Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1"

Transkript

1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2014 Dato: 9. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl incl. frokost Fraværende medlemmer: Deltagere Sorø Boligselskab: Formand Gert Hansen Kontorchef i DAB Bettina Foltinger Kontorleder i DAB Nadja Wismann Sorø Kommune: Vicekommunaldirektør Søren Ole Sørensen Centerchef Johan Otte Centerchef Søren Wollesen Juridisk konsulent Janus Tarp Sekretær Pia Düring Lausen Indholdsfortegnelse Pkt. 1: Velkomst og præsentation Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning på styringsdialogmøde den 18. december 2014

2 Sorø Kommune Sidenr. 2 Pkt. 4: Emner rejst af Sorø Boligselskab Pkt. 5: Opfølgning på fællesmødet den 1. juni 2015 Pkt. 6: Status på renoveringssager Pkt. 7: Beboerdemokratiet Pkt. 8: Boligsociale tiltag Pkt. 9: Opfølgning på styringsrapporterne for 2014 Pkt. 10: Økonomi Pkt. 11: Fremtidsvisioner og -mål Pkt. 12: Næste møde Pkt. 13: Eventuelt 1. Velkomst og præsentation Søren Ole Sørensen byder velkommen, og deltagerne præsenterer sig. Søren Ole Sørensen bød velkommen, og deltagerne præsenterede sig. Nadja Wismann er ny kontorleder i Sorø Boligselskab og vil fremover være den daglige kontakt med boligselskabet. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen foreligger til godkendelse. Landsbyggefonden har udsendt en rapport omkring varmeudgifter, hvor Sorø Kommune er nævnt. Boligselskabet ønsker dette drøftet under punktet Eventuelt. Dagsordenen blev herefter godkendt. 3. Opfølgning på styringsdialogmøde den 18. december 2014 Der har pågået en dialog i 2015 mellem Sorø Kommune og DAB om vedtægterne for Sorø Boligselskab. Der gives en status på arbejdet.

3 Sorø Kommune Sidenr. 3 På sidste styringsdialogmøde blev boligselskabets overvejelser om fremtiden for administrationsbygningen på Rådhusvej 4 i Sorø vendt. Sorø Boligselskab giver en status herpå. Ligeledes giver Sorø Boligselskab en status på salg af en ejendom beliggende i Slagelse Kommune tilhørende afdeling 24. Sorø Boligselskab har fremsendt et udkast til udlejningsaftale primo 2015 til Sorø Kommune. I lyset af flygtningesituationen og kontanthjælpsreformen ønsker kommunen imidlertid for en periode at råde over 1/3 af boligselskabets familieboliger. Processen med at få forhandlet aftalen på plads skal drøftes og aftales. Sorø Boligselskab har ikke fået udbetalt grundkapitalindskuddet i forbindelse med etableringen af afdelingen Brommeparken fra Landsbyggefonden, da fonden ikke kan acceptere en uopsigelighedsperiode i lejekontrakten mellem boligselskabet og Kolonien Filadelfia på 30 år. Sorø Boligselskab giver en status på sagen med henblik på en drøftelse med Sorø Kommune om en løsning. På sidste styringsdialogmøde blev det aftalt, at der skal udarbejdes en skriftlig aftale om anvisning af de otte nye ældreboliger i afdeling 22 i Vedelsgade, Sorø. Der gives en status herpå. - Janus Tarp har kommunikeret med DAB omkring Sorø Boligselskabs vedtægter. Det er faldet godt på plads med undtagelse af repræsentantskabets kompetence til at delegere kompetence til selskabsbestyrelsen vedrørende sammenlægning af afdelinger. Delegationen af kompetencen ligger som en standard i alle DAB s boligselskaber, da afdelingsbestyrelserne skal godkende en sammenlægning først. Det er selskabets bestyrelse, der har det økonomiske og juridiske ansvar for trufne beslutninger. Det er således efter boligselskabets opfattelse unødigt bureaukratisk at afvente ét årligt repræsentantskabsmøde. Boligselskabernes Landsforening BL har godkendt delegationen. Sorø Boligselskab afventer Sorø Kommunes tilbagemelding på boligselskabets vedtægter og juridiske responsum fremsendt 1. oktober Administrationsbygningen på Rådhusvej 4 bliver behandlet på møde i januar Der er ikke harmoni mellem bygningens størrelse og anvendelse, hvorfor den enten skal lejes ud eller sælges.

4 Sorø Kommune Sidenr. 4 - Ejendommen i Slagelse Kommune, Savværksvej, er blevet solgt og sagen afsluttet. - Anvisningsaftalen er modtaget i januar måned 2015, men behandlingen er udskudt, da Sorø Kommune gerne vil have ens aftaler over hele linjen. Flygtningesituationen og kontanthjælpsreformen har forlænget behandlingen. Sorø Kommune vil snarest invitere boligorganisationerne til møde. Sorø Boligselskab har personer på venteliste, hvoraf ca. 900 er aktivt søgende. Boligselskabet er loyale overfor anvisningsaftalen, selvom den er udløbet. I to af blokkene i afdeling 9 er der henholdsvis 44 % og 33 % af anden etnisk baggrund. Udover dette er der kommet nogle personer med psykiske udfordringer, som giver yderligere udfordringer til afdelingen. Boligselskabet appellerer derfor til, at kommunen forsøger at sprede disse grupper så meget som muligt. Søren Wollesen oplyste, at kommunen pt. har ca. 40 personer på akutventelisten. Derudover kommer boligplacering af de tildelte flygtninge. Der arbejdes på at lave en boligpolitisk drøftelse i Byrådet, hvor kommunen gerne vil benytte nogle af de tal, boligselskabet her kommer med. Sorø Kommune har modtaget ca. 100 flygtninge i år og ser en konsekvens af kontanthjælpsreformen, hvorfor der vil være brug for billigere boliger. Sorø Kommune kontakter boligselskabet med henblik på indsamling af data til den boligpolitiske drøftelse. - Boligselskabet har skrevet til Janus Tarp vedrørende dispensation for lokalplanen for at få løst problemet omkring Brommeparken. Janus har fået oplyst fra Landsbyggefonden, at hvis man ændrede lejeaftalen til uopsigelighed i 50 år, vil der være sikkerhed for lånet. Sorø Kommune har indbetalt grundkapitalen, men den er ikke udbetalt fra fonden til boligselskabet. DAB s juridiske afdeling og Sorø Kommunes planafdeling er i dialog om sagen. Sorø Boligselskab ønsker det interne svar fra kommunens planafdeling tilsendt. - Vedelsgade 17 det er aftalt, at udlejningen af de otte ældreboliger i Vedelsgade skal indarbejdes i udlejningsaftalen, herunder hvor ansvaret for tomgangslejen og istandsættelsesudgifter ligger. Sorø Boligselskab har anvisningen til boligerne efter almenboliglovens 55. Kommunen

5 Sorø Kommune Sidenr. 5 får dem først til udlejning og såfremt, de ikke har ældre borgere til lejemålet, kommer det tilbage til Sorø Boligselskab, der lejer ud til 55+ lejere. Når boligselskabet sender en bolig til kommunen til anvisning, hæfter kommunen ifølge boligselskabet indtil, boligen returneres til boligselskabet. Pt. er 17c og 33c ledige og ligger hos kommunen. Sorø Kommune laver udspil til en klar aftale om anvisningen til Vedelsgade. Bilag: Referat fra styringsdialogmøde den 18. december Emner rejst af Sorø Boligselskab Sorø Boligselskab har den 30. november 2015 fremsendt følgende emner til drøftelse på nærværende møde. Nogle af emnerne behandles under andre af dagsordenspunkterne. Sorø Boligselskab motiverer sine emner. - Særstøttelån i afdeling 13 er klaret, og der arbejdes fortsat på reguleringskontoen tilbage fra 2003 i afdeling 8. - Afdeling 1 generel gennemgang af regnskab pågår - Procedure for kommunal godkendelse af individuelle og kollektive råderetssager - Oversigt over igangværende sager i Sorø Kommune - Møde med Sorø Forsyning - Tilbagemelding på vedtægter, regnskab, udlejningsaftale og Brommeparken - Sammenlægninger af afdelinger generelt og Ankerhus - Faktagrunden - Klokkergården - Afdeling 22 Aldersly/Vedelsgade/Søvænget (ældreboliger) ledighed? - Særstøttelån i afdeling 13 er betalt og afsluttet. - Der arbejdes fortsat på reguleringskonto i afdeling 8, som er en gammel sag fra Afdeling 1 har tidligere købt Rolighed 9. Der er gennemgang af regnskab fra 2008 til 2014.

6 Sorø Kommune Sidenr. 6 - Omkring individuel og kollektiv råderet ønsker boligselskabet at lave en aftale på projekter, der ikke er knyttet op på en pulje. Boligselskabet ønsker en forhåndsgodkendelse hvert år, så man ikke skal afvente den kommunale godkendelse. Boligselskabet sender et oplæg om individuel og kollektiv råderet til Janus Tarp. - Janus Tarp kommer ind på igangværende sager under punktet Beboerdemokratiet. - Boligselskabet har mailet med kommunen om vandafledning/lar m.m. og tager initiativ til møde med Sorø Forsyning blandt andet omkring kloakproblemer, specielt i Møllevænget. Boligselskabet vil tage initiativ til møde omkring løsning af kloakproblemet. - Vedtægterne blev drøftet under punktet om opfølgning på sidste styringsdialogmøde. - Regnskabet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i januar Boligselskabet vil gerne have lagt flere afdelinger sammen, da de mange små afdelinger er økonomisk sårbare. I forhold til beboerdemokratiet er det meget positivt med sammenlægning af afdelinger, så der er et større rekrutteringsgrundlag til frivilligt arbejde. - Boligselskabet er fortsat meget interesseret i Faktagrunden med tilstødende arealer. Kommunen håber på afklaring snarest på, hvorvidt Sorø Boligselskab kan købe grunden, eller om den skal i udbud. - Der er budfrist i denne uge på Klokkergården, og der underskrives aftaler i næste uge. - Aldersly/Vedelsgade er blevet drøftet under punktet om opfølgning på sidste styringsdialogmøde. Boligselskabet tilføjede, at der har stået en kommunalt anvist bolig på Alléen 4 i Sorø tom i ca. et år. Boligselskabet og kommunen undersøger årsagen hertil.

7 Sorø Kommune Sidenr Opfølgning på fællesmødet den 1. juni 2015 På fællesmødet blev anvisningen af ældre til ældreboligerne drøftet, og det blev aftalt, at Sorø Boligselskab og Søren Wollesen skulle fortsætte drøftelserne herom. Der gives en status på sagen. Den nye mulighed for at oprette kollektive bofællesskaber målrettet flygtninge i familieboliger på tre værelser blev også nævnt med henblik på videre drøftelser herom mellem boligorganisationerne og Søren Wollesen. Der gives en status herpå. Det blev endvidere aftalt, at Sorø Kommune skulle melde en kontaktperson ud, boligorganisationerne kan kontakte ved risiko for udsættelse af lejere. Sorø Kommune giver en status herpå. Endelig ønskes en tilbagemelding fra Sorø Boligselskab på fællesmødets form og indhold. - Det videre arbejde med aftalen om anvisning af ældre til ældreboliger afventer den boligpolitiske drøftelse. - Der er oprettet et enkelt kollektivt bofællesskab Sorø Boligselskab ønsker en drøftelse af de kontraktlige forhold i disse bofællesskaber indsat af kommunen. - Boligselskabets samarbejde med kommunen fungerer fint, og boligselskabet har ingen bemærkninger hertil. Kontaktperson i Borgerservice ved risiko for udsættelse af lejere med mere er Gitte Niven Christiansen, tlf.: Boligselskabet har ingen bemærkninger til fællesmødets form og indhold. Bilag: Referat fra fællesmøde den 1. juni 2015

8 Sorø Kommune Sidenr Status på renoveringssager Her ønskes en status på igangværende og kommende renoveringssager. Det drejer sig som udgangspunkt om: Afdelingerne 2 og 7 hvor er processen med en ny helhedsplan for området? Afdeling 3 Sorø Kommune har modtaget en låneansøgning uden hulmursisolering, men hvad er status på renoveringen? Afdeling 6 hvad er status for en renoveringsplan her? Afdeling 11 hvad er status på renoveringen af afdelingen? Afdeling 12 hvad er status på renoveringen af afdelingen? - Helhedsplanen for afdelingerne 2 og 7 er startet op igen. Kuben er rådgiver på sagen, og den beboerdemokratiske proces er gået i gang og er meget positiv. Der er nedsat to arbejdsgrupper en til det indvendige og en til det udvendige. Sorø Kommune sidder i styregruppen. Det forventes at blive en støttesag. I den ene afdeling var der indtil dagen før møde med afdelingerne ikke nogen afdelingsbestyrelse. Denne blev dannet dagen før fællesmødet. - Status på afdeling 3 er, at der benyttes egen trækningsret. Der er modtaget ny låneansøgning uden hulmursisolering. Hulmursisoleringen er færdig. Vinduesudskiftningen afventer kommunens godkendelse af projekt og lånoptagelse. - I afdeling 6 har afdelingsbestyrelsen foreslået en helhedsplan. Det er endnu ikke behandlet på afdelingsmøde. Fjernvarmedelen er taget ud af helhedsplanen, og det kører nu separat. Udfordringen er, at aftalerne ændres fra møde til møde. - I afdeling 11 er projektet afsluttet. - I afdeling 12 kører vinduesprojektet. Janus Tarp oplyser, han netop har modaget projekt vedrørende afdeling 8. Han regner med, at denne går lige igennem.

9 Sorø Kommune Sidenr Beboerdemokratiet Her ønskes en tilbagemelding fra Sorø Boligselskab på beboerdemokratiets aktuelle tilstand. På sidste styringsdialogmøde var der ingen afdelingsbestyrelser i afdelingerne 18, 24, 27 og 31. Hvad er status nu? Janus Tarp oplyser om status på klagesager vedrørende Sorø Boligselskab. - Afdelingerne 18 og 24 har ingen afdelingsbestyrelser, men de har valgt medlemmer til repræsentantskabet. Der er to fra selskabsbestyrelsen, der varetager rollen som afdelingsbestyrelse i de afdelinger, hvor der ikke er valgt en bestyrelse. Der er valg på dagsordenen på hvert møde, idet man håber at få valgt en egen bestyrelse. I afdeling 27 er der valgt en bestyrelse den mangler bare at blive konstitueret. Afdeling 31, hvor en stor del af beboerne har nedsat funktionsevne, har man valgt ikke at udpege en bestyrelse. - Beboertilfredshedsundersøgelse er gennemført i Resultatet var meget positivt. Der er lavet en fælles undersøgelse og en for hver afdeling. Bemærkningerne fra f.eks. børnefamilierne var, at de godt kunne bruge lidt flere m % af beboerne følte sig trygge i området, hvilket er meget positivt. Beboerne var meget tilfredse med de grønne områder omkring boligerne. Boligselskabet fremsender resultatet af beboertilfredshedsundersøgelsen til kommunen. - Kommunen bliver ikke rykket fra Lejernes Landsorganisation LLO vedrørende gasbetonhusene i afdeling 6. Lejetabet i de tomme boliger, hvor der fortsat drøftes istandsættelsesomfang med afdelingsbestyrelsen, forventes inddraget i den formodede støttehelhedsplansag. Boligselskabet er ved at udarbejde en endelig opsamling på alle sager for afdeling 6 således, at den lange liste kan blive endeligt afklaret med afdelingsbestyrelsen og LLO. Boligselskabet retter henvendelse til Janus Tarp, når der foreligger noget. - Vedrørende forbedringsarbejder i et enkelt lejemål i afdeling 5 har boligselskabet foreslået årligt lejetillæg på 763 kr. LLO har sagt ok til dette.

10 Sorø Kommune Sidenr LLO har klaget over, at boligselskabet i afdeling 6 agerer inkassator for vandforsyningsselskabet. Revisor har bemærket dette i revisionsprotokollatet. Boligselskabet oplyste, at den pt. ligger til juridisk vurdering i DAB, og at det gerne skulle være afklaret inden udarbejdelse af næste revisionsprotokollat. - En beboer i afdeling 6 har klaget over en beboer, der har affald stående. Sagen har været til juridisk vurdering i DAB. Vedrørende udendørsarealer er der ikke præcedens for, at man vinder denne type sager i Beboerklagenævnene. Så længe der ikke smides husholdningsaffald, er der ingen sundhedsfare, og sagerne får ikke medhold. 8. Boligsociale tiltag Er der aktuelt, eller ønskes der, i samarbejde med Sorø Kommune mfl. iværksat boligsociale tiltag? Beboertilfredshedsundersøgelsen viser heldigvis, at der ikke er nogen boligsociale problemer. Politiet og kommunen har på et tidspunkt besluttet at sætte fokus på udsatte børn. Boligselskabet fik henvendelse fra politiet, om de ville være med. Projektet blev desværre ikke fulgt op, og man kom ikke videre. 9. Opfølgning på styringsrapporterne for 2014 Her ønskes drøftet konkrete forhold fra styringsrapporterne for 2014, der ikke er omfattet af andre punkter på dagsordenen. Det drejer sig som udgangspunkt om følgende: - Sorø Boligselskab der ønskes uddybning af de to tabte sager ved Beboerklagenævnet i Afdeling 5 det virker som om, lejlighederne generelt har et behov for renovering - Afdeling 6 hvordan vil det store underskud blive håndteret, og hvori består behovet for styrkelse af beboerdemokratiet? - Afdeling 9 det virker som om, lejlighederne generelt har et behov for renovering - Afdeling 12 hvordan vil det store underskud blive håndteret?

11 Sorø Kommune Sidenr Afdeling 16 hvordan vil det store underskud blive håndteret, og hvori består behovet for styrkelse af beboerdemokratiet? - Afdeling 14 er der en forklaring på den noget høje fraflytningsprocent i 2014? - Afdeling 15 hvori består behovet for en styrkelse af beboerdemokratiet? - Afdeling 1 hvori består behovet for en styrkelse af beboerdemokratiet? - Afdeling 22 hvordan vil det store underskud blive håndteret? - Afdeling 28 er der en forklaring på den noget høje fraflytningsprocent i 2014? - Boligselskabet har haft seks sager i Beboerklagenævnet. I to af dem delt medhold og handler om, at der har været nedskrivning i krav til lejer. - I afdeling 5 laves istandsættelse af badeværelserne ved fraflytning. Afdelingen vil gerne indgå i en drøftelse om en større renovering. - Underskud i afdeling 6 er under afvikling over tre år. Dem, der møder på afdelingsmøderne, synes, at bestyrelsen gør det godt, og der er ingen problemer med at få godkendt ting. - Afdeling 9 er pt. i gang med badeværelsesrenovering. Man regner med et budget på 13 mio. kr kr. pr. lejemål. Planen er pt., at det finansieres ved lån, og der fokuseres på energibesparelser. - Underskud i afdeling 12 afvikles over tre år. - Underskud i afdeling 16 afvikles over tre år. - Den høje fraflytningsprocent i afdeling 14 skyldes blandt andet, at der ingen skoler og gode busforbindelser er. - Afdeling 15 er en lille afdeling. Så det kræver noget at få etableret en bestyrelse. Men den, der er, er velfungerende. - Afdeling 1 er fortrinsvis ældre beboere, hvor det har været svært at få yngre ind, men det er nu lykkedes. - Underskud i afdeling 22 afvikles over tre år. - Den høje fraflytningsprocent i afdeling 28 skyldes blandt andet, at der, ligesom i afdeling 14, ingen skoler og gode busforbindelser er.

12 Sorø Kommune Sidenr. 12 Bilag: Styringsrapporter for Sorø Boligselskab og afdelingerne for Økonomi I forhold til årsregnskab 2014 og revisionsprotokollatet herfor ønskes en tilbagemelding fra Sorø Boligselskab vedrørende følgende forhold i protokollatet: - Side 169 hvilke tiltag er gjort i forhold til at sikre overholdelse af momslovgivningen? - Side 170 hvad er status på aftalen mellem Sorø Forsyning og Sorø Boligselskab? - Side 174 hvilke tiltag er gjort i forhold til ikke at gøre udlæg for Sorø Kommunes driftsudgifter i afdelingen Grønnebakken Bofællesskab? Disse forhold samt afdelingen Brommeparkens retlige status indgår i regnskabsforelæggelsen for Økonomiudvalget i januar Momsproblematikken berørte udelukkende Boligselskabet Ankerhus, og der er i forhold til den aktuelle sag afregnet til SKAT. - Juridisk afdeling i DAB er ved at afklare omkring Sorø Forsyning, og der opkræves nu kvartalsmæssig a conto betaling efter fordelingsnøgle. - I Grønnebakken Bofællesskab afregnes der nu hvert kvartal. Boligselskabet oplyste ved spørgsmålet om, hvorfor der ikke fremgår opgørelse over dispositionsfond og arbejdskapital i revisionsprotokollatet, at dette ikke er et krav. Selskabets bestyrelse får med jævne mellemrum 10 års oversigter over indestående i dispositionsfonden og arbejdskapitalen af administrationen til brug for at kunne disponere og tage politiske økonomiske beslutninger på selskabets vegne. Bilag: Årsberetning og revisionsprotokollat for Sorø Boligselskab for Fremtidsvisioner og -mål Her kan drøftes Sorø Boligselskabs og Sorø Kommunes fremtidsvisioner og - mål på boligområdet.

13 Sorø Kommune Sidenr. 13 Aktuelt er der planer for etablering af almene boliger på Fakta-grunden i Sorø, og Sorø Kommune har en Vision og Planstrategi 2018 med øget bosætning som mål. Der foretages formentlig i 1. kvartal 2016 beslutning om mulighed for boligselskabet at kunne bygge på Faktagrunden og den nye udstykning Klokkergården. Konsekvensen af de fremtidige besparelser i Sorø Kommune blev drøftet. 12. Næste møde Aftale om næste møde indgås. Næste møde vil være i december måned Eventuelt Dette punkt er kun til drøftelse. Drøftelse: Boligselskabet har modtaget rapport med varmepriser på det almene boligområde. Region Sjælland er det dyreste, og Sorø Kommune blev nævnt, idet de ligger 200 % over de billigste. Det, der slår ud, er fjernvarmeprisen, som ligger på 950 kr. pr. MWh. I Slagelse Kommune hedder den 494 kr. Sorø Kommune ligger blandt de otte højeste i hele landet. Boligselskabet vil sætte den høje pris på dagsordenen og undersøge, hvorfor prisen ligger så højt i forhold til andre. Sorø Boligselskab gennemfører nu elektronisk flyttesyn (E-syn), hvor boligen måles korrekt op, og der umiddelbart ved fraflytningssynet fastsættes priser på fraflytningen. Boligselskabet forventer i den forbindelse at kunne spare % ved at kunne udbyde større håndværkerydelser.

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl. 0930 1230

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Borgmester Gert Jørgensen Referat Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen Dato: Den 1. juni 2015 Lokale: Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012 1 Deltagere Danske Funktionærers Boligselskab v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jørgen Kristian Rasmussen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Helle Jeppesen (Domea)

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011 1 Deltagere Boligselskabet ABK København v/ KAB Margrete Pump (KAB) Elly Borg (KAB) Lone Skriver (KAB) Københavns Kommune Pia Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Jannik Egelund (Teknik og Miljøforvaltningen)

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Notat Vedrørende: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. 1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2015. 2. Meddelelser fra formanden Herunder: Varmemestersituationen. Vejledning

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET HARESKOVGÅRD REPRÆSENTERET VED BOLIGKONTORET DANMARK DEN 14. NOVEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET HARESKOVGÅRD REPRÆSENTERET VED BOLIGKONTORET DANMARK DEN 14. NOVEMBER 2011 1 Deltagere Boligselskabet Hareskovgård v/ Boligkontoret Danmark Bent Gail Kalashnyk (Boligkontoret Danmark) Charlotte Heitmann (Boligkontoret Danmark) Torben Eriksen (Boligkontoret Danmark) Mogens Lund

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30 By- og Udviklingsforvaltningen Dato 14. december 2011 Sagsnr. 11/24995 Løbenr. 224729/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015 1 Deltagere: Unges Boligservice (UBS): Iben Koch, direktør Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef Københavns kommune: Jørgen Stein, chefkonsulent Pia Lund, fuldmægtig

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen.

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen. 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 023181-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 26. august 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning 2016

Bestyrelsens Årsberetning 2016 Bestyrelsens Årsberetning 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 31. MAJ 2016 Indhold Indledning side 3 Bestyrelsesarbejde side 4 Beboerdemokrati side 5 Økonomi side 6-7 Forsikringer side 7 Fraflytninger side

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6 .$W lìrþ--- z\ Boligforenin gen -' Loìland Den 19. maj 2OL6, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande, Bestyrelsesformand Niels

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Dok. nr. 340-2012-105472 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Dato: Den 19. juni 2012 Kl.: 08.30-12.30 Sted: Sorø Rådhus Deltagere: Sorø Boligselskab: Sorø Kommune: Formand

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Jeanette

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere