ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet"

Transkript

1 ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus. Siden 2004 har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for en bevilling fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet og støttet af Det Elektroniske Forskningsbibliotek arbejdet på at organisere data i en hensigtsmæssig struktur og udvikle en hjemmeside med en række af de funktioner der hører til i en digital ordbog. De enkelte elementer i resursen er blevet offentliggjort i den takt de er blevet klar til det. Med lanceringen af Den Danske Ordbog i en netudgave den 2. november 2009 er tiden kommet til at gøre status over projektet og redegøre for de valg der har skullet træffes undervejs. I det følgende gennemgås de enkelte dele, idet der dog gøres mest ud af Den Danske Ordbog som det senest tilkomne element på hjemmesiden. 1. Ordbog over det danske Sprog Ordbog over det danske Sprog (ODS) udgør både det første og det sidste element af ordnet.dk. Værket er blevet digitaliseret inden for rammerne af projektet og blev som noget af det første sendt til Kina for at blive indtastet af firmaet TQY DoubleKey i Nanjing. Figur 1: Digitaliseringsmodel for ODS 7

2 Det skete i et samarbejde med den afdeling ved universitetet i Trier som havde været ansvarlig for den tilsvarende digitalisering af brødrene Grimms Deutsches Wörterbuch. Digitaliseringsmodellen er gengivet i skematisk form i figur 1, men eftersom de enkelte dele af processen er blevet beskrevet i andre artikler, henvises interesserede læsere hertil for nærmere detaljer (se fx Bojsen & Trap-Jensen 2005, Trap-Jensen 2006, hvorfra figur 1 er gengivet). Siden november 2005 har det digitaliserede værk været offentligt tilgængeligt, dog kun i en foreløbig version. Dels har de fem supplementsbind ikke kunnet ses i netudgaven, dels har værket kun været ret nødtørftigt indholdsopmærket. I begyndelsen var kun opslagsord, varianter og visse sammensætninger isoleret i den underliggende database; siden er oplysninger om ordklasse kommet til, mens resten af en artikel blot optræder som én tekstblok. I de indtastede filer er til gengæld alle den trykte bogs typografiske oplysninger bevaret så netudgaven har kunnet præsenteres i en bognær, læselig form. Det har imidlertid hele tiden været planen at de typografiske oplysninger skulle bruges som udgangspunkt for en egentlig indholdsmæssig opdeling af artiklerne. Kun derved bliver det muligt at præsentere indholdet i mere overskuelige blokke på skærmen og at søge i bestemte elementer, fx søgning efter långivende sprog, citater af en bestemt forfatter eller ord der er opstået i en bestemt periode. Denne opgave bliver også den sidste del af projektets første fase sammen med offentliggørelsen af supplementsbindene. I skrivende stund pågår dette arbejde stadig, og det forventes at en ny udgave af ODS på nettet kan præsenteres til sommeren Heri vil flere dele af artikelblokken være genkendt så artiklerne kan vises i ordnettets generelle design, og supplementsartiklerne vil ligeledes indgå. Det vil dog også i lang tid fremover være en opgave at raffinere indholdsstrukturen yderligere. Det samme gælder supplementsartiklerne: Kun helt nye artikler vil uden problemer kunne flettes sammen med hovedværkets artikler, mens artikler der tilføjer, ændrer eller sletter noget i eksisterende artikler, i første omgang blot bringes som et selvstændigt supplement til de pågældende artikler. Endelig bør det nævnes at ODS er blevet revideret indholdsmæssigt på et enkelt punkt. Mange af ordbogens citater er hentet fra samleværker der er udkommet væsentlig senere end originaludgaven, undertiden endda efter forfatterens død. Det kan nok forvirre mange brugere at læse kildeangivelser som Blich.(1920) og HCAnd.(1919), og vi har derfor opdateret kildebasen sådan at det af kildeforkortelsen fremgår hvornår det citerede værk er udkommet første gang. Derudover kan man også se årstallet for den udgave der citeres fra, hvis denne afviger fra førsteudgaven. Også dette vil slå igennem når den nye version offentliggøres. 2. KorpusDK En ny version af DSL s korpusresurser har siden foråret 2008 været tilgængelig under ordnet.dk. Set fra brugerens side er der ikke sket store, synlige ændringer i indholdsdelen. Det er de samme tekster man får adgang til som på det gamle site Korpus Ikke desto mindre skal navneændringen til KorpusDK signalere at det er noget nyt. Indtil videre er det mest hjemmesidens udseende og søgefunktionerne der har ændret sig for brugerne. Det har været prioriteret at give både eksperter og mere almindeligt interesserede mulighed for at søge præcist efter bestemte ord. Der tilbydes derfor tre forskellige måder at søge på: Standardsøgningen er den hurtige måde at søge efter et bestemt ord og se det i en konkordans. Hvis man vil lave mere raffinerede søgninger, tilbydes der en udvidet søgning hvor brugeren selv kan bygge søgeudtrykket op ved at tilføje flere ord og specificere antallet af mellemliggende ord, ordklasse og bøjningsform. Denne mulighed skulle gerne være selvforklarende og lige til at bruge af de fleste. Hvis man skal have det fulde udbytte og kunne formulere alle de søgninger som systemet kan håndtere, kræves det at man behersker det særlige søgesprog som korpusprocessoren CQP benytter. Søgemuligheden Formel søgning giver adgang til alle de søgninger der kan formuleres i CQP. Til gengæld kan man ikke forvente at almindelige 8

3 brugere er fortrolige med den formelle syntaks, og derfor tilbydes denne søgning blot som en mulighed på linje med de to øvrige søgemåder. Figur 2: De tre søgemuligheder i KorpusDK Selvom det ikke er umiddelbart synligt, er der dog også sket en del på indholdssiden. En række fejl og uhensigtsmæssigheder i opmærkningen er blevet fjernet, ligesom der er sket en tilpasning af samspillet mellem data, søgemaskine og hjemmeside. Endelig skal det siges at vi løbende har modtaget nye tekster siden 2005, primært avis- og fagblade, men også i et vist omfang skøn- og faglitterære tekster. I øjeblikket arbejder vi på en model til forbedret opmærkning af de indkomne tekster som vil sætte os i stand til at offentliggøre dem i KorpusDK. Denne opgave udføres til dels i et samarbejde med Dansk Sprognævn inden for forskningsinfrastrukturprojektet DK-CLARIN. Dette projekt udløber med udgangen af 2010 eller forår 2011, og til den tid forventer vi at være klar med nyt indhold i KorpusDK. 3. Den Danske Ordbog Arbejdet med at klargøre Den Danske Ordbog (DDO) til internetudgaven kan opdeles i to hovedområder, dels revision af datastrukturen, dels tilføjelse og revision af indhold Datastruktur Overgangen til at vise data i en elektronisk version betød at vi ønskede at nedlægge mange af papirordbogens henvisninger. De giver god mening i det papirbundne, lineære format hvor brugeren slår ord op på alfabetisk plads og må hjælpes videre hvis den ønskede oplysning ikke befinder sig der. Det gælder fx stavevarianter som de officielle dobbeltformer og almindelige fejlstavninger; i den trykte ordbog optræder de som opslagsord der blot skal lede brugeren på rette vej: majonæse henviser til mayonnaise og akceptere til acceptere. Den slags tomme artikler er der ikke brug for i en elektronisk visning hvor man sikrer sig at variantformer knyttes til den korrekte opslagsform i data således at man altid kommer til den rigtige artikel hvis man som bruger indtaster en variantform der er registreret i ordbogen. Fx vil man ved indtastning af formen alexandriner finde opslagsordet aleksandriner fordi variantformen med x er registreret i denne artikel. Det kan diskuteres hvordan dette skal formidles til brugeren. Skal man blot få vist artiklen med den korrekte staveform uden kommentarer, eller skal man oplyse om at formen med x er en uofficiel, men udbredt variant? Man kunne også være 9

4 endnu mere eksplicit og lade brugeren komme til en mellemstation hvor det oplyses at formen alexandriner ikke findes i ordbogen, men at vi i stedet kan tilbyde formen aleksandriner. Vi har skønnet at det er mest brugervenligt at komme direkte til artiklen, men med oplysning om den indtastede forms status. Hvis man søger på en fejlstavet form eller laver en slåfejl, kommer man ikke til en artikel, men får under overskriften Mente du... hjælp i form af et antal ordbogsartikler der ligner det indtastede. Figur 3: Artiklen aleksandriner i DDO En anden type papirhenvisninger der er blevet nedlagt, er de rene synonymhenvisninger hvor to ord har nøjagtig samme betydning og definitionen derfor kun bringes i den ene artikel, mens der henvises fra den anden. Et eksempel er absolutisme, som i den politiske betydning er synonymt med enevælde og peger på den artikel. I de tilfælde hvor henvisningsartiklen ikke indeholder supplerende information i form af fx brugsrestriktioner ( især talesprog, gammeldags, uformelt osv.), har vi ment at det var uproblematisk at hente definitionen og vise den i den oprindelige henvisningsartikel; samtidig gives henvisningsordet som synonym. Det sparer brugeren for at klikke sig videre. I data foregår det på den måde at den gamle henvisning, som tidligere gik til et ord, nu går præcist til en betydning ved hjælp af et unikt id-nummer. Arbejdet med henvisningerne har ikke kun handlet om at nedlægge henvisninger; for at muliggøre klik til korrekt opslagsord og korrekt betydning er der tværtimod indført en lang række nye henvisninger som findes i data, men kun er interessante og synlige for brugeren som klikmuligheder. I den trykte DDO optræder der i mange artikler synonymer, antonymer og ord fra samme ordfelt, de sidste indledt med markøren JF. Brugeren af papirordbogen forventes at slå en sådan henvisning op og selv kunne lokalisere den rigtige betydning, evt. efter at have valgt mellem homografer. I netudgaven vil vi gerne hjælpe brugeren helt hen til det korrekte sted ved at tilbyde en klikbar henvisning. I mange tilfælde, nemlig ved monoseme og ikke-homografe ord, har vi indført henvisningen automatisk, men hvis målet for henvisningen ikke var entydigt, har vi manuelt indsat en reference til den rigtige artikel og allerhelst også den rigtige betydning. Et eksempel: I artiklen strygeinstrument optræder synonymet stryger; dette ord har imidlertid to betydninger, dels musiker, dels musikinstrument. Henvisningen skal kun gå til den sidste betydning så man ved klik lander netop der. I øjeblikket fungerer en del af disse henvisninger som de skal, men der er også en del fejl eller 10

5 upræcise henvisninger, så det er et område der skal arbejdes videre med. Et andet arbejdsintensivt område er disambiguering af ord i flerordsforbindelser. I den trykte DDO eller de underliggende data var det ikke angivet hvilket lemma der indgik i et givet flerordsudtryk, men det ønsker vi at gøre i den elektroniske version. Det har to formål, dels søgeteknisk, dels klikrelateret. I en trykt ordbog vil et flerordsudtryk typisk stå i én artikel, evt. med henvisning fra visse af de andre indgående ord. Den begrænsning er ikke aktuel i en elektronisk version hvor vi principielt gerne vil præsentere en ordforbindelse i alle de artikler den henter ord fra, således at talemåden råbe ulven kommer optræder i 3 forskellige artikler uden at brugeren behøver spekulere over hvilket ord vi har valgt at anbringe udtrykket under. For at muliggøre en sådan søgning og præsentation må vi forsyne de enkelte ordformer i udtrykket med en oplysning om hvilket lemma formen hører til. Første fase i den proces er automatisk, så der kan forekomme fejl, men målet er at minimere disse. Målet er også at de enkelte ord i en ordforbindelse skal være klikbare så man kan hoppe hen til den relevante artikel og også gerne den rigtige betydning. Ved meget almindelige ord bliver listen over flerordsforbindelser meget lang, fx optræder kommer (dvs. former af lemmaet komme) i ikke mindre end 179 faste udtryk. I brugergrænsefladen findes de i højre side under overskriften Faste udtryk, som i udgangspunktet er foldet sammen og kan foldes ud ved tryk på knappen +. I selve artikelvisningen, i midterfeltet, har vi ment at det blev for uoverskueligt med så mange faste udtryk, så hvis antallet overstiger 50, vises kun de udtryk der også optræder i den pågældende artikel i den trykte bog. Men de er fortsat klikbare fra den lange liste i højre side. På den måde håber vi at imødekomme forskellige brugeres forskellige behov, men det kræver selvfølgelig at systemet og opstillingen er gennemskuelige Indhold Hidtil har vi beskrevet hvordan datastrukturen er blevet forbedret og beriget, men der er også sket meget med ordbogens indhold så det ikke blot er en tro kopi af den trykte DDO der nu ligger på nettet. Det mest interessante er nok de nytilkomne artikler, dvs. ord der slet ikke er med i DDO på papir. Det drejer sig dels om nye ord og betydninger der ikke var dukket op eller etablerede da DDO gik i trykken, dels om ord og betydninger der principielt godt kunne have været med i DDO, men fx var lavfrekvente i ordbogens korpus. Den første type har vi valgt at promovere lidt mere ved at lade dem optræde i højre side af grænsefladen på DDO s forside; der præsenteres en tilfældig håndfuld som skifter når forsiden genindlæses, og det kan fx være trainsurfe, break even, voldsromantik, podcaste og bagstiv. En anden type opslagsord er de ca ord der optræder som orddannelseseksempler i bunden af de trykte DDO-artikler. Redaktionen er af Bergenholtz & Vrang (2004) blevet kritiseret for at tælle dem med som opslagsord, og i Lorentzen & Trap-Jensen (2004) imødegår vi kritikken ved at gøre gældende at selvom de ikke har egen artikel, har de dog fået redaktionel behandling i og med de er placeret under et (evt. flere) af de ord de er dannet af, og det er angivet hvilken betydning de knytter til sig. Vi har dog ønsket at give dem en mere udførlig behandling i netudgaven, og i første omgang er de nu alle beskrevet i selvstændige artikler med oplysninger om variantformer, ordklasse, evt. genus samt bøjning. En del af dem er også forsynet med definition og undertiden med citat. Det er selvfølgelig ikke helt nok, men i de kommende år vil en af redaktionens opgaver være at bringe denne gruppe artikler op på et mere tilfredsstillende niveau. I februar 2010 var der artikler uden betydningsbeskrivelse. Et særligt problem er lydskriften. I papirordbogen bruger vi Dania, der som bekendt er skræddersyet til dansk. Desværre kan den ikke uden videre vises på hjemmesider fordi den ikke er en del af Unicode. Vi har derfor valgt at bruge IPA i halvgrov notation som til gengæld kan vises i alle browsere. Under alle omstændigheder er det nok de færreste almindelige 11

6 brugere der overhovedet er i stand til at tyde lydskrift. På længere sigt vil vi gerne tilbyde en eller flere levende udtaler sådan som det allerede kendes fra danske og udenlandske ordbogssider, og til den tid bliver lydskriften måske en sekundær oplysningstype som man kan vælge at undertrykke. En ny oplysningstype gemmer sig under overskriften Beslægtede ord. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har siden 2004 arbejdet sammen med Center for Sprogteknologi om at opbygge et leksikalsk-semantisk ordnet for dansk, et wordnet, ud fra primært definitionerne i DDO (se fx Pedersen & Asmussen 2006). Et wordnet er groft sagt et hierarkisk system hvor begreberne er ordnet efter over- og underbegreb, idet der samtidig gives andre semantiske oplysninger om fx genstandes dele, deres formål og typiske anvendelse, personers beskæftigelse m.m. Denne resurse blev offentliggjort i marts 2009 under navnet DanNet, og nu kommer de berigede oplysninger herfra hjem til deres udgangspunkt. I første omgang får man ved klik på knappen Beslægtede ord vist et begrebs overbegreb, eventuelle underbegreber samt sidebegreber, dvs. andre begreber med samme overbegreb. Fx har kaffekande overbegrebet kande, mens det har sølvkaffekande som underbegreb. Andre ord med kande som overbegreb er bl.a. termokande, mælkekande og tinkande. Knappen der trykkes på, er efter udviklerens ønske mærket Beta fordi funktionen endnu er ganske eksperimentel, og fordi der kan være fejl eller uhensigtsmæssigheder i dataene fra DanNet. Planen er dog på længere sigt at udvikle en søgeside til specifik begrebssøgning hvor man ikke bare søger på over- og underbegreber, men kan tilføje søgeparametre som fx funktion, indhold eller materiale. Det ville fx anbringe de tre ovennævnte kander i hver sin gruppe. Figur 4: Visuel fremstilling af kaffekande s relationer 12

7 4. Integration af resurser Tanken bag ordnet.dk har fra starten været at de forskellige elementer skulle udnyttes på tværs og på den måde berige hinanden. DDO er jo en korpusbaseret ordbog, og en del af ordbogens korpus indgår i KorpusDK, så derfor var det nærliggende at lade den omstændighed komme brugerne til gode på forskellig vis. I den nuværende version sker det overvejende under overskriften Relaterede søgninger i skærmens venstrespalte. Her har brugeren altid mulighed for at komme fra et søgeresultat til den tilsvarende søgning i en af de andre baser. For Korpus- DK s vedkommende kan man vælge mellem en konkordanssøgning enten svarende til den indtastede streng eller til det pågældende lemma og søgning efter kollokationer, eller naboord som de kaldes i KorpusDK. Når man står i en artikel i DDO har man desuden mulighed for at se eksempler fra korpus på de kollokationer der bringes under overskriften Eksempler det sker ved at klikke på det lille Kikon der står efter kollokationen i det store midterfelt på skærmen. I KorpusDK kan man vælge at se en liste over faste udtryk med et bestemt ord der forekommer i DDO (jf. figur 5). Et klik på et af udtrykkene slår det pågældende udtryk op i korpus og viser resultatet i en konkordans. Figur 5: Faste udtryk fra DDO i KorpusDK Endelig har vi allerede set hvordan oplysninger fra DanNet er brugt som en ny oplysningstype i DDO under overskriften "Beslægtede ord". De nævnte muligheder er langt fra udtømmende. 13

8 Man kan forestille sig frekvensangivelser for opslagsord, varianter og bøjningsformer, mulighed for korpussøgning på syntaktiske mønstre fra DDO's konstruktionsoplysninger, de tilsvarende muligheder fra ODS til et korpus over historiske tekster. Listen kan fortsættes yderligere, men indførelsen af mulighederne hører en senere fase til. Litteratur Bergenholtz, Henning & Vibeke Vrang 2004: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere. LexicoNordica 11, s Bojsen, Else & Lars Trap-Jensen 2005: ODS, ODS-S og fremtiden (sammen med Else Bojsen). Peter Widell og Mette Kunøe (red.): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2005, s Lorentzen, Henrik & Lars Trap-Jensen 2004: Kommentarer til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere. LexicoNordica 11, s Pedersen, Bolette Sandford & Jørg Asmussen 2006: DanNet fra ordbog til et leksikalsksemantisk WordNet for dansk. LEDA-Nyt 42, s Trap-Jensen, Lars 2006: Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet. Referencen nr. 1, 2006, 36. årgang. Faggruppen for Referencearbejde, Bibliotekarforbundet, s Henrik Lorentzen seniorredaktør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Lars Trap-Jensen ledende redaktør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 14

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt However, the most impressive Scandinavian dictionary website at the moment is no doubt the Danish Ordnet.dk

Læs mere

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind 1. Indledning På Den Danske Ordbog vil vi gerne sige LexicoNordicas anmeldere tak.

Læs mere

Leksikon over ordbøger og leksika

Leksikon over ordbøger og leksika Loránd-Levente Pálfi Leksikon over ordbøger og leksika Under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm Frydenlund København 2011 Leksikon over ordbøger og leksika Frydenlund 2010 Udgivernes rettigheder omfatter

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 49 April 2010

LEDA-Nyt nr. 49 April 2010 LEDA-Nyt nr. 49 April 2010 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard Meddelelser fra bestyrelsen s. 2 Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 Indkaldelse til

Læs mere

En rundvisning i ordnet.dk

En rundvisning i ordnet.dk Tur En rundvisning i ordnet.dk Guide Jørg Asmussen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Tid & Sted Fredag, 9. november 2012 Universität Flensburg Mere Denne præsentation findes under http://korpus.dsl.dk/staff/ja/pres/uniflens2012.pdf

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet I oktober 2005 udkom det femte og sidste suppleringsbind til Ordbog over det danske Sprog ODS eller den store danske

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Den Danske Ordbog - set i bakspejlet

Den Danske Ordbog - set i bakspejlet og skriftsprog hos de første generationer af den skriveføre almue. Det er en meget spændende historie som alle kollegaer med flid er blevet underholdt om i alle årene. Vibeke Sandersen har med vanlig grundighed

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog

Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog Fra begreb til bog om Den Danske Begrebsordbog Sanni Nimb Thomas Troelsgård Henrik Lorentzen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab København 1/27 Oversigt Genren begrebsordbøger Den Danske Begrebsordbog

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

IKKE DET RENE KOPIP!

IKKE DET RENE KOPIP! IKKE DET RENE KOPIP! COPYDAN TEKST & NODE VI LETTER TRYKKET PÅ KOPIERNE Du har sikkert ofte behov for at kopiere eller printe i forbindelse med undervisningen. Det kan for eksempel være fra bøger, aviser

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Referencehå ndtering i Word

Referencehå ndtering i Word 1 Referencehå ndtering i Word Når du skriver opgave i de nyeste udgaver af Word kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs i processen. Når du har lukket dit dokument op, klikker du på Referencer

Læs mere

Vejledning til brug af Rosydigweb

Vejledning til brug af Rosydigweb Vejledning til brug af Rosydigweb 1. Ansøgningen I felterne "Ledningsejer" og "Entreprenør" finder I firmaets navn. Findes I ikke i systemet, eller er de forvalgte oplysninger ikke korrekte, skal de tilpasses.

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel

Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel Opgaver hørende til undervisningsmateriale om Herons formel 20. juni 2016 I Herons formel (Danielsen og Sørensen, 2016) er stillet en række opgaver, som her gengives. Referencer Danielsen, Kristian og

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen * Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer 1. Indledning Under overskriften Den Danske Ordbog imponerer og skuffer

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB

En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB Kan du svare klart på alle 7 spørgsmål

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning 02092015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen

Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen Henrik Hovmark Ømålsordbogen Afdeling for Dialektforskning Nordisk Forskningsinstitut Njalsgade 136 2300 København S +45 35

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Hvad ved vi nu om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Denne artikel er kapitel 10 i bogen Hvad ved vi nu om danske talesprog? (red. F. Gregersen og

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere