V I P P E R Ø D B O L D K L U B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V I P P E R Ø D B O L D K L U B"

Transkript

1 FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning Generalforsamling Bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Kontingent Herreseniorudvalg Målsætning Herreseniorudvalgets ansvarsområde Medlemsregistrering Ansættelse af trænere/holdledere Træningstider (vinter og sommer) Holdtilmelding (indendørs og udendørs), samt flytning af kampe Praktik Tøj/vaskeordning Dameseniorudvalg Målsætning Dameseniorudvalgets ansvarsområde Medlemsregistrering Ansættelse af trænere/holdledere Træningstider (vinter og sommer) Holdtilmelding (indendørs og udendørs), samt flytning af kampe Praktik Tøj/vaskeordning Old Girls, Old Boys og Veteraner Ungdomsudvalg Målsætning Arbejdsbeskrivelse Praktik Medlemsregistrering Side 2 af 14

3 6.6 Træningstider (vinter og sommer) Dommerpåsætning Tilskud Introduktion trænere og holdledere Tøj/vaskeordning Ansvarsområder Ad hoc udvalg Sekretær Materialeforvalter PR og sponsorudvalg Målsætning Arbejdsbeskrivelse Praktik Hjemmeside Trænere / holdledere Seniortrænere Arbejdsopgaver Ungdomstrænere Arbejdsopgaver Ungtrænere Arbejdsopgaver Side 3 af 14

4 Indledning Denne plan er tænkt som et værktøj i det daglige foreningsarbejde i Vipperød Boldklub. Det er hensigten, at alle væsentlige strukturer, beslutningsveje, udvalg og arbejdsgrupper er beskrevet og forklaret på en sådan måde, at der ikke hersker tvivl om hvad, hvem og hvor beslutninger træffes, der vedrører Vipperød Boldklub. Målsætning Vipperød Boldklub vil være en to-strenget breddeklub. Det indebærer, at vi vil kunne tilbyde såvel pige- som drengefodbold for ungdomshold samt dame- og herrefodbold for voksne i forskellige aldersgrupper. At vi er breddeklub betyder, at vi prioriterer bredden frem for eliten. Vi vægter det sociale element højt, og god opførsel og fair play er en naturlig del af vores klub. Vi tilstræber at kunne tilbyde ungdomshold i alle årgange, og vi vil så vidt muligt efterleve DBU Sjællands Holdninger og handlinger. Klubbens fundament bygger dels på forældreopbakning, dels på frivillighed blandt klubbens medlemmer. Alle arrangementer baseres på denne frivillighed gennem velfungerende udvalg. Vi vil være synlige i vores nærområde og på denne måde tiltrække nye medlemmmer, frivillige og sponsorer. Vi tilstræber positiv drift af klubben og en formue, der gør os økonomisk fleksible. Vi vil i samarbejde med Holbæk Kommune tilstræbe at tilbyde vores medlemmer gode vilkår. Vi vil være kendt som en klub, der gennem frivillighed og efter princippet noget for noget gør sig positivt bemærket i kommunen. Det skal være sjovt at spille her 1. Generalforsamling Generalforsamlingen udgøres af de medlemmer i Vipperød Boldklub, der er berettiget til at stemme. Dvs. de medlemmer, som er indmeldt i foreningen, og ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender bestyrelsen samt den primære sammensætning af denne. Dvs. formand, kasserer, 5 menige medlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder de faste punkter der altid skal være på dagsordenen. Derudover godkender eller forkaster generalforsamlingen foreningens regnskaber og budgetter, herunder kontingent for det kommende år. Det er bestyrelsens pligt at indkalde til generalforsamlingen samt udarbejde dagsorden, regnskab, forslag til budget for det kommende år samt øvrigt materiale, der måtte være behov for at fremlægge på generalforsamlingen. Side 4 af 14

5 2. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med udgangspunkt i emner opstillet af bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Alle medlemmer kan stille op til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen udstikker klubbens overordnede målsætninger. Det er bestyrelsens ansvar at varetage alle foreningens daglige opgaver. Dette gøres rent praktisk ved, at hvert medlem af bestyrelsen har forskellige ansvarsområder, som de primært varetager. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov (der tilstræbes 6 møder årligt). 2.1 Formand Formanden vælges af generalforsamlingen (lige år) for en periode på 2 år. Formandens opgaver og ansvarsområder er følgende: Sørge for at foreningens love overholdes - også i beslutningsprocesser Er ansvarlig for rettidig indkaldelse af generalforsamling I samarbejde med sekretæren at sikre udformning af dagsordener til bestyrelsesmøder Være bindeled mellem klubbens afdelinger Sammen med kassereren være klubbens ansigt i forhold til de forskellige forvaltninger i kommunen Deltager efter behov i diverse stående udvalg Er via sekretæren ansvarlig for, at der er orden i klubbens papirer - dagsordener, referater samt korrespondancer mv. Overordnet ansvarlig for kassererfunktionen Have overblik over hvad der rører sig i klubben Følge op på beslutninger taget på bestyrelsesmøder - også selv om de er uddelegeret Født medlem af PR og sponsorudvalget 2.2. Næstformand Næstformanden udpeges af bestyrelsen efter generalforsamlingen for en 2-årig periode. Næstformandens opgaver og ansvarsområder er følgende: Substitut ved formandens fravær Ansvarlig for klubbens Årshjul Står for vedligeholdelse af klubbens foreningsplan Understøtter kassereren med udsendelse af kontingent 2.3. Kasserer Kassereren vælges af generalforsamlingen (ulige år) for en 2-årig periode. Kassererens opgaver og ansvarsområder er følgende: Udarbejde årsregnskab samt budget (fordelt på ungdom og seniorafdelinger) for det kommende år. Budgettet udarbejdes i samarbejde med bestyrelse Sammen med formanden være klubbens ansigt i forhold til de forskellige forvaltninger i kommunen Sørge for løbende økonomirapportering og udarbejdelse af årsregnskaber både til klubbens medlemmer og til kommunen Fremlægge et revisorpåtegnet regnskab samt budget til godkendelse på general- Side 5 af 14

6 forsamlingen Har ansvaret for udsendelse af kontingentopkrævninger og løbende vedligeholdelse af medlemsregister Har ansvaret for korrekt behandling af klubbens likvide midler samt den løbende bogføring og betaling af regninger Er født medlem af PR og sponsorudvalg Kontingent Kassereren varetager indmeldelser/udmeldelser af medlemmer, vedligeholdelse af medlemsregister og udsendelse af kontingentopkrævninger. Eventuelle restancer inddrives af kassereren. Kontingentstørrelsen fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Aktive ungdomstrænere/holdledere (spillende) skal betale fuldt kontingent, øvrige ungdomstrænere/ holdledere registreres som passive medlemmer, dog uden at betale kontingent. For at etablere et hold i Vipperød Boldklub, skal der foreligge en spillerliste med mindst 12 betalende medlemmer for 11 mands hold og mindst 8 betalende medlemmer for 7 mands hold. 3. Herreseniorudvalg Består af herreseniorformanden, som er konstitueret af den siddende bestyrelse, og min. 3 øvrige medlemmer fra herreseniorafdelingen. Mødefrekvens i udvalget: Efter behov. 3.1 Målsætning At udvikle og integrere så mange spillere som muligt der skal være plads til alle. Vi vil skabe både sjove og ambitiøse rammer, som giver spillerne lyst til både at træne og spille kampe. Vi spiller for at vinde, men det skal ske i et sjovt og socialt miljø. 3.2 Herreseniorudvalgets ansvarsområde Kontakt til træner-/lederteamet og afdelingens spillere Kontakt til bestyrelsen og de øvrige afdelinger og udvalg Bindeled mellem bestyrelse og herreseniorafdelingen, herunder orientere bestyrelsen om hvad der rør sig i afdelingen Overblik over afdelingen Arbejde for en sportslig og social afdeling der udvikler sig fornuftigt i begge retninger/ henseender Sørge for at trænerkontrakter overholdes Deltage i indledende samtaler med træneremner og herefter indstille emner til videre samtale med bestyrelsen Eventuelt sørge for holdleder/-e Udvalgsmøder med bl.a. trænere/ledere, spillere m.fl. Herunder følgende konkrete opgaver: a. I samarbejde med træneren stå for opstartsmøder i november/december b. I samarbejde med træneren stå for opstartsdag i januar/februar (også evt. annoncering) c. I samarbejde med træneren planlægge eventuel træningslejr Side 6 af 14

7 d. Sørge for at manglende materiel skaffes via materialeforvalteren e. I samarbejde med træneren sende diverse informationer ud samt udarbejde materiale til opstartsmøder m.m. f. Sikre holdtilmelding til DBU SJÆLLAND g. Koordinering af træningstider, træningskampe og kamptider for seniorholdene (i samarbejde med ungdomsudvalg, dameseniorudvalg og hallen) h. Medvirke til ajourførte medlemslister 3.3 Medlemsregistrering I samarbejde med træneren sørge for at kassereren løbende får besked om medlemsregistrering og følge op på kontingentbetaling og eventuel afdragsordning indgået af kassereren med enkelte spillere. Rykkerprocedure og eventuelt spærring af spillere sker efter beslutning fra klubbens kasserer. 3.4 Ansættelse af trænere/holdledere Komme med emner til træner / holdledere. Dette SKAL så vidt muligt være handlet på plads i inden den sidste kamp i forår/efterår afhængig af kontraktudløb. Udvalget indstiller emner til bestyrelsen, der foretager forhandlingen med lønnede trænere, og udfærdiger et skriftligt aftalegrundlag. 3.5 Træningstider (vinter og sommer) I samarbejde med træneren indgive ønsker om træningstider. Al træning ved hallen og tidspunkt herfor koordineres af halinspektøren. Træning i Tuse og Holbæk koordineres af bestyrelsen. 3.6 Holdtilmelding (indendørs og udendørs), samt flytning af kampe I samarbejde med træneren sørge for at der sker tilmelding af hold. Ved flytning af kampe tager udvalget eller træneren selv kontakt til DBU SJÆLLAND, og laver en aftale. Efter godkendelse i DBU SJÆLLAND får formanden for udvalget og træneren en bekræftelse retur fra den DBU SJÆLLAND ansvarlige. 3.7 Praktik Introduktion trænere og holdledere: Trænere og holdlederne skal sættes ordentligt ind i det praktiske. Det forventes at udvalget blandt andet: tydeliggør forventninger til holdledere fremviser boldskabe, baneplan, giver nøgler etc. (sammen med halinspektøren) forklarer praktikken omkring materialer til lægetaske, bolde etc. (kan afhentes hos materialeforvalteren mod kvittering) 3.8 Tøj/vaskeordning Omkostninger til vask af spilletøj betales af de enkelte hold. Holdene finder selv vaskekone (M/K). Side 7 af 14

8 4. Dameseniorudvalg Består af dameseniorformanden, som er konstitueret af den siddende bestyrelse, og minimum 3 øvrige medlemmer fra dameseniorafdelingen.. Mødefrekvens i udvalget: Efter behov. 4.1 Målsætning At udvikle og integrere så mange spillere som muligt der skal være plads til alle. Vi vil skabe både sjove og ambitiøse rammer, som giver spillerne lyst til både at træne og spille kampe. Vi spiller for at vinde, men det skal ske i et sjovt og socialt miljø. 4.2 Dameseniorudvalgets ansvarsområde Kontakt til træner-/lederteamet og afdelingens spillere Kontakt til bestyrelsen og de øvrige afdelinger og udvalg Bindeled mellem bestyrelse og dameseniorafdelingen, herunder orientere bestyrelsen om hvad der rør sig i afdelingen Overblik over afdelingen Arbejde for en sportslig og social afdeling der udvikler sig fornuftigt i begge retninger/henseender Sørge for at trænerkontrakter overholdes Deltage i indledende samtaler med træneremner og herefter indstille emner til videre samtale med bestyrelsen Eventuelt sørge for holdleder/-e Udvalgsmøder med bl.a. trænere/ledere, spillere m.fl. Herunder følgende konkrete opgaver: i. I samarbejde med træneren stå for opstartsmøder i november/december j. I samarbejde med træneren stå for opstartsdag i januar/februar (også evt. annoncering) k. I samarbejde med træneren planlægge eventuel træningslejr l. Sørge for at manglende materiel skaffes via materialeforvalteren m. I samarbejde med træneren sende diverse informationer ud samt udarbejde materiale til opstartsmøder m.m. n. Sikre holdtilmelding til DBU SJÆLLAND o. Koordinering af træningstider, træningskampe og kamptider for seniorholdene (i samarbejde med ungdomsudvalg, herreseniorudvalg og hallen) p. Medvirke til ajourførte medlemslister 4.3 Medlemsregistrering I samarbejde med træneren sørge for at kassereren løbende får besked om medlemsregistrering og følge op på kontingentbetaling og eventuel afdragsordning indgået af kassereren med enkelte spillere. Rykkerprocedure og eventuelt spærring af spillere sker efter beslutning fra klubbens kasserer. 4.4 Ansættelse af trænere/holdledere Komme med emner til træner / holdledere. Dette SKAL så vidt muligt være handlet på plads i Side 8 af 14

9 de enkelte udvalg inden den sidste kamp i forår/efterår afhængig af kontraktudløb. Udvalget indstiller emner til bestyrelsen, der foretager forhandlingen med lønnede trænere, og udfærdiger et skriftligt aftalegrundlag. 4.5 Træningstider (vinter og sommer) I samarbejde med træneren indgive ønsker om træningstider. Al træning ved hallen og tidspunkt herfor koordineres af halinspektøren. Træning i Tuse og Holbæk koordineres af bestyrelsen. 4.6 Holdtilmelding (indendørs og udendørs), samt flytning af kampe I samarbejde med træneren sørger for at der sker tilmelding af hold. Ved flytning af kampe tager udvalget eller træneren selv kontakt til DBU SJÆLLAND, og laver en aftale. Efter godkendelse i DBU SJÆLLAND får formanden for udvalget og træneren en bekræftelse retur fra den DBU SJÆLLAND ansvarlige. 4.7 Praktik Introduktion trænere og holdledere: Trænere og holdlederne skal sættes ordentligt ind i det praktiske. Det forventes at udvalget blandt andet: tydeliggør forventninger til holdledere fremviser boldskabe, baneplan, giver nøgler etc. (sammen med halinspektøren) forklarer praktikken omkring materialer til lægetaske, bolde etc. (kan afhentes hos materialeforvalteren mod kvittering) 4.8 Tøj/vaskeordning Omkostninger til vask af spilletøj betales af de enkelte hold. Holdene finder selv vaskekone (M/K). 5. Old Girls, Old Boys og Veteraner Bestyrelsen udpeger en kontaktperson for hhv. Old Girls og Old Boys/Veteraner. Side 9 af 14

10 6. Ungdomsudvalg Består af ungdomsformanden, som er konstitueret af den siddende bestyrelse, og udvalget suppleres med andre fra ungdomsafdelingen (minimum 3 medlemmer). Under ungdomsudvalget hører alle ungdomshold fra de yngste til og med ynglinge såvel piger som drenge. Mødefrekvens i udvalget: Efter behov. Ungdomstrænermøde: Der afholdes individuelle møder med trænerne/ledere for de enkelte hold efter behov. På mødet skal gives bl.a. orientering til trænerne om de ting, der sker i klubben. 6.1 Målsætning Udvalget kommer med oplæg til målsætning som forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 6.2 Arbejdsbeskrivelse Komme med oplæg til bestyrelsen omkring målsætning, strategi og vision for ungdomsafdelingen i dialog med ungdomstrænerne i afdelingen. Oplægget præsenteres for bestyrelsen. Bestyrelsen reviderer mål, sætter budgetter op, laver en handlingsplan og sætter en realistisk tidshorisont. 6.3 Praktik VB følger DBU SJÆLLAND s røde tråd. 6.4 Medlemsregistrering Trænerne for de enkelte hold skal sørge for at kassereren får besked om medlemsregistrering samt følge op på eventuelle kontingentrestancer indgået med kassereren. Rykkerprocedure og eventuelt spærring af spillere sker via træneren for det enkelte ungdomshold med kontakt til klubbens kasserer. 6.5 Ansættelse af trænere/holdledere Ungdomsudvalget skal komme med emner til træner / holdledere. Eventuelle trænere, der skal aflønnes efter anden aflønning end den vedtagne aflønning for klubbens ungdomstrænere, skal indstilles til bestyrelsen. 6.6 Træningstider (vinter og sommer) Indgive ønsker om træningstider. Al træning ved hallen og tidspunkt koordineres med halinspektøren. 6.7 Holdtilmelding (indendørs og udendørs), samt flytning af kampe Sørge for at der sker tilmelding af hold (DBU Sjælland, DGI-amt etc.). Ved flytning af kampe tager træneren selv kontakt til DBU Sjælland/DGI, og laver en aftale. Efter godkendelse i DBU Sjælland/DGI får de ansvarlige kontaktpersoner en bekræftelse retur som videresendes til trænerne. 6.8 Dommerpåsætning Ungdomsudvalget/trænerne forsøger selv at besætte kampene i ungdomsrækkerne med dommere. Sort dommer aftales med ungdomsudvalg. Side 10 af 14

11 6.9 Tilskud I forbindelse med afholdelse af træningslejr, rejser etc. sender den enkelte træner en ansøgning til ungdomsudvalget, der behandler ansøgningen. Ungdomsudvalget indstiller herefter tilskud til bestyrelsen Introduktion trænere og holdledere Trænere og holdlederne skal sættes ordentligt ind i det praktiske. Det forventes at udvalget blandt andet: tydeliggør forventninger til holdledere og trænere fremviser boldskabe, baneplan, giver nøgler etc. (sammen med halinspektøren) forklarer praktikken omkring materialer til lægetaske, bolde etc. (kan afhentes hos materialeforvalteren) Det er besluttet, at hvert ungdomshold skal have mulighed for at få en lægetaske med indhold Tøj/vaskeordning Omkostninger til vask - jf. ovennævnte under punktet "aflønning". Holdene finder selv vaskekone (M/K) Ansvarsområder Ungdomsudvalget skal efter bedste evne i samarbejde med ungdomstrænere, ungdomsspillere og forældre sikre: at ungdomsspillerne bliver inddelt i passende hold at der til hvert hold er tilknyttet kvalificeret træner evt. hjælpetræner, ungtrænere, holdleder og lignende at trænerne løbende bliver tilbudt passende kurser og uddannelsestilbud at der bliver udbudt dommerkurser for interesserede voksne forældre og voksne spillere i VB at holdene bliver tilmeldt diverse stævner og turneringer at holdene får tildelt passende træningstider og træningsbaner at holdene og de enkelte ungdomsspillere trives, arbejde for et positivt samarbejde og sammenhold internt i VB, og at forældrekontakten/opbakningen fremmes. Ungdomsudvalget har følgende specifikke arbejdsopgaver: Timefordeling i hallen/arenaen indendørs Skal sikre eller træffe aftaler, således at VB.'s forpligtigelser i forbindelse med halleder / turneringsvagt DGI indendørs bliver overholdt (De hold der tilmelder sig i DGI, er selv turneringsansvarlige og skal selv sørge for disse vagter) Ansættelse og afskedigelse af ungdomstrænere - sådanne dispositioner skal dog altid forinden godkendes af formanden for VB Ungdomsstævner mv. Alle beslutninger som træffes på møder i ungdomsudvalget træffes i enighed. Formanden for Ungdomsudvalget kan undtagelsesvis træffe beslutninger på vegne af ungdomsudvalget, hvis sagen er af meget stor vigtighed, eller hvis der er praktiske vanskeligheder ved at indkalde til møde. Side 11 af 14

12 Formanden er i så fald forpligtiget til at give en fyldestgørende orientering om sagen hurtigst muligt. Sager, hvor der skulle være uenighed, i ungdomsudvalget, afgøres i bestyrelsen. 7. Ad hoc udvalg Bestyrelsen nedsætter efter behov ad hoc udvalg i forbindelse med særlige arrangementer i klubben. Alle udvalg skal arbejde efter Vipperød Boldklubs værdier og målsætninger. 8. Sekretær Sekretæren har følgende arbejdsopgaver: I samarbejde med formanden udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøder, herunder sørge for at indhente punkter til dagsordenen fra bestyrelsesmedlemmerne. Uarbejdereferat fra bestyrelsesmøder og udsendedette senest 14 dage efter mødet Sørge for at der er orden i klubbens papirer - dagsordener, referater samt korrespondancer mv. som ligger i kluboffice. 9. Materialeforvalter Skal inddrages i forhandlingen omkring, hvor vi gør vores indkøb, og foretager indkøb i praksis. Uddelegering af ansvar fra bestyrelsen Arbejdsopgaver: Har bufferlager liggende af indhold til lægetaske, spande, overtrækstrøjer etc. Styrer økonomien sammen med kassereren ud fra et fastlagt budget. 10. PR og sponsorudvalg PR og sponser udvalg omfatter Formanden og kassereren. Eventuelle andre medlemmer af udvalget skal godkendes af bestyrelsen. Mødefrekvens i udvalget: Efter behov Målsætning Udvalget kommer med oplæg til målsætning for udvalget til bestyrelsen endelige godkendelse Arbejdsbeskrivelse Skaffe gode solide sponsorer til klubben og skabe netværk. Lave sponser oplæg til klubbens netværk, så disse også kan skaffe kontakter og på længere sigt sponsorer til klubben, samt rammer omkring klubbens sponsorpolitik som alle skal holde sig inden for. Lave realistisk budget som kan overholdes inden for realistiske rammer. Sørge for at skaffe klubben god omtale om evt. i gangværende projekter inden for rimelighedens grænser. Disse fremlægges for bestyrelsen som godkender dette. Alle sponsorater skal være synlige for klubbens bestyrelse, så fremtidige bestyrelsesmed-lemmer kan arbejde videre med dem. Eventuelle udgifter til sponsorer må ALDRIG være højere end indtægterne Praktik Kun Formanden og Kassereren kan lave aftale med sponsorer. Alle aftaler SKAL være på skrift. Side 12 af 14

13 Skaffer klubbens netværk selv sponsorer f.eks. til tøj, så skal det godkendes af PR og Sponsorudvalget. Da tøjmærker samt tryk på tøjet, skal leve op til klubbens standard. Alle sponsorer som betaler et beløb i sponsorat styres af bestyrelsen, og går altid i klubbens kasse. Større arrangementer hvor en tredje part kan være sponsor, skal altid godkendes i PR og Sponsorudvalget, så eventuelle andre sponsorer i klubben ikke kommer i konflikt med hinanden. Skulle klubbens netværk være i tvivl, så er man altid velkommen til at kontakte et medlem i PR og Sponsorudvalget. 11. Hjemmeside Hjemmesiden skal være klubbens omdrejningspunkt og det bestræbes, at den så vidt muligt altid er vedligeholdt. Webmasteren sørger for at de generelle informationer er opdateret. Vedligeholdelse af de enkelte holdsider kan uddelegeres. 12. Trænere / holdledere Seniortrænere Klubbens forventninger til seniortrænere og holdlerere er følgende: At de agerer i henhold til klubbens værdier og målsætninger At de medvirker til en positiv stemning i klubben til både træning og kanp At der holdes en god tone på sidelinjen uden tilråb til dommere, med- og modspillere At de tager godt imod dommer og modstander ved kamp At de medvirker til, at alle føler sig velkommen i Vipperød Boldklub dvs. tage godt imod nye spillere og medvirke til fastholdelse af gamle spillere At de konstruktivt medvirker til, at alle skal være her det gælder især ved mangel på baner At de har eventuelt sponsortøj eller Vipperød Boldklub tøj på ved kamp At de udarbejder bilag på eventuelle udgifter, der skal refunderes af klubben At de i samarbejde med relevant udvalg selv står for administrationen af holdet At de indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde med klubbens øvrige trænere/holdleder Arbejdsopgaver Udarbejde træningsoplæg Afvikle træningen på de aftalte tidspunkter Deltage i spillermøder, trænermøder og klubaftener Er til stede under turneringskampene I samarbejde med relevant udvalg holde medlemslisten ajourført og aflevere liste til kasserer Ungdomstrænere Klubbens forventninger til en ungdomstræner er, at pågældende altid følger klubbens værdigrundlag, holdninger og handlinger til ungdomsfodbold. Side 13 af 14

14 Arbejdsopgaver Udarbejde træningsoplæg til målgruppen Afvikle træningen på de aftalte tidspunkter sammen med hjælpetrænerne og ungtrænerne Ansvarlig for medlemslisterne m.v. Deltage i spiller,- og trænermøder, forældremøder, temaaftener og klubaftener Orientere børnene om turneringskampe og stævner, og er til stede under disse Skal være indforstået med at deltage i relevante kurser Aflevere holdkort i klubbens postkasse senest 3 dage efter kampdag Alle spillere uanset niveau skal tilbydes stævner/kampe Tegner VB s profil udadtil Ansvarlig for ungtræner Ungtrænere Arbejdsopgaver Hjælpe til med træningen og kamp(e) som aftalt med træneren Tegner VB s profil udadtil Være rollemodel. Side 14 af 14

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Velkommen i klubben!

Velkommen i klubben! Albertslund April 2012 Velkommen i klubben! - en introduktion for nye (potentielle)spillere, forældre, trænere/ledere samt andre interesserede til Boldklubben Syd af 1972 i daglige tale BS 72 Generelt

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og adresse

1 Navn, hjemsted og adresse 1 Navn, hjemsted og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksberg Badminton Klub (F.B.K.). Foreningen har hjemsted på Frederiksberg på adressen Rolighedsvej 23 C, 1958 Frederiksberg C. 2 Formål 2.1 Frederiksberg

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere