Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus, der afholdes af et privat firma over 4 weekender på Vorbasse Fritidscenter. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandling af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at indholdet i den omtale, Billund Kommune har foretaget på sin hjemmeside den 30. januar 2009 af det pågældende kursus, må sidestilles med reklame, og at det følgelig ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen anmoder derfor Billund Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: På Billund Kommunes hjemmeside (www.billund.dk) under Nyheder fremgår den 30. januar 2009 overskriften Kursus leg, læring og udvikling med følgende indhold : X afholder kursus for 9-12 årige: Leg, læring og udvikling gode vaner i en tidlig alder Info møde den 3. februar i Vorbasse Fritidscenter Læringsstil-kursus i Vorbasse X afholder nu sin første PowerSerie i Jylland for unge mellem 9 og 12 år og det sker i Vorbasse. PowerSerien er weekendworkshops for 9-12 årige. Et koncept som bygger på de samme principper som de meget succesfulde camps der holdes for teenagere, men tilegnet den yngre aldersgruppe. Serien består af 4 weekendkurser af hver 2 dages varighed og kan tages individuelt. Info møde Der er informationsmøde den tirsdag 3. februar i Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, Vorbasse ved Nicolai Moltke-Leth TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /497 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Powerserien 9-12 år

2 Det er med stor glæde at vi kan præsentere PowerSerien i Vorbasse. Et koncept som handler om leg, læring og at udvikle gode vaner i en tidlig alder. Konceptet er udviklet i samarbejdet med verdens førende eksperter inden for brainbased learning i USA og bliver leveret af vores professionelle trænere. PowerSerien giver eleverne både personlige og faglige færdigheder til at lykkes med det de sætter sig for i både skolen og fritiden. Programmet kører i weekenden fra både lørdag og søndag, så de sover hjemme. Hvert kursus bygger over to temaer som vi går i dybden med. Det fulde udbytte fås ved at gennemføre alle 4 weekender, da der er en rød tråd mellem temaerne. De fire weekender er designet, således at de kan tages i vilkårlig rækkefølge. Temaerne er følgende: Power1 - Temaer: Kreativitet og læringsstile. Power2 - Temaer: Samarbejde og problemløsning. Power3 - Temaer: Kommunikation og relationer. Power4 - Temaer: Engagement og målsætning. Power1 i Vorbasse bliver afholdt d februar 2009 kl Pris: 950 kr. Sted: Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse Tilmelding: (..) Telefon: (..) Billund Kommune har den 11. marts 2009 skrevet følgende til statsforvaltningen: Om kommunalfuldmagten - annoncering på hjemmesiden Statsforvaltningen har den 19. februar 2009 anmodet om en udtalelse i anledning af BK på sin hjemmeside har omtalt et kursus i Vorbasse Fritidscenter, om leg, læring og udvikling, afholdt af X. Omtalen er sket vederlagsfrit som en nyhed på hjemmesiden. Kurset er belagt med en deltagerbetaling på kr. 950 for det omtalte første modul. Statsforvaltningen ønsker oplyst med hvilken hjemmel annonceringen har fundet sted, formålet med reklameringen af kursusudbyderen og den kommunale interesse heri. Efter oplysninger fra lederen af Vorbasse Fritidscenter, Y, er kurset kommet i stand på den måde, at en kreds af interesserede (omkring Fritidscentret) har rettet henvendelse til X med forslag om, at der blev arrangeret et læringskursus for børn i Vorbasse. Det er X, der har arrangeret kurset, dvs. X har booket sig ind i Fritidscentret. SIDE 2

3 Fra Vorbasse Idrætscenter, hvor nævnte kursus, har været afholdt har Kommunen kun modtaget underretning om kursets afholdelse. Billund Kommune er interesseret i at Kommunens borgere modtager oplysninger om tiltag omkring sundhed, udvikling og kulturelle arrangementer, hvorfor kurset anses for at have almen interesse. Derfor er oplysningerne om kurset er lagt ud på hjemmesiden. Det er en omtale af kurset, der er lagt ud på hjemmesiden, hvorimod en omtale af X er udeladt. Henvisningen til X hjemmeside er alene medtaget af hensyn til tilmelding til kurset. Der er ikke ydet betaling for omtalen. Omtalen af kurset anses for at være omfattet af kommunalfuldmagten, idet man orienterer Kommunens borgere om tiltag, der kan betegnes som almennyttige. Tilsvarende orienterer hjemmesiden om foredrag, forfatteraftner, koncerter, teater m.v., uanset at der i nogle tilfælde opkræves entre. Der er sket omtale af kurset, kursets målgruppe og formål, kursets principper og praktiske oplysninger. Det er oplyst, hvem der udbyder kurset, men herudover er der ikke sket omtale af udbyderfirmaet, der efter det oplyste er eneste udbyder af den pågældende type kurser. Angivelsen af udbyderfirmaet er accessorisk i forhold til oplysningerne om kursets afholdelse og uden egentlig reklamemæssig værdi. Følgende er uddrag af X s hjemmeside: Powerserien 9-12 år Det er med glæde og stolthed vi kan præsentere vores nyeste tiltag PowerSerien. Et koncept som handler om leg, læring og at udvikle gode vaner i en tidlig alder. Serien består 4 weekendkurser af hver 2 dages varighed og kan tages individuelt. Konceptet er udviklet i samarbejdet med verdens førende eksperter inden for brainbased learning i USA og bliver leveret af vores professionelle trænere. PowerSerien giver eleverne både personlige og faglige færdigheder til at lykkes med det de sætter sig for i både skolen og fritiden. Hver weekend kører programmet fra både lørdag og søndag, så de sover hjemme. SIDE 3

4 Hvert kursus bygger over to temaer som vi går i dybden med. Det fulde udbytte fås ved at gennemføre alle 4 weekender, da der er en rød tråd mellem temaerne. De fire weekender er designet, således at de kan tages i vilkårlig rækkefølge. Prisen for én Powerweekend er 950 kr. Tilmelding foretages under "Tilmelding" i topmenuen. Retsgrundlag Følgende fremgår af lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (lov nr. 490 af 7. juni 2006): 1. Denne lov gælder for kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. 2. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. 3. Kommunalbestyrelser og regionsråd skal opkræve markedspris for ydelser omfattet af Loven træder i kraft den 1. juli Følgende fremgår blandt andet af de almindelige bemærkninger og af bemærkningerne til 1 til denne lov, lovforslag LF nr. 136, 2005 : Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger (..) 2.1. Lovforslagets baggrund Baggrunden for lovforslaget er en konkret tilsynssag vedrørende lovligheden af, at et kommunalt plejehjem får stillet en bus gratis til rådighed mod, at bussen til gengæld bærer reklamer. Bussen skulle anvendes til at køre plejehjemsbeboerne til forskellige fritidsaktiviteter samt tage på udflugter med beboerne. Sagen førte til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 1. juli 2005 udtalte, at den pågældende kommune ikke med hjemmel i de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler kunne anvende det pågældende reklamefinansierede køretøj (..) 2.2. Gældende ret Spørgsmålet om, hvorvidt kommuner lovligt kan anvende deres faste ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, er ikke i almindelighed reguleret i den skrevne lovgivning. Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse SIDE 4

5 nr. 671 af 19. august 1999) indeholder dog hjemmel til, at kommunalbestyrelsen som vejmyndighed kan opkræve betaling for udstedelse af tilladelse til opsætning af reklamer på det til en kommunal vej hørende areal, herunder f.eks. kommunale buslæskure og informationstavler, jf. lovens 102. Spørgsmålet skal derudover vurderes ud fra kommunalfuldmagtsreglerne. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at salg af reklameydelser i visse tilfælde kan betragtes som accessorisk til varetagelsen af en i øvrigt lovlig kommunal opgave. Det er således antaget, at en kommune lovligt kan sælge reklameplads i form af bandereklamer på idrætsanlæg. Baggrunden herfor er, at det blandt andet som følge af den lange tradition for bandereklamer på idrætsanlæg antages, at bandereklamer på idrætsanlæg har en nær og naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale opgave at opføre og drive et idrætsanlæg. Kommunerne kan endvidere som offentlige myndigheder modtage gaver til brug for varetagelse af kommunale opgaver, ligesom en kommune i den forbindelse må informere om, hvem kommunen har modtaget gaven fra. Der kan f.eks. være tale om, at en privat betaler for et legestativ i en børnehave mod opsætning af et messingskilt med oplysning om, hvem der har sponsoreret det pågældende legestativ. Det er dog af afgørende betydning, at informationen ikke har karakter af generel markedsføring af sponsorens navn eller produkter.(..) 2.3. Lovforslagets formål Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelser og regionsråd en bredere adgang til supplerende finansiering af de opgaver, kommuner og regioner i forvejen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der bør gælde for kommuners og regioners opgavevaretagelse. Lovforslaget giver derfor mulighed for at anvende kommuners og regioners aktiver, der anvendes med henblik på løsning af fakultative opgaver, til brug for reklamering for andre. (..) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter lovforslagets 1 gælder loven for kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. (..) Fast ejendom og løsøre omfatter alle fysiske aktiver såsom bygninger, grunde, køretøjer, inventar, informationsbreve mv. Elektroniske medier, f.eks. kommuners og regioners hjemmesider, er derimod ikke omfattet. Ved reklamering forstås enhver form for kommunikation til en ubestemt flerhed af personer med det formål at gøre opmærksom på et produkt eller en tjenesteydelse SIDE 5

6 for at få folk til at købe det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse. Enhver form for reklame for et produkt eller en ydelse er således omfattet. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008, som senest ændret ved 1 i lov nr. 136 af 24. februar 2009). Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder kommunalretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Statsforvaltningen har noteret sig, at oplysningerne på kommunens hjemmeside om kurset efter kommunes opfattelse ikke er reklame for X, men er at betragte som en orientering til kommunens borgere om tiltag, der kan betegnes som almennyttige. I forarbejder til lov nr. 490/2006 som ovenfor nævnt er begrebet reklamering defineret som enhver form for kommunikation til en ubestemt flerhed af personer med det formål at gøre opmærksom på et produkt eller en tjenesteydelse for at få folk til at købe det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse. Statsforvaltningen konstaterer, at indholdet i kommunens annoncering af det omtalte kursus stort set er identisk med kursusudbyderens egen hjemmesides beskrivelse af kurserne. Annonceringen indeholder således udover beskrivelse af kursusnavn, tid og sted en række beskrivelser af kursusindholdet og kursusudbyderen, der ikke alene kan betragtes som neutral information om dette. Statsforvaltningen er ikke enig med Billund Kommune i, at den skete omtale af kurset på kommunens hjemmeside alene er en orientering til kommunens borgere om tiltag, der kan betegnes som almennyttige. Statsforvaltningen lægger vægt på, at annonceringen ikke alene er en saglig, neutral og objektiv oplysning om, at kurset finder sted, men at der er tale om anvendelse af kursusudbyderens egen beskrivelse og markedsføring af kursusindholdet og baggrund. Annonceringen af kurset SIDE 6

7 må derfor sidestilles med en reklame for kursusudbyderens produkt. Spørgsmålet om, hvorvidt kommuner lovligt kan stille kommunal ejendom til rådighed for reklame, er reguleret i lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, som ovenfor refereret. Statsforvaltningen konstaterer, at lov om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamer for andre udtømmende regulerer, hvilke kommunale aktiver der kan anvendes til reklamer. Det fremgår således udtrykkeligt af lovens forarbejder, at elektroniske medier, f.eks. kommuners hjemmesider, ikke er omfattet. Det er følgelig ikke i overensstemmelse med lovgivningen, at Billund Kommune på sin hjemmeside har foretaget den skete annoncering af det pågældende kursus den 30. januar Det bemærkes, at loven ikke berører kommuners adgang til generelt at foretage information til kommunens borgere om tiltag, der betegnes som almennyttige, og kommunens information om foredrag, forfatteraftner, koncerter, teater m.v, vil derfor forsat ikke være i strid med lovgivningen. I øvrigt: Udtalelsen vil snarest i anonymiseret form blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 7