Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/49 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Generelt CE-mærkning mv D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Beton Plast Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Interimsoverpumpning Generelt Lægning af tætte fleksible ledninger Opstropning Tæthedsprøvning TV-inspektion Indmåling Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Slutkontrol... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser Spilde- og regnvandsledninger Drænrør Brønde Pumpestation for drænvand Fedtudskiller Indretning og drift af arbejdsområde Ind- og udløbsbygværk Nedlægning af eksisterende ledninger Gulvafløb Forberedende arbejder Jordarbejder for ledninger Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg Afstivning Tørholdelse Rydning Overskudsmateriale Huller og gennemføringer Drifts- og vedligeholdelsesmateriale Håndtering af forurenet jord Kontrol og kvalitetssikring Bilag 1 Udbudskontrolplan... 48

4 1. Orientering Side : 3/49 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger. bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt. bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve. bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer. 1.2 Definitioner I nærværende arbejdsbeskrivelse er betegnelsen Byggeledelsen at forstå som bygherrens repræsentant/koordinator på byggepladsen.

5 2. Omfang Side : 4/49 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem: 1. Indretning og drift af arbejdsområde. 2. Forberedende arbejder. 3. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand for Fælleshus 4. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand for Fælleshus 5. Etablering af ledningsgrav. 6. Retablering. 7. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand. 8. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand. 9. Kontrol og kvalitetssikring. Alle arbejder nævnt i kapitel 2 og 3, f.eks. arbejdsdokumenter, kvalitetssikring, TV-inspektion m.v. skal være indregnet i tilbudslistens poster. Følgende dele, der leveres og monteres af VVS-arbejde: Vand- og varmeinstallationer i terræn. El-arbejdet: El-arbejdet i terræn, samt forsyning til pumpestationer. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Indretning og drift af arbejdsområde 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Forberedende arbejder 11 Jordarbejder for ledninger. 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1.

6 2. Omfang Side : 5/49 Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der kan forekomme risikofyldte arbejder, se risikospecifikation. Derudover henvises til dokumentet grundlag for PSS, for yderligere oplysninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde i udgravninger medfører sikkerhedsrisiko. Derfor skal alt arbejde i udgravninger foregå iht. gældende regler og arbejdstilsyns vejledninger, anvisninger og forskrifter. Udgravninger i terræn i forbindelse med ledninger Områder hvori at der forekommer Udgravninger skal være afspærret med hegn. Sundhedsrisici ved arbejde med kloaker. Der henvises til basisbeskrivelse for Afløb i jord Generelt Alle de i afsnit 2.2 nævnte bygningsdele skal være indeholdt i kvalitetsstyring og kontrol CE-mærkning mv. Nærværende arbejde skal foretage CE-mærkning af anlæggene i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske Hjælpemidler (maskindirektivet). Entreprenøren skal senest 14 dage før afleveringen, samlet udlevere dokumentation til bygherre for alle maskinanlæg m.v., der ifølge lovgivning skal CE-mærkes. For hvert enkelt maskinanlæg m.v., som har egen styring og som fungerer selvstændigt eller er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en overensstemmelseserklæring og en brugsanvisning på dansk. For hvert enkelt maskinanlæg m.v. som ikke har egen styring og som er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en komponenterklæring. Ved sammenbygningen af flere maskinanlæg skal dokumentationen bestå af yderligere en fælles EU-overensstemmelseserklæring og en fælles brugsanvisning på dansk D&V-dokumentation D&V dokumentationen skal som minimum omfatte følgende: Ved arbejdets aflevering skal entreprenøren udlevere 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, omhandlende eftersyn samt vedligeholdelsesforskrifter m.v. Vedligeholdelsesmanualer afleveres i A4-ringbind, som minimum udføres og opdeles i følgende afsnit:

7 2. Omfang Side : 6/49 Afsnit 1: FUNKTIONSBESKRIVELSE Afsnit 2: KONTROL OG VEDLIGEHOLD AF ANLÆG Herunder beskrives anlæggets kontrol- og vedligeholdsrutiner. Afsnit 3: MATRIALEFORTEGNELSE OG BROCHUREMATERIALE Herunder beskrives anlæggets materialer, der suppleres med leverandørens brochuremateriale. Afsnit 4: KVALITETSSIKRING Herunder beskrives og vedlægges byggesagens kvalitetssikringsmateriale. Følgende skal som minimum beskrives og vedlægges: a) Kvalitetssikringsrapporter: i) Den udførende entreprenørs udfyldte kvalitetssikringsjournal. ii) Udfyldte kontrolplaner. b) Tæthedsprøve og kontrol c) Støjforhold d) Indregulering Afsnit 5: TEGNINGSMATERIALE SOM UDFØRT Entreprenøren opretter og vedlægger arbejdstegninger som udført. D & V dokumentationen skal afleveres mindst 15 arbejdsdage før aflevering/overdragelse. Forslag til indholdsfortegnelse og omfang skal afleveres umiddelbart efter projektgennemgangsmøde. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Ad stk. 1 herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Fedtudskiller inkl. automatik. Pumpestationer, inkl. automatik. Dræn-, regn- og kloakrør og brønde Trykrør. Gulvafløb Autorisationsdokumentation Entreprenøren skal have de nødvendige myndighedsautorisationer til at udføre de beskrevne arbejder. Dokumentation for at autorisationsindehaveren har den nødvendige autorisation og at autorisationen er knyttet til ansættelse i firmaet skal fremlægges på byggeledelsens forlangende.

8 2. Omfang Side : 7/49 Ligeledes skal det i påkommende tilfælde dokumenteres, at montørerne har gennemgået leverandørers kurser i anvendelse af deres produkter. Entreprenøren skal sørge for samtlige anmeldelser o.l. til myndighederne. Jf Byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Katalog og eller datablade med fyldestgørende oplysninger om alle komponenter i kloakken fx rør, brønde og materialer til ledningsgrave. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Tæthedsprøvning Trykprøvning TV-inspektion (dvd og tv-rapporter) Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer: Brøndrapporter af samtlige nedgangs- og skelbrønde Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger og brønde. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Undersøgelse af om koter på eksisterende ledninger, som ny og eksisterende kloak tilsluttes, er som forudsat. Undersøgelse af om koter på terræn og skråningsanlæg er som forudsat. Entreprenøren er forpligtet til at søge oplysninger om eksisterende ledninger i jord hos ledningsejerne. De viste ledninger i materialet er udelukkende vejledende. Følgende registreringer skal udføres: Ved arbejdets afslutning udføres TV-inspektion af: Samtlige nye ledninger og brønde eksisterende ledninger mellem ny kloak og offentlig kloak i vej. Ved arbejdets afslutning registrerer nærværende entreprenør de ændringer, som udførelsen har givet anledning til på kloakplanen. Registreringen skal omfatte placering af ledninger, brønde og koter.materialet skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer.

9 2. Omfang Side : 8/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Huller i dæk og vægge for kloakinstallationer, samt hulboring for gennemføring af elinstallationer for kloakinstallationer, som pumpestationer, alarm for tilbageløbsstop, påhviler nærværende entreprise. Lukning og tætning af gennemføringerne udføres under nærværende entreprise.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/49 3. Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger. Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Graveområdet Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Jordskridning Transport og oplagring Materialer og komponenter skal håndteres, transporteres og oplagres ifølge leverandørens anvisninger Generelt Relevante BYG-ERFA blade herunder: Overgangssamlinger, Erfaringsblad Terrændæk, kuldebroer ved indervægge og gennemføringer, Erfaringsblad Rørcenteranvisning Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. AT bekendtgørelse nr. 473 Ad stk. 2. DS 432:2009 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/49 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185: Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2. DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/49 DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11. DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969:2008

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Generelt Placering af og kotehøjde på eksisterende ledninger i jord ved tilslutningspunkter skal verificeres inden arbejdets opstart Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Fabrikat og type for dræn, spildevands, regnvandsledninger. Fabrikat og type for gulvafløb. Fabrikat og type for fedtudskilder. Fabrikat og type for pumpebrønde, inkl. pumper og automatik. Sand- og grusmaterialer for udjævningslag og omkringfyldning. Filtermaterialer for dræn. Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen. Hvor der er forskrevet materialer, som et bestemt fabrikat, skal dette betragtes som bestemmende for design, kvalitet, funktion og geometri. Andre tilsvarende materialer kan anvendes, men kun med byggeledelsens skriftlige accept. Det påhviler entreprenøren at eftervise alternative materialers jævnbyrdighed. Der må ikke anvendes materialer i kloaksystemerne, som ikke er VA-godkendte eller -mærkede Mål og tolerancer Maksimal tilladelig koteafvigelse. Bundløb, vandspejl og afslutning i bygning: Dæksler og riste. Maksimal tilladelig planafvigelse: Dæksler og riste i flisearealer: Dæksler og riste i øvrige arealer. Fodbøjninger og gulvvafløb: 10 mm 5 mm 20 mm 30 mm 10 mm Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle lukninger af huller skal sikres mod vandindtrængen og radon, og skal udføres uden svækkelse af bygningsdelens isoleringsevne. Der henvises til relevante BYG-ERFA blade. Hvor kloakledningerne er ophængte, skal der træffes foranstaltninger, således at kloakledningerne ikke beskadiges.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Demontering Eksisterende ledninger, som frilægges og ikke genanvendes demonteres, optages, bortskaffes og deponeres Interimsoverpumpning Basisvandføringen i kloakledningen skal forudsættes at være 5 l/s. Under regn kan vandføringen vokse til 10 l/s. Længde på pumpeslange 20 m Generelt Lægningsklasse: Normal Samlingsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Lægning af tætte fleksible ledninger Udgravning af rørgraven foretages til minimum 150 mm under underkant rør. Eventuel opgravning for ekstrafundering på grund af bundforhold aftales i hvert enkelt tilfælde nærmere med tilsynet. Ikke bæredygtig jord udskiftes med komprimerbart grus eller singels mættet med grus i nødvendigt omfang. Al nødvendig lænsning af grundvand skal medregnes i tilbuddet. Rørene placeres på et udjævningslag af sand med en tykkelse på mm som ikke komprimeres. Det bemærkes at muffer ikke må understøttes. For at hindre materialevandring ved grundvandsstrømme parallelt med ledninger skal der for hver brøndstrækning etableres en 1 m. bred lerdæmning på tværs af ledningsgraven inkl. evt. grundforstærkning. Lerdæmningen føres min. 10 cm. over udvendig rørtop eller 30 cm. over normalt grundvandspejl. Tilfyldning med grus under, omkring og over rør skal foretages omhyggeligt og med fornøden komprimering, idet tilfyldning og stampning omkring rørene skal foretages med håndkraft. Hvor der sker krydsning med eksisterende og projekterede ledninger skal der ske opfyldning med grus til centrumhøjde for den øverste ledning. Den nævnte grusfyldning omkring og over ledningerne, inkl. komprimering, skal være indregnet i tilbuddet. Efter udført forskriftmæssig lægning af rør foretages opfyldning af rørgrav med bundsikringsgrus, når det drejer sig om rør, der er beliggende under befæstede vej-, sti- og pladsarealer. Ved rør, der er beliggende i ubefæstede arealer kan opfyldning af rørgrav, - efter forskriftmæssig lægning af rør udføres med egnet råjord. Ledninger som føres parallelt med fundamenter skal lægges jf. DS Opstropning Maksimal stroppeafstand: 0,5 m og ved muffer.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord TV-inspektion Samtlige ledninger og brønde oprenses og højtrykspules før TV-inspektion. Der skal foretages TV-inspektion af samtlige nye kloak- og regnvandsinstallationer inkl. brøndrapporter. TV-inspektion skal påregnes udført af flere etaper. Der udleveres dokumentation for inspektionen indeholdende skriftlig rapport og DVD jf. fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger, DANVA vejledning nr. 57, Nyeste DanDas. Konstateres fejl i TV-inspektionen skal disse umiddelbart udbedres uanset fejlværdien ( ) og en ny TV-inspektion udføres af den berørte strækning på entreprenørens foranledning og bekostning. Tv-inspektionen skal udføres af et firma der er tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Indmåling Entreprenøren skal i f. m. aflevering af kloakanlægget, aflevere tilrettede tegninger der viser projektet som udført. Indmåling skal udføres i h. t. landskoordinatsystemet 34 med kotesætning i h. t. jf. DNN jf. DS 462 eller DVR 90. Indmåling af kloakanlægget skal udføres af autoriseret landinspektør. Opmåling skal omfatte: Nye og eksisterende ledninger som genanvendes. Nye brønde. Alle krydsninger, herunder krydsninger med kabler, ledninger, dræn etc Koordinering Betonarbejderne (terrændæk, gulve i bygning).husafløb. Belægningsarbejderne. El-arbejderne VVS-arbejderne. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde i udgravninger under terræn. Arbejde med kloaker

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Kontrol af undersøgelser. Materiale- produktkontrol. Modtagelse-, udførelse- og slutkontrol Slutkontrol Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Trykprøvning TV-inspektion Der udføres TV-inspektion af, nye dræn, tagvands og spildevandsledninger. Derudover udføres TV-inspektion af eksisterende regn og spildevands forbindelser, mellem nye og omlagte regn og spildevandsledninger og offentlig hovedkloak i vej. TV-inspektionen skal udføres i overensstemmelse med DTVKs tekniske bestemmelser. Såfremt der påtræffes aflejringer eller indtrængende rødder eller andet som forhindrer gennemførelsen af TV-inspektionen, skal disse fjernes og TV-inspektionen gennemføres. DVD skal afleveres i 3 eksemplarer efter sidste inspektion. Acceptkriterier angivet i rørcenteranvisning 008 Nye og omlagte afløbsledninger: del 2, figur Udgiften til fornyet TV-inspektion forårsaget af konstateringen af fejl på nye ledninger, skal afholdes af entreprenøren.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Afløbsbremse 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Olie-/benzin Udskiller 11 Jordarbejder for ledninger 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/49 01 Spilde- og regnvandsledninger 4.2 Omfang Nye spilde-og regnvandsledninger jf. tegningsmaterialet. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. nyt fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner Gener fra andre anlæg Ved udførelse af ledningsarbejdet, skal entreprenøren tåle gener af følgende tekniske anlæg: Eksisterende vandledninger. Eksisterende fjernvarmeledninger. Eksisterende el-kabler. Øvrige spilde-, dræn- og regnvandsledninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Pælefundering ved indgangspartier på blok 1-7 er udført under arbejdet. Betonarbejder. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.8 Undersøgelser Koter og placeringer af eksisterende ledninger, hvor de nye ledninger skal tilsluttes. 4.9 Materialer og produkter Stive ledninger Gummiringstype: Istøbt tætningsring, glideringssamling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/49 Tætte fleksible ledninger Rørtype: Ringstivhedsklasse: Glatte PVC-U SN8. Tilslutning til eksisterende kloakledning Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid om kloakrørene og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Gummiringe skal være godkendt efter DS 521. Der skal anvendes de til rørsystemet hørende gummiringe. Som fodbøjninger skal generelt anvendes 90 lang fodbøjning. Som vandlås anvendes P-vandlås. Tilslutninger og overgange Der skal anvendes grenrør ved udførelse af stik på ledningsdimensioner til og med ø 200 mm. Ved tilslutning til eksisterende ledninger må udelukkende benyttes godkendte overgangsstykker Udførelse Stive ledninger Lægningsklasse: Samlingsklasse: Kontrolniveau: Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal Skærpet. Normal Normal. Ved passage af terrændæk og kælderydervægge etableres Radon-tætning. Der må ikke anvendes retningsændringer/bøjninger større end 45. Ved 90 retningsændring udføres det med 2 stk. 45 bøjninger med et lige rørstykke imellem Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Kontrol Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/49 02 Drænrør 4.2 Omfang Nye Drænledninger jf. tegningsmaterialet 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. eksist. dræn i terræn. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med vandgennemtrængeligt materiale udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Ø80/92 U/PVC med alm. slids Ved længdesamlinger og ved retningsændringer anvendes de til systemet hørende fittings. Der anvendes tætningsringe Udførelse Drænledninger etableres som vist på tegningsmateriale. Drænrøret skal udlægges og fastholdes, at bundløbet forløber retlinet Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse. Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/49 03 Brønde 4.2 Omfang Nedstigningsbrønd. Gennemløbsbrønde. Nedløbsbrønde. Drænflexbrønde. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. fælleshus. Placering er vist i tegningsmaterialet. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. VVS-arbejder. Anlægsgartner. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført underarbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af brønde samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Nedstigningsbrønde Type: Ø1250 PP/PE med tilhørende ø600 brøndkegle. Bundbrønd: jf. tegningsmateriale. Tilslutning: jf. tegningsmateriale. Nedgangsstige Galvaniseret stål ophængt på kegler bredde 300 mm. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/49 Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Gennemløbsbrønde Type: Bundbrønd: Tilslutning: Ø425 PP/PE. jf. tegningsmateriale. jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Nedløbsbrønde Type: Sandfangsstørrelse Tilslutning: Ø425 PP/PE 70 liter jf. tegningsmateriale Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Riste/dæksel ved parkeringsarealer: Fast karm med rist Drænflexbrønde Type: Tilslutning: Ø425 PP/PE jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel Udførelse Brønde placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af brønde i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/49 Gummiringe for tæt samling skal benyttes mellem opføringsrør og dækslets skørt. Alle brønde skal sikres mod opdrift. Generelt skal ledninger tilsluttes i bundløbet i brønde. I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at etablere en nedføring i brønden. Dette må kun ske efter aftale med tilsynet. Nedføringen skal udføres med et T-stykke, så nedføringen kan renses fra terræn. Nedføringen skal fastholdes til brøndvæggen med rørbøjler, der kan afmonteres, så ledningen kan renses fra brønden ved afmontering af nedføringsrøret. Bøjler og øvrige fastgørelsesbeslag skal udføres i syrefast rustfrit stål Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på spilde-, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/49 04 Pumpestation for drænvand 4.2 Omfang 7 stk. pumpestationer (PST 1- PST 7). Trykrør. Trækrør fra brønde til bygning. Følgende leveres ikke, men monteres under andet arbejdet Elforsyning til pumpe og niveuvippe. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed med rød lampe og horn 4.3 Lokalisering Pumpestationer PST 1 PST 4 er placeret ved bygninger parallelt ved kældernedgang. Pumpestationer PST 5 PST 7 er placeret midt, foran bygninger. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. Anlægsgartner. VVS-arbejder 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Drænrør. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til pumpestation. Tilslutning af tilløbsledning og pumpeledning. Tilfyldning omkring pumpebrønd udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.7 Projektering Se gældende detaljetegning. 4.9 Materialer og produkter Se gældende detaljetegning Udførelse

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/49 Pumpebrønd, pumper og øvrige udstyr monteres ifølge leverandørens anvisninger. Se gældende detaljetegning Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på regn og spilde og drænvandsledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Prøver Der foretages kapacitetstest af én henholdsvis to pumper i samdrift for kontrol af driftspunkter, strømforbrug og kapacitet i henhold til entreprenørens tilbud D&V-dokumentation I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser og drifts- og vedligeholdsvejledninger for pumper og ventiler.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/49 05 Fedtudskiller 4.2 Omfang Fedtudskiller FU. 4.3 Lokalisering Nyt fælleshus. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed for overvågning. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Anlægsgartner. El-arbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele Sandfangsbrønde (slamfang) Spildevandsledninger. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til alarm for overvågning. Tilslutning af tilløbsledning og afløbsledning. Tilfyldning omkring udskiller udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Udskiller Type: Fedtudskiller inkl. slamfang og alarm. Materiale: PE. Dimension: Ø 1750 mm. Opsamlingsvolumen minimum: 5,8 m³. Nominel kapacitet: 4 l/s. Dæksel, type: Støbejern med fast karm for 40 ton belastning. Sandfang skal være rotationsstøbt tank fremstillet af polyethylen (PE), med påsvejst tilslutninger for til- og afløbsrør, samt for opføringsrør.opføringsrøret skal have en minimum dimension på 400 mm og det afsluttes med brønddæksel som beskrevet under spulebrønde Udførelse udskiller placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af udskiller i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom. Udskiller sikres mod opdrift.

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere