Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 117 Bilag 10 Offentligt DANSK ERHVERV Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Christian T. Ingemann, direktør, Dansk Erhverv

2 Reelle administrative byrdelempelser Lempelser af erhvervslivets byrder står højt på Dansk Erhvervs politiske dagsorden. Afgørende med reelle byrdelempelser, kontinuerlig forbedring af rammevilkår samt løbende optimering/forenkling af lovgivning. Lempelse af indholdet af årsregnskaberne vil udvande disses informationsværdi og ændrer ikke på efterspørgslen af informationerne fra bl.a. banker, andre kreditgivere, leverandører og øvrige samhandelspartnere. Paradoks at kalde årsregnskaber og revisionen af disse for administrative byrder.

3 DAMVAD-analysen Analyse fra juni 2014 udført for Erhvervsstyrelsen. Ønske om gennemsigtighed: Regnskabsbrugerne ønsker så stor gennemsigtighed som muligt og er modstandere af reduktion af oplysninger i årsrapporten. Færre informationer flytter byrden til brugerne: Byrderne vil blive overflyttet til brugerne af årsrapporterne, som vil skulle indhente oplysningerne ad andre kilder med ekstra byrder og evt. omkostninger til følge.

4 DAMVAD-analysen Ikke rette sted at lede efter byrdelettelser: Ifølge brugerne er årsrapporterne ikke det rigtige sted at lede efter administrative lettelser, og at man fra offentlig side i stedet skulle reducere kravene til moms- og skatteindberetninger. Ingen reelle lempelser da informationen indhentes i forvejen: Brugerne mener, at omfanget af byrder ved udarbejdelsen af årsrapporter er begrænset, fordi virksomhederne alligevel indhenter en stor del af disse ifm. bogføring og regnskabsaflæggelse til SKAT.

5 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Ca. 40% af virksomhederne bruger andre virksomheders regnskaber og øvrige kreditinformationer til at checke kreditværdighed hos nye kunder/leverandører. Ca. 20% af virksomhederne har givet afslag på tilbud/takket nej til samarbejde på baggrund af regnskaber og øvrige kreditinformationer. Regnskabsoplysningerne anvendes bl.a. til at overvåge konkurrenter og undgå dårlige betalere.

6 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Bruger din virksomhed andre virksomheders regnskaber/regnskabsdata til noget af følgende: For at overvåge konkurrenter 27% 67% For at undgå dårligere betalere 32% 80% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende leverandører 14% 35% Tjekke kreditværdighed hos nye leverandører 17% 43% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende kunder 27% 67% Tjekke kreditværdighed hos nye kunder 32% 80% Andel af samtlige virksomheder Andel af dem, der bruger virksomhedsregnskaber/kreditinformation

7 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Hvis der er færre oplysninger i regnskaberne betyder det større usikkerhed for min virksomheds forretning (fx i forhold til at vurdere konkurrenter, samarbejdspartnere) Helt enig 18% Overvejende enig 29% Hverken enig eller uenig 20% Overvejende uenig Helt uenig 4% 6% Ved ikke 22%

8 Virksomhedscase om brugen af årsregnskaber Lendino, lånecrowdfunding platform hvor private og professionelle investorer kan låne direkte til kreditværdige virksomheder. CEO og partner Asger Trier Bing: Årsregnskaberne er den vigtigste brik i Lendinos kreditvurderinger. Derfor er det utroligt vigtigt, at de er lavet korrekt og informationen er retvisende. Der er ikke nogle gode alternativer til regnskabsinformationer. Hvis de ikke er retvisende giver det problemer både for den enkelte virksomhed, men også i det aggregerede billede.

9 De konkrete forslag Forhøjelse af størrelsesgrænserne for klasse B- virksomheder vil medføre forringet regnskabsinformation. Mikroregimet - som foreslået i lovforslaget - vil berøre ca virksomheder og indebærer bl.a. følgende: At der ikke længere er krav om yderligere oplysninger, hvis ikke regnskabet giver et retvisende billede. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (årsregnskabets varedeklaration forsvinder).

10 Dansk Erhverv mener Dansk Erhverv støtter arbejdet med at udvikle en standardregnskabsmodel for simple klasse B- virksomheder. Udover en forenkling af regnskaberne er målet at integrere indberetningen af de mange regnskabsoplysninger, der anvendes af flere offentlige myndigheder, såsom Erhvervsstyrelsen og SKAT. Udryddelse af dobbeltindberetninger vil medføre reelle lempelser for virksomhederne.

11 Opsummering Færre regnskabsinformationer vil forringe gennemsigtigheden og vil ikke ændre på efterspørgslen efter informationerne fra regnskabsbrugerne. Aflæggelse af årsregnskaber og revisionen af disse ikke en administrativ byrde. Færre informationer flytter blot byrden over til regnskabsbrugerne. Der bør arbejdes videre med udviklingen af en forenklet standardregnskabsmodel samt integrering af de mange indberetninger til offentlige myndigheder.

12 Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Regnskabet er den vigtigste kilde til information Charlotte Jepsen, Adm. direktør, FSR danske revisorer Side 1

13 Begrænset hæftelse i bytte for gennemsigtighed Den danske selskabsmodel sikrer, at det er muligt at drive en forretning, hvor du kun hæfter med dit indskud Modellen muliggør vækst og fremdrift, men indebærer en øget risiko for dem, som investerer i eller handler med et selskab Derfor er der krav om gennemsigtighed i selskabernes økonomi Regnskaberne udgør for banker, kunder, leverandører og offentligheden en central del af den gennemsigtighed

14 Færre krav til begrænset hæftelse er grænsen nået?? 2015: L117 fjerner oplysninger i regnskaberne Kapitalkrav til ApS faldet med DKK siden 1991 Regnskabspligten/ kravene er lempet 4 gange siden : Mulighed for at stifte et iværksætterselskab for 1 krone Flere selskaber med begrænset hæftelse Revisionspligt lempet 3 gange siden A/S, ApS og IVS Anpartsselskaber Aktieselskaber

15 Mindre gennemsigtighed øger usikkerhed og omkostninger Regnskabet er den vigtigste informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Årsrapporter fra mikro- og små virksomheder vurderes at være den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af virksomheder FSR danske revisorer vurderer, at det nuværende informationsniveau i regnskaberne er tæt på et absolut minimum Yderligere vil ikke resultere i lempelser, men give yderligere byrder for både selskaber og regnskabsbrugere som kunder, leverandører, banker med videre Årsrapporterne bruges i overvejende grad til at vurdere virksomhedernes løbende drift og soliditet

16 Regnskabet skaber gennemsigtighed for kunder, leverandører og banker Brugernes vurdering af årsrapporten som informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Andel selskaber med gæld til leverandører Alle Myndigheder Samarbejdspartnere Investorer Analytikere Kreditinstitutioner Brug Værdi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N= Kilde: FSR beregninger Færre informationer i regnskaberne kan resultere i: Virksomheder kan lide tab eller få dårligere betalingsfrister, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Sværere og dyrere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder

17 Varedeklarationen forsvinder - Eksempel på forringet gennemsigtighed som følge af lovforslaget De to regnskaber dækker det samme selskab og den samme ejendom. Et selskab har købt en ejendom. I balancen i regnskab A er værdien opgjort til dagsværdi i balancen i regnskab B er der brugt købspris minus afskrivninger. Hvilken metode, der anvendes, fremgår af Anvendt regnskabspraksis. En rutineret regnskabslæser kan via noter finde frem til forskellen, men det vil være mere tidskrævende end blot at læse anvendt regnskabspraksis. En lægmand vil måske slet ikke opdage forskellen. Regnskab A Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital Regnskab B Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital 0 Soliditet: 40% Soliditet: 0%

18 Hvad kan ændres i lovforslaget Sådan kan vi sikre et fornuftigt informationsniveau i regnskaberne, så erhvervslivet undgår byrder i form af yderligere rapporteringer til regnskabsbrugerne. Indfør en standard for Anvendt regnskabspraksis, så kun afvigelser fra denne skal fremgå i årsrapporten Undlad særregler for mikro-virksomheder og endnu flere regnskabsklasser Lad størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne følge inflationen

19 Hvor ligger de reelle lempelser Brugerne mener, at årsrapporterne ikke er det rigtige sted at lede efter administrative lettelser Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Sænk indberetningsbyrden: Udryd dobbeltindberetninger på tværs af myndigheder Styrk brugervenligheden i de digitale løsninger Benyt et standard-regnskab for SMV, som sikrer, at et regnskab indeholder de nødvendige oplysninger således, at selskaber undgår dobbeltrapporteringer Styrk brugen af de indberettede oplysninger: Regnskaber er frikøbt Indfør fx benchmark ved indberetning

20 Opsummering Færre oplysninger i regnskaberne kan betyde: Det bliver sværere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder Dårligere kreditvilkår og dyrere lån Virksomheder lider tab, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Samhandel mellem virksomheder bliver tungere, og der kan komme dårligere vilkår - fx kortere betalingstider Der bliver mindre gennemsigtighed om virksomhederne for borgere, analytikere, myndigheder og journalister Bundlinjen: Risiko for at trække dynamik ud af økonomien og dermed svække væksten

21 Tak for jeres tid Charlotte Jepsen Adm. direktør Spørgsmål?

22 HØRING OM LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF ÅRSREGNSKABSLOVEN (L117) ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Søren Gade Underdirektør

23 Finansrådets holdning til administrative lempelser for virksomhederne Finansrådet støtter administrative lempelser, men lempelserne skal være reelle for virksomhederne, og ikke medføre en væsentlig forringelse af långivernes kreditvurderingsgrundlag. Virksomhedens regnskab udgør en vigtig del af kreditvurderingsgrundlaget. En væsentlig forringelse af regnskabets informationsværdi kan medføre større risiko for, at der ikke opnås finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, dårligere lånevilkår (højere rente, øget sikkerhedsstillelse), hvis finansieringen alligevel opnås. 2

24 Andel af virksomheder med bank- eller realkreditfinansiering? Ved 1. behandlingen af lovforslaget blev det oplyst, at ca. 40 pct. af virksomhederne har bank-/realkreditgæld. Tager ikke hensyn til koncernintern finansiering. Det er normal praksis i koncerner, at alene et/få selskaber hjemtager ekstern lånefinansiering til hele koncernen. Af datasæt fra Experian kan det udledes, at: ca. 78 pct. af virksomhederne i klasse B og C enten direkte har bank- eller realkreditgæld, eller indgår i koncerner*, ca. 88 pct. af koncernerne har bank- eller realkreditgæld**. Reel andel afhængig af bank-/realkredit skønnes til ca. 73 pct. (bilag 1a). For klasse C alene kan andelen skønnes til ca. 91 pct. (bilag 1b). Andele, der ville være højere, hvis der korrigeres for garantier, kassekreditter, lånetilsagn, kautioner mv., som ikke medfører, at der vises en gæld i regnskabet, men som fordrer en kreditvurdering. *) baseret på mellemværender med nærtstående parter **) baseret på aflagte koncernregnskaber 3

25 Finansrådets særlige bekymringer Forhøjelse af grænserne for regnskabsklasse B Konsekvenser for regnskaberne for de ca virksomheder, der vil rykke fra klasse C til klasse B (bilag 2a): Væsentlige informationer udgår, f.eks. et eventuelt koncernregnskab, en egenkapitalopgørelse og en pengestrømsopgørelse, Ikke normal revision, men alene udvidet gennemgang med begrænset sikkerhed. Revisor vil f.eks. ikke foretage et lagereftersyn og ikke indhente eksterne bekræftelser på tilgodehavender. Indførelse af et mikrovirksomhedsregime Konsekvenser for regnskaberne for ca virksomheder (bilag 2b): Yderligere oplysninger udgår, herunder beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, Et brud med det grundlæggende regnskabsprincip om, at der altid skal foretages en vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede, eller om det er nødvendigt at give yderligere oplysninger. 4

26 Finansrådets forslag til alternativer Implementering af standardregnskabsmodel for simple klasse B virksomheder. Bedre integration mellem indberetningerne til de offentlige myndigheder. Digitalisering af regnskabsaflæggelsesprocessen for små virksomheder. 5

27 SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER

28 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Søren Gade Underdirektør Tlf.: Mail.: Martin Thygesen Kontorchef Tlf.: Mail.:

29 Brugen af årsrapporter fra mindre virksomheder Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 10. april 2015

30 To analyser om årsrapporter + dialogmøde 13. april 2015 Slide 2

31 Brugere vurderer gennemsigtighed højt Brugere er generelt bekymret for at miste oplysninger ikke så meget fokus på byrder Årsrapporternes ensartethed og revisorpåtegning tillægges stor værdi Brugere vil formentlig bede om oplysninger som i årsrapport, hvis de er i position til det (ikke-transparent for samfundet) Lempelser - Virksomheder, EU direktiv Gennemsigtighed - Brugere 13. april 2015 Slide 5

32 Små virksomheder: Årsrapport er lavinteresse, uforståeligt og bøvlet Mange små virksomheder laver alene årsrapport pga. lovkrav opfatter det som en byrde Mere brugervenlig it kan gøre meget for både fejlrate og oplevelse af byrder Online vejledning, automatisk validering Dilemma: Skal virksomheden selv kunne lave et regnskab? Krav, it og fagudtryk udfordrer 13. april 2015 Slide 6

33 Brugerne: Hvor kan man tage fat, hvis der absolut skal lempes? Tendens til, at brugerne mener faktuelle oplysninger har betydning Ledelsesberetning Standard regnskabspraksis Resultatopgørelse Egenkapitalopgørelse Balancen Ledelsens underskrifter Mindre betydning Antal ansatte Noteoplysninger Revisorpåtegning Mindre betydning Høj betydning 13. april 2015 Slide 7

34 Svar på spørgsmål fra dagens program #1 Q1: Hvilken betydning får lempelserne for virksomhederne, og hvad består de reelle lempelser i? A1: Et skridt i den rigtige retning. Lidt lettere at lave regnskabet og potentielt lavere omkostninger til regnskab/revision. Mange vil alligevel forsætte eksisterende oplysning. Den store gevinst ligger i it, kontoplan og sanering ift. skatteregler. Q3: Løber virksomhederne en risiko i forhold til opnåelse af finansiering, indgåelse af nye kundeaftaler/kontrakter ved at afgive mindre omfattende regnskaber som følge af de lempede krav? A3: Næppe. Kreditinstitutioner og kunder, vil bede om de nødvendige oplysninger uanset EU lempelser 13. april 2015 Slide 8

35 Svar på spørgsmål fra dagens program #2 Q5: Betydning af lempede krav i forhold til mikrovirksomheder. A5: Mere passende omfang af indberetning og administration for de helt små virksomheder med få aktiviteter og simple ejerforhold Q6: Fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad. A6: Svært at finde det optimale punkt mellem administrative lettelser og gennemsigtighed. Hvis flest gevinster skal høstes bør forslaget ikke så alene, men suppleres af bedre it, vejledning og regnskabsstandarder 13. april 2015 Slide 9

36 Spørgsmål Kontakt Mikkel Havelund Adm. direktør DAMVAD Danmark april 2015 Slide 10

37 Høring om ÅRL og Samfundsansvaret tak for invitationen Dansk Industri v. konsulent Sara Krüger Falk AP Møller Mærsk v. John Kornerup Bang - Head of Positioning & Strategic Risk Management Group Sustainability GLOBAL CSR v. Direktør Sune Skadegård Thorsen CSR rapportering? Tre bærende hensyn: 1. Hvad er staten forpligtet til 2. Hold det så enkelt for virksomhederne som muligt 3. Hvor kan virksomhederne få værdi

38 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilke udfordringer er der for virksomhederne, hvis de fremover skal afrapportere om samfundsansvar efter de foreslåede regler? Minimum oplyses om politikker for: Miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter Sociale forhold samt medarbejderforhold (er overflødig - er indeholdt i menneskerettighederne) Respekt for menneskerettigheder Anti-korruption og bestikkelse (Nyt) Nyt: Følg eller forklar + due diligence Høj prioritering af internationale principper, som virksomhederne vil blive vurderet efter under alle omstændigheder: 1. FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs, 2011) 2. OECD Retningslinjer for MNE s 3. UN Global Compact som ramme (Menneskerettigheder / Miljø / Anti-korruption) Frivillig rapportering Lad det fortsat være frivilligt for virksomhederne, om de vil rapportere på bidrag til bæredygtig udvikling, m.a.o. forretningsdrevet samfundsansvar.

39 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for henholdsvis større og mindre virksomheder, og er der evt. forskel på reglernes indflydelse i forskellige brancher? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard: UNGPs (som kopieret i OECD s Retningslinjer) 1. UNGPs omfatter alle virksomheder store som små. Det er en stor fordel for erhvervslivet, at virksomheder over hele verden skal forholde sig til samme ledelsesstandard. 2. UNGPs er allerede gjort gældende i Danmark gennem Mæglings- og Klageinstitutionen for alle størrelser af virksomheder og for alle brancher. 3. Minimumsstandarden er defineret ved et ledelsessystem derved er den relevant for alle brancher. Resultatet af due diligence vil naturligvis se forskelligt ud alt efter branche og kontekst.

40 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for kvaliteten af afrapporteringerne? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard og de emneområder, der er VÆSENTLIGE for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling: 1. Større enkelthed 2. Større ensartethed og dermed sammenlignelighed i rapporteringen 3. Større international anvendelighed

41 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvad er fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad? 1. Det turde ikke være nødvendigt med forrykket implementeringshastighed (C og D) 2. Tjener blot at forvirre billedet skabe unødig uro

42 Tak

43 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) - Uddybning 1. Staten er forpligtet på UNGPs / OECDs Retningslinjer 2. OECD/EU bruger governance-systemet på all 3 bundlinjer (egnet) 3. DK kan gøre det væsentligt klarere end direktivteksten fra EU staten bør ikke gå den modsatte retning! 4. Gør klart at én politik (CSR/CR/Bæredygtighed) kan dække alle impact områder 5. Gør klart at rapportering på due diligence er KPIs i forhold til at implementere due diligence processerne (og gør klart hvad processen indeholder) ikke resultatet af en due diligence (ikke muligt) 6. KPIs i forhold til implementering af ledelsessystem + Håndtering af konkrete alvorlige impacts som virksomheden enten har forårsaget / bidraget til eller er forbundet til 7. Kodeks for god selskabsledelse ( 107 b og 107 c) kunne være blevet opdateret til at reflektere det globale minimumskrav, som i essensen er et Corporate Governance krav, og derved kunne have sat DK i front. Som eksempler på oplysninger om sociale og personalemæssige anliggender nævner præambel nr. 7 oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foranstaltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast. til. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast. til. Betænkning. over Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er:

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Udskudt skat (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Udskudt skat hvad er det? Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven L 5 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven mv.

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven mv. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Pr. e-mail: carsor@erst.dk; miasim@erst.dk 7. december 2014 FSR danske revisorer Kronprinsessegade

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015 'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade 10 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/12/2015 Jørgen Brangstrup

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor Agenda Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær Statsautoriseret revisor Hvorfor digitale regnskaber Der er oplagte fordele Øger adgang/tilgængelighed til regnskabsdata Gør det lettere at analysere

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 2008/1 BTL 5 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Direktivforslag om CSR-rapportering for store virksomheder. Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Direktivforslag om CSR-rapportering for store virksomheder. Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 86 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktivforslag om CSR-rapportering for store virksomheder Revideret notat. Ændringer er

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

'AKTIVEST 1984 ApS' Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 'AKTIVEST 1984 ApS' Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Jørgen Brangstrup Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. august 2011 (J.nr. 2011-0023581)

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere