Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark samt delvist køb af 2 ejendomme beliggende henholdsvist ved det gamle Varde Sygehus og det gamle Ølgod Rådhus. Statsforvaltningen kan imødekomme anmodningen. Sagens baggrund: Af Varde Kommunes anmodning fremgår blandt andet: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA Baggrunden for anmodningen JOURNAL NR.: /189 SAGSBEHANDLER: LVOSYD DIREKTE TELEFON: Region Syddanmark og Varde Kommune (i det følgende omtalt parterne) ønsker at indgå aftale om et mageskifte og delvist køb, hvorved Region Syddanmark mod at overdrage lokaler på i alt kvadratmeter beliggende i Varde, erhverver ejendomsretten til det gamle Ølgod Rådhus, beliggende i centrum af Ølgod, på i alt kvadratmeter, eksklusiv kælderarealer. De lokaler Region Syddanmark overdrager er beliggende i centrum af Varde, på det gamle Varde Sygehus. Fælles for bygningerne er, at de blev ledige i forbindelse med strukturreform og sygehusreform. TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Da Region Syddanmark overdrager betydeligt flere kvadratmeter end Varde Kommune, skal Varde Kommune betale Region Syddanmark et beløb udover at gennemføre selve mageskiftet. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Det retlige grundlag for anmodning om dispensation Region Syddanmark er i henhold til regionslovens 38 omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, og det følger af 1, stk. 2 [ 2, stk. 2, nr. 1, statsforvaltningens rettelse], at offentligt udbud kan undlades ved salg til en kommune. Regionen kan derfor foretage mageskiftet uden at

2 skulle udbyde, mens det ikke fremgår udtrykkeligt, at en kommune ved salg/mageskifte til en region på tilsvarende vis kan undlade at afvikle offentligt udbud. Dette er baggrunden for nærværende anmodning, idet Statsforvaltningen har tilkendegivet, at man er af den opfattelse, at der i et sådant tilfælde skal søges om dispensation. Det er Varde Kommunes opfattelse, at det må bero på en lapsus, når undtagelsen i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3 [ 2, stk. 2, nr. 1, statsforvaltningens rettelse] ikke omfatter salg til regioner. Hensigten med fritagelsesbestemmelsen er ifølge den kommenterede lov om kommunernes styrelse 68 at undtage salg imellem offentlige myndigheder, hvilket uanset ordlyden af bestemmelsen taler for at meddele dispensation. Der foreligger således ingen reale grunde til, at et salg eller mageskifte med en region ikke skulle kunne undtages, da regionerne er offentlige myndigheder på lige fod med kommunerne og staten. Begrundelsen for anmodning om undtagelse Det er parternes opfattelse, at der foreligger særlige forhold, der konkret kan begrunde en undtagelse fra kravet om offentligt udbud. Et krav om udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for salget, og det må antages, at et offentligt udbud ikke vil kunne fremkalde højere købstilbud. Der er parternes opfattelse, at Region Syddanmark har en sådan interesse i netop den pågældende ejendom, at det vil være ubetænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Region Syddanmark har således et konkret og aktuelt behov for erhvervelse af Ølgod Rådhus. Dette hænger sammen med, at det er påtrængende for regionen at fremtidssikre lægedækningen i området. Ansvaret for lægedækningen påhviler regionen, og det er velkendt, at rekrutteringen af læger til udkantsområder volder problemer. Ølgod Rådhus er velegnet til at imødekomme dette behov, idet ejendommen har en god placering centralt i Ølgod by. Også ud fra et tidsmæssigt aspekt rummer en erhvervelse af Ølgod Rådhus store fordele, idet ejendommen efter istandsættelse vil kunne tages i brug som sundhedscenter, uden at det er nødvendigt først at få udarbejdet lokalplan, samt afvente udarbejdelse og gennemførelse af et byggeprojekt. SIDE 2

3 Lægedækningen i Ølgod er i dag kritisk, og det er afgørende, at der skabes en praksiskultur, der kan medvirke til at sikre rekruttering af unge læger til et rekrutteringsvanskeligt område. Dette kræver, at der etableres et bæredygtigt og fremtidssikret lægehus i Ølgod. Samtidig hermed bevirker ejendommens størrelse, at der er mulighed for andre regionale og kommunale sundhedsmæssige aktiviteter, f.eks. et samlet lokalt sundhedscenter. Derfor vil etablering af en lægepraksis i ejendommen sikre en god ramme for et fremtidigt sundhedssamarbejde med kommunen, hvilket er påtrængende i lyset af, at kommunen overtog en række sundhedsopgaver som led i strukturreformen. Der foreligger således tungtvejende samfundsmæssige grunde til at sikre, at et mageskifte og salg kan finde sted. Da der kun er tale om delvist mageskifte, og under hensyntagen til det ovenfor anførte om et konkret og aktuelt behov, er det parternes opfattelse, at der ikke kan stilles krav om, at bygningerne f.eks. skal støde op til hinanden eller være af nogenlunde samme størrelse. Varde Kommune har i anmodningen nærmere redegjort for markedsprisen. Statsforvaltningens afgørelse: Følgende fremgår af 38 i lovbekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2009 (regionsloven) som senest ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009: 38. Lov om kommunernes styrelse 63 om kommunalbestyrelsens oplysningspligt, 63 a om vedkommende ministers udtalelse om lovligheden af kommunale dispositioner, 66 om borgmesterens funktionsvægring, 68 om udbud af kommunens faste ejendomme og 69 om nødstyre finder tilsvarende anvendelse for regionerne. De forskrifter, der er udstedt i medfør af lov om kommunernes styrelse 68 og 69, finder tilsvarende anvendelse, medmindre indenrigs- og socialministeren fastsætter andet. Følgende fremgår af 68, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 som senest ændret ved 1 i lov nr af 27. december 2009): 68, stk. 1. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigsog socialministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. SIDE 3

4 Følgende fremgår af 2, stk. 3 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991): 2, stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (udbudsvejledningen) punkt 2, sidste afsnit: Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber. Af punkt 5.4. og 7.1. i samme vejledning fremgår blandt andet: 5.4. Tilfælde, hvor offentlig udbud med tilsynsmyndighedens godkendelse kan undlades Undtagelsesbestemmelsen om salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, er alene tænkt anvendt i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor det må antages på den ene side, at krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for salget, og på den anden side, at et offentligt udbud ikke vil kunne fremkalde højere købstilbud. En fritagelse for offentligt udbud forudsætter, at tilbudsgiveren har en sådan særlig tilknytning til eller interesse i netop den pågældende ejendom, at det vil være ubetænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Fritagelse forudsætter endvidere, at tilbudsgiveren har et konkret og aktuelt og ikke blot potentielt behov for erhvervelse af netop den omhandlede kommunale ejendom. SIDE 4

5 Statsforvaltningen noterer sig, at ifølge kommunens oplysninger er både Varde Sygehus og Ølgod Rådhus blevet ledige i forbindelse med gennemførelse af struktur- og sygehusreformen. Statsforvaltningen noterer sig endvidere, at Region Syddanmark har et konkret og aktuelt behov for erhvervelse af Ølgod Rådhus. Det er påtrængende for regionen at fremtidssikre lægedækningen i området. Ifølge Varde Kommunes oplysninger påhviler ansvaret for lægedækningen regionen, og rekrutteringen af læger til udkantsområder er vanskelig. Ølgod Rådhus kan imødekomme behovet, idet ejendommen ligger centralt placeret i Ølgod by. Af kommunens oplysninger fremgår derudover, at Ølgod Rådhus efter istandsættelse vil kunne tages i brug som sundhedscenter uden udarbejdelse af lokalplan er nødvendig. Det er derfor statsforvaltningens opfattelse, at der efter omstændighederne foreligger sådanne særlige forhold, som kan begrunde, at der meddeles dispensation fra offentligt udbud, og at det er ubetænkeligt at afskære eventuelle andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af markedsprisen for de pågældende bygninger. I øvrigt: Afgørelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør / Lars Voltelen fuldmægtig SIDE 5

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere