Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune"

Transkript

1 Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGSPOLITIKKEN... 3 ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 Politisk godkendelse... 3 Direktionen... 3 Risikokoordinatoren... 3 Forsikringsmægleren... 4 ET TYPISK SKADESFORLØB... 4 FORSIKRINGSLØSNING... 4 Bygningsforsikring Gjensidige... 4 Entrepriseforsikring Gjensidige... 5 Løsøreforsikring Gjensidige... 5 Motorkøretøjsforsikring Topdanmark - Policenr. Kommer senere... 5 Arbejdsskadeforsikring Protector (Katastrofedækning)... 6 Rejseforsikring AIG... 6 Kollektive ulykkesforsikringer AIG... 6 Kriminalitetsforsikring AIG... 6 Kunstudstilling... 6 Lystfartøjsforsikring Gjensidige... 6 Erhvervs- og produktansvarsforsikring ) Kommunal ledelsesansvarsforsikring (bestyrelsesansvar) - Gjensidige ) Ansvars/kollektiv ulykke for børn og plejeanbragte børn... 7 GENERELT OM DÆKNING AF SKADER... 7 TAKSTFINANSIERET OMRÅDE... 7 SKADEANMELDELSER... 7 TYPISKE SKADETYPER OG DERES BEHANDLING... 8 Bygnings-, løsøre-, auto- og ansvarsskader... 8 Arbejdsskader... 8 Brilleskader... 8 MÆGLERSERVICERING/FORSIKRINGSENHEDEN... 9 Arbejdsskader... 9 Erhvervsansvarsskader... 9 Skadebehandling bygning/løsøre... 9 INTERN SELVRISIKO... 9 FORSIKRINGS OG SIKRINGSREGISTER... 9 Opdatering af aktiver... 9 Bygninger... 9 Entreprise Løsøre Motor ØVRIG INFORMATION Side 2 af 10

3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken Formålet med nærværende vejledning er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer i forsikringssager i Faxe Kommunes centre og kommunale institutioner og gælder således for alle centerområder og alt personale. Med virkning fra den 1. januar 2014 har Faxe Kommune indgået nye forsikringsaftaler på baggrund af et gennemført EU-udbud. Aftalerne gælder 3 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Ansvar og kompetence Politisk godkendelse Det fremgår af styrelsesvedtægten 11, at Økonomiudvalget fastsætter regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos Økonomiudvalget. Direktionen Direktionens forpligtigelse: Har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til den overordnede forsikringspolitik samt træffe beslutninger om problemstillinger i den anledning. Der aflægges årsrapport til økonomiudvalget / kommunalbestyrelsen. Risikokoordinatoren Risikokoordinatorens forpligtigelse: Har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. Har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko og derigennem et samlet overblik over kommunens risikoomkostninger. Udarbejder årlig rapport til Direktionen/Økonomiudvalg/ Kommunalbestyrelse til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. Er ansvarlig for etablering af de vedtagne policer for kommunen. Er kommunens kontakt til forsikringsmægleren og har ansvaret for, at informere vedrørende ændringer i risici samt anmeldelse af storskader til forsikringsmægleren. Side 3 af 10

4 Forsikringsmægleren Forsikringsmægleren er kommunens eksterne forsikringsmæssige ekspertise, hvorigennem al kontakt med forsikringsleverandørerne foregår. Forsikringsmægleren yder kommunen rådgivning og bistand på forsikringsområdet. Et typisk skadesforløb 1. Skaden opstår og registreres til anmeldelse. 2. Afværgeforanstaltninger iværksættes, ansvarlig leder eller Center for Kommunale Ejendomme rekvirerer håndværkere, - akut afhjælpning kan være nødvendig for at begrænse skaden. 3. Hærværk og tyverier anmeldes altid til politiet. 4. Skaden anmeldes via ISAP skadesregistreringssystem. Du finder systemet på Medarbejderportalen Forsikringsenheden og her anvender man Faxekuben. Brugernavn og password til skadesregistreringssystemet får du i Forsikringsenheden. Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte Tina Petersen eller Berit Pedersen, Forsikringsenheden på tlf eller Alle skader skal anmeldes uanset evt. dækning af hensyn til skadesforebyggende tiltag og et samlet overblik over kommunens skader. 5. Faktura fra håndværkere mv. fremsendes elektronisk til betaling hos Forsikringsenheden efter godkendelse på institution/center og betales herefter centralt. 6. Forsikringsenheden konterer evt. selvrisiko og modregner direkte på institutionernes konti. Udbetaling af erstatning eller refusion i forbindelse med skader kan ikke ske før skaden er godkendt af Forsikringsenheden. Forsikringsløsning De forsikringer, som Faxe Kommune har etableret med virkning fra den 1. januar 2014 er placeret således: Bygningsforsikring Gjensidige Dækningsomfang bygningsforsikring: Bygningsbrand inkl. el-skade/kortslutningsdækning, fuld- og nyværdi Stormskade Jordskadedækning Huslejetab og genhusningsomkostninger Side 4 af 10

5 Der er for den enkelte institution en selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr Entrepriseforsikring Gjensidige Dækningsomfang entrepriseforsikring: Entreprisesum kr Bygherrens bestående bygninger kr Ansvarsforsikring kr ved personskade og tingskade. Der er for kommunen en selvrisiko på kr pr. skadesbegivenhed, som skal afholdes af byggeprojektet. Alle entrepriser op til kr er automatisk forsikringsdækket. Ved farlige arbejder såsom ramning, pilotering og lignende samt ved entrepriser der beløbsmæssigt overstiger ovenstående sum, skal der indhentes særlig dækningsbekræftelse. Spørg hvis du er i tvivl om dækning. Ved entrepriser over eller hvis byggeperioden overstiger 24 mdr. skal der tegnes selvstændig police på entreprisen. Løsøreforsikring Gjensidige Dækningsomfang løsøreforsikring: Brand inkl. el-skade/kortslutningsdækning Der er for den enkelte institution en selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr Ved samtidig skade på bygning og løsøre opkræves selvrisikoen kun én gang. Motorkøretøjsforsikring Gjensidige - Policenr Dækningsomfang motorkøretøjsforsikring: Ansvar Brand Der er for den enkelte institution en selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr Når skaden er sket: o o o o Skaden skal registreres i ISAP-skadesregistreringssystem Bilen skal på det værksted I plejer at benytte o Taksator vurderer skaden ved skader over o Skadesrapport skal sendes til Forsikringsenheden indeholdende oplysninger om skade & pris Alle skader skal godkendes af Forsikringsenheden inden reparation påbegyndes Når fakturaen fra værkstedet kommer skal den godkendes af institutionen og efterfølgende sendes elektronisk via web betaling til enhed forsikring med henblik på betaling. Side 5 af 10

6 Arbejdsskadeforsikring Protector (Katastrofedækning) Faxe Kommune er selvforsikret på området, dog er der tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade. Rejseforsikring AIG Der er tegnet års rejseforsikring. Inden afrejse anmeldes rejsen til Forsikringsenheden med oplysning om - Rejseperiode - Antal deltagere - Destination Husk før rejsen at få udleveret et forsikringskort som dokumentation. Kollektive ulykkesforsikringer AIG Der er etableret ulykkesforsikringer for følgende personkreds: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Brandmænd Forsikringen omfatter invaliditet samt dødsfald. Kriminalitetsforsikring AIG Der er tegnet Kriminalitetsforsikring for kommunens ansatte hos AIG omfattende: Direkte økonomisk tab påført kommunen ved kriminelle handlinger begået af ansatte i kommunen. Der er for den enkelte institution en selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr Kunstudstilling Kommunen tegner ikke længere forsikring for kunstudstillinger. Evt. forsikring må tegnes af udstillerne. Lystfartøjsforsikring Gjensidige Der er tegnet søforsikring for diverse lystfartøjer og omfatter afhængig af fartøjets alder, størrelse og værdi: Ansvar eller Ansvar og kasko Der er for den enkelte institution en selvrisiko pr. skadesbegivenhed på kr Erhvervs- og produktansvarsforsikring Faxe kommune er selvforsikret på området. Der er dog tegnet nogle få mindre specialforsikringer, jfr. nedenfor: Side 6 af 10

7 1) Kommunal ledelsesansvarsforsikring (bestyrelsesansvar) - Gjensidige Der er tegnet kommunal ledelsesansvarsforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dækker personer der er udpeget af kommunalbestyrelsen til at sidde i bestyrelse, repræsentantskab, nævn og råd. Forsikringen er tegnet uden selvrisiko. 2) Ansvars/kollektiv ulykke for børn og plejeanbragte børn Kommunen tegner ikke ansvars- og kollektiv ulykkesforsikring for børn og børn i familiepleje og aflastning. Det er forældrenes ansvar at tegne disse forsikringer. Generelt om dækning af skader Der vil være dækning for de samme skadestyper, som hidtil har været dækket af forsikringen. Det vil sige, at der også er dækning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikret, eksempelvis kaskoskader på biler. Følgende skader er derfor fortsat ikke dækket og må fuldt ud bæres af institutionen selv, såsom bl.a.: - Glasskader der er oprettet en speciel pulje til disse skader - Hærværksskader uden for bygning, - Simpelt tyveri, - Skader afledt af manglende vedligeholdelse. - Svamp- og insektskader - Udvidet rørskade Glas-, hærværks- og udvidet rørskader skal anmeldes i ISAP skaderegistreringssystemet for, at der skal skabes et overblik over skadesomfanget på disse områder. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for Udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikrede uden selvrisiko. Udlejningsejendommene er placeret hos Gjensidige. Skadeanmeldelser Alle skader anmeldes elektronisk via nettet. Du finder systemet på Medarbejderportalen under Forsikringsenheden og vælger herefter Faxekuben. Brugernavn og password til skadesregistreringssystemet får du i Forsikringsenheden. Side 7 af 10

8 Af hensyn til styringen på økonomien i forhold til de enkelte år er det administrativt besluttet, at alle skader skal anmeldes hurtigst muligt. Husk ved tyveri og hærværk altid at anmelde skaden til Politiet. Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte Forsikringsenheden: Tove Bjørklund, tlf Berit Pedersen, tlf Tina Petersen, tlf Alle skader også skader under selvrisiko skal anmeldes i ovennævnte skadesregistreringssystem ISAP, så vi har et overordnet overblik over alle skader. Typiske skadetyper og deres behandling Bygnings-, løsøre-, auto- og ansvarsskader Hærværksskader og indbrud anmeldes først til Politiet. Skadesanmeldelse udfyldes af leder/medarbejder via nettet på ISAP skadesregistreringssystem. Forsikringsenheden behandler herefter sagen, og skriver i sagen om skaden er dækningsberettiget. Erstatning for stjålet motorkøretøj udbetales først efter 30 dage fra tyveriet er anmeldt til politiet. Arbejdsskader Alle arbejdsulykker skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Ulykken skal altid anmeldes uanset sygefravær. Der kan efter bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, hvis en arbejdsulykke ikke bliver anmeldt rettidigt. I Faxekuben får du en masse god viden om arbejdsulykker. Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske via A-skade i Faxekuben under arbejdsskader. Du skal have et brugernavn for at komme ind i systemet, dette kan du få ved henvendelse til Forsikringsenheden. Skadelidte får automatisk kopi af skadesanmeldelsen i sin E-boks. Brilleskader Skadeanmeldelse (kan printes fra Faxekuben) sendes til Forsikringsenheden. Ved skade på brillestel erstattes højest med Arbejdsskadestyrelsens satser. Pr. 1.januar 2015 udgør beløbet kr (jfr. lov om arbejdsskadesikring). Glas dækkes dog fuldt ud. Side 8 af 10

9 Mæglerservicering/Forsikringsenheden Arbejdsskader Der er lavet administrationsaftale med Willis omkring behandling af arbejdsskader før 1/ Herefter administrerer Forsikringsenheden selv disse skader. Alle fakturaer håndteres og betales af kommunen ved Forsikringsenheden. Erhvervsansvarsskader Der er lavet administrationsaftale med Willis omkring behandling af erhvervsansvarsskader. Alle fakturaer håndteres og betales af kommunen ved Forsikringsenheden. Skadebehandling bygning/løsøre Forsikringsenheden vurderer om skader er omfattet af Faxe Kommunes forsikringspakke, og behandler skader under selvrisikoen på baggrund af de gældende forsikringsbetingelser. Alle fakturaer håndteres og betales af kommunen ved Forsikringsenheden. Intern Selvrisiko Uanset størrelse af den eksterne selvrisiko på den tegnede forsikring, har den enkelte institution som udgangspunkt en selvrisiko på kr pr. skade. Resterende andel af selvrisiko overfor forsikringsselskabet dækkes af Forsikringsenheden. Forsikrings og sikringsregister Opdatering af aktiver Af hensyn til sikringsindsatser og forsikringsdækninger, er institutionerne forpligtet til løbende at underrette Forsikringsenheden om tilkøb og frasalg af bygninger, løsøre og motorkøretøjer således, at ændringerne kan registreres i Faxe Kommunes forsikringsregister. VIGTIGT: Hvis bygninger, motorkøretøjer og løsøre m.m. ikke er opført på Forsikringsenhedens aktivlister, er de ikke dækket af forsikringen, så husk at give besked. Bygninger Ved køb af nye bygninger skal følgende oplyses til Forsikringsenheden: Overtagelsesdato Kvm. Byggeår Anvendelse Tidligere ejer, forsikringsselskab samt policenummer Side 9 af 10

10 Ved salg af bygninger skal salgsdato meddeles Forsikringsenheden. Derudover skal købers forsikringsselskab fremsende skriftlig opsigelse til Gjensidige som bekræftelse på, at den nye ejers forsikringsselskab har overtaget brandrisikoen. Entreprise Alle entrepriser skal anmeldes til Forsikringsenheden på særskilt elektronisk entrepriseskema via mail senest 3 uger før start. Du kan få entrepriseskemaet tilsendt ved henvendelse til Forsikringsenheden, eller printe det fra Faxekuben på Medarbejderportalen under Forsikringsenheden. Løsøre Ændringer i løsøresummer eller nye forsikrings-/dækningsadresser skal straks anmeldes til Forsikringsenheden. Løsøresummerne skal svare til den forventede nyanskaffelsespris. Motor Køb af nye motorkøretøjer skal straks meldes til Forsikringsenheden, dette gøres ved at fremsende registreringsattest påført bilens nyværdi inkl. moms. For køretøjer hvor den originale attest skal være i bilen, fremsendes en kopi til Forsikringsenheden. Husk Faxe kommune skal stå som ejer og institutionen som bruger. Øvrig information Henvend dig til Forsikringsenheden ved Tove Bjørklund, tlf , Berit Pedersen tlf eller Tina Petersen hvis du har spørgsmål til ovenstående. Du kan også finde al information om forsikring, sikring og risikoforebyggelse i Faxekuben. Det er også her du anmelder skader. Side 10 af 10

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere