Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt

2 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Byggeplads Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt Referencer Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Regnvandskloak Forsinkelsesbassin Spildevandskloak Fællesstikledning Dræn Bilag 1 Udbudskontrolplan, jordarbejder... 18

3 Side : 2/20 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse - afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger

4 Side : 3/20 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af afløb i jord, i forbindelse med etablering af en ny dagsinstitution på Allé. Uundgåelige ydelser der ikke er direkte angivet på plan eller i betingelser, men som er nødvendige for arbejdets udførelse, hører under entreprisens forpligtigelser. 2.4 Byggeplads Se byggesagsbeskrivelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Udover at drage omsorg for egne arbejderes sikkerhed, påhviler det entreprenøren at sikre sine arbejdsområder med forskriftsmæssig afmærkning og afspærring. Se generelt byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenøren skal udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram på baggrund af udbudsmaterialets krav og entreprenørens eget kvalitetsstyringsprogram. Se generelt byggesagsbeskrivelsen CE-mærkning mv. I h.t "Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 10. november 2008" skal en hver enkelt entreprenør påse/sørge for, at der kun/i størst muligt omfang indbygges materialer/byggevarer, der er CE-mærket. Kravet gælder også underentreprenører og leverandører mv. Evt. ikkemærkede byggevarer, der er indbygget, vil blive kasseret/krævet udskiftet, uden omkostninger for bygherre, såfremt tilsynet kan anvise tilsvarende materialer, der er CE-mærkede. Ved påkrav skal entreprenøren dokumentere CEmærkningen. (uden omkostningen for bygherren) Garantierklæringer Garantierklæring for materialer og produkter skal forelægges for byggeledelsen til gennemsyn inden levering Kontroldokumentation Entreprenørens kontrolplaner skal senest 8 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i 2 eksemplarer til byggeledelsen for godkendelse D&V dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Se byggesagsbeskrivelsen.

5 Side : 4/ Arbejdsdokumenter Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 8 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Tidsplan Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Eksisterende kloakledninger afbrydes og afproppes ved nærmeste eksisterende brønd i henhold til tegningsmaterialet Rengøring Løbende renholdelse efter egne arbejder samt slutrengøring efter egne arbejder er indeholdt. 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Alle afløbsmaterialer leveres PVC-fri Transport og oplagring Generelt I henhold til leverandøranvisninger. 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Beton Betonvarer skal være trekantmærket eller være påført logo fra DBC eller BVQI Plast Rør, formstykker og brønde af plast skal være INSTA-CERT - certificeret og mærket med Nordic Poly Mark (NPM) 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Ledninger, brønde mv. hvor CE-mærkning skal foreligge Tætte fleksible ledninger Rør, formstykker og brønde af plast skal være INSTA-CERT - certificeret og mærket med Nordic Poly Mark (NPM). Rørtype: PP Ringstivhedsklasse: kl. N Drænledninger Materiale: ø 80 / 95 mm med almindelig slids. Bevikling: Ingen Drænledninger leveres med tilhørende fittings.

6 Side : 5/ Filtergrus Filtermaterialer Filtergrus skal være fri for organiske bestanddele samt silt- og lerklumper. Filtergrus skal opfylde et af følgende krav: Sigtemaskevidde (mm) I (Gennemfald i masseprocent) II (Gennemfald i masseprocent) 11, , , , , Normativ reference: DS/EN 13242: Allin, D = DS/EN 13242: Fine, 8 mm, GA 85, f3 D = 4 mm, GF 85, f Filterdug 90 gr. /m2, brugsklasse Dæksler, riste mv. Riste, karme og dæksler i befæstede arealer leveres SG-jern belastningsklasse D 400. I græsarealer eller ubefæstede arealer anvendes betondæksler med belastningsklasse B125. I beplantede områder skal det sikres at dæksler på brønde er tætte. Dæksler skal forsynes med børnesikring Brønde Se bygningsdelsbeskrivelser. 3.6 Udførelse Generelt Etablering af ledningsgrav mv., er nærmere beskrevet i beskrivelse 02. Jordarbejde Mål og tolerancer Hvor intet andet er angivet i ydelsesbeskrivelsen eller på tegninger skal de færdige placeringsmål og -koter overholdes inden for nedenstående fastsatte tolerancer: Bundkoter for brønde/placering af brønde ± 3 cm/± 10 cm Dækselkoter indreguleres til tilstødende terræn/belægning Afløbsstudse i gulve - koter/placering ± 2 cm/± 2 cm.

7 Side : 6/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Ved rørgennemføringer i fundamenter foretages udsparinger i disse svarende til rørdimension + 10 cm. Rørene må ikke faststøbes i fundamenterne, men placeres med ca. 50 mm frigang til fundament. Rørgennemføringer i terrændæk skal udføres særlig omhyggeligt idet der er særlig fokus på radontætning af terrændæk. Gennemførelsen kan ske med anvendelse af mufferør, med gummitætning. Såfremt afløbsrøret indstøbes direkte i dækket, tætnes mellem rør og betondæk med en elastisk fugemasse Lægning af tætte fleksible ledninger Generelt Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Lægning og samling Plast lægges i h.t. DS 430 pkt Der skal foretages afpropning af midlertidigt åbenstående ledninger. Regnvandssystemet i jord afsluttes ved nedløbsbrønde, tagbrønde og tagnedløb, hvor tagnedløb tilsluttes (Tagnedløb er ikke beskrevet i nærværende arbejdsbeskrivelse). Spildevandssystemet afsluttes i gulv, med fodbøjninger og vandlåse Lægning af drænledninger Generelt Drænrør lægges med min 3 fald Lægning og samling Drænrør lægges i filtergrus, med min 10 cm filtergrus over, under og omkring røret. Der skal anvendes bøjninger, T-stykker, overgangsstykker mv. der passer til det valgte ledningsfabrikat Filtergrus Se afsnit Filtergrus Dæksel/ristearbejder Dæksler og riste monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Tilpasses fremtidige belægnings / terrænkoter Brøndarbejder Tilfyldninger omkring brønde udføres med bundsikringsgrus. Arbejder skal udføres særdeles omhyggeligt, således at sætninger og sideforskydning ubetinget undgås Generelt Alle pumper leveres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger

8 Side : 7/ Tæthedsprøvning Nye afløbsledninger under bygning skal tæthedsprøves TV-inspektion Der foretages tv-inspektion af hele kloakanlægget ved opstart og aflevering. TVinspektionen skal som udgangspunkt være anmærkningsfri og konstaterede fejl rettes efter aftale med fagtilsynet. Efter udbedring af fejl udføres fornyet TVinspektion, som betales af entreprenøren. Følgende fejl konstateret ved TV-inspektion vil kunne accepteres: RB DE FS ÅS VA % PÅ RE 1* < *Der kan kun accepteres RB1, når der er tale om afskalning. Efter eventuelle udbedringer og inden endelig aflevering skal entreprenøren sørge for at alle brønde og ledningsstræk er rensede (Højtryksspulede og oprensede) Indmåling Efter arbejdets udførelse indmåles brønde og ledninger med totalstation. Dækselkote og bundkote indmåles/nivelleres ud fra et højdefikspunkt i DVR 90. "som udført tegning" skal minimum indeholde følgende: Alle brønde, ledninger og stik der er omfattet af projektet. Dimensioner og materialer på rør- og brøndgods Brøndnr. dæksel og bundkote til alle brønde 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse af sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Opgravning for nye plastledninger og dræn hører under jordarbejde Forudgående arbejder Ledningsgrøfter er beskrevet under Jordarbejde Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Betonarbejder VVS-arbejder Belægningsarbejder 3.9 Kontrol Generelt Der henvises generelt til udbudskontrolplan. Entreprenøren er ansvarlig for, at hele kloaksystemet synes og godkendes af det kommunale tilsyn, samt fagtilsynet for tildækning.

9 Side : 8/ Materiale- og produktkontrol I henhold til udbudskontrolplanen Modtagekontrol Alle leverancer af færdigvarer skal underkastes en modtagekontrol bestående af følgeseddel og visuel kontrol Udførelseskontrol I henhold til udbudskontrolplan Bindende koter I henhold til udbudskontrolplanen Slutkontrol Tæthedsprøvning I henhold til pkt TV-inspektion Entreprenøren udfører TV-inspektion af samtlige udførte hovedledninger og stikledninger. TV-inspektionen skal som udgangspunkt være anmærkningsfri og konstaterede fejl rettes efter aftale med fagtilsynet. Efter udbedring af fejl udføres fornyet TVinspektion. Inden TV-inspektion og inden endelig aflevering skal entreprenøren sørge for at alle brønde og ledningsstræk er rensede. (højtryksspulede og oprensede). Aflevering foretages ikke før end afløbssystemet er godkendt af bygherrens rådgiver, herunder at opmålinger og alle data er modtaget og fundet i orden Indmåling I henhold til pkt

10 Side : 9/20 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Regnvandskloak Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af afløbssystem for overfladevand, herunder alle brønde og ledninger i henhold til projekt Lokalisering I henhold til tegningsmateriale Tegningshenvisning Oversigtsplan: T(BHA).100 Detailkloak- og fundamentsplan: K(BHA) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning udføres under arbejdet jordarbejde Materialer og produkter Ledninger Rørtype: PP Ringstivhedsklasse: SN8. Nedløbsbrønde Type: ø315 mm PP Sandfangsstørrelse: 70 liter Dimension på afgangsledninger: i henhold til tegningsmaterialet Rist: støbejern inkl. børnesikring. Sandfangsbrønde Type: Ø315 mm PP Sandfangsstørrelse: 35 liter Dimension på afgangsledninger: Ø160mm Dæksel: inkl. børnesikring. Gennemløbsbrønde Type: I henhold til tegningsmaterialet Brøndbund: i henhold til tegningsmaterialet. Dæksel: inkl. børnesikring. Nedgangsbrønde Type: ø1250mm PP Brøndbund: i henhold til tegningsmaterialet. Dæksel: ø1000mm med børnesikring. Rottespærrer Til placering i plastledninger, placering iht. tegningsmaterialet

11 Side : 10/20 Kraftigt rustfrit syrefast stål Udførelse Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal. Overfladevand ledes til fællesbrønd for regn- og spildevand inden tilslutning med ny stikledning til eksisterende brønd i Allé i henhold til tegningsmaterialet. Overfladevandsystem afsluttes i nedløbsbrønde og ved tagnedløb. Tilslutning af tagnedløb til tagbrønde er omfattet af vvs-arbejdet Kontrol Der udføres TV-inspektion af samtlige udførte ledninger. Se under pkt i arbejdsbeskrivelsen D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Planlægning og arbejdsdokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

12 Side : 11/ Forsinkelsesbassin Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af forsinkelsesbassin i henhold til projekt Lokalisering I henhold til tegningsmateriale Tegningshenvisning Oversigtsplan: T(BHA) Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning udføres under arbejdet jordarbejde Materialer og produkter Plastkassetter Type: PP, polypropylen Lagringskapacitet: min. 14,8 m 3 Min. jorddækning: 0,8 m. Dimension på til- og afgangsledninger: ø160mm. Rottespærrer Til placering i plastledninger, placering iht. tegningsmaterialet Kraftigt rustfrit syrefast stål Udførelse Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal. Overfladevand ledes til gennemløbsbrønd inden tilslutning til forsinkelsesbassin. Udløb fra bassinet ledes til en nedgangsbrønd og der etableres en overløbsledning, jævnfør tegningsmaterialet. Plastkassetterne sættes direkte ovenpå hinanden og ikke i forbandt. De sikres endvidere mod horisontal og vertikal forskydning ved hjælp af 2 stabelpinde på hver kassette. Plastkassetterne installeres, så der er gennemgående kanaler Kontrol Der udføres TV-inspektion af anlægget. Se under pkt i arbejdsbeskrivelsen D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Planlægning og arbejdsdokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

13 Side : 12/ Spildevandskloak Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af afløbssystem for spildevand, herunder alle brønde og ledninger i henhold til projekt. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Gulvafløb leveres af VVS-entreprenøren Lokalisering I henhold til tegningsmateriale Tegningshenvisning Oversigtsplan: T(BHA).100 Detailkloak- og fundamentsplan: K(BHA) Koordinering Betonarbejder VVS-arbejder Københavns Energi, spildevandsforsyning Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning udføres under arbejdet jordarbejde Materialer og produkter Ledninger Rørtype: PP Ringstivhedsklasse: SN8. Gennemløbsbrønde Type: ø315 mm PP Brøndbund: i henhold til tegningsmateriale. Dæksel: inkl. børnesikring Spulebrønde Type: ø315 mm PP Brøndbund i henhold til tegningsmateriale. Dæksel: inkl. børnesikring Gulvafløb Leveres af VVS-entreprenøren (installationsentreprisen). Gulvafløb er generelt forberedt for tilslutning af håndvask. Fedtudskiller med integreret slamfang: Kapacitet: 7 l/s Brøndtype: PP Slamfang: min 700 liter

14 Side : 13/20 Dæksel: 2 x ø600mm, lugttæt, støbejernsdæksel min. belastningsgruppe 2 (250 kn) iht. DS432, inkl. børnesikring. Alarm: lyd- og lysalarm via CTS system. Strømforsyning: Leveres med 15 m kabel for fremføring til skab. Skal fremføres med 1 stk. kabel i 1 x 1,5 mm 2. Prøveudtagningsbrønd: Type: ø425 mm PP Tilløb i prøveudtagningsbrønd udføres min. 20 cm. over afløb/brøndbund. Dæksel: Lukket ulåst dæksel inkl. børnesikring Udførelse Rottespærrer Til placering i plastledninger, placering iht. tegningsmaterialet Kraftigt rustfrit syrefast stål. Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal. Spildevandssystem afsluttes i gulv med fodbøjning. Øvrige tilslutninger over terrændæk er omfattet af VVS-arbejdet inklusiv gulvafløb. Der er særlig fokus på radontætning ved rørgennemføringer i terrændæk. Den valgte løsning for gennem, føringer i terrændæk skal tilgodese dette forhold. Det påhviler entreprenøren, at montere gulvafløb hvor disse er angivet på tegningsmaterialet. For beskrivelse af type henvises til beskrivelsen for VVSbeskrivelsen Kontrol Der udføres TV-inspektion af samtlige udførte ledninger. Se under pkt i arbejdsbeskrivelsen D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Planlægning og arbejdsdokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

15 Side : 14/ Fællesstikledning Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af fremføring af 18 m. fællesstikledning i offentlig vej fra adgangsvejen til den nye daginstitution til eksisterende brønd, hvor der udføres en påboring, i Allé, jævnfør tegningsmaterialet Lokalisering I henhold til tegningsmateriale Tegningshenvisning Oversigtsplan: T(BHA) Koordinering Betonarbejder Københavns Energi, spildevandsforsyning Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning udføres under arbejdet jordarbejde Materialer og produkter Udførelse Ledninger Rørtype: ø200mm PP Ringstivhedsklasse: SN8. Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal. Rottespærrer Til placering i plastledninger, placering iht. tegningsmaterialet Kraftigt rustfrit syrefast stål Kontrol Der udføres TV-inspektion af samtlige udførte ledninger. Se under pkt i arbejdsbeskrivelsen D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Planlægning og arbejdsdokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

16 Side : 15/ Dræn Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af omfangsdræn, dræn omkring elevator skakt, linjedræn og terrændræn inklusiv drænbrønde og tilslutninger til overfladevandssystem. Endvidere omfatter arbejdet alle arbejder og leverancer i forbindelse med levering, etablering og tilslutning af ny drænpumpebrønd for drænvand inkl. styreskab og pumpestyringsautomatik for start og stop samt alarm Lokalisering Omfangsdræn, dræn om elevatorskakt, linjedræn og terrændræn er angivet på tegningsmateriale Tegningshenvisning Oversigtsplan: T(BHA).100 Detailkloak- og fundamentsplan: K(BHA) Koordinering Jordarbejde og jordarbejde for ledninger Betonarbejder Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af rørgrav samt udlægning af udjævningslag er udført under arbejdet jordarbejde Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning udføres under arbejdet jordarbejde. Tilslutning af tilløbsledning og trykledning ifm. drænpumpebrønd Nedlægning af elforsyningskabel Materialer og produkter Drænledninger Materiale: ø80 / 95 mm PP - med almindelig slids Bevikling: Ingen Drænledninger leveres med tilhørende fittings. Linjedræn Materiale: PP, polypropylen Dimension: 1000mm x 138mm x 150mm Drænbrønde (omfangsdræn) Type ø315 mm PP Sandfangsstørrelse: 38 liter Dimension på afgangledninger ø80 / 95 mm Rist / dæksel, type: beton Sandfangsbrønd (inden tilslutning til drænpumpebrønd) Type: ø315mm PP

17 Side : 16/20 Sandfangsstørrelse: 70 liter Rist / dæksel, type: beton med børnesikring. Drænpumpebrønd Type: ø600mm PP Dimension på tilløbsledning: ø160mm PP Dimension på afgangsledning: ø40mm trykledning Dæksel: ø600mm aflåseligt aluminiumsdæksel Pumpe Flowkapacitet: 30 m 3 /time Max trykhøjde: 1 m Styreskab: aflåseligt Styring: komplet med motorværn, start, stop og lyd- og lysalarm via CTS system. Strømforsyning: Leveres med 15 m kabel for fremføring til skab. Skal fremføres med 1 stk. kabel i 1 x 1,5 mm Udførelse Drænledninger udføres generelt i henhold til tegningsmaterialet. Linjedrænet sættes i jordfugtig beton jf. producentens anvisninger. Drænrør lægges generelt i filtergrus, med min 10. cm filtergrus over, under og omkring røret. Omfangsdræn tilsluttes overfladevandssystem jf. tegningsmaterialet. Drænpumpebrønden placeres som vist på tegningsmaterialet. Guiderør, pumper, hejsekæder og kabler skal etableres således, at pumpen kan ophejses via dæksel til terræn for servicering uden kabeladskillelse og gennem eksisterende dækselåbning. Ventiler skal etableres i højde over normalt vandspejl. Før idriftsætning skal samtlige de til pumpebrønden hørende komponenter være monterede og arbejdet skal synes af byggeledelsen. Kontrolniveau for pumpebrønd: skærpet. El-kabel nedlægges i ledningsgrøft frem til styreskab. Såfremt 1 stk. 1 x 1,5 mm 2 ikke er tilstrækkeligt, skal afløb selv koordinere med el. Styreskab monteres med styring i henhold til leverandøranvisning. Tilslutning af strømforsyning til styreskabet fra el-skab er indeholdt Mål og Tolerancer Drænledninger lægges med min D&V-dokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

18 Side : 17/ Planlægning og arbejdsdokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

19 Side : 18/20 Bilag 1 Udbudskontrolplan, jordarbejder Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Koteplan Proceskontrol 100 % Hele entreprisen Revideret tegn. med mål og koter på brønde, knæk og stikledningers endepunkter, x, y, z (koordinatsystem UTM/EUREF 89 ind målt) Kontrol af undersøgelser 2.1 Bæreevne af ledningsgrav Normer Visuelt bestemmelse af sætningsgivende 100 % Hele entreprisen Ved mistanke om blød bund kon- jordtyper/blødbund taktes den tilsynsførende. 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Materialer der anvendes BIPS Visuel kontrol og kontrol af dokumentation 100 % Hele entreprisen Overholdelse af stillede kvalitetskrav 3.2 Produkter der anvendes BIPS Visuel kontrol og kontrol af dokumentation 100% Hele entreprisen Overholdelse af stillede kvalitetskrav 4 Modtagekontrol 4.1 Sandkvalitet, ARB Visuel kontrol Hvert læs Ved levering Overensstemmelse Bundsikringsmaterialer 4.2 Gruskvalitet, ARB Visuel kontrol Hvert læs Ved levering Overensstemmelse Udjævningsmaterialer 4.3 Gruskvalitet, Omkringfyldningsmaterialer Materialeegenskaber Kornkurve Vandindhold (Wopt) Sigteanalyse, DS/EN 933 Standard proctor 1 stk. pr. 25 m³ Ved levering Overensstemmelse

20 Side : 19/20 5 Udførelseskontrol 5.1 Funktion af lænsepumper ARB ARB ARB ARB ARB Stabilitet af afstivninger ARB Visuel kontrol ARB ARB Omkring liggende jord overalt støtter af mod gravkasse/afstivning 5.3 Efterfyldning ved afstivninger Visuel 100 % Pr. sted Ingen hulmur 5.4 Udjævningslagets tykkelse ARB ARB ARB ARB ARB Omkringfyldnings komprimering ARB ARB ARB ARB ARB Korrekt dybde af bundens dybde Kloakplan Nivellement Pr. 10 m Hele entreprisen +/- 3 cm 5.7 Anlæg på udgravning Kloakplan Visuelt evt. ved måling 100 % Hele entreprisen I henhold til fastlagte graveprofil 5.8 Korrekt afstand fra toppen af ARB ARB ARB ARB ARB ledningsanlægger til markeringsbånd 5.9 Tilfyldningens komprimering ARB ARB ARB ARB ARB Slutkontrol 6.1 Jævnhed af 6.2 Jævnhed af muldlag Koteplan Visuel kontrol Inden overlevering til anden entrerpise Bygherrens rådgivers godkendelse

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.0 Arbejdsbeskrivelse jordarbejde bygning Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER Fagentreprise 00. Projektering/byggeledelse 01. Byggeplads 02. Eksisterende forhold 03. Fremtidige forhold 04. Øvrige ydelser, variable

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser. Dato : Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser. Dato : Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/17 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Slamafvandingsbygning - Skærbæk Bygge- og anlægsentreprisen Dato : 20.08.2012 Arbejdsbeskrivelse Side : 1.-1 B202-1, Anstilling og drift af byggeplads Rev. : Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle Marts 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet: JD Kontrolleret: HB Godkendt:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem Maj 2009 DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere