Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen kan af HB ændres fortløbende. Forretningsordenen revideres til HB s maj møde. Stk. 2 Forretningsudvalgets opgaver: Forretningsudvalget er forpligtiget til at holde sig orienteret om interne forenings og afdelingsforhold og evt. sætte punktet på dagsordenen til HB-møde, såfremt løsning ikke er fremkommet på anden måde. Forretningsudvalget bør være orienteret om interne og eksterne idrætslige forhold og hermed lægge foreningens overordnede strategi, samt at fremkomme med forslag til aktiviteter i afdelinger, der har behov for hjælp. Forretningsudvalget afholder møder efter behov og har ellers delegeret opgaver således. A. Formanden er foreningens repræsentant og skal varetage foreningens interesser i alle henseender. Formanden skal deltage i alle HB-møder og skal i øvrigt påse, at vedtagne beslutninger gennemføres. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden Formandens beretning, som er godkendt af forretningsudvalget. Formanden er forretningsudvalgets kontakt person til klubhuset. B. Næstformanden er formandens stedfortræder. Næstformanden er idémand for idrætslige aktiviteter. C. Sekretæren forvalter foreningens administration. Sekretæren udøver det skriftlige arbejde ved HB-møder og hovedgeneralforsamling. D. Kassereren forvalter foreningens regnskabsførelse herunder udfærdigelse af årsregnskab. Foreningens økonomiske situation, beholdningsoversigt og kursuspengekontoen er tilgængelig ved hovedbestyrelsesmøder. Side 1 af 8

2 Hovedbestyrelsen E. Banekridtning : Fodboldafdelinger er ansvarlig for banekridtning. Fodboldafdelingen udpeger en person, der er ansvarlig for benyttelse af banerne og for kridtning af disse. Den ansvarlige person har alene anvisningsret om banernes benyttelse. Trænere, spillere og andre brugere skal følge de anvisninger, der gives af den ansvarlige person og det er afdelingernes ansvar, at spillere og trænere er orienteret om, hvem der en ansvarlig og dennes bemyndigelse. Fodboldafdelinger fordeler fodboldbanerne såvel til kampe, som til træning og har kontakten til kommunen. Forretningsudvalgsformanden underrettes herom. Stk. 3 Forretningsudvalgets bemyndigelse: Det er alene forretningsudvalget, der kan indkalde til HB-møder, og er forpligtet hertil på anmodning fra en afdeling. Forretningsudvalget indkalder på anmodning til koordineringsmøde vedrørende udendørs anlæg. Forretningsudvalget kan forestå diverse indkøb for beløb på indtil ,00kr. Efter ansøgning kan forretningsudvalget bevilge beløb på indtil ,00kr til aktiviteter i idrætsforeningen. HB orienteres om indkøb og bevillinger. Stk. 4 Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver: HB har til opgave, at udvikle og fremme nye ideer og samarbejde, samt styrke positioner i lokalsamfundet. Hovedbestyrelsen skal virke, som foreningens samlende organ. Hovedbestyrelsen skal loyalt arbejde sammen og respektere andre afdelingers interesser og udøve deres virksomhed ved gensidig, åben, konstruktiv og kreativ information. Afdelingsformændene er ansvarlige for indhentning af børneattester. Afdelingsformand, ledere og trænere bør være opmærksomme på eventuelt brug af billedmobiltelefoner i omklædningsrummet. HB administrerer Ok midler Stk. 5 Hovedbestyrelsesmøder: Sekretæren udsender dagsorden cirka 7 dage før afholdelse af HB-møde. Der afholdes 4 ordinære møder årligt (januar, første uge i maj, sidste uge i september, november (+julefrokost) samt 1 generalforsamling i marts. Mødedatoer fastsættes på november møde til det kommende år. Forretningsudvalget kan indkalde til aktuelle Adhoc møder efter behov. Side 2 af 8

3 Badminton Bordtennis Fodbold Friluft Gymnastik Håndbold Motion Tennis Volley Hovedbestyrelsen Dagsorden skal indeholde følgende punkter : A. Valg af ordstyrer. Møderne ledes, som hovedregel af formanden, men kan uddelegeres. Dagsorden er opdelt i 2 hovedafsnit efterretnings- og orienteringssager, sager til behandling med afgørelse og beslutning. B. Sager til efterretning. Punkterne er alene til orientering og kan enten tages til efterretning eller overgå til reel behandling. Som fast punkt er orientering fra forretningsudvalget, afdelingerne og klubhuset. C. Sager til behandling. Punkterne er til reel drøftelse / behandling, hvor mødedeltagerne i forvejen har haft mulighed for stillingtagen til det emne, som vil være nærmere beskrevet eventuel med en indstilling i mødeindkaldesen. D. Eventuelt. Referatet sendes pr. mail og godkendes på næste HB-møde som 1. punkt på dagsordenen. Stk. 6 Økonomiske ansøgninger: Formanden skal underrettes om enhver økonomisk ansøgning eller andre økonomiske forhold med udenforstående. Til deltagerne i landsmesterskaber ydes der normalt tilskud til ungdom ( under 25 År) Ansøgningen fremsendes til forretningsudvalget og skal indeholde følgende. Bekræftelse på kvalifikation fra lands-/ amtsorganisation. Budgetoverslag med transportmåde og stævneprogram. Tilskud fra egen afdeling. Deltagers egenbetaling. Tilskuddet skal alene benyttes til nedbringelse af egenbetaling til befordring og indkvartering. Der kan søges om tilskud til deltagelse i stævner etc. Ansøgninger fremsendes til forretningsudvalget til videre behandling i HB og skal indeholde følgende: A. Stævne- / kursusprogram B. Budgetoverslag Side 3 af 8

4 C. Egenbetaling, tilskud fra egen afdeling, tilskud fra udenforstående. D. Afdelingens aktuelle økonomiske status. Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget behandler ansøgning om lån. Der skal udfærdiges en skriftlig aftale, hvori evt. afdragsvilkår skal anføres. Forretningsudvalget behandler ansøgninger om ekstraordinært kursustilskud. Hovedbestyrelsen behandler ansøgninger om tilskud til nye afdelinger. Hovedbestyrelsen behandler ansøgninger om tilskud på over ,00kr. Stk. 7 Sponsorer: Afdelingsformændene er ansvarlige for sponsorvirksomhed. Økonomisk støtte af kontante beløb betragtes som sponsorat og skal fremgå af afdelingens regnskab. På hovedbestyrelsesmøderne orienteres om nye sponsorer såvel som opsagte. Afdelingerne må ikke søge støtte hos en sponsor, der støtter en anden afdeling. Såfremt en afdeling tilbydes støtte af den sponsor, der i forvejen støtter idrætsforeningen, skal den sponserede afdeling straks underrettes. Naturalia og gaver eksempelvis idrætstøj, med logo betragtes ikke som sponsor, under forudsætning af at de ikke berører sponsoraftaler, men der orienteres herom på hovedbestyrelsesmøde. Eventuelle tvistigheder behandles i hovedbestyrelsen. Stk. 8 Klubhus : Klubhusformanden er ansvarlig for husets daglige drift og benyttelse. Kassekladde føres dagligt. Klubhusformanden er idrætsforeningens ansvarlige i henhold til restaurationslovgivningen. Klubhusreglement udarbejdes af forretningsudvalget og klubhusformanden. Klubhusformanden skal sammen med forretningsudvalget vurdere behovet for nødvendigt vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde. Klubhuskassereren fører regnskab og evt. overskud tilgår hovedkassen. Klubhuskassereren udarbejder inventar- og udstyrsliste for klubhusformanden. Evt. tilskud og udgifter til inventar og udstyr skal fremgå af regnskabet. Side 4 af 8

5 Klubhuset kan udlejes til tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og ulønnede foreningsmedhjælpere til arrangementer efter aftale med klubhusformanden. Lejen er kr og lejeren er ansvarlig for klubhuset inventar. Hovedbestyrelsen Stk. 9 Æresmedlemmer Gaver -Repræsentation : Hovedbestyrelsen behandler indstilling om æresmedlemmer. Æresmedlemmer får nål og diplom. Som æresmedlem er man kontingentfri i alle afdelinger. Æresmedlemmer har stemmeret i afdelinger, hvori der aktive og / eller hvorfra de er indstillet. Passivt medlemskort / giro skal være udstedt af pågældende afdeling. Æresmedlemmer med påhæng modtager fribilletter til forårsfesten. Øvrige andre invitationer til gratis deltagelse afgøres af HB. Indbydelser forestås af forretningsudvalget. Formanden er bemyndiget til at repræsentere idrætsforeningen. Stk. 10 Tilskudsordninger : Kontanttilskud udbetales af Køge Kommune til hovedkassereren, der straks fordeler til respektive afdelinger ud fra tilskudsberettigede medlemmer. Kursustilskud er årligt og fastsættes af Køge Kommune. Kontingent fra afdelingerne til hovedafdelingen er 20,00 kr. pr. medlem pr. år. Alle nævnte tilskud skal fremgå af regnskaber og budgetter. Stk. 11 Udvalgsposter: HB indstiller medlemmer til Den selvejende institution Skovbohallene Andre ad hoc udvalg. Stk. 12 Restancemedlemmer : Behandles i HB. Side 5 af 8

6 Hovedbestyrelsen Stk. 13 Regnskab : Kontoplaner for afdelingerne er udarbejdet sammen med hovedkassereren. Regnskaberne skal føres i overensstemmelse hermed. Regnskabet påføres: Det attesteres at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinier er overholdt Stk. 14 Klubtrøjer og Logo : Klubbens trøjer er orange og blå. Side 6 af 8

7 Hovedbestyrelsen Aktivitetskalender: Ny telefon og liste til formændene. Sankt Hans aften. Klubhuset arrangerer men delagtig gøre afdelinger og bestyrelse. Ved November HB møde får pokaler hjem og bed om nye navne og kort udtalelser til næste møde. Januar Skriv ansøgning til Cook om 5000,00kr. til legat. Formanden fremsender fribilletter til æresmedlemmer til forårsfesten. Halfordeling weekend og hverdag sammen med halbestyren i Skovbohallen. Medlemsopgørelse indberettes til DGI kan gøres direkte via Internettet. HB s januarmøde skal navne til pokaler og Cook legat foreligge. Husk indgravering. Januar, Spørg alle i bestyrelsen om de fortsætter efter generalforsamling- Nye findes? Januar møde skal alle afdelinger medbringe datoer for generalforsamlinger- Husk kun en pr. dag. Hovedkassen betaler fælles annonce. Side 7 af 8

8 Ovennævnte forretningsgang er revideret udgave udarbejdet på HB møde 3. juni 2014 med følgende ændringer: Stk 5: Ændring af antal årlige HB møder Stk 7: Beløbsgrænse kr 1000,- slettet Stk 8: Lejen er kr 1000,- Stk 11: Folkeoplysningsudvalget i Køge kommune slettet Stk 12: Ændret til Behandles i HB - resten slettet Stk 13: Tilføjelse om Folkeoplysningslovens bestemmelser Side 8 af 8

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom,

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere