Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold"

Transkript

1 K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k

2 S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand... 5 Kasserer... 7 Ungdoms Formand... 9 PR Ansvarlig Bane & Materiel Ansvarlig Kiosk & Spillerlisteansvarlig Sekretær Bestyrelsen 2007/ Terminsoversigt for opgaver i bestyrelsen N o v e m b e r Side 2 af 17

3 S i d e 3 a f 1 7 Målsætning Det er til enhver tid klubbens mål, at alle sportsudøvere i klubben uanset alder og køn, skal føle sig trygge og motiverede til at spille fodbold i klubben. Det vil vi gøre i fodboldafdelingen ved at: skabe de nødvendige rammer for en ånd der byder spillere, ledere og såvel trænere og forældre velkommen i klubben, således at det derved bliver attraktivt at deltage aktivt her. til stadighed udvikle spillet i overensstemmelse med spillermaterialet og derigennem opnå gode resultater. etablere og udbygge samarbejde med andre afdelinger og klubber, både indenlandsk som udenlandsk, til fælles glæde for alle i fodboldafdelingen. præsentere fodboldspillet som en attraktiv fritidsinteresse. gøre det attraktivt at være sponsor i afdelingen ved at eksponere firmanavne mest muligt. fastholde en god og stabil økonomi. KHIF-Fodbold Bestyrelsen N o v e m b e r Side 3 af 17

4 S i d e 4 a f 1 7 Organisation KHIF-Fodbold s organisation er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt et udvalg for henholdsvis kiosk og et for PR, og sidst en støtteforening til ungdomsafdelingen således: - Hjælpere - Seniormålaktier - Festudvalg senior - Vej/sponsorfodboldstævne Seniorudvalg Formand Webmaster Bogføringsfirma Kasserer & Ungdoms Formand - Regnskab og budget - Betaling af regninger - Opkrævning af kontingent - Hjælpere til kioskåbning - Kioskåbning KHIF-Cuppen - Salg af ungdomsaktier - Sommerfest arrangører - Arrangør af egne stævner - Tidtagervagt i hallen Forældregruppe m/min 4 pr. hold/årgang Kiosk & spillerliste Ansvarlig - Indkøb/prisskilte - Bemanding af kiosk - Kioskregnskab - Reservation af Station 14 Sekretær - Aviskontakt med ugens kampe m.m - Referater af bestyrelsesmøder Bane & Materiel Ansvarlig - kridtning af baner - vedligehold af mål, net m.m. - nøgleoverblik & udlevering PR-udvalg PR Ansvarlig - Firmaaktiesponsor - Trøjesponsor - Sikring af salg af seniormålaktier - Sikring af salg af ungdomsaktier Bestyrelses medlem - Hjælper den baneansvarlige med alt forfaldende Suppleant Suppleant På de efterfølgende sider er hvert enkelt bestyrelsesmedlems jobbeskrivelse og ansvarsopgaver beskrevet. N o v e m b e r Side 4 af 17

5 S i d e 5 a f 1 7 Formand Formanden for KHIF-Fodbold skal først og fremmest varetage klubbens interesser internt på alle niveauer og alle årgange i afdelingen. Derudover skal han varetage klubbens interesser eksternt overfor Hovedforeningen, andre klubber og evt. venskabsklubber i udlandet. Ovenstående skal opnås gennem planlægning, og uddelegering af opgaver til klubbens bestyrelsesmedlemmer, eller aktive medlemmer i KHIF-Fodbold. Formandens daglige opgaver består i at: Indsamle forslag til dagsordenen og indkalde til bestyrelsesmøder senest 5 dage før mødets afholdelse Sikre at der bliver skrevet referat af bestyrelsesmøderne. Se sekretærens opgaver. Synliggøre og sørge for at alle kender deres arbejdsopgaver til næste bestyrelsesmøde. Være ordstyrer ved bestyrelsesmøderne, og sørge for at møderne bliver kortest mulige Sørge for opfølgning af uddelegerede arbejdsopgaver tildelt ved forrige bestyrelsesmøde Føre det overordnede tilsyn med Kioskudvalg, Sponsorudvalget samt Ungdomsstøtteforeningen Formanden har til ansvar at: Sørge for rettidig indkaldelse til generalforsamling samt at udarbejde dagsorden til samme Aflægge formandsberetning ved generalforsamlingen Deltage i hovedforeningsmøder Aflægge formandsberetning ved do Indlevere ny bestyrelsesoversigt og mødekalender for en eventuelt nykonstitueret bestyrelse Søge Jubilæumsfonden samt Støtteforeningen indenfor tidsfrist Ansvarlig for seniorer, at: Ansættelse af trænere til: o Herresenior hold 1 o Herresenior hold 2 o Damesenior Sørge for at træneraftaler for den kommende sæson foreligger i underskrevet tilstand senest 1/10 hvert år At indhente aktivitetsplaner for den kommende sæson fra trænerne inden sæsonstart N o v e m b e r Side 5 af 17

6 S i d e 6 a f 1 7 At tilmelde ovenstående hold til diverse turneringer At aflevere årsbudget til Kassereren for Senior, Old Boys og Veteraner At sørge for at træneren afleverer opdaterede spillerlister til den formanden/den spillelisteansvarlige Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 6 af 17

7 S i d e 7 a f 1 7 Kasserer Kassereren har følgende opgaver: Føre regnskabet efter lovgivningens krav til regnskabsførelse, herunder momsregnskab, ved anvendelse af eksternt bogføringsfirma. Overholde følgende faste terminer: På hvert andet bestyrelsesmøde udleveres drifts- og statusopgørelse. 01. marts, indberette oplysninger om medlemstal til DIF. 30. september, afdelingens regnskab afsluttes. 15. oktober, regnskab med budgetsammenligning indsendes til FU. 15. oktober, medlemslister afleveres til hovedkassereren. 22. oktober, regnskabsgennemgang i FU. 1. november, kursuskvitteringer indleveres til hovedkassereren. Sørge for indsamling af: Ungdoms- og seniorafdelingernes forslag til eget budget, senest d. 20. august. Ajourførte spillerlister (via den spillerlisteansvarlige) hvert kvartal inden den 10. februar, 10. maj, 10. august og 10. november fra trænerne. Sørge for at der tilgår alle ledere/trænere i klubben direkte information om: Restancelister hvert kvartal udleveres tillige med registrerede spillere på holdende hvert kvartal den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Eksklusion/udmeldelse af spillere på holdene Opkrævningsterminer og betalingsfrister, samt rykkerprocedurer: Kassereren skal underrettes af den spillerlisteansvarlige, om nye spillere og spillere som er stoppet iflg. trænerne. Det er kassereren som ajourfører medlemskartoteket i Kluboffice og opkræver kontingent. Udsendelse af kontingentopkrævning senest den 20. februar for hele afdelingen med betalingsfrist inden den 1. marts, samt kvartalsvis ved nye indmeldelser hver 20. maj. Rykkerprocedure igangsættes 8 dage efter forfald. D.v.s. den 8. marts ved den helårlige opkrævning. o o Rykker 1 er med gebyr på 25,00 kr. med 8 dages betalingsfrist Rykker 2 igangsættes yderligere 8 dage herefter med gebyr på 50,00 kr. med 8 dages betalingsfrist og indeholder et brev med trussel om eksklusion. Således vil Eksklusion kunne ske umiddelbart efter den 24. marts og inden den 1. april N o v e m b e r Side 7 af 17

8 S i d e 8 a f 1 7 Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 8 af 17

9 S i d e 9 a f 1 7 Ungdoms Formand Ungdomsformanden har til opgave at varetage interesser der vedr. ungdommen i KHIF Fodbold. Ungdomsformanden har følgende ansvarsområder: I forhold til træning: Sammen med formanden at ansætte trænere til holdene Indkalde og afholde trænermøder ( 6-8 x årligt) Administrere det fastlagte budget for holdene (2.500 til hvert hold udover standard tilmeldinger i SBU/DGI) Sørge for at træneraftaler foreligger i underskrevet tilstand senest 1/9 hvert år Føre tilsyn om træneraftaler overholdes og om træningen foregår i overensstemmelse med klubbens holdning Sørge for materialer til ungdomshold ( bolde, veste, kamptøj, drikkedunke etc.) Sikre at trænerne kvartårlig ajourfører spillerlister til brug for kontingentopkrævning af kassereren Koordinere trænings tider for ungdom. Aflevere årsbudget til kassereren I forhold til arrangementer: Sociale arrangementer for ungdomsspillere/forældre ( fodboldfestival, sommerfest, afslutning, juleafslutning) Sportslige arrangementer for ungdomsspillere ( F.eks. stævner, træningslejr, klubture etc.) I forhold til turneringer: Sørge for tilmelding til DGI samt SBU turnering ( sommer og vinter ) Sørge for koordinering af hjemmebanekamp Kontakter: Ungdomsformanden er primær kontaktperson til DGI & SBU Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 9 af 17

10 S i d e 1 0 a f 1 7 PR Formand Hovedansvarlig for: Indgåelse af holdsponsorkontrakter Indgåelse af aftaler om firma-aktier Salg af seniormålaktier og ungdomsaktier Indgåelse af sponsoraftale om præmier til målaktier Opgaver: Sammensætning af sponsorudvalg Sikre afholdelse af møder i sponsorudvalg Sikre opfyldelse af budgetmål (firmaaktier, holdsponsorer og målaktier) Vedligeholdelse af website sammen med webmaster Sikre fornøden orientering til sponsorerne igennem sæsonen Sikre optimal eksponering af sponsorerne Sikre indlæg til lokalavisen & hjemmeside Sørge for at der bliver videreformidlet indlæg til diverse aviser. Aflevere årsbudget til Kassereren Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 10 af 17

11 S i d e 1 1 a f 1 7 Bane & Materiel Ansvarlig Bane Formandens daglige opgaver består i at føre tilsyn med banerne ved Station 14. Udover det er han bindeleddet mellem kommunens ansvarlige græsslåningsfolk og KHIF-Fodbold. Al kommunikation til kommunen, skal gå gennem Bane Formanden. Udover dette, er han ansvarlig for følgende: Kridtning af baner (bestilling af kridt sker på Lejre Kommunes materielgård i Hvalsø) Tilsyn og opdatering af nøgleliste for Station 14 Ansvarlig for afholdelsen af Arbejdslørdag Kontaktperson mellem klubhusudvalget og KHIF-Fodbold s bestyrelse Aflevering af årsbudget til Kassereren Vedligeholdelsen af: o o o o o Net og mål Baner Kridtmaskine Omklædningsrum Klubhus Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 11 af 17

12 S i d e 1 2 a f 1 7 Kiosk & spillerliste Ansvarlig Den kioskansvarlige har til opgave at varetage interesser der vedr. kiosken på Station 14. Den kioskansvarlige har følgende ansvarsområder: Bindeled mellem bestyrelsen og kioskudvalget/forældregruppen Ansvarlig for indkøb og salg af varer Ansvarlig for bemanding af kiosken, både på kampdage, træningsaftner og udefra kommende arrangementer, som f.eks. KHIF-cupperne og Plastikmand Lave kasseregnskab for kiosken og sikre indsætning af kontanter i banken. Aflevering af årsbudget til Kassereren Løbende ajourføring/registrering i Fødevarestyrelsens egen kontrolmappe Opdatering af kioskens arbejdsmanual Løbende ajourføring/registrering af Booking Kalender Rengøring i selve kiosken Den spillerlisteansvarlige sørger for at få: Ajourførte spillerlister (via den spillerlisteansvarlige) hvert kvartal inden den 10. februar, 10. maj, 10. august og 10. november fra trænerne. Kassereren skal underrettes om nye spillere og spillere som er stoppet iflg. trænerne. Det er kassereren som ajourfører medlemskartoteket i Kluboffice2 og opkræver kontingent. Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 12 af 17

13 S i d e 1 3 a f 1 7 Sekretær Sekretæren hjælper til med forskellige forefaldende opgaver, og bistår i øvrigt med: Tage referat ved møder Sørge for at der bliver skrevet referat af bestyrelsesmøderne, og at disse sendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest 14 dg. efter mødets afholdelse Foretage administrative opgaver Udsende dagsorden I samarbejde med PR-ansvarlig, at indsætte annoncer i Lokalavisen m.m. herunder ugens kampe. Aflevering af ny bestyrelsesliste og møde & aktivitetsliste til hovedbestyrelsens sekretær/formand, senest 15. december Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 13 af 17

14 S i d e 1 4 a f 1 7 Bestyrelsen 2008/2009 Formand Morten Vogt Valmuevej Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Kasserer & Ungdomsformand Niels Behr Granbakken 3, Lyndby Strand 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Sponsoransvarlig Jesper Saksun Bygaden Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Baneformand Jakob Møller Granbakken 2, Lyndby Strand 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Kioskansvarlig Pernille Gylstorff Kornblomsvej Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen Gærdet 6, Gershøj 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Suppleant Ulla Röttger Skovmarken Kirke Såby TLF Mobil: Suppleant Vacant Sekretær Cecilia Rimmer Hyllingeparken 15A 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Opdateret 30/11-08 N o v e m b e r Side 14 af 17

15 S i d e 1 5 a f 1 7 Terminsoversigt for opgaver i bestyrelsen. Dato Hvem Opgave Januar 15 Formand Indhentning af aktivitetskalender for Senior (herrer og damer) 15 Ungdomsformand Indhentning af aktivitetskalender for ungdom (alle årg.) 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne Februar 1 PR-Ansvarlig Alle sponsoraftaler skal være forhandlet på plads for ny sæson 1 Formand Sidste frist for eventuel gebyrfri framelding af Serie 6, Oldboys 2 og Dameserie 3 som er automatisk overført fra sidste sæson skal være SBU s administration i hænde. 1 Ungdomsformand Tilmelding alle hold i ungdom til DGI/SBU turneringer udendørs 1 Formand Tilmelding alle hold i senior til DGI/SBU turneringer udendørs 20 Kasserer Kontingent til ALLE udsendes 28 PR-Ansvarlig Afholdelse af PR-møde for sponsorer Marts 1 Kasserer Betalingsfrist kontingent 1 Formanden Ansøgning til Jubilæumsfonden. 1 Bane & Materiel Ansvarlig Plan for arbejdslørdag udarbejdet. 1 PR-Ansvarlig Seniormålaktier og Ungdomsaktier skal være klar til salg 10 PR-Ansvarlig Firmaskilte skal være forhandlet på plads for ny sæson 15 Ungdomsformand Plan for Fodboldfestival udarbejdet. 15 PR-Ansvarlig Opfølgning på salg af målaktier Senior April 1 Kasserer Kontingent ungdom udsendes 1 Kasserer Opkrævning af 1. del af persontilskuddet fra Hovedforeningen. 15 PR-Ansvarlig Opfølgning på salg af Seniormålaktier og Ungdomsaktier 30 Ungdomsformand Plan for sommerfest udarbejdet. Maj 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne Juni 01 Kioskansvarlig 15 Ungdomsformand Plan for sommerfest udarbejdet. N o v e m b e r Side 15 af 17

16 S i d e 1 6 a f 1 7 Dato Hvem Opgave August 1 PR-Ansvarlig Aflevering af budget til Kasserer 1 Formand Aflevering af budget til Kasserer 1 Ungdomsformand Aflevering af budget til Kasserer 1 Kioskansvarlige Aflevering af budget til Kasserer 1 Bane & Materiel Ansvarlig Aflevering af budget til Kasserer 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne September 1 Formanden Ansøgning til Jubilæumsfonden. 1 Senior-Formand Trænerkontrakter for den kommende sæson underskrevet og klar 1 Ungdomsformand Trænerkontrakter for den kommende sæson underskrevet og klar 15 Ungdomsformand Tilmelding alle hold i ungdom til DGI/SBU turneringer indendørs 15 Seniorformand Tilmelding alle hold i senior til DGI/SBU turneringer indendørs 15 Formanden Ønsker til det kommunale budget afleveres til FU. 15 PR-Formand Uddeling af årets fighterpris for Herre Senior Ungd.-/Seniorfmd. Plan for afslutning udendørs udarbejdet. 30 Kasserer Regnskab afsluttes Oktober 15 Kasserer Indlevering af afsluttet regnskab til sekretæren i FU. 15 Kasserer Medlemsliste afleveres til hovedkassereren (medlemmer u. 25 år). 15 Senior-Formand Uddeling af fighter pris til HS1. 22 Kasserer Regnskabsgennemgang i FU. 30 PR-Formand Indkaldelse til Generalforsamling i div. Aviser. 30 Pr-formand November Indkaldelse til samtlige trænere/holdledere til optælling af trøjer samt behov for næste år 1 Kasserer Seneste indlevering af kursuskvitteringer. 15 Pr-formand Bestilling af trøjer, bukser, strømper, træningsdragter og bolde til næste sæson 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne 20 Formand Afholdelse af Generalforsamling. 20 Kasserer Gennemgang af regnskab til Generalforsamling. N o v e m b e r Side 16 af 17

17 S i d e 1 7 a f 1 7 Dato Hvem Opgave November 20 Ungd.-/Seniorfmd. Plan for julefest udarbejdet. 20 Pr-formand December 1 PR-Formand Udsendelse af julekort 15 Ungdomsformand Indkaldelse til 1. sponsormøde (ny sæson sponsoraftaler, firmaskilte, målaktier m.m). Sidste frist for eventuel gebyrfri framelding af ungdomshold som automatisk er overført fra sidste sæson skal være SBU s administration i hænde. 15 Sekretæren Ny bestyrelsesliste afleveres til sekretæren i FU. 15 Sekretæren Ny aktivitetskalender afleveres til sekretæren i FU. N o v e m b e r Side 17 af 17

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom,

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere