Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi"

Transkript

1 Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål Formålet med Ringsted Kommunes finansielle strategi er at optimere kommunens aktiv- og passivportefølje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift. Den finansielle strategi skal desuden sikre, at Ringsted kommune har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside. 3. Gæld 3.1 Afgrænsning Den finansielle strategi omfatter rammerne og rente og valutaeksponeringer på kommunens langfristede lån eksklusive lån hos selvejende institutioner, leasinggæld og lån til støttede ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt, men inkl. tilknyttede finansielle instrumenter. 3.2 Løbetider Valg af løbetid og afdragsprofil fastlægges konkret i hvert tilfælde på grundlag af en vurdering af kommunens langfristede økonomiske situation. 3.3 Fast og variabel rente Ringsted kommune optager såvel fast som variabel forrentet finansiering og omlægger endvidere både til fast og variabel finansiering. Den variabelt forrentede del af gælden må udgøre mellem 0 % og 50 %, mens låneporteføljen som minimum skal have en fastrente-andel på 50 %. En rentebinding under 12 måneder anses for at være variabel. Type Andel Fast % Variabel 0 50 % De her opstillede fordelinger mellem fast og variabel rente skal betragtes efter, at der er taget hensyn til en eventuel afdækning med finansielle instrumenter. 1/5

2 3.4 Valuta Ved ændringen af lånebekendtgørelsen med virkning pr. 1. januar 2012 blev indført, at kommuner fremover kun må være sluteksponeret i danske kroner (DKK) eller euro (EUR). Dog må eksisterende lån fastholdes i nuværende valuta også ved eventuelle omlægninger. På sigt er det målsætningen at kommunens eksisterende lån i schweizerfranc (CHF) omlægges til DKK eller EUR når det er økonomisk rentabelt. Finansiering i fremmede valutaer må aldrig overstige 50 % af den samlede finansiering og specifikt må andelen af lån i EUR maksimalt udgøre 40 % af den samlede finansiering. Kommunens fremtidige lånoptagelse kan ske i EUR. Lån kan optages i EUR, hvis der på optagelsestidspunktet kan opnås en relativ besparelse på 10 pct. 3.5 Finansielle instrumenter Til omlægning af kommunens låneportefølje samt styring af renterisici kan bruges de til enhver tid tilgængelige finansielle instrumenter. Økonomidirektøren sikrer, at kommunen altid overholder lovbestemmelserne omkring dette i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fra Økonomi- og indenrigsministeriet samt vejledningen hertil. De finansielle instrumenter kan derfor kun anvendes i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld. Modpartsrisiko: Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Kommunen kan kun indgå aftale om finansielle instrumenter nævnt i dette afsnit med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på A1 hos Moody s, A+ hos Standard & Poors eller A+ hos Fitch. De instrumenter, der kan anvendes i Ringsted Kommune, er: 1. FRA (Fremtidig Rente Aftale), herunder fastforrentede aftale lån og simple renteswap aftaler med forwardstart. 2. Valutaterminsforretninger 3. Rente- og valutaswap Forudsætninger for anvendelse af swaps fra variabel til fast rente: Swaps tilknyttet et variabelt forrentet basislån, med fast relation til CIBOR satsen (svarer til KommuneKredits Model C lån): - Swappens faste rente med tillæg af det faste spread skal være lavere end renten på et tilsvarende fastforrentet aftalelån. 2/5

3 Swaps tilknyttet et variabelt forrentet basislån, med variabel relation til CIBOR satsen (svarer til KommuneKredits Model A lån): - Der skal være en besparelse på swappens faste rente, sat i forhold til et tilsvarende fastforrentet aftalelån, afhængig af løbetiden, for at kompensere for risikoen på det variable spread jf. nedenfor. Fastrenteperiode 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år Besparelse i pct. point 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,25 % Såfremt der ønskes anvendt FRA eller valutaterminsforretninger kan dette ske efter godkendelse af borgmesteren, mens en eventuel indgåelse af rente- eller valutaswap vil kræve forudgående godkendelse i Økonomiudvalget. Til forklaring af ovennævnte instrumenter henvises til beskrivelser sidst i dette bilag. 4. Investering 4.1 Likviditetsstrategi Det er en overordnet målsætning for Ringsted Kommune at få størst mulig afkast af overskydende likviditet under hensyntagen til risiko samt gældende lovgivning. Kommunerne har iflg. Styrelsesloven mulighed for at investere deres kapital i obligationer og investeringsbeviser. 1 Kommunens likvide midler placeres som udgangspunkt i kommunens hovedbank, til en indlånsrente som er fastlagt i forbindelse med EU-udbud eller efter aftale. Alternativt kan Ringsted Kommune vælge at placere overskudslikviditet i enkeltpapirer efter rådgivning fra kommunens hovedpengeinstitut, samt at indgå porteføljeaftaler med samarbejdspartnere, som får stillet et beløb til rådighed for en periode, som fastlægges ved EU-udbud eller aftale. Placeringen i værdipapirer kan variere fra % afhængig af markedsforhold. Porteføljemanager varetager selvstændigt placeringen indenfor de udstukne rammer. 4.2 Etiske regler Der investeres ikke i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption eller selskaber, der producerer våben forbudt i henhold til internationale konventioner. 1 Styrelsesloven 44 stk. 1 samt Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 367 af 11/05/2004). 3/5

4 5. Beslutningskompetencer Økonomistaben har ansvaret for at retningslinjerne i denne strategi overholdes. Beslutning om optagelse af lån (jf. styrelseslovens 41), herunder løbetid, afdragsprofil og lånebeløbets størrelse, træffes af Byrådet. Beslutning om omlægning af lån og konkrete lånevilkår træffes af borgmesteren efter rådgivning af kommunaldirektøren og økonomidirektøren inden for rammerne af den finansielle strategi. Byrådet orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Omlægning af porteføljen baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver og foretages, når det vurderes hensigtsmæssigt, eller for at overholde rammerne for den finansielle strategi. Resultatet af den aktive investerings- og gældsplejestrategi, rapporteres 2 gange årligt til Økonomiudvalget i forbindelse med halvårsregnskab og årsregnskab. Økonomistaben har ansvaret for denne rapportering. 6. Revurdering Den finansielle strategi skal overholde rammerne udstukket af byrådet i den økonomiske politik og skal derfor revurderes i forbindelse med ændringer i den økonomiske politik. Derudover revurderes den finansielle strategi i forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger m.v. 7. Beskrivelse af finansielle instrumenter 7.1 Terminsforretning En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at handle værdipapirer til den aftalte kurs på det aftalte tidspunkt. Eksempel: En kommune ved, at der skal optages et lån om nogle måneder og ønsker at sikre sig mod kursudsving af den valgte lånetype. Derfor indgås en terminsforretning, hvorved den fremtidige kurs på låneoptagelsen er fastlagt på forhånd. 7.2 FRA (Fremtidig Rente Aftale) Med en FRA (renteterminsforretning) er det muligt, at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden. Eksempel: En kommune har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 3 måneders CIBOR - Copenhagen InterBank Offered Rate (den rente bankerne i Danmark låner ud til hinanden fastsat ud fra udbud og efterspørgsel). Der forventes stigende, korte renter i markedet, og kommunen ønsker derfor at fast låse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. Derfor indgår kommunen en FRA. 4/5

5 7.3 Rente- og valutaswap En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån - i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente - og omvendt - og eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser. Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån, hvor kommunen betaler en årlig rente på 5 %. Lånet ønskes omlagt til et variabelt lån med 3 måneders renteperioder. Kommunen indgår derfor en swapaftale, hvor kommunen modtager den faste rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler kommunen en variabel rente på fx 3 måneders CIBOR. Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen består i, at et lån, der kun vanskeligt eller umuligt kan indfris, kan omlægges, uden at det er nødvendigt, at realisere et valuta- eller kurstab. 5/5

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere