Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/49 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Generelt CE-mærkning mv D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Beton Plast Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Interimsoverpumpning Generelt Lægning af tætte fleksible ledninger Opstropning Tæthedsprøvning TV-inspektion Indmåling Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Slutkontrol... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser Spilde- og regnvandsledninger Drænrør Brønde Pumpestation for drænvand Fedtudskiller Indretning og drift af arbejdsområde Ind- og udløbsbygværk Nedlægning af eksisterende ledninger Gulvafløb Forberedende arbejder Jordarbejder for ledninger Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg Afstivning Tørholdelse Rydning Overskudsmateriale Huller og gennemføringer Drifts- og vedligeholdelsesmateriale Håndtering af forurenet jord Kontrol og kvalitetssikring Bilag 1 Udbudskontrolplan... 48

4 1. Orientering Side : 3/49 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger. bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt. bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve. bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer. 1.2 Definitioner I nærværende arbejdsbeskrivelse er betegnelsen Byggeledelsen at forstå som bygherrens repræsentant/koordinator på byggepladsen.

5 2. Omfang Side : 4/49 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem: 1. Indretning og drift af arbejdsområde. 2. Forberedende arbejder. 3. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand for Fælleshus 4. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand for Fælleshus 5. Etablering af ledningsgrav. 6. Retablering. 7. Lægning af rør og sætning af brønde for regn- og drænvand. 8. Lægning af rør og sætning af brønde for spildevand. 9. Kontrol og kvalitetssikring. Alle arbejder nævnt i kapitel 2 og 3, f.eks. arbejdsdokumenter, kvalitetssikring, TV-inspektion m.v. skal være indregnet i tilbudslistens poster. Følgende dele, der leveres og monteres af VVS-arbejde: Vand- og varmeinstallationer i terræn. El-arbejdet: El-arbejdet i terræn, samt forsyning til pumpestationer. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Indretning og drift af arbejdsområde 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Forberedende arbejder 11 Jordarbejder for ledninger. 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1.

6 2. Omfang Side : 5/49 Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der kan forekomme risikofyldte arbejder, se risikospecifikation. Derudover henvises til dokumentet grundlag for PSS, for yderligere oplysninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde i udgravninger medfører sikkerhedsrisiko. Derfor skal alt arbejde i udgravninger foregå iht. gældende regler og arbejdstilsyns vejledninger, anvisninger og forskrifter. Udgravninger i terræn i forbindelse med ledninger Områder hvori at der forekommer Udgravninger skal være afspærret med hegn. Sundhedsrisici ved arbejde med kloaker. Der henvises til basisbeskrivelse for Afløb i jord Generelt Alle de i afsnit 2.2 nævnte bygningsdele skal være indeholdt i kvalitetsstyring og kontrol CE-mærkning mv. Nærværende arbejde skal foretage CE-mærkning af anlæggene i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske Hjælpemidler (maskindirektivet). Entreprenøren skal senest 14 dage før afleveringen, samlet udlevere dokumentation til bygherre for alle maskinanlæg m.v., der ifølge lovgivning skal CE-mærkes. For hvert enkelt maskinanlæg m.v., som har egen styring og som fungerer selvstændigt eller er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en overensstemmelseserklæring og en brugsanvisning på dansk. For hvert enkelt maskinanlæg m.v. som ikke har egen styring og som er sammenbygget med andre maskinanlæg, skal dokumentationen bestå af en komponenterklæring. Ved sammenbygningen af flere maskinanlæg skal dokumentationen bestå af yderligere en fælles EU-overensstemmelseserklæring og en fælles brugsanvisning på dansk D&V-dokumentation D&V dokumentationen skal som minimum omfatte følgende: Ved arbejdets aflevering skal entreprenøren udlevere 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, omhandlende eftersyn samt vedligeholdelsesforskrifter m.v. Vedligeholdelsesmanualer afleveres i A4-ringbind, som minimum udføres og opdeles i følgende afsnit:

7 2. Omfang Side : 6/49 Afsnit 1: FUNKTIONSBESKRIVELSE Afsnit 2: KONTROL OG VEDLIGEHOLD AF ANLÆG Herunder beskrives anlæggets kontrol- og vedligeholdsrutiner. Afsnit 3: MATRIALEFORTEGNELSE OG BROCHUREMATERIALE Herunder beskrives anlæggets materialer, der suppleres med leverandørens brochuremateriale. Afsnit 4: KVALITETSSIKRING Herunder beskrives og vedlægges byggesagens kvalitetssikringsmateriale. Følgende skal som minimum beskrives og vedlægges: a) Kvalitetssikringsrapporter: i) Den udførende entreprenørs udfyldte kvalitetssikringsjournal. ii) Udfyldte kontrolplaner. b) Tæthedsprøve og kontrol c) Støjforhold d) Indregulering Afsnit 5: TEGNINGSMATERIALE SOM UDFØRT Entreprenøren opretter og vedlægger arbejdstegninger som udført. D & V dokumentationen skal afleveres mindst 15 arbejdsdage før aflevering/overdragelse. Forslag til indholdsfortegnelse og omfang skal afleveres umiddelbart efter projektgennemgangsmøde. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Ad stk. 1 herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Fedtudskiller inkl. automatik. Pumpestationer, inkl. automatik. Dræn-, regn- og kloakrør og brønde Trykrør. Gulvafløb Autorisationsdokumentation Entreprenøren skal have de nødvendige myndighedsautorisationer til at udføre de beskrevne arbejder. Dokumentation for at autorisationsindehaveren har den nødvendige autorisation og at autorisationen er knyttet til ansættelse i firmaet skal fremlægges på byggeledelsens forlangende.

8 2. Omfang Side : 7/49 Ligeledes skal det i påkommende tilfælde dokumenteres, at montørerne har gennemgået leverandørers kurser i anvendelse af deres produkter. Entreprenøren skal sørge for samtlige anmeldelser o.l. til myndighederne. Jf Byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Katalog og eller datablade med fyldestgørende oplysninger om alle komponenter i kloakken fx rør, brønde og materialer til ledningsgrave. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Tæthedsprøvning Trykprøvning TV-inspektion (dvd og tv-rapporter) Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer: Brøndrapporter af samtlige nedgangs- og skelbrønde Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger og brønde. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Undersøgelse af om koter på eksisterende ledninger, som ny og eksisterende kloak tilsluttes, er som forudsat. Undersøgelse af om koter på terræn og skråningsanlæg er som forudsat. Entreprenøren er forpligtet til at søge oplysninger om eksisterende ledninger i jord hos ledningsejerne. De viste ledninger i materialet er udelukkende vejledende. Følgende registreringer skal udføres: Ved arbejdets afslutning udføres TV-inspektion af: Samtlige nye ledninger og brønde eksisterende ledninger mellem ny kloak og offentlig kloak i vej. Ved arbejdets afslutning registrerer nærværende entreprenør de ændringer, som udførelsen har givet anledning til på kloakplanen. Registreringen skal omfatte placering af ledninger, brønde og koter.materialet skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer.

9 2. Omfang Side : 8/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Huller i dæk og vægge for kloakinstallationer, samt hulboring for gennemføring af elinstallationer for kloakinstallationer, som pumpestationer, alarm for tilbageløbsstop, påhviler nærværende entreprise. Lukning og tætning af gennemføringerne udføres under nærværende entreprise.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/49 3. Generelle specifikationer Generelt Beskyttende foranstaltninger. Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Graveområdet Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Jordskridning Transport og oplagring Materialer og komponenter skal håndteres, transporteres og oplagres ifølge leverandørens anvisninger Generelt Relevante BYG-ERFA blade herunder: Overgangssamlinger, Erfaringsblad Terrændæk, kuldebroer ved indervægge og gennemføringer, Erfaringsblad Rørcenteranvisning Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. AT bekendtgørelse nr. 473 Ad stk. 2. DS 432:2009 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/49 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185: Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2. DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/49 DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11. DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969:2008

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Generelt Placering af og kotehøjde på eksisterende ledninger i jord ved tilslutningspunkter skal verificeres inden arbejdets opstart Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Fabrikat og type for dræn, spildevands, regnvandsledninger. Fabrikat og type for gulvafløb. Fabrikat og type for fedtudskilder. Fabrikat og type for pumpebrønde, inkl. pumper og automatik. Sand- og grusmaterialer for udjævningslag og omkringfyldning. Filtermaterialer for dræn. Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen. Hvor der er forskrevet materialer, som et bestemt fabrikat, skal dette betragtes som bestemmende for design, kvalitet, funktion og geometri. Andre tilsvarende materialer kan anvendes, men kun med byggeledelsens skriftlige accept. Det påhviler entreprenøren at eftervise alternative materialers jævnbyrdighed. Der må ikke anvendes materialer i kloaksystemerne, som ikke er VA-godkendte eller -mærkede Mål og tolerancer Maksimal tilladelig koteafvigelse. Bundløb, vandspejl og afslutning i bygning: Dæksler og riste. Maksimal tilladelig planafvigelse: Dæksler og riste i flisearealer: Dæksler og riste i øvrige arealer. Fodbøjninger og gulvvafløb: 10 mm 5 mm 20 mm 30 mm 10 mm Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle lukninger af huller skal sikres mod vandindtrængen og radon, og skal udføres uden svækkelse af bygningsdelens isoleringsevne. Der henvises til relevante BYG-ERFA blade. Hvor kloakledningerne er ophængte, skal der træffes foranstaltninger, således at kloakledningerne ikke beskadiges.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Demontering Eksisterende ledninger, som frilægges og ikke genanvendes demonteres, optages, bortskaffes og deponeres Interimsoverpumpning Basisvandføringen i kloakledningen skal forudsættes at være 5 l/s. Under regn kan vandføringen vokse til 10 l/s. Længde på pumpeslange 20 m Generelt Lægningsklasse: Normal Samlingsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Lægning af tætte fleksible ledninger Udgravning af rørgraven foretages til minimum 150 mm under underkant rør. Eventuel opgravning for ekstrafundering på grund af bundforhold aftales i hvert enkelt tilfælde nærmere med tilsynet. Ikke bæredygtig jord udskiftes med komprimerbart grus eller singels mættet med grus i nødvendigt omfang. Al nødvendig lænsning af grundvand skal medregnes i tilbuddet. Rørene placeres på et udjævningslag af sand med en tykkelse på mm som ikke komprimeres. Det bemærkes at muffer ikke må understøttes. For at hindre materialevandring ved grundvandsstrømme parallelt med ledninger skal der for hver brøndstrækning etableres en 1 m. bred lerdæmning på tværs af ledningsgraven inkl. evt. grundforstærkning. Lerdæmningen føres min. 10 cm. over udvendig rørtop eller 30 cm. over normalt grundvandspejl. Tilfyldning med grus under, omkring og over rør skal foretages omhyggeligt og med fornøden komprimering, idet tilfyldning og stampning omkring rørene skal foretages med håndkraft. Hvor der sker krydsning med eksisterende og projekterede ledninger skal der ske opfyldning med grus til centrumhøjde for den øverste ledning. Den nævnte grusfyldning omkring og over ledningerne, inkl. komprimering, skal være indregnet i tilbuddet. Efter udført forskriftmæssig lægning af rør foretages opfyldning af rørgrav med bundsikringsgrus, når det drejer sig om rør, der er beliggende under befæstede vej-, sti- og pladsarealer. Ved rør, der er beliggende i ubefæstede arealer kan opfyldning af rørgrav, - efter forskriftmæssig lægning af rør udføres med egnet råjord. Ledninger som føres parallelt med fundamenter skal lægges jf. DS Opstropning Maksimal stroppeafstand: 0,5 m og ved muffer.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord TV-inspektion Samtlige ledninger og brønde oprenses og højtrykspules før TV-inspektion. Der skal foretages TV-inspektion af samtlige nye kloak- og regnvandsinstallationer inkl. brøndrapporter. TV-inspektion skal påregnes udført af flere etaper. Der udleveres dokumentation for inspektionen indeholdende skriftlig rapport og DVD jf. fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger, DANVA vejledning nr. 57, Nyeste DanDas. Konstateres fejl i TV-inspektionen skal disse umiddelbart udbedres uanset fejlværdien ( ) og en ny TV-inspektion udføres af den berørte strækning på entreprenørens foranledning og bekostning. Tv-inspektionen skal udføres af et firma der er tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Indmåling Entreprenøren skal i f. m. aflevering af kloakanlægget, aflevere tilrettede tegninger der viser projektet som udført. Indmåling skal udføres i h. t. landskoordinatsystemet 34 med kotesætning i h. t. jf. DNN jf. DS 462 eller DVR 90. Indmåling af kloakanlægget skal udføres af autoriseret landinspektør. Opmåling skal omfatte: Nye og eksisterende ledninger som genanvendes. Nye brønde. Alle krydsninger, herunder krydsninger med kabler, ledninger, dræn etc Koordinering Betonarbejderne (terrændæk, gulve i bygning).husafløb. Belægningsarbejderne. El-arbejderne VVS-arbejderne. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde i udgravninger under terræn. Arbejde med kloaker

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Kontrol af undersøgelser. Materiale- produktkontrol. Modtagelse-, udførelse- og slutkontrol Slutkontrol Tæthedsprøvning Kontrol af kloaksystemets tæthed udføres i henhold til DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Trykprøvning TV-inspektion Der udføres TV-inspektion af, nye dræn, tagvands og spildevandsledninger. Derudover udføres TV-inspektion af eksisterende regn og spildevands forbindelser, mellem nye og omlagte regn og spildevandsledninger og offentlig hovedkloak i vej. TV-inspektionen skal udføres i overensstemmelse med DTVKs tekniske bestemmelser. Såfremt der påtræffes aflejringer eller indtrængende rødder eller andet som forhindrer gennemførelsen af TV-inspektionen, skal disse fjernes og TV-inspektionen gennemføres. DVD skal afleveres i 3 eksemplarer efter sidste inspektion. Acceptkriterier angivet i rørcenteranvisning 008 Nye og omlagte afløbsledninger: del 2, figur Udgiften til fornyet TV-inspektion forårsaget af konstateringen af fejl på nye ledninger, skal afholdes af entreprenøren.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/49 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Spilde- og regnvandsledninger 02 Drænrør 03 Brønde 04 Pumpestation for drænvand 05 Fedtudskiller 06 Afløbsbremse 07 Ind- og udløbsbygværk 08 Nedlægning af eksisterende ledninger 09 Gulvafløb 10 Olie-/benzin Udskiller 11 Jordarbejder for ledninger 12 Opgravning og tilfyldning for andre ledningsanlæg 13 Afstivning 14 Tørholdelse 15 Rydning 16 Overskudsmateriale 17 Huller og gennemføringer 18 Drifts- og vedligeholdelsesmateriale. 19 Håndtering af forurenet jord.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/49 01 Spilde- og regnvandsledninger 4.2 Omfang Nye spilde-og regnvandsledninger jf. tegningsmaterialet. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. nyt fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner Gener fra andre anlæg Ved udførelse af ledningsarbejdet, skal entreprenøren tåle gener af følgende tekniske anlæg: Eksisterende vandledninger. Eksisterende fjernvarmeledninger. Eksisterende el-kabler. Øvrige spilde-, dræn- og regnvandsledninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Pælefundering ved indgangspartier på blok 1-7 er udført under arbejdet. Betonarbejder. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.8 Undersøgelser Koter og placeringer af eksisterende ledninger, hvor de nye ledninger skal tilsluttes. 4.9 Materialer og produkter Stive ledninger Gummiringstype: Istøbt tætningsring, glideringssamling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/49 Tætte fleksible ledninger Rørtype: Ringstivhedsklasse: Glatte PVC-U SN8. Tilslutning til eksisterende kloakledning Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid om kloakrørene og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Gummiringe skal være godkendt efter DS 521. Der skal anvendes de til rørsystemet hørende gummiringe. Som fodbøjninger skal generelt anvendes 90 lang fodbøjning. Som vandlås anvendes P-vandlås. Tilslutninger og overgange Der skal anvendes grenrør ved udførelse af stik på ledningsdimensioner til og med ø 200 mm. Ved tilslutning til eksisterende ledninger må udelukkende benyttes godkendte overgangsstykker Udførelse Stive ledninger Lægningsklasse: Samlingsklasse: Kontrolniveau: Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal Skærpet. Normal Normal. Ved passage af terrændæk og kælderydervægge etableres Radon-tætning. Der må ikke anvendes retningsændringer/bøjninger større end 45. Ved 90 retningsændring udføres det med 2 stk. 45 bøjninger med et lige rørstykke imellem Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Kontrol Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/49 02 Drænrør 4.2 Omfang Nye Drænledninger jf. tegningsmaterialet 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. eksist. dræn i terræn. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger El-arbejder VVS-arbejder Anlægsgartner 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Brønde Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med vandgennemtrængeligt materiale udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Ø80/92 U/PVC med alm. slids Ved længdesamlinger og ved retningsændringer anvendes de til systemet hørende fittings. Der anvendes tætningsringe Udførelse Drænledninger etableres som vist på tegningsmateriale. Drænrøret skal udlægges og fastholdes, at bundløbet forløber retlinet Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på kloak, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse. Entreprenøren skal inden opstart fotoregistrere eksist. stier, veje og øvrige arealer mv. samt bygningsdele som berøres af kloak, regn og drænledningsarbejdet D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/49 03 Brønde 4.2 Omfang Nedstigningsbrønd. Gennemløbsbrønde. Nedløbsbrønde. Drænflexbrønde. 4.3 Lokalisering Blok 1-7, inkl. fælleshus. Placering er vist i tegningsmaterialet. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. VVS-arbejder. Anlægsgartner. 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Overløbsbassin. Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført underarbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af brønde samt efterfølgende tilfyldning med råjord udføres under arbejdet Jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Nedstigningsbrønde Type: Ø1250 PP/PE med tilhørende ø600 brøndkegle. Bundbrønd: jf. tegningsmateriale. Tilslutning: jf. tegningsmateriale. Nedgangsstige Galvaniseret stål ophængt på kegler bredde 300 mm. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/49 Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Gennemløbsbrønde Type: Bundbrønd: Tilslutning: Ø425 PP/PE. jf. tegningsmateriale. jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Nedløbsbrønde Type: Sandfangsstørrelse Tilslutning: Ø425 PP/PE 70 liter jf. tegningsmateriale Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel. Riste/dæksel ved parkeringsarealer: Fast karm med rist Drænflexbrønde Type: Tilslutning: Ø425 PP/PE jf. tegningsmateriale. Rist/dæksel i flisebelagte areal: fast kvadratisk karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i asfaltbelagt areal: flydende karm og kørebanedæksel med tæt nøglehul og med lås for tung trafik, 40 tons. Rist/dæksel i ubefæstede areal: fast karm og dæksel Udførelse Brønde placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af brønde i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/49 Gummiringe for tæt samling skal benyttes mellem opføringsrør og dækslets skørt. Alle brønde skal sikres mod opdrift. Generelt skal ledninger tilsluttes i bundløbet i brønde. I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at etablere en nedføring i brønden. Dette må kun ske efter aftale med tilsynet. Nedføringen skal udføres med et T-stykke, så nedføringen kan renses fra terræn. Nedføringen skal fastholdes til brøndvæggen med rørbøjler, der kan afmonteres, så ledningen kan renses fra brønden ved afmontering af nedføringsrøret. Bøjler og øvrige fastgørelsesbeslag skal udføres i syrefast rustfrit stål Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på spilde-, regn og drænledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse D&V-dokumentation Omfanget er beskrevet i pkt

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/49 04 Pumpestation for drænvand 4.2 Omfang 7 stk. pumpestationer (PST 1- PST 7). Trykrør. Trækrør fra brønde til bygning. Følgende leveres ikke, men monteres under andet arbejdet Elforsyning til pumpe og niveuvippe. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed med rød lampe og horn 4.3 Lokalisering Pumpestationer PST 1 PST 4 er placeret ved bygninger parallelt ved kældernedgang. Pumpestationer PST 5 PST 7 er placeret midt, foran bygninger. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Betonarbejderne i terræn og bygninger. El-arbejder. Anlægsgartner. VVS-arbejder 4.6 Tilstødende bygningsdele Eksisterende og nye afløbsledninger fra bygninger. Drænrør. Brønde. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet Jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til pumpestation. Tilslutning af tilløbsledning og pumpeledning. Tilfyldning omkring pumpebrønd udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.7 Projektering Se gældende detaljetegning. 4.9 Materialer og produkter Se gældende detaljetegning Udførelse

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/49 Pumpebrønd, pumper og øvrige udstyr monteres ifølge leverandørens anvisninger. Se gældende detaljetegning Mål og tolerancer Al afsætning af linier og højder påhviler entreprenøren. Kontrol af koter på regn og spilde og drænvandsledninger udføres af entreprenøren. Eksisterende anlæg skal kontrolleres inden påbegyndelse Prøver Der foretages kapacitetstest af én henholdsvis to pumper i samdrift for kontrol af driftspunkter, strømforbrug og kapacitet i henhold til entreprenørens tilbud D&V-dokumentation I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser og drifts- og vedligeholdsvejledninger for pumper og ventiler.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/49 05 Fedtudskiller 4.2 Omfang Fedtudskiller FU. 4.3 Lokalisering Nyt fælleshus. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Alarmenhed for overvågning. 4.4 Tegningshenvisning Se gældende tegningsliste. 4.5 Koordinering Anlægsgartner. El-arbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele Sandfangsbrønde (slamfang) Spildevandsledninger. Forudgående bygningsdele/arbejder Udgravning samt etablering af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejder for ledninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Elforsyning til alarm for overvågning. Tilslutning af tilløbsledning og afløbsledning. Tilfyldning omkring udskiller udføres under arbejdet jordarbejder for ledninger. 4.9 Materialer og produkter Udskiller Type: Fedtudskiller inkl. slamfang og alarm. Materiale: PE. Dimension: Ø 1750 mm. Opsamlingsvolumen minimum: 5,8 m³. Nominel kapacitet: 4 l/s. Dæksel, type: Støbejern med fast karm for 40 ton belastning. Sandfang skal være rotationsstøbt tank fremstillet af polyethylen (PE), med påsvejst tilslutninger for til- og afløbsrør, samt for opføringsrør.opføringsrøret skal have en minimum dimension på 400 mm og det afsluttes med brønddæksel som beskrevet under spulebrønde Udførelse udskiller placeres i lod efter mål på tegning, således at dækselkarme kan monteres uden sideforskydning. Hvor eksist. forhold giver anledning til ændret placering af udskiller i forhold til tegningsmaterialet skal tilsynet underrettes herom. Udskiller sikres mod opdrift.

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010 Byggemødereferat 11. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere