Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger."

Transkript

1 Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo: formand Lars Bak, næstformand Carsten Gylling, Administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Randers Kommune havde indbudt til styringsdialogmøde d. 17. november 2015 med følgende dagsorden: 1. Kort velkomst og præsentation 2. Boligorganisationens økonomi a. Regnskab 2014 i. Arbejdskapital ii. Dispositionsfond iii. Trækningsret b. Sammenlægning af Lejerbo Randers og Lejerbo Møldrup c. Forvaltningsrevision d. Diverse kommentarer fra Tilsynet omkring administration af Lejerbo Randers 3. Afdelingernes økonomi a. Regnskab 2014 i. Afvikling af resultatkonti og tilskud fra boligorganisationen b. Henlæggelser 4. Afdelinger til nærmere drøftelse a. Afdelinger med kritiske nøgletal b. Jyllandsgade, afd. 013 c. Tøjhushavevej, afd. 692 d. Dronningensgade/Prinsessegade, afd. 758 e. Løvenholmvej, afd Renovering og nybyggeri a. Status på igangværende og kommende projekter b. Brug af sociale og arbejdsklausuler i forbindelse med byggeprojekter 6. Boligsocial styringsdialog a. Orientering om etablering af Den boligsociale enhed, Randers kommune b. Nybyggeri behov for små boliger 7. Eventuelt

2 1. Kort velkomst og præsentation Forløbet er, at der efter dette årlige dialogmøde sendes redegørelse ud til kommentering hos boligorganisationen. Redegørelsen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside og almenstyringsdialog.dk, som loven tilsiger. Kommunens forventninger til dagens møde er, at det kan medvirke til at skabe en god og konstruktiv dialog, indblik og fundament for et godt samarbejde mellem tilsyn og Lejerbo. 2. Boligorganisationens økonomi a. Regnskab 2014: Årets resultat er et overskud på kr., som er overført til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes primært større renteindtægter end budgetteret. Revisionspåtegningen er uden forbehold. Der er således uomtvistelig god sikkerhed for boligorganisationens anbringelse af afdelingernes midler, og dispositionsfondens og afdelingens midler kan til enhver tid med kort varsel gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Arbejdskapitalen udgør kr., hvoraf den disponible del udgør kr., svarende til kr. pr. lejemålsenhed. Årets tilgang til arbejdskapitalen består af årets overskud samt særlige bidrag fra afdelingerne på i alt kr. Der har været en afgang på 7000 kr. i tilskud. Arbejdskapitalen er under den maksimale grænse pr. lejemålsenhed, hvorfor der kan opkræves særlige bidrag fra afdelingerne, hvilket der også bliver. Der er udarbejdet prognose for arbejdskapitalens udvikling frem til 2023, og denne viser fortsatte indbetalinger til forøgelse af arbejdskapital, hvilket tilsynet finder positivt. Dispositionsfonden er velpolstret, og udgør kr. Den er forøget siden sidste år med knap kr. Den disponible del udgør kr., svarende til kr. pr. lejemålsenhed. Den ligger dermed over maksimumgrænsen på 5480 kr. pr. lejemålsenhed, hvorfor der ikke er krav om indbetaling af særlige bidrag. Der er tilgang fra indbetaling af ydelser på indfriede lån. Afgang er tilskud på kr. til afdelingerne samt diverse på kr. Det oplyses i årsberetningen, at der er givet tilsagn om støtte til afdelinger på ca. 3,6 mio. kr. Heraf er ca. 1,7 mio. kr. budgetteret til dækning af lejetab. De tilsagn, der er givet om støtte til afdelinger, er alle budgetteret udbetalt i regnskabsåret Det forventes, at dispositionsfondens disponible del er faldet til ca. 6,7 mio. kr. ved udgangen af regnskab Trækningsretten udgør kr. Trækningsretten er ikke anvendt i regnskabsåret, men der er givet tilsagn om anvendelse af kr. til helhedsplan i afdeling Jyllandsgade. Beløbet

3 forventes anvendt i regnskabsåret Ved udgangen af 2015 forventes trækningsretten således at være faldet en lille smule som følge af tilskud til Jyllandsgade til i alt ca. 3,5 mio. kr. b. Sammenlægning af Lejerbo Randers og Lejerbo Møldrup Lejerbo Randers oplyser, at hovedbestyrelsen har været ude at besigtige alle afdelinger og boliger i Lejerbo Møldrup. Baggrunden for, at Lejerbo Møldrup ønsker en sammenlægning er, at der er stigende krav til administration, og de er en lille boligorganisation med meget svag økonomi. Generelt forventer Lejerbo Danmark flere sammenlægninger fremover. Lejerbo Aalborg var først forespurgt, om de ønskede en sammenlægning med Lejerbo Møldrup, men de takkede nej, efter det oplyste på grund af en anden igangværende sammenlægning med Lejerbo Jammerbugt. Lejerbo Randers har på repræsentantskabsmøde den 24. juni 2015 godkendt sammenlægningen med Lejerbo Møldrup ud fra den tanke, Lejerbo ikke skal give boliger væk, også selvom der er store tab forbundet med boligerne. Det er Lejerbo-ånden. Regnskabsår forventes ændret for Lejerbo Møldrup, så det kommer i overensstemmelse med Lejerbo Randers. Lejerbo Møldrup får derfor et kort regnskabsår på 8 mdr. i Landsbyggefonden behandler pt. sager om helhedsplaner for alle 3 afdelinger i Lejerbo Møldrup, og har været på besigtigelse i foråret Der er endnu intet skriftligt fra Landsbyggefonden omkring forventet tilsagn, kapitaltilførsel eller tidsplan. Tilsynet orienterede om, at tilsynet finder det mest hensigtsmæssigt at afvente sammenlægning til godkendelse fra Landsbyggefonden foreligger. Det svarer også til det oprindelige oplæg, der fremgår af Viborg Kommunes sagsfremstilling om emnet. Viborg Kommune er tilsynskommune for Lejerbo Møldrup. Lejerbo Randers oplyser, at baggrunden for at sammenlægningen er fremmet, til trods for et manglende overblik over de økonomiske konsekvenser af sammenlægningen for Lejerbo Randers er, at det er svært at opretholde et beboerdemokrati i Lejerbo Møldrup. Der blev fremlagt et notat på Lejerbo Randers repræsentantskabsmøde omkring Lejerbo Møldrup og konsekvenserne ved sammenlægningen. Tilsynet ønsker dette tilsendt. Det er sket efterfølgende. Tilsynet er blevet orienteret i fm. sammenlægningen, og er bekymrede for økonomien i det og Lejerbo Randers evne til at bære dette. Store lejetab, store problemer, negativ dispositionsfond. Tilsynet oplyser, at der ikke er et lovkrav om, at tilsynet i Randers Kommune skal godkende en sammenlægning af to boligorganisationer. Men tilsynet ser med stor bekymring på situationen, ikke mindst de økonomiske konsekvenser for Lejerbo Randers. Tilsynet er bekymret for, hvorvidt Lejerbo Randers har tilstrækkelig styrke til at bære de økonomiske udfordringer, som følger med fusionen med Lejerbo Møldrup, da Lejerbo Møldrup har massive lejetab over en længere årrække samt negativ egenkapital. Tilsynet er derfor nødsaget til at se nærmere på forholdet.

4 Aftalt at tilsynet vil sende mail til Lejerbo Randers vedrørende bekymring omkring sammenlægning med Lejerbo Møldrup. Generelt ville tilsynet gerne have været orienteret omkring sagen noget tidligere i forløbet, så der havde været mulighed for at drøfte sammenlægningen, herunder ikke mindst de økonomiske konsekvenser heraf for Lejerbo Randers. c. Forvaltningsrevision Der er fælles forvaltningsrevision for hele Lejerbo Danmark. Og konklusionen af denne er, at det går rigtig fint. Forretningsgange gælder generelt og fungerer godt. Hovedbestyrelsen i Lejerbo Danmark har besluttet nogle generelle retningslinjer om blandt andet uddannelsesplaner og egne målsætninger samt egen mindre forvaltningsrevision for de enkelte boligorganisationer. Der foreligger i dag nogle gamle udkast til dette, men der er ikke fulgt løbende op. Lejerbo Danmarks kursusafdeling kommer for at hjælpe med at starte en proces om fornyelse af disse. Det forventes færdigt inden næste regnskabsafslutning. Aftalt, at Lejerbo sender disse til tilsynet, så snart, de er udarbejdet. Derudover arbejder Lejerbo Danmarks hovedbestyrelse med forslag om velkomstmøder og vision for de enkelte afdelinger (10 års strategier) herunder forslag om åbne beboermøder, hvor problemer imødegås ved uformel snak på fx legepladser. Der er også forslag om digitale afdelingsmøder over nettet, hvor indkaldelse og forslag kan ses af alle beboere på nettet, og efterfølgende holdes et faktisk møde. Der kan herefter digitalt stemmes videre om stillede forslag i en given periode efter mødeafholdelse. Dette er dog fortsat under overvejelse, og det vil under alle omstændigheder kræve en lovændring, førend der kan indføres mere digitale afdelingsmøder. Der er bestyrelser i alle afdelinger i Lejerbo Randers på nær Søften, hvor der dog er en kontaktperson, og Vedøvej, der består af 8 boliger i et bofællesskab. Organisationsbestyrelsen deltager i alle markvandringer i afdelingerne, og træffer på den måde alle beboerdemokrater. Boligorganisationen tilbyder rentefrie lån fra organisationsbestyrelsen til afdelingerne, når de ikke selv har henlæggelser til planlagte arbejder. d. Diverse kommentarer fra Tilsynet omkring administrationen af Lejerbo Randers Skift af revisor: Der er sket et revisorskift i regnskabsåret. Det skyldes en fusion mellem KPMG og Ernst og Young. Det er de samme kontaktpersoner, Lejerbo Randers har, og der opleves således intet skifte fra boligorganisationens side. Tilsynet bemærker, at revisionsprotokollatet ikke forekommer så gennemarbejdet og grundigt som normalt. Lejerbo Randers oplyser, at de vil bringe dette videre til revisor. Som eksempel kan nævnes,

5 at det ikke fremgår under punktet kapitalerklæring, om revisor har forholdt sig til administrationen af fællesforvaltning. Aftalt at Lejerbo bringer bekymringen videre til revisor Administrationen af Lejerbo Randers: Tilsynet skal generelt opfordre til, at der strammes op på proceduren i administrationen, da tilsynet i flere tilfælde har oplevet, at der har været mangler i forbindelse med administrationen af boligorganisationen Lejerbo Randers. Det er ligeledes løbende påtalt over for administrationen Lejerbo Danmark. Som eksempler kan nævnes processen omkring køkkenudskiftning i afdeling 229-0, hvor der ikke var søgt om godkendelse af projektet hos tilsynet før gennemførelse af renoveringen. Det er ulovligt. Tilsynet har endvidere oplevet, at det er langsommeligt at få nødvendigt materiale fra Lejerbo, og at der skal rykkes for dette. Endelig er spørgeskema til regnskabet ikke udfyldt i det materiale, der er fremsendt til tilsynet. Administrationen oplyser, at det er udfyldt, hvilket også fremgår af revisors bemærkninger, og at Lejerbo tillige har uploadet dette på almenstyringsdialog.dk. Det kan dog ikke ses i det regnskab, der er hentet af tilsynet på almenstyringsdialog.dk. Der er ligeledes uoverensstemmelse mellem revisors henvisning i revisionsprotokollatet til noter i regnskabet, og noteangivelsen på det regnskab, der er uploadet på almenstyringsdialog.dk. Aftalt at administrationen fremover tillige sender regnskabsmateriale på mail, og at administrationen undersøger, hvorfor det rette materiale tilsyneladende ikke kan hentes via almenstyringsdialog.dk. Administrationen har efterfølgende via oplyst, at det er korrekt, at der er mangelfuld indberetning fra administrationens side. Tilsynet vil for fremtiden gerne have alt materiale til brug for afholdelse af styringsdialog fremsendt via almenstyringsdialog.dk, herunder også indberetning af regnskab. 3. Afdelingernes økonomi a. Regnskab 2014 Alle afdelinger har positivt årsresultat. Det skyldes dog i flere tilfælde store tilskud fra boligorganisationen (Tøjhushavevej afd. 692, Løvenholmsvej afd. 229, Dronningensgade afd. 758, samt Lene Bredahls Gade afd. 714). Overskud anvendes i flere afdelinger til afvikling af underfinansiering af forbedringsarbejder (Jyllandsgade afd. 013, Husarvej afd. 104, Løvenholmsvej afd. 229 samt Tøjhushavevej afd. 692). I de resterende afdelinger overføres overskud til konto for opsamlet resultat. Resultatkonti afvikles over 3 år i overensstemmelse med lovgivningen. Der er i regnskabsåret 4 afdelinger med akkumuleret underskud: Jyllandsgade afd. 013, Rindsvej afd. 037, Grundfør og Vitten afd. 323, Marielunds- /Niels Brocks Gade afd Afdeling 323 og afdeling

6 775 har desuden kritiske nøgletal. Lejerbo Randers oplyser, at det klare udgangspunkt er, at boligorganisationen ikke dækker afdelingernes underskud, det skal de selv afvikle. Boligorganisationen oplyser endvidere, at man for et par år siden kiggede grundigt på henlæggelsesniveauerne i afdelingerne og gav tilskud over en årrække med nedskrivning på. Støtteplanen følges helt, og der er i 2014 givet tilskud til afdelinger efter planen. I 2015 er der også givet tilskud, og det vil der også blive i 2016, som det sidste år. Samlet set går det fremad, hvilket tilsynet finder meget positivt. b. Henlæggelser I forhold til henlæggelser, er der drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger, og der henlægges i overensstemmelse hermed i alle afdelinger, med undtagelse af 3 (Grundfør og Vitten afd. 323, Lene Bredahls Gade afd. 714, Marielunds-/Niels Brocks Gade afd. 775), hvor revisor også har bemærkninger i forhold til henlæggelser. Der er i de 3 afdelinger ikke henlagt tilstrækkeligt til at dække årets udgifter til planlagt drift og vedligeholdelse, og der vil i 2015 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder, hvorfor der er budgetteret med ekstern finansiering. Lene Bredahls Gade afdeling 714 har endvidere ikke tilstrækkelige midler til at dække årets udgifter til lejetab(lejeledighed og fraflytning). Boligorganisationen oplyser, at alle afdelingerne er på vej i den rigtige retning, de er nu likvide, og de følges fortsat tæt af boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationen oplyser endvidere, at der er tale om ekstraordinær driftspåvirkning, og at langtidsbudgetterne for afdelingerne er korrigeret. Vedrørende afdelingen på Lene Bredahls Gade er der bevilget et lån til udskiftning af gulve. Der er fokus på afdelingen fra boligorganisationens side, også med hensyn til tab, og boligorganisationen vurderer, at det går fremad. Boligorganisationen oplyser, at afdelingen ikke belastes af udgifter til lejetab, da der er anvisning til boligerne. Tilsynet gør opmærksom på, at der fortsat skal være fokus på at begrænse tab. Administrationen oplyser, at de oplever, at der samlet set er meget stor fokus på henlæggelser fra boligorganisationens side, også tidligt i forløbet i forhold til Lejerbo Danmarks andre boligorganisationer. 4. Afdelinger til nærmere drøftelse a. Afdelingen med kritiske nøgletal Grundfør og Vitten, afdeling 323: Akkumuleret underskud på ca kr. Dette afvikles efter reglerne. Genopretningsplan følges fortsat planmæssigt. Afdelingen er oprindeligt en selvstændig boligorganisation, Lejerbo Hinnerup. Der plejer at være tillige at blive afholdt et dialogmøde med Favrskov Kommune vedrørende afdelingen, men det bliver der dog ikke i år.

7 Der gives i 2015 tilskud fra boligorganisationen til løsning på problematik med særskilte, individuelle oliefyr, der skal udskiftes til fjernvarme. Det forventes at koste ca kr. pr. udskiftning. Simonsens Have, afdeling 641: Afdelingen har akkumuleret overskud. Det afvikles planmæssigt. Overskuddet skyldes besparelse på renholdelse, kapitaludgifter samt ekstraordinære indtægter. Marienlundsvej/Niels Brocks Gade, afdeling 775: Kritiske nøgletal for ledige boliger og stort akkumuleret underskud på kr. Boligorganisationen oplyser, at den vedtagne genopretningsplan følges. Boligorganisationen oplyser endvidere, at der pt. alene er en ledig lejlighed i afdelingen - en 1-værelses, der er dårligt beliggende. Lejemålet er det er eneste ledige lejemål i Lejerbo Randers i øjeblikket. Der er ingen konkrete planer for specielle tiltag endnu, da der fortsat forsøges genudlejning på almindelige vilkår. Boligorganisationen har givet tilsagn om huslejetilskud, hvis det bliver nødvendigt. Det er muligvis en lejlighed, som den boligsociale enhed kan anvende. b. Jyllandsgade, afdeling 013: Der er igangsat en byggeteknisk helhedsplan for afdelingen. Skema B er godkendt af Randers byråd den 2. marts Status er ifølge boligorganisationen, at tidsplanen for renoveringen overholdes, og første opgang er klar til indflytning 1. januar. 4 lejemål er på nuværende tidspunkt udlejet til tidligere beboere i opgangen, de resterende 6 lejemål skal udlejes. De vil eventuelt blive anvendt til genhusning i forbindelse med de resterende etaper af renovering. Der kan godt opstå en kortere periode med ledighed, da der fortsat er byggeplads og heraf følgende gener, indtil den samlede renovering er færdig. Projektet forventes afsluttet i maj Når den endelige renovering er afsluttet, forventer Lejerbo ingen problemer med at udleje alle lejemålene. Huslejen er hævet i overensstemmelse med den godkendte renovering. Der foreligger tilsagn fra dispositionsfonden til afdelingen på 1.2 mio. kr. til helhedsplan og driftsstøtte. Midlerne forventes udbetalt i regnskabsåret c. Tøjhushavevej, afdeling 692: Afdelingen var med på sidste års styringsdialog, og status er, at afdelingen kom ud af 2014 med et overskud på kr., der dog skyldes tilskud fra boligorganisationen. Der drøftes fortsat sammenlægning med afdeling 775: Marienlundsgade/Niels Brocks Gade for at styrke og fremtidssikre afdelingerne. Den tredje afdeling, der har været med i drøftelserne om sammenlægning (afdeling 758, Dronningensgade/Prinsessegade) afventer indtil videre, da afdelingsbestyrelsen ikke umiddelbart ønsker at blive sammenlagt med andre afdelinger. Tidshorisont for en eventuel sammenlægning er i løbet af2016. Emnet forventes at komme på dagsordenen til afdelingsmøderne i april I forbindelse med afdelingernes stillingtagen vil der blive lagt vægt på, at de økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning er grundigt dokumenteret, hvilket tilsynet kan tilslutte sig vigtigheden af.

8 d. Dronningensgade/Prinsessegade, afdeling 758: På sidste års styringsdialog blev der tilkendegivet et ønske om at se på muligheden for at etablere betalingsparkering i området. Afdelingen ønsker eventuelt genetableret en mulighed for at betale et årsabonnement for en parkeringsplads. Tilsynet oplyser, at kommunens vejafdeling meget gerne vil medvirke i en dialog om mulighederne, men kommunen har manglet en kontaktperson i området, da der ikke er en grundejerforening. Aftalt, at Lejerbo gerne vil formidle en kontaktperson fra området via administrationen, og at tilsynet videreformidler kontakt til Grethe Helledi, leder af kommunens vejafdeling, hvorefter parterne aftaler det videre forløb. Boligorganisationen oplyser, at afdelingen har problemer med at ejendommen og belægningen synker grundet jordforholdene. Især belægningen sætter sig, hvilket har resulteret i, at denne er blevet lagt om nogle gange. Nu er der fundet en løsning, hvor det forventeligt ikke vil være nødvendigt, at belægningen lægges om efterfølgende. Der er midler til dette i boligorganisationen, der betaler for projektet. e. Løvenholmvej, afdeling 229: Afdelingen var med på sidste års styringsdialogmøde på grund af udfordringer med beboerdemokratiet og gennemførsel af renoveringsprojekter. Boligorganisationen oplyser, at der er sket en stor udskiftning i bestyrelsen i afdelingen. Der er efterfølgende kommet en bedre dialog, og problematikken med vinduer fylder ikke i afdelingen i øjeblikket. Der forventes en dialog om en eventuel kommende byggeteknisk helhedsplan med blandt andet en større renovering af klimaskærm. I årets løb er asfalt/belægning renoveret. 5. Renovering og nybyggeri a. Status på igangværende og kommende projekter Styringsrapport oplyser, at der er igangværende renoveringer på følgende afdelinger: Jyllandsgade, afdeling 013, Grundfør og Vitten, afdeling 323, Dronningensgade/Prinsessegade, afdeling 758 og Marienlundsgade/Niels Brocks Gade, afdeling 755. Vedrørende afdeling 13, Jyllandsgade er denne nærmere beskrevet ovenfor. Afdeling 323 Grundfør og Vitten, skal have omlægning til fjernvarme, se ovenfor. Afdeling 758, Dronningensgade/Prinsessegade og afdeling 755, Marienlundsgade/Niels Brocks Gade er ligeledes gennemgået nærmere ovenfor. Næste afdeling, der forventes igangsat renoveringsprojekt i, er afdeling 037, Rindsvej. Renovering er ikke stærkt tiltrængt, men der forventes gennemført en generel opfriskning af lejlighederne.

9 Afdeling 104 er aldersmæssigt den næstkommende efter afdeling 037. Afdelingen er fra 70 erne, men den er forholdsvis velholdt. Der blev for 3 år siden etableret solceller, og indtægterne herfra anvendes til tilbagebetaling af lån i boligforeningen, der blev hjemtaget til etableringen af solcellerne. Når lånet er færdigbetalt efter 10 år, falder beboernes udgift til elforbruget. Der er endvidere en udskiftning af badeværelser i gang løbende på frivillig basis. b. Brug af sociale og arbejdsklausuler i forbindelse med byggeprojekter Der er i Randers Byråd et politisk ønske om større fokus på brug af sociale- og arbejdsklausuler i forbindelse med udbud. Randers Kommune har til inspiration selv indgået aftale med Tradium om kontakt med uddannelsesinstitutionen ved nye byggeprojekter. Lejerbo Randers oplyser, at dette allerede anvendes i dag i alle projekter, der gennemføres. Vedrørende nybyggeriprojekter, afventer Lejerbo pt. svar fra kommunen på henvendelse vedrørende projektet på Niels Brocks Gade/Rosenørnsgade. Henvendelsen kom ind dagen før nærværende styringsdialogmøde, og tilsynet oplyste, at der vil foreligge et svar inden for 1 uge. Derudover har Lejerbo et muligt ønske om et nybyggeriprojekt på Toldbodgade, på den gamle Metax-grund. Det er nu afklaret, at udgifter til oprensning af forurening vil blive afholdt af statsmidler. Tilsynet oplyste om, at der forventes en mulighed for at byde ind med projektet, ved en ny prioritering af midler i foråret Dette er dog endnu ikke helt afklaret politisk i kommunen. Tilsynet opfordrer Lejerbo til at følge med i byrådets møder. Tilsynet vil give skriftlig besked til alle boligorganisationer, såfremt der bliver mulighed for at byde ind med nye projekter til kommunal prioritering. 6. Boligsocial styringsdialog a. Orientering om etablering af Den boligsociale enhed, Randers kommune Randers Kommune har valgt at etablere en boligsocial enhed særligt på baggrund af et stort antal sager vedrørende udsættelser af lejere. Enheden arbejder aktivt og udfarende på baggrund af konkrete bekymringer og restancer. Der arbejdes med kontaktflader med bl.a. boligorganisationerne. Organisationerne kan rette henvendelse, hvis der er problemer i forhold til beboere i organisationen. b. Nybyggeri behov for små boliger Et af fokusområderne for den boligsociale enhed er, at der er et større behov for små boliger med billigere husleje, end hvad der bliver etableret ved nybyggeri i dag. Bestyrelsen kunne oplyse, at de vurderer, at det ikke er realistisk at opføre nybyggeri til en månedlig leje, der kan leve op til kravene om billige boliger. Tine Bräuner Jung oplyste, at Den boligsociale enhed var opmærksom på denne problemstilling. Boligorganisationen oplyser, at de allerede nu er med i et samarbejde omkring Nordby-projektet.

10 Lejerbo vil meget gerne medvirke til at etablere boliger, der er meget billige og/eller kan deles. Men det kræver en aftale med kommunen om anvisning, da Lejerbo ikke kan påtage sig risikoen for senere lejeledighed og tab ved fraflytninger. Lejerbo indgår meget gerne i en dialog om mulighederne for etablering af nye billige boliger. Endelig informerede den boligsociale enhed om afholdelse af boligkonference 2016, forventeligt den 8. juni Der kommer en indbydelse ud senere. Boligorganisationen meget gerne må komme med indspark til emner til boligkonferencen 2016, hvis der er nogen ønsker. Boligorganisationen spurgte til, om den tidligere anvendte form med fælles dialogmøder forventes genoptaget. Tilsynet oplyste, at kommunen i dag afholder en fælles boligkonference en gang årligt med deltagelse af alle boligorganisationer og kommunalpolitikere, hvor generelle emner tages op. Det forventes ikke umiddelbart, at der afholdes yderligere fælles dialogmøder. 7. Eventuelt Der var intet under eventuelt.

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Vedrørende: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, styringsdialog 2017 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Mødedato: 06-06-2017 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Fælles - Referat Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 20-06-2018 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening: Peder

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: E.1.93 Mødedato: 23-11-2017 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef Boligorganisationen:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Redegørelse Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog 2019 Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 29-05-2019 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012 1 Deltagere Danske Funktionærers Boligselskab v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jørgen Kristian Rasmussen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Helle Jeppesen (Domea)

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2017 Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 13-06-2017 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Lejerbo Formand Inge Køster Forretningsfører Pia Hesselvig Resumé Tilstede fra Aarhus Kommune

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Hadsund

Årsberetning Lejerbo, Hadsund Årsberetning 1. januar 2012 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2012 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand Referat Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, Kundecenteret UMT Mødedato: 07-06-2019 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialog 2018 Mødested: Laksetorvet, kundecenteret UMT Mødedato: 08-10-2018 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Administrationen: Pia Hesselvig,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 4. APRIL 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 4. APRIL 2013 1 Deltagere Danske Funktionærs Boligforening Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Karsten Pedersen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.05 Mødedato: 13-10-2016 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen: Formand Knud

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse A/B Gudenå styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 18-09-2018 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 3. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10, Deltagere: Fra boligorganisationen: Bestyrelsesformand Søren Embregts Direktør

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014 Årsberetning 1. maj 2013 30. april ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2013/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side 1 Dispositionsfondens

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: Odinsgade, E.93 Mødedato: 15-11-2018 Sendes til: Domea Deltagere: Administration: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016 Årsberetning 1. oktober 2015-30. september 2016 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2015/2016 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 2 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011.

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Referat repræsentantskabsmøde den 23. august 2011 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 17 Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Deltagere: Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra styringsdialog med Domea Vojens

Referat fra styringsdialog med Domea Vojens Boligselskabet Domea Vojens Naffet 2 6100 Haderslev Haderslev Kommune Sekretariat, Udvikling og Personale Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 21332050 soli@haderslev.dk 08-05-2018 Sagsident:

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Domea Ingen Ingen Ingen Afsluttet A/B Andelsbo 1 Budgetter var ikke kostægte Der udarbejdes fra nu af og fremover kostægte budgetter Ingen Afsluttet Vorup Ingen Ingen Ingen Afsluttet Typografernes Stiftelse

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E. 1.93 Mødedato: 14-09-2017 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Kenneth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2018, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Mødested: Laksetorvet, kundecenter Udvikling, Miljø og teknik Mødedato: 13-06-2018 Sendes

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

AFDELING 21 THULEVEJ

AFDELING 21 THULEVEJ AFDELING 21 THULEVEJ Ungdomsbo er en almennyttig boligforening med det formål at opføre og administrere ejendomme. Det sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området, under

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 20. FEBRUAR 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 20. FEBRUAR 2014 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere