Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Senest ajourført/offentliggjort: 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 2. Forsikringsgiver Hvor forsikrer Norddjurs Kommune 3. Forsikringstager Hvem forsikrer 4. Administrativ organisation Hvor administreres kommunens forsikringer 5. Daglig administration Hvem er ansvarlig for, at der bliver forsikret, når behov opstår 6. Generelt i forbindelse med skader Hvem anmelder skader og hvordan 7. De administrative enheders forsikringspligt Hvad ønsker kommunen generelt at forsikre 8. Specielle risikoforhold Byggeri under opførelse 9. Selvejende institutioner 10. Udvidelse af forsikringspligt Hvis der er tvivl om, hvorvidt en risiko skal forsikres 11. EU-udbud 12. Rapport 13. Forsikringsorganisation og forsikringssystem 14. Moms 15. Ikrafttræden og ændring

2 1. Formål Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Formålet med nærværende forsikringspolitik er at opnå, at der administreres efter fællesregler i forsikringssager i samtlige kommunale forvaltningsområder, evt. samt selvejende institutioner. 2. Forsikringsgiver Kommunen forsikrer sine risici efter omstående regler i KommuneForsikring A/S. Ved overtagelse af forsikringer fra anden side, overføres disse som hovedregel til forsikring i KommuneForsikring. 3. Forsikringstager I samtlige forsikringsaftaler anføres Norddjurs Kommune som forsikringstager, idet de enkelte forsikringsaftaler kan suppleres med oplysning om det respektive forvaltningsområde. F.eks.: Norddjurs Kommune Teknisk Afdeling/Materialegården 4. Administrativ organisation Kommunens forsikringer administreres centralt af Direktionssekretariatet, der varetager de forsikringsmæssige forhold til KommuneForsikring for alle forvaltningsområder. Arbejdsskadeforsikring administreres tillige af Direktionssekretariatet. De budgetansvarlige afdelings- og institutionsledere har dog ansvaret for, at oplysninger om større nyanskaffelser tilgår Direktionssekretariatet. 5. Daglig administration Henvendelse om forsikringer m.v. til KommuneForsikring foretages af Direktionssekretariatet. 6. Generelt i forbindelse med skader Det påhviler de forsikrede enheder, når en forsikringsbegivenhed er indtrådt, efter evne at afværge eller begrænse skaden. De forsikrede enheder skal endvidere så vidt muligt sikre, at en tilsvarende skade ikke kan indtræde igen.

3 Indtræffer et ulykkestilfælde, der kan begrunde krav om ydelse efter lov om arbejdsskadesikring, skal der snarest og senest 9 dage efter skadens indtræden, jfr. lovens 31, stk. 1 udfærdiges anmeldelse herom. Anmeldelsen fremsendes til Direktionssekretariatet. Har arbejdsskaden medført døden skal anmeldelse herom jfr. lovens 31, stk. 4 via Direktionssekretariatet sendes til Arbejdsskadestyrelsen inden 48 timer efter dødsfaldet, også i det tilfælde, hvor arbejdsskaden tidligere er anmeldt. 7. De administrative enheders forsikringspligt 7.1 Selvforsikring Alle risici, der ikke er nævnt i nedenstående punkter, forsikres ikke, men bæres af kommunen (institutionernes drift). Der skal specielt gøres opmærksom på Løsøreforsikring/tyveri Patientforsikring Hjemmearbejdspladser hvor kommunen er selvforsikret. Forvaltningschefer kan i særlige tilfælde indstille til Direktionssekretariatet at praksis, hvad angår tegning af forsikringer eller selvforsikring, fraviges, og kun efter forudgående beslutning i hvert enkelt tilfælde. 7.2 Forsikringer uden selvrisiko / forsikringer med selvrisiko Motorkøretøjsforsikring (selvrisiko 5.000,00 kr.) Kollektiv ulykkesforsikring for Kommunalbestyrelsesmedlemmer Brandmænd Bygningsforsikring (selvrisiko kr.) Byggeri under opførelse Løsøreforsikring Brand (selvrisiko kr.) Vandskade (selvrisiko kr.) Rede penge forsikring (selvrisiko kr.) All Risk forsikring Ansvarsforsikring for Kommunens repræsentanter i externe bestyrelser (selvrisiko kr.) Generel ansvarsforsikring (selvrisiko kr.) Forureningsudgifter (standard selvrisiko kr.) Plejeanbragte børn (standard selvrisiko kr.) Erhvervsrejseforsikring Kautionsforsikring (selvrisiko kr.) Arbejdsskadeforsikring administrationsordning

4 7.3. Andet Med hensyn til børn i daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger m.v. har Norddjurs Kommune ikke tegnet forsikring. I tilfælde af uheld vil barnet derfor kun få erstatning, hvis forældrene har tegnet forsikring. 8. Specielle risikoforhold 8.1. Korttidsforsikring Ved udbud skal udbudsmaterialet indeholde oplysning om, at kommunen tegner forsikring samt omfang evt. selvrisiko også selvrisiko ved varmt arbejde oplyses i udbudsmaterialet, som byrde for sikrede entreprenør. Entreprenør pålægges pligt til skriftligt at meddele Direktionssekretariatet skete forsikringsbegivenheder Bygning under opførelse Samtidig med indgåelse af entreprenørkontrakter tegnes i samtlige kommunale byggesager, jfr. udbudsmaterialet 1. bygnings- og stormskadeforsikring, eller 2. kombineret entrepriseforsikring omfattende all-risk-forsikring incl. brandforsikring og evt. ansvarsforsikring. 3. bestående bygninger, anlæg eller løsøre, der befinder sig i umiddelbar nærhed af en ny-, om- eller tilbygning medforsikres under entrepriseforsikringen med all-risk-dækning med et beløb, der svarer til risikoen Anlægsarbejder excl. bygning Samtidig med indgåelse af entreprisekontrakter vedrørende anlægsarbejder excl. bygningsarbejder eller påbegyndelse af egne anlægsarbejder excl. bygningsarbejder af et vist omfang eller af risikobetonet art tegnes en kombineret entrepriseforsikring (all-risk og/eller ansvarsforsikring). 9. Selvejende institutioner Hvor kommunen har indgået driftsoverenskomst pålægges en tilsvarende forsikringspligt ved optagelse af bestemmelse herom i driftsoverenskomsten. Forsikringspligten kan tegnes hos KommuneForsikring på selvstændige policer, og institutionen skal indhente tilbud fra KommuneForsikring.

5 10. Udvidelse af forsikringspligten Indgåelse af forsikringsaftaler vedrørende andre forsikringsarter end anført i forsikringspolitikken, kan kun finde sted med økonomiudvalgets godkendelse i hver enkelt tilfælde. Ansøgning fremsendes til Direktionssekretariatet, der forelægger sagen til politisk behandling. 11. EU-udbud Ved kontraktudløb udbydes samtlige forsikringer i licitation iht. EU s regler om indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter (bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004). Forsikringskontrakter indgås for en 5-årig periode. I forbindelse med udbud af forsikringer anvendes der ikke forsikringsmægler. 12. Rapport Direktionssekretariatet udarbejder hvert år i 1. kvartal rapport til kommunalbestyrelsen med følgende temaer: Generelt om forsikringsdækning Betalte præmier Skadestatistik Afvigelser fra forsikringspolitikken Evt. indstilling om ændring 13. Forsikringsorganisation og forsikringssystem 13.1 Forsikringsorganisation En uddybende vejledning omkring forsikringer m.v. er beskrevet i bilaget Forsikringsadministration, der er bilag til forsikringspolitikken Forsikringssystemer KommuneForsikrings og Arbejdsskadestyrelsens administrationssystemer skal i videst muligt omfang benyttes. 14. Moms Moms på erstatningsbeløb tilgår Direktionssekretariatet. Beløbet anvendes til at fremme risikostyring (projekter), uddannelse m.v.

6 15. Ikrafttræden og ændring Forsikringspolitikken træder i kraft ved sammenlægningsudvalgets godkendelse den 25. januar Væsentlige ændringer kræver økonomiudvalgets godkendelse. Sammenlægningsudvalgets møde den 13. december 2006: I forbindelse med godkendelse af tilbud på forsikringer for perioden 1. januar december 2011 er forsikringsselskabet KommuneForsikring indført i forsikringspolitikken. Endvidere er der foretaget ændring af pkt. 7.2, hvor Arbejdsskadeforsikring reguleringsordning (80%) er ændret til Arbejdsskadeforsikring administrationsordning Selvrisiko på kr. omfatter bygningsforsikring, løsøreforsikring, rede penge forsikring, ansvarsforsikring og kautionsforsikring.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere