Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer."

Transkript

1 Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle vide, hvad der skal gøres, hvis uheldet er ude. Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Det Danske Spejderkorps har igennem Tryg og Topdanmark tegnet følgende forsikringer, som alle medlemmer automatisk er dækket af. Ansvarsforsikringen for både kræver dog, at båden er registreret på korpskontoret. Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring for både Korpset har desuden et abonnement på Psykologisk krisehjælp hos Falck. Hvis I skulle få behov for at benytte dette, bedes I henvende jer til korpskontoret på indenfor normal arbejdstid eller på kontorets vagttelefon på udenfor normal arbejdstid. En af korpsets nøglepersoner vil herefter blive informeret og kontakte Falcks kriseberedskab. Hvis en tilskadekommen ikke kan transporteres med bil eller ambulance, da rekvireres en taxa. Udgiften til taxa refunderes ved indsendelse af taxaregning samt tilhørende hændelsesforløb til korpskontoret. Korpset tilbyder, at grupper kan blive medforsikret på andre kollektive forsikringer. Forsikringerne er frivillige, og præmien betales af grupperne selv. Det drejer sig om følgende forsikringer: Bygningsforsikring Erhvervsforsikring (forsikring af løsøre/indbo) Ulykkesforsikring Udover ovenstående forsikringer, som gruppen automatisk er dækket af, eller frivilligt kan meddækkes på, bør I overveje, om I har behov for følgende forsikringer: Rejseforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring for ansatte, uanset om de får løn eller ej, f.eks. vicevært, rengøring m.v. Forsikring af trailer og selvkørende arbejdsmaskiner, som f.eks. plæneklippere og traktorer Har du spørgsmål til forsikringerne, er du velkommen til at kontakte den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab.

2 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dækker skader, hvor et medlem af Det Danske Spejderkorps, eller personer der agerer på vegne af korpset, pådrager sig et erstatningsansvar. Skaden skal være sket under et arrangement tilrettelagt af Det Danske Spejderkorps. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Ansvarsforsikringen dækker det almindelige erstatningsansvar for skader, der sker ved korpsets virksomhed. Med andre ord dækker ansvarsforsikringen en skade på en person eller ting, hvor skaden er sket under et spejderarrangement, og hvor et medlem af Det Danske Spejderkorps kan stilles ansvarlig ved en uagtsom handling. Det sker, at en spejder kommer til skade under en aktivitet eller lignende. Hvis lederen af aktiviteten har tilrettelagt aktiviteten på en uforsvarlig måde, eller hvis tilsynet med aktivitetens forløb ikke har været tilstrækkeligt, kan der måske være tale om, at lederen er erstatningspligtig. Også i den situation dækker korpsets ansvarsforsikring. Der kan f.eks. ske skade på publikum eller andre til et arrangement, og hvad enten det er korpset, en division eller en gruppe under korpset, der står som arrangør, dækker forsikringen ansvaret. Korpsets ansvarsforsikring dækker subsidiært. Hvis en spejder forvolder skade under deltagelse i enhedens arrangement, er hans/hendes personlige ansvar dækket. Har spejderen selv eller dennes forældre tegnet en privat ansvarsforsikring, er det den, der skal dække. Undervisning og instruktion i sikkerhedsprocedurer og lignende sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal ske af kompetente instruktører inden ethvert arrangement. Ligeledes skal udstyr og øvrigt materiel gennemgås for fejl eller mangler, inden det benyttes ved aktiviteter. Eksempler på hvornår der er dækning på ansvarsforsikringen: Ansvarsforsikringen dækker pludselig opstået forurening, der udspringer fra korpsets grunde i Danmark. Ansvarsforsikringen dækker alene skade på 3. mand, dvs. når forurening rammer udenfor matriklen. Ansvarsforsikringen dækker tillige ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede løsøregenstande eller bygninger. Dette gælder dog ikke motordrevne køretøjer/arbejdsredskaber over 15KW/20HK. Der dækkes ikke ansvar ved skade på ting, som er lånt/lejet indbyrdes mellem medlemmer fra samme gruppe. Ansvarsforsikringen dækker ansvar som arrangør af teambuilding kurser, hvor der deltager personer, som ikke er medlem af korpset. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade forvoldt under arrangementer med søfartøjer uden motorkraft samt søfartøjer med motorkraft med maksimalt 15 HK, som medlemmerne selv har bygget. Nærværende forsikring vil alene dække subsidiært i forhold til anden etableret forsikring. Ansvarsforsikringen dækker i hele verden med undtagelse af forureningsansvar. Selvrisiko Der gælder følgende selvrisiko på ansvarsforsikringen: Der er en selvrisiko på kr. ved enhver tingskade. Ved forureningsansvarsskade er selvrisikoen på 10% af skadesudgiften, dog minimum kr.

3 For skader sket i USA/Canada er der dog en selvrisiko på kr. Ved teambuildings aktiviteter er der en selvrisiko på kr. ved enhver tingskade Selvrisikoen betales af den gruppe, som skadevolder hører under eller udfører arbejde for. Hvad er for eksempel ikke dækket af ansvarsforsikringen? Ansvarsforsikringen dækker ikke hændelser, hvor der ikke er noget at bebrejde den, som har forvoldt skaden. Det betyder, at hvis et medlem kommer til skade under en aktivitet, som ikke har været uforsvarligt arrangeret af lederen, eller der i øvrigt ikke kan bebrejdes et medlem af korpset noget, er der ikke ansvar, og dermed ikke nogen erstatningspligt. Disse skader kaldes for hændelige skader, og iht. dansk retspraksis er der ikke erstatningsansvar i disse situationer. Ved hændelige skader har den skadelidte ikke krav på nogen erstatning, men må bære tabet selv. Husk, at ansvarsforsikringen ikke kan sammenlignes med en ulykkesforsikring! Kommer et medlem eller en person til skade, hvor der ikke er ansvar, vil hændelsen formentligt være dækket af en privat ulykkesforsikring eller ulykkesforsikring tegnet igennem korpset. Se nærmere under Ulykkesforsikring. Der er også nogle situationer, hvor ansvarsforsikringen helt undtager dækningen for visse typer skader, se nedenstående eksempler: Aktiviteter i forbindelse med helikopterflyvning og elastikspring er ikke dækket af ansvarsforsikringen. Ansvar for skade i forbindelse med afholdelse af lands- og/eller korpslejre dækkes ikke. Ansvar for skader ved nybygning, ombygning eller tilbygning på korpsets ejendom dækkes ikke. Her skal der i stedet tegnes en entrepriseforsikring. Ansvar for tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri dækkes ikke. Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på ting, som er lånt/lejet indenfor samme gruppe. Ansvarsforsikringens fulde dækningsomfang og undtagelser kan læses i forsikringsbetingelserne, som efter ønske kan udleveres af den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Skadevolder må aldrig anerkende erstatningskrav uanset om det vurderes dækket af forsikringen. Det er alene Tryg, der bestemmer om der ydes erstatning eller ej. Sørg for at få noteret følgende: hvordan er skaden sket navne og telefonnumre på eventuelle vidner til uheldet er det muligt, kan det være en stor hjælp, at der tages fotos af skadestedet lige efter skaden er sket oplysninger på kontaktperson, som har kendskab til skaden, dvs. navn, telefonnummer, adresse, mailadresse mv. Skaden skal hurtigts muligt anmeldes. Anmeldelse kan ske ved henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Denne vil derefter indsamle nødvendige informationer til at

4 anmelde skaden. I visse tilfælde vil gruppen derefter selv blive bedt om at foretage anmeldelsen til Tryg, hvis dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Transportforsikring Transportforsikringen dækker skade på materiale opstået under transport i korpsets egen eller fremmed bil. Forsikringen dækker spejdermateriel incl. transportkasse, patruljetelte og samlingstelte samt AV-udstyr, EDB og lignende. Transport dækkes i Danmark samt enkelte transporter til Sverige (Gillastugan). Der er en selvrisiko på kr., som betales af den gruppe, som skadevolder hører under, eller udfører arbejde for. Skaden skal hurtigst muligt anmeldes. Anmeldelse kan ske ved henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Denne vil derefter indsamle nødvendige informationer til at anmelde skaden. I visse tilfælde vil gruppen derefter selv blive bedt om at foretage anmeldelsen til Tryg, hvis dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikringen dækker, hvis en ansat i Det Danske Spejderkorps kommer til skade under arbejdets udførelse. Arbejdsskadeforsikringen dækker tillige skader på medlemmer, der udfører arbejde, der falder udenfor hvad der er sædvanligt i henhold til korpsets vedtægter. Korpset har derudover tegnet en forsikring kaldet frivillig arbejdsskade. Denne forsikring dækker personskade ved frivillig hjælp og arbejde fra spejdernes voksne familiemedlemmer, og en eventuel erstatning vil udgøre et éngangsbeløb. Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen? Hvis en skade hører ind under en af ovenstående definitioner på hhv. arbejdsskadeforsikring eller frivillig arbejdsskade, da vil arbejdsskadeforsikringen betale udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler, erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén, overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald og erstatning for tab af forsørger ifølge Lov om arbejdsskadesikring. Hvad er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen? Medlemmernes deltagelse i almindelige spejderaktiviteter er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. Ifølge Lov om arbejdsskadesikring er der ikke forsikringspligt når medlemmer af en forening kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter. Skaden skal hurtigst muligt anmeldes. Anmeldelse kan ske ved henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Denne vil derefter indsamle nødvendige informationer til at anmelde skaden. Ved en arbejdsskade, er det altid arbejdsgiveren/foreningen, der skal foretage anmeldelse af skaden. Skadelidte og eventuelle vidner skal dog være behjælpelige med nødvendige oplysninger.

5 Forsikring af både Alle både, som benyttes af spejdere, skal være registreret på korpskontoret. Registrering sikres ved, at grupperne årligt indsender opdaterede og underskrevne fartøjscertifikater for samtlige af deres både til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Ved registreringen sikres, at båden er dækket af den kollektive ansvarsforsikring for både i Topdanmark, samt er meddækket på Den kollektive skadesdækning, som er korpsets modstykke til en kaskoforsikring. Hvad dækker ansvarsforsikringen for både? Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt med båden. Geografisk dækning: Forsikringen dækker sejlads og henliggen i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvande - begrænset af linjerne 7 østlig længde, 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde, samt i Østersøen. Sejlads til Rusland, Estland, Letland og Litauen er ikke omfattet af forsikringen. Tidsbegrænset dækning: Forsikringen dækker sejlads i sejlperioden 1. april til 15. november, medmindre andet specifikt er aftalt med den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. For ansvarsskader sket under kapsejlads mellem korpsets både, hvor begge kun er ansvarsforsikret igennem Topdanmark, da skal enheden, som benyttede den ansvarlige båd, betale en selvrisiko på kr. Hvis uheldet et ude Skadevolder må aldrig anerkende erstatningskrav uanset om det vurderes dækket af forsikringen. Det er alene Topdanmark, der bestemmer om der ydes erstatning eller ej. Ved enhver skadesbegivenhed, som vedrører en af korpsets både, skal en skadesanmeldelse udfyldes og indsendes til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Dette skal ske hurtigst muligt efter en skade er blevet opdaget, men det er særlig vigtigt ved ansvarsskader. Skadesanmeldelsesblanketten kan findes under søspejd i menuen find blanketter på dds.dk. Korpskontoret vil i tilfælde af en ansvarsskade sende anmeldelsen videre til Topdanmark med besked om hvilken police, der er tale om. Se evt. Vilkår og betingelser for Den kollektive skadesdækning for inspiration. Disse kan ligeledes findes under søspejd i menuen find blanketter på dds.dk. Bygningsforsikring Det er muligt for grupperne i Det Danske Spejderkorps at forsikre hytter, sheltere, containere mv. på den kollektive bygningsforsikring, som korpset har tegnet hos Tryg. Ønsker gruppen mere information eller tilbud på denne forsikring, kan den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab kontaktes for yderligere informationer. Hvis en gruppe allerede har tegnet denne forsikring igennem korpset, vil gruppekassereren hvert år modtage en opkrævning samt en dertil hørende forsikringsoversigt. Hvad dækker bygningsforsikringen? Grupperne vælger selv hvilke dækninger, der skal være på deres hytte. Det er derfor meget forskelligt hvad den enkelte forsikring dækker. Af mulige dækninger kan blandt andet nævnes brand, storm, svamp, insekt og husejeransvar.

6 Skaden skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Tryg, enten på telefon eller Policenummer samt oplysninger om praksis ved anmeldelse af skade findes på den før omtalte forsikringsoversigt. Skulle der alligevel være tvivl om fremgangsmåden ved anmeldelse af skade, kan der rettes henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Erhvervsforsikring Det er muligt for grupperne i Det Danske Spejderkorps at forsikre løsøre/indbo på den kollektive erhvervsforsikring, som korpset har tegnet hos Tryg. Ønsker gruppen mere information eller tilbud på denne forsikring, kan den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab kontaktes for yderligere informationer. Hvis en gruppe allerede har tegnet denne forsikring igennem korpset, vil gruppekassereren hvert år modtage en opkrævning samt en dertil hørende forsikringsoversigt. Hvad dækker erhvervsforsikringen? Erhvervsforsikringen dækker ved brand, tyveri og vandskade. Grupperne vælger selv deres løsøre/indbosum. Derudover kan gruppen vælge at få dækket en del af deres løsøre udenfor deres faste forsikringssted, så denne andel af løsøret er dækket ved rejser i Europa. Løsøre udenfor det faste forsikringssted, som opbevares udenfor hytte/bygning dækkes dog kun ved brand. Hvad er ikke dækket af erhvervsforsikringen? Det er kun skade på gruppens indbo, der er dækket af forsikringen. Personlige effekter ejet af medlemmer eller gæster er således ikke dækket af denne forsikring. Her vil det evt. være en privat indboforsikring, der skal dække. Skaden skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Tryg, enten på telefon eller Policenummer samt oplysninger om praksis ved anmeldelse af skade findes på den før omtalte forsikringsoversigt. Skulle der alligevel være tvivl om fremgangsmåden ved anmeldelse af skade, kan der rettes henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Ulykkesforsikring Grupperne har mulighed for at medforsikre deres ledere og/eller medlemmer på den kollektive ulykkesforsikring, som korpset har tegnet hos Tryg. Ønsker gruppen mere information eller tilbud på denne forsikring, kan den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab kontaktes for yderligere informationer. Hvis en gruppe allerede har tegnet denne forsikring igennem korpset, vil gruppekassereren hvert år modtage en opkrævning samt en dertil hørende forsikringsoversigt. Gruppen bør altid informere dens medlemmer og disses forældre om, hvorvidt medlemmerne er dækket af en ulykkesforsikring når de medvirker i spejderarrangementer. Derved undgår man, at forældrene fejlagtigt tror, at deres børn automatisk er dækket af en ulykkesforsikring, når de deltager i spejderarrangementer.

7 Hvad dækker ulykkesforsikringen? Ulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde, som sker under spejdermøder, arrangementer, udflugter eller rejser arrangeret af Det Danske Spejderkorps eller gruppen og under tilsyn af disse. Gruppen kan vælge enten at forsikre alle dens medlemmer, udelukkende dens voksne medlemmer eller udelukkende medlemmer under 18 år. Gruppen skal én gang om året, den 1. januar, opdatere antal forsikrede på policen til det aktuelle antal, men er til gengæld sikret, at alle børn, voksne eller samtlige medlemmer er dækket resten af året uanset løbende ændringer i medlemstallet. Dette afhænger selvfølgelig af, om gruppen i starten af året har valgt at forsikre børn, voksne eller samtlige medlemmer. Skaden skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Tryg, enten på telefon eller Policenummer samt oplysninger om praksis ved anmeldelse af skade findes på den før omtalte forsikringsoversigt. Skulle der alligevel være tvivl om fremgangsmåden ved anmeldelse af skade, kan der rettes henvendelse til den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab. Rejseforsikring Grupperne er ikke dækket af en rejseforsikring hos korpset når de rejser udenfor Danmark. Der kan dog være tilfælde, hvor enkelte personer rejser på vegne af korpset eller er udsendte af korpset, hvor disse er dækket af korpsets erhvervsrejseforsikring. Dette skal dog altid bekræftes af den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab, ligesom den rejsende skal være i besiddelse af et rejseforsikringskort førend forsikringen dækker den pågældende rejse. Kontakt den forsikringsansvarlige i Spejdernes Administrationsfællesskab for yderligere oplysninger. Bestyrelsesansvarsforsikring Der er ikke tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelser i grupper, divisioner eller andre enheder. Korpset har ikke mulighed for at tegne en sådan forsikring centralt, da de enkelte enheder i korpset betragtes som selvstændige juridiske enheder. Hvis en gruppe ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, da må de selv tage kontakt til et forsikringsselskab. Enheden bør tage med i sine overvejelser, at det i spejdermæssig sammenhæng er sjældent, at bestyrelsen stilles ansvarlige. Det er dog heller ikke umuligt, at noget sådan kan ske, så der bør altid ske en afvejning af risikoen, og den byrde det vil være for den enkelte at blive stillet personlig ansvarlig uden at være dækket af en bestyrelsesansvarsforsikring.

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere