Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 117 Bilag 10 Offentligt DANSK ERHVERV Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Christian T. Ingemann, direktør, Dansk Erhverv

2 Reelle administrative byrdelempelser Lempelser af erhvervslivets byrder står højt på Dansk Erhvervs politiske dagsorden. Afgørende med reelle byrdelempelser, kontinuerlig forbedring af rammevilkår samt løbende optimering/forenkling af lovgivning. Lempelse af indholdet af årsregnskaberne vil udvande disses informationsværdi og ændrer ikke på efterspørgslen af informationerne fra bl.a. banker, andre kreditgivere, leverandører og øvrige samhandelspartnere. Paradoks at kalde årsregnskaber og revisionen af disse for administrative byrder.

3 DAMVAD-analysen Analyse fra juni 2014 udført for Erhvervsstyrelsen. Ønske om gennemsigtighed: Regnskabsbrugerne ønsker så stor gennemsigtighed som muligt og er modstandere af reduktion af oplysninger i årsrapporten. Færre informationer flytter byrden til brugerne: Byrderne vil blive overflyttet til brugerne af årsrapporterne, som vil skulle indhente oplysningerne ad andre kilder med ekstra byrder og evt. omkostninger til følge.

4 DAMVAD-analysen Ikke rette sted at lede efter byrdelettelser: Ifølge brugerne er årsrapporterne ikke det rigtige sted at lede efter administrative lettelser, og at man fra offentlig side i stedet skulle reducere kravene til moms- og skatteindberetninger. Ingen reelle lempelser da informationen indhentes i forvejen: Brugerne mener, at omfanget af byrder ved udarbejdelsen af årsrapporter er begrænset, fordi virksomhederne alligevel indhenter en stor del af disse ifm. bogføring og regnskabsaflæggelse til SKAT.

5 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Ca. 40% af virksomhederne bruger andre virksomheders regnskaber og øvrige kreditinformationer til at checke kreditværdighed hos nye kunder/leverandører. Ca. 20% af virksomhederne har givet afslag på tilbud/takket nej til samarbejde på baggrund af regnskaber og øvrige kreditinformationer. Regnskabsoplysningerne anvendes bl.a. til at overvåge konkurrenter og undgå dårlige betalere.

6 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Bruger din virksomhed andre virksomheders regnskaber/regnskabsdata til noget af følgende: For at overvåge konkurrenter 27% 67% For at undgå dårligere betalere 32% 80% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende leverandører 14% 35% Tjekke kreditværdighed hos nye leverandører 17% 43% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende kunder 27% 67% Tjekke kreditværdighed hos nye kunder 32% 80% Andel af samtlige virksomheder Andel af dem, der bruger virksomhedsregnskaber/kreditinformation

7 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Hvis der er færre oplysninger i regnskaberne betyder det større usikkerhed for min virksomheds forretning (fx i forhold til at vurdere konkurrenter, samarbejdspartnere) Helt enig 18% Overvejende enig 29% Hverken enig eller uenig 20% Overvejende uenig Helt uenig 4% 6% Ved ikke 22%

8 Virksomhedscase om brugen af årsregnskaber Lendino, lånecrowdfunding platform hvor private og professionelle investorer kan låne direkte til kreditværdige virksomheder. CEO og partner Asger Trier Bing: Årsregnskaberne er den vigtigste brik i Lendinos kreditvurderinger. Derfor er det utroligt vigtigt, at de er lavet korrekt og informationen er retvisende. Der er ikke nogle gode alternativer til regnskabsinformationer. Hvis de ikke er retvisende giver det problemer både for den enkelte virksomhed, men også i det aggregerede billede.

9 De konkrete forslag Forhøjelse af størrelsesgrænserne for klasse B- virksomheder vil medføre forringet regnskabsinformation. Mikroregimet - som foreslået i lovforslaget - vil berøre ca virksomheder og indebærer bl.a. følgende: At der ikke længere er krav om yderligere oplysninger, hvis ikke regnskabet giver et retvisende billede. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (årsregnskabets varedeklaration forsvinder).

10 Dansk Erhverv mener Dansk Erhverv støtter arbejdet med at udvikle en standardregnskabsmodel for simple klasse B- virksomheder. Udover en forenkling af regnskaberne er målet at integrere indberetningen af de mange regnskabsoplysninger, der anvendes af flere offentlige myndigheder, såsom Erhvervsstyrelsen og SKAT. Udryddelse af dobbeltindberetninger vil medføre reelle lempelser for virksomhederne.

11 Opsummering Færre regnskabsinformationer vil forringe gennemsigtigheden og vil ikke ændre på efterspørgslen efter informationerne fra regnskabsbrugerne. Aflæggelse af årsregnskaber og revisionen af disse ikke en administrativ byrde. Færre informationer flytter blot byrden over til regnskabsbrugerne. Der bør arbejdes videre med udviklingen af en forenklet standardregnskabsmodel samt integrering af de mange indberetninger til offentlige myndigheder.

12 Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Regnskabet er den vigtigste kilde til information Charlotte Jepsen, Adm. direktør, FSR danske revisorer Side 1

13 Begrænset hæftelse i bytte for gennemsigtighed Den danske selskabsmodel sikrer, at det er muligt at drive en forretning, hvor du kun hæfter med dit indskud Modellen muliggør vækst og fremdrift, men indebærer en øget risiko for dem, som investerer i eller handler med et selskab Derfor er der krav om gennemsigtighed i selskabernes økonomi Regnskaberne udgør for banker, kunder, leverandører og offentligheden en central del af den gennemsigtighed

14 Færre krav til begrænset hæftelse er grænsen nået?? 2015: L117 fjerner oplysninger i regnskaberne Kapitalkrav til ApS faldet med DKK siden 1991 Regnskabspligten/ kravene er lempet 4 gange siden : Mulighed for at stifte et iværksætterselskab for 1 krone Flere selskaber med begrænset hæftelse Revisionspligt lempet 3 gange siden A/S, ApS og IVS Anpartsselskaber Aktieselskaber

15 Mindre gennemsigtighed øger usikkerhed og omkostninger Regnskabet er den vigtigste informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Årsrapporter fra mikro- og små virksomheder vurderes at være den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af virksomheder FSR danske revisorer vurderer, at det nuværende informationsniveau i regnskaberne er tæt på et absolut minimum Yderligere vil ikke resultere i lempelser, men give yderligere byrder for både selskaber og regnskabsbrugere som kunder, leverandører, banker med videre Årsrapporterne bruges i overvejende grad til at vurdere virksomhedernes løbende drift og soliditet

16 Regnskabet skaber gennemsigtighed for kunder, leverandører og banker Brugernes vurdering af årsrapporten som informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Andel selskaber med gæld til leverandører Alle Myndigheder Samarbejdspartnere Investorer Analytikere Kreditinstitutioner Brug Værdi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N= Kilde: FSR beregninger Færre informationer i regnskaberne kan resultere i: Virksomheder kan lide tab eller få dårligere betalingsfrister, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Sværere og dyrere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder

17 Varedeklarationen forsvinder - Eksempel på forringet gennemsigtighed som følge af lovforslaget De to regnskaber dækker det samme selskab og den samme ejendom. Et selskab har købt en ejendom. I balancen i regnskab A er værdien opgjort til dagsværdi i balancen i regnskab B er der brugt købspris minus afskrivninger. Hvilken metode, der anvendes, fremgår af Anvendt regnskabspraksis. En rutineret regnskabslæser kan via noter finde frem til forskellen, men det vil være mere tidskrævende end blot at læse anvendt regnskabspraksis. En lægmand vil måske slet ikke opdage forskellen. Regnskab A Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital Regnskab B Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital 0 Soliditet: 40% Soliditet: 0%

18 Hvad kan ændres i lovforslaget Sådan kan vi sikre et fornuftigt informationsniveau i regnskaberne, så erhvervslivet undgår byrder i form af yderligere rapporteringer til regnskabsbrugerne. Indfør en standard for Anvendt regnskabspraksis, så kun afvigelser fra denne skal fremgå i årsrapporten Undlad særregler for mikro-virksomheder og endnu flere regnskabsklasser Lad størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne følge inflationen

19 Hvor ligger de reelle lempelser Brugerne mener, at årsrapporterne ikke er det rigtige sted at lede efter administrative lettelser Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Sænk indberetningsbyrden: Udryd dobbeltindberetninger på tværs af myndigheder Styrk brugervenligheden i de digitale løsninger Benyt et standard-regnskab for SMV, som sikrer, at et regnskab indeholder de nødvendige oplysninger således, at selskaber undgår dobbeltrapporteringer Styrk brugen af de indberettede oplysninger: Regnskaber er frikøbt Indfør fx benchmark ved indberetning

20 Opsummering Færre oplysninger i regnskaberne kan betyde: Det bliver sværere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder Dårligere kreditvilkår og dyrere lån Virksomheder lider tab, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Samhandel mellem virksomheder bliver tungere, og der kan komme dårligere vilkår - fx kortere betalingstider Der bliver mindre gennemsigtighed om virksomhederne for borgere, analytikere, myndigheder og journalister Bundlinjen: Risiko for at trække dynamik ud af økonomien og dermed svække væksten

21 Tak for jeres tid Charlotte Jepsen Adm. direktør Spørgsmål?

22 HØRING OM LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF ÅRSREGNSKABSLOVEN (L117) ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Søren Gade Underdirektør

23 Finansrådets holdning til administrative lempelser for virksomhederne Finansrådet støtter administrative lempelser, men lempelserne skal være reelle for virksomhederne, og ikke medføre en væsentlig forringelse af långivernes kreditvurderingsgrundlag. Virksomhedens regnskab udgør en vigtig del af kreditvurderingsgrundlaget. En væsentlig forringelse af regnskabets informationsværdi kan medføre større risiko for, at der ikke opnås finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, dårligere lånevilkår (højere rente, øget sikkerhedsstillelse), hvis finansieringen alligevel opnås. 2

24 Andel af virksomheder med bank- eller realkreditfinansiering? Ved 1. behandlingen af lovforslaget blev det oplyst, at ca. 40 pct. af virksomhederne har bank-/realkreditgæld. Tager ikke hensyn til koncernintern finansiering. Det er normal praksis i koncerner, at alene et/få selskaber hjemtager ekstern lånefinansiering til hele koncernen. Af datasæt fra Experian kan det udledes, at: ca. 78 pct. af virksomhederne i klasse B og C enten direkte har bank- eller realkreditgæld, eller indgår i koncerner*, ca. 88 pct. af koncernerne har bank- eller realkreditgæld**. Reel andel afhængig af bank-/realkredit skønnes til ca. 73 pct. (bilag 1a). For klasse C alene kan andelen skønnes til ca. 91 pct. (bilag 1b). Andele, der ville være højere, hvis der korrigeres for garantier, kassekreditter, lånetilsagn, kautioner mv., som ikke medfører, at der vises en gæld i regnskabet, men som fordrer en kreditvurdering. *) baseret på mellemværender med nærtstående parter **) baseret på aflagte koncernregnskaber 3

25 Finansrådets særlige bekymringer Forhøjelse af grænserne for regnskabsklasse B Konsekvenser for regnskaberne for de ca virksomheder, der vil rykke fra klasse C til klasse B (bilag 2a): Væsentlige informationer udgår, f.eks. et eventuelt koncernregnskab, en egenkapitalopgørelse og en pengestrømsopgørelse, Ikke normal revision, men alene udvidet gennemgang med begrænset sikkerhed. Revisor vil f.eks. ikke foretage et lagereftersyn og ikke indhente eksterne bekræftelser på tilgodehavender. Indførelse af et mikrovirksomhedsregime Konsekvenser for regnskaberne for ca virksomheder (bilag 2b): Yderligere oplysninger udgår, herunder beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, Et brud med det grundlæggende regnskabsprincip om, at der altid skal foretages en vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede, eller om det er nødvendigt at give yderligere oplysninger. 4

26 Finansrådets forslag til alternativer Implementering af standardregnskabsmodel for simple klasse B virksomheder. Bedre integration mellem indberetningerne til de offentlige myndigheder. Digitalisering af regnskabsaflæggelsesprocessen for små virksomheder. 5

27 SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER

28 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Søren Gade Underdirektør Tlf.: Mail.: Martin Thygesen Kontorchef Tlf.: Mail.:

29 Brugen af årsrapporter fra mindre virksomheder Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 10. april 2015

30 To analyser om årsrapporter + dialogmøde 13. april 2015 Slide 2

31 Brugere vurderer gennemsigtighed højt Brugere er generelt bekymret for at miste oplysninger ikke så meget fokus på byrder Årsrapporternes ensartethed og revisorpåtegning tillægges stor værdi Brugere vil formentlig bede om oplysninger som i årsrapport, hvis de er i position til det (ikke-transparent for samfundet) Lempelser - Virksomheder, EU direktiv Gennemsigtighed - Brugere 13. april 2015 Slide 5

32 Små virksomheder: Årsrapport er lavinteresse, uforståeligt og bøvlet Mange små virksomheder laver alene årsrapport pga. lovkrav opfatter det som en byrde Mere brugervenlig it kan gøre meget for både fejlrate og oplevelse af byrder Online vejledning, automatisk validering Dilemma: Skal virksomheden selv kunne lave et regnskab? Krav, it og fagudtryk udfordrer 13. april 2015 Slide 6

33 Brugerne: Hvor kan man tage fat, hvis der absolut skal lempes? Tendens til, at brugerne mener faktuelle oplysninger har betydning Ledelsesberetning Standard regnskabspraksis Resultatopgørelse Egenkapitalopgørelse Balancen Ledelsens underskrifter Mindre betydning Antal ansatte Noteoplysninger Revisorpåtegning Mindre betydning Høj betydning 13. april 2015 Slide 7

34 Svar på spørgsmål fra dagens program #1 Q1: Hvilken betydning får lempelserne for virksomhederne, og hvad består de reelle lempelser i? A1: Et skridt i den rigtige retning. Lidt lettere at lave regnskabet og potentielt lavere omkostninger til regnskab/revision. Mange vil alligevel forsætte eksisterende oplysning. Den store gevinst ligger i it, kontoplan og sanering ift. skatteregler. Q3: Løber virksomhederne en risiko i forhold til opnåelse af finansiering, indgåelse af nye kundeaftaler/kontrakter ved at afgive mindre omfattende regnskaber som følge af de lempede krav? A3: Næppe. Kreditinstitutioner og kunder, vil bede om de nødvendige oplysninger uanset EU lempelser 13. april 2015 Slide 8

35 Svar på spørgsmål fra dagens program #2 Q5: Betydning af lempede krav i forhold til mikrovirksomheder. A5: Mere passende omfang af indberetning og administration for de helt små virksomheder med få aktiviteter og simple ejerforhold Q6: Fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad. A6: Svært at finde det optimale punkt mellem administrative lettelser og gennemsigtighed. Hvis flest gevinster skal høstes bør forslaget ikke så alene, men suppleres af bedre it, vejledning og regnskabsstandarder 13. april 2015 Slide 9

36 Spørgsmål Kontakt Mikkel Havelund Adm. direktør DAMVAD Danmark april 2015 Slide 10

37 Høring om ÅRL og Samfundsansvaret tak for invitationen Dansk Industri v. konsulent Sara Krüger Falk AP Møller Mærsk v. John Kornerup Bang - Head of Positioning & Strategic Risk Management Group Sustainability GLOBAL CSR v. Direktør Sune Skadegård Thorsen CSR rapportering? Tre bærende hensyn: 1. Hvad er staten forpligtet til 2. Hold det så enkelt for virksomhederne som muligt 3. Hvor kan virksomhederne få værdi

38 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilke udfordringer er der for virksomhederne, hvis de fremover skal afrapportere om samfundsansvar efter de foreslåede regler? Minimum oplyses om politikker for: Miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter Sociale forhold samt medarbejderforhold (er overflødig - er indeholdt i menneskerettighederne) Respekt for menneskerettigheder Anti-korruption og bestikkelse (Nyt) Nyt: Følg eller forklar + due diligence Høj prioritering af internationale principper, som virksomhederne vil blive vurderet efter under alle omstændigheder: 1. FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs, 2011) 2. OECD Retningslinjer for MNE s 3. UN Global Compact som ramme (Menneskerettigheder / Miljø / Anti-korruption) Frivillig rapportering Lad det fortsat være frivilligt for virksomhederne, om de vil rapportere på bidrag til bæredygtig udvikling, m.a.o. forretningsdrevet samfundsansvar.

39 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for henholdsvis større og mindre virksomheder, og er der evt. forskel på reglernes indflydelse i forskellige brancher? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard: UNGPs (som kopieret i OECD s Retningslinjer) 1. UNGPs omfatter alle virksomheder store som små. Det er en stor fordel for erhvervslivet, at virksomheder over hele verden skal forholde sig til samme ledelsesstandard. 2. UNGPs er allerede gjort gældende i Danmark gennem Mæglings- og Klageinstitutionen for alle størrelser af virksomheder og for alle brancher. 3. Minimumsstandarden er defineret ved et ledelsessystem derved er den relevant for alle brancher. Resultatet af due diligence vil naturligvis se forskelligt ud alt efter branche og kontekst.

40 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for kvaliteten af afrapporteringerne? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard og de emneområder, der er VÆSENTLIGE for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling: 1. Større enkelthed 2. Større ensartethed og dermed sammenlignelighed i rapporteringen 3. Større international anvendelighed

41 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvad er fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad? 1. Det turde ikke være nødvendigt med forrykket implementeringshastighed (C og D) 2. Tjener blot at forvirre billedet skabe unødig uro

42 Tak

43 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) - Uddybning 1. Staten er forpligtet på UNGPs / OECDs Retningslinjer 2. OECD/EU bruger governance-systemet på all 3 bundlinjer (egnet) 3. DK kan gøre det væsentligt klarere end direktivteksten fra EU staten bør ikke gå den modsatte retning! 4. Gør klart at én politik (CSR/CR/Bæredygtighed) kan dække alle impact områder 5. Gør klart at rapportering på due diligence er KPIs i forhold til at implementere due diligence processerne (og gør klart hvad processen indeholder) ikke resultatet af en due diligence (ikke muligt) 6. KPIs i forhold til implementering af ledelsessystem + Håndtering af konkrete alvorlige impacts som virksomheden enten har forårsaget / bidraget til eller er forbundet til 7. Kodeks for god selskabsledelse ( 107 b og 107 c) kunne være blevet opdateret til at reflektere det globale minimumskrav, som i essensen er et Corporate Governance krav, og derved kunne have sat DK i front. Som eksempler på oplysninger om sociale og personalemæssige anliggender nævner præambel nr. 7 oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foranstaltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere