FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed for i god tid at tænke på sine spørgsmål ligesom det formentlig også ville være en træls affære at høre mig læse det hele op. Vi har som tidligere skrevet, i bestyrelsen, hvilket også er et ønske fra sælgerne Dragør Sydstrand ApS, besluttet, at vi ikke vil foreslå ændringer til vedtægter, ordensregler o.s.v. før området er udbygget og færdigindflyttet i marts/april Vores holdning er, at det ikke er fair, at der besluttes ændringer og regler, hvor alle ikke har haft mulighed for at give deres mening til kende, ligesom også de vilkår sælgernes udbudsmateriale er udfærdiget ud fra, også skal være de vilkår der er gældende når man flytter ind. Status er i dag, at ca. 100 ud af de opførte 170 rækkehuse nu er solgt, og interessen for de usolgte huse, efter at sælgerne har nedsat prisen, er blevet væsentlig større. Vi har i bestyrelsen siden konstitueringen i januar 2007 arbejdet på at få rettet fejl og mangler og færdiggjort fællesarealerne. Dette har ikke været problemløst, idet BN-Huse og NCC desværre ikke altid har kunnet leve op til vore forventninger som følge af bla. et meget regnfuldt vejr, jobskift og sygdom på byggelederkontoret, det overophedede arbejdsmarked inden for byggeriet m.m. Disse problemer skulle forhåbentlig på nuværende tidspunkt være løst og etableringen og beplantningen af de sidste fællesarealerne skulle foregå her i marts og april, forudsat at det holder rimeligt tørvejr. Det skal bemærkes, at vi nu har et konstruktivt samarbejde med byggeledelsen. Samtidig skal jeg oplyse fra NCC, at det ikke er tilladt at forsyne sig med byggemateriel, herunder fliser, grus, småsten m.m. fra firmaets depoter i området. Firmaet betragter dette som tyveri og vil handle derefter. Til oplysning vil der her i foråret også blive nogle opgravninger af veje og stræder i forbindelse med kloakarbejder, der skal udbedre de fejl og mangler, der er fundet efter en TV-inspektion af kloakkerne. For eksempel vil Strandløkken i en periode af ca. en uge blive lukket for kørsel, og trafikken i stedet ledt ad Engløkken. Der vil i denne periode ikke blive muligt at parkere på de 2 første/østlige p-pladsarealer på Strandløkken, og jeg skal således henstille til, at der udvises hensyn ved parkering i resten af området. Arbejdet forventes udført kort efter påske. Samtidig skal jeg også opfordre til, at såfremt man opdager fejl/mangler ved fællesarealer, at man da lige giver mig en mail herom. Det kan endvidere oplyses, at vi påtænker at søge professionel assistance fra en ingeniør med anlægsarbejder som speciale, til gennemgang af hele området, når vi har fået dette endeligt overdraget fra NCC. Der er i budgettet for 2008 afsat beløb hertil.

2 Vi skal i øvrigt henstille til, at man undlader at færdes på fællesarealer før græsset og beplantningen har fået fat. Ligeledes skal vi henstille til, at flytte- og/eller personbiler i forbindelse med indflytning ikke køres ind over fortovskanter og flisearealer, idet disse ikke er beregnet til tung trafik. Fremlæggelse af et realistisk budget er svært, da det ikke umiddelbart er muligt at budgettere vore indtægter og udgifter, da disse her i etableringsfasen kan være vanskelige at forudsige. Vi har derfor valgt fortsat at opkræve kontingent ud fra det budget, som alle burde have fået udleveret fra BNhuse i forbindelse med købet af ejendommen. Der er i vedlagte budget for 2008 ikke taget hensyn til et evt. bidrag fra sælgerne Dragør Sydstrand ApS, men vi har en særdeles positiv dialog og samarbejde med firmaet, der sidste år, uagtet at de ikke er forpligtet til det, generøst bidrog til grundejerforeningen drift. Vi håber også i år på en positiv udgang af forhandlingerne og jeg håber vi har dette på plads til generalforsamlingen. Vi tilstræber endvidere, at nye ejere, der køber af BNhuse får en forholdsmæssig kontingentopkrævning. Vi har valgt, af omkostningsmæssige og administrative hensyn, at opkræve kontingentet en gang årligt med forfald i februar måned. Vi skal endvidere opfordre til, at såfremt man ikke har modtaget kontingentopkrævning senest 1 marts, eller såfremt denne måtte være fejlbehæftet, at man da retter henvendelse til foreningens kasserer Henrik Jørgensen, Sandløkken 19 mail for at han kan få opdateret og tilrettet medlemskartoteket. Ejerskifte vedr. 2-gangssalg bedes ligeledes meddelt Henrik eller undertegnede, idet man skal være opmærksom på, at man som fraflyttet ejer stadig hæfter for betaling overfor grundejerforeningen indtil ejerskiftet er noteret. Det kan oplyses, at uagtet der i vedtægterne er anført, at kontingentet opkræves i 2 årlige rater, da har vi som bestyrelse udnyttet den mulighed der er i samme til at ændre opkrævningsterminen til 1 gang årligt. Dette både af hensyn til det omkostningsmæssige, da det er dyrt at køre en opkrævningstermin ligesom det også er administrativt væsentligt lettere for kasseren kun med en årlig opkrævning. Dette beder vi om generalforsamlingens accept af, ligesom vi også beder om generalforsamlingens accept af, at kasseren i forbindelse med betaling af regninger gennem netbank, kan foretage denne betaling alene. Bilagene skal dog påtegnes af formand og kasserer inden betaling foretages, ligesom revisor ved sin årlige gennemgang kontrollerer bilagene. Henrik har udført et meget stort arbejde med at få styr på medlemmerne, oprettelse af medlemskartotek, opkrævninger, betalinger m.m. og fortjener stor tak herfor. Der er også gået en del tid med kontakt til og møder med de offentlige myndigheder vedrørende plejning af det fredede areal, orientering om Dragør Kommunes syn på og fortolkning af regler vedr. hegn, hække, markiser m.m. Desuden forsøger vi også en dialog med kommunen angående cykel- og gangstier på St. Magleby Strandvej, således at vi trygt kan færdes her fra bebyggelsen op til bussen og ned til vandet. Denne dialog har desværre p.t. været uden nævneværdig succes, idet kommunen ikke mener at have penge til at sikre vejen. I stedet henviser man til at færdes internt i området, på stisystemet hos nabogrundejerforeningen samt via trampesti langs St. Magleby Strandvej over det fredede areal ned mod vandet. NCC vil i løbet af marts og april reetablere rabatterne på St. Magleby Strandvej, ligesom er der planlagt bump ud for indkørslen til Strandløkken. De planlagte bump ud for indkørslerne til

3 Engløkken må afvente, at Dragør Kommune kan finde finanser hertil. Jeg har derfor foreslået kommunen, at man, såfremt man ikke allerede nu kunne finde bevillinger til de sidste bump, da placerede det bevilgede bump ud for indkørslen til Engløkken. Ligeledes har jeg foreslået kommunen, at man fandt midler til at etablere tilslutningerne mellem vore 2 interne stiforbindelse og fortovet på Krudttårnsvej. Her kan det da også nævnes, at der fra etableres en ny busline 76E, der kører fra Krudttårnsvej via Kystvejen til Lufthavnen og tog og Metroforbindelser der se linket for yderligere oplysninger Endvidere samarbejdes der også med kommunen, renovationsselskabet og BN-Huse angående opstilling af flaske-, papir- og papcontainere. Disse forventes opstillet ved indkørslerne til Sandløkken, Strandløkken samt stikvejen ved Engløkken i løbet af april 2008 i de forhåbentlig på det tidspunkt færdige indhegnede pladser. Til orientering er det lykkedes med velvilje fra BN-Huse at få opført et grundejerforeningsudhus i forbindelse med pladsen ved indkørslen til Sandløkken. Der vil også blive etableret afhentning af haveaffald og storskrald, reglerne herfor kan ses på Der må ikke afleveres andet end papir- og papaffald samt flasker i containerne og således ikke hensættes affald i området ved containerne. Det skal samtidig gøres opmærksomt på, at det ikke er tilladt at dumpe overskudsjord eller haveaffald på det fredede areal eller fællesarealerne. Dette skal afleveres på Dragør Kommunes genbrugsplads på Bachersmindevej 15. Jeg har endvidere været i kontakt med et medlem af bestyrelsen i Haveforeningen Søndergården angående et fællesskab om haveforeningens bade/bådebro. Vedkommende var meget positiv og kunne godt se de fælles fordele, der ville være ved at vi gik med ind i ejerskabet af bade/bådebroen. Desværre kunne han ikke opnå accept fra den øvrige bestyrelse, idet flertallet frygtede, at bade/bådebroen skulle blive for overrendt. Der arbejdes videre med sagen. Vi har også modtaget og besvaret en del spørgsmål angående især hundehold, hæk/læhegn, markiser og parkeringsproblemer og vi kan til orientering generelt oplyse følgende: Hundehold: Vi må desværre erkende, at det ikke er alle der bryder sig om løsløbende hunde, ligesom begejstringen er meget behersket, når det er lykkedes at træde i efterladenskaberne eller når børnene har fået disse som regel ildelugtende genstande på tøjet. Så derfor hundeejere: Hold venligst hunden i snor indenfor grundejerforeningens områder, herunder også på det fredede areal af hensyn til dyre/fuglelivet der. I bedes også medbringe en hundepose og efterladenskaberne fra hunden kan puttes i den nærmeste skraldebøtte. Der står 170 af dem i vor forening. Hegn, hække og læskærme: Jf. lokalplaner og grundejerforeningsvedtægterne er reglerne - ganske forkortet - at ethvert medlem er pligtigt til i skel mod naboer og fællesarealer at plante bøgehæk. Naboer skal dele omkostningerne hertil. Ud mod fællesarealer er det det enkelte medlem, der skal betale denne omkostning. Parceller der støder op til usolgte huse kan kontakte Mark Howell på telefon eller mail for med denne at træffe aftale om

4 plantning af bøgehæk. Firmaet Haveklar tlf har for gode ord og betaling været mig behjælpelig med opgravning, forberedelse af jorden og efterfølgende plantning af bøgehække. Man skal i forbindelse med plantning af hæk være meget opmærksom på, at jorden og undergrunden bliver ordentligt forbehandlet, da denne mange steder efter byggeriet er i elendig stand. Man skal endvidere ved udgravningen tage hensyn til en eventuel flisebelægning, således at dennes fundament ikke skrider. Hækken bør ved flisebelægninger plantes mindst 40 cm fra belægningen. Inde på matriklerne kan der opsættes læskærme mellem terrasse og have af max 3 meters bredde og 1½ meters højde. Det bør tilstræbes, at disse læskærme i farver og materialevalg får en karakter som det øvrige træværk, der er benyttet til udhæng, beklædning og skure. Der må således jf. reglerne ikke opsættes hegn i skellene, men alene plantes bøgehæk, hvilket nogle steder mellem skur og hus kan synes ganske upraktisk og uhensigtsmæssigt. Det skal endvidere gøres opmærksom på, at opsætning af permanente eller midlertidige havestuer, skure, større legehuse eller andre overdækninger ikke er tilladt iflg. lokalplaner og vedtægter. Vi kan når alle er indflyttet og såfremt der måtte være interesse og behov herfor i grundejerforeningen, søge at få ændret reglerne vedrørende hegn, hække og læskærme, hvilket jf. lokalplanerne m.m. skal ske efter en samlet plan og i samarbejde med de offentlige myndigheder. Så, såfremt man, inden reglerne evt. kan ændres, måtte have et ønske om at etablere hække eller afskærmninger af anden karakter end ovennævnte, da må man være indstillet på, at man kan risikere at blive mødt med et krav om lovliggørelse, såfremt reglerne ikke bliver ændret til at være i overensstemmelse med det man nu måtte få opført. Markiser: Vi har fra kommunen fået tilladelse til opsætning af markiser, såfremt disse er ensfarvede og i afdæmpede farver. Vi har i grundejerforeningen fået etableret et samarbejde om levering og opsætning af markiser med Profil Markiser I forbindelse med fællesindkøb gives der 30 % rabat på firmaets listepriser. Aftalen er, at man kan opnå 25 % rabat ved enkeltvise bestillinger og 30 % rabat, såfremt man slår sig 3 sammen i en bestilling. I/du bedes selv kontakte Profil Markiser på telefon med henvisning til aftalen i Kålmarken såfremt I/du måtte ønske et tilbud på markise. Jeg har så aftalt med firmaet, at de koordinerer at komme herud på landet og give os hver især et individuelt tilbud ud fra den enkeltes ønsker til mål, farver, stoffer, elbetjening, fjernbetjening, vindsikring, opsætning o.s.v. Vore ejendomme er meget forskellige i markiseopsætningssammenhæng, og jeg skal opfordre de der måtte ønske at få opsat markiser, at få gjort dette professionelt. Parkering: Vi mener i bestyrelsen, at vi må se tiden an indtil bebyggelsen er færdig, før vi beslutter eventuelle regler, der regulerer parkering, idet alle bør have en mulighed for at give deres mening til kende. Det giver da også mere fleksibilitet, at der ikke er faste pladser. Der er mulighed for, at gæster kan parkere i vejsiderne og i rundingerne i rundkørslerne, dog skal der her friholdes plads til at eventuelle redningskøretøjer kan komme ind til de bagved beliggende ejendomme. Vi vil også, når der er endeligt asfalteret, undersøge muligheden for at regulere parkeringen gennem afstribning. Det forventes, at Strandløkken og Engløkken asfalteres sidst i april/først i maj.

5 Vi skal dog samtidig opfordre til, at alle viser hensyn og omtanke når der parkeres, ligesom fast henstilling af trailere bør undgås, når der begynder at blive mangel på pladser. Endvidere kan oplyses, at der i Dragør Kommunalbestyrelse i marts 2007 blev behandlet en rigtig spændende plejeplan for hele Sydstrandsområdet, herunder vort fredede areal. Plejeplanen har efterfølgende været i høring hos de berørte grundejere, herunder os. Plejeplanen blev herefter endeligt vedtaget sidst på sommeren. Til oplysning for de der ikke ved det, er det grundejerforeningen, der ejer og har pligten til at vedligeholde det fredede areal syd for bebyggelsen ned mod vandet. Planen, der er en ganske omfattende sag på rigtig mange sider, har - meget kort - som hovedformål at genskabe det lysåbne landskab, den oprindelige beplantning og give mulighed for et spændende fugle- og dyreliv. Når genopretningen er tilendebragt, foreslås det at områderne vedligeholdes/plejes naturligt ved blandt andet naturlig afgræsning af dyr. Vi har i samarbejde med Dragør Kommune og Tårnby Kommunes miljømedarbejder arbejdet med at få opfyldt den del af planen, der omhandler vort fredede areal samt stien/diget syd herfor ned mod vandet. Dragør Kommune har i efteråret 2007 opfyldt sin del af aftalen og fået ryddet stien/diget, men vi har desværre, som følge af det våde vejr, kun delvist kunnet opfylde vor del af aftalen, idet kun en del af krattet er blevet ryddet, mens resten bliver ryddet i løbet af foråret, når der igen er mulighed for at rydningsmaskinen kan køre ind på arealet. Der har været en drøftelse med TAMU-Centret i Kongelunden om indhegning af området, således at TAMU-centret kunne udsætte køer eller får på arealet, hvor dyrene således kunne sørge for den naturlige og fortsatte pleje af området. Alternativt får området lov til at ligge brak, hvilket også giver nogle dejlige visuelle oplevelser året igennem, evt. måske med en årlig slåning. De endelige aftaler herom er ikke på plads endnu. Vi har på nuværende tidspunkt indgået aftale med entreprenør om snerydning, græsslåning m.m. og arbejder p.t. med at få aftaler i stand vedr. vedligeholdelse af hække, bede og belægninger. Det er dog velset, at såfremt man måtte have lyst og evner til det, at hjælpe til med at luge og vedligeholde bede og hække. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at før end NCC er ude af området, da foretager vi ikke det store med beplantningerne, idet vi har set, at de ting der udføres ligeså hurtigt igen kan ødelægges af byggefolkene. Såfremt vi i foreningen har et medlem med teknisk indsigt vedrørende drift- og vedligeholdelse af afløbssystemer, pumper samt øvrige installationer, da er vedkommende meget velkommen til at kontakte mig, såfremt man kunne tænke sig at stille sin tekniske viden og indsigt til disposition for foreningen. Der arbejdes også på, med velvillig hjælp fra 3 af foreningens medlemmer, at oprette en hjemmeside til foreningen, idet dette vil lette orientering og kommunikation meget. Denne hjemmeside forventes færdig sidst på sommeren Jeg skal i den anledning anmode om, at man i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen oplyser sin mail-adresse.

6 Såfremt man er forhindret i at deltage, bedes man ligeledes venligst oplyse mig sin adresse på Desuden arbejder en af foreningens medlemmer i øjeblikket med at indhente tilbud på service af varmepumpe og gasfyr. Sidst, men ikke mindst, kan jeg glæde foreningens medlemmer med, at jeg har påklaget det grundlag vore ejendomsskatter betales efter (den korrigerede 2001 værdi tillagt de skattelofts bestemte årlige tillæg til dato), idet basisprisen efter mine beregninger var 25 % for høj. Man havde fra Skat s side benyttet en basispris pr. kvm på kr. 500,00 og ikke som den burde være kr. 400,00. Dette har jeg efterfølgende fået medhold i. Skat har lovet at de ændrede vurderinger udsendes lige efter påske. Man skal kontrollere bagsiden af vurderingen, det punkt der hedder: Omberegning af grundværdi, der skal kvm prisen være anført med kr. 400,00. Efterfølgende skal Dragør Kommune have ændret og udsendt nye ejendomsskattebilletter med samt ny 2. rate ejendomsskat, hvor det for meget betalte beløb i 1. rate modregnes. På årsbasis drejer det sig om et beløb på omkring kr ,00 alt efter parcellens størrelse. Denne besparelse vil være gældende også i fremtiden så længe skattestoppet løber. Måtte der være spørgsmål til nærværende eller spørgsmål i øvrigt om grundejerforeningens forhold, da står jeg gerne til rådighed, også inden generalforsamlingen. Med venlig hilsen Anker Terndrup mail Formand G/F Kålmarken Sandløkken 47

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere