RUNA VETERAN Farvergade København K Tlf: Veterankøretøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring"

Transkript

1 RUNA VETERAN Farvergade København K Tlf: Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige vilkår 3 Hvis skaden sker 4 Ansvarsforsikring 4.10 Hvor dækkes 4.20 Hvad dækkes 4.30 Hvad dækkes ikke 4.40 Summer 5 Kaskoforsikring 5.10 Hvor dækkes 5.20 Hvad omfatter forsikringen 5.30 Hvilke skader dækkes 5.40 Hvilke skader dækkes ikke 5.50 Erstatning 5.51 Underforsikring 5.52 Transport 5.53 Reparation 5.54 Kontanterstatning 5.55 Merværdiafgift 5.60 Redningsforsikring i udlandet 5.70 Retshjælpsforsikring 11 Ændringer i risikoen 12 Præmien Præmiens betaling Indeksregulering Opsigelse og ejerskifte Ekstraordinær opsigelsesret 13 Uenighed - Ankenævn 14 Love og vedtægter 15 Generel information Behandling af personoplysninger NemKonto Yderligere oplysninger 16 Fortrydelsesret 6 Falck abonnement 6.10 Falck Veteranabonnement 6.20 Vejhjælp/Assistance via Falck GENERELLE BESTEMMELSER FOR ALLE DÆKNINGER 7 Regres 7.10 Forsæt eller grov uagtsomhed 7.20 Udlejning 7.30 Manglende forsikringsdækning 8 Undtagelser 8.10 Motorløb 8.20 Krig m.v. 9 Selvrisiko 9.10 Der er ikke selvrisiko ved nævnte skadetyper 9.20 Skærpede vilkår 10 Ændrede vilkår og opsigelse ved skade 2

3 Hvem er sikret Sikret er forsikringstageren og andre, som med forsikringstagerens tilladelse lovligt benytter det forsikrede køretøj. Er køretøjet en klassisk motorcykel, stilles der krav om anden daglig bil eller motorcykel. Veteran- og klassiske biler må ikke benyttes erhvervsmæssigt, herunder som bus eller til studenterkørsel. Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 3 uger. Ejer af virksomheder, der erhvervsmæssigt har køretøjet i varetægt for reparation, behandling, transport eller lignende, er ikke sikret. Det samme gælder virksomheder, der har overtaget køretøjet med erhvervsmæssigt videresalg for øje. Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens 54 er herved tilsidesat. 2 Forsikringens sammensætning Forsikringen kan omfatte følgende dækninger: 1) Ansvar 2) Kasko (med vinterkørsel), herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsforsikring. 3) Kasko (uden vinterkørsel), herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsforsikring. Kørselsskader dækkes kun i perioden 15. marts til 15. november. 4) Stilstand. Dækker skader som følge af brand, tyveri, hærværk og nedstyrtende genstande. Endvidere dækkes kørselsskader, der sker mens køretøjet er forsynet med løse prøveskilte. På policen kan du se, hvilke dækninger du har medforsikret Særlige vilkår Følgende særlige vilkår gælder for din forsikring: Det er en forudsætning for forsikringen, at der foreligger medlemskab af en af de veteranklubber, der er optaget i Motorhistorisk Samråd. Der skal foreligge sammenfald mellem køretøjets registrerede bruger og indehaver af klubmedlemskab. Køretøjet må udelukkende anvendes til liebhaverkørsel og ikke daglig kørsel. Køretøjet skal fremstå i original stand, som da den blev fremstillet. Vurderes køretøjet at være i uoriginal stand, vil forsikringen blive opsagt i henhold til afsnit 10. Køretøjet skal opbevares i fast, aflåst garage. Ved skader som følge af hærværk, tyveri eller tyveriforsøg, der sker om natten mens køretøjet er parkeret i umiddelbar nærhed af den faste, aflåste garage, gælder en selvrisiko på kr. Der stilles krav om fast 2 kg ildslukker i veteran- og klassiske biler. Er køretøjet en klassisk bil, stilles der krav om anden daglig bil. 3 Hvis skaden sker Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Skaden kan fx anmeldes på vores hjemmeside. Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med selskabet. Du kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri, brand (ildsvåde) og hærværk skal anmeldes til politiet. Du kan læse om reparation/erstatning i afsnit 5 og om selvrisiko i afsnit 9. Ved skader i udlandet, hvor du har brug for redningsforsikringen, skal du henvende dig direkte til: SOS-International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg Telefon , Telefax Ansvarsforsikring 4.10 Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor Europa, der er medlem af grønt-kort-ordningen. Det grønne kort er overfor udenlandske told- og politimyndigheder dokumentation for, at der er tegnet ansvarsforsikring. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, gælder forsikringen her kun subsidiært Hvad dækkes Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der kan pålægges den sikrede som ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Alle aftaler om erstatning skal forhandles af selskabet. Ansvar for skade på forsikringstagers person er dækket, når denne ikke er fører af køretøjet Hvad dækkes ikke 1) Skade på førerens person. 2) Skade på ting tilhørende de sikrede. 3) Skade på tilkoblede køretøjer. 4) Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj. 3

4 Summer Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Under kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, som er gældende i Danmark. 5 Kaskoforsikring 5.10 Hvor dækkes Forsikringen dækker i det geografiske Europa indtil Ural samt Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran Hvad omfatter forsikringen 1) Det forsikrede køretøj inklusiv fastmonteret standardudstyr. 2) Standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til køretøjet. 3) Eftermonteret tilbehør, såsom bilradio, båndspiller, cd, højttalere, kommunikationsudstyr og andet tilbehør hertil (dog højst 5 bånd el. cd ere til bilens musikanlæg) er medforsikret for indtil kr Hvilke skader dækkes Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, herunder: 1) Kollisionsskader. 2) Brand (ildsvåde), eksplosion, lynnedslag, kortslutning. 3) Nedstyrtende genstande: Genstande, der ved frit fald rammer køretøjet. 4) Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran. 5) Hærværk: Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. 6) Glasskade: Skade, der kun rammer det forsikrede køretøjs glas Hvilke skader dækkes ikke 1) Skader, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (fx motor, transmission eller styretøj), medmindre skaden sker ved brand, eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk. 2) Skade som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie. 3) Skader, der er følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust eller frostsprængning) eller anden forringelse af køretøjet, der er en følge af almindelig brug, herunder stenslag i lak, ridser og lignende. 4) Skader sket under behandling og bearbejdning. Dog vil der være dækning, såfremt der ikke ydes dækning fra en forhandler-/værkstedsforsikring. 5) Skader, der sker under udlån til udstillinger, teaterforeninger, studenterkørsel m.m. uden forudgående særlig aftale med selskabet. 6) Skader, der er omfattet af garanti. 7) Skader, der sker, mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bestemmelser. 8) Skader, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader sket under kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand. 9) Skader sket, mens køretøjet blev ført af en person uden lovbefalet kørekort. Ved skade nævnt under 6, 7 og 8 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed Erstatning Den maksimale erstatning, der kan ydes efter en på kaskoforsikringen dækningsberettiget skade, er den på policen anførte handelsværdi Underforsikring Hvis værdien af det forsikrede køretøj overstiger den på policen anførte handelsværdi, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af køretøjet fx er dobbelt så stor som den på policen anførte handelsværdi, medfører det, at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet Transport Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes nødvendig transport af køretøjet til nærmeste autoriserede værksted. Findes køretøjet efter tyveri, dækkes transport til bopæl eller værksted. Transport, der er omfattet af anden forsikring, abonnement eller lignende, dækkes ikke Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v. Der ydes ikke erstatning for: 1) Forøgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid. 2) Forringelse af køretøjets handelsværdi. 3) Forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede dele Kontanterstatning Kontanterstatning fastsættes til det beløb, et tilsvarende køretøj med samme alder og stand ville koste mod kontant betaling - dog maksimalt den på policen anførte handelsværdi - hvis: 1) Skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at der skal tilbydes eller ydes kontanterstatning efter de af myndighederne fastsatte regler. 2) Køretøjet efter tyveri ikke er kommet til veje 4 uger efter anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til selskabet. Køretøjet tilfalder selskabet ved kontanterstatning. Kontanterstatning forudsætter at køretøjet afmeldes og at SKATs regler overholdes. 4

5 Stjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan betale sig, erstattes efter vores valg enten ved kontant betaling eller levering af tilsvarende genstande Merværdiafgift Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lovgivning betales af os. I det omfang, hvor ejeren af køretøjet kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift, sender vi en opkrævning ved skadens afregning eller fradrager afgiften ved kontanterstatning Redningsforsikring i udlandet Denne dækning er kun medforsikret, hvis der er tegnet kaskoforsikring. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen findes i det røde SOS-servicekort, som kan rekvireres hos os. Forsikringen dækker i det geografiske Europa indtil Ural, samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne indtil 3,5 tons registreret totalvægt. Dog kan der ikke stilles udlejningsbil til rådighed, når totalvægten overstiger 3 tons. Vare- og lastbiler er ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. SOS-kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun subsidiært Retshjælpsforsikring Denne dækning er automatisk medforsikret, når der er tegnet kaskoforsikring. Vilkårene for retshjælp kan du få ved at ringe eller skrive til os. Du kan også se vilkårene på vores hjemmeside, Vi vejleder dig gerne i spørgsmål om retshjælpsforsikringen. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringes for domstolene. Der ydes ikke dækning for advokatrådgivning. Inden for retshjælpsforsikringsområdet kan sagerne - efter deres art - være omfattet af: Familie-, hus-, bil-, motorcykel- eller lystfartøjsforsikringen. Veterankøretøjsforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Undtaget er bla. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv (dog ikke ved sager vedrørende personskade) samt straffesager. For at der kan opnås retshjælpsdækning, skal en advokat have påtaget sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal opfyldes. Advokaten skal herefter - før yderligere skridt foretages - indsende en nærmere redegørelse om sagen til os. 6 Falck abonnement 6.10 Falck Veteranabonnement (Dækker i perioden 15. marts til 15. november) Denne dækning er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen. Dækningen er identisk med Vilkår Hvid 1. De fuldstændige vilkår for Veteranabonnementet kan du få ved at ringe eller skrive til os. Du kan også se vilkårene på vores hjemmeside: Hjælp til veterankøretøjet i Danmark Assistance ydes ved ethvert mekanisk svigt eller kørselsuheld med køretøjet, der er sket i Danmark, og som nødvendiggør bugsering. Assistance ydes i form af bugsering af køretøjet til værksted eller bopæl efter abonnentens valg. Kræver transporten færgesejlads eller bro- og vejafgifter, betales sådanne udgifter til abonnentens køretøj af abonnenten. Persontransport Hvis fører og evt. passagerer hensigtsmæssigt kan køre med i Falcks redningsvogn under bugseringen, kan der ydes persontransport under abonnementet. I andre tilfælde er person-befordring for abonnentens egen regning. Assistance rekvireres ved opringning til Falck på tlf Falck Vejhjælpsabonnement (Helårlig dækning) Denne dækning er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen. Dækningen er identisk med Falck bil plus incl. Personhjælp af De fuldstændige vilkår for vejhjælpsdækningen kan du få ved at ringe eller skrive til os. Du kan også se vilkårene på vores hjemmeside: Hjælp til bilen i Danmark Starthjælp / driftsstop / nedbrud Assistance ydes ved ethvert driftsstop eller uheld, som forhindrer fortsat kørsel ved bilens egen hjælp. 5

6 Assistancen kan omfatte: - udbedring af skaden på stedet - bjærgning - transport - starthjælp - brændstofudbringning - oplukning af bildøre - persontransport - sygekørsel - formidling af leje af bil Er der brug for umiddelbar assistance gives som hovedregel en MinutGaranti på 45 min. Minut- Garantien gives alene ved kørsel frem til uheldsstedet. Ved manglende opfyldelse af MinutGarantien udbetales en godtgørelse ved henvendelse direkte til Falck. Assistance rekvireres ved opringning til Falck i Danmark på tlf. (+45) Hjælp til bilen i Europa Starthjælp / driftsstop / nedbrud Er din bil kaskoforsikret - se afsnit Er din bil ikke kaskoforsikret, kan assistance rekvireres ved opringning til Falck i Danmark på tlf. (+45) Personhjælp - for fører og passagerer Rådgivning og behandling ydes gennem Falck, hvis fører og/eller passagerer i køretøjet har været direkte impliceret i et trafikuheld, hvor personskaden er opstået som følge heraf. Hjælpen kan omfatte: - praktiske råd efter trafikuheld - samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige - behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapaut og/eller massør på Falcks sundhedscentre efter henvisning fra læge. Gælder for personer som er mindst 15 år Bestilling og afbestilling af tid til behandling, skal ske via Hotline på tlf. (+45) (døgnåbent). Bemærk særlige regler ved afbestilling af tid og udeblivelse. Nærmeste sundhedscenter finder du på Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte Hotline. Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Hotline inden 60 dage efter trafikuheldet. Hvis du ønsker din journal udleveret, skal du sende en skriftlig anmodning til Falck Healthcare A/S, Købmagergade 62, 3., 1150 København K. Mærk kuverten journaludskrift. Generelle bestemmelser for alle dækninger 7 Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte beløb tilbage Regres ved forsæt eller grov uagtsomhed Selskabet har regres mod enhver (føreren, ejeren eller andre), som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade og som har forvoldt skade med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed Regres for skader sket under udlejning Selskabet er forpligtet til at gøre regres for skader, som er sket mens køretøjet har været udlejet i strid med de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækkede Selskabet har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen. 8 Undtagelser 8.10 Motorløb Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet - dette gælder ved afholdelse af løb i både ind- og udland, hvor formålet er at køre om kap/væddeløb. Skade, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallies uden for afspærret bane, er dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet tilladelse til løbet. Der kræves endvidere, at de regler, der gælder for løbet, skal overholdes. Skade, der sker ved deltagelse i familie- og hyggeprægede arrangementer uden for afspærret område i både ind- og udland er dækket. Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på afspærret område. 6

7 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, oprør og borgerlige uroligheder eller udløsning af atomenergi. 9 Selvrisiko Forsikringen er med selvrisiko og størrelsen fremgår af policen. Er den selvrisiko, som skal betales i forbindelse med en skade, større end den samlede skadeudgift, opkræves der kun selvrisiko svarende til skadeudgiften. Der opkræves kun én selvrisiko pr. skade. Der gælder særlige regler for retshjælpsforsikringen Der er ikke selvrisiko ved følgende skadetyper 1) Skade, der ikke medfører udgift for os. 2) Skade på frontruder, hvor der sker reparation af selve glasset, i stedet for udskiftning. 3) Når køretøjet er overdraget til ny ejer. 4) Når skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af Lov om Erstatningsansvar. 5) Når den kendte og ansvarlige skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale vores udgifter. 6) Personskade på tredjemand, hvis føreren af det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden. 7) Vejhjælp Skærpede vilkår Forsikringen kan være pålagt skærpede vilkår, hvilket vil fremgå af policen. 10 Ændrede vilkår og opsigelse ved skade Fra den dag vi modtager en skadeanmeldelse og indtil en måned efter, at vi har betalt erstatning - eller afvist skaden - kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen skriftligt, med 14 dages varsel. Inden for samme periode kan selskabet forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår. Hvis de særlige betingelser i punkt 2.10 ikke overholdes, kan det medføre, at forsikringen opsiges. Betales selvrisiko eller merværdiafgift ikke senest 14 dage efter påmindelse om betaling, forbeholder selskabet sig ret til at opsige kaskodækningen eller forlange forsikringen fortsat på særlige vilkår. Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembryder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 11 Ændringer i risikoen Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplysninger, der fremgår af policen. Du skal derfor straks give os besked når: du eller den faste bruger skifter adresse. køretøjet udskiftes. der sker ændringer i køretøjets anvendelse, vægt eller andre konstruktive ændringer. der sker ændring af køretøjets handelsværdi. Har selskabet ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatning nedsættes eller helt bortfalder. 12 Præmien Præmien fastsættes efter vores gældende tarif Præmiens betaling Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med dig. Vi opkræver ekspeditionsgebyr sammen med præmien. Vi sender opkrævningen frem til den opgivne adresse. Hvis du flytter eller vælger anden betalingsadresse, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler præmien på det aftalte tidspunkt, sender vi en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et rykkergebyr. Rykkerskrivelsen advarer dig om, at dækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den frist, som er oplyst - dog mindst 21 dage. Er din forsikring blevet slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den først genoptages, når du har betalt den manglende præmie. Hvis der er sket afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets 7

8 bestemmelser, at præmien skal betales helårsvis forud de to følgende år. Restanceforholdet er indberettet til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. Oplysning om registrering videregives til øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af forsikringsaftale. Du har adgang til at blive gjort bekendt med årsagerne til registreringen her i selskabet, og med registreringen i fællesregisteret. Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Indeksregulering Præmien reguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløb, der efter vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor (tidligere det summariske lønindeks), som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse og ejerskifte Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil den af en af parterne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdato. Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. Ved ejerskifte ophører forsikringen. Den nye ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny forsikring er tegnet eller køretøjet er afmeldt, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Se venligst de særlige regler ved overdragelse til virksomheder under afsnit 1. Forsikringstageren hæfter for præmien, indtil køretøjet er omregistreret eller afmeldt Ekstraordinær opsigelsesret Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulighed betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af Runas hjemmeside ( ligesom gebyret kan oplyses ved henvendelse til os. Forsikringen kan ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring over for os. 13 Uenighed - Ankenævn Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til os ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V. Tlf mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: a) Selskabet b) Ankenævnet c) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. 14 Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Herudover gælder vedtægterne for selskabet. 15 Generel information Du kan få indflydelse på, hvilken form for information du ønsker at modtage fra os. Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om både nyskabelser og ændringer i relation til de forsikringer, som du allerede har tegnet. Det betyder, at du indimellem modtager information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. Du kan fravælge uopfordret information - adresseret til dig. Hvis du ikke vil have information om eksisterende og nye produkter, skal du blot give os besked. Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alternative muligheder. 8

9 Behandling af personoplysninger Da du tegnede forsikring hos os, gav du visse personlige oplysninger: Dit navn og adresse (samt telefon- og CPR-nr. hvis de er skrevet på forsikringsbegæringer eller skadeanmeldelser). De oplysninger står nu i vores medlemsregister. Medlemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling. Som medlem hos os kan du altid henvende dig og få nærmere oplysninger om de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få ændret forkerte oplysninger. Hvis du ønsker indsigt, bedes du henvende dig til os ved brev eller . Husk venligst medlems- eller policenummer, når du henvender dig NemKonto Vi benytter hovedsageligt din NemKonto, når vi udbetaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder benytter til at overføre penge til dig. Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på telefon Du kan læse mere om NemKonto på eller på Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. Når vi benytter din Nemkonto, sker der en elektronisk udveksling af dit CPR-nr. mellem LB Koncernen og NemKonto-systemet. Derfor er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende: Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetages af KMD A/S. Vi udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto. Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Koncernen sender en betalingsmeddelelse indeholdende dit CPR-nr. til PBS, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres. Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet. Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på Det kræver dog brug af Digital Signatur Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan findes på følgende hjemmesider på internettet: Runa: Ankenævnet for Forsikring: Forsikringsoplysningen: 16 Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Underretning skal gives til Runa Forsikring A/S, Farvergade 17, 1463 København K med angivelse af policenumret. Ønsker du at give underretningen pr. elektronisk post, skal underretningen sendes til ligeledes med angivelse af policenumret. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. 9

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016

Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016 Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Motorcykelforsikring

Motorcykelforsikring LB KONCERNEN Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-1, november 2004 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING A/S Tlf: 3332

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016

Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016 Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere