Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/49 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Generelt CE-mærkning mv D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Beton Plast Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Interimsoverpumpning Generelt Lægning af tætte fleksible ledninger Opstropning Tæthedsprøvning TV-inspektion Indmåling Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Slutkontrol... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser Spilde- og regnvandsledninger Drænrør Brønde Pumpestation for drænvand Fedtudskiller Indretning og drift af arbejdsområde Ind- og udløbsbygværk Nedlægning af eksisterende ledninger Gulvafløb Forberedende arbejder Jordarbejder for ledninger Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg Afstivning Tørholdelse Rydning Overskudsmateriale Huller og gennemføringer Drifts- og vedligeholdelsesmateriale Håndtering af forurenet jord Kontrol og kvalitetssikring Bilag 1 Udbudskontrolplan... 48

4 1. Orientering Side : 3/49 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger. bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt. bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve. bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer. 1.2 Definitioner I nærværende arbejdsbeskrivelse er betegnelsen Byggeledelsen at forstå som bygherrens repræsentant/koordinator på byggepladsen.

5 2. Omfang Side : 4/49 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem: 1. Indretning og drift af arbejdsområde. 2. Forberedende arbejder. 3. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand for Fælleshus 4. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand for Fælleshus 5. Etablering af ledningsgrav. 6. Retablering. 7. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand. 8. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand. 9. Kontrol og kvalitetssikring. Alle arbejder nævnt i kapitel 2 og 3, f.eks. arbejdsdokumenter, kvalitetssikring, TV-inspektion m.v. skal være indregnet i tilbudslistens poster. Følgende dele, der leveres og monteres af VVS-arbejde: Vand- og varmeinstallationer i terræn. El-arbejdet: El-arbejdet i terræn, samt forsyning til pumpestationer. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Indretning og drift af arbejdsområde 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Forberedende arbejder 11 Jordarbejder for ledninger. 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1.

6 2. Omfang Side : 5/49 Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der kan forekomme risikofyldte arbejder, se risikospecifikation. Derudover henvises til dokumentet grundlag for PSS, for yderligere oplysninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde i udgravninger medfører sikkerhedsrisiko. Derfor skal alt arbejde i udgravninger foregå iht. gældende regler og arbejdstilsyns vejledninger, anvisninger og forskrifter. Udgravninger i terræn i forbindelse med ledninger Områder hvori at der forekommer Udgravninger skal være afspærret med hegn. Sundhedsrisici ved arbejde med kloaker. Der henvises til basisbeskrivelse for Afløb i jord Generelt Alle de i afsnit 2.2 nævnte bygningsdele skal være indeholdt i kvalitetsstyring og kontrol CE-mærkning mv. Nærværende arbejde skal foretage CE-mærkning af anlæggene i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske Hjælpemidler (maskindirektivet). Entreprenøren skal senest 14 dage før afleveringen, samlet udlevere dokumentation til bygherre for alle maskinanlæg m.v., der ifølge lovgivning skal CE-mærkes. For hvert enkelt maskinanlæg m.v., som har egen styring og som fungerer selvstændigt eller er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en overensstemmelseserklæring og en brugsanvisning på dansk. For hvert enkelt maskinanlæg m.v. som ikke har egen styring og som er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en komponenterklæring. Ved sammenbygningen af flere maskinanlæg skal dokumentationen bestå af yderligere en fælles EU-overensstemmelseserklæring og en fælles brugsanvisning på dansk D&V-dokumentation D&V dokumentationen skal som minimum omfatte følgende: Ved arbejdets aflevering skal entreprenøren udlevere 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, omhandlende eftersyn samt vedligeholdelsesforskrifter m.v. Vedligeholdelsesmanualer afleveres i A4-ringbind, som minimum udføres og opdeles i følgende afsnit:

7 2. Omfang Side : 6/49 Afsnit 1: FUNKTIONSBESKRIVELSE Afsnit 2: KONTROL OG VEDLIGEHOLD AF ANLÆG Herunder beskrives anlæggets kontrol- og vedligeholdsrutiner. Afsnit 3: MATRIALEFORTEGNELSE OG BROCHUREMATERIALE Herunder beskrives anlæggets materialer, der suppleres med leverandørens brochuremateriale. Afsnit 4: KVALITETSSIKRING Herunder beskrives og vedlægges byggesagens kvalitetssikringsmateriale. Følgende skal som minimum beskrives og vedlægges: a) Kvalitetssikringsrapporter: i) Den udførende entreprenørs udfyldte kvalitetssikringsjournal. ii) Udfyldte kontrolplaner. b) Tæthedsprøve og kontrol c) Støjforhold d) Indregulering Afsnit 5: TEGNINGSMATERIALE SOM UDFØRT Entreprenøren opretter og vedlægger arbejdstegninger som udført. D & V dokumentationen skal afleveres mindst 15 arbejdsdage før aflevering/overdragelse. Forslag til indholdsfortegnelse og omfang skal afleveres umiddelbart efter projektgennemgangsmøde. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Ad stk. 1 herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Fedtudskiller inkl. automatik. Pumpestationer, inkl. automatik. Dræn-, regn- og kloakrør og brønde Trykrør. Gulvafløb Autorisationsdokumentation Entreprenøren skal have de nødvendige myndighedsautorisationer til at udføre de beskrevne arbejder. Dokumentation for at autorisationsindehaveren har den nødvendige autorisation og at autorisationen er knyttet til ansættelse i firmaet skal fremlægges på byggeledelsens forlangende.

8 2. Omfang Side : 7/49 Ligeledes skal det i påkommende tilfælde dokumenteres, at montørerne har gennemgået leverandørers kurser i anvendelse af deres produkter. Entreprenøren skal sørge for samtlige anmeldelser o.l. til myndighederne. Jf Byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Katalog og eller datablade med fyldestgørende oplysninger om alle komponenter i kloakken fx rør, brønde og materialer til ledningsgrave. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Tæthedsprøvning Trykprøvning TV-inspektion (dvd og tv-rapporter) Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer: Brøndrapporter af samtlige nedgangs- og skelbrønde Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger og brønde. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Undersøgelse af om koter på eksisterende ledninger, som ny og eksisterende kloak tilsluttes, er som forudsat. Undersøgelse af om koter på terræn og skråningsanlæg er som forudsat. Entreprenøren er forpligtet til at søge oplysninger om eksisterende ledninger i jord hos ledningsejerne. De viste ledninger i materialet er udelukkende vejledende. Følgende registreringer skal udføres: Ved arbejdets afslutning udføres TV-inspektion af: Samtlige nye ledninger og brønde eksisterende ledninger mellem ny kloak og offentlig kloak i vej. Ved arbejdets afslutning registrerer nærværende entreprenør de ændringer, som udførelsen har givet anledning til på kloakplanen. Registreringen skal omfatte placering af ledninger, brønde og koter.materialet skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer.

9 2. Omfang Side : 8/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Huller i dæk og vægge for kloakinstallationer, samt hulboring for gennemføring af elinstallationer for kloakinstallationer, som pumpestationer, alarm for tilbageløbsstop, påhviler nærværende entreprise. Lukning og tætning af gennemføringerne udføres under nærværende entreprise.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/49 3. Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger. Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Graveområdet Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Jordskridning Transport og oplagring Materialer og komponenter skal håndteres, transporteres og oplagres ifølge leverandørens anvisninger Generelt Relevante BYG-ERFA blade herunder: Overgangssamlinger, Erfaringsblad Terrændæk, kuldebroer ved indervægge og gennemføringer, Erfaringsblad Rørcenteranvisning Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. AT bekendtgørelse nr. 473 Ad stk. 2. DS 432:2009 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/49 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185: Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2. DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/49 DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11. DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969:2008

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Generelt Placering af og kotehøjde på eksisterende ledninger i jord ved tilslutningspunkter skal verificeres inden arbejdets opstart Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Fabrikat og type for dræn, spildevands, regnvandsledninger. Fabrikat og type for gulvafløb. Fabrikat og type for fedtudskilder. Fabrikat og type for pumpebrønde, inkl. pumper og automatik. Sand- og grusmaterialer for udjævningslag og omkringfyldning. Filtermaterialer for dræn. Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen. Hvor der er forskrevet materialer, som et bestemt fabrikat, skal dette betragtes som bestemmende for design, kvalitet, funktion og geometri. Andre tilsvarende materialer kan anvendes, men kun med byggeledelsens skriftlige accept. Det påhviler entreprenøren at eftervise alternative materialers jævnbyrdighed. Der må ikke anvendes materialer i kloaksystemerne, som ikke er VA-godkendte eller -mærkede Mål og tolerancer Maksimal tilladelig koteafvigelse. Bundløb, vandspejl og afslutning i bygning: Dæksler og riste. Maksimal tilladelig planafvigelse: Dæksler og riste i flisearealer: Dæksler og riste i øvrige arealer. Fodbøjninger og gulvvafløb: 10 mm 5 mm 20 mm 30 mm 10 mm Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle lukninger af huller skal sikres mod vandindtrængen og radon, og skal udføres uden svækkelse af bygningsdelens isoleringsevne. Der henvises til relevante BYG-ERFA blade. Hvor kloakledningerne er ophængte, skal der træffes foranstaltninger, således at kloakledningerne ikke beskadiges.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Demontering Eksisterende ledninger, som frilægges og ikke genanvendes demonteres, optages, bortskaffes og deponeres Interimsoverpumpning Basisvandføringen i kloakledningen skal forudsættes at være 5 l/s. Under regn kan vandføringen vokse til 10 l/s. Længde på pumpeslange 20 m Generelt Lægningsklasse: Normal Samlingsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Lægning af tætte fleksible ledninger Udgravning af rørgraven foretages til minimum 150 mm under underkant rør. Eventuel opgravning for ekstrafundering på grund af bundforhold aftales i hvert enkelt tilfælde nærmere med tilsynet. Ikke bæredygtig jord udskiftes med komprimerbart grus eller singels mættet med grus i nødvendigt omfang. Al nødvendig lænsning af grundvand skal medregnes i tilbuddet. Rørene placeres på et udjævningslag af sand med en tykkelse på mm som ikke komprimeres. Det bemærkes at muffer ikke må understøttes. For at hindre materialevandring ved grundvandsstrømme parallelt med ledninger skal der for hver brøndstrækning etableres en 1 m. bred lerdæmning på tværs af ledningsgraven inkl. evt. grundforstærkning. Lerdæmningen føres min. 10 cm. over udvendig rørtop eller 30 cm. over normalt grundvandspejl. Tilfyldning med grus under, omkring og over rør skal foretages omhyggeligt og med fornøden komprimering, idet tilfyldning og stampning omkring rørene skal foretages med håndkraft. Hvor der sker krydsning med eksisterende og projekterede ledninger skal der ske opfyldning med grus til centrumhøjde for den øverste ledning. Den nævnte grusfyldning omkring og over ledningerne, inkl. komprimering, skal være indregnet i tilbuddet. Efter udført forskriftmæssig lægning af rør foretages opfyldning af rørgrav med bundsikringsgrus, når det drejer sig om rør, der er beliggende under befæstede vej-, sti- og pladsarealer. Ved rør, der er beliggende i ubefæstede arealer kan opfyldning af rørgrav, - efter forskriftmæssig lægning af rør udføres med egnet råjord. Ledninger som føres parallelt med fundamenter skal lægges jf. DS Opstropning Maksimal stroppeafstand: 0,5 m og ved muffer.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord TV-inspektion Samtlige ledninger og brønde oprenses og højtrykspules før TV-inspektion. Der skal foretages TV-inspektion af samtlige nye kloak- og regnvandsinstallationer inkl. brøndrapporter. TV-inspektion skal påregnes udført af flere etaper. Der udleveres dokumentation for inspektionen indeholdende skriftlig rapport og DVD jf. fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger, DANVA vejledning nr. 57, Nyeste DanDas. Konstateres fejl i TV-inspektionen skal disse umiddelbart udbedres uanset fejlværdien ( ) og en ny TV-inspektion udføres af den berørte strækning på entreprenørens foranledning og bekostning. Tv-inspektionen skal udføres af et firma der er tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Indmåling Entreprenøren skal i f. m. aflevering af kloakanlægget, aflevere tilrettede tegninger der viser projektet som udført. Indmåling skal udføres i h. t. landskoordinatsystemet 34 med kotesætning i h. t. jf. DNN jf. DS 462 eller DVR 90. Indmåling af kloakanlægget skal udføres af autoriseret landinspektør. Opmåling skal omfatte: Nye og eksisterende ledninger som genanvendes. Nye brønde. Alle krydsninger, herunder krydsninger med kabler, ledninger, dræn etc Koordinering Betonarbejderne (terrændæk, gulve i bygning).husafløb. Belægningsarbejderne. El-arbejderne VVS-arbejderne. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde i udgravninger under terræn. Arbejde med kloaker

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Kontrol af undersøgelser. Materiale- produktkontrol. Modtagelse-, udførelse- og slutkontrol Slutkontrol Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Trykprøvning TV-inspektion Der udføres TV-inspektion af, nye dræn, tagvands og spildevandsledninger. Derudover udføres TV-inspektion af eksisterende regn og spildevands forbindelser, mellem nye og omlagte regn og spildevandsledninger og offentlig hovedkloak i vej. TV-inspektionen skal udføres i overensstemmelse med DTVKs tekniske bestemmelser. Såfremt der påtræffes aflejringer eller indtrængende rødder eller andet som forhindrer gennemførelsen af TV-inspektionen, skal disse fjernes og TV-inspektionen gennemføres. DVD skal afleveres i 3 eksemplarer efter sidste inspektion. Acceptkriterier angivet i rørcenteranvisning 008 Nye og omlagte afløbsledninger: del 2, figur Udgiften til fornyet TV-inspektion forårsaget af konstateringen af fejl på nye ledninger, skal afholdes af entreprenøren.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Afløbsbremse 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Olie-/benzin Udskiller 11 Jordarbejder for ledninger 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/49 01 Spilde- og regnvandsledninger 4.2 Omfang Nye spilde-og regnvandsledninger jf. tegningsmaterialet. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. nyt fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner Gener fra andre anlæg Ved udførelse af ledningsarbejdet, skal entreprenøren tåle gener af følgende tekniske anlæg: Eksisterende vandledninger. Eksisterende fjernvarmeledninger. Eksisterende el-kabler. Øvrige spilde-, dræn- og regnvandsledninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Pælefundering ved indgangspartier på blok 1-7 er udført under arbejdet. Betonarbejder. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.8 Undersøgelser Koter og placeringer af eksisterende ledninger, hvor de nye ledninger skal tilsluttes. 4.9 Materialer og produkter Stive ledninger Gummiringstype: Istøbt tætningsring, glideringssamling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/49 Tætte fleksible ledninger Rørtype: Ringstivhedsklasse: Glatte PVC-U SN8. Tilslutning til eksisterende kloakledning Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid om kloakrørene og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Gummiringe skal være godkendt efter DS 521. Der skal anvendes de til rørsystemet hørende gummiringe. Som fodbøjninger skal generelt anvendes 90 lang fodbøjning. Som vandlås anvendes P-vandlås. Tilslutninger og overgange Der skal anvendes grenrør ved udførelse af stik på ledningsdimensioner til og med ø 200 mm. Ved tilslutning til eksisterende ledninger må udelukkende benyttes godkendte overgangsstykker Udførelse Stive ledninger Lægningsklasse: Samlingsklasse: Kontrolniveau: Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal Skærpet. Normal Normal. Ved passage af terrændæk og kælderydervægge etableres Radon-tætning. Der må ikke anvendes retningsændringer/bøjninger større end 45. Ved 90 retningsændring udføres det med 2 stk. 45 bøjninger med et lige rørstykke imellem Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Kontrol Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/49 02 Drænrør 4.2 Omfang Nye Drænledninger jf. tegningsmaterialet 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. eksist. dræn i terræn. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med vandgennemtrængeligt materiale udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Ø80/92 U/PVC med alm. slids Ved længdesamlinger og ved retningsændringer anvendes de til systemet hørende fittings. Der anvendes tætningsringe Udførelse Drænledninger etableres som vist på tegningsmateriale. Drænrøret skal udlægges og fastholdes, at bundløbet forløber retlinet Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse. Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/49 03 Brønde 4.2 Omfang Nedstigningsbrønd. Gennemløbsbrønde. Nedløbsbrønde. Drænflexbrønde. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. fælleshus. Placering er vist i tegningsmaterialet. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. VVS-arbejder. Anlægsgartner. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført underarbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af brønde samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Nedstigningsbrønde Type: Ø1250 PP/PE med tilhørende ø600 brøndkegle. Bundbrønd: jf. tegningsmateriale. Tilslutning: jf. tegningsmateriale. Nedgangsstige Galvaniseret stål ophængt på kegler bredde 300 mm. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/49 Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Gennemløbsbrønde Type: Bundbrønd: Tilslutning: Ø425 PP/PE. jf. tegningsmateriale. jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Nedløbsbrønde Type: Sandfangsstørrelse Tilslutning: Ø425 PP/PE 70 liter jf. tegningsmateriale Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Riste/dæksel ved parkeringsarealer: Fast karm med rist Drænflexbrønde Type: Tilslutning: Ø425 PP/PE jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel Udførelse Brønde placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af brønde i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/49 Gummiringe for tæt samling skal benyttes mellem opføringsrør og dækslets skørt. Alle brønde skal sikres mod opdrift. Generelt skal ledninger tilsluttes i bundløbet i brønde. I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at etablere en nedføring i brønden. Dette må kun ske efter aftale med tilsynet. Nedføringen skal udføres med et T-stykke, så nedføringen kan renses fra terræn. Nedføringen skal fastholdes til brøndvæggen med rørbøjler, der kan afmonteres, så ledningen kan renses fra brønden ved afmontering af nedføringsrøret. Bøjler og øvrige fastgørelsesbeslag skal udføres i syrefast rustfrit stål Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på spilde-, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/49 04 Pumpestation for drænvand 4.2 Omfang 7 stk. pumpestationer (PST 1- PST 7). Trykrør. Trækrør fra brønde til bygning. Følgende leveres ikke, men monteres under andet arbejdet Elforsyning til pumpe og niveuvippe. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed med rød lampe og horn 4.3 Lokalisering Pumpestationer PST 1 PST 4 er placeret ved bygninger parallelt ved kældernedgang. Pumpestationer PST 5 PST 7 er placeret midt, foran bygninger. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. Anlægsgartner. VVS-arbejder 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Drænrør. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til pumpestation. Tilslutning af tilløbsledning og pumpeledning. Tilfyldning omkring pumpebrønd udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.7 Projektering Se gældende detaljetegning. 4.9 Materialer og produkter Se gældende detaljetegning Udførelse

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/49 Pumpebrønd, pumper og øvrige udstyr monteres ifølge leverandørens anvisninger. Se gældende detaljetegning Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på regn og spilde og drænvandsledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Prøver Der foretages kapacitetstest af én henholdsvis to pumper i samdrift for kontrol af driftspunkter, strømforbrug og kapacitet i henhold til entreprenørens tilbud D&V-dokumentation I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser og drifts- og vedligeholdsvejledninger for pumper og ventiler.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/49 05 Fedtudskiller 4.2 Omfang Fedtudskiller FU. 4.3 Lokalisering Nyt fælleshus. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed for overvågning. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Anlægsgartner. El-arbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele Sandfangsbrønde (slamfang) Spildevandsledninger. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til alarm for overvågning. Tilslutning af tilløbsledning og afløbsledning. Tilfyldning omkring udskiller udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Udskiller Type: Fedtudskiller inkl. slamfang og alarm. Materiale: PE. Dimension: Ø 1750 mm. Opsamlingsvolumen minimum: 5,8 m³. Nominel kapacitet: 4 l/s. Dæksel, type: Støbejern med fast karm for 40 ton belastning. Sandfang skal være rotationsstøbt tank fremstillet af polyethylen (PE), med påsvejst tilslutninger for til- og afløbsrør, samt for opføringsrør.opføringsrøret skal have en minimum dimension på 400 mm og det afsluttes med brønddæksel som beskrevet under spulebrønde Udførelse udskiller placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af udskiller i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom. Udskiller sikres mod opdrift.

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund. December 2016

HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund. December 2016 HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund December 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overdragelsen... 4 2.1 Aftale... 4 2.2 Tegningsgrundlag...

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.0 Arbejdsbeskrivelse jordarbejde bygning Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TEKNISK SPECIFIKATIONER OM UDSTYKNING AF Østerlunden Lokalplan nr. 3022 ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE 3 8300 ODDER Rådhusgade 3, 1 Indholdsfortegnelse. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 DAGSORDEN. Velkomst og præsentation Separatkloakering Kloakprojektet: Arbejde i offentlige arealer Arbejder på egen grund Sikringstiltag

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER Fagentreprise 00. Projektering/byggeledelse 01. Byggeplads 02. Eksisterende forhold 03. Fremtidige forhold 04. Øvrige ydelser, variable

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise Favrskov Spildevand A/S Standard Betingelser 2013 Standard Betingelser 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Særlige betingelser (SB)... 1 1.1 Grundlag for arbejdet... 1 1.2 Arbejdsplads/- areal... 1 1.3 Forsyninger...

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere