Notat. 2. maj Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 2. maj 2013. Referat"

Transkript

1 Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik Johansen, organisationsbestyrelsesformand i BSB Svendborg Henning Larsen, driftschef i forretningsførerselskabet Domea Maria Degn, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg Kommune (mødeleder) Camilla Schultz, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg Kommune (referent) Sagsid: 13/2303 Notat oprettet af: CAMSCH 1. Velkomst og præsentation Svendborg Kommune orienterede om styringsdialogens formål og tilrettelæggelse. Der var på mødet enighed om, at der som udgangspunkt skal afholdes ét årligt dialogmøde med boligorganisationen, som loven tilskriver. Endvidere vil parterne holde flere møder efter behov og i øvrigt kontakte hinanden som hidtil. Svendborg Kommune oplyste, at den, som meddelt på det fælles dialogmøde i september 2012, vil præsentere et første udkast til en boligstrategi på det kommende fællesmøde mellem boligorganisationerne og Svendborg Kommune, som forventes afholdt i slutningen af maj Svendborg Kommune vil blandt andet hente input til arbejdet med kommunens boligstrategi via de tilbagemeldinger, der indkommer i styringsdialogen med boligorganisationerne. Domea meddelte, at man er i gang med en større organisationsændring. Målet er, at Domea med udgangen af 2015 skal have sænket administrationsomkostningerne med gennemsnitlig tyve procent. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune orienteres, når den nye organisationsstruktur foreligger.

2 2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed BSB Svendborg består af boliger og to erhvervslejemål, fordelt på 11 afdelinger. Administrationen varetages af Domea. Boligorganisationen beskriver sig selv som en organisation, der driver en god og sund virksomhed. Organisationen ser sine væsentligste udfordringer som værende renovering af utidssvarende boliger og tab ved lejeledighed/fraflytning. Tab ved lejeledighed, der dækkes af dispositionsfonden, er betydelige i to afdelinger: 75/01 og 75/04 (Femte maj Plads/Jægermarken) og tab i forbindelse med fraflytning, der dækkes af afdelingerne selv er betydelige. Boligorganisationen oplyser om forskellige tiltag, der skal forbedre situationen, blandt andet en målrettet indsats i forhold til markedsføring af ledige lejemål, kollektiv råderet og en såvel fysisk som boligsocial helhedsplan for to af afdelingerne. Boligorganisationen anfører, at det er en svær balancegang at holde huslejeniveauet nede og stadigt have et rimeligt vedligeholdelsesniveau for kontinuerligt at sikre afdelingernes attraktivitet. Organisationen udtrykker bekymring for afdeling 75/01 (Femte maj Plads). Her er man fulgt med renoveringsbehovet, men med store huslejestigninger og tomme lejligheder til følge. Man forsøger at tænke i flere strategier for at fastholde og tiltrække nye beboere. I afdeling 75/11 (Fruerparken/Fruerlunden) har der været drøftelser angående anvendelsen af råderet. Dette har medført, at der pt. ikke er en afdelingsbestyrelse, hvorfor organisationsbestyrelsen varetager funktionen. Det forventes, at afdelingen snart vælger en ny afdelingsbestyrelse. Afdeling 75/17 (Grønnedal) beskrives som velfungerende, og den har i mange år været karakteriseret ved en meget lav fraflytningsfrekvens. Afdelingens beboere oplever dog nu en udfordring i, at busdriften er blevet væsentligt reduceret, og at lokalbutikkerne er lukket. Organisationen skønner, at dette på sigt kan få betydning for udlejningen. Vedrørende afdelingerne 75/04 og 75/02 (Jægermarken/Toftemarken) er der et tæt samarbejde mellem boligorganisationen og Svendborg Kommune om at sikre afdelingernes bæredygtighed og attraktion. Således forventes gennemført både en fysisk helhedsplan og en fælles boligsocial helhedsplan med Svendborg Andels-Boligforening. Det blev aftalt, at BSB Svendborg fremsender status til Svendborg Kommune for den kommende fysiske helhedsplan, herunder de aktuelle forhandlinger med Landsbyggefonden. Herefter afholdes et møde, med henblik på at drøfte sagen, inden den fremsendes til kommunal godkendelse. 3. Drøftelse af boligorganisationens økonomi og drift Side 2 af 5

3 Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres gældende, at kommunen fremover ønsker, at styringsrapporter for såvel boligorganisation som afdelinger skal være selvbærende og løsnings/- handlingsorienterede i forhold til de væsentligste spørgsmål. Svendborg Kommune anerkendte Domea for udvikling af egne rapporter, men opfordrede samtidig organisationen til at sikre sammenhæng mellem portalens styringsrapporteringsværktøj og egen rapportering. Materialerne skal være enslydende og bør indeholde de samme oplysninger. Organisationen arbejder efter Domeas mål, som er kr. i henlæggelser pr. lejemål. Svendborg Kommune gjorde opmærksom på, at der fra kommunens side er en forventning om, at henlæggelserne er afstemt med det faktiske vedligeholdelsesbehov, og at dette sker på baggrund af en opdateret vedligeholdelses- og fornyelsesplan. Svendborg Kommune opfordrede BSB Svendborg til at få afsluttet sagen vedrørende det henlagte beløb i Jægermarken (75/04) fra en tidligere driftsstøttesag. Boligorganisationen oplyste, at sagen var afsluttet og indgår i det aktuelle støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Det blev aftalt, at boligorganisationen fremsender et notat vedr. det afsluttede regnskab til Svendborg Kommune. BSB Svendborg oplyste, at man sammen med BSB Egebjerg og BSB Svendborg overvejer at indgå i et samarbejde om digitalt fraflytningssyn. Det blev oplyst, at Svendborg Kommune, i forbindelse med styringsdialogmødet, kritisk har gennemgået de indsendte regnskaber, som krævet i driftsbekendtgørelsen. Kommunen har ligeledes gennemgået det øvrige materiale i den dokumentationspakke, boligorganisationen har indberettet til Almenstyringsdialog.dk og har ingen kommentarer hertil, udover hvad der drøftes i styringsdialogen. 4. Drøftelse af ledelse og beboerdemokrati Delvist drøftet under punkt 2. Svendborg Kommune meddelte, at det fremover ønskes, at boligorganisationen vedlægger relevant protokollering i forbindelse med ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens dispositioner. Organisationen nævnte, at det navnlig er svært at få de yngre beboere engageret i bestyrelsesarbejdet. Det blev på mødet aftalt, at en aktiv beboerdemokratisk kultur skal søges fremmet. 5. Drøftelse af udlejning Side 3 af 5

4 Delvist drøftet under punkt 2. Der er ingen af afdelingerne, der er problemramte eller har kritiske nøgletal, som parterne ikke er i gang med at håndtere. BSB Svendborg spurgte til Svendborg Kommunes begrundelse, i forbindelse med hvad organisationen opfatter som et afslag på ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab. Svendborg Kommune oplyste, at der ikke er givet et afslag, men at kommunen har efterspurgt en uddybet ansøgning. BSB Svendborg overvejer, om man vil fremsende en ny ansøgning. Organisationen anførte, at egen målsætning om udlejning ikke er opfyldt, og at det tynder ud i den interne venteliste. For at tiltrække nye beboere arbejder man med egentlige markedsføringsstrategier såsom åbent hus arrangementer, annoncekampagner via BoligPortal.dk og egen hjemmeside mv. Svendborg Kommune anerkendte den indsats, organisationen yder for at få udlejet boligerne. Der var på mødet enighed om, at udlejningssituationen er et fokusområde, hvor opmærksomheden skal fastholdes. BSB Svendborg oplyste, at man sammen med Cama-kollegierne og Svendborg Andels-Boligforening pr. 1. januar 2013 har ansat en økonomikonsulent til at forebygge udsættelser af økonomisk trængte lejere. 6. Drøftelse af boligafdelinger Delvist drøftet under punkt 2. Boligorganisationen er udfordret, hvad angår udlejningssituationen og omfanget af tab på tilgodehavender i flere afdelinger. Boligorganisationen arbejder med konkrete planer i forhold til afhjælpning. BSB Svendborg har via styringsrapporterne indmeldt ønsker om aftaler med kommunen i forhold til afdeling 75/04 (Jægermarken), hvortil man ønsker henvist flere ressourcestærke beboere. Svendborg Kommune oplyste, at kommunen kun anviser borgere, der er opført på akutlisten, og som ikke på anden måde har kunnet skaffe en bolig. BSB Svendborg har via styringsrapporterne indmeldt ønsker om aftaler med kommunen i forhold til afdeling 75/ /17 (Magnavej og Grønnedal), hvor den kollektive trafikforsyning er blevet reduceret til gene for beboerne, der er afhængige af busdriften. Svendborg Kommune videregav på mødet en liste over relevante kontaktpersoner i Miljø og Teknik. Afdeling 75/11 (Fruerparken/Fruerlunden) har efterspurgt et øget samarbejde med Svendborg Kommune i relation til et kontaktnummer ved bekymringshenvendelser vedrørende psykisk sårbare og ældre Side 4 af 5

5 beboere. Svendborg Kommune oplyste, at der er udarbejdet en Udsatteguide, der indeholder de efterspurgte oplysninger og relevante kontaktpersoner. Svendborg Kommune udleverede et eksemplar af guiden på mødet og henviste i øvrigt til Svendborg Kommunes hjemmeside, hvor guiden løbende opdateres: Kommune/INTRA/Vejledninger/Udsatteguide/ 7. Nybyggeri og renovering Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres gældende, at man fremover løbende bør renovere, frem for at opspare eller skubbe en omfattende renovering med dertil hørende huslejestigninger foran sig. Organisationen oplyser, at man evt. kunne være interesseret i nybyggeri i Tankefuld eller på Svendborg havn. Evt. også i nybyggeri af specialiserede boliger. Svendborg Kommune oplyste, at evt. nybyggeri vil blive udbudt efter gældende regler. 8. Evt. Aftaler Det blev aftalt, at Svendborg Kommune i løbet af foråret indkalder til et fælles dialogmøde, med henblik på at drøfte kommunens første udkast til en boligstrategi. Det blev aftalt, at BSB Svendborg fremsender notat til Svendborg Kommune vedr. det afsluttede regnskab (driftsstøttesag; afdeling 75/04). Det blev aftalt, at BSB Svendborg fremsender et notat til Svendborg Kommune vedr. status for den kommende fysiske helhedsplan, herunder de aktuelle forhandlinger med Landsbyggefonden. Herefter holdes et møde mellem parterne, med henblik på at drøfte sagen, inden den sendes til kommunal godkendelse. Side 5 af 5

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015 1 Deltagere: Unges Boligservice (UBS): Iben Koch, direktør Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef Københavns kommune: Jørgen Stein, chefkonsulent Pia Lund, fuldmægtig

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere