Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:"

Transkript

1 Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen Aalborg, Danmark Tlf NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/31 Udarbejdet: KDJ Kontrolleret: CAO Godkendt: MIK 1. Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Stive ledninger Tætte fleksible ledninger Drænledninger Dæksler, riste mv Brønde Udskillere (FU/OU. X) Pumper Rottespærre Brøndrenovering... 14

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Strømpeforing Rørsprængning Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Lægning af stive ledninger Lægning af tætte fleksible ledninger Lægning af drænledninger Dæksel/ristearbejder Brøndarbejder Udskillere Pumper Rottespærre Tæthedsprøvning Trykprøvning TV-inspektion Brøndrapporter Indmåling Strømpeforing Rørsprængning Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Opgravning og bortskaffelse af eksisterende kloak Afløbsledninger, spildevand og regnvand Drænanlæg Udskiftning af eksisterende kloak under Bygning A Dæksler og riste Bilag 1 Udbudskontrolplan... 31

4 1. Orientering Side : 3/31 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.010, Basisbeskrivelse Byggesag bips B2.020, Basisbeskrivelse Arbejder generelt bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads bips B2.120, Basisbeskrivelse Jord bips B2.125, Basisbeskrivelse Jordarbejder for ledninger. Projektspecifikke tilføjelser og / eller afvigelser til disse andre basisbeskrivelser skal angives her. Model: Til nærværende projekt er der udarbejdet en Revit-model, hvorfra gældende tegningsmateriale er genereret. De enkelte principper som f.eks. kanalføring i udvalgte boliger, afløb, kloak, mm. er modelleret. I og med det kun er principper, er den udarbejdet model ikke anvendelig for mængdeudtræk, da det vil give et misvisende billede af den virkelig mængde ift. komponenter, kanaler, rør mm.. Dog skal viste føringer og principper overholdes. Ønskes ændringer skal der foreligge godkendelse fra bygherre. Ved ønske af ændringer fra entreprenøren, er det entreprenørens egen ansvar/opgave at stå for koordinering samt opretning af tegningsmateriale og model. Ændringer godkendes af fagtilsyn 1.2 Definitioner Et foretaget gennemsyn må ikke resultere ændring af specifikationer eller ændring i arbejdet. Ændringer skal behandles i henhold til AB For såvel et gennemsyn som en godkendelse skal det klart fremgå, hvad der er gennemgået og konklusionen herpå.

5 2. Omfang Side : 4/31 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter alle ydelser i forbindelse med levering, montering, tilslutning, rengøring, funktionsafprøvning, idriftsættelse, dokumentation samt anmeldelse til myndigheder af de i nærværende arbejdsbeskrivelse med tilhørende bygningsdelsbeskrivelse og tegninger anførte arbejder. Arbejdet omfatter tillige alle hjælpeydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, med mindre de specielt er angivet som værende uden for entreprisen. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter: Udførelsen af det på tegningerne viste og i nærværende beskrivelse beskrevne afløbs- og drænarbejde i jord fuldt færdigt til drift. Alle til anlæggenes fuldstændige færdiggørelse hørende leverancer af materialer, materiel- og arbejdsydelser Optagning og bortskaffelse af eksisterende afløbsledninger og brønde Interimsforanstaltninger Afspærring Udførelse af midlertidig byggepladsafløb TV-inspektion, tæthedsprøvning af afløbs- og drænledninger, samt afleveringsdokumentation i form af rapport over videoregistrering Midlertidig afløb fra Sct. Mariæ Skolen Af- og tilkobling af kloak fra Sct. Mariæ Skolen. Alle afsætninger og nivellementer foretages af entreprenøren. Alle udgifter vedrørende korrekt placering af ledninger, dæksler, riste, gulvafløb, fodbøjninger og lignende skal være medregnet. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Demontering, opgravning og bortskaffelse af eksisterende kloak, brønde mm. i terræn Kloakledninger til spildevand (separat indtil skel) med tilhørende brønde mm. Kloakledninger til regnvand (separat indtil skel) med tilhørende brønde mm. Drænledninger omkring Bygning B og C med tilhørende brønde mm. Udskiftning af eksisterende kloak under Bygning A herunder udgravning, optagning og opfyldning. Dæksler og riste Gulvafløb, afløbsrender, fodbøjninger m.v. TV-inspektion for kontrol af udført arbejde Kvalitetssikring 2.3 Projektering Supplerende projektering: I det omfang det er nødvendigt at supplere udbudsmaterialet med beregninger og tegninger, skal entreprenøren fremsende disse til gennemgang af byggeledelsen. Gennemgang af tegninger vil være en stikprøvekontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det dertil grundliggende udbudsmateriale, og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav.

6 2. Omfang Side : 5/31 Udarbejdelse af tegninger skal ske under nødvendig hensyntagen til bygnings- og installationstegninger for andre arbejder, der i nødvendigt omfang kan rekvireres hos byggeledelsen. Arbejdstegninger skal udføres i samme elektroniske tegningsprogram / format som det øvrige projektmateriale. 2.4 Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen, byggeplads bips B2.100, Basisbeskrivelse. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Der etableres afløb ført til kloak fra skurvogne. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Risikospecifikationer omfatter både midlertidige påvirkninger og andre kritiske udførelsesforhold. Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Tunge og uhåndterlige byrder såsom brøndringe, dæksler, udskillere, pumper, kloakledninger m.m. skal transporteres ved brug af tekniske hjælpemidler. Ved boring af huller skal entreprenøren sikre, at der kun anvendes boremaskiner med lokalt sug. Der skal anvendes støvmasker under arbejdet såfremt støvet ikke fjernes effektivt ved andre tekniske foranstaltninger. Ved brug af rillefræser skal denne være tilsluttet udsugningsanlæg. Der anvendes støvmaske samt høreværn. Ved isolering med opskummet materiale og anvendelse af primer henvises der til AT bekendtgørelse 199 af 26. marts 1985 med ændringsbekendtgørelse nr. 779 af 15. oktober 199 om epoxy og isosyanater. Ved arbejder i snævre rum f.eks. brønde skal arbejdet planlægges således, at den daglige arbejdstid begrænses samt at adgangs huller er mindst 60x80 cm. Ved udgravninger for rør skal udgravning have anlæg eller sikres med afstivning. I alle udgravninger skal være flugtveje. I mindre udgravninger kan dette f.eks. være en stige tæt ved arbejdsstedet. Der bør i knæhøjde være en fri arbejdsbredde på 1 m. 2.6 Omgivende miljø Ydelser knyttet til det omgivende miljø. Evt. arbejder indholdet af det tilsvarende kapitel i byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Omfang af generel karakter angives. Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres dokumenteret kvalitetsstyring af arbejdet i henhold til Byggesagsbeskrivelsen og skal nøje kontrollere, at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktion er overholdt, bl.a. ved gennemførelse af målinger og afprøvninger dokumenteret i rapporter.

7 2. Omfang Side : 6/31 Under entreprisens udførelse skal entreprenøren indtegne mindre ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger, der ved entreprisens aflevering afleveres til tilsynet til brug for rettelse af originaltegninger. Indmåling af ledningsforløb samt afgreninger forberedt for senere tilslutning skal indtegnes, ligesom evt. påviste eksisterende ledninger skal angives. Entreprenørtegninger rettes tilsvarende med gennemførte ændringer og tilføjelser, og ved entreprisens afslutning afleveres rettede tegninger i 4 sæt til indsættelse i driftsvejledning. Desuden afleveres et sæt myndighedsgodkendte tegninger og beregninger samt originaler af samtlige myndighedsgodkendelser CE-mærkning mv. Stk. 1: leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de leverancer relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder Garantierklæringer Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Kontroldokumentation er følgende: a) Kontrolskemaer b) Følgesedler c) Kalibreringsattester d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav e) Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplan D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 3 eksemplarer. Produktdokumentationen skal indeholde følgende: a) Emne b) Navn, adresse, tlf. på leverandør c) Materialespecifikation/fabrikat/type d) Rengøringsmetoder og midler e) Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger f) Forslag til vedligeholdelsesinterval g) Fremgangsmåde ved evt. udskiftning h) brugsanvisning Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer:

8 2. Omfang Side : 7/31 Tæthedsprøvning Trykhedsprøvning TV-inspektion (dvd og tv-rapporter) Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer: Brøndrapporter af samtlige nedgangs- og skelbrønde Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger og brønde. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Prøver på materialer, produkter, produktprøver og fastlæggelse af udfaldskrav skal fastlægges så tidligt, at evt. kassering og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Prøver skal være mærket med byggeriets navn og entreprenør. Følgende prøver på materialer og produkter skal foreligges byggeledelsen for godkendelse: Dæksler og riste 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Føringer gennem fundamenter Føringer gennem kældervægge Retablering og tilslutning af kloak fra Sct. Mariæ skolen Påmontering af ny kloak til eksisterende tilslutning til offentlig kloakledning Det er del af nærværende arbejde selv at borer, tætne og lukke evt. huller gennem eksisterende bygningsdele Rengøring Alle synlige bygningsdele / komponenter skal ved aflevering af arbejdet være rengjorte. Før udførelse af tæthedsprøvninger af ledninger og brønde foretages højtryksspuling og oprensninger således at det samlede anlæg fremstår rengjorte. Før udførelse af TV- inspektion af ledninger foretages højtryksspuling og oprensninger således at det samlede anlæg fremstår rengjorte. Eventuel fornyet rengøring efter udførelse af fejl- eller mangeludbedring skal udføres uden udgift for bygherre.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/31 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Direktiver gældende for alle og fx ikke kun offentlige bygherrer, der har indflydelse på dette arbejde, er sat i kraft via bekendtgørelser. 89/106/EØF - Byggevaredirektivet, BEK om byggevarer 2006/42/EF Maskindirektivet, BEK om maskiner 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet 294/108/EF EMC-direktivet CE-mærkning mv. Jævnfør BEK om byggevarer skal alle varer, der fremstilles med henblik på at indgå varigt i bygværker og /eller anlægsarbejder, være CE- mærkede. Der kan dog være enkelte varer der endnu ikke er mulighed for CE- mærket. Der skal dog som hovedregel benyttes varer der er CE- mærket. Ud over CE- mærkningen er der i nogle direktiver krav om yderligere mærkning som fx: BEK om byggevarer BEK om ATEX (Eksplosionsmærke, symbol for materielgruppe) Byggeplads Maskiner/anlæg Dokumentation for de øvrige arbejders delmaskiner og /eller selvstændige maskiner til brug for den afsluttende EF-overensstemmelseserklæring Generelt Overskydende jord lægges i depot efter aftale med tilsynet Beskyttende foranstaltninger Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, overdækning og lignende interimsforanstaltning. Der redegøres for generelle foranstaltninger der skal indgå: Materiale til beskyttende foranstaltninger Overflader, samlinger, rengøringer før og efter montage Foranstaltninger før arbejdet påbegyndes Foranstaltninger under arbejdets udførelse Foranstaltninger mod tilstødende bygningsdele Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende tilfælde: Mod vand og andre væsker Interimsafdækninger Sikring mod uvedkommende adgang Beskyttelser med skrammer, ridser, stød og slag mv. Fjernelse af midlertidig foranstaltning ved fx transport af materialer Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes. Fjernelse/bortskaffelse af foranstaltninger efter arbejdets udførelse / umiddelbart inden aflevering af arbejdet / afleveringsforretning.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Transport og oplagring Generelt Plads for oplagring af ledninger og andet materiel herunder jord skal aftales med byggeledelsen. Oplagring på byggepladsen skal ske på tør og fast belægning Al materiel skal opbevares og beskyttet mod vind og vejr Stive ledninger Krav til transport og oplagring af ledninger: Leverandørens betingelser Aflæsning af rør skal foretages således at rør ikke beskadiges Der må ikke udføres rulning af rør Tætte fleksible ledninger Krav til transport og oplagring af ledninger: Leverandørens betingelser Ledninger skal beskyttes mod direkte sollys Drænledninger Krav til transport og oplagring af ledninger: Leverandørens betingelser Ledninger skal beskyttes mod direkte sollys Stillads Krav til stilladser: Understøtninger Afstivninger Fastgørelser Belastninger Arbejdets planlægning Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledens kommentarer foreligger. Hvor intet er angivet projektspecifikt, vil kommentarer fra byggeledelsen foreligge. 3.2 Referencer Generelt Gælder for nærværende arbejder Byggelovgivning er kun medtaget i det omfang det er hensigtsmæssigt og er således ikke udtømmende Referencerne skal betragtes som krav og må ikke fraviges. Fravigelser skal fremgå af tegningsmateriale, arbejdsbeskrivelse eller aftales skriftligt med byggeledelsen. Referencerne i beskrivelser eller på tegninger er nødvendigvis ikke beskrevet fuldt ud. Der skal benyttes gældende/ nyeste udgave Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 2. DS 432:2009

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/31 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185: Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2. DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/31 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5. DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11. DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969:2008

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Referencer gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Projektering Generelt Projektering udføres som en del af arbejdet: Ved supplerende projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgivers pligter overholdes. Krav til levetid angives Dokumentation Følgende materiale skal afleveres som dokumentation: Arbejdsbeskrivelse Tegningsmateriale 3.4 Undersøgelser Generelt Grundlag og krav til undersøgelser herunder registreringer og / eller prøveudtagning: Indmåling af eksisterende brønde / ledninger Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygningsværk/anlægsarbejde skal være uden fejl og /eller mangler og ikke tidligere anvendt Stropper, bolte, møtrikker mv. skal være i rust- og syrefast stål Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen Stive ledninger Betonrørskomponenter skal være produceret iht. DS/EN 1916 samt de supplerende nationale krav anført i DS/EN Den producerende virksomhed skal overholde normkrav og underlagt 3. parts overvågning som fx BVK. Betonvarer skal være fuldhærdede ved levering på byggepladsen. Betonvarer der er beskadiget skal kasseres og bortskaffes fra byggepladsen/lager Tætte fleksible ledninger PVC-U plastrør skal ud over kravene i DS/EN opfylde tillægskrav iht. bips B2.420, basisbeskrivelse. (DS/EN krav til K-værdien, modstandsevne for tryk, last og temperatur, tæthed og samlinger, TPE- pakningens langtidsydeevne, tæthedsringe.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/31 Til gravitationsledninger af plast skal anvendes muffesamlede PVC-rør. PVC skal være rødbrune rør. Ringstivhedsklasse er iht. DS/EN ISO Drænledninger Drænledninger skal være fremstillede efter DS og DS Bøjninger og grenrør skal udføres ved anvendelse af tilslutnings- og formstykker af samme rørfabrikat som for drænrøret. Materiale: PVC eller PP Filtergrus Leveret filtergrus omkring drænledninger skal opfylde gældende betingelse Dæksler, riste mv. Stk. 1: Riste, karme og dæksler på nedgangs-, gennemløbs, rense-, sandfangs- og spulebrønde skal være fremstillet af støbejern. (Afdækninger på brønde i terræn udføres med betondæksler monteret på betonkegler eller betonringe) Stk. 2: Riste på nedløbsbrønde skal være fremstillet af støbejern og være forsynet med børnelås. (Sikkerhedsrist) Stk. 3: Karme i asfaltarealer skal være flydende model, inklusive lås. Dæksler og karme i kørebanearealer skal være beregnet til en prøvebelastning på 40 tos, mens dæksler i øvrige arealer skal være beregnet til 15 tons. Brønde i flisearealer eller belægningssten, skal monteres med fast firkantet karm med tilhørende dæksel Brønde Der leveres brønde iht. gældende tegningsmateriale Generelt Komponenter til betonbrønde skal være produceret iht. DS/EN 1917 samt de supplerende nationale krav anført i DS/EN Den producerende virksomhed skal overholde normkrav og underlagt 3. parts overvågning som fx BVK. Betonvarer skal være fuldhærdede ved levering på byggepladsen. Der skal anvendes standardbrøndgods, dvs. præfabrikerede. Betonvarer der er beskadiget skal kasseres og bortskaffes fra byggepladsen/lager. Komponenter til PVC brønde skal være produceret iht. gældende normer, samt være godkendt til brug med brønde. Brønde, riste mm. leveres fra samme fabrikant Nedgangsbrønde Vej-, dræn- og tagnedløbsbrønde Vejbrønd Drænbrønd Tagnedløbsbrønd

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/31 Type: 200 PVC m. sandfang Dimension på afgangsledninger: Iht. tegningsmateriale Rist/dæksel, type: Støbejern Gennemløbs- og skelbrønde Type: Iht. tegningsmateriale (leveres både med og uden sandfang) Dæksel, type: Støbejern Udskillere (FU/OU. X) Pumper Generelt Drænpumper (PB-D. x) Spildevandspumper (PB-S. x) Rottespærre Alle dele af rottespærren skal være udført i vedligeholdelsesfri materiale som fx rustfri syrefast stål. Rottespærre skal være let demonterbar og ikke udformet således at denne forårsager tilstopninger af kloaksystemet. Der placeres rottespærre i de 2 samlebrønde i Poul Paghs Gade, se tegning V_ST_1_50_ Brøndrenovering Betonbrønde, brøndgods og banketter renoveres med cementmørtel C 100/400. Betonklæber skal være vandbestandige pastaemulsioner med densitet 1,1 kg/l, med PH værdi 8. Udførelse iht. anvisninger fra fabrikant Strømpeforing Rørsprængning Der skal som minimum anvendes PE 100 SDR 17 rør som nyt medierør efter rørsprængning er udført. Rørene skal overholde normkravene i DS/EN Udførelse Generelt Producent- og leverandøranvisninger for de foreskrevne materialers anvendelse og indbygning skal altid følges, og betragtes som krav med mindre andet aftales skriftligt med byggeledelsen. Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion uden for byggepladsen Før rørlægninger påbegyndes udføres kontrol af bindende koter ved til- og afslutninger, således at faldforhold kan overholdes. Koter bestemmes med en nøjagtighed på +/- 10 mm. Afstandskrav jf. DS 475 skal overholdes. Krav til ledningers placering skal være iht. DS 432 punkt 6.2 Der skal tages højde for uventede placeringer af eksisterende kloak i terræn Mål og tolerancer Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning, brugerkrav, projektrelevante eller besluttende, der i målsat i projektmaterialet. Målsætninger kan være udført med målafsætningslinjer eller enkeltmål til modullinjer eller faste bygningsdele. Tolerancer kan være angivet i fagbeskrivelse eller angivet på afløbstegninger. Entreprenøren må selv foretage alle andre afsætninger til eget brug inkl. afsætninger af stikledninger, nedløbsbrønde m.v. Der skal udføres kontrol af bund- og dækselkoter for alle brønde. Koter skal opmåles med laserstråle og indtegnes på projektmaterialet.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/31 Tolerancer på udførelser: Hovedkloakledninger, vandret mål +/- 100 mm Bygningskloakledninger, vandret mål +/- 20 mm Koter på hovedkloak +/ - 10 mm Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Der er krav til gennemføringer, påmonteringer og/eller retablering. Gennemføringer i fundamenter: Bøsningsrør Gennemføringer i kældervægge: Vandtæt bøsning Demontering Midlertidig demontering af kloak fra Sct. Mariæ skolen er del af nærværende entreprise Generelt Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot ikke beskadiges. Bortskaffede materialer skal løbende fjernes fra byggepladsen. Materialer der sættes i depot skal være rengjorte Interimsoverpumpning Brønde Ledninger For kloakledninger der opgraves gælder, at rørdele skal fjernes fra byggepladsen straks efter opgravning Opretning Generelt I forbindelse med udbedring af fejl skal opretning ske uden beskadigelse af blivende bygningsdele, fx ved afdækning mv Brønde Ledninger Lægning af stive ledninger Generelt Lægning af stive ledninger af beton skal udføres iht. DS 437 og DS 432. Samlinger skal udføres iht. DS 421. Lægningsklasse er iht. DS 437 pkt. 5.4, samlingsklasse iht. DS 421 pkt. 4.1 og kontrolniveau er iht. DS Lægning og samling Lægning af ledninger skal udføres ved anvendelse af laser. Samlinger skal udføres som min. i normal samlingsklasse. Retningsændringer, som ikke er vist i projektmaterialet, må ikke udføres uden forudgående aftale herom Opstropning Udføres under bygninger i henhold til Byg-erfa erfaringsblade.

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Lægning af tætte fleksible ledninger Generelt Lægning af fleksible ledninger af plast skal udføres iht. DS 430 og DS 432. Lægningsklasse er iht. DS 430. Kontrolniveau er iht. DS 455 kapitel Lægning og samling Lægning af ledninger skal udføres ved anvendelse af laser. Retningsændringer som ikke er vist i projektmaterialet må ikke udføres uden forudgående aftale herom Opstropning Opstropning skal udføres således, at stropper fastgøres / indstøbes i overliggende betondæk, bjælker, armering eller lign. Ved fastgørelse / indstøbning skal det sikres, at opstropning er opstrammet således, at differenssætninger og lunker på ledning ikke kan forekomme. Opstropning udføres både med stålbånd, hvor der kan forekomme sætninger, og stålstænger, hvor der forekommer udkvældninger af udlægningsbund. Bæringer eller bøjler udføres med plast eller gummiindlæg. Opstropninger og boltesamlinger udføres i rustfrit syrefast stål. Der skal altid etableres stropper ved samlinger, samt umiddelbart på begge sider af evt. afgreninger. Ved overgang fra opstroppede rør til ikke opstroppet rør skal der anvendes fleksible samlinger. Hvor udførelse af opstropninger skyldes udkvældning af udlægningsbund skal opstropning udføres med rustfrie syrefaste stålstænger. Der overholdes gældende krav ift. opsætning samt til afstand mellem stroppere Lægning af drænledninger Generelt Lægning af fleksible drænledninger i plast skal udføres iht. DS 430, DS 432 og DS Lægning og samling Drænledninger lægges med min. 3 fald. Tilslutninger til brønde og ledningsanlæg udføres med godkendte fittings og gennemføringstætninger iht. leverandørens anvisninger Filtergrus Filterelement skal udføres med filtergrus der er afpasset til den omgivende jordbund og ledningsdrænets egenskaber. Filtergrus skal overholde krav til kornstørrelser og egenskaber angivet i DS 436, afsnit 4. Før udlægning af filterelement skal entreprenør fremvise sigteanalyse af det filtergrus der anvendes. Analyse skal godkendes af byggeledelsen inden indbygning Dæksel/ristearbejder Dæksler og riste skal udføres iht. DS 124. Karmene for støbejernsdæksler lægges fast i cementmørtel og klines udvendigt og indvendigt. Flydende karme monteres efter fabrikantens anvisninger. Dækslerne bringes i korrekt højde ved anvendelse af topringe. Den samlede højde af topringe

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/31 og brøndkarmen må højst være 400 mm. Der bør anvendes mindst én topring. For afslutning af afløbsarbejder til fremtidig terrænkote samt færdigt gulve på terrændæk, gælder følgende: Entreprenøren leverer riste, brønddæksler m.v. som beskrevet i Bygningsdelsbeskrivelsen. Riste- og brønddæksler afsluttes og justeres i forhold til fremtidige terrænkoter Brøndarbejder Brønde skal etableres direkte på udjævningslag. Brønde skal etableres lodret hældning på op til 2 % anses dog som acceptabelt. Udførelsesmetoder skal afstemmes med de materialespecifikke krav for plast og betonbrønde. Leverandør / fabrikantens anvisninger skal overholdes Udskillere Pumper Generelt Drænpumper Spildevandspumper Rottespærre Tæthedsprøvning Hvis intet andet er angivet udføres tæthedsprøvning af alle ledninger og brønde umiddelbart efter at tilfyldninger er foretaget. Tæthedsprøvninger foretages iht. DS 455 efter angivne kontrolniveauer. Byggeledelsen skal adviseres før tæthedsprøvning og dokumentation skal afleveres til byggeledelsen Trykprøvning Der skal foretages trykprøvning af alle pumpeledninger iht. DS TV-inspektion Efter udførelsen af arbejdet, inkl. tilfyldnings- og retableringsarbejder, rengøring og tæthedsprøvning samt efter afbrydelse af eventuelle grundvandssænkende foranstaltninger, skal der foretages TV- inspektion af samtlige udførte ledninger, såvel hoved- som stikledninger. (Omfang af TV- inspektion angives). Der skal ved inspektionen anvendes drejbart kamera og samtlige bagspalter / samlinger skal kontrolleres ved drejning af kamera 360. Følgende skal afleveres til byggeledelsen: CD, DVD, USB- stik eller ekstern harddisk indeholdende videosekvenser, TVrapporter samt digitale brønd- og ledningsdata i DAS- format eller tilsvarende tekstfil. TV- rapporter i papirformat med videoprints af enkeltobservationer indsat i ringbind. Ledninger skal være udført med en kvalitet, så der efter TV- inspektion ikke konstateres fejl og observationer, som ligger udenfor acceptkriterier angivet i: Acceptkriterier Retningslinjer for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV- inspektion. Efter afhjælpning af skader på en ledningsstrækning, skal entreprenøren dokumentere afhjælpningen ved fornyet TV- inspektion ud fra samme retningslinjer

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/31 som ovenfor. Den nye TV- inspektion skal leveres til byggeledelsens godkendelse umiddelbart efter udførelse. Under opstart af byggeprojektet udføres TV-inspektion af alle eksisterende kloakledninger, som skal bevares, og som er placeret under områder, der vil blive brugt til byggeplads. Dette gøres for at fastlægge tilstanden af kloakledninger i de områder, hvor der vil blive kørt med tunge køretøjer. Derudover udføres TV-inspektion af kloakledninger fra Sct. Mariæ Skolen, som skal tilsluttes nye brønde i terræn. Dette gøres umiddelbart inden kloakken tilsluttes det nye kloaksystem i terræn. Der udføres TV-inspektion 5 meter ind i hver af de enkelte kloakrør Brøndrapporter Efter udførelsen af arbejdet, inkl. tilfyldnings- og retableringsarbejder, rengøring og tæthedsprøvning samt efter afbrydelse af evt. grundvandssænkende foranstaltninger, skal entreprenøren udføre brøndrapporter af samtlige brønde. Brøndrapporter skal indeholde inspektionsskemaer, DAS- diskette, USB- stik eller lignende, og billeder af brøndene. Der skal være 2 stk. foto af hver brønd, 1 foto tages fra terræn og 1 foto tages af bundløb. Efter afhjælpning af skader på en brønd, skal entreprenøren dokumentere afhjælpningen ved gennemførelse af ny brøndrapportering ud fra samme retningslinjer som ovenfor. Den nye brøndrapport skal leveres til byggeledelsens godkendelse umiddelbart efter udførelse Indmåling Før aflevering af arbejdet skal entreprenøren foretage indmåling af samtlige ledninger og brønde. Indmålinger skal afleveres i digital form til byggeledelsen. Indmåling skal foretages pr. brønd, samt pr. knækpunkt på ledninger, herunder ligeledes pr. grenrør og/eller påboring og udføres med en nøjagtighed på +/- 50 mm. Indmåling skal udføres til fast bygningsdel, skel eller GPS punkt. Det aftales med byggeledelsen under hvilket system indmålingen skal foretages Strømpeforing Rørsprængning 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Forudgående arbejder Udfaldskrav for forudgående arbejder: Iht. bygningsdelsbeskrivelser. Skader som fx sætninger, der har indflydelse på arbejdets udførelse Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet.

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/31 Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. Der skal koordineres med følgende arbejder: Pladsstøbt beton ift. opgravning og udskiftning af kloak under Bygning A Entrepriser på byggepladsen Bygherre/Sct. Mariæ skolen ift. korrekt afkobling af kloak Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Når der arbejdes med tilslutning af nye afløbsledninger til eksisterende, skal der anvendes personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. Der tages kontakt til den lokale AT- afdeling eller kommunen vedrørende skimmelsvamp. For arbejder med asbest henvises til Asbest, AT- vejledning, Asbestguide samt Når du støder på asbest, sådan gør du. For arbejder med PCB henvises til AT- intern instruks, PCB- vejledning og Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB- holdige materialer. For arbejder med bly henvises til AT- vejledning. Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: (I forbindelse med arbejder med strømpeforinger) Epoxy Polyester Isocyanatholdige stoffer Styren <x> 3.9 Kontrol Den aktivitet der foretages for at konstatere, at der er overensstemmelse med de foreskrevne krav Generelt Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre kontrol Projekteringskontrol Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende.

21 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i punkt Materiale- og produktkontrol. Materialer og produkter der er kontrolleret i henhold til punkt Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Generelt gælder at der skal udføres en visuel kontrol af hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Viser måling at udfaldskrav ikke er overholdt skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. Bindende koter Kontrol af dokumentation Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde, før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. Tæthedsprøvning Kontrol af dokumentation. Trykprøvning Kontrol af dokumentation. TV-inspektion Kontrol af dokumentation. Brøndrapporter Kontrol af dokumentation. Indmåling Kontrol af dokumentation. Udskillere Der skal foretages funktionskontrol af alarmer i alle udskillere under overvågning af byggeledelsen.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Opgravning og bortskaffelse af eksisterende kloak Afløbsledninger, spildevand og regnvand Drænanlæg Udskiftning af eksisterende kloak under Bygning A Dæksler og riste

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Opgravning og bortskaffelse af eksisterende kloak 4.1 Orientering 4.2 Omfang Jordarbejde Midlertidige afkoblinger af dele af kloakken Optagning/bortskaffelse af kloak Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Eksisterende kloak optages og bortskaffes. Jordarbejde er del af nærværende entreprise. Kloak anvist på tegning 26 optages og bortskaffes. Ift. Sct. Mariæ Skolen optages alt kloak i gården til og med fundament med undtagelse af enkelte rør for regnvand. Dette er anvist på situationsplan, V_ST_1_50_ Tegningshenvisning Der henvises til tegning V_ST_1_50_400 samt resterende gældende tegningsmateriale. Derudover henvises til allerede eksisterende tegning 26, ift. placering af eksisterende kloak i terræn, som skal udskiftes. 4.5 Koordinering Alt arbejde koordineres med entrepriserne på byggepladsen heriblandt installationsentrepriserne, jordarbejdet, beplantningsarbejdet. Derudover koordineres med bygherren som ligeledes står for kontakten til Sct. Mariæ Skolen. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser Placering, dimension og kote på eksisterende kloak samt tilslutninger. 4.9 Materialer og produkter

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Udførelse Præcis placering af eksisterende kloak fastlægges, og der vurderes om mulig anvendelse af opgravet trace kan genbruges til det nye kloaksystem. Inden optagning af eksisterende kloak sikres midlertidig løsning til bortledning af spilde/- regnvand fra Sct. Mariæ Skolen. Mulig løsning er midlertidig pumpebrønd i byggeperioden. Kloak ført under Bygning A udskiftes Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Afløbsledninger, spildevand og regnvand 4.1 Orientering 4.2 Omfang Spildevandsledninger Regnvandsledninger Brønde Tilslutning til offentligt kloak Af- og tilkobling af eksisterende kloak fra Sct. Mariæ skolen Midlertidig kloak til byggeplads Tilslutning og afledning af spildevand under Bygning B og C Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Afløbsledninger leveres, monteres og tilsluttes for alle bygninger i nærværende projekt Bygning A, B og C. Arbejdet omfatter både kloak i gårdareal samt under bygninger. Fra Bygning B og C føres spildevand ned gennem fundament. Nærværende entreprise står for tilslutning og afledning fra og med betonfundament. Derudover føres ny kloak til Sct. Mariæ Skolen, som anvist i tegningsmaterialet. Det er del af nærværende arbejde at tilkoble spildevand samt regnvand fra Sct. Mariæ Skolen til nyt kloak system fra fundament og ind står Sct. Mariæ Skolen selv for udførsel, mens resterende er del af nærværende arbejde. Der leveres det nødvendige og anviste antal brønde samt andre komponenter for fuld udførsel af arbejdet. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegning V_ST_1_50_400 samt resterende gældende tegningsmateriale. 4.5 Koordinering Alt arbejde koordineres med entrepriserne på byggepladsen heriblandt installationsentrepriserne, jordarbejdet, beplantningsarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Opgravning og nedbrydning af eksisterende kloak i terræn. Jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tilfyldning med råjord. 4.8 Undersøgelser Placering, dimension og kote på eksisterende kloak samt tilslutninger. 4.9 Materialer og produkter Tætte fleksible ledninger Rørtype: Dimensioner Ringstivhedsklasse: Glatte PVC-U Ø110 Ø200 iht. tegningsmateriale SN4 eller SN8. Tilslutning til eksisterende kloakledning

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/31 Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid som kloakrørerne og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Sandfangs-, gennemløbsbrønde: Der leveres brønde iht. gældende tegningsmateriale: Type: Dimensioner Betonring/dæksel: PVC Iht. tegningsmateriale Der henvises til bygningsdelsbeskrivelse omhandlende dæksler og riste 4.10 Udførelse Før opgravning af eksisterende kloak i terræn er det del a nærværende arbejde at afkoble afløbssystem fra Sct. Mariæ Skolen. Derudover sikres midlertidig afløbsløsning i byggeperioden. Nærværende arbejde står for tilslutning af Sct. Mariæ skolen efter udførsel af nyt kloaksystem. Stive ledninger Lægningsklasse: Samlingsklasse: Kontrolniveau: Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal Skærpet Normal Normal Afløb ført til betonfundament tilsluttes kloak og føres væk fra bygningen iht. tegningsmaterialet. Gulvafløb udføres alle med P-vandlås. Derudover anvendes P- eller S-vandlås under gulv, i områder hvor der er særlig risiko for frost, tilstopning eller udtørring ved minimal brug af afløbet. Der sikres midlertidig kloak for installationer på byggeplads i hele byggeperioden Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/ Drænanlæg 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og lægning af drænledninger omkring Bygning B og C, samt tilslutninger af drænledninger til sandfangsbrønde. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Levering og lægning af drænledninger i jord langs udvendige fundamenter ved Bygning B og C iht. tegningsmaterialet. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegning V_ST_1_50_400 samt resterende gældende tegningsmateriale. 4.5 Koordinering Alt arbejde koordineres med entrepriserne på byggepladsen heriblandt installationsentrepriserne, jordarbejdet, beplantningsarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Der leveres drænledninger og brønde iht. anviste dimensioner i tegningsmaterialet 4.8 Undersøgelser Placering, dimension og kote på tilslutninger samt ledningsfald på tilslutningsledning og mulig tilslutning til brønde. (eksisterende / nye ledninger) Kontrol af afstandskrav andre ledningsanlæg, bygninger og skel. 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Fleksible ledninger Iht. DS436 norm Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning Der henvises til pkt. 3.7.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Udskiftning af eksisterende kloak under Bygning A 4.1 Orientering 4.2 Omfang Udskiftning af eksisterende kloak placeret under Bygning A. Nærværende entreprise står for udgravning, udskiftning samt tilfyldning. Nedbrydning samt retablering af betongulv er del af anden entreprise. Ved udgravning forberedes også til separat-kloakering. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Nedbrydning samt retableringen af betongulv er del af anden entreprise. Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Kloak placeret under Bygning A ført fra gården og ud til offentlig kloak placeret i vej i Poul Paghs Gade. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegning V_ST_1_50_400 samt resterende gældende tegningsmateriale. 4.5 Koordinering Alt arbejde koordineres med entrepriserne på byggepladsen heriblandt installationsentrepriserne, jordarbejdet, beplantningsarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Afkobling af kloaksystem samt midlertidig kloak for Sct. Mariæ Skolen. 4.7 Projektering Efterfølgende bygningsdele/arbejder Retablering af betongulv 4.8 Undersøgelser Placering, dimension og kote på eksisterende kloak samt tilslutninger. Præcis placering af kloak under bygningen fastlægges inden arbejdet påbegyndes. 4.9 Materialer og produkter Tætte fleksible ledninger Rørtype: Dimensioner Ringstivhedsklasse: Glatte PVC-U Ø110 Ø200 iht. tegningsmateriale SN4 eller SN8. Tilslutning til eksisterende kloakledning Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid som kloakrørerne og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Sandfangs-, gennemløbsbrønde: Der leveres brønde iht. gældende tegningsmateriale: Type: Dimensioner PVC Iht. tegningsmateriale

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/31 Betonring/dæksel: Der henvises til bygningsdelsbeskrivelse omhandlende dæksler og riste 4.10 Udførelse Stive ledninger Lægningsklasse: Samlingsklasse: Kontrolniveau: Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal Skærpet Normal Normal 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/ Dæksler og riste 4.1 Orientering 4.2 Omfang støbejernsdæksler på brønde i terræn. Herunder gennemløbs-, sandfangs- og rensebrønde Riste på nedløbsbrønde Ristebrønde leveret med sandfang Højderegulering af betonkegler, montering af forhøjelsesringe, afkortning af opføringsrør på plastbrønde. Rengøring af dæksler. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Dæksler og riste til brønde anvist i gældende tegningsmateriale. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegning V_ST_1_50_400 samt resterende gældende tegningsmateriale. 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Der henvises til pkt Undersøgelser Kontrol af brøndplacering i forhold til belægninger, bygningsdele m.v. 4.9 Materialer og produkter Der leveres støbejernsdæksler, støbejernskarm samt kegle til de enkelte brønde i terræn. Højderegulering, afkortning mm. er del af nærværende entreprise. Der leveres 315 ristebrønde m. sandfang til afledning af regnvand i terræn. Der monteres riste på nedløbsbrønde 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/ D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning Der henvises til pkt. 3.7.

32 Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 31/31 Bilag 1 Udbudskontrolplan

33 Arbejdsbeskrivelse Afløb i jord Rev. dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 1/1 Ubudskontrolplan for afløb i jord Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Bindende koter ARB Kontrol af dokumentation ARB Før rørlægning ARB Slutkontrol 6.1 Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering DS Trykprøvning ARB Kontrol af doumentation 100 % Før aflevering DS TV-inspektion ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering ARB Brøndrapporter ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering ARB Indmåling ARB Kontrol ad dokumentation ARB Før aflevering ARB Udskillere ARB Funktionskontrol 100 % Før aflevering Alle fungerer 6.7

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER Fagentreprise 00. Projektering/byggeledelse 01. Byggeplads 02. Eksisterende forhold 03. Fremtidige forhold 04. Øvrige ydelser, variable

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere