Afdeling Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013"

Transkript

1 1 Afdeling Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013

2 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer... 8 tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser... 8 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt... 9 tk.heg.a.01 Hegn tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning tb.græ.a.01 Græs tb.hæk.a.01 Hække tb.træ.a.01 Træer bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør bt.van.d.01 Vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr bt.var.d.01 Radiatorer bt.var.f.01 Skorsten, stål bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation bt.ven.c.01 Emhætter... 41

3 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen bi.hvi.a.01 Komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Likviditetsbudget Tabel Langtidsbudget Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a

4 4 Generelt Formål Der foretages et bygningseftersyn af alle bebyggelsens bygningsdele, friarealer og tekniske installationer. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten skrives hvilke tiltag, der skal gøres på ejendommen. Hovedidéen med bygningseftersynet er at opfange / registrere eventuelle problemer, før de bliver til skader samt at opfange behov for udskiftninger / renovering af bygningsdele i tide. Samtidig skal bygningseftersynet være en hjælp for afdelingsbestyrelser, lokalinspektører og varmemestre i deres daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen er foretaget af Henrik Borre og Ulla Vibeke Søgaard Forudsætninger Bygningseftersynet er visuelt. Som dokumentation er udarbejdet nærværende rapport, der indeholder et eftersynskort med bygningsdelsinformationer og fotobilag pr. bygningsdel. Bagerst i rapporten er indsat forslag til vedligeholdelsesplan/langtidsbudget med angivelse af de nødvendige henlæggelser. Afrapporteringen tager udgangspunkt i det nye Forvaltnings Klassifikations-nummersystem. Dette eftersyn er foretaget af Boligforeningen 3Bs Byggeafdeling i maj og juni måned Emner i eftersynet er beskrevet og vurderet, hvad angår bygningsdele, VVS- og El-teknik samt grønne områder og belægninger. Der er tilstræbt efterset ca. 5 % af de udvalgte bygningsdele i lejemål. Herudover er % af bygningsdelene i klimaskærmen gennemgået. Som grundlag for prissætning af reparation, renovering eller udskiftning, er anvendt V & S prisdata for renovering og drift. Alle budgettal er for håndværkerudgifter inkl. moms og indeksreguleres med 3% pr. år. Når der ved en aktivitet er angivet stillads- eller liftkrævende, er udgiften hertil ikke medtaget. Bemærkningen anføres for at kunne samle stillads- eller liftkrævende arbejder.

5 5 Alle bygningsdele er tildelt en karakter for tilstand: God angiver en tilstand, hvor almindelig løbende vedligeholdelse en eller flere gange inden for en 20-års periode vil være tilstrækkelig. Middel angiver en tilstand, hvor det inden for de kommende 5-10 år må anses for nødvendigt at genoprette / udskifte bygningsdelen for at holde bygning og anlæg i forsvarlig og god stand. Dårlig angiver en tilstand, hvor undladelse af udbedring må antages på kort sigt at ville medføre væsentlige gener eller efterslæb for ejendommens drift eller kunne medføre skade på person eller ejendom. Tilgængeligt materiale og kilder Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende materialer anvendt: Relevante tegninger og beskrivelser. Levetider Både funktionel, økonomisk og æstetisk levetid er væsentlig i planlægningen af bygningsdelenes vedligeholdelse og renovering / udskiftning. I praksis vil levetiden ofte ophøre som en kombination af disse 3 forhold. En bygningsdels levetid er teoretisk og er afhængig af vedligeholdelse, klimapåvirkninger, energioptimering, materialekvalitet, udformning/design og slid på bygningsdelen. Således kan den teoretiske levetid i praksis forlænges eller forkortes. - Af samme grund vil der i rapporten forekomme såvel levetider som restlevetider, der afviger fra standardlevetiderne for de enkelte bygningselementer. Kort om afdelingen Afdelingen omfatter bygninger i 3 rækker i en etage. Fælleslokaler er placeret i én bygning. Endvidere er der 20 fritstående depotskure, et skraldeskur og 2 carporte med i alt 20 p-pladser. Kløvermarken er opført i Bygningerne er opført uden kælder, med betonfundamenter og ydervægge i let konstruktion med beklædning af skærmtegl. Tagkonstruktionen er udført som kassettetag i en lukket konstruktion uden tagrum og med ensidig taghældning på 15 gr. Taget er belagt med trapezplader i aluminium. Vinduer og udvendige døre (inkl. hoveddøre) er udført i teaktræ og forsynet med termoruder.

6 6 Adresser, arealer m.v. 19 stk. 2, 3 og 4-værelses boliger. 14 af de 19 boliger er medejerboliger. 1 fælleshus. Søndergårds Alle Matr. Nr. 11 eb Måløv by, Måløv BBR-nr Boligareal er 1701,60 m² Fælleshus 187,40 m 2 Eftersete adresser: Søndergårds Alle 206 Søndergårds Alle 218 Søndergårds Alle 230 Søndergårds Alle 236

7 7 Særlige bemærkninger til enkelte bygningsdele Tk.heg.A.01 Hegn Hegn er delvist af typen flethegn, som er fremstillet i spinkle dimensioner. Levetid for flethegn er begrænset. Bk.unt.A.01 Undertag Undertaget skjult i tagkonstruktionen og er ikke muligt at besigtige. Bt.var.C.02 Fyringsanlæg er udført med kedel med gasbrænder i fælleshuset. Gasunit inkl. brænder og kedel, udskiftes i Bt.afl.C.03 Tagrender på skure er markant rustne indvendigt. Render på både skure og boliger observeres for udvikling af rusten. Bk.tak.B.03 Tagkassetters undertag og dampspærre Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Utætheder og defekter på undertag holdes under observation. Generelt Fremadrettet skal det sikres, at der henlægges tilstrækkelige midler til gennemførelse af ovenstående større renoveringsarbejder, jf. rapportens likviditetsbudget.

8 8 Bygningsdelsinformationer tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser Stier og areal foran fælleshus er belagt med 10 x 20 cm. betonfliser. Terrasser ved boliger er lagt med forskellige betonsten. Ved fælleshus og ved parkeringsplads er der lagt kantfliser af beton 50x30x X HEB og UVS Belægningen er generelt i god stand. Løbende opretning af evt. lunker, udskiftning af defekte fliser og opretning af fliser, der er skredet. Omlægning / udskiftning af fliser i Omlægning / udskiftning af belægninger. I alt

9 9 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt Parkerings- og vejarealer er med asfaltbelægning X HEB og UVS Asfaltbelægningen er i god stand. Der lægges nyt asfaltslidlag i Nyt slidlag overalt I alt

10 10 tk.heg.a.01 Hegn Delvist flethegn og delvist bræddehegn mellem haver X HEB og UVS Flethegn har en begrænset levetid på 20 år. Bræddehegn en længere levetid. Behandles med træbeskyttelse. 33 Vedligeholdelse med træbeskyttelse 39 Udskiftning af flethegn I alt

11 11 tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. Brønddæksler af støbejern fra Furnes. Brønde er af PVC. Gennemløbs- og spulebrønde ø 315 mm. med støbejernsdæksel. Tagbrønde ø200 mm. med rist af støbejeern. Rendstensbrønde PVC ø 315 mm X HEB og UVS Brønddæksler og riste er i god stand Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker.

12 12 tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton Separate ledninger for hhv. spilde- og regnvand. Tilslutning til offentlig hovedkloaksystem X HEB og UVS Ikke besigtiget ved eftersynet. Der henvises til tilstand i henhold til eftersyn i forbindelse med serviceaftale. Kloakanlæg efterses ved TV-inspektion på udvalgte strækninger, hvert 5. år. I forbindelse med eftersynet ses der efter, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. 15 TV-inspektion af kloakanlæg. 37 Vedligeholdelse af kloak/dræn I alt

13 13 tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen X HEB og UVS Udendørslamper er i god stand Vedligeholdes løbende. 34 Vedligeholdelse af udendørslamper I alt

14 14 ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l. Postkasser er monteret på skure og skilte ved indgangspartier X HEB og UVS Tilstand på postkasser og skilte er god.

15 15 ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l. Konstruktion af fyrretræ, facadebeklædning af granprofilbrædder, 25 x 150 mm., der er malet grå. Stern, vindskeder af aluminiumsplade. Dør beklædt med krydsfiner. Tagbelægning Derbigum. Tagrender (150 mm) og -nedløb af galvaniseret stål/zink. Beslag af galvaniseret stål X HEB og UVS Bræddebeklædningen er generelt i god stand. Krydsfiner på døre har løsnet sig og er udsat for vand. Tagrender er rustangrebet indvendigt i bunden. Tagpapbeklædning og stern er i god stand Døre rettes op og krydsfiner repareres. Tagrender kan have nedsat levetid. Gennemgang 2013 / Udskiftning tagpap og udskiftning bræddebeklædning 2033 Maling Maling af bræddebeklædni ng. 2 Udskiftning af bræddebeklædni ng I alt

16 16 tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning Diverse buske og lave planter X HEB og UVS Buske og lav bevoksning er i god stand og vækst. Suppleres og udskiftes løbende. 8 Udskiftning og beskæring I alt

17 17 tb.græ.a.01 Græs Der er 1000 m2 græs fordelt på fællesareal i midten af bebyggelsen og græsareal ved boligerne X HEB og UVS Græsarealer er generelt i god stand Løbende pleje

18 18 tb.hæk.a.01 Hække X HEB og UVS Hækken er generelt i god stand. Dog med enkelte områder, hvor hækplanter næsten er gået ud (ved parkeringsplads). Løbende pleje, klipning og beskæring og supplering af hækplanter.

19 19 tb.træ.a.01 Træer Div. frugttræer mm. ca. 20 stk X HEB og UVS

20 20 bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler Det efterses, at pudsen er intakt og uden revner og Betonfundamenter med 2 blokke letklinkerbeton og afskalning. pudslag, ubehandlet X HEB og UVS Tilstand for fundamenter og sokkelpuds er god. Partielle pudsreparationer udføres efter behov.

21 21 bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer Parketgulve af Junkers massiv bøg, lakeret i fællesrum, værelser, entre og køkken Hvide gulvklinker i vaskeri og badeværelser X HEB og UVS 13 Vedligeholdelse af gulve I alt

22 22 bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser Fuger efterses hvert 5. år. Beboerne gøres opmærksom på, at undgå kalkaflejringer i bruseområdet. Alle gulve i badeværelser er flisebeklædte X HEB og UVS Gulvflisers tilstand er god. Udskiftning af gulvfliser i Udskiftning af gulvfliser. 26 Reparation af fuger I alt

23 23 bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal Facader på fælleshus er beklædt med prægede Aluplader, de såkandte "køreplader" X HEB og UVS Tilstand på facadeplader er god.

24 24 bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl Facader på boliger er opbygget som let væg med træskellet, 200 mm isolering og 30 mm facadetegl på montageskinne og beslag (skærmtegl) X HEB og UVS Facadetegl og montagen fremstår i god stand. Eftersyn af tegl og monteringsbeslag løbende. 25 Reparationer skærmtegl mm I alt

25 25 bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar. Indvendige vægge er lette gipspladevægge. Lofter er gipspladelofter med træbeton-akustikplader i felter X HEB og UVS Tilstand på vægge er god. Malede vægge, 270 m2, males hvert 5. år. 38 Maling af I alt indvendige vægge i fælleshus

26 26 bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser Fliser på vægge i badebværelser er forskellige udfra hvad beboerne har valgt. Underlag af gipsplader X HEB og UVS Fremstår i god stand. De elastiske fuger udskiftes og repareres løbende. Fliser udskiftes i Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger. 11 Udskiftning af fliser I alt

27 27 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige Trapezplade af aluminium, 40 mm., lagt på lægter. Undertag af banevare (Monarfol) X HEB og UVS Trapezplader fremstår i god stand. Flere skruer ved tagfod er løsnet. Undertag er ikke synligt. Løse skruer strammes. Fastgørelse af tagplader efterses. Det bør i 2023 undersøges om det er nødvendigt, at skifte undertaget. 14 Div reparationer på tagbeklædning. I alt

28 28 bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l. Udhæng langs facade og på gavle, opbygget med udhængsbrædder, sternbræt og vindskede af aluminium. Sternbrædt (alu) er beklædt på finérplade X HEB og UVS Fremstår i god stand. Underside udhæng er lettere anløbet. Aluminium afrenses.

29 29 bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ Eftersyn af inddækninger på taget og indvendigt i boliger. Tagkasetter af træ med 15 gr. ensidig taghældning. Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Over entre og badeværelse er der loftrum, indvendigt beklædt med gipsplader X HEB og UVS Tagkonstruktionen er tilsyneladende i god stand. Der er ingen tegn på utætheder mm. Der er ingen planlagte aktiviteter for tagkonstruktionen.

30 30 bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ Vinduer i boliger og fælleshus er alle med termoglas, med rammer og karme af teaktræ, tophængte X HEB og UVS Tilstanden på vinduer er god. Skal justeres og smøres og smøres med teakolie eller lignende hvert 5. år. Skal ikke males. 3 Justering, I alt smøring og overfladebehand ling af vinduer

31 31 bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v. Gulvafløb med kvadratisk rist X HEB og UVS Fremstår i god stand. Rengøring påhviler beboeren. Drift efterser GA for tilkalkninger og defekter.

32 32 bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink Rusten holdes under observation og det undersøges om den forefindes på boligblokkene. Efterses i øvrigt i regnvejr for korrekt montering og tæthed. Render renses efter behov og mindst en gang om året efter løvfald. Tagrender og -nedløb, Plastmo nr. 11 og 12, aluzink. Beslag af galvaniseret stål. Placeret på fælleshus, boliger (indvendige render) og skure X HEB og UVS Fremstår generelt i god stand. Galvaniseringen på render på skure er med markant rust indvendigt i bunden af renderne. Tagrender på skure udskiftes i 2018, da de sandsynligvis vil være gennemtærede. Tagrender på boliger udskiftes efter 30 år i Udskiftning af tagrender på skure. 5 Udskiftning af tagrender på boliger. I alt

33 33 bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v X HEB og UVS Eltavler er i god stand.

34 34 bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør Vandinstallation bliver fordelt fra varmtvandsinstallation i fælleshus, ved pexrør som bliver ledt ind i de respektive lejemål. Herfra formodes det, at der er monteret et mindre teknikrum hvor brugsvandsledninger bliver ledt til tappesteder. Der er adgang til udendørsvandhane ved parkeringsplads X HEB og UVS Tilstand på vandinstallationer er god. 27 Reparationer på vandinstallatione r. I alt

35 35 bt.van.d.01 Vandmålere Der er individuelle vandmålere i lejemålene. Fabrikat: Wasser-Geräte GmbH X HEB og UVS Tilstand på vandmålere er god. Tælleværk kalibreres jf. vejledning og udskiftes i Udskiftning af vandmålere I alt

36 36 bt.van.e.01 Vand, pumper Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Pumpers tilstand er god. Pumper udskiftes i Udskiftning af pumper, vand I alt

37 37 bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr. Fælles fyringsanlæg og varmeinstallation, opvarmet med naturgas(weishaupt) placeret centralt i fælleshuset. Gasunit, Vaillant med aftræk over tag, med kedel. Centralvarmen bliver ledt til boligerne, hvorfra det bliver ledt til diverse radiatorer. Centralvarmen i boliger består af 2 strengs underfordelt anlæg. Der er gulvvarme i fælleshuset X HEB og UVS Fyringsanlæg er i god stand. Gasfyr, løbende service og udskiftning i Udskiftning af gasfyr. 28 Service af gasfyr og varmeanlæg I alt

38 38 bt.var.d.01 Radiatorer Radiatorer i køkken, stue og værelser. Gulvvarme i badeværelse og i hele fælleshuset X HEB og UVS Tilstanden på radiatorer er god. Reparation af termostatventiler. 29 Rep. af termostatventiler mm. I alt

39 39 bt.var.f.01 Skorsten, stål Stålskortenen er placeret uden på gavl X HEB og UVS Tilstanden på skorsten er god.

40 40 bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation Pumpe på centralvarme er en Grundfos MAGNA , årgang Pumpe på centralvarme i fælleshus er en Grundfos 25-60, årgang Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Tilstand på varmepumper er god. Pumperne udskiftes i Udskiftning af 3 varmepumper I alt

41 41 bt.ven.c.01 Emhætter Emhætte i boliger er forskellige, efter tilvalg Udsugning fra fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Emhætter er i god stand. Udskiftes efter 20 år i Udskiftning af emhætter I alt

42 42 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler I boliger: Udsugning fra emhætter og badeværelser via ventilator i loftrum. I fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Tilstand på ventilationsanlæg er god. Ventilator udskiftes i Udskiftning af ventilator Reparation I alt vedligeholdelse ventilationsanlæ g

43 43 bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen. Kontroler håndvaskens fastgørelse og at porcelænet er helt. Afprøv toilettets skylning, efterse tilslutning af vand og afløb, se efter at porcelænet er helt. Al sanitet, pånær toiletter, er individuelt tilvalgt. 21 stk. Håndvask 21 stk. Klosetter Ifö X HEB og UVS Fremstår i god stand. Udskiftes i Udskiftning af sanitet og armaturer. 36 Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr I alt

44 44 bi.hvi.a.01 Komfurer Komfurer er forskellige efter tilvalg ved opførelsen X HEB og UVS Komfurers tilstand er god. Komfurer udskiftes i Udskiftning af komfurer I alt

45 45 bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask X HEB og UVS Tilstand for hårde hvidevarer er god. Udskiftes i Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler. I alt

46 46 bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen. Køkkenelementer er forskellige efter individuelt tilvalg ved 1. indflytning X HEB og UVS Køkkenelementer er i god stand. Hængsler og beslag justeres og repareres løbende i forbindelse med genudlejning. Køkkener udskiftes efter 40 år i Udskiftning af køkkenelemente r 35 Vedligeholdelse I alt af køkkenelemente r

47 47 øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Over 10 år: 480 Flyttelejligheder kr. 780 Øvrigt udstyr og inventar kr HEB og UVS Øvrige udgifter: Flyttelehligheder, afdelingsarbejde 6000 kr. årligt Øvrigt udstyr og inventar 1000 kr. årligt 40 Øvrige udgifter I alt

48 48 Likviditetsbudget Tabel Regnskab Budget Saldo primo Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Af- / tilgang Saldo Ultimo Balance Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm Henlæggelse pr. kvm Forbrug pr. kvm Minimumsbeholdning

49 49 Langtidsbudget t Bygningsdele i terræn tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning A8-Udskiftning og beskæring ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l A1-Maling af bræddebeklædning A2-Udskiftning af bræddebeklædning tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser A6-Omlægning / udskiftning af belægninger tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt A7-Nyt slidlag overalt tk.heg.a.01 Hegn A33-Vedligeholdelse med træbeskyttelse A39-Udskiftning af flethegn tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton

50 50 A15-TV-inspektion af kloakanlæg A37-Vedligeholdelse af kloak/dræn tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen A32-Vedligeholdelse A34-Vedligeholdelse af udendørslamper b Bygningsdele i bygning bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen A16-Udskiftning af sanitet og armaturer A36-Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr bi.hvi.a.01 Komfurer A23-Udskiftning af komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask A31-Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen A24-Udskiftning af køkkenelementer

51 51 A35-Vedligeholdelse af køkkenelementer bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer A13-Vedligeholdelse af gulve bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser A12-Udskiftning af gulvfliser A26-Reparation af fuger bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl A25-Reparationer skærmtegl mm bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar A38-Maling af indvendige vægge i fælleshus bk.ovf.b.02 Ind.vægge, overfl., lejemål A9-Maling af indvendige vægge i fællseshus bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser A10-Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger A11-Udskiftning af fliser

52 52 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige A14-Div reparationer på tagbeklædning bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ A3-Justering, smøring og overfladebehandling af vinduer bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink A4-Udskiftning af tagrender på skure A5-Udskiftning af tagrender på boliger bt.van.b.03 Vandinstall., PEXrør A27-Reparationer på vandinstallationer bt.van.d.01 Vandmålere A17-Udskiftning af vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper A18-Udskiftning af pumper, vand bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr A19-Udskiftning af gasfyr A28-Service af gasfyr og varmeanlæg

53 53 bt.var.d.01 Radiatorer A29-Rep. af termostatventiler mm bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation A20-Udskiftning af 3 varmepumper bt.ven.c.01 Emhætter A22-Udskiftning af emhætter bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler A21-Udskiftning af ventilator A30-Reparation vedligeholdelse ventilationsanlæg ø Øvrige øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation A40-Øvrige udgifter Total

54 54 Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a.01 Udgiftsposter i eksisterende vedligeholdelsesplan for , der ikke er med i Bygningseftersynet. Udgiften for hver punkt (kontonr.) er en sammenlægning af alle 10 års afsætninger Flyttelejligheder, afdelingsarbejde kr Øvrigt udstyr og inventar kr. Samlet over 10 år kr.

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere