Forsikringspolitik. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolitik. for"

Transkript

1 Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring Dok.nr /12 1/22

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV ORGANISATION... 5 VIRKSOMHEDSLEDERNES ANSVAR:... 6 ØKONOMI... 6 FORSIKRINGSPOLITIK - BYGNING... 7 FORSIKRINGSPOLITIK LØSØRE... 9 FORSIKRINGSPOLITIK MASKINPARK FORSIKRINGSPOLITIK - ENTREPRISEFORSIKRING FORSIKRINGSPOLITIK - ANSVAR FORSIKRINGSPOLITIK - SPECIELLE ANSVARSRISICI FORSIKRINGSPOLITIK - SPECIELLE ANSVARSRISICI FORSIKRINGSPOLITIK - MOTOR FORSIKRINGSPOLITIK - MOTOR FORSIKRINGSPOLITIK - MOTOR FORSIKRINGSPOLITIK - TRANSPORT FORSIKRINGSPOLITIK - PERSONALE FORSIKRINGSPOLITIK PERSONALE FORSIKRINGSPOLITIK - PERSONALE FORSIKRINGSPOLITIK- ØVRIGE RISICI Side 2 af 22

3 Indledning Formål Forsikringspolitn har til formål at skabe overblik, bevidsthed og tryghed. Politn omfatter alle kommunens virksomheder (ekskl. selvejende institutioner og puljeordninger) og er påtænkt til brug i det politiske niveau samt til virksomhedslederne. Forsikringspolitn er tidligere godkendt af Varde Byråd d Formålet er: at fastsætte omfanget af forsikringsdækningen af kommunens værdier og ansvar, at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre en faglig og ensartet administration af forsikringsforholdene. Forsikring Varde Kommunes valg af forsikringsselskab er foretaget efter EU-udbud. Varde Kommune har pr valgt at benytte følgende forsikringsselskaber: Gjensidige: Bygninger Løsøre Entreprise Ansvar, herunder ansvar for plejeanbragte, kranansvar, privatansvar, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Servicelovens 103 og 104. Motorkøretøjer Ulykkesforsikringer for brandmænd, børn på Tippen Lystfartøj Udstyr DGI, løsøre og edb i bogbus Arbejdsskadeforsikring Servicelovens 103 og 104 Katastrofedækning (arbejdsskade). Codan Forsikring Professionel ansvarsforsikring Kriminalitetsforsikring Europæiske Rejseforsikring: Rejseforsikring. Chartis: Ledelsesansvarsforsikring. Side 3 af 22

4 Selvforsikrede områder: Det blev samtidig besluttet at være selvforsikret på følgende områder: Løsøre tyveri Arbejdsskade - der er med Gjensidige lavet en administrationsaftale. Kunstudstilling Borgmesterkæde Rede penge - ran og røveridækning Maskinkasko (rør i jord, Lerpøtvej) Ulykkesforsikring for børn Ulykkesforsikring for kommunalbestyrelse Ulykkesforsikring for sygeplejestuderende Patientforsikring Skovbrandsforsikring Tegningsperiode og udløb: Varde Kommune har lavet en 5-årig aftale for perioden med Gjensidige. De øvrige selskaber lavet en 3-årig aftale for perioden , med mulighed for - efter gensidig aftale - at forlænge forsikringsaftalen uændret for ét år ad gangen, dog maksimalt 5 år i alt. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem forsikringspolitn og policen, er det altid de i policen anførte betingelser og vilkår som er gældende og finder anvendelse. Side 4 af 22

5 Forsikringstager Varde Kommune anføres i samtlige forsikringsaftaler/policer som forsikringstager. Policerne suppleres, hvis muligt med oplysninger om den relevante virksomhed. Politisk organisation Ifølge kommunens styrelsesvedtægt 11, er det Økonomiudvalget, der fastsætter regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Kommunen selvforsikrer alene efter forudgående beslutning i Økonomiudvalget i hvert enkelt tilfælde. Administrativ organisation Team Forsikring i Staben Økonomi varetager for samtlige kommunale stabs- og virksomhedsområder kommunens forsikringsmæssige forhold med forsikringsselskaberne på grundlag af skriftlig indberetning fra de øvrige enheder: EU-udbud af kommunens forsikringer Drift og vedligeholdelse af forsikringspolitn/instruks Opbevaring af originalpolicer og forsikringsblanketter Nytegning af policer Ændring, ajourføring eller ophævelse af bestående policer Kontakt til forsikringsselskabet i forbindelse med anmeldelse af skader Rådgivning og besvarelse af spørgsmål om forsikringsforhold overfor virksomheder Hvert år udsendes fra forsikringsgruppen præmieopgørelse/policeoversigt til virksomhederne til orientering og til brug for en kontrol af, om det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Uoverensstemmelser skal straks meddeles Team Forsikring. Samarbejde med virksomhederne om forsikringsforhold, herunder møder med repræsentanter fra forsikringsselskabet, hvor forsikringsbestanden gennemgås. På møder om bygningsforsikring deltager kommunens byggesagkyndige medarbejdere for den pågældende institution Risikostyringsarbejdet, herunder at koordinere kommunens samlede risikostyringsindsats at sikre en samlet registrering af skader til brug for risikostyring og skadestatistik Ved retablering af skader betaler kommunen udgiften direkte til reparatøren på respektive kontoarter, således at købsmomsen registreres og dermed bliver anmeldt over momsudligningsfonden. Dette er også gældende for reparation af motorkøretøjer. Momsbeløbet opsamles på en konto til risikostyring. Side 5 af 22

6 Virksomhedsledernes ansvar: De enkelte virksomhedsledere har ansvaret for, at politn følges og tager stilling til evt. yderligere forsikringsdækning end angivet i politn. Ønsker den enkelte virksomhedsleder forsikret udover bestemmelserne i politn, kan dette alene ske i samråd med den ansvarlige direktør for området, og præmieudgiften skal kunne finansieres indenfor virksomhedens eget budget. At alle bygningers etagemeter og risikoforhold (fredet, ubenyttet m.m.) er forsikret/registeret At løsøresummerne er korrekte At alle motorkøretøjer over 15 HK er motoransvarsforsikret på selvstændige policer At Team Forsikring har fået besked om erhvervsrejser i udlandet, så der kan etableres rejseforsikring Skriftlig besked til Team Forsikring ved nytegning, ændring eller sletning af forsikringer Sikring af, at de i policerne foreskrevne srhedsregler overholdes, således at skader forebygges eller begrænses Sikring af, at der sker under- eller dobbeltforsikring Politianmeldelse af kriminelle handlinger skal altid foretages af de enkelte virksomheder straks ved konstatering af den udøvede kriminelle gerning. Evt. politikvittering vedlægges anmeldelsen Sikring af, at forsikringsselskabet jævnfør gældende regler underrettes, såfremt der sker ændringer, der kan forøge selskabets risiko i forhold til, hvad der er aftalt ved policernes indgåelse Indberetning af indtrådte skader skal straks anmeldes uanset skadens størrelse og evt. selvrisici Det påhviler virksomhederne at sikre bevisets stilling i forbindelse med en forsikringsbegivenheds indtræden med henblik på forsikringsselskabets senere gennemførelse af regreskrav over for skadevolder. Desuden så vidt muligt efter evne at afværge eller begrænse skaden Endvidere har virksomhederne pligt til at deltage i risikostyringsarbejdet. Indtræffer et ulykkestilfælde (arbejdsskade), der kan begrunde krav på ydelse efter arbejdsskadeforsikringsloven, skal der snarest udfyldes anmeldelse. Har arbejdsskaden medført døden, skal anmeldelse herom gives forsikringsselskabet eller arbejdstilsynet (tlf ) inden 48 timer efter dødsfaldet, - også i det tilfælde, at arbejdsskaden tidligere er anmeldt. Økonomi Forsikringspræmierne betales af virksomhederne. Ved tværgående forsikringsdækninger eksempelvis ansvar fordeler økonomistaben udgiften ud på de relevante virksomheder. Ved nogle forsikringsdækninger er der valgt en selvrisiko overfor forsikringsselskabet. Denne udgift afholdes af en central pulje og den enkelte virksomhed belastet af en evt. selvrisiko. På skoler, der har højnet deres sikringsniveau i samarbejde med SkoleIT og Team Forsikring er der en selvrisiko på kr. ved enhver skade jfr. direktionens beslutning af 16. maj Side 6 af 22

7 Forsikringspolitik - Bygning Bygninger Oversigt over bygninger kan ses på dok.nr Det er en betingelse for dækning, at hvis en bygning står ubenyttet hen i mere end 6 mdr. skal Gjensidige have meddelelse herom. Campus, Frisvadvej 72, Varde er forsikret på selvstændig police Generelt Police nr Selvrisiko: kr Bygningsbrand Alle ejendomme er under fællespolicen forsikret efter fuld- og nyværdiprincippet. Storm Forsikret under police nr Police nr Omfatter skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn. Herudover også udvendig produktionsudstyr. Selvrisiko Kortslutning Inkl. transient/overspænding. Anden bygningsskade Omfatter vandskader, frostsprængninger, snetryk og indbrudsskader på bygningen. Hus- & grundejeransvar Er forsikret under den generelle ansvarsforsikring, police nr Huslejetab/ Tab af lejeindtægt ved en dækningsberettiget skade. genhusningsomkostninger Svamp & insekt Dog er der for adressen Torvet 14, 6870 Ølgod jfr. skøde etableret svamp og insektdækning. Bygningen er for sikret på selvstændig police, police nr Glas/sanitet Udvidet rørskade/rør- og stikledninger Tillægsdækninger Restværdi Beskadigelsesprocent: 50 Oprydningsomkostninger Police nr Udvidet Police nr Jordforureningsdækning Max. kr pr. m3 jord/vand Lovliggørelse Police nr Om, til- og nybygning Er forsikret på årsentrepriseforsikringer, police nr Selvrisiko kr Årsentreprisens forsikringsdækning er beskrevet under entreprise. Ret til genopførelse andetsteds Police nr Pilotering Police nr Særlig udstykning Policen omfatter solfangeranlæg Fredet bygning Containere/skurvogn Alene brandforsikret. Side 7 af 22

8 Forsikringspolitik - Bygning Forsikrede genstande Rensningsanlæg Bygningsforsikringen omfatter alle fastmonterede maskiner, pumper, pumpestationer, rør- og stikledninger samt elektriske installationer, herunder også svagstrømsanlæg, styring og lignende på det pågældende anlægs matrikelnummer. Løsøreforsikringen omfatter således kun fastmonteret udstyr, kontorinventar, værktøj samt forbrugsstoffer. Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Side 8 af 22

9 Forsikringspolitik - Løsøre Løsøre Oversigt over løsøre kan ses på dok.nr Generelt Police nr Løsørets max. forsikringssum for de enkelte adresser er angivet i aktivlisten. Selvrisiko: kr Udover de aktuelle 1. risiko forsikringssummer er forsikringen udvidet med en underforsikringssum på kr. pr. forsikringsår. Brand Alt løsøre er under fællespolicen forsikret på grundlag af nyværdiprincippet, hvilket vil sige løsørets værdi umiddelbart før skaden minus evt. fradrag for nedsat anvendelighed. Kortslutning Inkl. transient/overspænding. Indbrudstyveri Dækkes af Team Forsikring ud fra Gjensidiges forsikringsbetingelser for tyveri-løsøre. Vand Løsøre og ansvar beboere Forsikrede løsøregenstande Maskiner og inventar Genstande for fremmed regning Motordrevne køretøjer under 15 HK Egne og lånte museumsgenstande Dækker også udenfor forsikringssteder med indtil kr. pr. forsikringssted Rede penge på forsikringsstedet Max. kr Rede penge under transport Ran og røveri Løsøre udenfor 1. risikosum kr jfr. klausul i policen. forsikringsstedet Genstande under åben himmel Alene brandforsikring Genfremstilling af Max. kr kartotek/regning m.v. Edb-udstyr i bogbus Police nr Sum kr Selvrisiko Tyveri dækkes kun fra lukket og aflåst bil. Det er en forudsætning, at der kan konstateres synlige tegn på voldelig opbrud. Dækker brand, tyveri og vandskader. Biblioteksløsøre overalt i DK Police nr Sum kr Selvrisiko Side 9 af 22

10 Forsikringspolitik - Maskinpark EDB-anlæg Stationært anlæg - kasko Dækning af edb i bogbus se under løsøre. Bærbart anlæg - kasko Meromkostninger Databærer Kortslutning Se under løsøre Brand, vand og tyveri Se under løsøre AV-udstyr Kasko Brand, vand og tyveri Se under løsøre All Risks Kunst Borgmesterkæde Antenne Mobiltelefoner Håndholdte computere (hjemmeplejen) Udstyr udlånt til DGI erdance (dansepude) m.m. Sum kr Selvrisiko Dækker brand, tyveri og vandskader. Maskinkasko Maskiner Dog har Materielgården via Codan forsikret en Vitra City 2060 under fællespolice Policen er på Materielgården. Kraner Dækning er etableret under de enkelte motorkøretøjers policer - 12 stk. kraner. Ansvarsdækning på selvstændig police nr Flishuggere Driftstab Meromkostning Side 10 af 22

11 Forsikringspolitik - Entrepriseforsikring Entrepriseforsikring Bygningsbrand under opførelse De enkelte virksomhedsledere/ansvarlige for ny-, om- og tilbygning skal ved hvert enkelt byggeri give Team Forsikring besked om art, omfang, entreprisesum m.m. inden arbejdet påbegyndes. Der er etableret en årsentreprise der omfatter følgende: Årsentrepriseforsikringen omfatter: Entreprisesum må max være Byggeperioden må være over 12 måneder Farligt arbejde må indgå i byggeriet Stormskade under opførelse All-Risks for entreprisen All-Risks for bestående bygninger Ansvar for entreprisen Medforsikring af entreprenører på permanent forsikring brand Medforsikre af entreprenører på permanent forsikring - storm Såfremt dette kan overholdes, skal der etableres selvstændige entrepriseforsikringer på det enkelte byggeri/anlægsarbejde Side 11 af 22

12 Forsikringspolitik - Ansvar Erhvervsansvar Police nr Antal helårsarbejdere: Hus- og grundejeransvar Franchise: kr pr. forsikringsbegivenhed. Motoransvar arbejdsmaskiner Alene maskiner under 15 HK. For arbejdsmaskiner over 15 HK skal der etableres selvstændige ansvarspolicer. Både u/ 5 meter Omfatter kano, kajak, robåd samt jolle eller andre både (windsurfere) under 5 meters længde uden motor eller motorkraft under 5 HK samt både hvis motorkraft overstiger 30HK og som tilhører kommunens brand/redningsberedskab. Knallerter Omfatter knallerter som udelukkende anvendes til undervisningsbrug til erhvervelse af knallertkørekort Go-carts, motocross, uindreg. Biler Knallerter, bo-carts, alle til brug på lukkede baner Det er et krav at aktiviteterne foregår under ledelse og opsyn af uddannet instruktør og under iagttagelse af de for aktiviteterne normale og særlige srhedsregler. Gælder for kørsel udenfor færdselslovens område (på lukket bane) Klienters ejendele Skader forvoldt af hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og lignende med lovlig adgang til hjemmet. Ejendomsoplysninger Max. forsikringssum kr Selvrisiko kr Gravedækning Dækning kun, hvis VK kan dokumentere, at der forinden arbejdets påbegyndelse er indhentet tilladelse fra myndighederne og indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt. Miljøforsikring grunddækning Dækker erstatningsansvar ved pludselig forureningsuheld Miljøforsikring udvidet dækning Ansvar for skade i forbindelse med brug af flishuggere Produktansvar Max. forsikringssum kr Der er fremsendt risikooplysninger til forsikringsselskabet. Såfremt andre virksomheder behandler/bearbejder/tilføjer noget til et andet produkt, skal Team Forsikring have en risikobeskrivelse til fremsendelse til forsikringsselskabet. Behandling- og bearbejdning Max. forsikringssum kr Ingrediensskade Max. forsikringssum kr Ingredienstab Max. forsikringssum kr Fareafværgelse Forsikringssum kr , selvrisiko 10%, men kr Tillægsdækning Kranansvar Police nr Har p.t. forsikret 12 kraner Forsikringen omfatter også løfteansvarsskader. Havnedrift Anløbsområder i bl.a. Varde, Janderup og Ho. Kantinedrift og udbringning af mad Både længde over 5 m eller motorkraft over 5 HK Der skal etableres selvstændige policer, såfremt nogle virksomheder har det. Dyr Hunde og heste Ansvar for forureningsuheld Dækning er fravalgt (det ansvar VK som myndighed kan stå tilbage med, hvis skadevolder er kendt eller olietanksskade, der overstiger max. erstatning den enkelte borger har via egen forsikringsdækning). Fejl i udbudsmateriale/udbud Professionel ansvarsforsikring til at dække negativ kontraktsinteresse og positiv opfyldelsesinteresse, der bliver pålagt kommunen, som følge af at kommunen har begået en ansvarspådragende fejl i en udbudsproces. Side 12 af 22

13 Forsikringspolitik - Specielle ansvarsrisici Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Police nr Antal helårsarbejdere: 114. Erhvervsansvar Max. forsikringssum kr Arbejdsgiver/praktikværts genstande Omfatter erstatningsansvar, som personer pådrager sig for skade, der er tilføjet arbejdsgiver/praktikværtens genstande, uanset disse er i de anførte personers varetægt og/eller under disses behandling og/eller bearbejdning. Dækker ansvar for skade, som er omfattet af en af arbejdsgiveren/praktikanten tegnet forsikring, Statens erstatningsordning eller lignende ordning. Arbejdsprøvning/praktik Omfatter erstatningsansvar, som personer i arbejdsprøvning/praktik pådrager sig for skade, der er tilføjet personer eller ting under arbejdsprøvning/praktik hos andre end forsikringstageren. Dækker ansvar for skade på ting tilhørende arbejdsgiveren/praktikværten og dækker ansvar for skade, som er omfattet af en af arbejdsgiveren/praktikanten tegnet forsikring, Statens erstatningsordning eller lignende ordning. Produktansvar Max. forsikringssum kr Miljøforsikring grunddækning Dækker erstatningsansvar ved pludselig forureningsuheld Professionel ansvarsforsikring Ejendomsoplysninger Police nr Codan Selvrisiko kr Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikrings år kr Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med udøvelse af den aktivitet, der er defineret i policen. Bemærk, at hvis der rejses eller kan forventes rejst krav, som forsikringsselskabet må formodes at være pligtig at dække, skal forsikringsselskabet straks underrettes skriftligt herom. Kommunalt ledelsesansvar Police nr Forsikringsselskab: Chartis Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som har været, er eller måtte blive udpeget af kommunen til at have sæde som bestyrelsesmedlem/medlem af repræsentantskab, eller lignende ledelsesorgan/medlem i selskaber, virksomheder, udvalg, nævn, kommissioner og lignende. Sikrede er ligeledes enhver fysisk person, som har været, er eller måtte blive udpeget af kommunen til at have sæde som medlem af repræsentantskab og herigennem valgt til at have sæde som medlem af bestyrelse. Plejeanbragte børn og unge Police nr Selvrisiko kr Policen omfatter 191 plejeanbragte børn. Forsikringen dækker det privatretlige ansvar som de sikrede (den plejeanbragte) i privatlivet pådrager sig for skade, der er tilføjet tredjemands person eller ting. Dækker udover fastanbragte plejebørn også børn anbragt i aflastning. Forsikringen dækker sikrede (den plejeanbragte) ansvar for skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer samt skader på selve køretøjet. Side 13 af 22

14 Forsikringspolitik - Specielle ansvarsrisici Plejeanbragte børn i døgninstitution Police nr Der er etableret ansvarsforsikring for 38 børn på Tippen, Ansager. Dækningen omfatter skade på tredje person og dækker eventuelle skader børnene forvolder på Varde Kommunes ejendom. Selvrisiko kr Patientforsikring Varde kommune har pr fravalgt forsikringsdækning hos Gjensidige. Eventuelle skader betales af en pulje hos Team Forsikring. Erstatningsordningen gælder kun, hvis erstatningen overstiger kr Pr trådte en ny lov om patientforsikring i kraft, hvorefter alle kommunale sundhedsordninger vil være omfattet af patientforsikring, og dermed denne lovgivnings strengere erstatningsregler. Pr afgøres skader efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det drejer sig om de autoriserede sundhedspersoner ansat under de kommunale sundhedsordninger som omfatter: - forebyggende sundhedsydelser for børn og unge - hjemmesygeplejen - genoptræning efter udskrivning fra sygehuset - behandling for alkohol- og stofmisbrug - den kommunale omsorgstandpleje - den kommunale børne- og ungdomstandpleje Sker der skader i forbindelse med undersøgelse eller behandling har virksomhederne pligt til at informere skadelidte om ordningen. Virksomhederne skal, hvis der rejses eller kan forventes rejst krav som Team Forsikring må formodes at være pligtig at dække, straks underrette Patientforsikringsforeningen/Team Forsikring skriftlig herom. Servicelovens 103 og 104 Police nr Der er etableret ansvarsforsikring udregnet ud fra 4 heltidsansatte. Omfatter erstatningsansvar som sikrede måtte forvolde. Policen er desuden udvidet med: Forsikringen dækker skade på ting tilhørende forsikringstager forårsaget af personer udsendt i henhold til Servicelovens 103 og 104. Forsikringen dækker skade på fast ejendom. Forsikringssum udgør kr pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. år og selvrisikoen udgør kr pr. skade. Side 14 af 22

15 Forsikringspolitik - Motor Motor Personbiler Ansvar Dokumentnr er en oplistning af de motorkøretøjer Team Forsikring har kendskab til. Alle motorkøretøjer er forsikret på enkelt stående policer hos Gjensidige. Såfremt et køretøj er leaset har den enkelte virksomhed en selvrisiko på kr Team Forsikring afholder de øvrige selvrisikobeløb via en pulje. Alle personbiler er forsikret med ansvar, kasko, brand. Selvrisiko kr Kasko Brand Udstyr Varebiler Ansvar For køretøjer registreret som personbil med egenvægt indtil 4000 kg er summen pr. køretøj for ekstraudstyr indtil kr. gratis meddækket under kasko- /brandforsikringen. Alle varebiler forsikres med ansvar, kasko, brand. Selvrisiko kr Kasko Brand Udstyr Lastbiler Ansvar For køretøjer registreret som varebil med egenvægt indtil 4000 kg er summen pr. køretøj for ekstraudstyr indtil kr. gratis meddækket under kasko- /brandforsikringen. Alle lastbiler forsikres med ansvar, kasko, brand. Selvrisiko kr Kasko Brand Udstyr Busser Ansvar For køretøjer registreret som lastbil med egenvægt indtil 4000 kg er summen pr. køretøj for ekstraudstyr indtil kr. gratis meddækket under kasko- /brandforsikringen. For øvrige køretøjer er grænsen for gratis medforsikring af udstyr kr. Alle busser forsikres med ansvar, kasko, brand. Selvrisiko kr Kasko Brand Udstyr Gratis medforsikring af udstyr kr. Side 15 af 22

16 Forsikringspolitik - Motor Knallerter til undervisningsbrug Team Forsikrings pulje dækker knallerter for tyveri og brand. Knallerter og knallertdele kan være omfattet af fællespolice , såfremt der er med på listen over løsøre. Ansvar Knallerter som udelukkende anvendes til undervisningsbrug til erhvervelse af knallertkørekort er ansvarsforsikret på den generelle ansvarsforsikring. Kasko Brand Tyveri Knallerter Alle knallerter er kun ansvarsforsikrede. Ansvar Selvrisiko kr Kasko Brand Påhængsvogne / Trailere Ansvar Alle påhængsvogn med en nyværdi over kr. er forsikret for brand og kasko Kasko Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Påhængsredskaber Ansvar Alle påhængsredskaber fra årgang 2000 og nyere og med en nyværdi over kr er forsikret med kasko og brand. Kasko Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Traktorer Alle traktorer med nyværdi over kr. er forsikret med ansvar, kasko, brand. Nyværdi under kr. alene ansvarsforsikret. Ansvar Selvrisiko kr Kasko Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Udstyr Summer pr. køretøj på under kr. for ekstra udstyr er gratis meddækket under kasko/brandforsikringen. Side 16 af 22

17 Forsikringspolitik - Motor Selvkørende arbejdsmaskiner / motorredskaber under 15 HK Ansvar Selvkørende arbejdsmaskiner under 15 HK er forsikrede under Varde Kommunes generelle ansvarsforsikring. Tyveri Selvrisiko kr. 0 Såfremt der er tale om indbrud og der er en løsøresum på den pågældende adresse kan Team Forsikrings pulje dække et evt. tyveri. Brand Selvrisiko kr Omfattet af løsøreforsikring, police nr Udstyr Traktorpåhængsvogne Alle traktorpåhængsvogne er forsikret. Ansvar Kasko Brand Selvkørende arbejdsmaskiner / motorredskaber over 15 HK Ansvar Selvrisiko kr Kasko Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Alle arbejdsmaskiner med en nyværdi over er forsikret for ansvar, kasko, brand. Bocart/Gokart Alle Bocart/Gokart med en nyværdi under kr. eller hvis de er mere end 5 år gamle forsikres kun med ansvar. Andre forsikres også for brand og tyveri. Ansvar Selvrisiko kr Tyveri Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Crossere Alle crossere med nyværdi under kr. eller hvis de er mere end 5 år gamle forsikres kun med ansvar Alle andre forsikres også for brand og tyveri. Ansvar Selvrisiko kr Tyveri Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Side 17 af 22

18 Forsikringspolitik - Transport Transport Intern Ekstern Værktøj i motorkøretøjer Udstillinger Side 18 af 22

19 Forsikringspolitik - Personale Arbejdsskader /-ulykker Omfatter alle kommunalansatte + 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer + skolepatruljer. Varde Kommune har pr valgt, at der tegnes arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab. Det betyder, at Varde Kommune bliver sit eget forsikringsselskab for arbejdsskader. For de ansatte betyder ændringen noget, da personer der bliver udsat for en arbejdsulykke, vil være dækket i henhold til loven med samme ydelser og arbejdsskadestyrelsen fastsætter erstatningernes størrelse. Varde Kommune udbetaler de erstatningsydelser, som arbejdsskadestyrelsen fastsætter jfr. loven. Varde Kommune har lavet en administrationsaftale med Gjensidige. Police nr Gjensidige varetager behandling af arbejdsskadeanmeldelser, herunder også om en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen skal ankes, bortset fra Varde Kommunes ankemulighed som arbejdsgiver. Gjensidige behandler også skader sket i tidligere Ribe amt under police nr Herudover behandler Gjensidige også skader sket på personer i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 og 11 under police nr Arbejdsskader /-ulykker Police nr Omfatter personer under Servicelovens 103 og 104. Personer i tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Personerne vil som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringslovens, medmindre dette følger af lovens bestemmelser i øvrigt. Det vil sige, at de kun vil være omfattet af loven, hvis de udfører egentligt arbejde, der er af økonomisk værdi for institutionen/ praktikværten og til hvis udførelse der ellers måtte ansættes arbejdskraft. Gjensidige mener det er muligt på forhånd at vide, hvad Arbejdsskadestyrelsen vil afgøre. Briller/kontaktlinser Brilleskader behandles af Team Forsikring og erstatningen vil svare til tilsvarende briller (stel + glas) som de ødelagte. Katastrofedækning Police nr Forsikringssum kr Selvrisiko kr pr. forsikringsbegivenhed. Præmie udregnet ud fra antal helårsarbejdere: 3.758,94. Dækningen gælder såfremt mindst 2 personer bliver ramt ved én og samme begivenhed der udløser mén-, erhvervsevnetab- eller dødsfaldsdækning. AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Erhvervsbetingede sygdomme afdækkes af AES i henhold til lovgivningen. Varde Kommune kan vælge at være sit eget forsikringsselskab. Side 19 af 22

20 Forsikringspolitik Personale Kollektive ulykkesforsikringer Børn og unge inkl. tandskade Personer under uddannelse Kommunalbestyrelsen ekskl. tandskade Udpegede personer ekskl. tandskade Brandkorps ekskl. tandskade Police nr personer Varde Kommune er i henhold til overenskomst forpligtet til at etablere ulykkesforsikring for deltidsbrandmænd. Forsikringssummer: Varigt mén kr Død kr Børn på Tippen Police nr personer Forsikringssummer: Varigt mén kr Begravelseshjælp kr Behandlingsudgifter 25 behandlinger Briller: Nypris minus alder Tandskadedækning Det er noteret, at der er dækning ved kørsel på maskiner til og med 250 ccm. Side 20 af 22

21 Forsikringspolitik - Personale Rejseforsikring Generelle oplysninger Forsikringsdækningen er etableret hos Europæiske Rejseforsikring. Police nr Forsikringen omfatter ansatte og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Varde Kommune. Policen er udvidet til at omfatte medrejsende ægtefæller/samlever samt kombinerede erhvervs- og ferierejser. Inden udlandsrejsen påbegyndes skal virksomhedsleder sende en mail til Team Forsikring med oplysning om rejsens destination, varighed og navne på de rejsende. Policen er udstedt med følgende budget-dage: Norden 165 Europa 507 Udenfor Europa 18 Sygdom/hjemtransport Forsikringssum: Ubegrænset Sygeledsagelse/tilkaldelse Forsikringssum: Ubegrænset Lægelig fejlbehandling Forsikringssum kr Ulykke dødsfald Forsikringssum kr Ulykke invaliditet Forsikringssum kr Ulykke - tandskade Forsikringssum: Ubegrænset Overfald Forsikringssum kr Rejsegods / bagage Forsikringssum kr Privatansvar Forsikringssum kr Srhedsstillelse Forsikringssum kr Global Juridisk assistance Forsikringssum kr Hjemkaldelse Forsikringssum: Ubegrænset Sygdomsinvaliditet Udstationeringsforsikring Udstationering Side 21 af 22

22 Forsikringspolitik- Øvrige risici Kriminalitet Police nr Codan Forsikringssum kr pr. skade og i alt pr. år for hele kommunen Selvrisiko kr pr. skade. Hvis en dæknings berettiget skade er indtrådt eller formodes indtrådt, skal det omgående anmeldes til Codan. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav ved ansvar for tredjemands tab må kun ske med Codan samtykke. Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Ansattes berigelsesforbrydelser Forsikringen erstatter sikredes tab, forårsaget af en ansat, som handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri eller nogen anden form for strafbar handling. Forsikringen dækker tab i tilfælde af at sikrede er erstatningsansvarlig for tredjemands tab, forårsaget af en ansat for handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri, eller anden strafbar handling. Data og kontooverførselsbedrageri Forsikringen erstatter - sikredes direkte tab, der skyldes tredjemands strafbare manipulation af data, programmer eller rutiner i sikredes computersystemer med forsæt til at opnå uberettiget vinding. - sikredes direkte tab ved en banks eller en finansiel institutions uberettigede elektroniske dispositioner over sikredes konti, der skyldes tredjemands forledelse med forsæt til at opnå uberettiget vinding. Falske veksler og pengesedler Forsikringen erstatter sikredes direkte tab ved, at sikrede som betaling for varer og tjenesteydelser i god tro og under sædvanlig drift har modtaget en falsk bank- eller postveksel og/eller falske pengesedler. Computervirus og Datasabotage Forsikringen erstatter sikredes medomkostninger til bortfjernelse af virus samt til reproduktion eller genetablering af data ved virusinfektion i sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller oplysninger i sikredes computersystemer. Skovbrand Genplantningsforsikring Træværdiforsikring Lystfartøjer Police nr og police nr Samuelsgården Oksbøl har 2 motorbåde. Ansvar Sø mindre fartøjer Police nr Materielgården har 2 grødeskærer inkl. påhængsmotor Fartområde: Søer og vandløb i kommunen Ansvar Selvrisiko kr Brand Selvrisiko kr Side 22 af 22

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

RTM Insurance Brokers

RTM Insurance Brokers Lars Henriksen RTM Insurance Brokers A/S RTM i tal: Etableret i 1992 Ca. 50 ansatte Kontor i Greve, København Aarhus, Fredericia og Odense Specialer: * Kommuner * Forsyningsselskaber over hele landet *

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forsikringsvejledning

Forsikringsvejledning Forsikringsvejledning Nytår 2013 j.nr.07/12274 03-09-2014 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsvejledning... 1 Februar 2009... 1 j.nr.07/12274... 1 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringsmægler... 3

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010

Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010 Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010 Forord Frie Børnehaver og Fritidshjem indgik i 1984 et samarbejde med forsikringsselskabet Alka. Formålet var at sikre,

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere