Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013."

Transkript

1 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet navn til Egå Produktionshøjskole. Skolen er en selvejende institution og bestyrelsen består af i alt syv personer: Tre medlemmer udpeget af Århus Kommune Et medlem udpeget af LO Et medlem udpeget Dansk Arbejdsgiverforening Et medlem udpeget af Ungdommens Fællesråd Et medlem udpeget af personalet på skolen Skolen modtager grundtilskud fra Århus Kommune 1. Magistrat. Personalet består af forstander, vejledere, undervisere og 8 faglærere. Skolen har plads til 70 elever og 3 lærlinge. MÅLGRUPPE Skolen henvender sig primært til unge mennesker mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som er kendetegnet ved: Generelle indlæringsvanskeligheder. Specifikke indlæringsvanskeligheder såsom læseproblemer, ordblindhed m.m.. Svag social-/skolebaggrund. To-sprogede med tilsvarende problemer. Umodne uafklarede unge. Derudover kan deltagere i EGU - forløb, Aktiveringsforløb, Brobygningsforløb og deltagere i henhold til folkeskolens 9 stk. 5 optages på skolen, hvis de tilhører den primære målgruppe. OPTAGELSE Optagelse sker efter en samtale og en rundvisning. Der kræves målgruppevurdering fra en U. U. vejleder. 1

2 FORMÅL Eleverne deltager i et kombineret undervisnings- og arbejdsforløb, som skal styrke deres personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 1. Skolens kultur bygger på almen dannelse og en social omgangstone som forudsætning for trivsel og udvikling. Det betyder, at skolen i dagligdagen arbejder med den enkelte elevs fremmøde, opførsel, omgangstone og sociale engagement. 2. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs samlede situation. Det betyder, at undervisningen i dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens baggrund, samtaler, vejledningssamtaler m.m.. 3. Det tilstræbes, at eleverne bliver afklaret om deres fremtidsmuligheder og i videst muligt omfang opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervs-/ungdomsuddannelse. 4. Den teoretiske undervisning knyttes i videst mulig omfang til det praktiske arbejde. Det betyder, at den teoretiske undervisning opstår og er afledt af de konkrete arbejdsopgaver på skolen. 5. Elever, med behov herfor, tilbydes undervisning i grundlæggende færdigheder, som skal give eleven større selvtillid og lyst til at påbegynde et uddannelsesforløb. Det betyder, at der er mulighed for undervisning/specialundervisning i dansk og regning på det niveau, hvor eleven befinder sig. 6. Elevens personlige udvikling skal styrkes gennem de aktiviteter, som eleven deltager i. Det betyder, at aktiviteterne er tilrettelagt, således at eleven motiveres for deltagelse og gennem aktiviteten udfordres og udvikler større selvværd og livsglæde. 7. At eleven oplever og har mulighed for medindflydelse og derved også føler sig mere ansvarlig for såvel produktion, undervisning og personlig udvikling. Det betyder, at eleven har mulighed for at være med i planlægningen og tilrettelæggelsen af dagligdagen på skolen. 2

3 Succeskriterier for formål Hvordan kan vi se det på eleven? At eleven: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 møder stabilt og til tiden og melder afbud ved fravær. i sin opførsel og omgangstone med andre mennesker udviser hensyn og respekt og ved, hvordan man opfører sig i forskellige sammenhænge. viser sit sociale engagement ved at tage del i fællesskabet, respekterer og hjælper andre mennesker, viser lyst og vilje til at samarbejde og giver plads til at være uenig. viser sig mere åben og tillidsfuld. er stabil og har lyst til at være her. føler sig accepteret og tryg i gruppen. fokuserer på det positive fremfor det negative. begynder at tage ansvar for egen læring. udviser lyst og energi til at sætte sig et mål. viser så megen selvtillid og selverkendelse, at ønskerne står i forhold til evnerne. viser interesse for sit valg. undersøger mulighederne for og kravene til at nå målet. ønsker at komme i praktik med relation til området. nysgerrig efter at kende tingenes sammenhæng. viser interesse for at kunne de grundlæggende færdigheder. kan se sammenhængen mellem teori og praksis. overfører den teoretiske læring til andre situationer. viser lyst til at arbejde med de grundlæggende færdigheder og får styrket sine muligheder for at påbegynde en uddannelse. deltager i skolens aktiviteter med interesse, glæde og engagement. ikke er bange for at spørge, stille forslag og deltage i debatten på værkstedsmøderne, elevmøderne og til daglig. kommer med forslag og ideer til, hvordan opgaver og problemstillinger i produktionen løses. selv husker at komme til undervisning og deltager aktivt i den. er åben omkring personlige forhold og har tillid til faglæreren/vejlederen. 3

4 Elevforløb på Egå Produktionshøjskole 2013 Besøg og rundvisning Kontor Vejleder Tilmelding og opstart Kontor Forløbsplan Elevmapper Vejleder Værksted FAT samtaler Vejleder Elektronisk Forløbsplan Alle RKA Værksted Vejleder Undervisning Underviser Portfolie Værksted Undervisning Praktikbevis Vejleder Trekantsamtaler Værksted Vejleder Kompetencebevis Kontor 4

5 VEJLEDNING Der finder løbende vejledning og rådgivning sted over for den enkelte elev på det personlige plan og omkring de fremtidige muligheder for arbejde eller uddannelse, set i relation til elevens reelle muligheder og ønsker. 1. Personlig vejledning m.h.t. at få orden på bolig, økonomi, familieforhold, realistiske fremtidsplaner, personlige problemer m.m.. 2. Personlig vejledning specielt med hensyn til erhvervslivets krav til stabilitet, adfærd og hygiejne. 3. Personlig vejledning om arbejds- og uddannelsesmuligheder med udgangspunkt i den enkelte elevs valg af uddannelse. Herunder afdækning af boglige og faglige krav i uddannelsen. Der bruges det elektroniske forløbsplans system Nordplaner.dk. Herunder FAT- samtaler, RKA m.m.. Vejlederen har ansvaret for forløbsplanen og eleven har en samtale med vejlederen ca. hver 6. uge. Vejleder og faglærer arbejder tæt sammen omkring den enkelte elev. Succeskriterier for vejledning Hvordan kan vi se det på eleven? Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 At eleven kan koncentrere sig i dagligdagen uden at blive distraheret af personlige / private problemer. At eleven møder stabilt, også i praktikperioder, at opførsel er i orden og at de har en præsentabel fremtræden. At eleven ser frem til vejledningssamtalerne, deltager aktivt i samtalerne og er med til at træffe beslutninger. 5

6 PRAKTIK Som en del af forløbet på Egå Produktionshøjskole tilbydes erhvervspraktik. Praktikopholdet er en vigtig del af afklaringen omkring elevens fremtid. Det tilstræbes derfor, at alle elever kommer i praktik 2-4 uger pr. halvår. Udover individuel praktik planlægges der praktik for alle elever i uge 11 og uge 40. Praktikken tilrettelægges ud fra elevens interesser og ønsker i samarbejde med faglæreren og vejlederen. Formål. 1. At eleven oplever/deltager i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. 2. At eleven opnår et realistisk billede af sig selv i forhold til et arbejde eller et erhverv. 3. At eleven efter et praktikophold evaluerer og eventuelt revurderer sit erhvervs- og uddannelsesønske. Succeskriterier for praktik Hvordan kan vi se det på eleven? Ad. 1 At eleven møder til tiden og kommer hver dag. At eleven udtrykker glæde ved og får udbytte af praktikken. At eleven fortæller, at arbejdsstedet er tilfreds med praktikken. Ad. 2-3 At eleven bruger sin praktikerfaring til at tage et realistisk uddannelses- / erhvervsvalg. KOMBINATIONSFORLØB Ifølge lovgivning af 15. august 2007 skal produktionsskolerne tilbyde kombinations-forløb i samarbejde med Teknisk Skole, Landbrugsskolen, Købmandsskolen og SoSu. Alle elever skal efter 3 måneders ophold på skolen vurderes i forhold til deltagelse i et kombinationsforløb særlige omstændigheder kan betyde at eleven ikke skal i et kombinationsforløb. Et kombinationsforløb skal vare fra 2 til 5 uger og skal være meritgivende. Egå Produktionshøjskole har indgået samarbejdsaftale med Århus Tech, Købmandsskolen i Århus, DCJ Århus og med SoSu i Århus. Der tilbydes både individuelle kombinationsforløb og holdbaserede kombinationsforløb. 6

7 AKTIVITETER Ud over den daglige undervisning laves der i løbet af året følgende aktiviteter, som på forhånd er indskrevet i skolens årsplan: Fælles timer, hvor forskellige ungdomsrelevante temaer tages op Kano- og kajakture Hyttetur for hele skolen Temadage Aktivitetsdage Relevante ekskursioner og virksomhedsbesøg Fælles undervisning Fredagssamling Kost og motion Frivillig idræt Gokartbane Speedbåd Åbent Hus Succeskriterier for aktiviteter Hvordan kan vi se det på eleverne?. At eleverne og faglærerne lærer hinanden at kende på tværs af værkstederne. At elevernes og faglærernes fælles oplevelser bruges i dagligdagen. At eleverne prøver nye aktiviteter og overskrider egne grænser. At eleverne viser interesse for emner, de ikke tidligere har beskæftiget sig med. At eleverne lytter og deltager aktivt i større forsamlinger. At eleverne foreslår og er med til at planlægge nye aktiviteter. At eleverne har lyst til at hygge sig med hinanden i forskellige sammenhænge. 7

8 UDSLUSNING Med udgangspunkt i forløbsplanen for den enkelte elev tilstræber vi at finde et egnet tilbud til eleven. Udslusningen sker i tæt samarbejde med egnede uddannelsessteder, aktiveringstilbud, revalideringstilbud m.m.. Formål. At udslusningen er tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs ønsker, muligheder og aktuelle situation. Succeskriterier for udslusning Hvordan kan vi se det på eleven? At eleven selv har været med til at vælge udslusningstilbud. At eleven giver udtryk for sine egne muligheder og begrænsninger. At eleven udtrykker glæde over sit valg. At eleven har været glad for at gå på skolen og evt. holder kontakten ved lige. At eleven holder fast i sit valg og stadig er i gang efter 4 måneder. Målemetode: Udslusningsstatistikker og udslusningstaxameter. 8

9 Organisationsplan Forstander Karsten Undervisning - Trine - Ulla Teamkoordinator Vejleder SoSu - Kreativ Medie - IT Køkken Kantine Egu Klar Undervisning - Roy - Maja - Karin - Flemming - Roy -Jette - Jesper - Trine Teamkoordinator Vejleder Træ - Pedel Mekanik - Cykler Krop Adventure Kontor - Service - Peter - Peter - Peder -Lars J - Lars C - Eric - Rikke/Bille - Herdis -Ahmad 9

10 LÆRERROLLEN Som lærere på Egå Produktionshøjskole arbejder vi med det hele menneske og vi tilstræber at tage udgangspunkt i den enkelte elevs erfaringsbaggrund, læringsmuligheder, sociale situation, interesser og ønsker for fremtiden. Derfor lægger vi vægt på følgende værdier: At fremme en skolekultur, der giver eleverne lyst til at komme. At fremme tryghed på værkstedet og på skolen. At give plads til forskellighed blandt eleverne på værkstedet. At udvikle de sociale kompetencer i hverdagen. At tage udgangspunkt i den enkelte elevs stærkeste læringsområde. At være god til at lytte til eleverne. At arbejde med realistisk afklaring. At lave en varieret hverdag. At arbejde med stabilitet og motivation. At arbejde med at få eleven til at tage ansvar. At arbejde med fagligheden i værkstedet. At give eleven gode oplevelser. At arbejde med elevens selvværd og selvtillid. Dette betyder, at den enkelte lærer via erfaring, interesse/lyst, faglitteratur, kurser, supervision, kollegial sparring, team-samarbejde m.m. skal arbejde med udvikling af: Personligt kendskab til og forståelse af den enkelte elev. Forskellige pædagogiske metoder. Vejledning som en naturlig del af hverdagen. At sætte sig ind i og forstå den gældende ungdomskultur. At arbejde målrettet med den enkelte elev. Afdækning af elevens stærke og svage sider. At tilrettelægge hverdagen, så den bliver varieret og motiverende. At finde arbejdsopgaver, der fremmer udviklingen af de faglige og sociale kompetencer. 10

11 VÆRKSTEDER Fælles for alle værksteder er: Personlig vejledning. Mange individuelle og fælles arbejdsopgaver. Socialt samvær. Fælles møder og workshop. Ekskursioner ture ud af huset. Tværfaglige projekter. Temaundervisning. Undervisning med faglærer og underviser. Undervisning med vejleder. Værkstederne er hinandens backup, når der er brug for hjælp. 11

12 SoSu - Kreativ Når du vælger SoSu Kreativ har du valgt et værksted, hvor du opnår færdigheder, du kan bruge som forberedelse til uddannelse og arbejde inden for områderne pædagogik, social & sundhed og service. Vi har det Kreative værksted som vores daglige base og der arbejdes dels med bundne opgaver, som børnekostumer eller bestillingsopgaver fra kunder, dels med fri kreativitet under faglig vejledning. Du har bl.a. mulighed for praktik indenfor området; d. v. s. børnehaver, integrerede institutioner, SFO er, hjemmepleje, lokalcentre, dagcentre og rengøringsselskaber m.m.. Værkstedet har følgende indhold: Arrangementer for børn Arrangementer for ældre Sikkerhed Etik og moral Samfundsforståelse Kommunikation og samarbejde Sundhed og livsstil Ergonomi og arbejdsstillinger Rengøring og hygiejne Børns udvikling Ældrepleje og omsorg Kostumefremstilling Udlejning af kostumer Diverse bestillingsopgaver Kreativt håndarbejde m.m. Gør det selv dage Portfolie 12

13 Køkken - Kantine Når du vælger Køkken Kantine lærer du at arbejde i et miljø, som giver forberedelse til et arbejde eller en uddannelse inden for levnedsmiddelområdet. Vi laver sund og ernærende kost til skolens elever og ansatte. Rengøring og hygiejne er en stor del af hverdagen. Der lægges stor vægt på samarbejde og sikkerhed. Du har mulighed for praktik inden for området. D. v. s. kantiner, storkøkkener, restauranter, hoteller, cafeer, rengøring, plejehjem, lokalcentre m.m.. Værkstedet har følgende indhold: Madlavning Brug af opskrifter Mål og vægt Menuplanlægning Arbejdsplanlægning Råvareindkøb Varekendskab Hygiejne Egenkontrol (Smiley) Opvask Oprydning Rengøring Tøjvask Kassebetjening Økonomi Ergonomi Sikkerhed Samarbejde Socialt samvær Portfolie 13

14 Mekanik - Cykler Når du vælger Mekanik Cykel har du valgt et værksted, hvor du opnår færdigheder, du kan bruge som forberedelse til uddannelse eller arbejde indenfor områderne, mekanik, auto, cykler, metal o. s. v.. Vi har et cykelværksted og et autoværksted som vores daglige base og der arbejdes med faste opgaver som samling af cykler, renovering af cykler, gokarts, klargøring af biler til syn m.m.. Du har mulighed for praktik indenfor området d. v s. autoværksteder, knallertværksteder, cykelværksteder, smedeværksteder, maskinværksteder, dækcentre o.s.v.. Værkstedet har følgende indhold: Cykelklargøring Cykelreparation Cykelsalg Gokart vedligehold Gokart reparation Gokart kørsel Autoklargøring Autoreparation Autopladearbejde Motorlære Polering af biler Værktøjslære Svejsning 26 Rengøring Oprydning Sikkerhed Portfolie 14

15 Træ - Pedel Når du vælger Træ - Pedel har du valgt et værksted, hvor du opnår færdigheder, du kan bruge som forberedelse til uddannelse og arbejde inden for områderne bygge og anlæg, pedel og vicevært. Vi har værkstedet som vores daglige base og der arbejdes mest med forskellige bestillingsopgaver, småproduktioner og vedligeholdelse af skolen. Der er også opgaver, der skal løses udenfor huset. Du har mulighed for praktik inden for området, d. v. s. tømrer, snedker, murer, maler, elektriker, pedel, vicevært o. s. v.. Værkstedet har følgende indhold: Legeredskaber Borde og bænkesæt Havehegn Reparation af legepladser Borde Reoler Maling og lakering Pedelopgaver Opstilling Kalkulation Maskinforståelse Værktøjslære Materialelære Tegningslæsning Tegning AutoCad Internet Rengøring Oprydning Sikkerhed Portfolie 15

16 Medie - IT Når du vælger Medie - IT har du valgt et værksted, hvor du opnår færdigheder, som du kan bruge inden for en lang række uddannelser. Langt de fleste jobs i dag kræver computerfærdigheder. Vores opgaver består af fremstilling af diverse materialer til skolen, skoleblad, support af skolens computere, vedligeholdelse af skolens hjemmeside samt bestillingsarbejde udefra. Der er både individuel undervisning og holdundervisning. Vi tilbyder dig et Junior Pc-kørekort, der også kan erhverves på en del folkeskoler. Endvidere er Egå Produktionshøjskole blevet godkendt testcenter, således at vi også kan udstede det store pc-kørekort. Du har mulighed for at komme i praktik på arbejdspladser, der er relevante inden for området. Værkstedet har følgende indhold: Junior Pc-kørekort Pc-kørekort Tekstbehandling Regneark Præsentation Billedbehandling Internet Hjemmesider Skoleblad Animation Videoproduktion Datasikkerhed / IT-jura Hardware / konfiguration Digital fotografering SMS kurser for ældre Ergonomi og arbejdsmiljø Rengøring Portfolie 16

17 Kontor - Service Når du vælger Kontoret, har du valgt et værksted, hvor du opnår færdigheder og får erfaringer i et fag du kan bruge som forberedelse til arbejde eller uddannelse indenfor handel og kontor. På kontoret arbejder vi hovedsageligt med faste og rutinemæssige kontoropgaver, derudover kan du får undervisning i og opnå færdigheder i alt indenfor forefaldende kontorarbejde. Du har bla. mulighed for praktik indenfor områderne butik og kontor m.m.. Værkstedet har følgende indhold: Fotokopiering Korrespondance Elevløn og ugesedler Telefonpasning Post og frankering Piccolineopgaver Kasseregnskab EDB-lister Bogføring Arkivering Netbank Ergonomi og arbejdsmiljø Rengøring Portfolie 17

18 Krop Adventure. Når du vælger Krop - Adventure har du valgt at sætte din krop, din kost og din personlige udvikling i fokus. Vi forventer ikke, at du er i fysisk topform, men at du har lyst til at arbejde med dig selv både fysisk og psykisk. I en afvekslende hverdag lærer du at samarbejde, at lytte til andre, at sige din mening på en god og forståelig måde - kort sagt, du lærer at kommunikere - og du kommer til at prøve sportsgrene, der ikke ellers er en del af din hverdag. Vi arbejder med fitness, boldspil, konditionstræning og friluftsliv - f.eks. speedbåd, mountainbike, kano, klatring og rulleskøjteløb. Vi samarbejder med professionelle instruktører, og du får mulighed for at prøve kræfter som "workout" instruktør. Du har mulighed for praktik indenfor mange forskellige områder. Værkstedet har følgende indhold: Kondition Koordination og motorik Udstrækning og afspænding Anatomi og fysiologi Massageteknikker Personlig hygiejne Førstehjælp Kostsammensætning Vitaminer og mineraler Ergonomi og arbejdsstillinger Undervisning i samfundsforhold Personlig udvikling Uddannelses- og jobsøgning m.m. Rengøring og oprydning Portfolie 18

19 EGU Klar Egu klar er for de unge, der næsten er klar til at starte på en EGU uddannelse. Du kan ikke vælge EGU Klar, men skal visiteres af EGU Århus. Egu Klar har egne lokaler i tilknytning til skolen og der er andre muligheder og krav til den unge i værkstedet. Værkstedet har følgende indhold: 4 ugers praktik Praktiske pedelopgaver Praktiske serviceopgaver Styrkelse af personlige- og sociale kompetencer Dansk og matematik Individuel vejledning Virksomhedsbesøg Samtaler med EGU-vejleder Undervisning i samfundsforhold Uddannelses- og jobsøgning m.m. Rengøring og oprydning Portfolie 19

20 UNDERVISNING Alle skolens elever får tilbud om undervisning i dansk og matematik på det niveau, hvor eleven befinder sig. Det er frivilligt om man vil deltage i undervisningen, hvis man har folkeskolens afgangsprøver. Undervisningen foregår som specialundervisning og er individuelt tilrettelagt. Den foregår på små hold á 5 6 elever, 2 gange 1 2 timer om ugen i hvert fag. En stor del af undervisningen foregår via PC og internet. Tilbuddet indgår i projektet Egå - Ekstra. Eleverne har stor indflydelse på, hvad de arbejder med afhængig af evner, interesser og behov. Fra tid til anden arbejder et hold med den samme opgave, så vi kan diskutere eller arbejde i grupper. I dansk arbejdes der med læsetræning, tekstforståelse, teksttyper, skriftlig og mundtlig formulering, stavetræning og sproget som kommunikationsmiddel og kilde til oplevelse. I matematik arbejdes der på alle niveauer og i forskellige tempi afhængigt af den enkelte elevs forudsætninger. Hvis en elev har lyst og behov for at arbejde mere med et fag, kan han lave en aftale med faglæreren og underviseren om at arbejde yderligere med opgaverne på værkstedet eller derhjemme. Siden 2010 har vi været en del af Produktionsskoleprojektet styret af Taleinstituttet i Aalborg. Her igennem har vi adgang til et screeningsmateriale til dansk og matematik som alle elever gennemgår. Det giver underviseren et godt overblik over den enkelte elevs niveau og vanskeligheder. Projektet giver os mulighed for at sparre omkring udvalgte elever med en læsepædagog, socialrådgiver og psykolog. De elever, som vi efterfølgende udvælger, kan blive udredt i dansk og matematik med henblik på dysleksi eller andre generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Formålet er at få en professionel vurdering af den enkelte elevs boglige evner i forhold til muligheden for at klare sig i uddannelsessystemet og en pædagogisk vejledning i, hvordan eleven bedst kan undervises. Nogle få relevante elever kan få lavet en mindre neuropsykologisk udredning. Forældrene og U.U. Århus inddrages i beslutningsprocessen og efterfølgende netværksmøde omkring rapporten. Hvis det skønnes, at eleven kan profitere af IT-Rygsæk, får eleven mulighed for at bruge Itprogrammerne på skolen. Derudover kan It-programmerne også installeres på egen maskine, og eleven kan bruge programmerne under hele forløbet på skolen og derhjemme, alternativt kan de låne en IT-rygsæk. 20

21 FÆLLES FOKUSPUNKTER Mål 2011: Kundepleje: Være bevidste om vores ansigt udad til. At vi tager godt imod gæster i huset. At vi tager godt imod nye elever så de bliver, ud over den svære første periode og føler sig velkommen. Succeskriterier: Målemetoder: Arbejdsmetoder: - god omtale fra besøgende i huset; fx vejledere. - at nye elever falder til på værkstedet og på skolen og ikke melder sig ud efter en kortere periode. - at der til stadighed kommer henvendelser fra U.U.- vejledere, skoler og unge. - måling på fravær og trivsel for nye elever. - imødekommende modtagelse af gæster. - informationsmateriale til UU og andre vejledere. - invitationer til vejledere. - gamle elever inddrages i højere grad i modtagelse af nye elever. Konklusion på fælles fokuspunkt for Besøg på skolen: Der har været gode tilbagemeldinger fra unge, som har været i praktik på skolen. De har følt sig godt modtaget og velkomne i huset. Dette skyldes en god planlægning og tilrettelæggelse af opgaver på værkstederne. Vi er blevet mere opmærksomme på gæster på skolen. Generelt er eleverne også bedre til at vise hensyn ved. rundvisninger, men vi skal vedvarende støtte eleverne i den rette opførsel, når der er besøg. Vi skal dog fortsat have opmærksomhed på at præsentere og informere gruppen, når der er besøg af andre samarbejdspartnere end evt. nye elever på rundvisning. Relation med naboer og samarbejdspartnere: Både åbent hus og jubilæum har været nogle gode arrangementer, som har været med til at profilere skolen og give god omtale. Det er erfaringen, at vi får god respons, når vi har arrangementer og aktiviteter med eleverne ude af huset. Også fra mange af vores samarbejdspartnere får vi positive tilbagemeldinger på gode resultater og god håndtering af eleverne. Det er vigtigt, at vi følger op på, at vores informationsmateriale kommer ud f.eks til U.U.. Modtagelse af nye elever: Generelt er det oplevelsen, at nye elever har følt sig godt modtaget på værkstederne. I mange tilfælde virker det godt med en elev som mentor. Erfaringen er dog, at forpligtelsen/ansvaret i at tage imod nye elever ligger hos os faglærere. 21

22 Mål 2012: Pædagogisk praksis på skolen: Opgradering af medarbejdernes pædagogiske kompetencer i dagligdagen. Hvordan ruster vi os bedst muligt til arbejdet med eleverne? - Konflikthåndtering - ADHD og andre diagnoser - Psykisk svage elever - Ungdomskultur Succeskriterier: At man som faglærer opnår en større tilfredshed og sikkerhed, i det vi arbejder med. At eleverne profiterer af faglærernes pædagogiske udvikling. Målemetoder: At faglærerne føler, at de kan håndtere eleverne mere kompetent. Større arbejdsglæde. Arbejdsmetoder: - Tages op på teammøder - Pædagogiske dage - Workshop i konflikthåndtering - Pædagogisk supervision i forbindelse med arbejdet med eleverne i værkstedet Formål: At sikre at vi som medarbejdere kan holde til arbejdet i det lange løb. 22

23 Mål 2013: Samme som i Vi har besluttet at videreføre målet fra 2012, da vi ikke føler, vi er færdige med det endnu. Vi har indgået et samarbejde med VIA om et internt kursusforløb i foråret 2013 indeholdende nogle af de emner, vi ikke har arbejdet nok med i Evalueringen af kursusforløbet vil være en del af evalueringen for vores mål for 2012 og Formål: At sikre at vi som medarbejdere kan holde til arbejdet i det lange løb, og at vi får udviklet vores pædagogiske praksis, så vi kan leve op til de krav målgruppen kræver og har brug for. 23

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere