Power Weekend April Valg af referent: Charlotte er valgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt."

Transkript

1 Power Weekend April Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse af Dagsorden: Punktet AT er ikke kommet med, men da Kjeld ikke er tilstede udgår dette og overtages derfor af AT. Dagsordenen bliver godkendt. 5. Godkendelse af sidste referat: Dette er godkendt. 6. Næste møde: Bliver et messengermøde og afholdes d. 25/5 eller 8/6. 7. Kasserer: Der er til dags dato kr. på kontoen og der er lidt over 600 medlemmer. Den serviceaftale der var på den gamle kopimaskine er blevet sagt op og der er enighed om at maskinen enten skal sælges eller skrottes. Stambogskontoret har fået sit eget regnskabsprogram og dette kører rigtigt godt. Dette program kostede 2000 kr. som er blevet taget fra kassererposten, da der i øjeblikket ikke er adgang til stambogskassen pga. flytningen. 8. Stambogen: Der er blevet lavet ca stamtavler indtil nu i 2007 og halvdelen af disse har Laila lavet. Der har været god respons på det nye design. Der er planer om at købe regningspapir til det nye program. Laila vil meget gerne have trådløst netværk til printeren, da denne tærer på hendes server, samt en ekstra papirbakke. Dette kan dog vente til næste indkøb af printer. Det er tidligere blevet foreslået af Janne Sørensen, at stambogen kunne udvides så medlemmerne selv kan taste oplysninger ind hjemmefra. Der er en diskussion af dette med fordele og ulemper. Vi er bange for at der vil komme for mange fejl og en sådan database skal have en administrator på lige fod med en stambogskvinde. Da Laila synes at systemet kører godt nu, vil vi se tiden an og forslaget nedstemmes derfor. 9. AT: Ole vil undersøge prisen for at få farver på alle sider i AT. Det bliver besluttet at udelade informationerne om de 3 opnåede certifikater ved championaternes nævnelse i bladet for at spare på pladsen. 10. Vi har modtaget mail fra Hanne Grambow, ang forslag til sekretær uddannelse: Forslaget består af følgende punkter. Bestyrelsens svar står i parentes og med fed. Nye sekretærer skal bestå den skriftlige del af prøven, men så skal de sidde føl ved nogle mere erfarne sekretærer i både de ordinære klasser og i BIG/BIS (dette er allerede indført). De skal også bestå en skriftlig prøve i, hvor mange dyr der skal være til de forskellige BIG og BIS er. Dette vil gøre, at vi får mange færre sekretærer, men til gengæld kan alle dem som er uddannet det hele (der vil blive indført en teoretisk del i afholdelsen af BIG/BIS i sekretærvejledningen, men ikke en skriftlig prøve). Der skal her laves en noget bedre "bog" omkring de oplysninger en sekretær skal vide og jeg mener at ALLE de uddannede sekretærer der er nu, også skal igennem de skriftlige prøver. Måske skulle flere af dem også igennem en føl periode (vejledning er lavet og bliver sendt

2 ud til de gamle sekretærer og nye vil modtage den ved ansøgningen). Gulerod: et gratis udstillingsdyr pr. 25 dyr man sidder sekretær ved og dette skal også gælde indtjekkere. Økonomi: bede DMK om et tilskud da de også kun kan være interesseret i at have et "personale" der fremtræder som de skal. En sekretær eller indtjekker skal kunne "fyres" ved uanstændig optræden (diskussion ang. gulerod til de sekretærer der melder sig: umiddelbart vil det være for svært at holde øje med antallet af dyr en sekretær har siddet for og da kredsene allerede giver en lille gave mener vi ikke at der skal gives noget yderligere, forslaget bliver derfor ikke vedtaget. Mht. fyring ved uanstændig optræden, så gælder dette allerede for indtjekkere og vi vil kontakte den sekretæransvarlige med dette forslag). Der er alt for mange tilfælde ved dommerbordene hvor sekretæren kommer med kommentarer til dyret, eller hvor de lader en dommer vente. Hanne mener ikke dette er acceptabelt (dette bliver tilføjet i vejledningen). Alt i alt vil sekretærerne fremover modtage en bedre uddannelse, så vi kan få elimineret de fejl som der sker ind i mellem. Desuden skal det tilføjes i reglerne for sekretærer/dommere, at man som sekretær skal være uddannet i BIG/BIS for at kunne bliver dommer. 11. Nordisk/Annette: Dommere: Indtil videre har vi fået positivt svar fra Astrid Allen, Peter Gammie, Gerry Harvey og Lee New. Vi mangler det endelige svar fra Rex og Nikki Matthew. Hjemmeside: På hjemmesiden skal indbydelsen, tilmeldingsblanketter, hjælpeopgaver, samt link til udstillingsreglementet være. Indbydelse til AT: Kenneth finder indbydelsen fra sidste afholdte NM i DMK frem: Laila finder indbydelsen fra sidste år. Begge kommer på forum, så vi kan rette i dem. Sidste tilmelding bliver sat til d. 11/8 kl. 24:00. De udenlandske udstillere kan betale på dagen i danske kroner. Der vil blive lavet en tillægsblanket med bestilling af mad. Charlotte oversætter indbydelsen til engelsk. Trøjer: Det bliver besluttet at bestyrelsesmedlemmerne vil få 2 trøjer hver, så de udenlandske udstillere kan finde os. Farven skal være grøn og DMK s logo kommer på ryggen og på brystet. Charlotte vil finde priser på nettet og starter en tråd med priser og størrelser. Hjælpere: Der er allerede blevet annonceret efter hjælpere. Charlotte står for koordinationen af disse. Hjælpere der kommer fredag eftermiddag inden 15:30 vil få aftensmad gratis. Middag: Der vil blive lavet mad fredag aften til hjælpere og de udstillere der kommer og tjekker ind dér. Maden vil koste 60 kr. pr. person og 40 kr. for børn. Maden er gratis for hjælpere der kommer inden 15:30. Morgenmadskomplet vil koste 40 kr. og skal bestilles. Festmiddagen vil koste 125 kr. for voksne og være gratis for børn under 15 år (oprindelige priser er 160 kr. og 100 kr. for børn under 12 år). Mht. drikkelse så må man ikke selv medbringe, men der vil være en bar, hvor man kan købe det forskellige. Ole undersøger prisen på ad libitum drikkelse, evt. med indførelse af stempler på hånden så folk selv kan vælge. Vi lejer en jukebox til 1600 kr. og efterlyser/kigger efter noget underholdning. Kenneth laver madbilletter til dommerne og bestyrelsen. Bestyrelsen vil få fri mad og drikke hele weekenden (ikke drikkelse ved festmiddagen, undtagen hvis prisen på ad libitum er god). Familie/påhæng til bestyrelsen skal selv betale for festmiddagen eller mere, alt efter arbejdsindsats. Powerdag i agugust: Bestyrelsen afholder en Nordisk Mesterskabs dag i august hos Camilla, hvor de sidste ting kan komme på plads. Indtil videre er d. 18/8 blevet fastsat , hvem udarbejder forslag til ændring af denne: 32 skal opdateres og præciseres, så medlemmerne og kredsene kan se hvilke forseelser der kan

3 der kan udløse hvad. Ole laver udkast til ny 32 og sætter denne på forum så vi kan få gennemarbejdet den ordentligt. Desuden skal punktet dyre-etiske regler udspecificeres, så det står på skrift hvad DMK s holdning er til dette. Der vil også komme en ny paragraf indeholdende strafferammen for de forskellige forseelser, så der ikke bliver gjort forskel på længden af disse. 13. Opdrætter vejledning/opdatering af særtryk/gyldne regler for udstiller/ Charlotte: Opdrættervejledning: Charlotte har lavet et udkast til den nye opdrættervejledning og der er kommet nogle gode forslag til udkastet. Diskussion af, hvad der ellers skal med og hvad vi egentlig vil med denne vejledning. Det bliver besluttet at vejledningen skal indeholde nogle få krav der skal overholdes (krav om at unger først sælges når de vejer 300 gram og er mindst 4 uger, krav om håndtering af dyrene ved sygdom dvs. behandling af syge dyr og intet salg af disse før 2 uger efter endt behandling, krav om at overholde DMK s dyre-etiske regler, krav om at DMK kan komme på besøg ved begrundet mistanke om vanrøgt). Derudover skal der være gode råd, vejledning og opfordringer som skal hjælpe en ny opdrætter ordentligt i gang. Vejledningen sendes til medlemmer der ansøger om opdrætternavne og disse accepterer kravene ved betaling af opdrætternavnet. Vejledningen sendes også til de nuværende opdrættere, som skal underskrive en erklæring om godkendelse af kravene. Udebliver denne underskrift bortfalder opdrætternavnet. Vi beslutter detaljerne på forum, når vejledningen er færdig. Særtryk: Der er kommet forslag til små-ændringer i de gamle særtryk og Charlotte opdaterer disse og sender til Maibritt. Desuden skal adressen på særtrykkene ændres og der skal ikke længere underskrives som på vegne af men forfattet af. Linket på HP en skal også ændres så det bliver mere overskueligt og vil få titlen Værd at vide. Gyldne regler: Dette bliver omdøbt til Takt og Tone på udstillinger og Charlotte står for udkastet til dette og sætter på forum. 14. Genopstilling/Opstilling til ny bestyrelse/kenneth: Diskussion om, hvem af medlemmerne vi kan opfordre til at stille op i bestyrelsen ved næste GF. Kenneth og Oles poster er på valg, samt 2 menige og 2 suppleanter. Ole og Kenneth genopstiller, men vi skal have fundet nogle til de sidste poster. Charlotte har tænkt sig at lave et indlæg i AT angående bestyrelsesarbejdet og håber at flere vil få et indblik i dette. 15. Retningslinjer for godkendelse af racer/camilla: Da det kan være svært som ny opdrætter at vide, hvad det kræver for at en race kan blive godkendt vil bestyrelsen gerne have lavet nogle retningslinjer, så der er noget at gå efter. Camilla har lavet nogle forslag: Et minimums krav til antal af dyr i en race stambogsført pr år/eller hvert tredje. Et minimums krav til antal af dyr fremvist på udstilling i en bestemt race for at opnå. godkendelse (enten i antal af dyr, eller i antal af udstillere af A-dyr i racen) Et minimums krav til placeringen i sj. Variant gruppen (skal det være certer, BIS, etc etc). Disse forslag bliver diskuteret og vi bliver enige om at spørge Camilla om hun vil lave et udkast til disse retningslinjer inden endelig godkendelse. Mht. nedrykning af allerede godkendte racer opstiller og godkender bestyrelsen følgende krav der skal efterleves hvis racen skal forblive godkendt: Minimum 15 danske dyr over en 3-årig periode skal stambogsregistreres, heraf skal min. de 5 af

4 disse være udstillet i samme periode. Er der ikke blevet stambogsregistreret dyr over en 2-årig periode bliver racen rykket ned. Disse krav træder i kraft fra Tilføjelser til udstillingsreglerne/og eller regler for sekretær/bærer/indtjekker/camilla: Det er en uskreven regel, at man skal være bærer/sekretær inden man kan gå i gang med indtjekker uddannelsen, men bestyrelsen har nu besluttet at opstille følgende krav for denne uddannelse: For at blive indtjekker skal man være over 18 år, uddannet bærer og have udstillet aktivt i minimum 1 år. Det er således ikke længere nødvendigt både at være bærer og sekretær for at blive indtjekker. Man behøver heller ikke længere at være bærer for at blive sekretær. Men vil man videre til dommeruddannelsen, skal man have alle 3 uddannelser, samt erfaring i at sidde sekretær i BIG/BIS. Camilla har stillet forslag om at det tilføjes regler for indtjekker/bærer og sekretær uddannelserne. Indtjekker og sekretær reglerne findes allerede på HP en og Charlotte vil finde reglerne for bærerne så de også kan komme på. Desuden skal der tilføjes følgende til indtjekker reglerne: Der skal minimum være 3 indtjekkere tilstede under et indtjek og det er flertallet der bestemmer i tvivlstilfælde. Man må ikke tjekke egne eller indkøbte dyr ind. Man kan kun tjekke dyr ind ved det fastlagte indtjek, medmindre dispensation er givet fra kredsens side min. 8 dage før og her følges de gældende regler for indtjek. Bliver et medlem afvist, kan dette ikke omstødes. Yderligere skal det tilføjes i udstillingsreglementet, at der kun vil blive kaldt 2 gange på en udstiller under bedømmelsen, derefter vil der blive kaldt på en bærer. Uklippede langhår og dyr med oprullet pels vil udgå af bedømmelsen. Vi skal også have skrevet i nyhedsbrevet at kredsene skal huske at indberette udstillere med for små salgs/transitdyr til DMK. Til sidst har bestyrelsen besluttet, at der ikke længere skal kigges så grundigt efter i dyrenes armhuler under indtjek. Dette er for at mindske generne for dyret og fordi der er flere racer der er tilbøjelige til at få harmløse skæl der. 17. Oprydning i gamle regler/claus: Hængeparti fra oktober Claus tilbød ved sidste PW at rydde op i de gamle regler. Men da Claus ikke er tilstede og da han har været meget inaktiv i bestyrelsen på det sidste udgår dette punkt. Mange af de gamle regler er der så småt ved at blive ryddet op i og især i det nye udstillingsreglement,som Camilla har stået for, er blevet flot opdateret. 18. Sammen tælling af sj. variant, børnedyr, kæledyr etc?/camilla: Der skal vælges en til at stå for sammentælling. Camilla har tilbudt sig for 2007 og til næste vil resten af bestyrelsen dele opgaven i mellem sig. 19. Klageproceduren til udstillings regler/over dommere/bedømmelser: Tilføjelse til dommerreglementet (og med link i udstillingsreglerne hertil, så medlemmer kan finde det). Der står nu (Camillas forslag til ændringer står med rødt): Klager:

5 Klager over en dommer behandles af bestyrelsen. Kun skriftlige klager behandles, senest 2 uger efter bedømmelsen. Derudover Klager over fejlplaceringer: Ved fejlplaceringer (eks. BIG2 placeret over BIG1 i BIS) skal dette nævnes inden udstillingen forlades. Når udstillingen er overstået er placeringer faste, også hvis der er sket fejl. Eller Klager over fejlplaceringer behandles af bestyrelsen. Kun skriftlige klage behandles, senest 2 uger efter bedømmelsen. Hvis dyr der er lavere BIG placeret i samme gruppe, ved fejl BIS placeres højere end andet dyr, annulleres BIS placering. Dette gælder også ved BIS Junior. Eller Noget helt tredje. Tilføjelsen til punktet Klager over dommer godkendes. Camillas første forslag godkendes og vil blive tilføjet til udstillingsreglementet. Dette forslag blev godkendt fordi fejl som disse gerne skulle elimineres ved den nye og bedre sekretæruddannelse (bl.a. nummersystem til BIG/BIS) og fordi udstillere må være mere opmærksomme på fejl. 20. Ang. kommentarer til dommerne under bedømmelse og efter/camilla: I starten af 2005, blev det i AT nævnt, at bestyrelsen havde indført at det ikke var tilladt at gå til dommeren efter bedømmelserne, for at omstøde et certifikat, da det skete på en november udstilling i 2004, men det blev aldrig ført til udstillings- reglerne. Camilla stiller forslag om at denne uskrevne regel bliver tilføjet udstillings reglementet, da det ikke står der; og det igen kan komme i AT under nyt fra dmk, så medlemmerne ved at de ikke kan gøre dette. For at undgå dette problem i fremtiden vil der komme et punkt i udstillingsreglementet med titlen takt og tone på udstillinger, hvor dette vil blive tilføjet. Charlotte er i gang med udkastet til takt og tone 21. Dommer liste/tilføje racer/camilla: Camilla har stillet et forslag om at lave en udvidet dommerliste, hvor detaljer som, hvilke racer de respektive dommere selv opdrætter, vil indgå. Dette er for at udnytte dommernes ressourcer bedst muligt og for at optimere bedømmelserne. Camilla har tilbudt at lave denne dommerliste og resten af bestyrelsen bakker op om det gode tiltag. 22. Udenlandske (eks tyske) dommere i forhold til dansk standard/camilla: Forslag om at udenlandske dommere skal kunne dømme på de racer, hvor de i eget land har samme standard. Camilla ser det som et problem i at eks. tyske dommere dømme pelsracer, som i deres eget land har en farve standard. Hun mener at dommere kun bør dømme racer som har samme standard i eget land (dvs. Tyskland, minus langhår og ruhår). Da der ikke er kommet klager over de tyske dommere endnu, kan vi ikke rigtigt gøre noget. Bestyrelsen ser det som et potentielt problem og vil holde øje med de dommere der har en anden standard i hjemlandet. Det skal også med i nyhedsbrevet, at kredsene skal huske at sende den danske standard til dommerne inden udstillingen. 23. Mangler opfølgning fra Forum Indtjekkere: Kreds 1 har henvendt sig pr mail for at høre hvornår der bliver uddannet flere indtjekkere. Camilla Lysel og Christina V. Jensen har pr. mail til Camilla spurgt hvornår de evt.

6 kan gå i gang. Kenneth tager kontakt til ovenstående samt Anne Iversen som også har spurgt på et tidspunkt. Kenneth vil yderligere sende en mail til Christina Jensen fra Von Sortfods opdræt om, at hun ikke kan blive indtjekker endnu, da vi ønsker at se lidt mere seriøsitet i henhold til hendes arbejde som sekretær. 24. Evt.: Kenneth laver et oplæg til BIR-titler, så SK-titlerne kan bortfalde i Laila vil tage ændringer i farvebetegnelserne op på forum. Diskussion af evt. ekstraordinær general forsamling. Dette tages op på forum. 25. Klagesager: Diskussion af klagesag. 26. Mailbeslutninger til ref. - Det er besluttet at indfører BOY titler (hvor mange til hver gruppe?) til kæledyr, børnedyr, veteran og sj. Variant gruppen. Der vil være pointtælling i løbet af året, der løbende vil blive opdateret på DMK siden - Det besluttes at referatet på hjemmesiden også gemmes som internt referat. Punktet omhandlende person/klagesager tages ud af referatet, og gemmes i separat mappe. Stemmer for: Annette, Laila, Camilla, Charlotte, Ole Har ikke stemt: Kenneth, Claus - formanden for Kreds 2 sender forslag til opdatering af folderen hvis du kan lide marsvin. Charlotte har gennemgået den til endelig layout og den er efterfølgende godkendt af bestyrelsen - Annette har skrevet og sendt svar til medlem Ann Clausen ang. satin teddy i forhold til special klubberne. Det kommer med i Nyt fra DMK i mak nummeret også - Camilla har sendt indlæg til hjemmesiden og AT ang. hjælp der søges til afholdelse af NM - Annette har sendt samme indlæg til kredsene - Der kommer til Nordisk Mesterskab opdrættere fra Portugal, Spanien og Rusland for at se vores udstilling. Disse er tilbudt overnatning på skolen mod betaling som andre udstillere i forbindelse med afholdes af arrangementet. Stemt for: Ole, Annette, Laila, Charlotte, Camilla Har ikke stemt: Kenneth, Claus

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere