Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland"

Transkript

1 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftalen giver et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde og skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter tilbud til borgerne 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Baggrund for rammeaftalen Samarbejdet om rammeaftalen Procedurer for justering af rammeaftalen...7 Kapitel 2. Fælles mål og visioner Fokus på kvalitetsudvikling Retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse Kapitel 3. En sammenfatning af rammeaftalen Kapitel 4. Rammeaftalen som et smidigt værktøj Centrale principper og etiske spilleregler Håndtering af akutte sager Håndtering af ventelister og tomme pladser Kapitel 5. Generelle aftaler om økonomi Principper for takstfastsættelse Indhold af taksterne Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale Kapitel 6. Et tilbageblik Kapitel 7. Tilbudsviften Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder Sikrede institutioner for børn og unge Voksne med sindslidelse Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Personer med psykisk handicap inkl. autister Dagtilbud på revalideringsinstitutioner Specialundervisning Personer med kommunikationshandicap Hjælpemidler Kvindekrisecentre Forsorgshjem Misbrugsområdet Specialrådgivning Kapitel 8. Fokusområder på det sociale område Dyre enkeltforanstaltninger Børn og unge - samspil mellem social- og psykiatriområdet Kapacitetsvurdering vedr. tilbud til fysisk handicappede Udredning vedrørende kommunikationsområdet

3 Kapitel 9. Den øvrige opgaveløsning Forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling Faglige netværk Samråd og tilsyn ifm. udviklingshæmmede lovovertrædere Kapitel 10. Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser 41 Kapitel 11. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud Social- og specialundervisningsområdet Sikrede afdelinger Bilag 1. Oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. nøgleoplysninger Bilag 2. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region midtjylland og Region Midtjylland Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger, som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Bilag 4. Udviklingsplan for Sølund Bilag 5. Udviklingsplan for Østervang

4 Forord Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en ny fordeling af opgaverne. Reformen indebærer en markant omstilling af den offentlige sektor ikke mindst på det sociale område. Rammeaftalen introduceres på det sociale område som et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007, og skal indgås hvert år mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland senest den 15. oktober. Rammeaftalen er indgået på baggrund af: a) servicelovens 6 omhandlende det sociale område, b) almenboliglovens 185 b omhandlende tilbud på det almene ældreboligområde, og c) specialundervisningslovens 6 h omhandlende specialundervisning for voksne. Det er valgt at udarbejde én fælles rammeaftale dækkende de tre områder. For at lette læsevenligheden, vil de tre områder under ét blive betegnet som det sociale område. Herudover indgår tilbud til børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder i denne rapport. Det præciseres, at området ikke er omfattet af selve rammeaftalen, jf. lovgivningen på området. Under hensyntagen til læsevenligheden af rammeaftalen gøres der ligeledes opmærksom på, at der i aftalen dels refereres til Region Midtjylland som offentlig myndighed, dels til det geografiske område region midtjylland dækker - og som i aftalen benævnes regionen. Rammeaftalen udarbejdes af Region Midtjylland med afsæt i de 19 kommuners årlige redegørelser om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Opgaven er løst i et tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet uanset om det er egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland der driver tilbuddet. Samtidig har det også stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at koordineringen af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område, herunder en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Det er et fælles mål, at kommunerne oplever et samarbejde om indsatsen at kommunernes efterspørgsel på tilbud kan tilvejebringes hurtigt og fleksibelt. Samtidig er 4

5 det et mål for Region Midtjylland, at der ikke forekommer efterregulering på det sociale område efter den 1. januar

6 Kapitel 1. Baggrund for rammeaftalen Med kommunalreformen ændres myndighedsstrukturen og opgavedelingen på det sociale område. Med reformen placeres myndighedsansvaret, ansvaret for forsyningen og ansvaret for finansieringen i kommunerne. Det indebærer, at den enkelte kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgerens visitation til tilbud, ansvar for at sikre, at der er relevante tilbud til borgerne, samt ansvar for at finansiere tilbuddene. Såvel kommunerne som Region Midtjylland har et regionalt leverandøransvar på en række opgaveområder. Leverandøransvaret omfatter en forpligtigelse til at levere tilbud til kommunerne, til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov samt til at udvikle tilbuddene. De tilbud der er omfattet af det regionale leverandøransvar er de amtskommunale tilbud, der som udgangspunkt overgik fra amterne til regionsrådene i forbindelse med reformen (kan-tilbud) bortset fra tilbud til børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige problemer, der overtages af kommunalbestyrelserne (skal-tilbud). Imidlertid har kommunerne aftalt, at skal-tilbuddene på børne- og ungeområdet indarbejdes i rammeaftaledokumentet, da der derigennem skabes et rum for det mellemkommunale samarbejde om opgaven. Det betyder ikke, at området er omfattet af de formelle regler som gælder for kan-tilbuddene. Enkelte kommuner har endvidere valgt at lade Region Midtjylland drive tilbud på skal-området. At kommuner såvel som Region Midtjylland er udbydere af tilbud omfattet af regionalt leverandøransvar, giver rammeaftalen en yderligere dimension aftalen er ikke kun en aftale mellem kommuner og Region Midtjylland, men i ligeså høj grad en mellemkommunal aftale. 1.1 Samarbejdet om rammeaftalen I Region Midtjylland er rammeaftalen udarbejdet i en åben dialog med de 19 kommuner i regionen. I foråret 2006 blev det besluttet at nedsætte en Masterplangruppe, med deltagelse af embedsmænd fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. Masterplangruppen har forberedt arbejdet omkring rammeaftalen. Målet har været en aftale, der dels giver et samlet overblik over tilbudsviften i regionen, dels skaber et fælles afsæt for udvikling af indsatsen overfor borgerne. Som et led i arbejdet med rammeaftalen nedsatte Masterplangruppen yderligere arbejdsgrupper med repræsentanter fra kommunerne og Region Midtjylland. Arbejdsgrupperne har blandt andet beskæftiget sig med det forberedende arbejde omkring de kommunale redegørelser, udregning af takster samt håndtering af akutte situationer, ventelister og tomme pladser. Disse undergruppers arbejde og indstillinger er drøftet i Masterplangruppen og indarbejdet i rammeaftalen. 6

7 Masterplangruppen har ligeledes godkendt det endelige udkast til rammeaftalen den 8. august 2006, inden aftalen blev behandlet i Kontaktudvalget den 25. august Efterfølgende er rammeaftalen endeligt godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg og i Forberedelsesudvalget. Forud for Kontaktudvalgets behandling af rammeaftalen inviterede Region Midtjyllands Underudvalg vedrørende rammeaftaler på det sociale område, de kommunale politikere til politisk møde om aftalen den 14. juni Målet var, at skabe et rum for en tidlig drøftelse af rammeaftalens perspektiver. Processen har bidraget til at sikre et gennemarbejdet resultat og en enighed om principperne for rammeaftalen - en enighed der er selve forudsætningen for indgåelse af rammeaftalen, idet uenighed ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Med rammeaftalen sikres borgerne en høj grad af samordning og kvalitet i tilbuddene på det sociale område, hvilket skaber fundamentet for en stabil og pålidelig drift samt en fortsat udvikling af tilbuddene. Resultatet er synlighed og gennemsigtighed overfor borgere, brugere og pårørende. 1.2 Procedurer for justering af rammeaftalen Der er en vis grad af rummelighed i rammeaftalen. Driftsherren har mulighed for at foretage justeringer på tilbudsniveau, idet der påhviler en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten. Driftsherrens forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten er vigtig, og er en central forudsætning for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og venteliste). Den enkelte kommune og Region Midtjylland har dermed pligt til, via løbende justeringer, at udnytte ressourcerne optimalt. Tidlig orientering og dialog med de berørte parter er i den forbindelse afgørende. Foretager en kommune større ændringer i form af oprettelse af et nyt tilbud, skal de øvrige kommuner og Region Midtjylland orienteres så tidligt som muligt og senest når beslutningen er truffet. Fair play er i den forbindelse centralt, hvorfor der samtidig lægges vægt på bilaterale drøftelser mellem de berørte parter så tidligt som muligt i processen. Måtte der være behov for fundamentale omstillinger - eksempelvis nedlæggelse af et tilbud - behandles emnet i en nedsat administrativ styregruppe, med deltagelse af embedsmænd fra kommuner og Region Midtjylland. Efterfølgende behandles ændringerne politisk. Den administrative styregruppe, der er en fortsættelse af den omtalte Masterplangruppe, mødes en gang i kvartalet eller efter behov. Den administrative styregruppe har til formål: at følge op på rammeaftalen og sikre den fortsatte samordning og koordinering 7

8 at drøfte udviklingstendenser og forestå den strategiske udvikling af tilbudsviften at tage initiativ til fælles opgaveløsning, herunder behandle de udpegede fokusområder beskrevet i kapitel 8 at vurdere behovet for ændringer i rammeaftalen at sikre efterlevelse af de fælles mål og visioner, formuleret i kapitel 2 at sikre en koordineret indsats ift. arbejde med sundhedsaftaler, for den del af det sociale område der vedrører psykiatrien samt hjerneskade-, kommunikations- og hjælpemiddelområdet Til de kvartalsvise møder i den administrative styregruppe udarbejdes oversigter over dimensionering og forbrug med henblik på løbende justering af rammeaftalen. I henhold til lovgivningen skal det én gang i hver valgperiode drøftes i Kontaktudvalget, om der er sociale tilbud, der mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommune. Derudover kan enhver kommunalbestyrelse løbende rejse spørgsmålet om ændret ejerskab. Enhver kommunalbestyrelse kan i den forbindelse anmode om, at spørgsmålet om kommunal overtagelse tages op i Kontaktudvalget, således at alle aspekter af en eventuel overtagelse belyses inden der træffes beslutning. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter, om den vil ændre ejerskabet af det enkelte tilbud. Da tilbuddene fortsat er omfattet af det regionale leverandøransvar, skal kommunalbestyrelsens beslutning efterfølgende drøftes af den administrative styregruppe og behandles i Kontaktudvalget med henblik på justering af rammeaftalen. 8

9 Kapitel 2. Fælles mål og visioner Kommunalreformen indebærer, at de 19 kommuner og Region Midtjylland har fået en ny og fælles opgave med udarbejdelsen af rammeaftalen. Rammeaftalen skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på det sociale område. Med reformen tegnes den socialpolitiske linie af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab formuleret en række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på det sociale område - for så vidt angår tilbud omfattet af det regionale leverandøransvar. Fælles mål og visioner for borgerne Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for: At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder At sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt At sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer At sikre borgere med særlige behov fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af understøttes og udvikles Fælles mål og visioner for den faglige indsats og udvikling Mulighederne for at omsætte de fælles mål og visioner til handlinger, der har en reel betydning for borgerne, forudsætter et bevidst valg af det gode samarbejde. Samtidig er det en forudsætning, at der sættes fokus på de opgaver der binder indsatsen overfor borgerne sammen. Baggrunden er, at en række opgaver med fordel kan løses ved at tænke i fælles strategi, planlægning og udvikling af den sociale sektor. Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for: At styrke den faglige indsats overfor borgerne, blandt andet i form af videndeling og fælles faglige uddannelsesinitiativer At styrke faglige netværk på tværs af kommune- og regionsgrænser At styrke samarbejdet omkring kvalitetsudvikling med afsæt i kommunale og regionale kompetencer At styrke den evidensbaserede indsats på det sociale område 9

10 At der i løbet af 2007 tages en række udviklingsinitiativer på det sociale område, hvor der arbejdes med fælles temaer 2.1 Fokus på kvalitetsudvikling I kommunerne og i Region Midtjylland er der et stort ønske om fortsat at styrke og udvikle den faglige indsats, der ydes overfor borgerne. Kvalitetsudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj. Netop derfor er fokus rettet mod mulighederne for at forene de kommunale og regionale kompetencer - for derigennem at sikre det bedste afsæt for dynamik i de sociale tilbud. Den administrative styregruppe vil i løbet af 2007 arbejde med opgaven og mulighederne for at tilrettelægge en fælles strategi og indsats på området. 2.2 Retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene herunder om ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende på to niveauer: Dels i de enkelte tilbud hvor indsatsen ydes. Beslutningen om hvordan der i det enkelte tilbud arbejdes med bruger- og pårørendeinvolvering træffes af den enkelte kommune og af Region Midtjylland i forhold til de tilbud den enkelte myndighed driver. Af informationerne om de enkelte tilbud vil det fremgå, hvilke rammer der er for bruger- og pårørendeindflydelse herunder om der er etableret bruger- og pårørenderåd. Dels med politiske og administrative beslutningstagere. Tilbagemeldinger til de politiske og administrative systemer om indsatsen på det sociale område har stor betydning. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland afholde en årlig konference, hvor bruger- og pårørendeforeninger og de lokale handicapråd inviteres til en dialog om indsatsen på det sociale område. Konferencen afholdes første gang forud for udarbejdelsen af rammeaftalen for Dermed kan de erfaringer og ønsker der fremkommer på konferencen indgå i arbejdet med den kommende rammeaftale. 10

11 Kapitel 3. En sammenfatning af rammeaftalen Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde. Aftalen skal dels fungere som et redskab der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. Med aftalen er der derfor lagt stor vægt på dynamiske og fleksible muligheder for opfølgning herunder løbende justeringer i takt med udviklingen i brugernes behov. Rammeaftalen skal fungere som et smidigt værktøj, og må ikke hæmme dynamikken og en optimal drift på det sociale område. Fælles mål og visioner Rammeaftalen skal danne grundlaget for et godt og smidigt samarbejde kommunerne imellem samt mellem kommuner og Region Midtjylland. Som et fælles afsæt er der i rammeaftalen udarbejdet en række fælles mål og visioner for borgerne, samt for den faglige indsats og udvikling på det specialiserede socialområde. Samtidig er der med rammeaftalen taget initiativ til at afholde en årlig bruger- og pårørendekonference, hvor kommunerne og Region Midtjylland inviterer bruger- og pårørendeorganisationer og de lokale handicapråd til en dialog om indsatsen. Med rammeaftalen markeres derfor ønsket om at samordne og koordinere indsatsen overfor brugere og de pårørende. Kapacitet og takster Generelt forventer kommunerne et stort set uændret forbrug af tilbud i Det er derfor aftalt, at den planlagte kapacitet videreføres - dog med et forbehold på området for voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede. I forbindelse med den politiske drøftelse af rammeaftalen blev det besluttet at indarbejde en budgetforbedring på 3,9 %. Den største procentvise besparelse findes i administrationen - derudover aftales en produktivitetsforbedring på 1,3 % samt en reduktion på 1,2 % via omstilling og udvikling. Bilag 1 indeholder en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen. Det er blandt andet muligt at se beregningsgrundlaget for taksterne, tilbuddenes normering, de enkelte tilbud fordelt på driftsherrer, lovgrundlag m.v. Udviklingsområder og -tendenser Kommunerne og Region Midtjylland har i fællesskab udpeget 4 områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed. Dyre enkeltforanstaltninger der skal udarbejdes en analyse af de enkeltforanstaltninger, der beløber sig til mere end 1 mio. kr. årligt med henblik på en vurdering af om indsatsen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. 11

12 Børn og unge, der både har brug for en psykiatrisk og en social indsats der skal sættes fokus på mulighederne for at sikre en samlet og koordineret indsats til fordel for børnene/de unge og deres pårørende. Kapacitetsvurdering vedr. tilbud til voksne fysisk handicappede området har været et udbygnings- og udviklingsområde igennem de senere år, og det skal vurderes, hvordan kapaciteten udnyttes bedst muligt. På Kommunikationsområdet herunder specialrådgivning skal der påbegyndes et udredningsarbejde, med det formål at skabe synlighed og overblik over tilbuddene på området, som en hjælp til kommunerne i forbindelse med køb af ydelser. Evidensbaseret indsats Som et redskab til vedvarende udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde er der i kommunerne og i Region Midtjylland et ønske om - i fællesskab at sætte fokus på den praksisorienterede forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling. Det er derfor aftalt, at den evidensbaserede indsats skal styrkes ved at forene kræfterne på området. Netværk Med den nye struktur på det sociale område prioriteres det højt at støtte op om tilbuddenes muligheder for at indgå i netværk med andre tilbud lokalt, regionalt og på tværs af regioner. Netværkene kan være et bidrag til at sikre et fælles fagligt løft og dermed højne kvaliteten af de tilbud der ydes overfor borgerne. Med den midtjyske rammeaftale er det ønsket at signalere åbenhed og vilje til samarbejde - både mellem de nye kommuner og mellem kommunerne og Region Midtjylland. 12

13 Kapitel 4. Rammeaftalen som et smidigt værktøj Med et fælles ønske om en dynamisk og fleksibel socialsektor er det for kommunerne og Region Midtjylland af stor betydning at sikre et smidigt samarbejde omkring den samlede tilbudsvifte. Ikke kun i forhold til den langsigtede planlægning, men også den løbende opfølgning - eksempelvis når der i løbet af året opstår akutte sager, tomme pladser og ventelister. 4.1 Centrale principper og etiske spilleregler På en række områder er der mulighed for at aftale spilleregler og procedurer, der kan fungere som rettesnor og bidrage til at forebygge en række ubalancer i kapaciteten som en konsekvens af svingende behov. Imidlertid er det vanskeligt at forudse alle problemfelter i kølvandet på den ændrede opgavedeling på det sociale område. Derfor har kommunerne og Region Midtjylland formuleret nogle centrale principper og etiske spilleregler for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland: Information og dialog - om ændrede behov og prioriteringer på myndigheds- og brugerniveau Rettidig omhu - også på andre myndigheders vegne Dynamiske kapacitetsjusteringer med fokus på udvikling og nye behov Brugerhensyn forud for hensynet til driftsherre Fælles ansvar - for brugere det kan være vanskeligt at finde en plads til Med de centrale principper understreges det, at der påhviler kommuner og Region Midtjylland en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten løbende med respekt og omtanke for brugerne og for andre myndigheder. Samtidig understreges det, at der påhviler en fælles forpligtigelse til at sikre, at brugerne sættes i centrum for samarbejdet mellem myndigheder. 4.2 Håndtering af akutte sager De akutte sager vil udgøre en meget begrænset andel af det samlede antal visitationer til tilbuddene i regionen. Endvidere forventes det, at kommunerne i langt de fleste situationer vil have en viden om hvordan de akutte sager håndteres samt et primært beredskab der kan sikre en løsning. Baggrunden er, at kommunerne i forbindelse med reformen har overtaget en stor del af de tilbud, der løser de akutte sager. Formålet er derfor ikke at beskrive retningslinier for håndtering af akutte sager i kommunerne. Derimod er det ønsket, at beskrive et sikkerhedsnet og dermed hvilke muligheder kommunen har for at søge hjælp til håndteringen af den akutte sag, når løsningen skal findes udenfor egen kommunegrænse. Hvor ofte en sådan situation indtræder vil variere fra kommune til kommune og afhænge af omfanget af eget primære beredskab. 13

14 I de situationer hvor en kommune har behov for at trække på akutkapacitet udenfor egen kommunegrænse, er det væsentligt, at der hurtigt kan etableres en løsning at der ikke skal ringes fra fra hus til hus, fordi ingen ønsker at stille kapacitet til rådighed. Et ønske om at forebygge denne situation gør sig særligt gældende i de mest vanskelige situationer, hvor der er fyldt op i alle tilbud, og hvor leverandøransvaret er delt mellem flere kommuner og eventuelt Region Midtjylland. I disse situationer er det ifølge lovgivningen ikke entydigt, hvem der er forpligtiget til at etablere en løsning. De akutte sager En akut sag defineres som de situationer, hvor håndtering af sagen, på grund af sagens karakter, ikke kan afvente den ordinære, aftalte visitationsprocedure. Det præciseres, at den visiterende kommune beslutter, hvornår en sag vurderes at være akut. På voksenområdet forventes antallet af akutte sager at være meget beskedent. Antallet af akutsager forventes at være størst på den del af børne- og ungeområdet, der henvender sig til målgruppen med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Tilbuddene til denne målgruppe er en del af skal-området, hvilket som udgangspunkt ikke er en del af rammeaftalen. Kommunerne har imidlertid besluttet, at de principper for håndtering af akutsager, ventelister og tomme pladser, som beskrives i rammeaftalen, også skal omfatte børne- og ungeområdet og dermed også skal-området. Organisering og håndtering af akutsager Når en akutkapacitet skal findes, er der to hensyn at tage. For det første hensynet til at den valgte løsning er i overensstemmelse med brugerens behov. For det andet hensynet til at kommunen hurtigt skal kunne finde en løsning, og dermed ikke skal bruge unødig tid på at ringe til mange forskellige tilbud for at undersøge mulighederne. For at skabe et sikkerhedsnet udpeges en række kommunale og regionale tilbud som kontakt-tilbud, ligesom der etableres en akut-vidensbank. Kommunerne og Region Midtjylland forpligtiger sig til at evaluere den valgte organisering i første halvdel af 2008, sådan at eventuelle ændringer kan indarbejdes i rammeaftalen for Kontakt-tilbud Med den praksisforankrede akutfunktion er et antal tilbud på hvert opgaveområde udpeget til at have en udvidet funktion i forbindelse med de akutte sager. Tilbuddene er kontakt-tilbud for alle kommuner, der har behov for bistand i forbindelse med akutsager på det pågældende opgaveområde. Tilbuddene skal have et akutberedskab til rådighed, men skal også kunne pege på andre løsninger i andre tilbud, herunder være opmærksomme på om den enkelte bruger har behov for, at der findes et lokalt tilbud. 14

15 Kontakt-tilbuddene har en udvidet forpligtigelse til at deltage i løsningen af opgaven. Falder brugerens problemstillinger indenfor tilbuddets målgruppebeskrivelse - og er der mulighed for at etablere en løsning er en afvisning af brugeren ikke acceptabel. Er der på tilbuddet ikke mulighed for at etablere en løsning, påhviler der tilbuddet en forpligtigelse til at finde en løsning på ét af de øvrige tilbud i regionen. Med den praksisforankrede akutfunktion påtager kontakt-tilbuddene sig dermed det regionale leverandøransvar i den akutte situation. Den praksisforankrede akutfunktion forudsætter, at kontakt-tilbuddene har en viden om de øvrige tilbud, som kvalificerer forslag om match mellem akutkapacitet og bruger. Derfor er kontakt-tilbuddene naturlige deltagere i de faglige netværk beskrevet i kapitel 9.2. Selve prisen for det valgte akuttilbud aftales konkret i den enkelte sag og driftsherren er forpligtiget til, hurtigst muligt, at meddele kommunen prisen for tilbuddet. Inden 14 dage skal den visiterende kommune enten træffe beslutning om at forlænge opholdet eller sørge for iværksættelse af anden foranstaltning. Kommunerne og Region Midtjylland vurderer hver især hvilke tilbud, der kan stilles til rådighed som kontakt-tilbud, med henblik på drøftelse i den administrative styregruppe i løbet af efteråret Akut-vidensbank Til støtte for den kommunale sagsbehandling etableres en akut-vidensbank, der udarbejder og vedligeholder en oversigt over regionens samlede akutte kapacitet. Denne oversigt præsenteres i en portalløsning på Region Midtjyllands hjemmeside i det omfang det ikke vil fremgå af Tilbudsportalen. Akut-vidensbanken drives af Region Midtjylland. 4.3 Håndtering af ventelister og tomme pladser Med rammeaftalen er kommunerne og Region Midtjylland forpligtiget til at finde en balance mellem ikke at have unødigt tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og ventelister). Med rammeaftalen skal der således sikres balance i kapaciteten, og dermed overensstemmelse mellem udbuddet af pladser og efterspørgslen. Der påhviler derfor også en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, da netop dét er forudsætningen for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Ubalancer som ventelister og tomme pladser skal derfor håndteres så fleksibelt og smidigt som muligt. Forskellige typer af ventelister kan identificeres: a) Brugere der allerede har et relevant tilbud, men som ønsker et andet b) Brugere der er på venteliste til ét eller flere navngivne tilbud c) Brugere der er på venteliste til tilbud dækkende en overordnet målgruppe Den visiterende kommune skriver brugeren på venteliste (type a, b eller c) hos den driftsherre, hvor brugeren ønskes optaget i tilbuddet. Den enkelte driftsherre vurderer den samlede liste, når der opstår mulighed for at visitere nye brugere til tilbuddet. 15

16 Er flere brugere på venteliste til samme tilbud, er det målet at sikre, at den bruger, der har det største behov for pladsen, også får tilbuddet. Dermed bliver den faglige vurdering udgangspunktet, hvilket bidrager til at sikre, at brugerne med de sværeste problemstillinger ikke udstødes fra offentlige tilbud. Imidlertid vil det altid være driftsherrens endelige beslutning hvilken borger, der får anvist den konkrete plads. Samtidig indberetter kommunerne løbende det aktuelle antal brugere på venteliste til portalløsningen på rammeaftaleområdet. Denne venteliste omfatter kun brugere jf. punkterne b og c. Dermed defineres ventelisten som: visiterede borgere, der har så aktuelt et behov, at de ville benytte et tilbud indenfor 3 måneder. Ventelisten omfatter ikke type a, altså personer, der har et tilbud indenfor området, men venter på et andet. 1 Når der i et tilbud er tomme pladser, er det naturligvis afgørende, at driftsherren hurtigst muligt får synliggjort dette. Derfor er det målet, at den portalløsning Region Midtjylland etablerer på rammeaftaleområdet skal spille en rolle og løbende bidrage til at synliggøre ledig kapacitet, i den udstrækning dette ikke vil fremgå af Tilbudsportalen. Samlet vil oplysninger om tomme pladser og venteliste bidrage til at synliggøre balancen mellem behov og kapacitet. 1 Ved etableringen af ventelisten pr. 1. januar 2007 indhentes oplysninger om ventelister fra de fire amter 16

17 Kapitel 5. Generelle aftaler om økonomi Kommunerne overtager den 1. januar 2007 myndighedsansvaret og finansieringen på socialområdet. Tilbud på socialområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, hvorom der indgås kontrakt med VISO. Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til stede enten i form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, tilbud i de fem regioner eller tilbud i andre kommuner. Rammeaftalen skal indeholde specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser. Lovgivningen stiller krav om, at rammeaftalen indeholder takster for tilbud, der er omfattet af den regionale leverandørpligt, dvs. inklusiv de tilbud, som kommunerne har ønsket at overtage pr. 1. januar Taksterne for de kommunalt overtagne tilbud indgår derfor også i rammeaftalen. Det er herudover aftalt med kommunerne, at taksterne for en række andre fortrinsvis kommunalt drevne tilbud også indgår i denne rapport. I bilag 1 er vist en oversigt over takster for 2007 for sociale tilbud m.v., som indgår i rammeaftalen eller som indgår i rapporten om rammeaftaler mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Bilaget adskiller tydeligt, hvilke tilbud der er omfattet af rammeaftalen og hvilke tilbud der indgår i rapporteringen. 5.1 Principper for takstfastsættelse Ved fastsættelse af takster for regionale og kommunale tilbud anvendes følgende overordnede principper: Incitament til effektiv drift Udbyderen skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Efterspørgeren skal have incitament til at indgå i dialog med udbyderen om væsentlige ændringer i efterspørgslen. Taksterne skal være retvisende Sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på priserne. Administrationen af takstsystemet skal være enkel men samtidig give mulighed for den nødvendige differentiering. Takstsystemet skal være gennemsigtigt. 17

18 Budgetsikkerhed for kommunerne og Region Midtjylland Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. Budgetterne skal være realistiske i forhold til de faktiske omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten. Udviklingstiltag Det enkelte kommunale eller regionale tilbud skal sikres muligheden for løbende udvikling. Omkostningerne indregnes i taksten. Omfanget af udviklingstiltag fastsættes i den årlige rammeaftale. Samme regler for alle udbydere af tilbud For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de samme regler for omkostningsberegninger for alle udbydere inden for aftalens område. Der er enighed om, at taksterne bør kunne betragtes som endelige, og at efterregulering i videst muligt omfang bør undgås. 5.2 Indhold af taksterne Taksterne skal indeholde alle udgifter, der kan henføres til et tilbud. Taksterne skal blandt andet rumme tilbuddenes driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, henførbare administrationsudgifter, udgifter ved ubenyttede pladser, pladser til akutte tilbud og eventuelt beredskab som led i at undgå ventelister. Endvidere skal taksterne indeholde udgifter til afskrivning og forrentning af driftsherrens bygninger, grunde samt inventar og driftsmidler, der ikke kan afskrives straks. Hvis tilbuddet holder til i lejede lokaler, indregnes de faktiske udgifter til husleje. Endelig indregnes udgifter til opsparet tjenestemandspension i driftsåret. Kommunerne i regionen og Region Midtjylland har indgået aftale om omkostnings- og beregningsmodeller på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen fremgår af bilag 2, og danner grundlag for beregningen af de årlige takster, der indgår i rammeaftalen (kan-tilbud), eller som indgår i rapporten om rammeaftaler (skal-tilbud). 5.3 Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale I forbindelse med den årlige rammeaftale oplyses om visse generelle forudsætninger for beregningen af taksterne. Der er mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland indarbejdet følgende forudsætninger i takstberegningerne for 2007: Udviklingsomkostninger: Der er enighed om, at udviklingen af de sociale tilbud og tilbud om specialundervisning ikke må gå i stå. I taksterne indregnes et generelt tillæg til udvikling og omstilling af de enkelte opgaveområder svarende til 0,5 % % af de samlede driftsudgifter. Dokumentation af kvalitet: Der er enighed om, at kvaliteten skal dokumenteres i de sociale tilbud og tilbud om specialundervisning. Til dækning af omkost- 18

19 ninger til blandt andet undersøgelse af brugernes og de pårørendes tilfredshed indregnes et generelt tillæg svarende til 0,2 % af de samlede driftsudgifter. Tilsyn. Det er væsentligt, at den enkelte driftsherre tilrettelægger et effektivt tilsyn med de sociale tilbud og tilbud om specialundervisning. Til dækning af omkostninger til tilsyn indregnes et generelt tillæg svarende til 0,2 % af de samlede driftsudgifter. Administration: Region Midtjylland har beregnet de henførbare administrationsudgifter til 5,5 % af de samlede øvrige driftsudgifter. Tjenestemandspensioner: Udgifterne til årlig opsparet pension for de tjenestemænd, der er ansat i det enkelte tilbud pr. 1. januar 2007, skal indregnes i taksterne. Det har ikke været muligt at lave præcise beregninger for disse udgifter til fastsættelse af taksterne for Det aftales derfor, at der i taksterne indregnes 20 % af den samlede budgetterede lønudgift til tjenestemænd. I forbindelse med opgørelse af regnskab 2007 beregnes de faktiske udgifter. Differencer i forhold til det forudsatte reguleres i forhold til det faktiske forbrugsmønster i Belægningsprocent: Der fastsættes en belægningsprocent for alle tilbud hvor der afregnes efter antal dag- eller døgnpladser - 95 % for tilbud på børne- og ungeområdet og 98 % for tilbud på voksenområdet, dog excl. krisecentre og forsorgshjem. Der kan dog ved etablering af nye tilbud indgås konkrete aftaler om anden belægningsprocent. Det kan aftales, at der i konkrete tilbud er mulighed for akutte anbringelser, som ikke indgår i normeringsforudsætningen og opgørelse af belægningsprocent. For krisecentre og forsorgshjem er der større variation i belægningen i forhold til antallet af pladser, hvorfor der er grund til at have en særlig bevågenhed på dette område. Belægningsprocenten fastsættes, som gennemsnittet af de to forudgående års belægningsprocent for det enkelte tilbud. Ved takstberegningen for 2007 anvendes den gennemsnitlige belægningsprocent for 2004 og Visitations- og betalingsaftale: For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb af pladser mellem myndigheder skal der indgås en skriftlig visitationsog betalingsaftale mellem køber og sælger. Der er etableret en elektronisk løsning, som indebærer, at denne procedure ikke kræver ekstra ressourcer. Individuel tilpasning af takster: Taksterne er beregnet ud fra en gennemsnitlig ydelsespakke, defineret via en servicedeklaration eller anden indholdsbeskrivelse. Hvis der er brugere, der har et væsentligt anderledes behov, kan de fastsatte takster i bilag 1 differentieres på følgende måde: Ved køb af tillægsydelser eller ved procentvis regulering af taksten, hvis der er enighed herom. Tillægsydelser kan f.eks. være ekstra pædagogisk støtte, ergoeller fysioterapi, ledsagerordning eller lignende. Disse ydelser fastsættes som timetakster. En anden måde at differentiere taksten på er som en procent af taksten. Hvis eksempelvis en bruger udnytter et dagtilbud halvt, kan taksten fastsættes til 50% af basistaksten, jf. bilag 1. 19

20 Abonnementsordninger: Der er mulighed for, at køber og sælger kan indgå abonnementsaftaler på en række særlige områder. Formålet er at sikre en rationel drift og samtidig fastholde et ønske om at fastholde en bestemt kapacitet og et fagligt beredskab af hensyn til den enkelte kommunes forsyningssikkerhed. For specialrådgivning, kommunikationsområdet, hjælpemidler samt ambulant behandling af misbrugere er der ikke samme mulighed for at opgøre budget og forbrug i antal pladser og fastsatte takster. Der er typisk tale om mange forskellige typer af ydelser, og hvor omfanget af indsatsen varierer betydeligt fra sag til sag. Specialrådgivning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt tilbud på kommunikationsområdet kan etableres som abonnementsordninger med mulighed for tilkøbsydelser. Som en del af rammeaftalen er der med kommunerne i Århus amt indgået aftale om en abonnementsordning, der forudsætter anvendelse af specialiseret rådgivning og tilbud til kommunikationshandicappede i samme omfang som tidligere. Der kan indgås tilsvarende aftaler med andre kommuner. Taksterne for behandling af misbrugere fastsættes med udgangspunkt i de amters takststruktur. Der er en meget forskellig praksis for takstfastsættelse i de nuværende amter, hvilket reducerer mulighederne for sammenligninger. Der vil blive sat et arbejde i gang, som skal vurdere abonnementsordninger vedrørende specialrådgivning for børn og unge og kommunikationsområdet samt muligheden for at standardisere taksterne for behandling af misbrugere. Vurdering og ændringsforslag skal forelægge primo 2007 med henblik, at evt. ændringer kan indgå i rammeaftalerne for Principperne i de foreslåede abonnementsordninger og takststrukturer for misbrugsbehandling er nærmere beskrevet i bilag 3. Regulering af over-/underskud: Der er et lovkrav om, at regionernes overog underskud efterreguleres i taksterne to år efter. Takstaftalen forudsætter, at kommunerne foretager tilsvarende efterreguleringer. Der er enighed om, at efterregulering af takster så vidt muligt bør undgås. Endvidere er der enighed om, at de enkelte tilbud bør stimuleres til at sikre en så effektiv drift, som overhovedet mulig. Det aftales derfor, at et årligt over- eller underskud på +/- 5 % ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages at over- eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse. Er der tilbud, hvor over- eller underskud er større end +/- 5 %, udlignes den andel af over- eller underskud, som ligger ud over +/- 5 %, mellem tilbud inden for samme hovedmålgruppe: specialundervisning, tilbud til børn og unge, tilbud til voksne samt tilbud til sindslidende. Kommunerne kan vælge en mere detaljeret inddeling, hvis der er behov for det af hensyn til kommunens organisering og politisk vedtagne bevillingsniveauer. 20

21 VISO: Det er aftalt, at institutionernes takster reduceres, hvis der senere indgås aftaler med VISO om betaling af ydelser, som er forudsat betalt via taksten. Den administrative styregruppe foretager en vurdering heraf, når aftalerne med VISO foreligger. Det forventes, at aftalerne med VISO indgås i løbet af efteråret

22 Kapitel 6. Et tilbageblik Ved amternes nedlæggelse, overtager de nye kommuner og de nyetablerede regioner driften af de amtslige tilbud. Det er på den baggrund hensigtsmæssigt med et samlet overblik over kommunernes hidtidige forbrug af tilbud. Nedenfor er der en overordnet angivelse af målgrupper og tilbud, samt en oversigt over kommunernes samlede forbrug i 2004 og 2005 fordelt på målgrupperne. Data for forbruget stammer fra amternes afregningssystemer, og under enkelte målgrupper har det ikke været muligt at indhente præcise oplysninger. Tabel 1. Oversigt over kommunernes forbrug i 2004 og 2005 (antal pladser) Målgruppe Børn og unge Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne døgntilbud dagtilbud Sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder døgntilbud dagtilbud Sikrede institutioner Voksne med sindslidelse døgntilbud dagtilbud Voksen handicap Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede døgntilbud dagtilbud Personer med psykisk handicap inkl. autister døgntilbud dagtilbud Dagtilbud på revalideringsinstitutioner Beskyttet beskæftigelse Specialundervisning Kildebjerget 39,3 40,3 Målgrupperne misbrugere, forsorgshjem og kvindekrisecentre er ikke medtaget i denne oversigt. På misbrugsområdet har der været en meget forskellig registreringspraksis i de gamle amter, og der foreligger derfor ikke et datagrundlag fra tidligere år. Vedr. forsorgshjem og kvindekrisecentre har der i amterne ikke været afregning på personniveau, hvorfor data på området er meget skønsmæssigt og ikke retvisende. Af tabel 2 fremgår forbrugsopgørelserne på kommunikations- og hjælpemiddelområdet som antallet af brugere, der har benyttet rådgivningstilbuddene i løbet af Tabel 2. Oversigt over kommunernes forbrug i 2005 (antal brugere) Personer med kommunikationshandicap Taleområdet Høreområdet Synsområdet

23 Hjælpemidler Hjælpemiddelcentralen IT-hjælpemidler På kommunikations- og hjælpemiddelområdet findes ikke data fra

24 Kapitel 7. Tilbudsviften Som et led i udarbejdelsen af rammeaftalen har alle 19 kommuner udarbejdet en kommunal redegørelse, hvori det forventede behov for tilbud i 2007 og de tre følgende overslagsår præsenteres. Udgangspunktet for de kommunale redegørelser var et datagrundlag, hvor kommunerne kunne aflæse eget forbrug i 2004 og Med afsæt i de kommunale redegørelser ses det, at kommunerne generelt forventer et stort set uændret forbrug i 2007 i forhold til forbruget i 2004 og På den baggrund er det besluttet, at den kapacitet der fra amternes side var planlagt i 2007 videreføres. Samtidig har der mellem kommuner og Region Midtjylland været stor enighed om behovet for løbende opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. Der lægges dermed stor vægt på en dynamisk opfølgning på rammeaftalen. På et enkelt opgaveområde, er der dog usikkerhed om kapaciteten overstiger behovet. Det vedrører området fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede hvor der er planlagt udvidelser i løbet af Derfor er det aftalt, at der ikke ansættes personale i tilbuddene, før behovet opstår, ligesom der vil blive sat særlig fokus på området, hvilket er nærmere beskrevet i kapitel 8.3. I forbindelse med den politiske behandling af rammeaftalen, er det besluttet at der skal foretages en reduktion i kapaciteten via omstilling og tilpasning. Denne reduktion afspejles ikke i det følgende, men skal udmøntes af den enkelte kommune med orientering til den administrative styregruppe. For de regionale tilbud sker tilpasningen efter drøftelse i den administrative styregruppe. På de følgende sider gives en kort beskrivelse af den tilbudsvifte, der i 2007 er aftalt mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, opdelt på målgrupper/tilbud. Som et afsluttende afsnit er mulighederne for specialrådgivning beskrevet. Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder Sikrede institutioner for børn og unge Voksne med sindslidelse Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Personer med psykisk handicap inkl. autister Dagtilbud på revalideringsinstitutioner Specialundervisning Personer med kommunikationshandicap Hjælpemidler Kvindekrisecentre Forsorgshjem Misbrugsområdet Specialrådgivning 24

25 Bilag 1 indeholder en målgruppeopdelt liste over de enkelte tilbud - af listen fremgår også oplysninger om driftsherre, takster m.v. Oversigten over tilbuddene og informationerne om hvert enkelt tilbud skal ses i sammenhæng med den landsdækkende Tilbudsportal, der drives af staten. Tilbudsportalen vil indeholde en beskrivelse af hvert enkelt tilbud på det sociale område. I fremtiden vil det dermed være muligt via Tilbudsportalen at søge relevant materiale om de enkelte tilbud og i kombination med tilbuddenes hjemmesider kan der læses mere om det faglige indhold og kompetencerne i tilbuddet. 7.1 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Målgruppe Tilbuddene på området er målrettet børn og unge med de klassiske handicap - eksempelvis multihandicap. Brugerne har behov for behandling og udviklingsmæssig støtte af deres funktionsnedsættelse. Målgruppen rummer også brugere med psykiatriske lidelser såsom spiseforstyrrelser, skizofreni og ADHD (tidligere kaldet DAMP). Behandlingen indeholder en væsentlig psykiatrisk indsats og dermed et samarbejde med det øvrige psykiatriske system. Tilbudsvifte Tilbuddene på området er kan-tilbud. Tilbuddene i regionen til børn og unge med klassiske handicap supplerer hinanden og udbydes af både Region Midtjylland og kommunerne. De tilbud hvor behandlingen indeholder en væsentlig psykiatrisk indsats drives primært af Region Midtjylland. Tabel 3. Oversigt over pladser i 2007 Dagpladser 390 Døgnpladser 441 Tilbuddene til målgruppen indebærer en specialpædagogisk indsats og omfatter dagog døgntilbud herunder også døgntilbud i form af aflastning. 7.2 Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder Målgruppe Tilbuddene på området er målrettet børn og unge, der har været udsat for massivt omsorgssvigt og derfor har så store vanskeligheder, at ophold i familiepleje ikke er en mulighed. Tilbudsvifte Tilbuddene på området er skal-tilbud, og kommunerne varetager derfor opgaveløsningen på området. Dette dog med enkelte undtagelser, idet Region Midtjylland driver enkelte tilbud på området. Tabel 4. Oversigt over pladser i 2007 Dagpladser 22 Døgnpladser

26 Der findes en bred vifte af tilbud på området. Blandt andet rådgivning og vejledning, akut- og observationstilbud, spædbarnsordning, døgntilbud både i form af korterevarende ophold, hvor der tilbydes intensiv behandling, samt længerevarende ophold i form af opvækstilbud. Desuden tilbydes døgntilbud for familier samt individuelt tilrettelagte forløb. 7.3 Sikrede institutioner for børn og unge Målgruppe De sikrede institutioner er målrettet børn og unge, som opfylder betingelserne i Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse for placering i sikrede institutioner. Det vil blandt andet sige ophold på grund af farlighed, længerevarende behandlingsforløb, ophold der træder i stedet for varetægtsfængsling, og afsoning når visse betingelser er opfyldt. Tilbudsvifte De sikrede institutioner er kan-tilbud. I Danmark findes i alt syv sikrede institutioner, herunder tre særligt sikrede afdelinger for meget voldelige unge, og én særligt sikret afdeling for unge med psykiske lidelser. I tilknytning til nogle af de sikrede afdelinger er der etableret åbne afdelinger. Disse er fortrinsvis til unge idømt ungdomssanktion, men også til andre kriminelle og kriminalitetstruede unge. De åbne afdelinger skaber mulighed for, at den unge kan modtage en sammenhængende pædagogisk indsats i forbindelse med udslusning - fra ophold på en sikret afdeling til et ophold på en åben afdeling. To af de syv sikrede institutioner er placeret i regionen og drives af Region Midtjylland; Koglen i Herning og Grenen i Grenå, der også har en afdeling i Randers. Tabel 5. Oversigt over pladser i 2007 Åbne pladser 15 Sikrede pladser 15 Særligt sikrede pladser 10 De sikrede pladser anvendes af alle kommuner i Danmark, og der foregår for nuværende en koordinering af de sikrede afdelinger vedrørende unge, som placeres i varetægtssurrogat. I kapitel 11 kan der læses mere om regionernes samarbejde i forbindelse med koordineringen af de sikrede afdelinger. 7.4 Voksne med sindslidelse Målgruppe Den overordnede målgruppe for de socialpsykiatriske tilbud, er voksne personer med svære sindslidelser, adfærdsforstyrrelser og reducerede sociale færdigheder af en sådan karakter, at personerne ikke er i stand til at leve en tilfredsstillende og selvhjulpen tilværelse i kortere eller længere perioder af deres liv. Målgruppen omfatter voksne personer med skizofreni og andre psykoser, alvorlige affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser, svære spiseforstyrrelser, alvorlige angst- 26

27 og tvangstilfælde og organiske lidelser primært demenssygdomme samt psykisk udviklingshæmmede med sindslidelser. Ofte vil der også være tale om misbrugsproblemer. Målgruppen har divergerende behov for socialpsykiatrisk støtte og behandling, både i forhold til vedvarende, stabile og sammenhængende tilbud og i forhold til fleksibilitet over tid. Tilbudsvifte De socialpsykiatriske tilbud er kan-tilbud, og drives både af kommunerne og af Region Midtjylland. Tabel 6. Oversigt over pladser i 2007 Dagpladser 725 Døgnpladser 812 Indsatsen byder i dag på en bred palet af forskellige former for støtte. Tilbudsviften rummer både dag- og døgntilbud af forholdsvis almen karakter samt mere omfattende og specialiserede tilbud, forsorgstilbud og bostøtte. Samtidig arbejdes der med mangeartede løsningsmodeller, der på tværs af sektorer tager afsæt i den enkelte persons behov og situation. Tilbudsviften i socialpsykiatrien er yderligere karakteriseret ved, at der ofte er behov for et kontinuerligt og tæt samarbejde mellem de forskellige tilbud og sektorer i den sociale indsats. Botilbud Botilbuddene varetager forskellige opgaver. Nogle tilbud er rettet mod en særlig gruppe brugere eller har et særligt indhold i tilbuddet, andre tilbud er mere almene med en meget bred målgruppe. Tilbuddene kan være af midlertidig eller langvarig karakter. Derudover arbejdes også med mere fleksible døgnpladser, for brugere der bor i eget hjem. Dagtilbud Nogle dagtilbud er karakteriseret ved at tilbyde individuelle træningsforløb af afgrænset varighed. Der arbejdes typisk med udgangspunkt i problemer knyttet til sygdom, kommunikation, fritidsaktiviteter, arbejdsprøvning og praktisk social færdighedstræning. Andre dagtilbud er karakteriseret ved at fungere som frirum i form af væresteder for personer med en sindslidelse. Disse tilbud drives som aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 (tidligere 88). Yderligere er der etableret forskellige arbejdsmarkedsrettede dagtilbud, hvor brugeren ansættes i beskyttet beskæftigelse inden for såvel produktion som service, hvilke drives efter servicelovens 103 (tidligere 87). Bostøtte- og støttekontaktperson Bostøtte- og kontaktpersonordningen er kendetegnet ved at være målrettet den enkelte persons liv og situation. Indsatsen er fleksibel og tilrettelægges og sammensættes med afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Forsorgspladser 27

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26. Region Midtjylland Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 2 Rammeaftale 2008 De 19 kommuner i regionen og

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Rammeaftale 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen...7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2009...8

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen... 7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2010...8

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale 2014 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundersvisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen September 2006 Denne rammeaftale er

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland

Rammeaftale Styringsaftale De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Rammeaftale 2013 Styringsaftale 2013 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 3 Kapitel 2. Tilbud omfattet af styringsaftalen...

Læs mere

Udkast til Styringsaftale 2015

Udkast til Styringsaftale 2015 Til kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 www.socialportalen.viborg.dk Udkast til Styringsaftale 2015 Dato: 4. juli 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv!

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv! Vi kan meget- men ikke alt selv! Faaborg-Midtfyn Kommune - Overvejelser og visioner for udviklingen på Handicap- og psykiatriområdet De grundlæggende vilkår Vi ønsker det bedste for borgerne, på alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper Politiske niveau Administrativt niveau Appendiks Styringsaftale 2015: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser og fælles mål & principper Rammeaftalens parter Samarbejdet om rammeaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108, stk. 5 og 6, i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service og 185 b, stk. 5,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5

Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen... 7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2011...8

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Arbejdsgruppen vedrørende styringsaftalen August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet UDKAST Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Udfordringer og udvikling af tilbud i Syddanmark...4 Forstærket behov for at følge udviklingen

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Det regionale socialområde og de otte specialområder

Det regionale socialområde og de otte specialområder Det regionale socialområde og de otte specialområder Oplæg for Kontaktforum for det regionale socialområde den 14. maj 2018 v/ Ann-Britt Wetche. Socialdirektør i Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk Rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark regionsyddanmark.dk Indledning Rammeaftale 2009 i Syddanmark er den tredje rammeaftale, der indgås efter kommunalreformens

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde ogspecialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indledning Kommunerne bærer ansvaret for

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere