Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1"

Transkript

1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

2 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud i 2011 og som har virkning fra 1. januar Jammerbugt Kommune selvforsikrer kun efter forudgående beslutning i hvert enkelt tilfælde. Intern selvrisiko på udvalgte forsikringsområder For at styrke risikostyringsindsatsen i Jammerbugt Kommune, både økonomisk og holdningsmæssigt, er der indført en intern selvrisiko på autoforsikringsområdet på kr På alle andre områder er den på kr Det betyder, at i forbindelse med en skade, fratrækkes denne selvrisiko erstatningen. Målet med intern selvrisiko, er at motivere de skadesramte institutioner og afdelinger, til at forebygge, at skader og uheld sker og dermed tage aktiv del i risikostyringstankegangen i kommunen. Kommunen tegner herefter følgende forsikring: Bygning/løsøre For at beskytte Kommunens aktiver bedst muligt, etableres forsikringsdækning som udgangspunkt efter fuld - og nyværdiprincippet. Skader som krig, borgerlige uroligheder, jordskælv m.v. samt slid, gradvis forringelse, reparation, service og vedligeholdelse, korrosion, overbelastning af maskiner (maskinhavari), hører til de væsentligste skadeårsager, som ikke dækkes. Der er tegnet forsikring som følgende: Forsikringsprodukt Bygningsforsikring: - Bygningsbrand inkl. el-skade - Andens bygningsbeskadigelse - Storm - Brand og storm under ny-, om- og Tilbygning kr Løsøreforsikring: - Løsørebrand inkl. el-skade - Løsøreindbrud - Løsørevand Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Generel selvrisiko på bygninger/løsøre pr. skadebegivenhed reguleres hvert år. Forsikrings- og risikostyringspolitik 2

3 Forsikringen tegnes som hovedregel på fuld- og nyværdivilkår. Fredede bygninger, skadede bygninger, bygninger der er bestemt til nedrivning samt bygninger, der er værdiforringet med mere end 30 % forsikres på de for bygningerne relevante vilkår, enten som 1. risikoforsikring eller som indeksreguleret sumforsikring. Hovedreglen er, at bygninger beregnet til nedrivning forsikres som indeksreguleret sumforsikring. Afhængig af forsikringsselskabets præmieberegningsgrundlag anvendes i forhold til bygninger enten dennes genopførelsessum eller bygningsarealet. Genopførelsessummen fastsættes til de totale byggeudgifter ved bygningens genopførelse i samme skikkelse efter dagens priser inkl. moms. For momsregistrerede enheder fastsættes genopførelsessummer inkl. moms. Dog vil der være særlige genopførelsesværdier på de særlige forsikringsformer. Bygningsarealet vil i almindelighed kunne opgøres på baggrund af BBR-registeret, der til enhver tid skal være ajourført. For løsøre opgøres forsikringssummer, som udgangspunkt, ligeledes inkl. moms, mens forsikringssummer er ekskl. moms for momsregistrerede enheder. Det er til enhver tid den enkelte forvaltning eller decentrale enheds ansvar, at forsikringssummer er korrekte. Man kan indhente hjælp til fastsættelsen ved at kontakte Forsikringsenheden. Der er oprettet en fællespolice for ovenstående områder og med ovenstående dækninger. Løsøresummerne for maskiner og inventar opgøres til nyværdi med, de samlede (gen)anskaffelsesudgifter i dagens priser inkl. eller ekskl. moms afhængig af, om forvaltningsområdet er momsregistreret eller ej. Maskiner og fast eller løst inventar, der anvendes til den i bygningen udøvede virksomhed, forsikres under løsøreforsikringsdelen. Entrepriseforsikring for nybygning, ombygning og tilbygning I samråd med forsikringsadministrationen tegnes ved indgåelse af entreprisekontrakter entrepriseforsikring der kan omfatte brand- og stormskadedækning og for entrepriser med særlige risici ud over brand og stormrisici, farligt arbejde etableres Kommunen enkeltstående kombinerede entrepriseforsikringer inkl. all-risks, brand og ansvar (efter behov) for selve entreprisen samt, hvis det skønnes nødvendigt, forsikring af egne bygninger og til entreprisen hørende løsøre. Etablering af entrepriseforsikringer drøftes fra sag til sag med forsikringsadministrationen. Forsikrings- og risikostyringspolitik 3

4 All-risks dækning Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning på all risks området på udvalgte aktiver som følgende: Forsikringsprodukt All Risks Forsikring Kunst- og udstillingsgenstande : Diverse genstande - Bratskov, Brovst kr All-risks inkl. Brand-, vand- og tyveri Kunst- og udstillingsgenstande Diverse genstande - Strandvejen 143, Brovst kr Malerier og Gobelin, af Poul Anker Bech Kr All-risks inkl. Brand-, vand- og tyveri Borgmesterkæde Toftevej 43, Aabybro All Risks inkl. Brand-, tyveri-,vand og transportforsikring kr Løsøre i trailer Overalt i kommunen - PL 7668 All Risks inkl. Brand-, tyveri-, vand- og transportforsikring kr All Risks - EDB-forsikring servere på følgende adresser Toftevej 43, Aabybro kr Borgevænget 12, Brovst kr Danmarksgade 3, Fjerritslev Kr All risks inkl. Brand, tyveri og vandskade Maskinkasko - nødstrømsgeneratorer 2 stk. Toftevej 43, Aabybro kr Borgervænget 12, Brovst kr Maskinkasko samt brand, tyveri og vand Forsikringerne dækker alle typer af skader, med enkelte undtagelser og inkl. brand- vand og tyveriskader. Forsikrings- og risikostyringspolitik 4

5 Rede penge Ved indbrudstyveri er erstatningen for rede penge i almindeligt gemme begrænset til kr jf. betingelserne. I en godkendt pengeboks er der på den almindelige løsøretyveriforsikring derudover en dækning på op til kr Der kan, for udvalgte områder, tegnes særskilt forsikring for Rede penge, hvis tabet ved indbrud kan overstige kr ,- og ran/røveri 15 % af forsikringssummen, dog max. kr ,-. Dette aftales fra gang til gang med forsikringsadministrationen. Kommunens kasseansvarlige personer sørger for, at kommunens pengebeholdninger, beholdninger af pengerepræsentativer og transporter aldrig overstiger forsikringssummerne. Der er p.t. tegnet rede pengeforsikring for følgende forsikringssted: Turistkontoret i Blokhus Sum kr Kr. 0 Asylcentret Kr kr. 0 Dækningsomfang: - Ran og røveri fra ekspeditionslokale - Ran og røveri under transport - Indbrudstyveri Ansvarsforsikring Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret en Erhvervs- og produktansvarsforsikring som følgende. Ansvarsforsikringen omfatter samtlige aktiviteter i Kommunen, herunder ansvaret som hus- og grundejer. Forsikringsselskabet behandler de erstatningskrav der rejse overfor kommunen berettiget eller uberettiget. Forsikringen omfatter kommunens generelle ansvar, ansvar for personer udsendt efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, samt ansvar for personer udsendt i henhold til integrationsloven. Ansvarsforsikring Forsikringssum indtil kr pr. forsikringsbegivenhed ved person- og/eller tingskade og i alt pr. år, heraf: Behandling/bearbejdning Kr. Kr (franchise) Kr (franchise) Forsikrings- og risikostyringspolitik 5

6 Ingrediens/komponentskade/tab kr Kr (franchise) Fareafværgelse kr Kr (franchise) Miljøansvar - grunddækning kr Kr (franchise) Miljøansvar udvidet dækning kr Kr Ansvar efter 3. mands forureningsuheld. Forsikringssum kr Professionelt ansvar generelt kr Prof. ansvar ejendomsoplysninger kr Arbejdsprøvning/praktik kr Arbejdsgivers/praktikværtens ting kr Kommunalt Ledelsesansvar Sum kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr (franchise) Kr (franchise) Beboerforsikringer Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning for beboere med en kombineret ansvars- og løsøreforsikring. Forsikringen er en frivillig ordning for de beboere der ønsker at være omfattet af forsikringen. Forsikringen er tegnet på følgende måde: Beboerforsikring: - Privat løsøre, inkl. brand, vand og tyveri samt ansvar for beboere - Privat ansvar : Løsøre - kr. 0 Løsøre simpelt tyveri kr. 500 Ansvar kr. 500 Søforsikring Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning for søfartøjer som følgende: Søforsikringer Krølle - Junker - ansvarsforsikring Yamarin 59 C - ansvar og kasko kr Alaska - ansvarsforsikring Kr Kr Kr Kriminalitetsforsikring Forsikrings- og risikostyringspolitik 6

7 Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning for kriminalitet begået af Kommunens ansatte, hvor Kommunen enten bliver pålagt et erstatningskrav fra 3. mand eller hvor ansatte har begået økonomisk kriminalitet mod Kommunen. Forsikringen er tegnet som følgende: Kriminalitetsforsikring Sum kr : Kr Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskader erstattes i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring for samtlige ansatte i Jammerbugt Kommune, herunder personer udsendt efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Integrationsloven. Skader på f.eks. beklædningsgenstande og andet personligt udstyr, bortset fra briller og kontaktlinser, er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Der er tegnet følgende forsikringer på arbejdsskadeområdet: Katastrofedækning arbejdsskader : I tilfælde af at mere end en person kommer til skade ved samme begivenhed: Kr. 2,5 mio. Arbejdsskadeforsikring for handicaphjælpere Erstatning i henhold til loven. Kr. 0 Kollektive ulykkesforsikringer Der etableres kollektiv ulykkesforsikring for følgende grupper: Kollektiv ulykkesforsikring: Beredskabsansatte 5 personer Kollektiv Ulykkesforsikring: Familieafdelingen Flyvestation Aalborg, forskellige aktiviteter 15 personer Forsikringssum: Død sum kr Invaliditet sum kr Forsikringssum Begravelseshjælp sum kr Tandskader sum kr Briller m.v. sum kr Varigt mén sum kr Motorkøretøjsforsikring Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning for motorkøretøjer som følgende: Forsikringsprodukt Autoforsikring: Forsikrings- og risikostyringspolitik 7

8 - Motoransvar - Kasko- og brand Kr Kr Der tegnes altid ansvarsforsikring med dækning svarende til bestemmelserne i Færdselsloven for: indregistrerede motorkøretøjer traktorer selvkørende arbejdsmaskiner over 15 hk. Knallerter inkl. knallert 45. Der tegnes som udgangspunkt ansvarsforsikring og endvidere som hovedregel kasko- og brandforsikres. Forsikring etableres som enkeltpolicer og forsikringsenheden forestår vedligeholdelse af police oplysninger, herunder tilgange og afgange for disse køretøjer og derfor skal der, hver eneste gang der købes nyt, eller afhændes et motorkøretøj, gives meddelelse herom til forsikringsenheden. Skovbrandsforsikring Forsikringsenheden har efter forsikringsudbuddet i 2011, etableret forsikringsdækning for kommunens skove, som følgende: Skovbrandsforsikring Klim Bjerg Plantage: Blandet bevoksning: (Bjerfyr 44 ha, Nåletræer 31 ha) Antal HA: 75 HA Forsikringssum 1. risiko: kr Genplantnings- og oprydningsomkostninger: kr Plantagen, Brøndumvej, 9690 Fjerritslev : Blandet bevoksning: (gran og sitka) Antal HA: 35 Forsikringssum 1. risiko kr Kr Patientskadeforsikring Der er, tegnet forsikring som skal dække patientskader der opstår under kommunens forskellige sundhedsordninger, herunder skoletandplejen. Patientskadeforsikring Forsikringssum kr kr (franchise) Tjenesterejser Forsikrings- og risikostyringspolitik 8

9 Der tegnes en kollektiv rejseforsikring for ansatte, byrådsmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde uden for Danmarks grænser. Forsikringen tegnes endvidere for andre personer, der deltager i tjenstlige rejser, og hvor Kommunen betaler den pågældendes rejse. Forsikringen omfatter bl.a. syge- og hjemtransport, samt ulykkesforsikring. Forsikringen er tegnet som følgende: Rekvirering af forsikringsbevis ved tjenesterejser, samt indberetning af antal rejsedage samt hvilket land der besøges skal ske til Forsikringsenheden inden rejse påbegyndes. Øvrige ekstraordinære risici Korttidsforsikringer kan tegnes ved akut opståede risici af specielt art, f.eks. hvor muligheden for væsentlige økonomiske tab er til stede. Der kan endvidere tegnes specielle forsikringer, som den enkelte institution måtte ønske og indenfor institutionens eget budget. I hver enkelt tilfælde kontaktes Forsikringsenheden. Forsikringsudvalg Kommunen holder løbende forsikringsudvalgsmøder. Udvalget mødes efter behov, men minimum 2 gange årligt. Forsikringsudvalget består af kommunens forsikringsansvarlige under forsikringsenheden og kommunens økonomiafdeling og på møderne deltager desuden kommunens forsikringsmægler og forsikringsselskabet, som kommunen samarbejder med. Ansvaret for mødeindkaldelse og udfærdigelse af dagsorden er kommunens. På mødet drøftes kommunens skadeudvikling, risikostyringstiltag, samt police- og skadeadministration i øvrigt. På mødet deltager kommunens forsikringsmægler som rådgiver for kommunen, mens kommunens forsikringsselskab, fremkommer med en vurdering af skadeudviklingen. På mødet kan desuden deltager andre personer fra den kommunale organisation, som har særlige problemstilling, man ønsker drøftet med de forskellige parter. Forsikrings- og risikostyringspolitik 9

10 Forsikrings- og risikostyringspolitik 10

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere