AARHUS UNIVERSITET. Møde den: kl Bygning 1431 Lokale ST FAMU DAGSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU DAGSORDEN"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Møde den: kl Bygning 1431 Lokale ST FAMU DAGSORDEN Deltagere: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen, Ib Johansen, Morten Dam Rasmussen, suppleant for Stefan Gerhard Jansen: Steen Solvang Jensen, Charlotte Rasmussen Medarbejderrep.: Lene Bongaarts, Ulla Birk Henriksen, Marlene Venø Skjærbæk, Dorethe Weysmann Jensen, Mona Lillelund Hansen, Ove Edlefsen, Palle Jørgensen Referent: Karin Rosengaard Pedersen Afbud fra: Stefan Gerhard Jansen Dato: Ref: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Side 1/1 Dagsorden 1. Velkommen til FAMU (mundtlig) (10 min.) 2. Forretningsorden for ST FAMU (bilag) (10 min.) 3. Oversigt over AMO (Arbejdsmiljøorganisationen) og arbejdsmiljøkurser (bilag) (10 min.) 4. Processen for fysisk APV (bilag) (20 min.) 5. Pause (5 min.) 6. Processen for psykisk APV (bilag) (20 min.) 7. Kemikalieregistrering, APB, kemikaliesystem på AU (bilag) (10 min.) 8. Meddelelser (bilag) (15 min.) 9. Kommende møder (bilag) (5 min.) 10. Eventuelt (5 min.) Aarhus Universitet Aarhus Universitet For Faculty of Science and Tlf.: Technology AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Frederiksborgvej Roskilde

2 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Dato: Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Indstilling til Dekanatet Overskrift: Sagsfremstilling: Punkt 2 Forretningsorden for ST FAMU Arbejdsmiljøorganisationen i AU er på plads og de forskellige hovedområder har hver sit FAMU. For at rammerne for de enkelte hovedområdearbejdsmiljøudvalg, FAMU/ AAMU, er sammenlignelige har Arbejdsmiljøenheden i AU HR lavet et forslag til udkast til forretningsorden for FAMU/AAMU, der kan bruges. Dette udkast er tilrettet ST FAMU og ligger som bilag 2 til dagsordenpunktet. Indstilling: Det indstilles at forslaget til forretningsordenen gennemgås, evt. tilrettes og godkendes. Hvordan skal beslutningen kommunikeres ud? Beslutning: Side 1 af 1

3 AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, FAMU i Faculty of Science and Technology, ST. NOTAT Bilag 2 Angående: UDKAST til: Forretningsorden for ST FAMU (Facultetsarbejdsmiljøudvalg i Science and Technology) 1. Afgrænsning af ST FAMU opgaver ST FAMU FAMU varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed på ST. Dato: Ref: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Side 1/2 2. Antal medlemmer og principper for sammensætning Udvalget består foruden formanden af 7 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejderrepræsentanterne i de 13 LAMU i ST og 4 lederrepræsentanter som udpeges blandt lederrepræsentanterne i de 13 LAMU i ST efter medarbejderrepræsentantvalget er udført. Såfremt en institutleder har uddelegeret sin repræsentation i FAMU, skal det sikres, at der samtidig er uddelegeret de rette beføjelser til at handle på arbejdsmiljømæssige udfordringer. FAMU s arbejdslederrepræsentanter udpeges af dekanen. Udvalgets formand er dekanen, mens medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand iblandt sig. 3. Møder ST FAMU mødes 2-4 gange om året. Der indkaldes endvidere til møde, hvis mindst to medlemmer i forening fremsætter begrundet anmodning herom. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ordinære møder indkaldes med dagsorden samt relevante bilag, der som hovedregel udsendes mindst en uge før mødets afholdelse. Næstformanden og formanden udarbejder udkast til dagsorden sammen med en HR-konsulent fra AU HR, Arbejdsmiljøenheden. Aarhus Universitet Aarhus Universitet For Faculty of Science and Tlf.: Technology AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Frederiksborgvej Roskilde

4 AARHUS UNIVERSITET Side 2 af 2 4. Dagsordenens indhold Dagsordenen for ordinære møder skal indeholde følgende faste punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af seneste møde 3. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering 4. Eventuelt Desuden skal dagsordenen sikre, at FAMU bliver informeret om forhold af betydning for ansatte på følgende områder: Væsentlige generelle arbejdsmiljømæssige ændringer Større bygningsmæssige arbejder 5. Referat og information En HR konsulent fra Arbejdsmiljøenheden, AU HR, deltager på møderne som særlig sagkyndig, og konsulenten sekretariatsbetjener udvalget i samarbejde med dekansekretariatet for ST. HR konsulenten udarbejder et mødereferat som forhåndsgodkendes af formanden. Referatet udsendes elektronisk til medlemmerne senest 2 uger efter mødets afholdelse med en frist for indsigelse på én uge. Evt. indsigelser meddeles HR konsulenten elektronisk. Når fristen er udløbet, og der ikke er indkommet nogen bemærkninger er referatet godkendt. Eventuelle indsigelser drøftes med formanden, hvorpå det ændrede referat udsendes efter samme procedure. Såfremt det reviderede referat ikke godkendes af alle medlemmer, behandles spørgsmålet på det førstkommende møde i ST FAMU. HR konsulenten sørger for at lægge godkendte mødereferater på fakultetets hjemmeside. Godkendt af ST FAMU den XX.XX.2012

5 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Dato: Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Indstilling til Dekanatet Overskrift: Sagsfremstill ing: Punkt 3 Oversigt over Arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøkurser Arbejdsmiljøorganisationen: Arbejdsmiljøorganisationen i AU er på plads og oversigten over arbejdsmiljøgrupperne, AMG-erne, de lokale arbejdsmiljøgrupper, LAMU-erne, og hovedområdearbejdsmiljøudvalgene, FAMU/AAMU kan findes på hjemmesiden paaau/organisation/ Bilag 3a viser en oversigt over AU s AMO og bilag 3b er et flerfanet excelark med hele ST s AMO. Arbejdsmiljøkurser: Alle medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Har medlemmerne en arbejdsmiljøuddannelse fra d. 01/ eller nyere behøver de ikke en ny uddannelse. Bilag 3c viser en oversigt over de registreringer vi har pt. for datoerne af medlemmernes lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Da den er mangelfuld, er der brug for at få opdateret listen, så det er synligt, hvem der mangler at komme på kursus. Foreslået procedure: Karin skriver til LAMUERNE og beder dem om at melde tilbage med opdatering af listen samt indmelde hvilke personer, som skal på kursus, og om de er tilmeldt et kursus. AU HR henviser til de udbud af AU arbejdsmiljøkurser, der ligger her i efteråret: Kursus A: d. 24., 25. sept. og 4. okt. Kursus B: d. 22., 23. okt. og 14. nov. Se FAMU orienteres om status på næste møde. Indstilling: FAMU tager orienteringen til efterretning og FAMU tilslutter sig den foreslåede procedure. Hvordan Side 1 af 2

6 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET skal beslutningen kommuniker es ud? Beslutning: Side 2 af 2

7 Arbejdsmiljøorganisationen på AU 2012, bilag 3a Hovedarbejdsmiljøudvalg En formand, fem ledelsesrepræsentanter, fem arbejdsmiljørepræsentanter, en studenterrepræsentant. Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø (stabsfunktion) Fakultetsarbejdsmiljøudvalg og institut- og center arbejdsmiljøudvalg (antal medlemmer aftales lokalt) Arts 1 fakultetssamarbejds- og arbejdsmiljøudvalg samt institutarbejdsmiljøudv. Business and Social Sciences 1 fakultetsarbejdsmiljøudvalg samt 5 institutarbejdsmiljøudv. Health 1 fakultetsarbejdsmiljøudvalg samt 5 institutarbejdsmiljøudvalg Science and Technology 1 fakultetsarbejdsmiljøudvalg samt 13 institutarbejdsmiljøudvalg AU Administration 1 centralt arbejdsmiljøudvalg samt 3 lokale arbejdsmiljøudv. Arbejdsmiljøgrupper En arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant i hver arbejdsmiljøgruppe 11 arbejdsmiljøgrupper 5 arbejdsmiljøgrupper 25 arbejdsmiljøgrupper 65 arbejdsmiljøgrupper 32 arbejdsmiljøgrupper Ansvar og opgaver for arbejdsmiljøorganisationen Hovedarbejdsmiljøudvalg ved Aarhus Universitet Koordinere AU s arbejdsmiljøindsats Arbejdsmiljøpolitik Det strategiske fokus Fakultetsarb.miljøudvalg og institutarbejdsmiljøudvalg Planlægge, organisere og overvåge arbejdsmiljøarbejdet på eget hovedområde formand Arbejdsmiljøgrupper bestående af arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant Udføre dagligt arbejde vedrørende arbejdsmiljø Udarbejde handlingsplaner og sikre opfølgning AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Varetagelse af en række opgaver relateret til fysisk og psykisk arbejdsmiljø

8 Bilag 3b Bilag 3b ST_AMO_2012_rev FAMU ST FAMU Formand Ledelsesrep. Medarbejderrep. ledelsesrep. medarbejderrep. ST Brian Bech Nielsen Ib Johansen Lene Bongaarts Morten Dam Ulla Birk Henriksen Stefan Gerhard Jansen Marlene Venø Skjærbæk Charlotte Rasmussen Dorete Weysmann Jensen Mona Lillelund Hansen Ove Edlefsen Palle Jørgensen

9 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev LAMU ST LAMU Institut Formand Ledelsesrep. Medarbejderrep. ledelsesrep. medarbejderrep. ST Agroøkologi Steen Lykke Nielsen Erik Steen Kristensen Bende Astrup Jørgen Eriksen Jytte Christensen Karen Henriksen Kirsten Heinrichson Palle Jørgensen Verner Lindberg David Croft Ove Edlefsen Bioscience Bo Riemann John Jensen Marlene Venø Skjærbæk Poul Nygaard Andersen Stefan Pihl Jørgen Bundgaard Lone Ottosen Dorete W. Jensen Lars Holst Hansen Datalogi Kurt Jensen Gudmund Fransen Else Magård Olav Wedege Bertelsen Ann Eg Mølhave Ellen Noer Freddy Bugge Christiansen Søren Poulsen (s) Marianne Graves Petersen (s) Fødevarer Michelle Williams Jette Feveile Young Finn Kristensen ukendt Mona Lillelund Hansen Jens Askov Jensen Tina Dahl Møllegaard Geoscience Søren Bom Nielsen Charlotte Rasmussen Birte Eriksen Per L. Trinhammer Kirsten Rosendal Husdyrvidenskab Knud Erik Bach Knudsen Henrik Callesen Kasper B. Poulsen Charlotte Lauridsen Torben Larsen Jan Tind Sørensen Carsten Kjærulff Christensen Gorm Veggerby Jørgen Nielsen Ingeniørvidenskab Morten Dam Rasmussen Jens Vinge Nygaard Mogens Møller Hansen Jens Kargaard Madsen Flemming Lund Sørensen ukendt Kemi Ib Johannsen Peter Hald Jens Christian Korndrup Jørgen Skibsted Joan Kai Christensen Henrik Helligsø Jensen Bente Olsen Annette Lind Petersen Matematik Henrik Stetkær

10 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev LAMU ST Holger Andreas Nielsen Lene Bongaarts Fysik Poul Erik Eriksen Lars Andersen Folmer Lykkegaard Niels Hertel René Warthoe Miljøvidenskab Anne Winding Stefan Jansen Tina Thane Steen Solvang Jensen Birgit Groth Molekylærbiologi Erik Østergaard Jensen Hans Chr. Tøgersen Ulla Birk Henriksen Bjarne Bolven Dorthe Bødker Jensen Steno museum Bent Lorenzen Bent Lorenzen Kristian Frost

11 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev Daglig AML ST daglig arbejdsmiljøleder: LAMU formand: Agroøkologi Steen Lykke Nielsen Agroøkologi, Kontor inkl. DCA, ICROFS Steen Lykke Nielsen Agroøkologi, Laboratorier, Foulum Jørgen Eriksen Laboratorier, Flakkebjerg Steen Lykke Nielsen Agroøkologi, Mark/væksthuse/værksted /maskiner/pesticider Karen Eberhardt Henriksen Bioscience Bo Riemann Bioscience, Silkeborg Marianne Sletting Bioscience, Kalø Lars Haugaard Bioscience, Roskilde Stilling ledig Bioscience, Aarhus Ingen Datalogi Olav Wedege Bertelsen Kurt Jensen Fødevarer Ingen Michelle Williams Geoscience Ingen Søren Bom Nielsen Husdyrvidenskab ingen Knud Erik Bach Knudsen Ingeniørvidenskab Ingen Morten Dam Rasmussen Kemi Peter Hald Ib Johannsen Matematik Holger Andreas Nielsen Henrik Stetkær Fysik Poul Erik H. Eriksen Poul Erik Hessellund Eriksen Miljøvidenskab Stilling ledig Anne Winding Molekylærbiologi og Genetik Erik Østergaard Jensen Molekylærbiologi og Genetik, Biokæden Bjarne Juul Bonven Molekylærbiologi og Genetik, Forskerparken Hans Christian Thøgersen Molekylærbiologi og Genetik, MGB's Magdalena Pyrz undervisningslaboratorier Steno museum Bent Lorenzen Steno museum, væksthusene, Ole Rømer Bent Lorenzen Museum

12 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev AMG Arbejdsmiljøgrupper ST Institut/center Gruppe Lederrepræsentant ANIS ANIS1 HEM, MOL, REP Henrik Callesen (REP) Antal Medarbejderrepræsentant AMG Kasper B. Poulsen (MOL) 4 AGRO, DCA og ICROFS ANIS2 FYS/IMI Charlotte Lauridsen (IMI) Torben Larsen (FYS) ANIS3 ASB, EMA, Sekretariat Jan Tind Sørensen (EMA) Carsten Kjærulff Christensen (ASB) ANIS4 Faciliteter (Kvæg, mark, svin, fjerkræ, intensiv, pels) Gorm Veggerby Jørgen Nielsen (kvæg) Bende Astrup Kontor inkl. DCA, ICROFS (2 AMR) Erik Steen Kristensen Jytte Christensen 3 Steen Lykke Nielsen Kirsten Heinrichson Laboratorie (2 AMR) Mark/væksthuse/værksted /maskiner/pesticider (3 AMR) Jørgen Eriksen Karen Henriksen Palle Jørgensen Verner Lindberg David Croft Ove Edlefsen Freddy Bugge CS, BiRC og CSE BiRC og CSE Ellen Noer Christiansen 4 CS Medarbejdere i Nygaard bygningen Gudmund Frandsen Else Magård inano BIOS CS Medarbejdere i de øvrige datalogi bygninger Olav Wedege Bertelsen Ann Eg Mølhave CS IT laboratorier med fysiske prototyper Søren Poulsen Marianne Graves Petersen I proces TAP:Else-Marie Poul Nygaard Andersen Nielsen Arbejdsmiljøgruppe Kalø Bjarne Søgaard Stefan Pihl

13 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev AMG Bioscience Roskilde: laboratorier og kontorer Gert Asmund Dorete W. Jensen Bioscience Roskilde: feltarbejde Lars Holst Hansen Lars Renvald Susanne Lildal Amsinck Marlene Venø Skjærbæk Bioscience Silkeborg: laboratorier og feltarbejder John Jensen (suppl.: Erling Pedersen) Kitte Gerlich Lauridsen Bioscience Silkeborg: kontor og EDB Bioscience Aarhus: Genetik og Økologi samt Økoinformatik og Biodiversitet Søren Erik Larsen Jørgen Bundgaard Ane Kjeldgaard (suppl.: Hilda N. Jørgensen) Doth Andersen Annie Brandstrup Bioscience Aarhus: Mikrobiologi og Center for Geomikrobiologi Bioscience Aarhus: Plantebiologi, Marin Økologi (incl. Marinbiologisk Feltstation, Rønbjerg samt forskningsskibet Tyra, Zoofysiologi Kjeld Ingvorsen Mark Bayley Britta Poulsen Lone Jytte Lund Ottosen Inge Buss Anny Bang Plantebiologi, Forsøgsmarkerne Påskehøjgaard, Ølsted Helge Bülow Fahrudin Zec MATH MATH Holger Andreas Nielsen Lene Bongaarts 1 Finn Kristiansen FOOD FOOD1 Gartneri - Årslev Michelle Williams Jens Barfod (suppl) 4 FOOD2 Laborant - Årslev Michelle Williams Mona Lillelund Hansen FOOD3 Laborant - Foulum FOOD4 Kontor (hele FOOD) Jette Feveile Young Michelle Williams Jens Askov Jensen Tina Dahl Møllegaard ENVS og DCE ENVS1 Tørre sektioner, sekretariat Steen Solvang Mette Hjorth Mikkelsen 4

14 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev AMG ENVS2 (2 AMR) Kemi-sektioner (våde) Christian Monies 1.Henrik Madsen 2.Birgit Skovsgaard Groth ENVS3 Feltarbejde og feltstationer Stefan Jansen Bjarne Jensen ENVS4 Mikrobiologisk laboratorium (våd) Ulrich Gosewinkel Tina Thane ENG ENG1 Biogas og Værksteder inkl C Jens Vinge Nygaard Mogens Møller Hansen 3 ENG2 Laboratorier Henrik Møller Flemming Lund Sørensen ENG3 Kontor Jens Kargaard Madsen Mette Stig Hansen Ingeniør skolen Århus Undervisere Jens Peder Ulfkjær Administration, kontor Bente Besenbacher Laboratorier og værksteder Torben Lund jensen MBG1 Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121 (1 AMR) MBG Michael Bjørn 11 Dorthe C. Riishøj, Ulla B. Henriksen MBG2 Laboratorier i bygning 1130 (3 AMR) Rikke Jespersen Hans Hjort, Ane Kjeldsen MBG3 Laboratorier i bygning 1131 (3 AMR) Lone H. Nielsen Anni Christensen, MBG4 Laboratorier i bygning 1 i Forskerparken (2 AMR) Flemming L. Sørensen MBG5 Laboratorier i bygning 3 i Forskerparken (2 AMR) Sanne N. Andersen Margit S. Rasmussen

15 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev AMG MBG6 Laboratorier i bygning 5 i Forskerparken (3 AMR) MBG7 Laboratorier i bygning 6 i Forskerparken (3 AMR) MBG8 Laboratorier i Pavillon 3 i Forskerparken (1 AMR) MBG9 Sektion for Molekylær Genetik og Systembiologi / Foulum (1 AMR) MBG10 Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning + adm. /Foulum (1 AMR) MBG11 Flakkebjerg (1 AMR) Maria Vinther, Zuzana Valnickova, Dorthe B. Jensen Karen Margrethe Nielsen Anna Marie Nielsen Karen M. Kristensen Gunhild Siboska Knud Larsen Goutam Sahana Lis Bagnkop Holte GEOS GEOS1 Kontor Aase Sørensen Tine Legarth Iversen 3 GEOS2 Værksteder GEOS3 laboratorier (2 AMR) Per L. Trinhammer Charlotte Rasmussen Simon Ejlertsen 1.Birte Eriksen 2.Kirsten Rosendal PHYS PHYS1 Kemikalie sikkerhed Jacques Chevallier Folmer Lyckegaard 7 PHYS2 Strålings sikkerhed Niels Hertel Klaus Grosen PHYS3 Laser sikkerhed Michael Drewsen Steen Brøndsted Nielsen PHYS4 Maskin sikkerhed Uffe Simonsen René Warthoe PHYS5 El sikkerhed Poul Erik Eriksen Erik Søndergaard PHYS6 Eksperimentelle fysik Helge Knudsen Hans Fynbo PHYS7 Kontor sikkerhed Ruth Laursen Grete Flarup CHEM Organisk kemi og kemisk biologi Henrik Helligsø Jensen Annette Lind Petersen 4 Bente Olsen

16 Bilag 3b ST_AMO_2012_rev AMG Teoretisk og fysisk kemi incl NMR Jørgen Skibsted Suppl.:Britta Lundtoft Uorganisk og analytisk kemi Peter Hald Joan Kai Christensen Suppl: Anne Birgitte Johannsen Værksted og kontor Ib Johannsen Jens Christian Korndrup STENO STENO1 Væksthusene Bent Lorenzen Birthe Annamann 2 STENO2 Steno Museet Bent Lorenzen Kristian Frost

17 Fra Arbejdsmiljøgruppe i ST Bilag 3c Bilag 3c ST_AMkurser_2012_rev AM.kursus Ansættelsessted Fuldt navn Arbejdsmiljøkursus: Agroøkologi Bende Astrup Agroøkologi David Croft Agroøkologi Erik Steen Kristensen Agroøkologi Jytte Christensen Agroøkologi Jørgen Eriksen Agroøkologi Karen Henriksen Agroøkologi Kirsten Heinrichson forår 2012 Agroøkologi Ove Edlefsen Agroøkologi Palle Jørgensen Agroøkologi Steen Lykke Nielsen forår 2012 Agroøkologi Verner Lindberg Bioscience Ane Kjeldgaard Bioscience Annie Brandstrup forår 2012 Bioscience Anny Bang Bioscience Bjarne Søgaard Bioscience Britta Poulsen Bioscience Dorete W. Jensen dec.1999 Bioscience Doth Andersen Bioscience Else-Marie Nielsen Bioscience Fahrudin Zec forår 2012 Bioscience Gert Asmund maj.1991 Bioscience Helge Bülow forår 2012 Bioscience Inge Buss Bioscience John Jensen Bioscience Jørgen Bundgaard Bioscience Kitte Gerlich Lauridsen Bioscience Kjeld Ingvorsen Bioscience Lars Holst Hansen Bioscience Lars Renvald Bioscience Lone Jytte Lund Ottosen Bioscience Mark Bayley Bioscience Marlene Venø Skjærbæk Bioscience Poul Nygaard Andersen Bioscience Stefan Pihl Bioscience Susanne Lildal Amsinck Bioscience Søren Erik Larsen Datalogi Ann Eg Mølhave Datalogi Ellen Noer Datalogi Else Magård Datalogi Freddy Bugge Christiansen Datalogi Gudmund Frandsen Datalogi Marianne Graves Petersen Datalogi Olav Wedege Bertelsen Datalogi Søren Poulsen Food Finn Kristiansen Food Jens Askov Jensen Food Jens Barfod (suppl)

18 Bilag 3c Bilag 3c ST_AMkurser_2012_rev AM.kursus Food Jette Feveile Young forår 2012 Food Michelle Williams 7+8 nov 2011 engelsk Food Mona Lillelund Hansen Food Møllegaard Food Tina Dahl Fysik og Astronomi Erik Søndergaard Fysik og Astronomi Folmer Lyckegaard Fysik og Astronomi Grete Flarup Fysik og Astronomi Hans Fynbo Fysik og Astronomi Helge Knudsen Fysik og Astronomi Jacques Chevallier Fysik og Astronomi Klaus Grosen Fysik og Astronomi Michael Drewsen Fysik og Astronomi Niels Hertel Fysik og Astronomi Poul Erik Eriksen Fysik og Astronomi René Warthoe Fysik og Astronomi Ruth Laursen Fysik og Astronomi Steen Brøndsted Nielsen Fysik og Astronomi Uffe Simonsen Geoscience Birte Eriksen Geoscience Charlotte Rasmussen Geoscience Kirsten Rosendal Geoscience Per L. Trinhammer Geoscience Simon Ejlertsen Geoscience Tine Legarth Iversen Geoscience Aase Sørensen Hysdyrvidenskab Carsten Kjærulff Christensen (ASB) Hysdyrvidenskab Charlotte Lauridsen (IMI) Hysdyrvidenskab Gorm Veggerby Hysdyrvidenskab Henrik Callesen Hysdyrvidenskab Jan Tind Sørensen (EMA) Hysdyrvidenskab Jørgen Nielsen (kvæg) Hysdyrvidenskab Kasper B. Poulsen (MOL) forår 2012 Hysdyrvidenskab Torben Larsen (FYS) Ingeniørskolen Bente Besenbacher Ingeniørskolen Jens Peder Ulfkjær Ingeniørskolen Torben Lund jensen Ingeniørvidenskab Flemming Lund Sørensen Ingeniørvidenskab Henrik Møller Ingeniørvidenskab Jens Kargaard Madsen Ingeniørvidenskab Jens Vinge Nygaard Ingeniørvidenskab Mette Stig Hansen forår 2012 Ingeniørvidenskab Mogens Møller Hansen Kemi Annette Lind Petersen forår 2012 Kemi Bente Olsen Kemi Henrik Helligsø Jensen Kemi Ib Johannsen Kemi Jens Christian Korndrup Kemi Joan Kai Christensen Kemi Jørgen Skibsted

19 Bilag 3c Bilag 3c ST_AMkurser_2012_rev AM.kursus Kemi Peter Hald Matematik Holger Andreas Nielsen Matematik Lene Bongaarts Miljøvidenskab Birgit Skovsgaard Groth mar.2008 Miljøvidenskab Bjarne Jensen Miljøvidenskab Christian Monies dec.2004 Miljøvidenskab Henrik Madsen nov.2009 Miljøvidenskab Mette Hjorth Mikkelsen forår 2012 Miljøvidenskab Steen Solvang Miljøvidenskab Stefan Jansen forår 2012 Miljøvidenskab Tina Thane dec.1999 Miljøvidenskab Ulrich Gosewinkel forår 2012 Molekylærbiologi Ane Kjeldsen Molekylærbiologi Anna Marie Nielsen Molekylærbiologi Anni Christensen Molekylærbiologi Dorthe B. Jensen Molekylærbiologi Dorthe C. Riishøj, Molekylærbiologi Flemming L. Sørensen Molekylærbiologi Goutam Sahana Molekylærbiologi Gunhild Siboska Molekylærbiologi Hans Hjort, Molekylærbiologi Karen M. Kristensen Molekylærbiologi Karen Margrethe Nielsen Molekylærbiologi Knud Larsen Molekylærbiologi Lis Bagnkop Holte Molekylærbiologi Lone H. Nielsen Molekylærbiologi Margit S. Rasmussen Molekylærbiologi Maria Vinther Molekylærbiologi Michael Bjørn Molekylærbiologi Rikke Jespersen Molekylærbiologi Sanne N. Andersen Molekylærbiologi Ulla B. Henriksen Molekylærbiologi Zuzana Valnickova Steno museum Bent Lorenzen Steno museum Birthe Annamann Steno museum Kristian Frost forår 2012

20 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Dato: Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Indstilling til Dekanatet Overskrift: Sagsfremstillin g: Punkt 4 Processen for fysisk APV I april 2012 blev den elektroniske fysiske APV kortlægning sat i gang med en spørgeskemaundersøgelse via værktøjet Surveyxact. APV-en er ikke anonym, hvilket giver de enkelte arbejdsmiljøgrupper mulighed for at handle direkte problemløsende. Der har været en svarprocent i ST på 65 %. Efter kortlægningen har arbejdsmiljøenheden i maj 2012 sendt resultaterne ud til de enkelte områder (se bilag 4b for ST oversigten), hvor handlingsplansarbejdet er helt eller delvist i gang. Handlingsplanerne udføres i surveyxact, hvor de enkelte problemer ligger klar til at handlingsplanerne kan udarbejdes. Brugeradgange er sendt ud. Se arbejdsmiljøsiden: 2012/ Processen for den fysiske APV er som følger: 1. Kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø er foretaget. 2. Resultater fra kortlægningen foreligger. 3. Handlingsplaner er helt eller delvist i gang. Punkt 2, resultaterne, viser at der indenfor kategorien flere end 100 registrerede udfordringer i ST har været mest indenfor: Indretning Støj Indeklima Ergonomi Punkt 3, handlingsplaner, er mange steder kommet godt i gang, og der er et behov for at beskrive, hvordan processen for handlingsplansarbejdet i ST ønskes. Et forslag til processen er vedhæftet som bilag 4a. Bilag 4c er tænkt som et forslag til at få et statusoverblik over, hvor mange handlingsplaner der er på ST indenfor de forskellige kortlagte områder, som den fysiske APV afdækker. Side 1 af 2

21 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Forslag til proces i ST: Forslaget til processen for fysisk APV gennemgås og såfremt ST skemaoversigten (bilag 4c) afdækker ST FAMU s ønsker for overblik over handlingsplaner i ST, sætter Karin Rosengaard Pedersen skemaet til opdatering hos ST s daglige arbejdsmiljøledere og/eller formænd for de forskellige LAMU i ST med deadline d. 1/ , så det er klar til næste ST FAMU møde. Indstilling: FAMU tilslutter sig forslag til proces. Hvordan skal beslutningen kommunikeres ud? Beslutning: Side 2 af 2

22 AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): ST FAMU BILAG 4a Angående: Forslag: Processen for fysisk APV (handlingsplaner) 1. De kortlagte problemer ligger klar i Surveyxact, og der kan umiddelbart laves handlingsplaner på de enkelte problemer. Dato: Ref: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Side 1/1 Arbejdsmiljøgrupperne tjekker op på de kortlagte problemer, undersøger mulige løsninger, løser problemer der umiddelbart kan løses og laver handlingsplaner på resten. Der hvor der er flere enkeltproblemer af samme art, kan der med fordel skrives: løses i ny handlingsplan, hvorefter der oprettes en ny handlingsplan med de samlede problemer. De enkelte arbejdsmiljøgrupper sørger for at handlingsplanerne er klar til LAMU med foreslåede løsninger, deadlines og kostpris for løsninger. 2. Handlingsplanerne tages op i det lokale LAMU, hvor prioriteringerne af de enkelte handlingsplaner foretages, økonomisættes og deadlines drøftes. De enkelte LAMU-er sørger for en handlingsplanoversigt, der dækker deres arbejdsmiljøgruppers handlingsplaner. LAMU kigger på handlingsplanerne og beslutter, hvordan der skal prioriteres, så de bedst mulige arbejdsmiljøløsninger bliver valgt og prioriteret økonomisk rigtigt. 3. FAMU ser løbende på fremdrift i LAMU-ernes handlingsplanarbejde og løfter eventuelle fakultetsmæssige problematikker i forbindelsen med handlingsplanerne. FAMU kigger på en oversigt over handlingsplanerne for de enkelte LAMU og følger udviklingen i løste handlingsplaner fra møde til møde. Der er ikke opstillet tidsplaner for, hvornår handlingsplanarbejdet skal være færdigt, men FAMU sørger for at melde dette ud til LAMU-erne, når HAMU har besluttet sig. FAMU involveres evt. direkte i tilfælde af, at der er handlingsplaner der kun kan løftes fakultetsmæssigt. Bilag 4c er et forslag til oversigt over antal Fysiske APV-handlingsplaner. Aarhus Universitet Aarhus Universitet For Faculty of Science and Tlf.: Technology AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Frederiksborgvej Roskilde

23 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj Science and TechnologyFilter: [Hovedområde] = [Science and Technology] Svarstatus FYSISKE FORHOLD nej/ja - For eksempel arbejdspladsens indretning, støj, vibrationer, belysning, indeklima Side 1 af 10

24 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj Indretning nej/ja - For eksempel indretning, pladsforhold Indretning Støj nej/ja - For eksempel støj fra mennesker, dyr, apparatur, ventilation Side 2 af 10

25 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj Støj Vibrationer Side 3 af 10

26 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj BELYSNING nej/ja - For eksempel dagslystilgang, belysning ved apparatur, rummets belysning Belysning Side 4 af 10

27 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj Indeklima nej/ja - For eksempel varme, kulde, træk, lugt, rengøring Indeklima Side 5 af 10

28 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj ERGONOMISKE FORHOLD nej/ja - For eksempel arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde, løft Ergonomiske problemer Side 6 af 10

29 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj KEMISKE FORHOLD nej/ja - For eksempel sundhedsskadelige stoffer og materialer, sikkerhedsforanstaltninger, kemisk affald, brandfare Kemiske forhold Side 7 af 10

30 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj BIOLOGISKE FORHOLD nej/ja - For eksempel smittefarligt materiale, GMO, sikkerhedsforanstaltninger, håndtering af dyr og affald Biologiske forhold Side 8 af 10

31 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj ULYKKESFARER nej/ja - For eksempel i laboratorier, på værksteder, ved feltarbejde Ulykkesfarer Side 9 af 10

32 Bilag 4b Resultater for fysisk APV (eks. ergonomisk, kemisk og biologisk) i Faculty of Science and Technology maj Sygefravær nej/ja - For eksempel tunge løft, allergi, eksem Side 10 af 10

33 Indretning Støj Vibrationer Belysning Indeklima Ergonomi Kemiske forhold Biologiske forhold Ulykkesfarer Sygefravær Antal i alt Antal i gang Antal løst til FAMU Bilag 4c Bilag 4c ST Fysisk APV handlingsplanoversigt _rev LAMU ST Antal Handlingsplaner indenfor område: Særlige bemærkninger Agroøkologi LAMU formand: Steen Lykke Nielsen Bioscience LAMU formand: Bo Riemann Datalogi LAMU formand: Kurt Jensen Fødevarer LAMU formand: Michelle Williams Geoscience LAMU formand: Søren Bom Nielsen Husdyrvidenskab LAMU formand: Knud Erik Bach Knudsen Ingeniørvidenskab LAMU formand: Morten Dam Rasmussen Kemi LAMU formand: Ib Johannsen Matematik LAMU formand: Henrik Stetkær Fysik LAMU formand: Poul Erik Eriksen Miljøvidenskab LAMU formand: Anne Winding Molekylærbiologi LAMU formand: Erik Østergaard Jensen Steno museum LAMU formand: Bent Lorenzen

34 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Dato: Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Indstilling til Dekanatet Overskrift: Sagsfremstilling: Punkt 6 Processen for psykisk APV Den psykiske APV ruller ud som spørgeskema i november og allerede i september skal medarbejderlister være udarbejdet til at sikre at alle medarbejdere får spørgeskemaet. Den psykiske del af APV-en køres for sig selv, da denne holdes anonym i modsætning til den fysiske del af APV-en. Processen er beskrevet i bilag 6a og 6b. Rapporterne kommer ud i februar hvorefter handlingsplanarbejdet kan startes. Da ansvaret for handlingsplanerne ligger hos ledelsen, samarbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen, er der behov for at finde en form, hvor dette samarbejde kan foregå. I bilag 6c er der lavet et forslag til et kommissorium for en psykisk APV følgegruppe eller kontaktudvalg. Indstilling: Forslaget (bilag 6c) til et kommissorium for en psykisk APV følgegruppe gennemgås og det indstilles at der udvælges 2 personer fra FAMU og 2 personer fra FSU til en psykisk APV følgegruppe. Hvordan skal beslutningen kommunikeres ud? Beslutning: Side 1 af 1

35 Bilag 6a DEN OVERORDNEDE PROCESPLAN FOR DEN PSYKISKE APV PÅ AU 2012 Juni 2012 Høringer af udkast til koncept for dataindsamling og analyse samt spørgeskema på de fire fakulteter, AU Administration samt i HAMU og HSU. Hovedområderne sammensætter selv høringsgruppen, men altid under deltagelse af FSU/ASU og FAMU/AAMU s medlemmer. CUL og AU HR deltager i høringsmøderne Juli 2012 AU HR rundsender procesplan til de forskellige ledelsesniveauer og opdaterer AU s fælles arbejdsmiljøhjemmeside. September 2012 Verificering af medarbejderlister med inddragelse af Hovedområderne og AU Administration Det endelige spørgeskema samt idékataloget Eksemplariske opfølgningsforløb for psykisk APV præsenteres for Universitetsledelsen, HAMU og HSU Prøvekørsel af dataindsamling Oktober 2012 Arbejdsmiljøenheden AU HR inviterer arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne til temamøde om opfølgningen på den psykiske APV November 2012 Dataindsamling December 2012 Januar 2013 Dataanalyse og rapportskrivning Februar 2013 Afrapportering af resultater Handlingsplansarbejde igangsættes på alle ledelsesniveauer (Gruppe, LAMU, FAMU/AAMU og HAMU) 2. eller 3. kvartal 2013 Handlingsplansarbejdet evalueres skriftligt på alle ledelsesniveauer 3. eller 4. kvartal 2013 AU HR igangsætter evaluering af projektet

36 Bilag 6b Psykisk APV 2012 Info fra arbejdsmiljøhjemmesiden Forberedelse af APV'en HR Vicedirektør Louise Gade er projektejer på APV'en. Arbejdsmiljøenheden, AU HR og Center for Undervisning og Læring (CUL), BSS arbejder sammen om at forberede hhv. den fælles APV proces og den fælles spørgeskemaundersøgelse. Den fælles proces og hovedområdernes særskilte opfølgning Arbejdsmiljøenheden, AU HR iværksætter og driver den fælles del af APV processen, dvs. igangsættelse af processen, spørgeskema, høringsmøder, afholdelse af temamøder og iværksættelse af evaluering. AU HR leverer derudover inspirationsmateriale og værktøjer til hovedområderne for at lægge op til videndeling og fælles standarder. Det overordnede ansvar for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er placeret på hovedområdeniveau, dvs. hos dekanerne og direktøren. Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø deler ledelsen med både arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen på AU, jf. samarbejdsaftalen fra Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet vil blive rundsendt til alle mederbejder i november og vare tre-fire uger. Resultater Resultaterne fra undersøgelsen vil blive offentliggjort i en fælles AU rapport og en rapport for hvert hovedområde i februar Nyeste nyt ved. spørgeskemaet for psykisk APV 2012 August: CUL vil holde fokusgruppeinterviews for at teste den opdaterede version af spørgeskemaet Juli: Høringsrunden har bibragt mange gode ændringsforslag, som CUL vil indarbejde i spørgeskemaet

37 Bilag 6c Eksempel på kommissorium for psykisk APV følgegruppe/kontaktudvalg Formål Koordinering og formidling af hovedområdets proces for opfølgningen på APV resultaterne, således at alle aktører (ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsorganisationen og AU HR) bliver inddraget i APV opfølgningen. Følgegruppen/kontaktudvalget holder sig orienteret om den fælles APV proces bl.a. via APV hjemmesiden og kontakt til Arbejdsmiljøenheden, AU HR. Kommissorium Det overordnede ansvar for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er placeret på hovedområdeniveau, dvs. hos dekanen/direktøren. Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø deler ledelsen med både arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen på AU, jf. samarbejdsaftalen fra På vegne af eller i samarbejde med dekanen/direktøren kan følgegruppen/kontaktudvalget sikre, o At hovedområdet formulerer og kommunikerer sin plan for APV opfølgningsprocessen til alle aktører, udvalg og medarbejdere. o At opfølgningsprocessen tager hånd om trivselsudfordringer og fastholder de ting, som fungerer godt på hovedområdet o At hovedområdet danner sig et samlet overblik, eller at én fælles handlingsplan udarbejdes for hovedområdet ud fra de rapporter, som de modtager fra institutter/vicedirektørområder. Den fælles handlingsplan bør indeholde 1) de lokale udfordringer som ifølge institutter/vicedirektørområder forudsætter en løsning på hovedområdeniveau 2) de udfordringer som er eksisterende på tværs af flere institutter/vicedirektørområder og derfor med fordel kan hjælpes på hovedområdeniveau 3) de eventuelle udfordringer som ifølge APV resultaterne henhører til hovedområdeniveau. o At der sættes en dato for, hvornår alle enheder/institutter skal have opdateret deres handlingsplan, så der kan udfærdiges en ny oversigt over hovedområdets samlede udfordringer. Af oversigten bør det fremgå, hvordan der i den mellemliggende periode er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet. Ressourcer Formand: XXX, øvrige medlemmer: XXXX. Mål At skabe en vedkommende og trivselsøgende APV proces Rapportering Følgegruppen/Kontaktudvalget sikrer, at tiltag dokumenteres i hovedområdets APV handlingsplan og Årlige arbejdsmiljødrøftelse.

38 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Dato: Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: Karin Rosengaard Pedersen, AU HR Indstilling til Dekanatet Overskrift: Sagsfremstilling: Punkt 7 Kemikalieregistrering, APB, kemikaliesystem på AU I ST bruges der hovedsageligt to systemer til kemikalieregistrering og APB: Kiros og Toxido. - Der har af det tidligere koordinationsudvalg for arbejdsmiljø været nedsat udvalg til at arbejde med at kigge på ét system til AU for kemikalieregistrering og APB, men der foreligger ingen nuværende afklaring. Emnet har været behandlet i HAMU d. 26/6-2012, hvor der er blevet nedsat en gruppe til at komme med en indstilling til næste HAMU møde. Bilag fra HAMU mødet er vedhæftet (bilag 7a, 7b). Personerne i gruppen, der er udpeget af HAMU, er: Marianne Hokland, Ib Johansen, Karl Erik Holst, Trine Guldager Sørensen, samt Anders Kragh Moestrup. Der forventes afholdt møde i august/starten af september. Der er for Toxidos vedkommende pt. en udfordring indtil beslutning fra HAMU vedr. at Toxidos tovholder Bodil Malle Pedersen har fundet nyt arbejde, og der således ikke er nogen tovholder pt. Der laves mange APB-er, og der er behov for, at der er løbende support på systemet. ST har en del personer, som er superbrugere på systemet, hvoraf nogle personer har mange års erfaring, men der er ikke udpeget en ny tovholder/koordinator. Indstilling: Der indstilles til at ST s Arbejdsmiljøorganisation mailer input til den udvalgte HAMU-gruppe, så der kan blive en klar udmelding, som kan styrke fakultetets arbejde på området med kemikalier både sikkerhedsmæssigt og arbejdsmæssigt. Der indstilles til at dekanatet udpeger en konstitueret tovholder til Toxido. Hvordan skal beslutningen kommunikeres ud? Beslutning: Side 1 af 1

39 Bilag 7a HAMU MØDE DEN 26. JUNI 2012 AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- SAGSFREMSTILLING Emne Fælles system til kemistyring og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger på AU I henhold til lovgivningen om arbejdsmiljø er AU forpligtet til at sikre, at alt arbejde med stoffer og materialer udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette sker bl.a. ved, at der løbende udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle farlige stoffer og materialer, der anvendes på AU. På nuværende tidspunkt eksisterer der tre forskellige systemer til udarbejdelse af APB er, men der er et ønske om et fælles netbaseret system til kemikalieregistrering og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer på Aarhus Universitet. Resumé På møde i Koordinationsudvalget for Arbejdsmiljø på Aarhus Universitet d. 7. december 2010 blev det besluttet, at iværksætte en undersøgelse af muligheder for etablering af et fælles ITsystem til kemikalieregistrering samt til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Der har under Koordinationsudvalget været nedsat en arbejdsgruppe, der har lavet et stort udredningsarbejde og afholdt en række møder i Denne arbejdsgruppe har blandt andet gennemgået flere af de mest anvendte kemisystemer i Danmark, herunder Kemibrug, Toxido og Kiros. Arbejdsgruppen er ikke blevet enige om en fælles anbefaling. En mindre arbejdsgruppe har fortsat arbejdet og udarbejdet rapporten, der er vedlagt i bilag 1. Af rapporten fra januar 2012 fremgår det, at man anbefaler en løsning med samkøring af Kiros og Toxido inden for rammerne af et ligeværdigt projektsamarbejde mellem AU (Kiros) og Bureau Veritas (Toxido). Tidsfrist Det foreslås, at en arbejdsgruppe, nedsat af HAMU har udarbejdet en endelig indstilling til fremtidigt valg af fælles system til kemistyring på AU senest 1. november Ansvarlig AU HR Enheden for Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø (OA) Indstilling Det indstilles, at HAMU Drøfter problemstillingen og behovet for et fælles system til kemistyring og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger på Aarhus Universitet. Nedsætter en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra ST, HE og ADM, der udarbejder en fælles indstilling til valg af fremtidigt system til kemistyring på Aarhus Universitet. Giver arbejdsgruppen et klart kommissorium

40 Bilag 7a HAMU MØDE DEN 26. JUNI 2012 Bilag Bilag 1 Rapport om etablering af et fælles netbaseret system til kemikalieregistrering og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer på Aarhus Universitet, januar 2012.

41 Bilag 7b KEMIMALIEREGISTRERING OG ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER på AARHUS UNIVERSITET Rapport om etablering af et fælles netbaseret system til kemikalieregistrering og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer på Aarhus Universitet ÉT UNIVERSITET - ÉT SYSTEM - ÉT REGELSÆT Udarbejdet på foranledning af det tidligere "Koordinationsudvalg for Sikkerhed og Arbejdsmiljø" samt Anders Kragh Moestrup ved arbejdsmiljøenheden på Aarhus Universitet af: Erling Østergaard, Lina Waldstrøm Asmussen, Karl Erik Holst, Mariann Loftager og Marianne Hokland Januar 2012

42 FÆLLES KEMIKALIESTYRING OG APB PÅ AU INDHOLD Forord... 3 Vision... 3 Overordnede krav... 3 Afgrænsning af opgaven... 4 Terminologi... 4 Beskrivelse af de enkelte systemer... 5 Vurdering... 8 Samlet vurdering af de 3 systemer Konklusion og anbefaling Bilag (Udkast til kemikaliepolitik for AU, maj 2011)

43 FÆLLES KEMIKALIESTYRING OG APB PÅ AU FORORD I henhold til Bekendtgørelse nr. 292 af 26/ med senere ændringer er enhver arbejdsgiver - og dermed også Aarhus Universitet (AU) - forpligtet til at sikre, at arbejde med stoffer og materialer i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal således bl.a. sikre, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle farlige stoffer og materialer, der anvendes på arbejdspladsen. Disse brugsanvisninger skal holdes ajourført, og de skal være fuldt tilgængelige for alle ansatte. Idet en væsentlig del af de i alt mellem 30 og stoffer og materialer, der håndteres på specielt de såkaldt "våde fakulteter", Health Sciences og Science and Technology er klassificerede som farlige, er disse omfattet af lovgivningen og AU er derfor som arbejdsgiver forpligtet til at sørge for, at alle berørte medarbejdere har adgang til relevante APBer. Det er således AUs ansvar, at der udarbejdes APBer til alle ovennævnte farlige stoffer og materialer - og disse APBer skal foreligge inden stofferne håndteres. Bekendtgørelse nr. 292 af 26/ med senere ændringer stiller endvidere krav om kemikalieregistrering (fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der anvendes på arbejdspladsen), Via denne registrering skal det være muligt at finde frem til sikkerhedsdatablade/apber (se ordforklaring) for de enkelte stoffer og materialer. AU har indtil videre ikke haft en fælles politik for kemikalieregistrering. På nuværende tidspunkt eksisterer flere forskellige systemer til udarbejdelse af APBer på AU - nemlig Kiros, Toxido og Toxido REKS. Disse 3 systemer er vidt forskelligt opbygget, har forskelligt fagligt niveau og adgang til forskellige brugerfaciliteter, herunder kemikalieregistrering. Koordinationsudvalget for Aarhus Universitet besluttede derfor ved mødet den 7. december 2010 at iværksætte en undersøgelse af muligheder for etablering af et fælles netbaseret system til kemikalieregistrering samt til udarbejdelse af APBer for Aarhus Universitet. Udredningsarbejdet er foregået i 2011 og resultatet er resumeret i nærværende rapport. VISION Den optimale løsningsmodel er - efter arbejdsgruppens klare opfattelse - et system, der giver størst mulig sikkerhed for medarbejdere og miljø på den mest ressource-økonomiske måde. Herudover anses det for hensigtsmæssigt at stræbe efter "ét universitet - ét system - ét regelsæt". OVERORDNEDE KRAV Der ønskes derfor et system, der opfylder følgende krav mht.: Kvalitet og sikkerhed Nye sikkerhedsdatablade (grundlaget for APB) udarbejdes på baggrund af opdateret, valideret kildemateriale, således at medarbejderne kan være sikre på, at oplysningerne om de enkelte stoffers og materialers farlige egenskaber er helt korrekte og ajourførte. Ved skift til et nyt system skal alle eksisterende AU sikkerhedsdatablade og dermed APBer være tilgængelige fra dag 1 dvs. medarbejderne skal ikke vente på, at der overføres/udarbejdes nye APBer førend de kan fortsætte deres eksperimentelle arbejde. Sikkerhedsdatablade skal udarbejdes og valideres centralt af fagligt kvalificeret personale hvilket sikrer ensartede regler og informationer for alle brugere på AU. Endvidere skal ekspeditionstiden for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade være kort - gerne højst en uge. 3

44 FÆLLES KEMIKALIESTYRING OG APB PÅ AU Et nyt system skal endelig give mulighed for kemikalieregistrering, kemikaliestyring (herunder lagerstyring) samt fri søgefunktion. Funktionalitet og brugervenlighed Systemet skal være let tilgængeligt for alle medarbejdere hvor som helst og når som helst. Da en del af AUs medarbejdere i kortere eller længere perioder arbejder uden for universitetet - også uden for landets grænser - er det vigtigt, at APB frit kan tilgås fra alle lokaliteter verden over. Systemet skal være brugervenligt (sikrer bl.a. høj "compliance") - se i øvrigt specifikke krav formuleret i skema 1. AFGRÆNSNING AF OPGAVEN Der eksisterer i dag adskillige netbaserede systemer til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, APBer og kemikalieregistrering. Med baggrund i visionen og de dertil knyttede overordnede funktions- og kvalitetskrav, har vi begrænset nærværende analyse til 3 systemer: Kemibrug Toxido KIROS Rapporten giver en kort beskrivelse af hvert af de 3 systemer mht. kvalitet, funktionalitet/brugervenlighed og andre relevante forhold efterfulgt af en samlet vurdering og konklusion. Økonomiske vurderinger er ikke medtaget i denne rapport, da vi mener, de bør baseres på konkrete forhandlinger mellem AU og det firma/system, der vælges. Endelig forholder nærværende rapport sig ikke til behovet for en fælles kemikaliepolitik for AU, idet en sådan allerede foreligger i forslag (bilag 1). TERMINOLOGI For at lette forståelsen af nærværende rapport angives nedenfor definitionen på de vigtigste og hyppigst anvendte fagtermer i alfabetisk rækkefølge. APB (arbejdspladsbrugsanvisning) Arbejdspladsbrugsanvisning er en lovmæssig funderet instruks, der beskriver sikkerhedsmæssig forsvarlig lokalspecifik håndtering af et stof/materiale - såvel i forhold til medarbejderne som til miljøet. ATEX APV Klassificering (zoneklassificering) af områder med potentiel fare for eksplosion. Kemikaliebank I denne rapport anvendes "kemikaliebank" for den database over registrerede kemikalier, der er fuldt tilgængelig for alle AU medarbejdere. Kemikaliepolitik Et overordnet værdisæt som beskriver måden hvorpå kemikalier anvendes og senere bortskaffes på AU. Der er i maj 2011 udarbejdet et forslag til kemikaliepolitik (bilag 1). Kemikalieregistrering Lovgivningen stiller krav om at alle farlige stoffer og materialer på en arbejdsplads registreres. 4

45 FÆLLES KEMIKALIESTYRING OG APB PÅ AU Kemikaliestyring Registrering af alle kemikalier på AU med henblik på løbende styring af indkøb, håndtering og bortskaffelse. Kemisk APV Kemisk APV er en særlig (risiko)vurdering af arbejdet med stoffer og materialer, der supplerer den almindelige APV. Selvvurdering Vurdering, klassificering og faremærkning af et stofs toksikologiske-, brandfarlige-, eksplosive- og miljømæssige egenskaber på baggrund af rådata fra opdateret, valideret kildemateriale. Selvvurderingen er grundlaget for sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatablade Et sikkerhedsdatablad (før i tiden benævnt leverandørbrugsanvisning) er lovmæssigt funderet og omfatter beskrivelse af et givet stof/materiale med hensyn til såvel fysisk/kemiske-, toksikologiske-, som miljømæssige egenskaber - og er grundlaget for udarbejdelse af en APB. I Kemibrug anvendes "brugsanvisning" i stedet for "sikkerhedsdatablade". Stofvurdering I denne rapport anvendes ordet "stofvurdering" for vurdering af et enkelt stofs toksikologiske-, brandfarlige-, eksplosive- og miljømæssige egenskaber på baggrund af eksisterende sikkerhedsdatablade og opdateret valideret kildemateriale. Validering Kvalitetssikring af anvendte datakilder og arbejdsmetoder på basis af internationalt godkendt og opdateret kildemateriale. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE SYSTEMER KEMIBRUG Kemibrug er udviklet på Danmarks Tekniske Universitet af et fagligt professionelt personale, har været i brug siden 1999 og er et netbaseret system. Kemibrug anvendes af DTU, KU og SDU og er styret af en referencegruppe bestående af 5 repræsentanter fra hver af disse partnere. Kvalitet og sikkerhed Kemibrug udarbejder sikkerhedsdatablade på grundlag af tilgængelige sikkerhedsdatablade fra leverandører samt udvalgt kildemateriale. APBer består af Kemibrugs egne sikkerhedsdatablade med tilføjelse af lokalspecifikke noter. Kemibrug råder over ca sikkerhedsdatablade. Adgang til disse kræver abonnement eller partnerskab. AU har p.t. ikke adgang til sikkerhedsdatablade i Kemibrug databasen. Det oplyses, at det vil være muligt at vedhæfte eksisterende AU sikkerhedsdatablade som.pdf filer. Sikkerhedsdatablade udarbejdes og valideres centralt af fagligt kvalificeret personale. Det oplyses, at ekspeditionstiden for udarbejdelse af enkelte sikkerhedsdatablade ("straksbestillinger", max 5 pr uge pr enhed) er 14 dage. Ved større bestillinger lægges disse i en pulje. Det er oplyst, at der p.t. ligger bestillinger i denne pulje. 5

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Dato: fredag den 18. december 2015 fra kl. 9:00 11:00 Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe Bødker Jensen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

AU Økonomi, ST. http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST FÅF

AU Økonomi, ST. http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST FÅF Økonomichef AU Økonomi, ST Aarhus AU Økonomi, ST http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne/oekonomi paa st/ AU Økonomi, ST AU Økonomi, ST RKS FÅF Tværgående Økonomistyring

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i Roskilde Torsdag d. 25/08-2011 kl. 13:00 til 14:30 i D1.46 REFERAT

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts AARHUS UNIVERSITET Møde d 18 marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts Dagsorden Deltagere: Lars Friis (LF), Berit Granum (BG), Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), Birgitte Adams

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 17.3.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Nordre Ringgade 1 Mødelokale 1431-021 og 1431-023 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

AU Økonomi, ST http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne og adm/oekonomi paa st/

AU Økonomi, ST http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi for hovedomraaderne og adm/oekonomi paa st/ Øonomichef AU Øonomi, ST http://medarbejdere.au.d/administration/oeonomi/oeonomi for hovedomraaderne og adm/oeonomi paa st/ AU Øonomi, ST AU Øonomi, ST AU Øonomi, ST Tværgående Aarhus RKS FÅF Øonomistyring

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl ST FAMU møde den: 2.3.2016 kl. 13.00 15.00 Referat Ny Munkegade 120, Aarhus Mødelokale 1525-626 Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig AM-leder ved ST), Morten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

Navn Titel Email Gr.arb.1

Navn Titel Email Gr.arb.1 Navn Titel Email 1 2 3 Overnat. Allan Birkmose Personlig assistent for rektor abi@adm.au.dk J K A Sandbjerg Allan Flyvbjerg Professor SUN allan.flyvbjerg@dadlnet.dk F K B Sandbjerg Anders Børglum Professor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Fraværende: Per Henriksen, Niels Chr. Nielsen, Johnny Laursen, Marlene Venø Skjærbæk, Hans-Peter Degn, Louise Gade (HR), Niels Jørgen Relsted.

Fraværende: Per Henriksen, Niels Chr. Nielsen, Johnny Laursen, Marlene Venø Skjærbæk, Hans-Peter Degn, Louise Gade (HR), Niels Jørgen Relsted. Møde den: 23. oktober 2014 Nordre Ringgade 1, Frandsensalen Referat HAMU møde Til stede: Brian Bech Nielsen, Marianne Hokland, Eva Lysdahl Paulsen, Ole Rahn, Jørgen B. Jespersen (suppleant), Jonas K. Fink

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU REFERAT Til stede: Flemming Bøge, Ole Boulund Knudsen, Thomas Degn Nielsen, Bjarne Poulsen, Henrik Lindskov, Karina Enig Dam, Anders Rasmussen, Ole Rahn

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Afbud. Fremmødt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt vedr. behandling af orlov

Afbud. Fremmødt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt vedr. behandling af orlov Indkaldt Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 22.10.2014 kl. 19.00 21.30 Lene Magnussen, Hanne Kjær Jørgensen, Kirsten Munch Andersen, Henrik Bak Jeppesen, Annette Legradi, Lasse Bak, Rikke Røpke, Marie Klaustrup,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Torben Ulrik Zahle, 20/9-08 Tlf.: 3963-0635 Vintertennis 2008-2009 Tårbæk Tennisklubs timer i Stadionhallen fra 22/9-08 til 30/4-09

Torben Ulrik Zahle, 20/9-08 Tlf.: 3963-0635 Vintertennis 2008-2009 Tårbæk Tennisklubs timer i Stadionhallen fra 22/9-08 til 30/4-09 Torben Ulrik Zahle, 20/9-08 Tlf.: 3963-0635 Vintertennis 2008-2009 Tårbæk Tennisklubs timer i Stadionhallen fra 22/9-08 til 30/4-09 Nedenfor står navnene og telefonnumrene på de spillere, der har været

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Vejledning for transport af farligt gods (kemikalier og gasser) i Århus Universitets køretøjer eller med ekstern transportør

Vejledning for transport af farligt gods (kemikalier og gasser) i Århus Universitets køretøjer eller med ekstern transportør Sider: 1 af 6 Vejledning for transport af farligt gods (kemikalier og gasser) i Århus Universitets køretøjer eller med ekstern transportør Har en medarbejder ved Århus Universitet behov for at transportere

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

APV på Aarhus Universitet

APV på Aarhus Universitet Delrapport I Arbejdsmiljøsektionen APV på Aarhus Universitet Hovedresultater og nøgletal Handelshøjskolen (ASB) Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) Det Humanistiske

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere