1. Omfang af Eksportrådets brugerfinansierede virksomhedsservice, Biståede virksomheder Antal løste opgaver Kilde: Danmarks Eksportråds kundedatabase Eksportrådets tilstedeværelse Eksportrådets tilstedeværelse i udlandet tilpasses løbende den globale udvikling og virksomhedernes efterspørgsel. Der lægges vægt på, at ressourcerne ikke blot anvendes på sikre markeder, men også på perspektivrige, men uprøvede eller vanskelige markeder. Ressourceanvendelsen på de nye vækstmarkeder i Østeuropa og Asien er derfor de senere år opprioriteret, mens indsatsen på etablerede markeder gradvis er blevet nedjusteret. Det seneste år er tilstedeværelsen styrket i Kina (Chongqing og Shanghai), Indien, Vietnam, Kazakhstan, Mexico, Australien, Ukraine og Kroatien. Eksportrådets omsætning er derfor mere spredt end den danske eksport, jf. tabel 2. Tabel 2. Fordeling af Dansk Eksportråds omsætning og af Danmarks eksport, Regioner Danmarks Eksportråds omsætning Danmarks eksport Norden 7% 22% Vesteuropa 28% 50% Østersøområdet 13% 5% Central- og Østeuropa 7% 2% Nordamerika 11% 7% Latinamerika 4% 1% Mellemøsten og Afrika 5% 2% Asien (ekskl. Kina) 15% 5% Kina 4% 1% Oceanien 1% 1% I alt 100% 96% Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Eksportråds kundedatabase Særlig indsats for små og mellemstore virksomheder Eksportrådet har en række særlige tiltag målrettet små og mellemstore virksomheder, heriblandt: 2

3 Eksportforberedelse: Gratis hjælp til udarbejdelse af en analyse af virksomhedens eksportparathed og en konkret plan for dens internationale udvikling. Eksportstartpakke: Skræddersyet rådgivning i form af eksportstartpakker, hvor Eksportrådets standardtimepris reduceres med 50 procent. BornGlobal: Særligt tiltag for små højvækstvirksomheder inden for højteknologiske områder som biotek og lifesciences, IT og telekommunikation mv. Born Creative: Tiltag målrettet kreative brancher bl.a. inden for spil, musik, film og design, hvor der findes en underskov af små virksomheder med vækstpotentiale. Tilskud og assistance til deltagelse på udvalgte messer i udlandet samt i fælles fremstød. Innovationsfremme I Eksportrådets strategi for indgår styrket innovation som en væsentlig strategisk målsætning. Konkret vil indsatsen i 2006 bl.a. rettes mod etablering af et innovationscenter i Silicon Valley og tiltrækning af udenlandsk venture kapital (i tæt samarbejde med øvrige danske venture kapital aktører). Indsatsen fokuseres på højvækstsektorer som IKT, bioteknologi og nanoteknologi og sker i tæt samarbejde med andre organisationer og ministerier. GoGlobal-samarbejdet og andre aktører Ud over Danmarks Eksportråd beskæftiger tre andre offentlige organisationer sig med - på forskellig vis og med forskelligt formål - at lette danske virksomheders adgang til udenlandske markeder: Eksport Kredit Fonden (EKF) hjælper danske virksomheder på politisk usikre og kommercielt risikable markeder i form af eksportkreditter og eksportgarantier (forsikringer). EKF er en selvstændig statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) rådgiver og er medinvestor for danske virksomheder i udviklingslande. Danida, der er en del af Udenrigsministeriet, inddrager erhvervslivet i udviklingsbistanden og giver vejledning og finansiel bistand til projekter i udviklingslande. Eksportrådet, EKF, IFU og Danida har siden 2004 samarbejdet om fælles aktiviteter i regi af GoGlobal. Samarbejdets formål er at styrke synergien mellem organisationerne og gøre det lettere for virksomhederne at identificere den bedste rådgivningsydelse inden for eksport eller internationalisering, bl.a. via den fælles netportal Der findes endvidere en række private organisationer og regionale/kommunale aktører, som beskæftiger sig med eksportfremme, herunder erhvervsorganisationer og kommunale erhvervschefer. Eksportrådet har en samarbejdsaftale med Danske Erhvervschefers Fællesråd og samarbejder derudover i en række formelle og uformelle fora med de øvrige organisationer. Effekten af den statslige eksportfremmeindsats Danmarks Eksportråd har siden oprettelsen i 2000 arbejdet med en resultat- og kontraktstyringsmodel med mål for bl.a. bidraget til dansk mereksport, antallet af tiltrukne investeringer og heraf skabte job, kundetilfredshed og antallet af kunder blandt små og mel- 3

4 lemstore virksomheder, jf. tabel 3. Eksportrådet arbejder på grundlag af en strategi vedtaget af bestyrelsen. Eksportrådets samfundsnytteeffekt har fra 2001 til 2004 i alt været på 11 mia. kr. svarende til et gennemsnit på 2,8 mia. kr. pr. år. Effekten på fjernmarkederne er noget lavere end på nærmarkederne, hvilket bl.a. skyldes, at der for en større andel af virksomhederne er tale om nye markeder, hvor succesraten (hit-raten) erfaringsmæssigt er lavere end på etablerede markeder. Tabel 3. Eksportrådets målsætninger og resultater i perioden : Nr Strategisk målsætning Indikator Resultat 2004 Mål Økonomisk effekt A: Direkte eksporteffekt 3,0 3,0-3,2 A: Samfundsøkonomisk (købeydelser) i mia.kr. (2003) nytte B: Indtjeningsgrad 2 Udenlandske direkte investeringer til Danmark 3 Kundetilfredshed B: Indtjening (mio.kr.) (i pct. af udgifterne) A: Antal succesprojekter B: Antal skabte arbejdspladser A: Tilfredse eller meget tilfredse B: Meget tilfredse 4 SMV A: Antal SMV-kunder 73,7 (19,9 %) % 58% ,5 (22 %) % 55% Resultat 2005* 2,3 (2004) 84,5 (23 %) % 59% Generel forretningsservice 6 Kommercielt kriseberedskab B: Heraf SMV-kunder bistået gennem DE s SMVprogrammer Andel af brugere, der aktivt anvender gratisydelser Responstid - inden 24 timer skal foreligge handlingsplan for videre arbejde, såfremt sagen ikke er løst forinden. 7 Kommunikation A. Kendskabsgrad 902 Ej strategisk mål Basismåling Jf. indikator % Ej strategisk mål 3,5 3,5 B. Vurdering 3,6 3,9 Medarbejdertilfredshed 83% 83% 87% Tre sager i 05. Alle løst inden 24 timer 8 Medarbejderudvikling * Foreløbige resultater. Kilde: Danmarks Eksportråd (1B, 3, 4 og 6), PLS Rambøll (1A og 5), Rådgivende Sociologer (8), Genius Access (7), Deloitte Business Consulting (2). Der er udviklet en ekstern metode til måling af samfundsnytteeffekten. Metoden består i at anmode et repræsentativt udsnit af Eksportådets kunder om at kvantificere eksportresultatet af deres konkrete markedssatsninger og derefter tilkendegive hvor stor en andel af resultatet som de vil tilskrive samarbejdet med Danmarks Eksportråd. 2. Danmarks nationale investeringsfremmeindsats Den statslige investeringsfremmeindsats er samlet i Invest in Denmark (IDK) inden for Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet står således for den målrettede 4

5 internationale salgs- og markedsføringsindsats af hele Danmark og som indgang til Danmark for de udenlandske virksomheder, der har konkrete investeringsprojekter. IDK har i alt 33 medarbejdere, heraf tre regionale koordinatorer placeret i henholdsvis Paris, Tokyo og New York, samt 17 specialiserede medarbejdere på udvalgte repræsentationer. Medarbejderne ude identificerer og opsøger virksomheder, som efterspørger de spidskompetencer og forretningsløsninger, hvor Danmark i den internationale konkurrence om udenlandske investeringer har noget særligt at tilbyde. Herudover bidrager en række af Udenrigsministeriets medarbejdere på andre relevante markeder med identifikation af potentielle udenlandske virksomheder. Invest in Denmarks resultater IDK s resultater måles årligt på to faktorer: Dels antallet af succesfulde investeringsprojekter, hvor IDK har haft en væsentlig indflydelse på beslutningen om at etablere en virksomhed eller fastholde aktiviteter i landet, dels dertil hørende nye eller bevarede kompetencetunge arbejdspladser. I perioden er der skabt ca videntunge arbejdspladser om året gennem IDK s indsats, jf. tabel 3. Tabel 3. Antal IDK-projekter og skabte arbejdspladser, Investeringsprojekter Arbejdspladser (foreløbige tal) Kilde: Deloitte Business Consulting, der evaluerer alle succesfulde investeringsprojekter. Ca. 22 pct. af de arbejdspladser, som IDK i 2004 bidrog til at skaffe til landet, lå i Jylland og på Fyn. Ser man på det samlede antal udenlandske investeringer, der placeres i Danmark, har hovedstadsområdet i de senere år modtaget omkring 80 pct. af alle udenlandske investeringer. Netværkssamarbejde i investeringsfremmeindsatsen Som den samlede indgang til Danmark som investeringsland har Invest in Denmark beskrevet de sammenhængende danske klynger inden for Life Science (bioteknologi, medikoteknologi og pharma), IKT (informations- og Kommunikationsteknologi), Hub (regionale hovedkvarterer) og energi med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer og dermed skabe videntunge og kompetencetunge arbejdspladser. Der arbejdes endvidere med udvikling af yderligere to klynger: Design og Det maritime Danmark. Efterspørgslen fra udenlandske investorer går i langt højere grad end tidligere på at finde de rigtige kompetencer til udvikling af nye produkter, markedsføring, salg, distribution samt kundeservice. Konkurrencedygtige klynger samler de rigtige medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, forskningsinstitutter og rådgivere m.m., virksomhederne efterspørger inden for et givent område. Derfor lægger virksomhederne i stigende grad deres aktiviteter i klyngerne frem for tidligere, hvor lokalisering af aktiviteter var betinget af geografiske placering med nærhed til markedet som det primære formål. IDK s investeringsfremmeindsats sker i tæt samspil med netværkspartnere fra de danske regioner, klynger, universiteter, erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder, relevante eksperter samt virksomheder både ude og hjemme. Opgaven er at sikre, at investeringsprojekterne kanaliseres derhen i Danmark, hvor virksomheden får de optimale betingelser for at lægge varige aktiviteter. 5

6 De regionale netværkspartnere Den væsentligste enkeltstående regionale aktør er Copenhagen Capacity, som arbejder professionelt med markedsføring og tiltrækning af udenlandske investeringer til hovedstadsregionen. Copenhagen Capacity finansieres af HUR (Hovedstadens Udviklingsråd). Copenhagen Capacity arbejder tæt sammen med Invest in Denmark. Indsatsen i det øvrige Danmark har hidtil været fragmenteret, men i 2005 har IDK indgået en samarbejdsaftale med syv amter i på Fyn og i Jylland om en styrket investeringsfremmeindsats for Vestdanmark. Arbejdsdelingen er aftalt således, at IDK står for salgsindsatsen ude, mens syv regionale projektkoordinatorer, der skal placeres i relevante vidensmiljøer i Vestdanmark, skal fungere som bindeled til IDK, med henblik på beskrivelse af spidskompetencerne i regionen og håndtering af de konkrete investeringsprojekter og besøgsprogrammer, der som et resultatet af IDKs opsøgende indsats kanaliseres videre til dem. For så vidt angår det øvrige Sjælland og Øerne er der etableret samarbejde med enkelte kommunesamarbejder på Sjælland, og der er drøftelser med Vestsjællands og Storstrøms amter, som dog endnu ikke er udmøntet i konkrete samarbejdsaftaler. For eventuelle faktuelle spørgsmål: Chef for eksport og internationalisering, Anne H. Steffensen,, Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, tlf

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien Vækstmarkedsstrategi Brasilien Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien...3 1.1 Styrkede dansk-brasilianske relationer...4 2. Muligheder og udfordringer....6 2.1 Markedsanalyse

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Konkurrencekraft og innovation

Konkurrencekraft og innovation Januar 2006 Konkurrencekraft og innovation - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 2.-3. februar 2006 Strategi for stærk konkurrencekraft og innovation 1 Vores evne til

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel

SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel Institut for Udenrigshandel Cand.merc. International Business Hovedopgave Forfatter: Martin Kristensen Vejleder: Jens Vestergaard SMVPORTALEN.DK en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere