Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 12 Særlige betingelser Indholdsfortegnelse Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 2 Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 5 Almindelige bestemmelser... 5 Ordregivers udbud... 5 Entreprenørens tilbud... 7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv... 7 Entreprenørens sikkerhedsstillelse... 7 Entreprisens udførelse... 8 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse... 8 Bod ved manglende opfyldelse af miljøkrav... 8 Betalingsreduktion og bod ved manglende kravsopfyldelse... 8 Entreprenørens fratagelse af arbejdet Afleveringsforretning Mangler påvist ved og efter afleveringen Mangelsansvarets ophør Standardformular for sikkerhedsstillelse Standardformular for transportdokument Tildelingsmodel... 13

2 Særlige Betingelser (SB) Side 2 af 12 Orientering Arbejdet omfatter pleje, herunder drift og vedligehold af: parker og legepladser vejplantninger udendørs arealer ved institutioner i Odense Centrum. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, der omfatter pleje af ca. 11 ha grønne områder. Plejen skal overvejende udføres til tilstandskrav og gennemføres i en periode på 3 år og 10 måneder, fra 1. marts 2003 til 31. december Plejen er en del af Odense Kommunes drift og vedligehold af grønne områder. Plejen i andre bydele er enten udliciteret eller udføres af Odense Kommunes egen udførende afdeling "Park og Vej Service". Udbuddet omfatter virksomhedsoverdragelse af 10 personer. Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet er omfattet af den vejledende bekendtgørelse til EU, nr. 2002/S , omfattende pleje og vedligehold af parker, åer og kirkegårde mv., som er offentliggjort i EF-tidende den 5. september Arbejdet er udbudt i offentligt udbud ved bekendtgørelse fremsendt til EU den 2. december Arbejdet er ikke omfattet af "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Udvælgelse Ordregiver vil udelukke straffede og uhæderlige entreprenører samt entreprenører der er under konkurs o.l., jf. Tjenesteydelsesdirektivets artikel 29 pkt. a-g. For at kunne deltage i tildeling af entreprisen skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin økonomiske og tekniske formåen ved at fremlægge: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister eller lignende. Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Regnskaber for de seneste tre år, der viser virksomhedens balance.

3 Særlige Betingelser (SB) Side 3 af 12 Liste over de betydeligste tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af kontraktsum, tidspunkt og ordregiver. Virksomhedens kvalitetssikringshåndbog, niveau I, herunder dokumentation for at firmaet/afdelingen ledes af en person med gartnerisk uddannelse og erfaring. Erklæring for, at der til denne entreprise alene vil blive benyttet dieselolie med et svovlindhold I motor eller nyere. 50mg/kg og lastbiler med EURO Tildeling Ordregiver vil vælge det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende kriterier: Tilbudssummen Ordregivers vurdering af om en tilbudt alternativ løsning indebærer en besparelse for ordregiver i forhold til ordregivers ordinære udbud. Entreprenørens organisation, samt det tilbudte ledende personales uddannelse og erfaring. Entreprenørens tilbudte materiel, dets miljømæssige status samt dets evne til at løse den tilbudte opgave. Tilbudsgiver skal til vurdering heraf vedlægge sin organisationsplan for den tilbudte entreprise, oplysning om det ledende personales uddannelse og erfaring samt fortegnelse over det materiel der påregnes benyttet, med oplysning om motor, filter m.m., alt som angivet i tilbudslisten (TBL). Der henvises til den i Bilag 1 anførte tildelingsmodel. Alternative tilbud Ordregiver forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Ved et alternativt tilbud forstås et tilbud, der på visse angivne punkter afviger fra ordregivers udbud. Et alternativt tilbud skal dog opfylde de krav der er anført for den udbudte opgave, i det omfang de er relevante for det alternative tilbud. Såfremt et alternativt tilbud antages, skal entreprenøren levere samtlige til metoden hørende procedurebeskrivelser m.m. uden udgift for ordregiver. Kontroludbud Odense Kommune, v. Park og Vej Service, vil udarbejde et kontrolbud på entreprisen, og ordregiver påregner at lade udbudsforretningen annullere såfremt kontrolbudet viser, at det er økonomisk mest fordelagtigt for kommunen selv at udføre arbejdet. Tilbudsfasen Tilbudsmaterialet udleveres indtil den 18. december Der afholdes orienteringsmøde på Odense Slot, 18. december 2002 kl. 10:00

4 Særlige Betingelser (SB) Side 4 af 12 hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt fremsendt inden mødet pr. til følgende adresse Det forudsættes at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgiver, skal han senest 7 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos Leif Mikkelsen, tlf.: lok. 2770, Tilbudsafgivelsen Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud udfylde hele tilbudslisten med alle tilhørende bilag. Standardforbehold, der er anmeldt til Konkurrencerådet, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Andre forbehold kan kun tages, såfremt disse i en "meddelelse til de bydende" fra ordregiver er blevet godkendt. Tilbudslisten udleveres på såvel papirskemaer som på Excel-regneark. Ordregiver har indarbejdet regnefunktioner i regnearket, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. fejl i ordregivers regnefunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. Tilbud, inkl. bilag, skal afleveres i én original og én kopi på papirskemaer. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke elektronisk afgivne tilbud. Den medfølgende tilbudskuvert bedes benyttet. Tilbud mærket "Drift og vedligehold af grønne områder i Centrum " og påført afsender og telefonnummer modtages hos ordregiver: Odense Kommune Park- og Vejafdelingen Driftskontoret Odense Slot 5100 Odense C senest 14. januar 2003 kl. 10:00, hvor tilbudene åbnes i overværelse af de bydende, som måtte indfinde sig. Tilbudsgivere skal vedstå sit tilbud i 30 dage. Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere licitationen.

5 Særlige Betingelser (SB) Side 5 af 12 Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse Almindelige bestemmelser Disse særlige betingelser (SB) med tilhørende arbejdsbeskrivelser (ABR) samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) er supplerende vilkår til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92. Ordregivers udbud Fast pris og dennes betaling Dokumenter Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 31. december Principperne i prisregulering fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG. For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag b) Denne SB med tilhørende arbejdsbeskrivelse (ARB) samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) c) Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP). d) Generel målsætningsbeskrivelse e) Områdebeskrivelser f) Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder, Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, Parksektionen, g) Detailplaner h) Oversigtskort i) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92) j) De i arbejdsbeskrivelsen anførte normer, regler standarder mv. k) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS), alt med anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punkt a-h nævnte materiale udleveres til de bydende. Det under punkt i-k nævnte materiale er fremlagt hos ordregiver. Entreprisens omfang Entreprisen omfatter de i områdebeskrivelserne og på tegningerne anførte arealer og elementer. Der vil i kontraktperioden kunne ske ændringer og udbygning af parker og andre arealer, der er omfattet af dette udbud. Hvor dette medfører blivende ændringer i entreprisens omfang, vil den tilbudte pris blive reguleret forholdsmæssigt. Hvor disse arbejder forbigående hindrer entreprenøren i at opretholde det aftalte plejeniveau, skal entreprenøren umiddelbart efter

6 Særlige Betingelser (SB) Side 6 af 12 arbejdets afslutning tilvejebringe det aftale niveau. Dette skal tåles af entreprenør og ordregiver uden nogen form for kompensation. Det må påregnes, at ordregiver i entrepriseperioden vil ønske en reduktion af kvalitetsniveauet i Centrum. Dette påregnes at kunne ske, ved at parkstier nedklassificeres til rekreative stier, og at niveauet for renhold sænkes helt eller delvist. Der vil i tilbudslisten være anført poster til brug for regulering af kvalitetsniveauet på stier. Ordregiver har ret til at lade supplerende arbejder, ændringer og nyanlæg på de af entreprisen berørte arealer udføre af anden entreprenør. Fejl i projektet Entreprenøren skal straks meddele ordregiver, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i projektmaterialet eller mellem projektet og forholdene i marken. Uoverensstemmelser med hensyn til elementbetegnelser skal anmeldes senest den 1. maj Fejl i mængdeopgørelser skal anmeldes til ordregiver senest den 1. marts Afvigelserne skal dokumenteres af entreprenøren efter aftale med ordregiver. Registrering af beplantningernes størrelse på det enkelte element kan variere med 10% indenfor et arbejdsområde, og for hele entreprisen 3%. Regulering af entreprisesummen på grund af fejl eller unøjagtigheder i mængdeangivelserne finder kun sted, såfremt afvigelserne er større end ovenfor anført. Hvis der er dokumenterede uoverensstemmelser mellem projektmaterialets elementbetegnelser og de faktiske forhold i marken, tager ordregiver stilling til, om det er projektmaterialet eller de faktiske forhold, der skal ændres for at tilvejebringe overensstemmelse. Andre arbejder Kollektiv overenskomst Virksomhedsoverdragelse I entrepriseperioden vil der kunne foregå andre arbejder på og ved denne entreprises arealer udført af ordregiver eller anden entreprenør. Entreprenøren skal tåle disse arbejder på arealer og strækninger, hvor han selv arbejder. Arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, og entreprenøren og evt. underentreprenører skal overholde de i denne overenskomst fastsatte vilkår, også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten. Entreprisen følger retningslinierne i Lov nr. 111 af , som ændret ved Lov nr. 441 af , om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Entreprenøren skal i denne anledning påregne at overtage et antal medarbejdere, som nærmere specificeret i "Vilkår for Personale og personaleoverdragelse" (VPP).

7 Særlige Betingelser (SB) Side 7 af 12 Tider, tidsfrister og bod for overskridelse heraf Kontrakten kan påregnes indgået senest den 1. februar 2003, med en kontraktperiode fra 1. marts 2003 til 31. december Der vil være mulighed for en forlængelse af kontrakten med indtil 2 år. En sådan forlængelse vil blive besluttet senest 1. februar Arbejdet skal være igangsat den 1. marts Ved igangsætning forstås, at entreprenøren har fået ordregivers godkendelse af tids- og arbejdsplan, af metodevalg og materiel. Ved igangsætning forstås yderligere, at entreprenøren skal være i stand til at opretholde de krævede tilstandskrav. Ved overskridelse af igangsætningsfristen vil der blive opkrævet bod på 1 af kontraktsummen pr. påbegyndt dag, samt foretaget et fradrag i betalingen svarende til entreprisens afkortning. Arbejdet skal gennemføres i hele entrepriseperioden indtil færdiggørelsesfristen den 31. december Entreprenørens tilbud Ved regnefejl i entreprenørens tilbud, skal tilbudslistens enhedspriser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver. Entreprenøren skal i forbindelse med tilbudets antagelse meddele, hvilke underentreprenører der påtænkes anvendt. Udskiftning af underentreprenører kræver ordregivers godkendelse. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes som angivet på side 12, "Standardformular for transportdokument". Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed på 10% af kontraktsummen for 1 års vedligehold. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet på side 11, "Standardformular for sikkerhedsstillelse". Sikkerheden ophører samtidig med mangelsansvarsperioden ½ år efter entrepriseperiodens ophør med mindre ordregiver forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden når manglerne er afhjulpet. (Ændring til AB 92). Som mangler betragtes i denne sammenhæng også entreprenørens evt. manglende opfyldelse af forpligtelser overfor virksomhedsoverdragne medarbejdere.

8 Særlige Betingelser (SB) Side 8 af 12 Entreprisens udførelse Forhold vedr. entreprisens udførelse er anført i Arbejdsbeskrivelsen (ARB). Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Ansvar Entreprenøren er ansvarlig for sin og sit personales beskadigelse af arealer og udstyr. Entreprenøren er i hele entrepriseperioden ansvarlig for, at arbejder til tilstandskrav til enhver tid er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Bod ved manglende opfyldelse af miljøkrav Miljøforhold, der er oplyst af entreprenøren og er indgået ved tildeling af entreprisen skal opretholdes som minimalkrav gennem hele entreprisen. Ved overskridelse af disse krav betaler entreprenøren en bod på kr. pr. dag, pr. "ulovlig" maskine der har været tilknyttet arbejdspladsen. Ved brug af brændstof med større svovlindhold end aftalt, betaler entreprenøren en bod på kr. pr. dag, hvor det ikke tilladte brændstof har været anvendt. Betalingsreduktion og bod ved manglende kravsopfyldelse Hvor der under dette punkt og efterfølgende punkter er anført at kontroller foretages efter 3-4 kalenderdage, skal dette betragtes som i gennemsnit at være ½ uge, der i praksis tilpasses helligdage o.l. Stikprøvekontrol Betalingsreduktion Der gennemføres en stikprøvekontrol af udført standardpleje jfr. ARB - i forbindelse med hvert driftsmøde. Såfremt et element iht. stikprøvekontrollen kasseres, foretages efter 3-4 kalenderdage en ny stikprøvekontrol i 2-3 nye tilfældigt udvalgte arbejdsområder. Hvis tilstandskravet for elementet stadig ikke er opfyldt, foretages en betalingsreduktion svarende til en uges betaling for det ikke godkendte element omfattende hele entreprisen. Efter yderligere 3-4 kalenderdage foretages en 3. stikprøvekontrol (i nye arbejdsområder). Hvis elementets tilstandskrav fortsat ikke er opfyldt foretages en yderligere betalingsreduktion svarende til ½ uges betaling for det pågældende element altså en samlet betalingsreduktion svarende til 1½ uges betaling. Proceduren med stikprøvekontrol med 3-4 dages mellemrum og yderligere betalingsreduktion svarende til ½ uges betaling fortsættes til tilstandskravet er opfyldt.

9 Ugebetaling for element Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, Driftskontoret Tlf Særlige Betingelser (SB) Side 9 af 12 Stikprøvekontrol Bod Hvor tilstandskravet for et element ikke kan godkendes ved 3 stikprøvekontroller i træk betaler entreprenøren en bod svarende til den inden den 3. stikprøvekontrol pålignede betalingsreduktion, altså 1 uges betaling for det pågældende element. Såfremt tilstandskravet ved den efterfølgende kontrol heller ikke kan godkendes, betaler entreprenøren en yderligere bod, svarende til summen af pålignet bod og betalingsreduktion inden den seneste stikprøvekontrol. Denne procedure fortsætter til elementet er godkendt. Fortsat mangelfuld opfyldelse af tilstandskravet betragtes af ordregiver som misligholdelse af kontrakten, og vil efter skriftligt varsel kunne føre til dennes ophævelse. Bod og reduktion ved manglende kravsopfyldelse Bod reduktion D-møde 1 D-møde 2 / Kontrol 1 Kontrol 2 Kontrol 3 Kontrol 4 Kontrol 5 Kontrol Opsummering af bod og betalingsreduktion, hvor kravet ved stikprøvekontrollen ved 1. driftsmøde er godkendt, men ved 2. driftsmøde og ved efterfølgende stikprøvekontroller ikke er opfyldt. Konstateret mangel i et område Betalingsreduktion Såfremt der i et arbejdsområde er konstateret manglende opfyldelse af tilstandskravet eller ikke udført fastlagt standardpleje i ét eller flere områder, og manglen ikke er udbedret senest 3 kalenderdage efter manglens konstatering, foretages der en betalingsreduktion, svarende til betalingen for det ikke godkendte element i de pågældende områder i én uge. Såfremt manglen ved den efterfølgende kontrol gennemført 3-4 kalenderdage efter førnævnte konstatering stadig ikke er udbedret, foretages en yderligere betalingsreduktion svarende til ½ uges betaling for det pågældende element. Denne procedure fortsættes til elementet er godkendt. Konstateret mangel i et område Bod Hvor en mangel ikke er afhjulpet senest 7 kalenderdage efter dens påvisning betaler entreprenøren en bod svarende til den inden kontrollen pålignede betalingsreduktion.

10 Særlige Betingelser (SB) Side 10 af 12 Såfremt manglen ved den efterfølgende kontrol heller ikke er afhjulpet, betaler entreprenøren en yderligere bod, svarende til summen af pålignet bod og betalingsreduktion inden den seneste kontrol. Denne procedure fortsætter til manglen er godkendt. Entreprenørens fratagelse af arbejdet Såfremt der ved 4 kontroller (med 3-4 dages mellemrum), for samme arbejde og areal har været påtalt den samme manglende opfyldelse af tilstandskravet herunder manglende udførelse af standard pleje, kan ordregiver lade de nødvendige arbejder til genoprettelse af tilstandskravet udføre på entreprenørens regning. Dette har ingen indflydelse på ordregivers ret til at opkræve bod og reduktion for den tid, tilstanden ikke har været i orden. Såfremt arbejder til udførelseskrav efter påtale ved 2 driftsmøder efter hinanden ikke er blevet udført kvalitetsmæssigt korrekt, kan ordregiver ligeledes lade de nødvendige arbejder til opgavens færdiggørelse udføre på entreprenørens regning. Afleveringsforretning Der afholdes afleveringsforretning den 31. december Inden afleveringsforretningen gennemføres i forbindelse med tilstandskravenes udløb mangelgennemgang i november/december. Mangler påvist ved og efter afleveringen Entreprenøren har pligt til at afhjælpe mangler ved arbejdet, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. Da arbejdsområdet efter entreprisens afslutning påregnes at være overdraget til en anden entreprenør, har entreprenøren derimod ikke ret til at afhjælpe øvrige mangler ved arbejdet, som i stedet for betragtes som "mangler, hvis afhjælpning er umulig", jf. AB For disse mangler har ordregiver ret til et afslag i entreprisesummen. Mangelsansvarets ophør Mangelsansvaret ophører ½ år efter entreprisens ophør.

11 Særlige Betingelser (SB) Side 11 af 12 Standardformular for sikkerhedsstillelse Ordregiver: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for ordregiver et beløb af kr. skriver:.. kroner der skal tjene til sikkerhed for ordregiver i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med ovennævnte arbejde i henhold til de for arbejdet gældende betingelser mv. Sikkerhedsstillelsen frigives, når entreprenørens forpligtelser, herunder også forpligtelser for virksomhedsoverdragne medarbejdere, er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til ordregiver efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Ordregiver kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. den (underskrift)

12 Særlige Betingelser (SB) Side 12 af 12 Standardformular for transportdokument Ordregiver: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på. kr. ekskl. moms, skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for ordregiver... den (underskrift) Noteret af ordregiver:.. den (underskrift)

13 Særlige Betingelser (SB) Bilag 1 Tildelingsmodel Tildelingsmodel Ordregiver vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud under anvendelse af følgende kriterier med tilhørende vægt: Den tilbudte pris indregnet med sin fulde værdi. Ordregivers vurdering af om en tilbudt alternativ løsning indebærer en besparelse for ordregiver i forhold til ordregivers ordinære udbud. En således vurderet besparelse fratrækkes tilbudsprisen. Entreprenørens organisation, samt det tilbudte ledende personales uddannelse, erfaring og omdømme. Organisation og personale vurderes på en tretrins skala: Karakter Beskrivelse 5 Organisation og ledende personale vurderes at fremme samarbejdet med ordregiver og dennes tilsyn, således at entreprisen gennemføres rigtigt første gang og med mindst muligt bøvl. 3 Organisation og ledende personale vurderes at være gennemsnitligt for standen. 1 Organisation og ledende personale vurderes at give ordregiver og dennes tilsyn merarbejde med at få opfyldt kvalitetsmål. Der kan gives karakterer mellem de angivne skalatrin. Den tildelte karakter multipliceres med kr. og fratrækkes tilbuddet. Entreprenørens tilbudte materiel, dets miljømæssige status samt dets evne til at løse den tilbudte opgave. Lastbiler, såvel entreprenørens egne, som underentreprenørers (og indlejede lastbiler): Karakter Beskrivelse 5 EURO 3 motor med partikelfilter 4 EURO 3 motor uden partikelfilter 3 EURO 2 motor med partikelfilter 2 EURO 2 motor uden partikelfilter 1 EURO 1 motor med partikelfilter 0 EURO 1 motor uden partikelfilter

14 Særlige Betingelser (SB) Bilag 1 Tildelingsmodel Der kan gives karakterer mellem de angivne skalatrin. Den tildelte karakter multipliceres med kr. og fratrækkes tilbuddet. Traktorer og andet motordrevet materiel, med motor >18 kw / 25 HK: Karakter Beskrivelse 5 Førstegangsregistreret/anvendt år 2001 og senere 3 Førstegangsregistreret/anvendt år 1997 og senere 1 Førstegangsregistreret/anvendt år 1993 og senere 0 Førstegangsregistreret/anvendt før år 1993 Den tildelte karakter multipliceres med kr. og fratrækkes tilbuddet. Resultat: Den således beregnede tilbudssum for entreprisen indgår ved ordregivers vurdering af hvilket tilbud der samlet set er det økonomisk mest fordelagtige. Entreprisen overdrages til de i tilbuddet anførte priser.

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 7 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/ underentreprenører...

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5.

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål til udbudsmaterialet: Side 1 af 7 Spørgsmål til udbudsmaterialet: Efterfølgende spørgsmål blev sendt til udbyderen indenfor den fastsatte tidsfrist. Nærværende rettelsesblad 1 indeholder besvarelsen af disse spørgsmål. Spørgsmål

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 3 3. TILBUDSFASEN... 3 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING... 2 1. RETSGRUNDLAGET... 2 2. TILBUDSFASEN... 2 3. TILBUDSAFGIVELSE... 3 4. EGNETHED...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

Mellem undertegnede ordregiver og tjenesteyder træffes aftale om udførelse af nedennævnte arbejder.

Mellem undertegnede ordregiver og tjenesteyder træffes aftale om udførelse af nedennævnte arbejder. Side 1 Driftskontrakt Mellem undertegnede ordregiver og tjenesteyder træffes aftale om udførelse af nedennævnte arbejder. Arbejdsopgavernes navne Ordregiver : Drift af Gram Slotspark, vandkunst og toilet.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder

Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder Kalundborg Kommune Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder Udbudsmateriale Juni 2014 0 Undersøgelser af mulighed for kloakering af sommerhusområder Indholdsfortegnelse Kapitel-side

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere