Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 117 Bilag 10 Offentligt DANSK ERHVERV Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Christian T. Ingemann, direktør, Dansk Erhverv

2 Reelle administrative byrdelempelser Lempelser af erhvervslivets byrder står højt på Dansk Erhvervs politiske dagsorden. Afgørende med reelle byrdelempelser, kontinuerlig forbedring af rammevilkår samt løbende optimering/forenkling af lovgivning. Lempelse af indholdet af årsregnskaberne vil udvande disses informationsværdi og ændrer ikke på efterspørgslen af informationerne fra bl.a. banker, andre kreditgivere, leverandører og øvrige samhandelspartnere. Paradoks at kalde årsregnskaber og revisionen af disse for administrative byrder.

3 DAMVAD-analysen Analyse fra juni 2014 udført for Erhvervsstyrelsen. Ønske om gennemsigtighed: Regnskabsbrugerne ønsker så stor gennemsigtighed som muligt og er modstandere af reduktion af oplysninger i årsrapporten. Færre informationer flytter byrden til brugerne: Byrderne vil blive overflyttet til brugerne af årsrapporterne, som vil skulle indhente oplysningerne ad andre kilder med ekstra byrder og evt. omkostninger til følge.

4 DAMVAD-analysen Ikke rette sted at lede efter byrdelettelser: Ifølge brugerne er årsrapporterne ikke det rigtige sted at lede efter administrative lettelser, og at man fra offentlig side i stedet skulle reducere kravene til moms- og skatteindberetninger. Ingen reelle lempelser da informationen indhentes i forvejen: Brugerne mener, at omfanget af byrder ved udarbejdelsen af årsrapporter er begrænset, fordi virksomhederne alligevel indhenter en stor del af disse ifm. bogføring og regnskabsaflæggelse til SKAT.

5 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Ca. 40% af virksomhederne bruger andre virksomheders regnskaber og øvrige kreditinformationer til at checke kreditværdighed hos nye kunder/leverandører. Ca. 20% af virksomhederne har givet afslag på tilbud/takket nej til samarbejde på baggrund af regnskaber og øvrige kreditinformationer. Regnskabsoplysningerne anvendes bl.a. til at overvåge konkurrenter og undgå dårlige betalere.

6 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Bruger din virksomhed andre virksomheders regnskaber/regnskabsdata til noget af følgende: For at overvåge konkurrenter 27% 67% For at undgå dårligere betalere 32% 80% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende leverandører 14% 35% Tjekke kreditværdighed hos nye leverandører 17% 43% Tjekke kreditværdighed hos eksisterende kunder 27% 67% Tjekke kreditværdighed hos nye kunder 32% 80% Andel af samtlige virksomheder Andel af dem, der bruger virksomhedsregnskaber/kreditinformation

7 Dansk Erhverv-medlemsundersøgelse fra 2014 om værdien af årsregnskaber Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Hvis der er færre oplysninger i regnskaberne betyder det større usikkerhed for min virksomheds forretning (fx i forhold til at vurdere konkurrenter, samarbejdspartnere) Helt enig 18% Overvejende enig 29% Hverken enig eller uenig 20% Overvejende uenig Helt uenig 4% 6% Ved ikke 22%

8 Virksomhedscase om brugen af årsregnskaber Lendino, lånecrowdfunding platform hvor private og professionelle investorer kan låne direkte til kreditværdige virksomheder. CEO og partner Asger Trier Bing: Årsregnskaberne er den vigtigste brik i Lendinos kreditvurderinger. Derfor er det utroligt vigtigt, at de er lavet korrekt og informationen er retvisende. Der er ikke nogle gode alternativer til regnskabsinformationer. Hvis de ikke er retvisende giver det problemer både for den enkelte virksomhed, men også i det aggregerede billede.

9 De konkrete forslag Forhøjelse af størrelsesgrænserne for klasse B- virksomheder vil medføre forringet regnskabsinformation. Mikroregimet - som foreslået i lovforslaget - vil berøre ca virksomheder og indebærer bl.a. følgende: At der ikke længere er krav om yderligere oplysninger, hvis ikke regnskabet giver et retvisende billede. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (årsregnskabets varedeklaration forsvinder).

10 Dansk Erhverv mener Dansk Erhverv støtter arbejdet med at udvikle en standardregnskabsmodel for simple klasse B- virksomheder. Udover en forenkling af regnskaberne er målet at integrere indberetningen af de mange regnskabsoplysninger, der anvendes af flere offentlige myndigheder, såsom Erhvervsstyrelsen og SKAT. Udryddelse af dobbeltindberetninger vil medføre reelle lempelser for virksomhederne.

11 Opsummering Færre regnskabsinformationer vil forringe gennemsigtigheden og vil ikke ændre på efterspørgslen efter informationerne fra regnskabsbrugerne. Aflæggelse af årsregnskaber og revisionen af disse ikke en administrativ byrde. Færre informationer flytter blot byrden over til regnskabsbrugerne. Der bør arbejdes videre med udviklingen af en forenklet standardregnskabsmodel samt integrering af de mange indberetninger til offentlige myndigheder.

12 Høring om forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (L117) Regnskabet er den vigtigste kilde til information Charlotte Jepsen, Adm. direktør, FSR danske revisorer Side 1

13 Begrænset hæftelse i bytte for gennemsigtighed Den danske selskabsmodel sikrer, at det er muligt at drive en forretning, hvor du kun hæfter med dit indskud Modellen muliggør vækst og fremdrift, men indebærer en øget risiko for dem, som investerer i eller handler med et selskab Derfor er der krav om gennemsigtighed i selskabernes økonomi Regnskaberne udgør for banker, kunder, leverandører og offentligheden en central del af den gennemsigtighed

14 Færre krav til begrænset hæftelse er grænsen nået?? 2015: L117 fjerner oplysninger i regnskaberne Kapitalkrav til ApS faldet med DKK siden 1991 Regnskabspligten/ kravene er lempet 4 gange siden : Mulighed for at stifte et iværksætterselskab for 1 krone Flere selskaber med begrænset hæftelse Revisionspligt lempet 3 gange siden A/S, ApS og IVS Anpartsselskaber Aktieselskaber

15 Mindre gennemsigtighed øger usikkerhed og omkostninger Regnskabet er den vigtigste informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Årsrapporter fra mikro- og små virksomheder vurderes at være den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af virksomheder FSR danske revisorer vurderer, at det nuværende informationsniveau i regnskaberne er tæt på et absolut minimum Yderligere vil ikke resultere i lempelser, men give yderligere byrder for både selskaber og regnskabsbrugere som kunder, leverandører, banker med videre Årsrapporterne bruges i overvejende grad til at vurdere virksomhedernes løbende drift og soliditet

16 Regnskabet skaber gennemsigtighed for kunder, leverandører og banker Brugernes vurdering af årsrapporten som informationskilde Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Andel selskaber med gæld til leverandører Alle Myndigheder Samarbejdspartnere Investorer Analytikere Kreditinstitutioner Brug Værdi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N= Kilde: FSR beregninger Færre informationer i regnskaberne kan resultere i: Virksomheder kan lide tab eller få dårligere betalingsfrister, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Sværere og dyrere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder

17 Varedeklarationen forsvinder - Eksempel på forringet gennemsigtighed som følge af lovforslaget De to regnskaber dækker det samme selskab og den samme ejendom. Et selskab har købt en ejendom. I balancen i regnskab A er værdien opgjort til dagsværdi i balancen i regnskab B er der brugt købspris minus afskrivninger. Hvilken metode, der anvendes, fremgår af Anvendt regnskabspraksis. En rutineret regnskabslæser kan via noter finde frem til forskellen, men det vil være mere tidskrævende end blot at læse anvendt regnskabspraksis. En lægmand vil måske slet ikke opdage forskellen. Regnskab A Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital Regnskab B Aktiver: Ejendom Passiver: Gæld Egenkapital 0 Soliditet: 40% Soliditet: 0%

18 Hvad kan ændres i lovforslaget Sådan kan vi sikre et fornuftigt informationsniveau i regnskaberne, så erhvervslivet undgår byrder i form af yderligere rapporteringer til regnskabsbrugerne. Indfør en standard for Anvendt regnskabspraksis, så kun afvigelser fra denne skal fremgå i årsrapporten Undlad særregler for mikro-virksomheder og endnu flere regnskabsklasser Lad størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne følge inflationen

19 Hvor ligger de reelle lempelser Brugerne mener, at årsrapporterne ikke er det rigtige sted at lede efter administrative lettelser Damvad for Erhvervsstyrelsen juli 2014 Sænk indberetningsbyrden: Udryd dobbeltindberetninger på tværs af myndigheder Styrk brugervenligheden i de digitale løsninger Benyt et standard-regnskab for SMV, som sikrer, at et regnskab indeholder de nødvendige oplysninger således, at selskaber undgår dobbeltrapporteringer Styrk brugen af de indberettede oplysninger: Regnskaber er frikøbt Indfør fx benchmark ved indberetning

20 Opsummering Færre oplysninger i regnskaberne kan betyde: Det bliver sværere at opnå finansiering - især for de mindre virksomheder Dårligere kreditvilkår og dyrere lån Virksomheder lider tab, fordi oplysninger om samhandelspartnere udvandes Samhandel mellem virksomheder bliver tungere, og der kan komme dårligere vilkår - fx kortere betalingstider Der bliver mindre gennemsigtighed om virksomhederne for borgere, analytikere, myndigheder og journalister Bundlinjen: Risiko for at trække dynamik ud af økonomien og dermed svække væksten

21 Tak for jeres tid Charlotte Jepsen Adm. direktør Spørgsmål?

22 HØRING OM LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF ÅRSREGNSKABSLOVEN (L117) ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Søren Gade Underdirektør

23 Finansrådets holdning til administrative lempelser for virksomhederne Finansrådet støtter administrative lempelser, men lempelserne skal være reelle for virksomhederne, og ikke medføre en væsentlig forringelse af långivernes kreditvurderingsgrundlag. Virksomhedens regnskab udgør en vigtig del af kreditvurderingsgrundlaget. En væsentlig forringelse af regnskabets informationsværdi kan medføre større risiko for, at der ikke opnås finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, dårligere lånevilkår (højere rente, øget sikkerhedsstillelse), hvis finansieringen alligevel opnås. 2

24 Andel af virksomheder med bank- eller realkreditfinansiering? Ved 1. behandlingen af lovforslaget blev det oplyst, at ca. 40 pct. af virksomhederne har bank-/realkreditgæld. Tager ikke hensyn til koncernintern finansiering. Det er normal praksis i koncerner, at alene et/få selskaber hjemtager ekstern lånefinansiering til hele koncernen. Af datasæt fra Experian kan det udledes, at: ca. 78 pct. af virksomhederne i klasse B og C enten direkte har bank- eller realkreditgæld, eller indgår i koncerner*, ca. 88 pct. af koncernerne har bank- eller realkreditgæld**. Reel andel afhængig af bank-/realkredit skønnes til ca. 73 pct. (bilag 1a). For klasse C alene kan andelen skønnes til ca. 91 pct. (bilag 1b). Andele, der ville være højere, hvis der korrigeres for garantier, kassekreditter, lånetilsagn, kautioner mv., som ikke medfører, at der vises en gæld i regnskabet, men som fordrer en kreditvurdering. *) baseret på mellemværender med nærtstående parter **) baseret på aflagte koncernregnskaber 3

25 Finansrådets særlige bekymringer Forhøjelse af grænserne for regnskabsklasse B Konsekvenser for regnskaberne for de ca virksomheder, der vil rykke fra klasse C til klasse B (bilag 2a): Væsentlige informationer udgår, f.eks. et eventuelt koncernregnskab, en egenkapitalopgørelse og en pengestrømsopgørelse, Ikke normal revision, men alene udvidet gennemgang med begrænset sikkerhed. Revisor vil f.eks. ikke foretage et lagereftersyn og ikke indhente eksterne bekræftelser på tilgodehavender. Indførelse af et mikrovirksomhedsregime Konsekvenser for regnskaberne for ca virksomheder (bilag 2b): Yderligere oplysninger udgår, herunder beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, Et brud med det grundlæggende regnskabsprincip om, at der altid skal foretages en vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede, eller om det er nødvendigt at give yderligere oplysninger. 4

26 Finansrådets forslag til alternativer Implementering af standardregnskabsmodel for simple klasse B virksomheder. Bedre integration mellem indberetningerne til de offentlige myndigheder. Digitalisering af regnskabsaflæggelsesprocessen for små virksomheder. 5

27 SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER

28 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Søren Gade Underdirektør Tlf.: Mail.: Martin Thygesen Kontorchef Tlf.: Mail.:

29 Brugen af årsrapporter fra mindre virksomheder Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 10. april 2015

30 To analyser om årsrapporter + dialogmøde 13. april 2015 Slide 2

31 Brugere vurderer gennemsigtighed højt Brugere er generelt bekymret for at miste oplysninger ikke så meget fokus på byrder Årsrapporternes ensartethed og revisorpåtegning tillægges stor værdi Brugere vil formentlig bede om oplysninger som i årsrapport, hvis de er i position til det (ikke-transparent for samfundet) Lempelser - Virksomheder, EU direktiv Gennemsigtighed - Brugere 13. april 2015 Slide 5

32 Små virksomheder: Årsrapport er lavinteresse, uforståeligt og bøvlet Mange små virksomheder laver alene årsrapport pga. lovkrav opfatter det som en byrde Mere brugervenlig it kan gøre meget for både fejlrate og oplevelse af byrder Online vejledning, automatisk validering Dilemma: Skal virksomheden selv kunne lave et regnskab? Krav, it og fagudtryk udfordrer 13. april 2015 Slide 6

33 Brugerne: Hvor kan man tage fat, hvis der absolut skal lempes? Tendens til, at brugerne mener faktuelle oplysninger har betydning Ledelsesberetning Standard regnskabspraksis Resultatopgørelse Egenkapitalopgørelse Balancen Ledelsens underskrifter Mindre betydning Antal ansatte Noteoplysninger Revisorpåtegning Mindre betydning Høj betydning 13. april 2015 Slide 7

34 Svar på spørgsmål fra dagens program #1 Q1: Hvilken betydning får lempelserne for virksomhederne, og hvad består de reelle lempelser i? A1: Et skridt i den rigtige retning. Lidt lettere at lave regnskabet og potentielt lavere omkostninger til regnskab/revision. Mange vil alligevel forsætte eksisterende oplysning. Den store gevinst ligger i it, kontoplan og sanering ift. skatteregler. Q3: Løber virksomhederne en risiko i forhold til opnåelse af finansiering, indgåelse af nye kundeaftaler/kontrakter ved at afgive mindre omfattende regnskaber som følge af de lempede krav? A3: Næppe. Kreditinstitutioner og kunder, vil bede om de nødvendige oplysninger uanset EU lempelser 13. april 2015 Slide 8

35 Svar på spørgsmål fra dagens program #2 Q5: Betydning af lempede krav i forhold til mikrovirksomheder. A5: Mere passende omfang af indberetning og administration for de helt små virksomheder med få aktiviteter og simple ejerforhold Q6: Fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad. A6: Svært at finde det optimale punkt mellem administrative lettelser og gennemsigtighed. Hvis flest gevinster skal høstes bør forslaget ikke så alene, men suppleres af bedre it, vejledning og regnskabsstandarder 13. april 2015 Slide 9

36 Spørgsmål Kontakt Mikkel Havelund Adm. direktør DAMVAD Danmark april 2015 Slide 10

37 Høring om ÅRL og Samfundsansvaret tak for invitationen Dansk Industri v. konsulent Sara Krüger Falk AP Møller Mærsk v. John Kornerup Bang - Head of Positioning & Strategic Risk Management Group Sustainability GLOBAL CSR v. Direktør Sune Skadegård Thorsen CSR rapportering? Tre bærende hensyn: 1. Hvad er staten forpligtet til 2. Hold det så enkelt for virksomhederne som muligt 3. Hvor kan virksomhederne få værdi

38 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilke udfordringer er der for virksomhederne, hvis de fremover skal afrapportere om samfundsansvar efter de foreslåede regler? Minimum oplyses om politikker for: Miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter Sociale forhold samt medarbejderforhold (er overflødig - er indeholdt i menneskerettighederne) Respekt for menneskerettigheder Anti-korruption og bestikkelse (Nyt) Nyt: Følg eller forklar + due diligence Høj prioritering af internationale principper, som virksomhederne vil blive vurderet efter under alle omstændigheder: 1. FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs, 2011) 2. OECD Retningslinjer for MNE s 3. UN Global Compact som ramme (Menneskerettigheder / Miljø / Anti-korruption) Frivillig rapportering Lad det fortsat være frivilligt for virksomhederne, om de vil rapportere på bidrag til bæredygtig udvikling, m.a.o. forretningsdrevet samfundsansvar.

39 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for henholdsvis større og mindre virksomheder, og er der evt. forskel på reglernes indflydelse i forskellige brancher? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard: UNGPs (som kopieret i OECD s Retningslinjer) 1. UNGPs omfatter alle virksomheder store som små. Det er en stor fordel for erhvervslivet, at virksomheder over hele verden skal forholde sig til samme ledelsesstandard. 2. UNGPs er allerede gjort gældende i Danmark gennem Mæglings- og Klageinstitutionen for alle størrelser af virksomheder og for alle brancher. 3. Minimumsstandarden er defineret ved et ledelsessystem derved er den relevant for alle brancher. Resultatet af due diligence vil naturligvis se forskelligt ud alt efter branche og kontekst.

40 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvilken betydning vil de nye regler få for kvaliteten af afrapporteringerne? Med førnævnte præcisering og forenkling vil virksomheder blive bedt om at forholde sig til den internationalt aftalte minimumsstandard og de emneområder, der er VÆSENTLIGE for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling: 1. Større enkelthed 2. Større ensartethed og dermed sammenlignelighed i rapporteringen 3. Større international anvendelighed

41 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) Hvad er fordele og ulemper ved den valgte implementeringsgrad? 1. Det turde ikke være nødvendigt med forrykket implementeringshastighed (C og D) 2. Tjener blot at forvirre billedet skabe unødig uro

42 Tak

43 De nye regler om afrapportering om samfundsansvar (CSR) - Uddybning 1. Staten er forpligtet på UNGPs / OECDs Retningslinjer 2. OECD/EU bruger governance-systemet på all 3 bundlinjer (egnet) 3. DK kan gøre det væsentligt klarere end direktivteksten fra EU staten bør ikke gå den modsatte retning! 4. Gør klart at én politik (CSR/CR/Bæredygtighed) kan dække alle impact områder 5. Gør klart at rapportering på due diligence er KPIs i forhold til at implementere due diligence processerne (og gør klart hvad processen indeholder) ikke resultatet af en due diligence (ikke muligt) 6. KPIs i forhold til implementering af ledelsessystem + Håndtering af konkrete alvorlige impacts som virksomheden enten har forårsaget / bidraget til eller er forbundet til 7. Kodeks for god selskabsledelse ( 107 b og 107 c) kunne være blevet opdateret til at reflektere det globale minimumskrav, som i essensen er et Corporate Governance krav, og derved kunne have sat DK i front. Som eksempler på oplysninger om sociale og personalemæssige anliggender nævner præambel nr. 7 oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foranstaltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle 17 2100 København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere