FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed for i god tid at tænke på sine spørgsmål ligesom det formentlig også ville være en træls affære at høre mig læse det hele op. Vi har som tidligere skrevet, i bestyrelsen, hvilket også er et ønske fra sælgerne Dragør Sydstrand ApS, besluttet, at vi ikke vil foreslå ændringer til vedtægter, ordensregler o.s.v. før området er udbygget og færdigindflyttet i marts/april Vores holdning er, at det ikke er fair, at der besluttes ændringer og regler, hvor alle ikke har haft mulighed for at give deres mening til kende, ligesom også de vilkår sælgernes udbudsmateriale er udfærdiget ud fra, også skal være de vilkår der er gældende når man flytter ind. Status er i dag, at ca. 100 ud af de opførte 170 rækkehuse nu er solgt, og interessen for de usolgte huse, efter at sælgerne har nedsat prisen, er blevet væsentlig større. Vi har i bestyrelsen siden konstitueringen i januar 2007 arbejdet på at få rettet fejl og mangler og færdiggjort fællesarealerne. Dette har ikke været problemløst, idet BN-Huse og NCC desværre ikke altid har kunnet leve op til vore forventninger som følge af bla. et meget regnfuldt vejr, jobskift og sygdom på byggelederkontoret, det overophedede arbejdsmarked inden for byggeriet m.m. Disse problemer skulle forhåbentlig på nuværende tidspunkt være løst og etableringen og beplantningen af de sidste fællesarealerne skulle foregå her i marts og april, forudsat at det holder rimeligt tørvejr. Det skal bemærkes, at vi nu har et konstruktivt samarbejde med byggeledelsen. Samtidig skal jeg oplyse fra NCC, at det ikke er tilladt at forsyne sig med byggemateriel, herunder fliser, grus, småsten m.m. fra firmaets depoter i området. Firmaet betragter dette som tyveri og vil handle derefter. Til oplysning vil der her i foråret også blive nogle opgravninger af veje og stræder i forbindelse med kloakarbejder, der skal udbedre de fejl og mangler, der er fundet efter en TV-inspektion af kloakkerne. For eksempel vil Strandløkken i en periode af ca. en uge blive lukket for kørsel, og trafikken i stedet ledt ad Engløkken. Der vil i denne periode ikke blive muligt at parkere på de 2 første/østlige p-pladsarealer på Strandløkken, og jeg skal således henstille til, at der udvises hensyn ved parkering i resten af området. Arbejdet forventes udført kort efter påske. Samtidig skal jeg også opfordre til, at såfremt man opdager fejl/mangler ved fællesarealer, at man da lige giver mig en mail herom. Det kan endvidere oplyses, at vi påtænker at søge professionel assistance fra en ingeniør med anlægsarbejder som speciale, til gennemgang af hele området, når vi har fået dette endeligt overdraget fra NCC. Der er i budgettet for 2008 afsat beløb hertil.

2 Vi skal i øvrigt henstille til, at man undlader at færdes på fællesarealer før græsset og beplantningen har fået fat. Ligeledes skal vi henstille til, at flytte- og/eller personbiler i forbindelse med indflytning ikke køres ind over fortovskanter og flisearealer, idet disse ikke er beregnet til tung trafik. Fremlæggelse af et realistisk budget er svært, da det ikke umiddelbart er muligt at budgettere vore indtægter og udgifter, da disse her i etableringsfasen kan være vanskelige at forudsige. Vi har derfor valgt fortsat at opkræve kontingent ud fra det budget, som alle burde have fået udleveret fra BNhuse i forbindelse med købet af ejendommen. Der er i vedlagte budget for 2008 ikke taget hensyn til et evt. bidrag fra sælgerne Dragør Sydstrand ApS, men vi har en særdeles positiv dialog og samarbejde med firmaet, der sidste år, uagtet at de ikke er forpligtet til det, generøst bidrog til grundejerforeningen drift. Vi håber også i år på en positiv udgang af forhandlingerne og jeg håber vi har dette på plads til generalforsamlingen. Vi tilstræber endvidere, at nye ejere, der køber af BNhuse får en forholdsmæssig kontingentopkrævning. Vi har valgt, af omkostningsmæssige og administrative hensyn, at opkræve kontingentet en gang årligt med forfald i februar måned. Vi skal endvidere opfordre til, at såfremt man ikke har modtaget kontingentopkrævning senest 1 marts, eller såfremt denne måtte være fejlbehæftet, at man da retter henvendelse til foreningens kasserer Henrik Jørgensen, Sandløkken 19 mail for at han kan få opdateret og tilrettet medlemskartoteket. Ejerskifte vedr. 2-gangssalg bedes ligeledes meddelt Henrik eller undertegnede, idet man skal være opmærksom på, at man som fraflyttet ejer stadig hæfter for betaling overfor grundejerforeningen indtil ejerskiftet er noteret. Det kan oplyses, at uagtet der i vedtægterne er anført, at kontingentet opkræves i 2 årlige rater, da har vi som bestyrelse udnyttet den mulighed der er i samme til at ændre opkrævningsterminen til 1 gang årligt. Dette både af hensyn til det omkostningsmæssige, da det er dyrt at køre en opkrævningstermin ligesom det også er administrativt væsentligt lettere for kasseren kun med en årlig opkrævning. Dette beder vi om generalforsamlingens accept af, ligesom vi også beder om generalforsamlingens accept af, at kasseren i forbindelse med betaling af regninger gennem netbank, kan foretage denne betaling alene. Bilagene skal dog påtegnes af formand og kasserer inden betaling foretages, ligesom revisor ved sin årlige gennemgang kontrollerer bilagene. Henrik har udført et meget stort arbejde med at få styr på medlemmerne, oprettelse af medlemskartotek, opkrævninger, betalinger m.m. og fortjener stor tak herfor. Der er også gået en del tid med kontakt til og møder med de offentlige myndigheder vedrørende plejning af det fredede areal, orientering om Dragør Kommunes syn på og fortolkning af regler vedr. hegn, hække, markiser m.m. Desuden forsøger vi også en dialog med kommunen angående cykel- og gangstier på St. Magleby Strandvej, således at vi trygt kan færdes her fra bebyggelsen op til bussen og ned til vandet. Denne dialog har desværre p.t. været uden nævneværdig succes, idet kommunen ikke mener at have penge til at sikre vejen. I stedet henviser man til at færdes internt i området, på stisystemet hos nabogrundejerforeningen samt via trampesti langs St. Magleby Strandvej over det fredede areal ned mod vandet. NCC vil i løbet af marts og april reetablere rabatterne på St. Magleby Strandvej, ligesom er der planlagt bump ud for indkørslen til Strandløkken. De planlagte bump ud for indkørslerne til

3 Engløkken må afvente, at Dragør Kommune kan finde finanser hertil. Jeg har derfor foreslået kommunen, at man, såfremt man ikke allerede nu kunne finde bevillinger til de sidste bump, da placerede det bevilgede bump ud for indkørslen til Engløkken. Ligeledes har jeg foreslået kommunen, at man fandt midler til at etablere tilslutningerne mellem vore 2 interne stiforbindelse og fortovet på Krudttårnsvej. Her kan det da også nævnes, at der fra etableres en ny busline 76E, der kører fra Krudttårnsvej via Kystvejen til Lufthavnen og tog og Metroforbindelser der se linket for yderligere oplysninger Endvidere samarbejdes der også med kommunen, renovationsselskabet og BN-Huse angående opstilling af flaske-, papir- og papcontainere. Disse forventes opstillet ved indkørslerne til Sandløkken, Strandløkken samt stikvejen ved Engløkken i løbet af april 2008 i de forhåbentlig på det tidspunkt færdige indhegnede pladser. Til orientering er det lykkedes med velvilje fra BN-Huse at få opført et grundejerforeningsudhus i forbindelse med pladsen ved indkørslen til Sandløkken. Der vil også blive etableret afhentning af haveaffald og storskrald, reglerne herfor kan ses på Der må ikke afleveres andet end papir- og papaffald samt flasker i containerne og således ikke hensættes affald i området ved containerne. Det skal samtidig gøres opmærksomt på, at det ikke er tilladt at dumpe overskudsjord eller haveaffald på det fredede areal eller fællesarealerne. Dette skal afleveres på Dragør Kommunes genbrugsplads på Bachersmindevej 15. Jeg har endvidere været i kontakt med et medlem af bestyrelsen i Haveforeningen Søndergården angående et fællesskab om haveforeningens bade/bådebro. Vedkommende var meget positiv og kunne godt se de fælles fordele, der ville være ved at vi gik med ind i ejerskabet af bade/bådebroen. Desværre kunne han ikke opnå accept fra den øvrige bestyrelse, idet flertallet frygtede, at bade/bådebroen skulle blive for overrendt. Der arbejdes videre med sagen. Vi har også modtaget og besvaret en del spørgsmål angående især hundehold, hæk/læhegn, markiser og parkeringsproblemer og vi kan til orientering generelt oplyse følgende: Hundehold: Vi må desværre erkende, at det ikke er alle der bryder sig om løsløbende hunde, ligesom begejstringen er meget behersket, når det er lykkedes at træde i efterladenskaberne eller når børnene har fået disse som regel ildelugtende genstande på tøjet. Så derfor hundeejere: Hold venligst hunden i snor indenfor grundejerforeningens områder, herunder også på det fredede areal af hensyn til dyre/fuglelivet der. I bedes også medbringe en hundepose og efterladenskaberne fra hunden kan puttes i den nærmeste skraldebøtte. Der står 170 af dem i vor forening. Hegn, hække og læskærme: Jf. lokalplaner og grundejerforeningsvedtægterne er reglerne - ganske forkortet - at ethvert medlem er pligtigt til i skel mod naboer og fællesarealer at plante bøgehæk. Naboer skal dele omkostningerne hertil. Ud mod fællesarealer er det det enkelte medlem, der skal betale denne omkostning. Parceller der støder op til usolgte huse kan kontakte Mark Howell på telefon eller mail for med denne at træffe aftale om

4 plantning af bøgehæk. Firmaet Haveklar tlf har for gode ord og betaling været mig behjælpelig med opgravning, forberedelse af jorden og efterfølgende plantning af bøgehække. Man skal i forbindelse med plantning af hæk være meget opmærksom på, at jorden og undergrunden bliver ordentligt forbehandlet, da denne mange steder efter byggeriet er i elendig stand. Man skal endvidere ved udgravningen tage hensyn til en eventuel flisebelægning, således at dennes fundament ikke skrider. Hækken bør ved flisebelægninger plantes mindst 40 cm fra belægningen. Inde på matriklerne kan der opsættes læskærme mellem terrasse og have af max 3 meters bredde og 1½ meters højde. Det bør tilstræbes, at disse læskærme i farver og materialevalg får en karakter som det øvrige træværk, der er benyttet til udhæng, beklædning og skure. Der må således jf. reglerne ikke opsættes hegn i skellene, men alene plantes bøgehæk, hvilket nogle steder mellem skur og hus kan synes ganske upraktisk og uhensigtsmæssigt. Det skal endvidere gøres opmærksom på, at opsætning af permanente eller midlertidige havestuer, skure, større legehuse eller andre overdækninger ikke er tilladt iflg. lokalplaner og vedtægter. Vi kan når alle er indflyttet og såfremt der måtte være interesse og behov herfor i grundejerforeningen, søge at få ændret reglerne vedrørende hegn, hække og læskærme, hvilket jf. lokalplanerne m.m. skal ske efter en samlet plan og i samarbejde med de offentlige myndigheder. Så, såfremt man, inden reglerne evt. kan ændres, måtte have et ønske om at etablere hække eller afskærmninger af anden karakter end ovennævnte, da må man være indstillet på, at man kan risikere at blive mødt med et krav om lovliggørelse, såfremt reglerne ikke bliver ændret til at være i overensstemmelse med det man nu måtte få opført. Markiser: Vi har fra kommunen fået tilladelse til opsætning af markiser, såfremt disse er ensfarvede og i afdæmpede farver. Vi har i grundejerforeningen fået etableret et samarbejde om levering og opsætning af markiser med Profil Markiser I forbindelse med fællesindkøb gives der 30 % rabat på firmaets listepriser. Aftalen er, at man kan opnå 25 % rabat ved enkeltvise bestillinger og 30 % rabat, såfremt man slår sig 3 sammen i en bestilling. I/du bedes selv kontakte Profil Markiser på telefon med henvisning til aftalen i Kålmarken såfremt I/du måtte ønske et tilbud på markise. Jeg har så aftalt med firmaet, at de koordinerer at komme herud på landet og give os hver især et individuelt tilbud ud fra den enkeltes ønsker til mål, farver, stoffer, elbetjening, fjernbetjening, vindsikring, opsætning o.s.v. Vore ejendomme er meget forskellige i markiseopsætningssammenhæng, og jeg skal opfordre de der måtte ønske at få opsat markiser, at få gjort dette professionelt. Parkering: Vi mener i bestyrelsen, at vi må se tiden an indtil bebyggelsen er færdig, før vi beslutter eventuelle regler, der regulerer parkering, idet alle bør have en mulighed for at give deres mening til kende. Det giver da også mere fleksibilitet, at der ikke er faste pladser. Der er mulighed for, at gæster kan parkere i vejsiderne og i rundingerne i rundkørslerne, dog skal der her friholdes plads til at eventuelle redningskøretøjer kan komme ind til de bagved beliggende ejendomme. Vi vil også, når der er endeligt asfalteret, undersøge muligheden for at regulere parkeringen gennem afstribning. Det forventes, at Strandløkken og Engløkken asfalteres sidst i april/først i maj.

5 Vi skal dog samtidig opfordre til, at alle viser hensyn og omtanke når der parkeres, ligesom fast henstilling af trailere bør undgås, når der begynder at blive mangel på pladser. Endvidere kan oplyses, at der i Dragør Kommunalbestyrelse i marts 2007 blev behandlet en rigtig spændende plejeplan for hele Sydstrandsområdet, herunder vort fredede areal. Plejeplanen har efterfølgende været i høring hos de berørte grundejere, herunder os. Plejeplanen blev herefter endeligt vedtaget sidst på sommeren. Til oplysning for de der ikke ved det, er det grundejerforeningen, der ejer og har pligten til at vedligeholde det fredede areal syd for bebyggelsen ned mod vandet. Planen, der er en ganske omfattende sag på rigtig mange sider, har - meget kort - som hovedformål at genskabe det lysåbne landskab, den oprindelige beplantning og give mulighed for et spændende fugle- og dyreliv. Når genopretningen er tilendebragt, foreslås det at områderne vedligeholdes/plejes naturligt ved blandt andet naturlig afgræsning af dyr. Vi har i samarbejde med Dragør Kommune og Tårnby Kommunes miljømedarbejder arbejdet med at få opfyldt den del af planen, der omhandler vort fredede areal samt stien/diget syd herfor ned mod vandet. Dragør Kommune har i efteråret 2007 opfyldt sin del af aftalen og fået ryddet stien/diget, men vi har desværre, som følge af det våde vejr, kun delvist kunnet opfylde vor del af aftalen, idet kun en del af krattet er blevet ryddet, mens resten bliver ryddet i løbet af foråret, når der igen er mulighed for at rydningsmaskinen kan køre ind på arealet. Der har været en drøftelse med TAMU-Centret i Kongelunden om indhegning af området, således at TAMU-centret kunne udsætte køer eller får på arealet, hvor dyrene således kunne sørge for den naturlige og fortsatte pleje af området. Alternativt får området lov til at ligge brak, hvilket også giver nogle dejlige visuelle oplevelser året igennem, evt. måske med en årlig slåning. De endelige aftaler herom er ikke på plads endnu. Vi har på nuværende tidspunkt indgået aftale med entreprenør om snerydning, græsslåning m.m. og arbejder p.t. med at få aftaler i stand vedr. vedligeholdelse af hække, bede og belægninger. Det er dog velset, at såfremt man måtte have lyst og evner til det, at hjælpe til med at luge og vedligeholde bede og hække. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at før end NCC er ude af området, da foretager vi ikke det store med beplantningerne, idet vi har set, at de ting der udføres ligeså hurtigt igen kan ødelægges af byggefolkene. Såfremt vi i foreningen har et medlem med teknisk indsigt vedrørende drift- og vedligeholdelse af afløbssystemer, pumper samt øvrige installationer, da er vedkommende meget velkommen til at kontakte mig, såfremt man kunne tænke sig at stille sin tekniske viden og indsigt til disposition for foreningen. Der arbejdes også på, med velvillig hjælp fra 3 af foreningens medlemmer, at oprette en hjemmeside til foreningen, idet dette vil lette orientering og kommunikation meget. Denne hjemmeside forventes færdig sidst på sommeren Jeg skal i den anledning anmode om, at man i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen oplyser sin mail-adresse.

6 Såfremt man er forhindret i at deltage, bedes man ligeledes venligst oplyse mig sin adresse på Desuden arbejder en af foreningens medlemmer i øjeblikket med at indhente tilbud på service af varmepumpe og gasfyr. Sidst, men ikke mindst, kan jeg glæde foreningens medlemmer med, at jeg har påklaget det grundlag vore ejendomsskatter betales efter (den korrigerede 2001 værdi tillagt de skattelofts bestemte årlige tillæg til dato), idet basisprisen efter mine beregninger var 25 % for høj. Man havde fra Skat s side benyttet en basispris pr. kvm på kr. 500,00 og ikke som den burde være kr. 400,00. Dette har jeg efterfølgende fået medhold i. Skat har lovet at de ændrede vurderinger udsendes lige efter påske. Man skal kontrollere bagsiden af vurderingen, det punkt der hedder: Omberegning af grundværdi, der skal kvm prisen være anført med kr. 400,00. Efterfølgende skal Dragør Kommune have ændret og udsendt nye ejendomsskattebilletter med samt ny 2. rate ejendomsskat, hvor det for meget betalte beløb i 1. rate modregnes. På årsbasis drejer det sig om et beløb på omkring kr ,00 alt efter parcellens størrelse. Denne besparelse vil være gældende også i fremtiden så længe skattestoppet løber. Måtte der være spørgsmål til nærværende eller spørgsmål i øvrigt om grundejerforeningens forhold, da står jeg gerne til rådighed, også inden generalforsamlingen. Med venlig hilsen Anker Terndrup mail Formand G/F Kålmarken Sandløkken 47

Velkommen til G/F KÅLMARKEN

Velkommen til G/F KÅLMARKEN Februar 2009 Velkommen til G/F KÅLMARKEN Først tillykke med Jeres/dit nye hus og velkommen til grundejerforeningen Kålmarken. Vi vil gerne med dette velkomstbrev give Jer/dig en orientering om foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN 2010.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN 2010. ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN 2010. Den 17. april 2010 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Formanden Hanne Rosfort bød velkommen. 1.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Formandens beretning Y2004

Formandens beretning Y2004 Y2004 Pga. hospitalsindlæggelse kunne jeg desværre ikke deltage i den ordinære generalforsamling den 31/3 2004. Denne beretning dækker perioden oktober 2003 august 2004. Grundejerforeningens hjemmeside

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 1994 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. april 1995 og generalforsamlinger

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Bakkegårdsparken & 2A-54:

Bakkegårdsparken & 2A-54: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Ordensregler for Afdeling 15 Dato Bakkegårdsparken 1-125 & 2A-54: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere