Afdeling Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013"

Transkript

1 1 Afdeling Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013

2 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer... 8 tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser... 8 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt... 9 tk.heg.a.01 Hegn tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning tb.græ.a.01 Græs tb.hæk.a.01 Hække tb.træ.a.01 Træer bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør bt.van.d.01 Vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr bt.var.d.01 Radiatorer bt.var.f.01 Skorsten, stål bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation bt.ven.c.01 Emhætter... 41

3 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen bi.hvi.a.01 Komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Likviditetsbudget Tabel Langtidsbudget Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a

4 4 Generelt Formål Der foretages et bygningseftersyn af alle bebyggelsens bygningsdele, friarealer og tekniske installationer. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten skrives hvilke tiltag, der skal gøres på ejendommen. Hovedidéen med bygningseftersynet er at opfange / registrere eventuelle problemer, før de bliver til skader samt at opfange behov for udskiftninger / renovering af bygningsdele i tide. Samtidig skal bygningseftersynet være en hjælp for afdelingsbestyrelser, lokalinspektører og varmemestre i deres daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen er foretaget af Henrik Borre og Ulla Vibeke Søgaard Forudsætninger Bygningseftersynet er visuelt. Som dokumentation er udarbejdet nærværende rapport, der indeholder et eftersynskort med bygningsdelsinformationer og fotobilag pr. bygningsdel. Bagerst i rapporten er indsat forslag til vedligeholdelsesplan/langtidsbudget med angivelse af de nødvendige henlæggelser. Afrapporteringen tager udgangspunkt i det nye Forvaltnings Klassifikations-nummersystem. Dette eftersyn er foretaget af Boligforeningen 3Bs Byggeafdeling i maj og juni måned Emner i eftersynet er beskrevet og vurderet, hvad angår bygningsdele, VVS- og El-teknik samt grønne områder og belægninger. Der er tilstræbt efterset ca. 5 % af de udvalgte bygningsdele i lejemål. Herudover er % af bygningsdelene i klimaskærmen gennemgået. Som grundlag for prissætning af reparation, renovering eller udskiftning, er anvendt V & S prisdata for renovering og drift. Alle budgettal er for håndværkerudgifter inkl. moms og indeksreguleres med 3% pr. år. Når der ved en aktivitet er angivet stillads- eller liftkrævende, er udgiften hertil ikke medtaget. Bemærkningen anføres for at kunne samle stillads- eller liftkrævende arbejder.

5 5 Alle bygningsdele er tildelt en karakter for tilstand: God angiver en tilstand, hvor almindelig løbende vedligeholdelse en eller flere gange inden for en 20-års periode vil være tilstrækkelig. Middel angiver en tilstand, hvor det inden for de kommende 5-10 år må anses for nødvendigt at genoprette / udskifte bygningsdelen for at holde bygning og anlæg i forsvarlig og god stand. Dårlig angiver en tilstand, hvor undladelse af udbedring må antages på kort sigt at ville medføre væsentlige gener eller efterslæb for ejendommens drift eller kunne medføre skade på person eller ejendom. Tilgængeligt materiale og kilder Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende materialer anvendt: Relevante tegninger og beskrivelser. Levetider Både funktionel, økonomisk og æstetisk levetid er væsentlig i planlægningen af bygningsdelenes vedligeholdelse og renovering / udskiftning. I praksis vil levetiden ofte ophøre som en kombination af disse 3 forhold. En bygningsdels levetid er teoretisk og er afhængig af vedligeholdelse, klimapåvirkninger, energioptimering, materialekvalitet, udformning/design og slid på bygningsdelen. Således kan den teoretiske levetid i praksis forlænges eller forkortes. - Af samme grund vil der i rapporten forekomme såvel levetider som restlevetider, der afviger fra standardlevetiderne for de enkelte bygningselementer. Kort om afdelingen Afdelingen omfatter bygninger i 3 rækker i en etage. Fælleslokaler er placeret i én bygning. Endvidere er der 20 fritstående depotskure, et skraldeskur og 2 carporte med i alt 20 p-pladser. Kløvermarken er opført i Bygningerne er opført uden kælder, med betonfundamenter og ydervægge i let konstruktion med beklædning af skærmtegl. Tagkonstruktionen er udført som kassettetag i en lukket konstruktion uden tagrum og med ensidig taghældning på 15 gr. Taget er belagt med trapezplader i aluminium. Vinduer og udvendige døre (inkl. hoveddøre) er udført i teaktræ og forsynet med termoruder.

6 6 Adresser, arealer m.v. 19 stk. 2, 3 og 4-værelses boliger. 14 af de 19 boliger er medejerboliger. 1 fælleshus. Søndergårds Alle Matr. Nr. 11 eb Måløv by, Måløv BBR-nr Boligareal er 1701,60 m² Fælleshus 187,40 m 2 Eftersete adresser: Søndergårds Alle 206 Søndergårds Alle 218 Søndergårds Alle 230 Søndergårds Alle 236

7 7 Særlige bemærkninger til enkelte bygningsdele Tk.heg.A.01 Hegn Hegn er delvist af typen flethegn, som er fremstillet i spinkle dimensioner. Levetid for flethegn er begrænset. Bk.unt.A.01 Undertag Undertaget skjult i tagkonstruktionen og er ikke muligt at besigtige. Bt.var.C.02 Fyringsanlæg er udført med kedel med gasbrænder i fælleshuset. Gasunit inkl. brænder og kedel, udskiftes i Bt.afl.C.03 Tagrender på skure er markant rustne indvendigt. Render på både skure og boliger observeres for udvikling af rusten. Bk.tak.B.03 Tagkassetters undertag og dampspærre Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Utætheder og defekter på undertag holdes under observation. Generelt Fremadrettet skal det sikres, at der henlægges tilstrækkelige midler til gennemførelse af ovenstående større renoveringsarbejder, jf. rapportens likviditetsbudget.

8 8 Bygningsdelsinformationer tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser Stier og areal foran fælleshus er belagt med 10 x 20 cm. betonfliser. Terrasser ved boliger er lagt med forskellige betonsten. Ved fælleshus og ved parkeringsplads er der lagt kantfliser af beton 50x30x X HEB og UVS Belægningen er generelt i god stand. Løbende opretning af evt. lunker, udskiftning af defekte fliser og opretning af fliser, der er skredet. Omlægning / udskiftning af fliser i Omlægning / udskiftning af belægninger. I alt

9 9 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt Parkerings- og vejarealer er med asfaltbelægning X HEB og UVS Asfaltbelægningen er i god stand. Der lægges nyt asfaltslidlag i Nyt slidlag overalt I alt

10 10 tk.heg.a.01 Hegn Delvist flethegn og delvist bræddehegn mellem haver X HEB og UVS Flethegn har en begrænset levetid på 20 år. Bræddehegn en længere levetid. Behandles med træbeskyttelse. 33 Vedligeholdelse med træbeskyttelse 39 Udskiftning af flethegn I alt

11 11 tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. Brønddæksler af støbejern fra Furnes. Brønde er af PVC. Gennemløbs- og spulebrønde ø 315 mm. med støbejernsdæksel. Tagbrønde ø200 mm. med rist af støbejeern. Rendstensbrønde PVC ø 315 mm X HEB og UVS Brønddæksler og riste er i god stand Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker.

12 12 tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton Separate ledninger for hhv. spilde- og regnvand. Tilslutning til offentlig hovedkloaksystem X HEB og UVS Ikke besigtiget ved eftersynet. Der henvises til tilstand i henhold til eftersyn i forbindelse med serviceaftale. Kloakanlæg efterses ved TV-inspektion på udvalgte strækninger, hvert 5. år. I forbindelse med eftersynet ses der efter, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. 15 TV-inspektion af kloakanlæg. 37 Vedligeholdelse af kloak/dræn I alt

13 13 tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen X HEB og UVS Udendørslamper er i god stand Vedligeholdes løbende. 34 Vedligeholdelse af udendørslamper I alt

14 14 ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l. Postkasser er monteret på skure og skilte ved indgangspartier X HEB og UVS Tilstand på postkasser og skilte er god.

15 15 ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l. Konstruktion af fyrretræ, facadebeklædning af granprofilbrædder, 25 x 150 mm., der er malet grå. Stern, vindskeder af aluminiumsplade. Dør beklædt med krydsfiner. Tagbelægning Derbigum. Tagrender (150 mm) og -nedløb af galvaniseret stål/zink. Beslag af galvaniseret stål X HEB og UVS Bræddebeklædningen er generelt i god stand. Krydsfiner på døre har løsnet sig og er udsat for vand. Tagrender er rustangrebet indvendigt i bunden. Tagpapbeklædning og stern er i god stand Døre rettes op og krydsfiner repareres. Tagrender kan have nedsat levetid. Gennemgang 2013 / Udskiftning tagpap og udskiftning bræddebeklædning 2033 Maling Maling af bræddebeklædni ng. 2 Udskiftning af bræddebeklædni ng I alt

16 16 tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning Diverse buske og lave planter X HEB og UVS Buske og lav bevoksning er i god stand og vækst. Suppleres og udskiftes løbende. 8 Udskiftning og beskæring I alt

17 17 tb.græ.a.01 Græs Der er 1000 m2 græs fordelt på fællesareal i midten af bebyggelsen og græsareal ved boligerne X HEB og UVS Græsarealer er generelt i god stand Løbende pleje

18 18 tb.hæk.a.01 Hække X HEB og UVS Hækken er generelt i god stand. Dog med enkelte områder, hvor hækplanter næsten er gået ud (ved parkeringsplads). Løbende pleje, klipning og beskæring og supplering af hækplanter.

19 19 tb.træ.a.01 Træer Div. frugttræer mm. ca. 20 stk X HEB og UVS

20 20 bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler Det efterses, at pudsen er intakt og uden revner og Betonfundamenter med 2 blokke letklinkerbeton og afskalning. pudslag, ubehandlet X HEB og UVS Tilstand for fundamenter og sokkelpuds er god. Partielle pudsreparationer udføres efter behov.

21 21 bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer Parketgulve af Junkers massiv bøg, lakeret i fællesrum, værelser, entre og køkken Hvide gulvklinker i vaskeri og badeværelser X HEB og UVS 13 Vedligeholdelse af gulve I alt

22 22 bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser Fuger efterses hvert 5. år. Beboerne gøres opmærksom på, at undgå kalkaflejringer i bruseområdet. Alle gulve i badeværelser er flisebeklædte X HEB og UVS Gulvflisers tilstand er god. Udskiftning af gulvfliser i Udskiftning af gulvfliser. 26 Reparation af fuger I alt

23 23 bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal Facader på fælleshus er beklædt med prægede Aluplader, de såkandte "køreplader" X HEB og UVS Tilstand på facadeplader er god.

24 24 bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl Facader på boliger er opbygget som let væg med træskellet, 200 mm isolering og 30 mm facadetegl på montageskinne og beslag (skærmtegl) X HEB og UVS Facadetegl og montagen fremstår i god stand. Eftersyn af tegl og monteringsbeslag løbende. 25 Reparationer skærmtegl mm I alt

25 25 bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar. Indvendige vægge er lette gipspladevægge. Lofter er gipspladelofter med træbeton-akustikplader i felter X HEB og UVS Tilstand på vægge er god. Malede vægge, 270 m2, males hvert 5. år. 38 Maling af I alt indvendige vægge i fælleshus

26 26 bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser Fliser på vægge i badebværelser er forskellige udfra hvad beboerne har valgt. Underlag af gipsplader X HEB og UVS Fremstår i god stand. De elastiske fuger udskiftes og repareres løbende. Fliser udskiftes i Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger. 11 Udskiftning af fliser I alt

27 27 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige Trapezplade af aluminium, 40 mm., lagt på lægter. Undertag af banevare (Monarfol) X HEB og UVS Trapezplader fremstår i god stand. Flere skruer ved tagfod er løsnet. Undertag er ikke synligt. Løse skruer strammes. Fastgørelse af tagplader efterses. Det bør i 2023 undersøges om det er nødvendigt, at skifte undertaget. 14 Div reparationer på tagbeklædning. I alt

28 28 bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l. Udhæng langs facade og på gavle, opbygget med udhængsbrædder, sternbræt og vindskede af aluminium. Sternbrædt (alu) er beklædt på finérplade X HEB og UVS Fremstår i god stand. Underside udhæng er lettere anløbet. Aluminium afrenses.

29 29 bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ Eftersyn af inddækninger på taget og indvendigt i boliger. Tagkasetter af træ med 15 gr. ensidig taghældning. Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Over entre og badeværelse er der loftrum, indvendigt beklædt med gipsplader X HEB og UVS Tagkonstruktionen er tilsyneladende i god stand. Der er ingen tegn på utætheder mm. Der er ingen planlagte aktiviteter for tagkonstruktionen.

30 30 bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ Vinduer i boliger og fælleshus er alle med termoglas, med rammer og karme af teaktræ, tophængte X HEB og UVS Tilstanden på vinduer er god. Skal justeres og smøres og smøres med teakolie eller lignende hvert 5. år. Skal ikke males. 3 Justering, I alt smøring og overfladebehand ling af vinduer

31 31 bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v. Gulvafløb med kvadratisk rist X HEB og UVS Fremstår i god stand. Rengøring påhviler beboeren. Drift efterser GA for tilkalkninger og defekter.

32 32 bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink Rusten holdes under observation og det undersøges om den forefindes på boligblokkene. Efterses i øvrigt i regnvejr for korrekt montering og tæthed. Render renses efter behov og mindst en gang om året efter løvfald. Tagrender og -nedløb, Plastmo nr. 11 og 12, aluzink. Beslag af galvaniseret stål. Placeret på fælleshus, boliger (indvendige render) og skure X HEB og UVS Fremstår generelt i god stand. Galvaniseringen på render på skure er med markant rust indvendigt i bunden af renderne. Tagrender på skure udskiftes i 2018, da de sandsynligvis vil være gennemtærede. Tagrender på boliger udskiftes efter 30 år i Udskiftning af tagrender på skure. 5 Udskiftning af tagrender på boliger. I alt

33 33 bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v X HEB og UVS Eltavler er i god stand.

34 34 bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør Vandinstallation bliver fordelt fra varmtvandsinstallation i fælleshus, ved pexrør som bliver ledt ind i de respektive lejemål. Herfra formodes det, at der er monteret et mindre teknikrum hvor brugsvandsledninger bliver ledt til tappesteder. Der er adgang til udendørsvandhane ved parkeringsplads X HEB og UVS Tilstand på vandinstallationer er god. 27 Reparationer på vandinstallatione r. I alt

35 35 bt.van.d.01 Vandmålere Der er individuelle vandmålere i lejemålene. Fabrikat: Wasser-Geräte GmbH X HEB og UVS Tilstand på vandmålere er god. Tælleværk kalibreres jf. vejledning og udskiftes i Udskiftning af vandmålere I alt

36 36 bt.van.e.01 Vand, pumper Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Pumpers tilstand er god. Pumper udskiftes i Udskiftning af pumper, vand I alt

37 37 bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr. Fælles fyringsanlæg og varmeinstallation, opvarmet med naturgas(weishaupt) placeret centralt i fælleshuset. Gasunit, Vaillant med aftræk over tag, med kedel. Centralvarmen bliver ledt til boligerne, hvorfra det bliver ledt til diverse radiatorer. Centralvarmen i boliger består af 2 strengs underfordelt anlæg. Der er gulvvarme i fælleshuset X HEB og UVS Fyringsanlæg er i god stand. Gasfyr, løbende service og udskiftning i Udskiftning af gasfyr. 28 Service af gasfyr og varmeanlæg I alt

38 38 bt.var.d.01 Radiatorer Radiatorer i køkken, stue og værelser. Gulvvarme i badeværelse og i hele fælleshuset X HEB og UVS Tilstanden på radiatorer er god. Reparation af termostatventiler. 29 Rep. af termostatventiler mm. I alt

39 39 bt.var.f.01 Skorsten, stål Stålskortenen er placeret uden på gavl X HEB og UVS Tilstanden på skorsten er god.

40 40 bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation Pumpe på centralvarme er en Grundfos MAGNA , årgang Pumpe på centralvarme i fælleshus er en Grundfos 25-60, årgang Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Tilstand på varmepumper er god. Pumperne udskiftes i Udskiftning af 3 varmepumper I alt

41 41 bt.ven.c.01 Emhætter Emhætte i boliger er forskellige, efter tilvalg Udsugning fra fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Emhætter er i god stand. Udskiftes efter 20 år i Udskiftning af emhætter I alt

42 42 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler I boliger: Udsugning fra emhætter og badeværelser via ventilator i loftrum. I fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Tilstand på ventilationsanlæg er god. Ventilator udskiftes i Udskiftning af ventilator Reparation I alt vedligeholdelse ventilationsanlæ g

43 43 bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen. Kontroler håndvaskens fastgørelse og at porcelænet er helt. Afprøv toilettets skylning, efterse tilslutning af vand og afløb, se efter at porcelænet er helt. Al sanitet, pånær toiletter, er individuelt tilvalgt. 21 stk. Håndvask 21 stk. Klosetter Ifö X HEB og UVS Fremstår i god stand. Udskiftes i Udskiftning af sanitet og armaturer. 36 Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr I alt

44 44 bi.hvi.a.01 Komfurer Komfurer er forskellige efter tilvalg ved opførelsen X HEB og UVS Komfurers tilstand er god. Komfurer udskiftes i Udskiftning af komfurer I alt

45 45 bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask X HEB og UVS Tilstand for hårde hvidevarer er god. Udskiftes i Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler. I alt

46 46 bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen. Køkkenelementer er forskellige efter individuelt tilvalg ved 1. indflytning X HEB og UVS Køkkenelementer er i god stand. Hængsler og beslag justeres og repareres løbende i forbindelse med genudlejning. Køkkener udskiftes efter 40 år i Udskiftning af køkkenelemente r 35 Vedligeholdelse I alt af køkkenelemente r

47 47 øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Over 10 år: 480 Flyttelejligheder kr. 780 Øvrigt udstyr og inventar kr HEB og UVS Øvrige udgifter: Flyttelehligheder, afdelingsarbejde 6000 kr. årligt Øvrigt udstyr og inventar 1000 kr. årligt 40 Øvrige udgifter I alt

48 48 Likviditetsbudget Tabel Regnskab Budget Saldo primo Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Af- / tilgang Saldo Ultimo Balance Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm Henlæggelse pr. kvm Forbrug pr. kvm Minimumsbeholdning

49 49 Langtidsbudget t Bygningsdele i terræn tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning A8-Udskiftning og beskæring ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l A1-Maling af bræddebeklædning A2-Udskiftning af bræddebeklædning tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser A6-Omlægning / udskiftning af belægninger tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt A7-Nyt slidlag overalt tk.heg.a.01 Hegn A33-Vedligeholdelse med træbeskyttelse A39-Udskiftning af flethegn tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton

50 50 A15-TV-inspektion af kloakanlæg A37-Vedligeholdelse af kloak/dræn tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen A32-Vedligeholdelse A34-Vedligeholdelse af udendørslamper b Bygningsdele i bygning bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen A16-Udskiftning af sanitet og armaturer A36-Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr bi.hvi.a.01 Komfurer A23-Udskiftning af komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask A31-Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen A24-Udskiftning af køkkenelementer

51 51 A35-Vedligeholdelse af køkkenelementer bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer A13-Vedligeholdelse af gulve bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser A12-Udskiftning af gulvfliser A26-Reparation af fuger bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl A25-Reparationer skærmtegl mm bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar A38-Maling af indvendige vægge i fælleshus bk.ovf.b.02 Ind.vægge, overfl., lejemål A9-Maling af indvendige vægge i fællseshus bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser A10-Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger A11-Udskiftning af fliser

52 52 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige A14-Div reparationer på tagbeklædning bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ A3-Justering, smøring og overfladebehandling af vinduer bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink A4-Udskiftning af tagrender på skure A5-Udskiftning af tagrender på boliger bt.van.b.03 Vandinstall., PEXrør A27-Reparationer på vandinstallationer bt.van.d.01 Vandmålere A17-Udskiftning af vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper A18-Udskiftning af pumper, vand bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr A19-Udskiftning af gasfyr A28-Service af gasfyr og varmeanlæg

53 53 bt.var.d.01 Radiatorer A29-Rep. af termostatventiler mm bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation A20-Udskiftning af 3 varmepumper bt.ven.c.01 Emhætter A22-Udskiftning af emhætter bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler A21-Udskiftning af ventilator A30-Reparation vedligeholdelse ventilationsanlæg ø Øvrige øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation A40-Øvrige udgifter Total

54 54 Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a.01 Udgiftsposter i eksisterende vedligeholdelsesplan for , der ikke er med i Bygningseftersynet. Udgiften for hver punkt (kontonr.) er en sammenlægning af alle 10 års afsætninger Flyttelejligheder, afdelingsarbejde kr Øvrigt udstyr og inventar kr. Samlet over 10 år kr.

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: SIDE 1 AF 7 Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-052975-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere