GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791 Dragør Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag til - vedtægtsændringer - andre forslag 6. Valg af bestyrelsen samt 1 suppleant hertil 7. Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil 8. Eventuelt Formand Anker Terndrup bød de tilstedeværende velkommen og bad forsamlingen om undtagelsesvis, at vælge et af bestyrelsesmedlemmerne som dirigent og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det i udgangspunktet var i strid med vedtægterne. Ad 1 Advokat Jacob Kruse Rasmussen valgtes som dirigent og konstaterede at 115 medlemmer af Grundejerforeningen var mødt op. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 2 Formanden aflagde beretning om Grundejerforeningens virke i den forløbne periode. 1

2 Formandens beretning var inden generalforsamlingens afholdelses udsendt til medlemmerne. Beretningen vedlægges nærværende referat i kopi. Formanden henstillede under sin beretning særskilt, at der ikke færdes på fællesarealerne inden græsset og beplantningerne har fået fat. Færdsel inden medfører, at græsset og beplantningen ødelægges. Grundejerforeningen har indgået aftale med sælgerne, Dragør Sydstranden ApS om et tilskud til budgettet på DKK Beløbet fremgår endnu ikke af det fremlagte budget. Bestyrelsen har indhentet tilbud på pasning af bede og belægninger m.m., men det tilbud, som bestyrelsen har modtaget er højere end forventet. Bestyrelsen vil arbejde videre med at finde en løsning. Vedrørende affald, berettede formanden, at Dragør Kommune har skiftet leverandør og at den nye leverandør i øjeblikket havde svært ved at skaffe de beholdere mv., der skal opstilles, men forventningen er, at dette snart vil være på plads. Formanden henstillede til at storskrald afleveres forskriftsmæssigt, idet storskrald ellers ikke vil blive medtaget ved afhentning. Se reglerne herfor på Dragør Kommunes hjemmeside Der er et generelt stigende problem med rotter også udenfor byerne. Der er ikke blevet observeret rotter i Grundejerforeningens område, men formanden henstillede til, at medlemmerne var opmærksomme og rapporterede til Dragør Kommune, hvis der blev observeret rotter i området samt at evt. fordring af fugle foregår fra fuglebræt, for at undgå at tiltrække rotter. Poul Larsen fra Engløkken 23 har tilbudt at være Grundejerforeningens tekniske mand og stille sin tekniske viden og indsigt til rådighed vedrørende drift og vedligeholdelse af afløbssystemer, pumper og øvrige installationer mv. Grundejerforeningen skal have en hjemmeside. Formanden forventer, at hjemmesiden vil være færdig sidst på sommeren når. Bestyrelsen samt et medlem Johnny Lundager arbejder på at indhente et tilbud på service på fyr og varmepumper. Den korrigerede grundværdi 2001 til brug som beregningsgrundlag for ejendomsskatten er 25 % for høj Anker Terndrup har påklaget ejendomsvurderingen, hvorfor Dragør Kommune er 2

3 opmærksom på fejlen og udsender ny opkrævning på ejendomsskat, hvor det for meget betalte modregnes i 2. rate ejendomsskat Alle burde pr. nuværende tidspunkt have modtaget nye rettede vurderinger. Endvidere bemærkede forsamlingen, at nogle også have modtaget nye opkrævninger. Det er medlemmernes ansvar, at sørge for, at håndværkere til den enkelte grundejer ikke kører igennem hindringerne og ind på arealerne, da arealerne ødelægges herved. Forsamlingen bemærkede hertil, at det var muligt for håndværkere at køre igennem hindringerne med deres biler og spurgte i den forbindelse om bestyrelsen havde tænkt sig at få lavet effektive hindringer. Formanden svarede, at der er sat penge af i budgettet til at få lavet nogle pæne hindringer i form af blomsterkummer og bede og indskærpede igen, at det er den enkelte grundejers ansvar, at der ikke sker gennemkørsel. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad 3 og 4 Regnskabet blev gennemgået af kasserer Henrik Jørgensen. Regnskabet udviste et driftsresultat på DKK ,25. Det positive driftsresultat skyldes at grundejerforeningen i 2007 endnu ikke havde overtaget den fulde vedligeholdelse af fællesarealer, da der fortsat er håndværkere i området og dels som følge af, at en del udgifter er udskudt til 2008 regnskabet, herunder blandt andet beplantning, græsslåning og snerydrydning. Grundejerforeningen havde endvidere modtaget et ekstraordinært tilskud fra Bülow Nielsen til snerydning på DKK som er indtægtsført i 2007 regnskabet. Forsamlingen spurgte hvem, der bestemte hvad der skulle beplantes i bedene. da det ikke fandtes hensigtsmæssigt med tornebuske, da der er mange børnefamilier i grundejerforeningen. Formanden fortalte at vildroserne ville blive flyttet ned i nordenden af området samt at noget mindre stikkende ville blive plantet i stedet. Driftsresultatet stort DKK ,25 foreslås overført til næste år. Regnskabet samt forslag til resultatdisponering blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer. 3

4 Herefter gennemgik kasserer Henrik Jørgensen budget for Der er budgetteret med en indtægt på , samt et driftsunderskud på DKK Til budgettet forklarede Henrik Jørgensen i øvrigt, at indtægterne var fastsat som et skøn, baseret på, hvor mange solgte huse der var i bebyggelsen. Hvis der bliver solgt yderligere huse i løbet af året vil Grundejerforeningens indtægter stige. Snerydning og græsslåning er på kontrakt og er dermed et fast beløb. Posten beskæring, bede og belægninger er skønnet, idet det indhentede tilbud er betydeligt højere end skønnet og der dermed endnu ikke er indgået nogen endelig aftale. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en løsning på beskæring, så budgettet hænger sammen. Vedrørende posten belysning fællesarealer oplyste Henrik Jørgensen, at dette endnu ikke er overtaget fra Bülow Nielsen, men at posten på årsbasis vil udgøre ca. DKK Posten vedrører strøm til gadelamper i området. Forsamlingen spurgte, om snerydning ikke kan gøre billigere, da posten udgør ca. 25 % af det samlede budget, eksempelvis som et beløb pr. gang, da der ikke har været meget sne de seneste par år. Formanden svarende, at det var Bjarne Holm Sørensen fra Ullerup, der har kontrakten og at der bliver ryddet en gang på hver side af fortovet, således at den enkelte grundejer selv skal rydde fra sin hoveddør og ud til fortovet. Årsagen til, at snerydning er så forholdsmæssigt dyrt skyldes, at man ikke på forhånd kan vide hvor mange gange i løbet af sæsonen, der skal ryddes. Beløbet dækker således uanset, hvor mange gange der skal ryddes, endvidere foregår snerydningen på alle tider af døgnet. Forsamlingen spurgte videre til budgettet, om der kunne etableres et fortov/sti, som gør det nemmere at komme op til bussen på Krudttårnsvej. Stien til bussen er i øjeblikket meget ufremkommelig og man skal over en grøft. Formanden svarede, at Dragør Kommune og Bülow Nielsen i øjeblikket diskuterer, hvem der skal anlægge det sidste stykke fra bebyggelsen og ud til Krudttårnsvej. Det er Dragør kommunes opfattelse, at Bülow Nielsen har pligt til at anlægge fortov helt ud til Krudttårnsvej, hvorimod Bülow Nielsen ikke mener, at det er aftalt i forbindelse med projekteringen. 4

5 Forsamlingen spurgte, om Bülow Nielsen havde givet en form for garanti vedrørende de nedlagte kabler til fælles belysning i området, da det var forsamlingens opfattelse, at nedlægningen af kabler ikke var sket forskriftsmæssigt og at der på sigt ville kunne opstå problemer med kabelføringen. Formanden svarede, at der i budgettet var sat penge af til en sagkyndig gennemgang af hele fællesområdet og at bestyrelsen ville bede den sagkyndige om også at gennemgå kabler. Henrik Jørgensen bemærkede at posten Belysning fællesarealer i budgettet alene var til forbrug af el og udskiftning af pærer. Forsamlingen spurgte til projektet med TAMU centret og pasningen af det fredede område, herunder hvem der skal betale for indhegning af området, hvis TAMU Centret skal sætte dyr ud i området. Formanden svarede, at grundejerforeningen ved at indgå aftale med Dragør Kommune om en hurtig vedligeholdelse af foreningens område, havde opnået, at Dragør Kommune ud af midler overført til kommunen i forbindelse med Københavns Amts nedlæggelse, havde opnået, at kommunen havde ryddet diget straks. Foreningens rydning af vores del af området var påbegyndt, men gået i stå som følge af, at rydningsmaskinen ikke kunne køre ind på området, da dette er meget fugtigt. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren. Det er endvidere bestyrelsens holdning, at hvis TAMU Centret vil have området indhegnet, må TAMU Centeret også afholde udgiften hertil. TAMU Centret har aktuelt ikke så mange folk, at de kan indhegne området, så indtil videre er der ikke kommet nogen aftale på plads. Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt og med alle stemmer. Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes og fremover opkræves én gang årligt med DKK i februar måned. Bestyrelsens indstilling blev godkendt af Generalforsamlingen. Ad 5 Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. 5

6 1) Bestyrelsen stillede i forslag, at kassereren kan disponere over Grundejerforeningens netbank alene. Alle bilag skal fortsat godkendes og påtegnes af såvel kassereren og formanden. Forslaget blev herefter godkendt af Generalforsamlingen. 2) Flere grundejere havde forud for generalforsamlingen fremsat forslag om etablering af en legeplads samt etablering af et legepladsudvalg. Forslaget blev drøftet af forsamlingen, herunder hvor en legeplads eventuelt skulle placeres. Holdningen var generelt, at der skulle være en legeplads, men der var ingen, der var interesseret i, at den blev placeret på et fællesareal ud for deres hus. Det blev også drøftet at placere enkelte legeredskaber rundt i hele området. Enden på drøftelserne blev, at der blev stemt om nedsættelse af et legepladsudvalg, der skal undersøge nærmere, hvor legepladsen kan placeres, hvad det vil koste at etablere, hvilke regler der er for legepladser mv. 46 stemte for nedsættelse af et legepladsudvalg, 13 stemte imod. Der nedsættes derfor et legepladsudvalg. Interesserede deltagere kan henvende sig til formanden, der opfordrer til, at såvel nogen der er for, som nogen der er imod etableringen af en legeplads melder sig til udvalget. 3) Der er stillet forslag om etablering af cykel og gangstier i området, herunder på St. Magleby Strandvej og mulighed for fartbegrænsning på fællesvejene. Formanden fortalte, at der kommer skilte op med 40 km hastighedsbegrænsning og henstillede i øvrigt til, at bilisterne opførte sig ansvarligt og kørte efter forholdene. Endvidere er der fra Bestyrelsens side stillet forslag om etablering af et Vej- og Parkeringsudvalg, som skal kigge på disse forhold. Formanden redegjorde for, at Dragør Kommune generelt mangler penge og, at der ikke er penge på Dragør Kommunes budget til etablering af bump eller andre fartbegrænsninger ud over de to der allerede er bevilgede på St. Magleby Strandvej. Videre drøfter Dragør Kommune med NCC hvem der skal betale for tilslutningen fra fortovet på Krudttårnsvej ind til grusstierne, der fører ind i bebyggelsen. Grundejerforeningen har selv mulighed for at lægge fliser ud til skel ved Krudttårnsvej fra stræderne, men udenfor skel kan Grundejerforeningen formentlig ikke lægge fliser eller etablere trappetrin fra grøften og op til Krudttårns- 6

7 vej. Formanden undersøger dog med kommunen om vi kunne få tilladelse til at etablere denne forbindelse også på kommunens del af arealet. Forsamlingen drøftede muligheden for etablering af cykel og gangsti på St. Magleby Strandvej, sti langs kanten af det fredede område mod St. Magleby Strandvej. Formanden forklarede, at igen som følge af Dragørs Kommunes pressede økonomi skulle man ikke forvente cykel og gangsti i den nærmeste fremtid. Anlæggelse af en egentlig sti på foreningens fredede areal er ikke tilladt, men foreningen kunne evt. få slået begroningen på arealet fra nedkørslen og langs vejen ned mod vandet i det undergrundens beskaffenhed her mest er sten og grus og selv i våde perioder rimelig fast at gå på. Forslaget om et Vej- og Parkeringsudvalg blev herefter stillet til afstemning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. Interesserede deltagere skal henvende sig til formanden. 4) Der er stillet forslag om én fast parkeringsplads pr. hus. Forslaget blev drøftet af forsamlingen herunder også, at det er et problem, at parkeringspladser ikke er afmærket. Det blev videre drøftet hvordan man kan etablere en ordning med én fast parkeringsplads og om der skulle være mulighed for at stille sin parkeringsplads til rådighed for andre beboere, gæster mv. ved længerevarende rejser o. lign. Generalforsamlingen besluttede, at forslaget skal behandles af Vej- og Parkeringsudvalget. 5) Der er stillet forslag om et Lov- og ordensudvalg, der skal komme med forslag til generalforsamlingen om, hvordan området skal udvikle sig med hensyn til den enkelte grundejers frihed til selv at vælge hegn, højde på hegn og hæk, etablere låger, stier til parkeringsområder, opførelse af skure mv. på grunden samt grundejerforeningens muligheder for at håndhæve og sanktionere vedtægtsbestemmelser og andre interne ordensregler. Formanden præciserende nok en gang, at bestyrelsen ikke p.t. havde tænkt sig at lege politi, og henviste til tidligere skrivelser, at såfremt man opførte ting der ikke var i overensstemmelse med lokalplaner og vedtægter, og som ikke efterfølgende, når der var lavet en Dragør Kommune godkendt samlet plan for området, var i overensstemmelse med denne, da måtte man påregne, at disse ting skulle lovliggøres/fjernes. 7

8 Efter en livlig diskussion vedtog generalforsamlingen at nedsætte et Lov- og Ordensudvalg, der alene kan tage emner op til behandling og nærmere undersøgelse, for herefter at fremsætte forslag til den kommende generalforsamling og lade det være op til generalforsamlingen at træffe endelig beslutning om eventuelle forslag. Interesserede deltagere kan henvende sig til formanden. Ad 6 Bestyrelsen bestående af formand Anker Terndrup og kasserer Henrik Jørgensen blev enstemmigt genvalgt. Det af Dragør Sydstrand ApS udpegede medlem af bestyrelsen, advokat Jacob Kruse Rasmussen var ikke på valg. Bestyrelsen består herefter af formand Anker Terndrup, kasserer Henrik Jørgensen og advokat Jacob Kruse Rasmussen. Nuværende bestyrelsessuppleant Benny Jacobsen er på valg, men genopstiller ikke. Bestyrelsen har foreslået Hanne Rosfort som bestyrelsessuppleant. Hanne Rosfort blev enstemmigt valgt. Ad 7 Revisor Louise Poulsen genopstillede og blev enstemmigt genvalg. Bestyrelsen har foreslået Birgitte Damgaard som revisor suppleant. Birgitte Damgaard blev enstemmigt valgt. Ad 8 Under punktet eventuelt blev det drøftet, at forsamlingen var bekymret over at en del af området havde problemer med vandafledning på fællesarealerne, både de allerede beplantede/såede såvel som de endnu ikke etablerede. Forsamlingen var bekymret for om vandproblemerne ville fortsætte og for at græs og beplantninger skulle tage skade af vandet. Forsamlingen spurgte bestyrelsen, hvor lang garanti, der er på græs og beplantninger. 8

9 Formanden forklarede at gartnerne i næste uge ville gå i gang med at etablere græs og beplantninger og at formanden i øvrigt af sagkyndige havde fået oplyst, at det er meget normalt, at der i de første par år efter etablering stadig vil være vand i området indtil jorden har fået fået revner og sprækker som følge af frostperioder ligesom orme, græs og øvrige vækster ville gøre jorden mindre fast. Forsamlingen spurgte om, der ikke manglede noget asfalt på Strandløkken og Engløkken. Formanden oplyste, at der kommer asfalt på vejene i løbet af maj måned. Forsamlingen drøftede 1. års gennemgang af husene, som er i gang, men desværre stærkt forsinket. De der havde haft besøg af håndværkerne var dog fortrøstningsfulde, idet også formanden kunne oplyse, at det umiddelbart så ud til, at der var kommet mere styr på tingene, ligesom formanden også havde opfordret BN-Huse til at forbedre kommunikationen kraftigt. Birgitte Dangaard, Engløkken 86 og Hanne Rosfort, Strandløkken 30 påtog sig på vegne af alle grundejerene, at indsamle oplysninger om eventuelle generelle fejl og mangler ved husene, således at Grundejerforeningen gennem ovennævnte og formanden kunne rette fælles henvendelse til BN-Huse som en form for kontaktudvalg. Hanne kan kontaktes på & Birgitte på Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent Advokat Jacob Kruse Rasmussen Anker Terndrup Henrik Jørgensen april 2008 RVA/rva/164834/

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere