Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1"

Transkript

1 Generalforsamling s. 4 NR.2/11 Juni Norsk eventyr s. 20 Geodata, laserscanning og GIS s. 10 Målebladet NR2/11 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Indhold: Og resultatet blev... side 3 Generalforsamling side 4 Referat fra Sektion Privat... side 7 Referat fra Sektion Offentlig... side 9 Faglig temadag... side 10 Medlemsatl og ledighed... side 13 Besøg på VIA i Horsens... side 14 Kort nyt... side 14 Skolebesøg... side 14 Kursusprogram fra Bentley... side 15 Fra Region Midtjylland... side 16 Efterlønsordning... side 18 Norsk Eventyr... side 20 Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2011: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2200 kr. Bagside 2750 kr. 1/2 side 1300 kr. 1/4 side 750 kr. tillæg pr. farve: 500 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø ISSN: X 2 Målebladet NR2/11

3 fra formanden: Og resultatet blev Resultatet på hvad, vil nogle nok sige. Det kunne være mange ting; overenskomstresultaterne på det private eller offentlige område, eller resultatet af KLF s årsregnskab. Men det er det ikke. Det jeg tænker på er resultatet af urafstemningen. På dette års generalforsamling bad vi forsamlingen om tilladelse til vedtægtsændringer på følgende områder; kontingentændring for aktive, kontingentændring for passive, sammensætning af hovedbestyrelsen samt redaktionelle ændringer. Som ventet var forsamlingen ikke beslutningsdygtig, på grund af for få stemmeberettige, så vi måtte sende vedtægtsændringerne til urafstemning. Vi har nu fået stemmesedlerne tilbage og kan præsentere resultatet. Af de 559 stemmeberettige medlemmer, har 255 afgivet deres stemme, en stemmeprocent på 45,6 %. 240 medlemmer stemte for, 94,1 %, 6 medlemmer stemte imod, 2,4 %, 8 medlemmer stemte hverken for eller imod, 3,1 % og 1 medlem afgav en ugyldig stemme, 0,4 %. Jeg vil gerne takke for jeres engagement og tilbagemelding på vores forespørgsel. Vi har nu mulighed for at føre foreningen økonomisk og ansvarligt videre. Med ønsket om at alle får en lang, lykkelig og helsebringende sommer, Thomas Wester-Andersen Formand Målebladet NR2/11 3

4 Generalforsamling 2011 af Jens Erik Bundgaard Det var første gang efter formandsvalget i 2009, at Thomas Wester-Andersen skulle aflægge sin beretning. Han udtrykte tro på fremtiden, men også bekymrede miner. Et regnskab med underskud 2 år i streg bevirker en kontingentforhøjelse på 20 kr. pr. måned. Vi ligger dog stadig lavt i forhold til andre fagforeninger, takket være en masse frivillig arbejdskraft, sagde Thomas. Der var 125 medlemmer tilmeldt foreningens 10. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Quality Park Hotel i Middelfart, som havde gode lokaliteter og god kost at byde på, - og så var der gratis softice, alt hvad man kunne spise. Peter Cort fra FTF blev som tidligere valgt til dirigent. Han gennemgik formalia for at sikre generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Formandens beretning Thomas Wester-Andersen sagde, at foreningen havde været hårdt prøvet med sygdom i sekretariatet. Marianne er idag pensionist efter sin svære sygdom og Kirsten har orlov til 1. juni 2011 efter en blodprop. Men vi har været heldige med at finde Birgit til at tage over i sekretariatet. Vi har også været påvirket af krisen med en del medlems fyringer og endelig har det været problemer med frihed til at varetage bestyrelsesarbejdet. Men jeg tror vi er ved at være på den anden side. Thomas påpegede, at det er vigtigt at vi som forening arbejder med vores kerneområder. Det vil sikkert også komme til at betyde, at vi fremover skal til at indgå samarbejde eller fællesskaber med andre foreninger, f. eks. Konstruktørforeningen. Vi er glade for, at vi siden sidste generalforsamling har fået regionsmøderne op at stå. Med nedlæggelse af uddannelsesudvalget, der er blevet integreret i sektionerne, har vi fået kursusvirksomheden til at blomstre. Tak til Martin Aspelund for et stort arbejde på denne front. Vores hjemmeside er endnu ikke 100% på plads; men der er ved at komme gang i den - og medlemsstatistikkerne kunne godt være bedre. Medlemmerne må være vakse når de bliver spurgt. Vi har en fordel ved, at der i hovedbestyrelsen er valgte ildsjæle fra stort set hele landet, men det kan også være en bagdel, at vi ikke er 100% professionelle, som man ser i de helt store forbund. Økonomien er ikke så stærk, som da vi havde konstant medlemsfremgang. Tiderne har bevirket fyringer af nogle af vore medlemmer og det har haft indvirkning på den ønskede fremgang i foreningen. Derfor bliver det nødvendigt med en mindre kontingentstigning, som også vil gælde passive medlemmer. Alt i alt tror vi dog på fremtiden, selvom den ikke er så rosen rød som tidligere. Der er pres på det personlige plan og på det foreningsmæssige. Til slut en stor tak til Hovedbestyrelsesmedlemmerne, til de valgte i sektionerne og til Målebladets redaktion. Uden al den arbejdskraft eksisterede KLF ikke, sluttede formanden. Formand Thomas Wester-Andersen aflægger beretning Loven tilrettet Loven blev tilrettet med ændrede benævnelser, så der nu står Centralorganisation/ forhandlingskartel og region. Tillige blev lovene ændret således, at passive fremover betaler 25% af fuld kontingent mod tidligere 15% og at kontingentet for denne gruppe betales kvartårlig. Der blev også bakket op omkring kontingentforhøjelsen på 20 kr. pr. måned for medlermer i arbejde. 4 Målebladet NR2/11

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR2/11 5

6 ...fortsat Tillige blev sektionernes valgte medlemmer til hovedbestyrelsen ændret, så der nu min. godt kan være 2 mod tidligere 3 indvalgte. Lovændringerne sendes til urafstemning med generalforsamlingens opbakning. Regnskabet for 2 år Jens Chr. Madsen fremlagde regnskabet for både 2009 og 2010, da vi kun har generalforsamling hvert 2. år. Han nævnte, at der på grund af sygdom hos sekretariatets ansatte, havde været en samlet merudgift i perioden på kr. hvilket svarer til de to års underskud. Han mente dog, at skuden nu var blevet vendt, så egenkapitalen igen kan begynde at vokse til det mere forsvarlige. Vi skal have en egenkapital der er min 50% af årsomsætningen, sagde Jens Chr., for at det er forsvarligt. Efter forskellige spørgsmål om gældsposter mv. blev regnskabet godkendt. Budget Ved fremlæggelsen nævnte Jens Chr., at det denne gang havde været svært at lave budgettet, da vi har en del seniormedlemmer der gør det usikkert. I budgettet er kontingentforhøjelsen indregnet. Tillige er der en korrektion i tabt arbejdsfortjeneste, da dette ikke er reguleret i mange år. Der er en mindre besparelse på årsmøderne. Bo: Bare eet medlem går fra fuldtids til passiv medlemsskab betyder det 2000 kr. pr. år for foreningen. Lad stigningen stige fast med pristallet, foreslog han. Jens Chr.: Jeg vil hellere have at stigningen sker når vi har brug for det, end i mindre step. Klaus K. Sørensen: Efter foreningens vedtægter kan kontingentet stige kontinuerligt. Jens P. Jensen og Preben Gregersen spurgte til hjemmesidens økonomi. Jens Chr. oplyste, at der arbejdes på, at hjemmesiden igennem annoncer kan give overskud. En specificering af hjemmesidens regnskab vil fremgå af regnskabet for 2011 og Kim Kallestrup: Jeg er intern revisor i foreningen. Jeg tro på at tallene i budgettet holder, efter de tiltag HB har sat i gang. Valg Thomas Wester-Andersen (formand), Henrik Pangel (næstformand), Jens Chr. Madsen (kasserer) og Karsten Vognsen (sekretær) blev alle genvalgt. Det blev de to revisorer, Kim Kallestrup og Poul Færk Magnussen også. Til ny revisor suppleant valgtes Flemming Andersen. Sektionsmedlemmerne blev alle genvalgt. Sektion privat: Charlotte Gosvig Nielsen, Ditte Knudsen, Knud Meller Nielsen og Martin Aspelund. Kasserer Jens Chr. Madsen står til regnskab. Sektion offentlig: Dijana Ivanisivic og Jimmi Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Formanden takkede medlemmerne og alle dem der gør en indsats for foreningen. Uden jer havde vi ikke KLF. Herefter var der vin og jubilæumsbog til dirigenten. Resten af bestyrelsen hører på. 6 Målebladet NR2/11

7 Referat fra årsmødet 2010/11 Sektion privat Af Charlotte Gosvig Nielsen Efter en vellykket faglig temadag på en solrig og blæsende forårsdag på Quality Park Hotel i Middelfart, er det igen tid for møde i KLF-sektionerne. Til mødet i sektion privat var der mødt ca. 65 medlemmer op. Efter en kort velkomst og indledning til mødet, blev Villy Jensen foreslået som dirigent og valgt med en klapsalve. Det er jo allerede tid for valg til hovedbestyrelsen igen. Han fandt 2 stemmetællere, Manuel Münchow og Jan Bo Hansen til at hjælpe med valget senere. Ordet blev givet til os igen, så vi kunne få fortalt lidt fra året der gik. Tidligere år har årsberetningen været bragt i Målebladet før årsmødet, men kom desværre ikke med i den sidste udgave pga. en teknisk fejl. Siden sidst Så er der snart gået et år igen, og det er tid til at gøre status. På mange måder har det sidste års tid været lidt broget. Man kan sige, at den berømte krise sætter sine spor på mange måder og rammer bredt. Det ser dog ud til, at afmatningen er fladet lidt ud. Så vi håber med forsigtig optimisme på, at det hele kommer lige så stille i gang igen. På trods af krisen og de ting der følger med, har vi alligevel fået en del ting sat i gang i foreningen. Så selv om krisen ikke er helt ovre, har det alligevel været et godt år på mange måder. Sekretariatet Størrelsen af vores forening og opbygning med sekretariatet i Århus gør os fleksible, men også sårbare. Pga. sygdom har vi desværre været nødt til at sige farvel til Marianne efter et meget langvarigt sygdomsforløb. Birgit blev ansat i stedet for, og klarer en del regnskabsopgaver, som tidligere blev lavet af en ekstern revisor. Kirsten har orlov til 1/ pga. sygdom i efteråret. alle og sørge for, at I kan få al den hjælp, der er brug for. Ledighedsprocenten ligger lige nu på omkring 6 %. En af grundene kan være, at nogle af dem, der bliver sagt op, overgår til efterløn. En anden årsag er, at en del af de nyuddannede ikke har fået job. Og selvfølgelig at der er blevet fyret rundt omkring. Hvis man kigger på andre fag, er der dog grupper, som er meget hårdere ramt end os. Vær åben for forskellige jobområder, vi kan mange forskellige ting. Personsager Dem har der desværre været nogle stykker af. Fordi krisen presser alle, forårsager det også gnidninger, når firmaer er nødsaget til at fyre eller nedsætte arbejdstiden for medarbejderne. Når vi får henvendelser fra jer, trækker vi på vores samarbejdspartnere, f.eks. FTF, og andres ekspertise inden for de forskellige områder. Jo før i kommer, jo større er chancen for at vi kan hjælpe med en løsning. Emner, som der især har været spørgsmål vedr. er nedsat arbejdstid og arbejdsfor- deling, tab ved at have medarbejderaktier, nedlukning af firmaer og barsel. Regionale klubber Det er lykkedes at få startet klubberne op hen over efteråret. Og vi synes, at der har været en god deltagelse og stemning til arrangementerne. Der har været afholdt møde i Region Nordjylland: Her viste Jan Slot-Carlsen rundt på Lindholm Høje Museum i Aalborg. I Region Syddanmark var emnet ledningsregistrering/ler-integration og foregik i Kolding. I Region Hovedstaden forgik mødet i Ballerup, hvor Henrik Johansen fortalte om Metrobyggeriet. Endelig havde Region Midtjylland et møde først i marts 2011 med en rundvisning i Århus Havn af Peter Klena, seniorprojektingeniør. Vi håber, at klubberne kan medvirke til et fagligt/socialt samvær, hvor man kan få et netværk med andre landmålere. Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad I tænker fortsættes... Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Vi har sammen med FTF-A afholdt møder for ny-ledige i København og Århus. Møderne er et forsøg på at tage hånd om Martin Asplund beretter om de regionale klubber. Målebladet NR2/11 7

8 ...fortsat om arrangementerne, og om der skal gøres noget anderledes. Gode idéer til lokationer / foredrag modtages meget gerne. Hjemmesiden Vi ønsker stadig at udvikle hjemmesiden både hvad angår udseende og indhold. Men er løbet ind i problemer med medlemsfora og har ikke haft overskuddet til at bruge en masse energi på det i det forløbne år. Men det vil vi lave om på, så det bliver en af de næste ting vi vil i gang med at forbedre. Der arbejdes også på at få annoncer på hjemmesiden, og på den måde finansiere siden. Lønundersøgelse 2011 Vi har endnu engang valgt at tage dette angstprovokerende emne op. Så der blev delt skemaer rundt, hvor vi spørger om løn / anciennitet / alder. Vi fik rigtig mange svar, det er vi glade for, fordi det vil give et realistisk billede af lønniveauet. Tallene bearbejder vi, og den statistik, der kommer ud af det, bliver publiceret i Målebladet. Statistikken anvendes i vores faglige arbejde, bla. ved overenskomstforhandlinger. Her var kommentarer / spørgsmål fra salen vedr. ansættelsesforhold, f.eks. projektansættelser. Endvidere blev brev ang. næste praktikperiode for eleverne delt rundt, så alle firmaer ved lidt om det. Overenskomst 2011 Der er flere, som er kommet med forslag til OK 2011, både pr. mail og til de 3 medlemsmøder, som er foregået i løbet af februar måned. Tak for alle forslagene, vi har taget jeres tanker med i vores overvejelser. Der var kommentarer nede fra salen ang. møderne og udformningen af de skemaer og prioteringen af emner. Som forberedelse til forhandling har vi udarbejdet statistikker over medlemmerne, holdt møder med FTF, PFA-pension, Ansatte Landinspektørers Forum og Teknisk Landsforbund. Og sat os ind i lovgivningen på flere forskellige områder. Vi er i fuld gang med forhandlingerne Udveksling af krav skete 4/ hos PLF i Kbh. Den 1. forhandling foregik 18/ Anden forhandling er planlagt til d. 29/ Det bliver ikke den store procentfest ligesom for 3 år siden, så derfor er det også vigtigt at sætte fokus på de bløde værdier. Der var lidt kommentarer og spørgsmål nede fra salen. Da forhandlingerne ikke er ret langt, er det svært at sige noget konkret på dette tidspunkt. Uddannelse Alle Kort- og Landmålingsteknikerstuderende på tredje semester fik alle praktikpladser i efteråret Vi vil gerne sige tak til jer og jeres firmaer for hjælpen! Et nyt uddannelsesudvalg har set dagens lys i København. Det er oprettet for at have et godt forum, hvor lærere, elever og erhvervslivet kan have en god dialog om og følge uddannelsen. Udvalget svarer til det, der i forvejen arbejder i Horsens. Kurser I 2010 afholdt KLF i alt tre kurser. To gange blev der afholdt kursus i Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter med stor succes. Disse blev afholdt i april + september Kursusmaterialet er lagt ud på hjemmesiden. Der er i øvrigt oprettet venteliste til dette kursus, og det vil blive sat op og udbudt på ny, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Der ud over blev der én gang afholdt kursus i GIS-introduktion i september I alt har ca. 60 personer været på kursus i løbet af Nye kurser i foråret 2011: Et landmålingsteknisk i Netudjævning og transformation den marts. Og et kortteknisk GIS WMS og WFS den april i forb. med årsmødet. Forslag nede fra salen om nogle gis/cad kurser og kurser henvendt til entreprenørbranchen, f.eks. maskinstyring. Diplomuddannelsen i Geoinformatik, Horsens Den forventes klar til efteråret Uddannelsen vil tage 1 år som fuldtidsstudie og 2 år ved deltidsstudie. Der vil blive stillet krav om en vis erfaring ved optagelse på studiet, og der vil blive tale om en vis brugerbetaling. Valg til hovedbestyrelsen Villy fik ordet og satte valget af sektion privat i gang. Vi stiller alle 4 op til genvalg i sektion privat: Ditte Knudsen, Martin Aspelund, Knud Meller Nielsen (han var ikke tilstede pga. sygdom, men havde givet fuldmagt til genopstilling ) og Charlotte Gosvig Nielsen. Villy spurgte forsamlingen om der var forslag til nye kandidater, hvilket der ikke var. På spørgsmålet fra ham til salen om vi kunne blive valgt igen, blev svaret en spontan klapsalve og Villy mente, at vi var genvalgt. Suppleanter: Bjarne Martin Nørgaard genopstiller og blev valgt. Anette Henriksen kom ind som ny suppleant i stedet for Birgitte Falck-Jensen, som ikke ønskede genvalg. Før afrunding blev Hvad har du på hjertet kassen præsenteret. Den er til forslag, spørgsmål osv. Afrunding I det hele taget er det vigtigt for os I siger jeres mening, så vi varetager jeres interesser bedst muligt. Vi har brug for jeres input til, hvad vi skal arbejde med. Vi er ikke længere væk end et tlf-opkald eller en mail, hvis du har problemer, forslag eller noget helt andet. Så tak for jeres deltagelse og et efter vores mening godt sektionsmøde. Vi håber at vi ses igen næste år. 8 Målebladet NR2/11

9 Referat fra årsmødet 2010/11: Sektion offentlig af Jens Erik Bundgaard Til mødet var der tilmeldt 51 Henrik Pangel fremlagde beretningen. Den omhandlede overenskomstforhandlingerne der udmøntede sig i små lønstigninger, medlemsforhold omkring Københavns Kommune og fyringer i KMS. Han var også inde på medlemsforhold i forbindelse med Forsyningsvirksomhedernes overgang til A/S. Der var personsager og ny overenskomst med Kystdirektoratet. Så der havde været nok at tage fat på. Jimmy Petersen fortalte om regionsklubberne. Der havde hidtil været et møde i hver region. 5 var mødt frem i Ålborg, 25 i Århus, 25 i Fredericia og 30 i København. Flot besøgt. Fremover vil der komme et møde årligt i september/oktober måned. Jimmy slog også et slag for praktikpladser. Der blev i den forbindelse udleveret opfordringssedler. Genvalg til Diana Ivanisivic og Jimmy Petersen. Michael Iversen blev valgt til suppleant. Næstformand Henri Pangel aflægger beretning fra Sektion Offentlig. Målebladet NR2/11 9

10 FAGLIG TEMADAG 2011 GEODATA i hverdagen Af Johnny Humlebæk Brug af open source og Google Maps til ruteplanlægning Endnu en gang var det lykkedes KLF arrangører at præsentere et alsidig program for den årlige Faglige Temadag, som igen blev afholdt i Middelfart. Emnet var som overskriften siger GEO DATA i hverdagen og de tre foredragsholdere Bjarne Kallesøe, Svend Elgaard og Sik Cambon Jensen gav hver deres bud på den alsidighed, som dette emne rummer, og de formåede alle tre at gøre formiddagen spændende og interessant og dermed fastholde tilhørerne. Civilingeniør Bjarne Kallesøe fra Herning Kommune lagde ud med at give forskellige eksempler på anvendelsen af Google Maps i den kommunale administration. Kallesøe fortalte, at Genbrug og Affald siden 2004 havde udviklet deres eget IT- system til styring af affaldsområdet baseret på open source programmer og scripts. Det er et effektivt og avanceret system og tilmed brugervenligt føjede Bjarne Kallesøe til. Af særlige egenskaber kan nævnes : Direkte tømning med vægt, beskeder og billeder fra PDA, SMS/ service med beskeder før tømning og ved evt. fejl og brugen af Google Maps til lokalisering og ruteplanlægningen. Som det fremgår er detaljerings graden stor, og man kan næsten fornemme, hvordan knopskydningen/udviklingen har fundet sted til et effektivt og brugbart værktøj i kommunen for de forskellige forvaltningsgrene. En af årsagerne til brugen af Google Maps er, at Herning kommune bruger Geomedia som kort program med webkort fra Geomedia og omtalte webkort er besværligt at bruge og ikke særlig brugervenligt bl.a. for kommunens borgere, ifølge Bjarne Kallesøe. Af andre eksemplerne på anvendelsen med Google Maps i kommunen kan nævnes: Indberetning af inversive arter som Bjørneklo og Gyldenris mfl. Hertil gør man så brug af GPS kamera med stregkodescanner, som ligeledes kan bruges til indberetning af forskellige andre objekter, som man skal tage handling på som reparationer af affaldsbeholder. Et par ting mere skal lige nævnes afslutningsvis, bookning af shelters, som Herning kommune har på naturområder som Sinding Plantage, og hvis børnehaven har været på tur i samme plantage så kan man tage GPS logger med lydoptagelse og sidde hjemme til aftenkaffen og genopleve det hele. Bjarne Kallesøes fordrag i fuld skala er lagt ind på KLFs hjemmeside, så dem der vil vide mere og som har lyst har mulighed for det og måske få ideer. Open source giver uanede muligheder. Tak til Bjarne Kallesøe for et spændende indblik i Herning Kommunes brug af Google Maps. Bjarne Kallesøe Laserscanning til vejprojektering og anvendelse af Gis til grundkort Næste indlæg var Fagkoordinator ved Vejdirektoratet landinspektør Svend Elgaard, der berettede om laserscanning til vejprojektering og anvendelse af GIS som grundkort. Svend Elgaard lagde ud med at gøre rede for de forskellige typer laserscanning, som man anvender ved vejbygning og vejadministration i dag. Flybaseret laserscanning er særlig anvendt til grundkortlægning og erstatter på den måde den traditionelle terrestriske planbogsmåling. Her kom Svend Elgaard ind på de tidlige erfaringer, man havde ved Motorvejsprojektet på strækning Brande til Høgild syd for Herning i foråret 2000, og hvor scanner tog pkt./sek. Og hvor middelfejlen på højden var 0,15 m. Allerede her havde det vist sig, at man fik billige og hurtige data, og at scanningen var konkurrencedygtig med fotogrammetrien. Medens den flybaserede scanning særlig er anvendelig til større kortlægning, er helikopter baseret laserscanning mere anvendelig til det, man kan betegne som en vejkorridor (smalle strækninger), som derfor anvendes til mere begrænsede områder, men stadig med en god dækning på pkt./m2 og en ret stor nøjagtighed på belagte arealer (kørebane/nødspor) med 2-3 cm i højden.. Da mange vejprojekter i dag er udvidelser af eksisterende motorveje eller højt klassifi- 10 Målebladet NR2/11

11 cerede statsveje, er det de samme veje, hvor døgntrafik tallet er stort, og det er derfor blevet næsten med livet som indsats at udføre traditionelt terrestrik opmåling som grundlag for projektet. Her er det så,den mobile laserscanning kommer ind som et nyt og nyttig værktøj i en hastig og fortsat udvikling og med en større nøjagtighed og detaljering end den flybårne laserscanning. Siden 2007 har man i Vejdirektoratet fulgt og anvendt samt taget test på den mobile laserscanning og konstateret kortere opmålingstid i marken, ingen afspærring, og her skal i parentes bemærket en væsentlig besparelse, da det er ikke nogen lille sag længere at afmærke forskriftmæssigt efter de gældende vejregler. Det bevirker derfor bedre fremkommelige for trafikanterne og begrænset fare ved opmålingen. Svend Elgaard viste eksempler på udbud af laserscanning med beskrivelse af opgaver på 100 km motorvej i fuldt omfang med 2 spor i begge retninger + til og fra kørsels ramper. Leverance beskrivelse omfatter en Punktsky, som kan specificeres klassificeret i terræn og øvrige punkter, levering af RGB- værdier (farvede punkter) og med nøjagtighed krav 1-2 cm i højden og 3-4 cm i plan. Endelig digitalisering af kørebanekanter og dokumentation af nøjagtighed. Vurdering af den udførte test med opgørelse af nogle fordele så som opfyldelse af nøjagtighedskravet til kørebanekanter, detaljeret beskrivelse af kørebanens overflade, måling af fritrummet under broer, der bl.a. har betydning ved belægningsfornyelser. Hertil kommer alle de fordelagtige sikkerhedsforhold for landmåler og trafikken, og for at nævne nogle af ulemperne, som f.eks. anskaffelse af udstyr, der er særdels dyrt p.t. ½ Euro, hertil kommer, at det er umuligt at håndtere punktskyer( millioner af punkter) i eksisterende systemer. Man, d.v.s. Vejdirektoratet, konkluder, at metoden er velegnet til opmåling af kørebanekanter og kantstriber på Motorvej, og at man (VD) ikke vil anskaffe udstyret, men benytte underleverandører ved udbud. Så fremtidige forventninger er: At mobil laserscanning er løsningen, når der skal måles på motorveje med en medfølgende nøjagtighed inden for såvel pris som nøjagtighedkravene. Endvidere et forventet standardværktøj til håndtering af punktskyer til en omsætning af mange millioner punkter til digitale linier og punkter, som f.eks. broer, fordi man generelt ønsker at opholde sig så lidt som muligt på motorvej ved opmåling. Svend Elgaard havde rigeligt med konkrete eksempler med til at anskueliggøre laserscanningens fortræffelighed i en fager ny verden, så vi kan som tilhørere kun sige tak for et spændende indlæg, der ligeledes vil kunne ses i fuldt omfang på hjemmesiden. Svend Elgaard Målebladet NR2/11 11

12 Sik Cambon Jensens indlæg 12 Målebladet NR2/11

13 Medlemstal og arbejdsløshed Af Jens Erik Bundgaard Pr. april 2011 var vi 562 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 10 medlemmer fra januar måned. Til gengæld er der blevet 11 flere elever, i alt 44. Det passive medlemstal er faldet med 4 til 125. I alt er vi nu 731 medlemmer. I januar måned var vi samlet 3 medlemmer mere. Arbejdsløshedstallet pr. februar måned viser 36 ledige eller 6,35 %. De 17 kommer fra Hovedstaden, 6 fra øvrige Sjælland, 8 fra Midtjylland, 3 fra Sydjylland og 0 fra Nordjylland. Af de 36 ledige var de 8 dimittender Nedenfor kan i to skemaer, som er udarbejder pr. 27. april 2011, aflæses hvor mange mænd og kvinder der er ansat på de forskellige arbejdssteder. Dette er i procenter også vist i det ene af skemaerne. Målebladet NR2/11 13

14 Lidt fra KEA, Københavns Erhvervsakademi Skolebesøg Af næstformand Henrik Pangel Det var en fornøjelse første gang for mit vedkommende, at besøge en skole hvor vores kommende kolleger uddannes. Under besøget, der fandt sted mandag d. 21. jan deltog foruden undertegnede også fra HB, Martin Aspelund, der er kontaktpersonen til skolerne. Vi besøgte begge hold, både de nye og de gamle. Traditionen tro så var FTF-A også tilstede, hvor de fortalte om hvordan de generelle regler på deres område er. Der var tid til en snak med den enkelte studerende, dette var også nødvendigt, fordi flere af de studerende er medlemmer i forvejen, også af andre A-kasser og dette kunne man så forholde sig til. Martin fortalte om KLF og fordelene ved at være medlem af en fagforening. Jeg fortalte om de igangværende OK forhandlinger. Spørgelysten var stor til alle indlæggende. De studerende på sidste semester fortalte om sig selv, da der blev spurgt ind til hvordan den 10 ugers praktikperiode var forløbet. Alle havde været glade for de 10 uger, og følte at de virkelig havde fået meget ud af det. Derimod var de studerende lidt kede af, at de allerede snart var færdige, fordi de følte ikke, at de havde lært nok til at kunne gå ud i en praktisk hverdag og arbejde som faglært Kort og Landmåler. Hertil svarede Martin at sådan er det og sådan følte han det også i sin tid som studerende. Når man kommer ud skal man selvfølgelig først for alvor lære kunsten, ligesom med et kørekort, man bliver først god når man opnår en daglig rutine, og det er arbejdsgiverne da også helt klar over. Så efter første gang at have besøgt en skole, er jeg sikker på, at vi også fremover får nogle gode Kort og landmålingsteknikere. Seancen gentog sig den følgende onsdag hvor Martin og FTF-A besøgte vores studerende i Horsens, men her deltog jeg desværre ikke. Besøg på VIA i Horsens Af Johnny Humlebæk I forlængelse af næstformand Henrik Pangels beretning på et skolebesøg i København havde jeg den ære og fornøjelse sammen med Martin Aspelund at deltage i et tilsvarende arrangement på VIA University College i Horsens onsdag den 23. marts. Programmet var ligesom på KEA, at FTF-A var repræsenteret ved n., som lagde Kort nyt Råstoffer Ny brancheforening for råstoffer i Danmark En ny og ambitiøs brancheforening Danske Råstoffer har her i foråret meldt sig på banen. Årsagen er efter det oplyste, at man følte sig fuldstændig kørt over af politikere, som man udtrykker det med vedtagelsen af den sidste råstoflov. Det handler derfor om indsats overfor allerede udpegede områder og den kommunale sagsbehandling samt genanvendelse. Matriklen I Geoforum nr. 123 side 9 er en meget fin artikel af landinspektør Jakob Højgaard Geraae KMS om den nye Danske Matrikel under overskriften: En dansk matrikel, som beretter om den samling af ud med at redegøre for A-kasse forholdene som dimittend, medlemskab af andre kasser, overflytninger, faldgruber og meget mere af den slags, og i sagens natur var der mange spørgsmål omkring A-kasse. Om KLF foreningsforhold/organisationsstruktur redegjorde vi på bedste vis, herunder besvarede de mange spørgsmål, matrikelvæsnet i Danmark, som nu er en realitet og har været det siden 1. oktober 2010, samt hvilke vanskeligheder der har været forbundet med at gennemføre det.. OBS! KLF s Stamoplysninger Det er vigtig for dig som medlem, at dine oplysninger i vores medlemsregister til en hver tid er korrekte. Det betyder noget for arbejdet omkring overenskomstforhandlinger, samt den hjælp og støtte KLF kan yde og bistå dig med. Derfor sørg for at dine oplysninger bliver løbende ajourført lige fra din bopæl til arbejdsted og kontaktoplysninger. Specielt må du meget gerne melde din mail- adresse ind, hvis du ikke allerede har gjort det. der blev stillet. Som Henrik udmærket udtrykker det i ovenstående stykke, så er jeg ligeledes sikker på, at de kommende KLT er i stand til løse kommende opgaver for vores fag. Det vidner det engagement om, som de studerende gav til kende. KLF Beklædning På det nylige afholdte Årsmøde/Generalforsamling var der medlemmer, der efterlyste de sædvanlige T shirts m.v. med KLF logoet på. Vi beklager, at man ikke havde medtaget omtalte kollektion.. Det rådes der nu bod på. Du kan bestille direkte på hjemmesiden eller i sekretariatet. SE annoncen Regionstræf Onsdag den 7. september kl. 16,00 holders regionmøde i Regionsklub Midt. Det finder sted i Viborg på Hedeselskabets Museum. Invitationer vil blive udsendt senere. Johnny Humlebæk 14 Målebladet NR2/11

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag

Læs mere

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade.

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade. CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes Landmålingstekniker Kurt Lyndgård har prøvet at skifte fra et lille landinspektørfirma På Aarhus - Herning motorvejen er den nye

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission Det er ikke de røde faner der skal reddes, men fællesskabet. Hele verden befinder Det er ikke hver dag man møder en dronepilot. Men på årsmødet i Middelfart møder jeg Niels Houen Jensen. sig i en tid,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere