KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEKREDIT INFORMATION"

Transkript

1 NR. 2 JUNI 2011 KOMMUNEKREDIT INFORMATION DEN GRÆSKE TRAGEDIE Det helt store fokus i rente- og valutamarkedet er for tiden på den europæiske gældssituation og i særdeleshed situationen i Grækenland. Urolighederne i Athen og den spændte politiske situation i Grækenland er medvirkende til at forstærke usikkerheden i markedet. Op til deadline på nærværende publikation overlevede den græske regering et mistillidsvotum, og efterfølgende ventes parlamentet at vedtage en omfattende spareplan sammen med skatteforhøjelser inden den 3. juli. Det forlyder i EU-kredse, at den ventede udbetaling på EUR 12 mia. i henhold til den eksisterende hjælpepakke vil afvente den endelige godkendelse af spareplanen i det græske parlament. Efter EU-finansministrenes møde den juni, hvor I dette nummer finder du nyheder om Den græske tragedie Sammensætning af låneporteføljer i et stigende rentemarked Stop for valutalån og avancerede swaps i KL aftalen Brug af web-løsning Overhold bilens serviceintervaller Jordskælv og tsunami i Japan påvirker leveringssituationen for biler Fortsættes næste side

2 DEN GRÆSKE TRAGEDIE Fortsat fra forsiden der blev forhandlet om yderligere hjælp til Grækenland, afventer markedet EU-topmødet den juni, hvor udkastet til den nye hjælpepakke skal forhandles igen. Der er herudover planlagt et ekstraordinært finansministermøde den 3. juli, hvor den endelige godkendelse af udbetalingen på de EUR 12 mia. ventes at blive vedtaget. Markedet er opmærksom på de problemer, der kan opstå i den europæiske banksektor i forbindelse med en græsk statsbankerot. En artikel i Berlingske den 21. juni viste eksponeringen på europæiske banker, hvor især græske, tyske og franske banker har store beholdninger af græske statsobligationer. Det kan i tilfælde af en statsbankerot betyde store tab og behov for fornyet statsgaranti til bankerne. Markedet forventer ikke en egentlig nedsmeltning af det europæiske pengemarked, da en statsbankerot ikke vil være helt uventet, men det vil have alvorlige konsekvenser for finansmarkederne i en periode herefter. Grækenland udgør kun en meget lille del af den samlede økonomi i EU, men det er faren for smitte fra Grækenland til andre lande, der udgør den største usikkerhed. Det understreges af, at kreditvurderingsinstituttet Moody s har sat Italien på observationsliste for en mulig nedgradering. Støtteerklæringen den 17. juni til Grækenland fra de 2 største økonomier i Eurozonen Tyskland og Frankrig fik for en stund beroliget markedet og fik styrket EUR i valutamarkedet igen. Vigtigt er det, at uenigheden mellem EU og ECB vedrørende en løsning for de private ejere af de græske statsobligationer nu tilsyneladende er på retur. ECB har hele tiden fastholdt, at de private obligationsejere ikke skulle lide under en eventuel statsbankerot i Grækenland, og det synspunkt ser Tyskland og Frankrig nu ud til at komme i møde. Den internationale valutafond, IMF, vil udbetale deres andel af den næste udbetaling til Grækenland sammen med EUlandenes betaling. Det skulle dække grækernes behov indtil næste gældsforfald i september. Men selv om markedet på overfladen nu ser mere roligt ud, er der ingen tvivl om, at gældssituationen i Europa vil være i fokus i valutamarkedet hen over sommeren med heraf følgende risiko for kraftige og pludselige bevægelser. I lyset af gældskrisen i bl.a. Grækenland er der sket en betydelig styrkelse af CHF i valutamarkedet mod EUR og DKK. Kursen ligger stadig meget tæt på det højeste niveau og forventes at handle over kurs 600 mod DKK den kommende tid. Markedet ser for tiden en række af scenarier. Det første scenarie er, at Grækenland undgår en statsbankerot. Med den seneste udmelding fra Frankrig og Tyskland, hvor en fælles støtteerklæring til grækerne har fået CHF til at svækkes fra toppen på 630 mod DKK, ser det ud til, at EU-landene er i færd med at finde en holdbar løsning for Grækenland. Det vil blive afgjort i starten af juli. En sådan løsning kan betyde, at toppen på CHF er nået i denne omgang, og et mindre fald kan imødeses over sommeren. Det andet scenarie er, at der ikke kommer en løsning for Grækenland i første omgang, men løsningen udskydes til efter sommerferien. Der vil ikke være tale om en statsbankerot, da EU og IMF stadig vil udbetale de EUR 12 mia. i starten af juli, men usikkerheden kan få CHF til at stige over det hidtidige toppunkt. Det tredje og værste scenarie er, hvis det græske parlament ikke vedtager en yderligere opstramning af økonomien, eller hvis EU-landene ikke bliver enige om en yderligere hjælpepakke. Så vil usikkerheden med langt større sandsynlighed ramme andre af de gældsplagede lande som Portugal, Spanien og Italien. Det kan betyde, at der kan opstå en ny finanskrise i Europa. Risikoen er, at pengemarkederne igen som for få år siden fryser til, og centralbankerne må stille ubegrænset likviditet til rådighed over en længere periode. I en sådan situation kan CHF stige til over 650 mod DKK. 2

3 SAMMENSÆTNING AF LÅNEPORTEFØLJER I ET STIGENDE RENTEMARKED De fleste økonomer peger på, at der er stor sandsynlighed for, at renteniveauerne vil stige i Danmark og Europa i takt med, at der igen kommer vækst i samfundet. Nationalbanken hævede således renten for første gang siden 2008, da udlånsrenten blev sat op den 8. april 2011 med 0,25 pct. til 1,30 pct. Figur 1: Udvikling i nationalbankens udlånsrente være år, hvor renteudgifterne er lave og år, hvor renteudgifterne er høje. I perioder, hvor renterne er stigende, er det således en fordel, hvis man har konverteret lån med variabel rente til lån med rentebinding i en længere periode, imens renterne stadig er lave. Derved kan opnås stabile og lave renteudgifter i gældsporteføljen. Ud over at variabelt forrentede lån har lav budgetsikkerhed, kan lånene også karakteriseres som værende meget lidt kursfølsomme. Lav kursfølsomhed er selvfølgelig en fordel, når renterne falder, men i perioder hvor renten stiger, er det en fordel for låntager, hvis gælden er hjemtaget i lån med fast rente, idet kursen på fastforrentede lån normalt udvikler sig til kommunens fordel, hvis renten stiger efter, at lånet er hjemtaget. Ser man på udviklingen i markedsrenterne i historisk perspektiv, er det tydeligt, at de danske renter har været lave i de senere år. Flere økonomer mener på denne baggrund, at rentemarkederne har nået et niveau, hvor det er mindre sandsynligt at de vil falde yderligere. Der er altså både økonomiske og historiske indikatorer, som peger i retningen af, at Nationalbanken fremadrettet vil hæve de ledende rentesatser, og at renterne dermed vil have en stigende tendens over de kommende år. På figur 2 nedenfor er markedsrenteudviklingen afbilledet for perioden 1991 til i dag. Figur 2: Renteudvikling Ønskes der en større grad af budgetsikkerhed i lyset af de forventede rentestigninger, er der altså flere argumenter for at kigge på, om det er nu, man skal konvertere lån fra variabel til fast rente. Hvad tror de finansielle markeder om den fremtidige rente Når man skal tage beslutning om, hvornår man skal omlægge lån fra variabel til fast rente, bør man først og fremmest tage udgangspunkt i, hvor stor en rentestigning, man forventer, og inden for hvilken tidshorisont, man forventer, at renteændringerne vil ske. Med udgangspunkt i den aktuelle rentekurve kan det teoretisk beregnes, hvad markedet forventer, at f.eks. 3 måneders renten kan blive fastsat til i fremtiden. Metoden viser, at 3 måneders CIBOR renten om 1 år vil være ca. 2,40 pct., hvilket er væsentlig højere end den nuværende CIBOR rente for 3 måneder pt. er 1,43 pct. Figur 3: Forventninger til rentekurven* Lån med variabel rente Mange kommuner har gennem en årrække draget fordel af at betale variabel rente på en større eller mindre del af deres gældsporteføljer. Det har vist sig som en god strategi, fordi de variabelt forrentede lån med f.eks. 3 eller 6 måneders rentetilpasning normalt har lavere ydelser end lån med fast rente i f.eks. 10 år. Problemet ved lån med variabel rente er imidlertid, at der ikke er budgetsikkerhed på lånenes renteudgifter. Der vil derfor Kilde: Teoretiske udlånspriser beregnet med udgangspunkt i Bloomberg FWCV pr. 26. maj 2011 *Renterne i figur 3 er beregnet pr. 26. maj 2011 og vil være ændrede som følge af markedsudviklingen De fleste variable lån i KommuneKredit har korte rentebindingsperioder og kan ved hver rentetermin omlægges til kurs 100. Der kan omlægges til lån med fast rente i kortere eller længere rentebindingsperioder uden yderligere omkostninger. Fortsættes næste side 3

4 Fortsat fra forrige side På figur 3 er det indikeret til hvilken rente, der kan rentesikres (den mørkeblå søjle) og til hvilken rente, markedet forventer, at der kan rentesikres om 1 år (de to blå søjler tilsammen). Forventer man, at renten vil stige, er der pt. mulighed for, at der kan omlægges til lån med rentebinding op til år til en rente, der ligger under 4 pct. Ønsker man ikke at sikre hele løbetiden på gældsporteføljen, er der mulighed for at optage lån med kortere rentebinding. F.eks. kan der pt. indgås aftale om rentebinding i op til 3 år til en rente, der ligger under 2,50 pct. STOP FOR VALUTALÅN OG AVANCEREDE SWAPS I KL AFTALEN Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 ændret reglerne for, hvilke lån og swaps kommunerne fremadrettet kan etablere. Selvom aftalen først gælder for 2012, forventes det, at de ændrede regler implementeres i løbet af 2011 via en opdatering af lånebekendtgørelsen. Aftaletekst: Der er enighed om, at den kommunale lånebekendtgørelse tilpasses, så kommuner ved låntagning i udenlandsk valuta fremadrettet alene må være sluteksponeret i danske kroner eller euro. Samtidig skal kommunerne fremadrettet ved indgåelse af nye aftaler alene kunne indgå terminsforretninger og almindelige rente- og valuta-swaps uden optionselementer. Endvidere er der enighed om at skærpe kravene til oplysning om brug af finansielle instrumenter. Ændringen indebærer, at kommuner, der fremadrettet optager lån i udenlandsk valuta, samtidigt skal etablere en valutaswap, der omlægger valutaeksponeringen til euro eller danske kroner. En omlægning af eksponeringen til danske kroner eller euro medfører, at der også skal betales renter i danske kroner eller euro, hvorved den rentebesparelse, der typisk har været argumentet for optagelse af lån i udenlandsk valuta, som regel ikke kan opnås. Det må derfor forventes, at alle lån, der optages fremadrettet, bliver etableret i enten danske kroner eller euro. Aftalen sætter et stop for avancerede swapaftaler og swaps med indbyggede optionselementer. Fremadrettet kan der alene etableres simple renteswaps fra eksempelvis variabel rente i danske kroner til fast rente i danske kroner. I det omfang kommunen allerede har en valutaeksponering, kan der via en simpel valutaswap omlægges til euro eller danske kroner. Det forventes, at der i forbindelse med ændringen af lånebekendtgørelsen, etableres en overgangsordning, således at kommuner, der på ændringstidspunktet har lån i fremmed valuta eller via swaps har omlagt lån til fremmed valuta, kan bibeholde valutaeksponeringen indenfor lånebekendtgørelsens bestemmelser om maksimal løbetid, så kommunerne ikke tvinges til at realisere unødige valutakurstab. De skærpede oplysningskrav om brugen af finansielle instrumenter forventes at medføre, at oplysninger om bl.a. valutaeksponeringer og markedsværdien af indgåede finansielle instrumenter skal fremgå af regnskabets obligatoriske oversigter. Lånepuljer 2012 og låneadgang i øvrigt Lånepulje på 300 mio. kr., der fordeles efter ansøgning blandt kommuner med en ekstraordinær efterregulering af selvbudgetteringen i 2009, sammenholdt med den likviditetsmæssige situation i kommunen. Lånepulje på 600 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter og itinvesteringer. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter. For yderligere at understøtte rentabel energirenovering er regeringen og KL enige om at udvide den automatiske låneadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger af Bygningsreglement 10". 4

5 BRUG AF WEB-LØSNING Den del af KommuneKredits hjemmeside, som indeholder oplysninger om kundernes egne låneforpligtelser, blev ved årsskiftet lanceret i en ny version med henblik på at gøre den mere brugervenlig og let tilgængelig. KommuneKredits hjemmeside giver bl.a. adgang til at foretage konsekvensberegninger ved ny lånoptagelse. Desuden er der mulighed for at se oplysninger om allerede optagne lån. Oplysninger om egne lån og forpligtelser forudsætter, at man er oprettet som bruger. bruger adgange. Såfremt der er behov for oprettelse af nye brugere/organisationer eller nyt password for eksisterende bruger, kan dette rekvireres ved kontakt til KommuneKredits IT-afdeling. Spørgsmål til indhold og funktionalitet på hjemmesiden kan rettes til Udlånsafdelingen. Efter indtastning af brugernavn og password, giver Kommune- Kredits hjemmeside bl.a. adgang til: Samlet oversigt over indgåede låneaftaler og eventuelle andre forpligtelser. Rentesatser og rentebeløb, restgælde, kurser, ydelsesrækker m.m. for aftalerne. Indeksværdier for indekslån. Nem printmulighed for bl.a. ydelsesrækker f.eks. til brug for revisionen. Oprettelse og ændringer af informationer til brug for advisering, dvs. EAN-numre, kontostrenge, kontaktpersoner m.m. Budgetmodel, hvor ydelsesrækkerne kan fremskrives til brug for budgettering/estimering. Oplysningerne er i hovedtræk realtidsopdateret. KommuneKredit har som hovedregel fremsendt de nødvendige oplysninger vedr. adgang til data via hjemmesiden til den økonomiansvarlige, som herefter har mulighed for at tildele OVERHOLD BILENS SERVICEINTERVALLER KommuneLeasing har tidligere skrevet om vigtigheden af at overholde de leasede bilers serviceplan/-interval. Da vi kan konstatere, at flere kunder stadig har problemer med overholdelsen af serviceplan/-interval, har vi i nedenstående eksempel synliggjort problemstillingen og eventuelle konsekvenser ved den manglende overholdelse. På nyere biler er der typisk 2-3 faktorer, der afgør, hvornår det er tid til serviceeftersyn. Det er oftest km-tal /tidsinterval, eller når bilens computer eventuelt melder service. Det betyder, at en bil måske skal til service hver 12. måned uanset, at det maksimale km-tal i forhold til service endnu ikke er opnået. Eksempel Som eksempel kan nævnes en bil, hvor serviceplanen foreskriver service 1 gang årligt eller hver km, alt efter hvad der måtte komme først. Bilen er leveret i maj 2008 og har kun været til service én gang, nemlig i juli 2009, idet leaser alene har forholdt sig til det kørte antal km. I foråret 2011 skal bilen have udskiftet en defekt generator. En reparation, der beløber sig til 7.119,54 kr. ekskl. moms. Da bilen ikke har overholdt servicplan/-interval, afviser den pågældende bilimportør enhver form for garantireparation og/ eller kulanceerstatning, og kommunen måtte derfor selv afholde udgiften. Løsning For at undgå misligholdelse i forhold til service og vedligehold, opfordre vi endnu engang til, at bilernes serviceplan følges nøje. Tilknytning af brændstofkort til leasingaftalen kan hjælpe godt på vej. Kortet kan enten leveres gennem LeasePlans brændstofaftaler, eller via de vilkår kommunen/regionen eventuelt har på egne aftaler med selskaberne Statoil, Shell, Q8 eller XY Energi. Brændstofkortet giver mulighed for registrering af bilens kilometertal løbende, idet der i forbindelse med hver tankning skal ske en indtastning af bilens kilometerstand samtidig med indtastning af pin-kode. Herved kan der via LeasePlans rapporteringssystem, Fleet-Reporting, følges med i bilens km-forbrug samtidig med, at LeasePlan kan fremsende advis til kommunens/regionens bilansvarlige, såfremt bilens serviceplan ikke følges. 5

6 JORDSKÆLV OG TSUNAMI I JAPAN PÅVIRKER LEVERINGSSITUATIONEN FOR BILER Jordskælvet og de efterfølgende tsunamier i Japan har givet leveringsproblemer på udvalgte biler og ikke mindst forskellige komponenter, som bilfabrikkerne anvender i produktionen i hele Europa. De fleste biler kan dog fortsat leveres inden for de sædvanlige 8-12 uger. KommuneLeasing begynder dog at få meldinger om mindre produktionsændringer på grund af manglende komponenter fra underleverandører i Japan hos: Toyota: Toyota har oplyst, at de bliver nødt til at stoppe eller nedsætte produktionen af udvalgte modeller, indtil leveringssituationen af komponenter er normaliseret. Hvilken effekt, dette vil få hen over sommeren, vides endnu ikke, men der kan allerede nu konstateres længere leveringstider. Ford: Mindre justeringer i tilgængelige farvemuligheder. Peugeot: Peugeot oplyser om kritiske produktionsvanskeligheder af den populære 2,0 HDI 140 hk motor samt enkelte gearkasseversioner. Desuden er der sket mindre justeringer i tilgængelige farvemuligheder. VW: VW oplyser, at det specielt er særligt udstyr, der er leveringsproblemer med. Det betyder, at almindelige modeller kan leveres på normal tid, men særligt udstyr som DSG-gear, DK-pakker m.m. kan forlænge leveringstiden. Øvrige bilmærker: Øvrige store billeverandører melder p.t. om normale leveringstider, men oplyser, at specialmodeller altid vil have en længere leveringstid. Sørg for at bestille bil i god tid KommuneLeasing anbefaler, at man begynder arbejdet med bestilling af nye biler tidligere, end man måtte være vant til. Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder. KommuneKredit Information udgives af: KommuneKredit Kultorvet København K Telefon: Telefax: Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Søren Høgenhaven I redaktionen: Direktør Johnny Munk Leasingchef Frank Hammer Redaktionen er afsluttet d. 22. juni

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 3 SEPTEMBER 2012 KOMMUNEKREDIT INFORMATION STILHED FØR STORMEN? De økonomiske nøgletal i Kina og USA har i den seneste tid skuffet markedet. Håbet om et hurtigt comeback til verdensøkonomien fik endnu

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 3 SEPT. 2011 KOMMUNEKREDIT INFORMATION HAR EUROEN EN FREMTID? Som en del af gældsaftalen med Grækenland fra maj 2010 er det meningen, at Grækenland skal have udbetalt yderligere EUR 8 mia. i oktober

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008 Juni 2008 Vigtigste tendenser i verdensøkonomien Der er indenfor kort tid sket en markant ændring i markedets vurdering af centralbankernes prioritering af faldende vækst og stigende inflation. Det skyldes

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015.

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01 21-08-2008 Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Liz T. Johannesen Sendt: 13. august 2008 14:01 Til: Liz T. Johannesen Emne: VS: Rapport udkast ØU 20 AUG_130808.pdf Vedhæftede filer: Rapport udkast ØU 20

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 1 LÅN OG SWAPS Lån Aktuel restgæld Valuta Lånetype Afdækket Afdækket % I Kom. Kredit 1,876,200,773 DKK Variabel 748,400,000

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. august 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 1 MARTS 2016 KOMMUNEKREDIT INFORMATION MARKEDSNYT - TO CENTRALBANKER PÅ HVER SIN KURS I december sidste år hævede den amerikanske centralbank (FED) renten for første gang siden 2006. Renten havde ligget

Læs mere

Kommunekredit information

Kommunekredit information nr. 2 Juni 2014 Kommunekredit information Nyt fra de finansielle markeder Den Europæiske Centralbank tager livtag med deflationen På det ordinære møde i Den europæiske Centralbank, ECB, grundlovsdag tog

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. februar 2013 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Sagsid 2009-10185 Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West Faxe Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed Rentefølsomhed

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 2 JUNI 2013 KOMMUNEKREDIT INFORMATION ALT FOR DYRT OPP Indlæg i Børsen den 16. maj 2013 af Søren Høgenhaven, adm. direktør, KommuneKredit Pensionsselskaber har fået den gode idé at bruge en del af

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2013 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 2 JUNI 2010 KOMMUNEKREDIT INFORMATION GLOBAL ØKONOMI STIMULATION ELLER REDUKTION AF GÆLDSBYRDEN? Der var flere interessante emner på dagsordenen på det seneste møde mellem G-20 landene i Toronto, Canada.

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. juli 2011 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. februar 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Overordnede konklusioner Nøgletallene i USA er stærke og der er udsigt til over trendvækst i USA hele næste år og i 2012. Væksten

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere