Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1"

Transkript

1 Generalforsamling s. 4 NR.2/11 Juni Norsk eventyr s. 20 Geodata, laserscanning og GIS s. 10 Målebladet NR2/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Indhold: Og resultatet blev... side 3 Generalforsamling side 4 Referat fra Sektion Privat... side 7 Referat fra Sektion Offentlig... side 9 Faglig temadag... side 10 Medlemsatl og ledighed... side 13 Besøg på VIA i Horsens... side 14 Kort nyt... side 14 Skolebesøg... side 14 Kursusprogram fra Bentley... side 15 Fra Region Midtjylland... side 16 Efterlønsordning... side 18 Norsk Eventyr... side 20 Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2011: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø ISSN: X 2 Målebladet NR2/11

3 fra formanden: Og resultatet blev Resultatet på hvad, vil nogle nok sige. Det kunne være mange ting; overenskomstresultaterne på det private eller offentlige område, eller resultatet af KLF s årsregnskab. Men det er det ikke. Det jeg tænker på er resultatet af urafstemningen. På dette års generalforsamling bad vi forsamlingen om tilladelse til vedtægtsændringer på følgende områder; kontingentændring for aktive, kontingentændring for passive, sammensætning af hovedbestyrelsen samt redaktionelle ændringer. Som ventet var forsamlingen ikke beslutningsdygtig, på grund af for få stemmeberettige, så vi måtte sende vedtægtsændringerne til urafstemning. Vi har nu fået stemmesedlerne tilbage og kan præsentere resultatet. Af de 559 stemmeberettige medlemmer, har 255 afgivet deres stemme, en stemmeprocent på 45,6 %. 240 medlemmer stemte for, 94,1 %, 6 medlemmer stemte imod, 2,4 %, 8 medlemmer stemte hverken for eller imod, 3,1 % og 1 medlem afgav en ugyldig stemme, 0,4 %. Jeg vil gerne takke for jeres engagement og tilbagemelding på vores forespørgsel. Vi har nu mulighed for at føre foreningen økonomisk og ansvarligt videre. Med ønsket om at alle får en lang, lykkelig og helsebringende sommer, Thomas Wester-Andersen Formand Målebladet NR2/11 3

4 Generalforsamling 2011 af Jens Erik Bundgaard Det var første gang efter formandsvalget i 2009, at Thomas Wester-Andersen skulle aflægge sin beretning. Han udtrykte tro på fremtiden, men også bekymrede miner. Et regnskab med underskud 2 år i streg bevirker en kontingentforhøjelse på 20 kr. pr. måned. Vi ligger dog stadig lavt i forhold til andre fagforeninger, takket være en masse frivillig arbejdskraft, sagde Thomas. Der var 125 medlemmer tilmeldt foreningens 10. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Quality Park Hotel i Middelfart, som havde gode lokaliteter og god kost at byde på, - og så var der gratis softice, alt hvad man kunne spise. Peter Cort fra FTF blev som tidligere valgt til dirigent. Han gennemgik formalia for at sikre generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Formandens beretning Thomas Wester-Andersen sagde, at foreningen havde været hårdt prøvet med sygdom i sekretariatet. Marianne er idag pensionist efter sin svære sygdom og Kirsten har orlov til 1. juni 2011 efter en blodprop. Men vi har været heldige med at finde Birgit til at tage over i sekretariatet. Vi har også været påvirket af krisen med en del medlems fyringer og endelig har det været problemer med frihed til at varetage bestyrelsesarbejdet. Men jeg tror vi er ved at være på den anden side. Thomas påpegede, at det er vigtigt at vi som forening arbejder med vores kerneområder. Det vil sikkert også komme til at betyde, at vi fremover skal til at indgå samarbejde eller fællesskaber med andre foreninger, f. eks. Konstruktørforeningen. Vi er glade for, at vi siden sidste generalforsamling har fået regionsmøderne op at stå. Med nedlæggelse af uddannelsesudvalget, der er blevet integreret i sektionerne, har vi fået kursusvirksomheden til at blomstre. Tak til Martin Aspelund for et stort arbejde på denne front. Vores hjemmeside er endnu ikke 100% på plads; men der er ved at komme gang i den - og medlemsstatistikkerne kunne godt være bedre. Medlemmerne må være vakse når de bliver spurgt. Vi har en fordel ved, at der i hovedbestyrelsen er valgte ildsjæle fra stort set hele landet, men det kan også være en bagdel, at vi ikke er 100% professionelle, som man ser i de helt store forbund. Økonomien er ikke så stærk, som da vi havde konstant medlemsfremgang. Tiderne har bevirket fyringer af nogle af vore medlemmer og det har haft indvirkning på den ønskede fremgang i foreningen. Derfor bliver det nødvendigt med en mindre kontingentstigning, som også vil gælde passive medlemmer. Alt i alt tror vi dog på fremtiden, selvom den ikke er så rosen rød som tidligere. Der er pres på det personlige plan og på det foreningsmæssige. Til slut en stor tak til Hovedbestyrelsesmedlemmerne, til de valgte i sektionerne og til Målebladets redaktion. Uden al den arbejdskraft eksisterede KLF ikke, sluttede formanden. Formand Thomas Wester-Andersen aflægger beretning Loven tilrettet Loven blev tilrettet med ændrede benævnelser, så der nu står Centralorganisation/ forhandlingskartel og region. Tillige blev lovene ændret således, at passive fremover betaler 25% af fuld kontingent mod tidligere 15% og at kontingentet for denne gruppe betales kvartårlig. Der blev også bakket op omkring kontingentforhøjelsen på 20 kr. pr. måned for medlermer i arbejde. 4 Målebladet NR2/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR2/11 5

6 ...fortsat Tillige blev sektionernes valgte medlemmer til hovedbestyrelsen ændret, så der nu min. godt kan være 2 mod tidligere 3 indvalgte. Lovændringerne sendes til urafstemning med generalforsamlingens opbakning. Regnskabet for 2 år Jens Chr. Madsen fremlagde regnskabet for både 2009 og 2010, da vi kun har generalforsamling hvert 2. år. Han nævnte, at der på grund af sygdom hos sekretariatets ansatte, havde været en samlet merudgift i perioden på kr. hvilket svarer til de to års underskud. Han mente dog, at skuden nu var blevet vendt, så egenkapitalen igen kan begynde at vokse til det mere forsvarlige. Vi skal have en egenkapital der er min 50% af årsomsætningen, sagde Jens Chr., for at det er forsvarligt. Efter forskellige spørgsmål om gældsposter mv. blev regnskabet godkendt. Budget Ved fremlæggelsen nævnte Jens Chr., at det denne gang havde været svært at lave budgettet, da vi har en del seniormedlemmer der gør det usikkert. I budgettet er kontingentforhøjelsen indregnet. Tillige er der en korrektion i tabt arbejdsfortjeneste, da dette ikke er reguleret i mange år. Der er en mindre besparelse på årsmøderne. Bo: Bare eet medlem går fra fuldtids til passiv medlemsskab betyder det 2000 kr. pr. år for foreningen. Lad stigningen stige fast med pristallet, foreslog han. Jens Chr.: Jeg vil hellere have at stigningen sker når vi har brug for det, end i mindre step. Klaus K. Sørensen: Efter foreningens vedtægter kan kontingentet stige kontinuerligt. Jens P. Jensen og Preben Gregersen spurgte til hjemmesidens økonomi. Jens Chr. oplyste, at der arbejdes på, at hjemmesiden igennem annoncer kan give overskud. En specificering af hjemmesidens regnskab vil fremgå af regnskabet for 2011 og Kim Kallestrup: Jeg er intern revisor i foreningen. Jeg tro på at tallene i budgettet holder, efter de tiltag HB har sat i gang. Valg Thomas Wester-Andersen (formand), Henrik Pangel (næstformand), Jens Chr. Madsen (kasserer) og Karsten Vognsen (sekretær) blev alle genvalgt. Det blev de to revisorer, Kim Kallestrup og Poul Færk Magnussen også. Til ny revisor suppleant valgtes Flemming Andersen. Sektionsmedlemmerne blev alle genvalgt. Sektion privat: Charlotte Gosvig Nielsen, Ditte Knudsen, Knud Meller Nielsen og Martin Aspelund. Kasserer Jens Chr. Madsen står til regnskab. Sektion offentlig: Dijana Ivanisivic og Jimmi Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Formanden takkede medlemmerne og alle dem der gør en indsats for foreningen. Uden jer havde vi ikke KLF. Herefter var der vin og jubilæumsbog til dirigenten. Resten af bestyrelsen hører på. 6 Målebladet NR2/11

7 Referat fra årsmødet 2010/11 Sektion privat Af Charlotte Gosvig Nielsen Efter en vellykket faglig temadag på en solrig og blæsende forårsdag på Quality Park Hotel i Middelfart, er det igen tid for møde i KLF-sektionerne. Til mødet i sektion privat var der mødt ca. 65 medlemmer op. Efter en kort velkomst og indledning til mødet, blev Villy Jensen foreslået som dirigent og valgt med en klapsalve. Det er jo allerede tid for valg til hovedbestyrelsen igen. Han fandt 2 stemmetællere, Manuel Münchow og Jan Bo Hansen til at hjælpe med valget senere. Ordet blev givet til os igen, så vi kunne få fortalt lidt fra året der gik. Tidligere år har årsberetningen været bragt i Målebladet før årsmødet, men kom desværre ikke med i den sidste udgave pga. en teknisk fejl. Siden sidst Så er der snart gået et år igen, og det er tid til at gøre status. På mange måder har det sidste års tid været lidt broget. Man kan sige, at den berømte krise sætter sine spor på mange måder og rammer bredt. Det ser dog ud til, at afmatningen er fladet lidt ud. Så vi håber med forsigtig optimisme på, at det hele kommer lige så stille i gang igen. På trods af krisen og de ting der følger med, har vi alligevel fået en del ting sat i gang i foreningen. Så selv om krisen ikke er helt ovre, har det alligevel været et godt år på mange måder. Sekretariatet Størrelsen af vores forening og opbygning med sekretariatet i Århus gør os fleksible, men også sårbare. Pga. sygdom har vi desværre været nødt til at sige farvel til Marianne efter et meget langvarigt sygdomsforløb. Birgit blev ansat i stedet for, og klarer en del regnskabsopgaver, som tidligere blev lavet af en ekstern revisor. Kirsten har orlov til 1/ pga. sygdom i efteråret. alle og sørge for, at I kan få al den hjælp, der er brug for. Ledighedsprocenten ligger lige nu på omkring 6 %. En af grundene kan være, at nogle af dem, der bliver sagt op, overgår til efterløn. En anden årsag er, at en del af de nyuddannede ikke har fået job. Og selvfølgelig at der er blevet fyret rundt omkring. Hvis man kigger på andre fag, er der dog grupper, som er meget hårdere ramt end os. Vær åben for forskellige jobområder, vi kan mange forskellige ting. Personsager Dem har der desværre været nogle stykker af. Fordi krisen presser alle, forårsager det også gnidninger, når firmaer er nødsaget til at fyre eller nedsætte arbejdstiden for medarbejderne. Når vi får henvendelser fra jer, trækker vi på vores samarbejdspartnere, f.eks. FTF, og andres ekspertise inden for de forskellige områder. Jo før i kommer, jo større er chancen for at vi kan hjælpe med en løsning. Emner, som der især har været spørgsmål vedr. er nedsat arbejdstid og arbejdsfor- deling, tab ved at have medarbejderaktier, nedlukning af firmaer og barsel. Regionale klubber Det er lykkedes at få startet klubberne op hen over efteråret. Og vi synes, at der har været en god deltagelse og stemning til arrangementerne. Der har været afholdt møde i Region Nordjylland: Her viste Jan Slot-Carlsen rundt på Lindholm Høje Museum i Aalborg. I Region Syddanmark var emnet ledningsregistrering/ler-integration og foregik i Kolding. I Region Hovedstaden forgik mødet i Ballerup, hvor Henrik Johansen fortalte om Metrobyggeriet. Endelig havde Region Midtjylland et møde først i marts 2011 med en rundvisning i Århus Havn af Peter Klena, seniorprojektingeniør. Vi håber, at klubberne kan medvirke til et fagligt/socialt samvær, hvor man kan få et netværk med andre landmålere. Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad I tænker fortsættes... Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Vi har sammen med FTF-A afholdt møder for ny-ledige i København og Århus. Møderne er et forsøg på at tage hånd om Martin Asplund beretter om de regionale klubber. Målebladet NR2/11 7

8 ...fortsat om arrangementerne, og om der skal gøres noget anderledes. Gode idéer til lokationer / foredrag modtages meget gerne. Hjemmesiden Vi ønsker stadig at udvikle hjemmesiden både hvad angår udseende og indhold. Men er løbet ind i problemer med medlemsfora og har ikke haft overskuddet til at bruge en masse energi på det i det forløbne år. Men det vil vi lave om på, så det bliver en af de næste ting vi vil i gang med at forbedre. Der arbejdes også på at få annoncer på hjemmesiden, og på den måde finansiere siden. Lønundersøgelse 2011 Vi har endnu engang valgt at tage dette angstprovokerende emne op. Så der blev delt skemaer rundt, hvor vi spørger om løn / anciennitet / alder. Vi fik rigtig mange svar, det er vi glade for, fordi det vil give et realistisk billede af lønniveauet. Tallene bearbejder vi, og den statistik, der kommer ud af det, bliver publiceret i Målebladet. Statistikken anvendes i vores faglige arbejde, bla. ved overenskomstforhandlinger. Her var kommentarer / spørgsmål fra salen vedr. ansættelsesforhold, f.eks. projektansættelser. Endvidere blev brev ang. næste praktikperiode for eleverne delt rundt, så alle firmaer ved lidt om det. Overenskomst 2011 Der er flere, som er kommet med forslag til OK 2011, både pr. mail og til de 3 medlemsmøder, som er foregået i løbet af februar måned. Tak for alle forslagene, vi har taget jeres tanker med i vores overvejelser. Der var kommentarer nede fra salen ang. møderne og udformningen af de skemaer og prioteringen af emner. Som forberedelse til forhandling har vi udarbejdet statistikker over medlemmerne, holdt møder med FTF, PFA-pension, Ansatte Landinspektørers Forum og Teknisk Landsforbund. Og sat os ind i lovgivningen på flere forskellige områder. Vi er i fuld gang med forhandlingerne Udveksling af krav skete 4/ hos PLF i Kbh. Den 1. forhandling foregik 18/ Anden forhandling er planlagt til d. 29/ Det bliver ikke den store procentfest ligesom for 3 år siden, så derfor er det også vigtigt at sætte fokus på de bløde værdier. Der var lidt kommentarer og spørgsmål nede fra salen. Da forhandlingerne ikke er ret langt, er det svært at sige noget konkret på dette tidspunkt. Uddannelse Alle Kort- og Landmålingsteknikerstuderende på tredje semester fik alle praktikpladser i efteråret Vi vil gerne sige tak til jer og jeres firmaer for hjælpen! Et nyt uddannelsesudvalg har set dagens lys i København. Det er oprettet for at have et godt forum, hvor lærere, elever og erhvervslivet kan have en god dialog om og følge uddannelsen. Udvalget svarer til det, der i forvejen arbejder i Horsens. Kurser I 2010 afholdt KLF i alt tre kurser. To gange blev der afholdt kursus i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter med stor succes. Disse blev afholdt i april + september Kursusmaterialet er lagt ud på hjemmesiden. Der er i øvrigt oprettet venteliste til dette kursus, og det vil blive sat op og udbudt på ny, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Der ud over blev der én gang afholdt kursus i GIS-introduktion i september I alt har ca. 60 personer været på kursus i løbet af Nye kurser i foråret 2011: Et landmålingsteknisk i Netudjævning og transformation den marts. Og et kortteknisk GIS WMS og WFS den april i forb. med årsmødet. Forslag nede fra salen om nogle gis/cad kurser og kurser henvendt til entreprenørbranchen, f.eks. maskinstyring. Diplomuddannelsen i Geoinformatik, Horsens Den forventes klar til efteråret Uddannelsen vil tage 1 år som fuldtidsstudie og 2 år ved deltidsstudie. Der vil blive stillet krav om en vis erfaring ved optagelse på studiet, og der vil blive tale om en vis brugerbetaling. Valg til hovedbestyrelsen Villy fik ordet og satte valget af sektion privat i gang. Vi stiller alle 4 op til genvalg i sektion privat: Ditte Knudsen, Martin Aspelund, Knud Meller Nielsen (han var ikke tilstede pga. sygdom, men havde givet fuldmagt til genopstilling ) og Charlotte Gosvig Nielsen. Villy spurgte forsamlingen om der var forslag til nye kandidater, hvilket der ikke var. På spørgsmålet fra ham til salen om vi kunne blive valgt igen, blev svaret en spontan klapsalve og Villy mente, at vi var genvalgt. Suppleanter: Bjarne Martin Nørgaard genopstiller og blev valgt. Anette Henriksen kom ind som ny suppleant i stedet for Birgitte Falck-Jensen, som ikke ønskede genvalg. Før afrunding blev Hvad har du på hjertet kassen præsenteret. Den er til forslag, spørgsmål osv. Afrunding I det hele taget er det vigtigt for os I siger jeres mening, så vi varetager jeres interesser bedst muligt. Vi har brug for jeres input til, hvad vi skal arbejde med. Vi er ikke længere væk end et tlf-opkald eller en mail, hvis du har problemer, forslag eller noget helt andet. Så tak for jeres deltagelse og et efter vores mening godt sektionsmøde. Vi håber at vi ses igen næste år. 8 Målebladet NR2/11

9 Referat fra årsmødet 2010/11: Sektion offentlig af Jens Erik Bundgaard Til mødet var der tilmeldt 51 Henrik Pangel fremlagde beretningen. Den omhandlede overenskomstforhandlingerne der udmøntede sig i små lønstigninger, medlemsforhold omkring Københavns Kommune og fyringer i KMS. Han var også inde på medlemsforhold i forbindelse med Forsyningsvirksomhedernes overgang til A/S. Der var personsager og ny overenskomst med Kystdirektoratet. Så der havde været nok at tage fat på. Jimmy Petersen fortalte om regionsklubberne. Der havde hidtil været et møde i hver region. 5 var mødt frem i Ålborg, 25 i Århus, 25 i Fredericia og 30 i København. Flot besøgt. Fremover vil der komme et møde årligt i september/oktober måned. Jimmy slog også et slag for praktikpladser. Der blev i den forbindelse udleveret opfordringssedler. Genvalg til Diana Ivanisivic og Jimmy Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Næstformand Henri Pangel aflægger beretning fra Sektion Offentlig. Målebladet NR2/11 9

10 FAGLIG TEMADAG 2011 GEODATA i hverdagen Af Johnny Humlebæk Brug af open source og Google Maps til ruteplanlægning Endnu en gang var det lykkedes KLF arrangører at præsentere et alsidig program for den årlige Faglige Temadag, som igen blev afholdt i Middelfart. Emnet var som overskriften siger GEO DATA i hverdagen og de tre foredragsholdere Bjarne Kallesøe, Svend Elgaard og Sik Cambon Jensen gav hver deres bud på den alsidighed, som dette emne rummer, og de formåede alle tre at gøre formiddagen spændende og interessant og dermed fastholde tilhørerne. Civilingeniør Bjarne Kallesøe fra Herning Kommune lagde ud med at give forskellige eksempler på anvendelsen af Google Maps i den kommunale administration. Kallesøe fortalte, at Genbrug og Affald siden 2004 havde udviklet deres eget IT- system til styring af affaldsområdet baseret på open source programmer og scripts. Det er et effektivt og avanceret system og tilmed brugervenligt føjede Bjarne Kallesøe til. Af særlige egenskaber kan nævnes : Direkte tømning med vægt, beskeder og billeder fra PDA, SMS/ service med beskeder før tømning og ved evt. fejl og brugen af Google Maps til lokalisering og ruteplanlægningen. Som det fremgår er detaljerings graden stor, og man kan næsten fornemme, hvordan knopskydningen/udviklingen har fundet sted til et effektivt og brugbart værktøj i kommunen for de forskellige forvaltningsgrene. En af årsagerne til brugen af Google Maps er, at Herning kommune bruger Geomedia som kort program med webkort fra Geomedia og omtalte webkort er besværligt at bruge og ikke særlig brugervenligt bl.a. for kommunens borgere, ifølge Bjarne Kallesøe. Af andre eksemplerne på anvendelsen med Google Maps i kommunen kan nævnes: Indberetning af inversive arter som Bjørneklo og Gyldenris mfl. Hertil gør man så brug af GPS kamera med stregkodescanner, som ligeledes kan bruges til indberetning af forskellige andre objekter, som man skal tage handling på som reparationer af affaldsbeholder. Et par ting mere skal lige nævnes afslutningsvis, bookning af shelters, som Herning kommune har på naturområder som Sinding Plantage, og hvis børnehaven har været på tur i samme plantage så kan man tage GPS logger med lydoptagelse og sidde hjemme til aftenkaffen og genopleve det hele. Bjarne Kallesøes fordrag i fuld skala er lagt ind på KLFs hjemmeside, så dem der vil vide mere og som har lyst har mulighed for det og måske få ideer. Open source giver uanede muligheder. Tak til Bjarne Kallesøe for et spændende indblik i Herning Kommunes brug af Google Maps. Bjarne Kallesøe Laserscanning til vejprojektering og anvendelse af Gis til grundkort Næste indlæg var Fagkoordinator ved Vejdirektoratet landinspektør Svend Elgaard, der berettede om laserscanning til vejprojektering og anvendelse af GIS som grundkort. Svend Elgaard lagde ud med at gøre rede for de forskellige typer laserscanning, som man anvender ved vejbygning og vejadministration i dag. Flybaseret laserscanning er særlig anvendt til grundkortlægning og erstatter på den måde den traditionelle terrestriske planbogsmåling. Her kom Svend Elgaard ind på de tidlige erfaringer, man havde ved Motorvejsprojektet på strækning Brande til Høgild syd for Herning i foråret 2000, og hvor scanner tog pkt./sek. Og hvor middelfejlen på højden var 0,15 m. Allerede her havde det vist sig, at man fik billige og hurtige data, og at scanningen var konkurrencedygtig med fotogrammetrien. Medens den flybaserede scanning særlig er anvendelig til større kortlægning, er helikopter baseret laserscanning mere anvendelig til det, man kan betegne som en vejkorridor (smalle strækninger), som derfor anvendes til mere begrænsede områder, men stadig med en god dækning på pkt./m2 og en ret stor nøjagtighed på belagte arealer (kørebane/nødspor) med 2-3 cm i højden.. Da mange vejprojekter i dag er udvidelser af eksisterende motorveje eller højt klassifi- 10 Målebladet NR2/11

11 cerede statsveje, er det de samme veje, hvor døgntrafik tallet er stort, og det er derfor blevet næsten med livet som indsats at udføre traditionelt terrestrik opmåling som grundlag for projektet. Her er det så,den mobile laserscanning kommer ind som et nyt og nyttig værktøj i en hastig og fortsat udvikling og med en større nøjagtighed og detaljering end den flybårne laserscanning. Siden 2007 har man i Vejdirektoratet fulgt og anvendt samt taget test på den mobile laserscanning og konstateret kortere opmålingstid i marken, ingen afspærring, og her skal i parentes bemærket en væsentlig besparelse, da det er ikke nogen lille sag længere at afmærke forskriftmæssigt efter de gældende vejregler. Det bevirker derfor bedre fremkommelige for trafikanterne og begrænset fare ved opmålingen. Svend Elgaard viste eksempler på udbud af laserscanning med beskrivelse af opgaver på 100 km motorvej i fuldt omfang med 2 spor i begge retninger + til og fra kørsels ramper. Leverance beskrivelse omfatter en Punktsky, som kan specificeres klassificeret i terræn og øvrige punkter, levering af RGB- værdier (farvede punkter) og med nøjagtighed krav 1-2 cm i højden og 3-4 cm i plan. Endelig digitalisering af kørebanekanter og dokumentation af nøjagtighed. Vurdering af den udførte test med opgørelse af nogle fordele så som opfyldelse af nøjagtighedskravet til kørebanekanter, detaljeret beskrivelse af kørebanens overflade, måling af fritrummet under broer, der bl.a. har betydning ved belægningsfornyelser. Hertil kommer alle de fordelagtige sikkerhedsforhold for landmåler og trafikken, og for at nævne nogle af ulemperne, som f.eks. anskaffelse af udstyr, der er særdels dyrt p.t. ½ Euro, hertil kommer, at det er umuligt at håndtere punktskyer( millioner af punkter) i eksisterende systemer. Man, d.v.s. Vejdirektoratet, konkluder, at metoden er velegnet til opmåling af kørebanekanter og kantstriber på Motorvej, og at man (VD) ikke vil anskaffe udstyret, men benytte underleverandører ved udbud. Så fremtidige forventninger er: At mobil laserscanning er løsningen, når der skal måles på motorveje med en medfølgende nøjagtighed inden for såvel pris som nøjagtighedkravene. Endvidere et forventet standardværktøj til håndtering af punktskyer til en omsætning af mange millioner punkter til digitale linier og punkter, som f.eks. broer, fordi man generelt ønsker at opholde sig så lidt som muligt på motorvej ved opmåling. Svend Elgaard havde rigeligt med konkrete eksempler med til at anskueliggøre laserscanningens fortræffelighed i en fager ny verden, så vi kan som tilhørere kun sige tak for et spændende indlæg, der ligeledes vil kunne ses i fuldt omfang på hjemmesiden. Svend Elgaard Målebladet NR2/11 11

12 Sik Cambon Jensens indlæg 12 Målebladet NR2/11

13 Medlemstal og arbejdsløshed Af Jens Erik Bundgaard Pr. april 2011 var vi 562 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 10 medlemmer fra januar måned. Til gengæld er der blevet 11 flere elever, i alt 44. Det passive medlemstal er faldet med 4 til 125. I alt er vi nu 731 medlemmer. I januar måned var vi samlet 3 medlemmer mere. Arbejdsløshedstallet pr. februar måned viser 36 ledige eller 6,35 %. De 17 kommer fra Hovedstaden, 6 fra øvrige Sjælland, 8 fra Midtjylland, 3 fra Sydjylland og 0 fra Nordjylland. Af de 36 ledige var de 8 dimittender Nedenfor kan i to skemaer, som er udarbejder pr. 27. april 2011, aflæses hvor mange mænd og kvinder der er ansat på de forskellige arbejdssteder. Dette er i procenter også vist i det ene af skemaerne. Målebladet NR2/11 13

14 Lidt fra KEA, Københavns Erhvervsakademi Skolebesøg Af næstformand Henrik Pangel Det var en fornøjelse første gang for mit vedkommende, at besøge en skole hvor vores kommende kolleger uddannes. Under besøget, der fandt sted mandag d. 21. jan deltog foruden undertegnede også fra HB, Martin Aspelund, der er kontaktpersonen til skolerne. Vi besøgte begge hold, både de nye og de gamle. Traditionen tro så var FTF-A også tilstede, hvor de fortalte om hvordan de generelle regler på deres område er. Der var tid til en snak med den enkelte studerende, dette var også nødvendigt, fordi flere af de studerende er medlemmer i forvejen, også af andre A-kasser og dette kunne man så forholde sig til. Martin fortalte om KLF og fordelene ved at være medlem af en fagforening. Jeg fortalte om de igangværende OK forhandlinger. Spørgelysten var stor til alle indlæggende. De studerende på sidste semester fortalte om sig selv, da der blev spurgt ind til hvordan den 10 ugers praktikperiode var forløbet. Alle havde været glade for de 10 uger, og følte at de virkelig havde fået meget ud af det. Derimod var de studerende lidt kede af, at de allerede snart var færdige, fordi de følte ikke, at de havde lært nok til at kunne gå ud i en praktisk hverdag og arbejde som faglært Kort og Landmåler. Hertil svarede Martin at sådan er det og sådan følte han det også i sin tid som studerende. Når man kommer ud skal man selvfølgelig først for alvor lære kunsten, ligesom med et kørekort, man bliver først god når man opnår en daglig rutine, og det er arbejdsgiverne da også helt klar over. Så efter første gang at have besøgt en skole, er jeg sikker på, at vi også fremover får nogle gode Kort og landmålingsteknikere. Seancen gentog sig den følgende onsdag hvor Martin og FTF-A besøgte vores studerende i Horsens, men her deltog jeg desværre ikke. Besøg på VIA i Horsens Af Johnny Humlebæk I forlængelse af næstformand Henrik Pangels beretning på et skolebesøg i København havde jeg den ære og fornøjelse sammen med Martin Aspelund at deltage i et tilsvarende arrangement på VIA University College i Horsens onsdag den 23. marts. Programmet var ligesom på KEA, at FTF-A var repræsenteret ved n., som lagde Kort nyt Råstoffer Ny brancheforening for råstoffer i Danmark En ny og ambitiøs brancheforening Danske Råstoffer har her i foråret meldt sig på banen. Årsagen er efter det oplyste, at man følte sig fuldstændig kørt over af politikere, som man udtrykker det med vedtagelsen af den sidste råstoflov. Det handler derfor om indsats overfor allerede udpegede områder og den kommunale sagsbehandling samt genanvendelse. Matriklen I Geoforum nr. 123 side 9 er en meget fin artikel af landinspektør Jakob Højgaard Geraae KMS om den nye Danske Matrikel under overskriften: En dansk matrikel, som beretter om den samling af ud med at redegøre for A-kasse forholdene som dimittend, medlemskab af andre kasser, overflytninger, faldgruber og meget mere af den slags, og i sagens natur var der mange spørgsmål omkring A-kasse. Om KLF foreningsforhold/organisationsstruktur redegjorde vi på bedste vis, herunder besvarede de mange spørgsmål, matrikelvæsnet i Danmark, som nu er en realitet og har været det siden 1. oktober 2010, samt hvilke vanskeligheder der har været forbundet med at gennemføre det.. OBS! KLF s Stamoplysninger Det er vigtig for dig som medlem, at dine oplysninger i vores medlemsregister til en hver tid er korrekte. Det betyder noget for arbejdet omkring overenskomstforhandlinger, samt den hjælp og støtte KLF kan yde og bistå dig med. Derfor sørg for at dine oplysninger bliver løbende ajourført lige fra din bopæl til arbejdsted og kontaktoplysninger. Specielt må du meget gerne melde din mail- adresse ind, hvis du ikke allerede har gjort det. der blev stillet. Som Henrik udmærket udtrykker det i ovenstående stykke, så er jeg ligeledes sikker på, at de kommende KLT er i stand til løse kommende opgaver for vores fag. Det vidner det engagement om, som de studerende gav til kende. KLF Beklædning På det nylige afholdte Årsmøde/Generalforsamling var der medlemmer, der efterlyste de sædvanlige T shirts m.v. med KLF logoet på. Vi beklager, at man ikke havde medtaget omtalte kollektion.. Det rådes der nu bod på. Du kan bestille direkte på hjemmesiden eller i sekretariatet. SE annoncen Regionstræf Onsdag den 7. september kl. 16,00 holders regionmøde i Regionsklub Midt. Det finder sted i Viborg på Hedeselskabets Museum. Invitationer vil blive udsendt senere. Johnny Humlebæk 14 Målebladet NR2/11

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere