Afdeling Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013"

Transkript

1 1 Afdeling Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013

2 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer... 8 tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser... 8 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt... 9 tk.heg.a.01 Hegn tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning tb.græ.a.01 Græs tb.hæk.a.01 Hække tb.træ.a.01 Træer bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør bt.van.d.01 Vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr bt.var.d.01 Radiatorer bt.var.f.01 Skorsten, stål bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation bt.ven.c.01 Emhætter... 41

3 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen bi.hvi.a.01 Komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Likviditetsbudget Tabel Langtidsbudget Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a

4 4 Generelt Formål Der foretages et bygningseftersyn af alle bebyggelsens bygningsdele, friarealer og tekniske installationer. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten skrives hvilke tiltag, der skal gøres på ejendommen. Hovedidéen med bygningseftersynet er at opfange / registrere eventuelle problemer, før de bliver til skader samt at opfange behov for udskiftninger / renovering af bygningsdele i tide. Samtidig skal bygningseftersynet være en hjælp for afdelingsbestyrelser, lokalinspektører og varmemestre i deres daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen er foretaget af Henrik Borre og Ulla Vibeke Søgaard Forudsætninger Bygningseftersynet er visuelt. Som dokumentation er udarbejdet nærværende rapport, der indeholder et eftersynskort med bygningsdelsinformationer og fotobilag pr. bygningsdel. Bagerst i rapporten er indsat forslag til vedligeholdelsesplan/langtidsbudget med angivelse af de nødvendige henlæggelser. Afrapporteringen tager udgangspunkt i det nye Forvaltnings Klassifikations-nummersystem. Dette eftersyn er foretaget af Boligforeningen 3Bs Byggeafdeling i maj og juni måned Emner i eftersynet er beskrevet og vurderet, hvad angår bygningsdele, VVS- og El-teknik samt grønne områder og belægninger. Der er tilstræbt efterset ca. 5 % af de udvalgte bygningsdele i lejemål. Herudover er % af bygningsdelene i klimaskærmen gennemgået. Som grundlag for prissætning af reparation, renovering eller udskiftning, er anvendt V & S prisdata for renovering og drift. Alle budgettal er for håndværkerudgifter inkl. moms og indeksreguleres med 3% pr. år. Når der ved en aktivitet er angivet stillads- eller liftkrævende, er udgiften hertil ikke medtaget. Bemærkningen anføres for at kunne samle stillads- eller liftkrævende arbejder.

5 5 Alle bygningsdele er tildelt en karakter for tilstand: God angiver en tilstand, hvor almindelig løbende vedligeholdelse en eller flere gange inden for en 20-års periode vil være tilstrækkelig. Middel angiver en tilstand, hvor det inden for de kommende 5-10 år må anses for nødvendigt at genoprette / udskifte bygningsdelen for at holde bygning og anlæg i forsvarlig og god stand. Dårlig angiver en tilstand, hvor undladelse af udbedring må antages på kort sigt at ville medføre væsentlige gener eller efterslæb for ejendommens drift eller kunne medføre skade på person eller ejendom. Tilgængeligt materiale og kilder Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende materialer anvendt: Relevante tegninger og beskrivelser. Levetider Både funktionel, økonomisk og æstetisk levetid er væsentlig i planlægningen af bygningsdelenes vedligeholdelse og renovering / udskiftning. I praksis vil levetiden ofte ophøre som en kombination af disse 3 forhold. En bygningsdels levetid er teoretisk og er afhængig af vedligeholdelse, klimapåvirkninger, energioptimering, materialekvalitet, udformning/design og slid på bygningsdelen. Således kan den teoretiske levetid i praksis forlænges eller forkortes. - Af samme grund vil der i rapporten forekomme såvel levetider som restlevetider, der afviger fra standardlevetiderne for de enkelte bygningselementer. Kort om afdelingen Afdelingen omfatter bygninger i 3 rækker i en etage. Fælleslokaler er placeret i én bygning. Endvidere er der 20 fritstående depotskure, et skraldeskur og 2 carporte med i alt 20 p-pladser. Kløvermarken er opført i Bygningerne er opført uden kælder, med betonfundamenter og ydervægge i let konstruktion med beklædning af skærmtegl. Tagkonstruktionen er udført som kassettetag i en lukket konstruktion uden tagrum og med ensidig taghældning på 15 gr. Taget er belagt med trapezplader i aluminium. Vinduer og udvendige døre (inkl. hoveddøre) er udført i teaktræ og forsynet med termoruder.

6 6 Adresser, arealer m.v. 19 stk. 2, 3 og 4-værelses boliger. 14 af de 19 boliger er medejerboliger. 1 fælleshus. Søndergårds Alle Matr. Nr. 11 eb Måløv by, Måløv BBR-nr Boligareal er 1701,60 m² Fælleshus 187,40 m 2 Eftersete adresser: Søndergårds Alle 206 Søndergårds Alle 218 Søndergårds Alle 230 Søndergårds Alle 236

7 7 Særlige bemærkninger til enkelte bygningsdele Tk.heg.A.01 Hegn Hegn er delvist af typen flethegn, som er fremstillet i spinkle dimensioner. Levetid for flethegn er begrænset. Bk.unt.A.01 Undertag Undertaget skjult i tagkonstruktionen og er ikke muligt at besigtige. Bt.var.C.02 Fyringsanlæg er udført med kedel med gasbrænder i fælleshuset. Gasunit inkl. brænder og kedel, udskiftes i Bt.afl.C.03 Tagrender på skure er markant rustne indvendigt. Render på både skure og boliger observeres for udvikling af rusten. Bk.tak.B.03 Tagkassetters undertag og dampspærre Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Utætheder og defekter på undertag holdes under observation. Generelt Fremadrettet skal det sikres, at der henlægges tilstrækkelige midler til gennemførelse af ovenstående større renoveringsarbejder, jf. rapportens likviditetsbudget.

8 8 Bygningsdelsinformationer tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser Stier og areal foran fælleshus er belagt med 10 x 20 cm. betonfliser. Terrasser ved boliger er lagt med forskellige betonsten. Ved fælleshus og ved parkeringsplads er der lagt kantfliser af beton 50x30x X HEB og UVS Belægningen er generelt i god stand. Løbende opretning af evt. lunker, udskiftning af defekte fliser og opretning af fliser, der er skredet. Omlægning / udskiftning af fliser i Omlægning / udskiftning af belægninger. I alt

9 9 tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt Parkerings- og vejarealer er med asfaltbelægning X HEB og UVS Asfaltbelægningen er i god stand. Der lægges nyt asfaltslidlag i Nyt slidlag overalt I alt

10 10 tk.heg.a.01 Hegn Delvist flethegn og delvist bræddehegn mellem haver X HEB og UVS Flethegn har en begrænset levetid på 20 år. Bræddehegn en længere levetid. Behandles med træbeskyttelse. 33 Vedligeholdelse med træbeskyttelse 39 Udskiftning af flethegn I alt

11 11 tt.afl.a.01 Brønde, dæksler og riste Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. Brønddæksler af støbejern fra Furnes. Brønde er af PVC. Gennemløbs- og spulebrønde ø 315 mm. med støbejernsdæksel. Tagbrønde ø200 mm. med rist af støbejeern. Rendstensbrønde PVC ø 315 mm X HEB og UVS Brønddæksler og riste er i god stand Brønddæksler åbnes årligt for ikke at gro fast. Det efterses årligt, at brøndene er intakte og tætte i samlinger og ved tilslutninger. Dæksler og riste skal efterses om de er hele og ligger som de skal. Det efterses at der er fri gennemstrømning i bundrender og at brøndene ikke er tilstoppet, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker.

12 12 tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton Separate ledninger for hhv. spilde- og regnvand. Tilslutning til offentlig hovedkloaksystem X HEB og UVS Ikke besigtiget ved eftersynet. Der henvises til tilstand i henhold til eftersyn i forbindelse med serviceaftale. Kloakanlæg efterses ved TV-inspektion på udvalgte strækninger, hvert 5. år. I forbindelse med eftersynet ses der efter, at ledningstilslutningerne er åbne og ikke er forskudte eller i stykker. 15 TV-inspektion af kloakanlæg. 37 Vedligeholdelse af kloak/dræn I alt

13 13 tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen X HEB og UVS Udendørslamper er i god stand Vedligeholdes løbende. 34 Vedligeholdelse af udendørslamper I alt

14 14 ti.aff.a.01 Affalds-/cykelstat.,postk. o.l. Postkasser er monteret på skure og skilte ved indgangspartier X HEB og UVS Tilstand på postkasser og skilte er god.

15 15 ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l. Konstruktion af fyrretræ, facadebeklædning af granprofilbrædder, 25 x 150 mm., der er malet grå. Stern, vindskeder af aluminiumsplade. Dør beklædt med krydsfiner. Tagbelægning Derbigum. Tagrender (150 mm) og -nedløb af galvaniseret stål/zink. Beslag af galvaniseret stål X HEB og UVS Bræddebeklædningen er generelt i god stand. Krydsfiner på døre har løsnet sig og er udsat for vand. Tagrender er rustangrebet indvendigt i bunden. Tagpapbeklædning og stern er i god stand Døre rettes op og krydsfiner repareres. Tagrender kan have nedsat levetid. Gennemgang 2013 / Udskiftning tagpap og udskiftning bræddebeklædning 2033 Maling Maling af bræddebeklædni ng. 2 Udskiftning af bræddebeklædni ng I alt

16 16 tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning Diverse buske og lave planter X HEB og UVS Buske og lav bevoksning er i god stand og vækst. Suppleres og udskiftes løbende. 8 Udskiftning og beskæring I alt

17 17 tb.græ.a.01 Græs Der er 1000 m2 græs fordelt på fællesareal i midten af bebyggelsen og græsareal ved boligerne X HEB og UVS Græsarealer er generelt i god stand Løbende pleje

18 18 tb.hæk.a.01 Hække X HEB og UVS Hækken er generelt i god stand. Dog med enkelte områder, hvor hækplanter næsten er gået ud (ved parkeringsplads). Løbende pleje, klipning og beskæring og supplering af hækplanter.

19 19 tb.træ.a.01 Træer Div. frugttræer mm. ca. 20 stk X HEB og UVS

20 20 bk.fun.a.01 Fundamenter/sokler Det efterses, at pudsen er intakt og uden revner og Betonfundamenter med 2 blokke letklinkerbeton og afskalning. pudslag, ubehandlet X HEB og UVS Tilstand for fundamenter og sokkelpuds er god. Partielle pudsreparationer udføres efter behov.

21 21 bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer Parketgulve af Junkers massiv bøg, lakeret i fællesrum, værelser, entre og køkken Hvide gulvklinker i vaskeri og badeværelser X HEB og UVS 13 Vedligeholdelse af gulve I alt

22 22 bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser Fuger efterses hvert 5. år. Beboerne gøres opmærksom på, at undgå kalkaflejringer i bruseområdet. Alle gulve i badeværelser er flisebeklædte X HEB og UVS Gulvflisers tilstand er god. Udskiftning af gulvfliser i Udskiftning af gulvfliser. 26 Reparation af fuger I alt

23 23 bk.ovf.a.04 Facader, overfl., metal Facader på fælleshus er beklædt med prægede Aluplader, de såkandte "køreplader" X HEB og UVS Tilstand på facadeplader er god.

24 24 bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl Facader på boliger er opbygget som let væg med træskellet, 200 mm isolering og 30 mm facadetegl på montageskinne og beslag (skærmtegl) X HEB og UVS Facadetegl og montagen fremstår i god stand. Eftersyn af tegl og monteringsbeslag løbende. 25 Reparationer skærmtegl mm I alt

25 25 bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar. Indvendige vægge er lette gipspladevægge. Lofter er gipspladelofter med træbeton-akustikplader i felter X HEB og UVS Tilstand på vægge er god. Malede vægge, 270 m2, males hvert 5. år. 38 Maling af I alt indvendige vægge i fælleshus

26 26 bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser Fliser på vægge i badebværelser er forskellige udfra hvad beboerne har valgt. Underlag af gipsplader X HEB og UVS Fremstår i god stand. De elastiske fuger udskiftes og repareres løbende. Fliser udskiftes i Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger. 11 Udskiftning af fliser I alt

27 27 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige Trapezplade af aluminium, 40 mm., lagt på lægter. Undertag af banevare (Monarfol) X HEB og UVS Trapezplader fremstår i god stand. Flere skruer ved tagfod er løsnet. Undertag er ikke synligt. Løse skruer strammes. Fastgørelse af tagplader efterses. Det bør i 2023 undersøges om det er nødvendigt, at skifte undertaget. 14 Div reparationer på tagbeklædning. I alt

28 28 bk.tad.e.01 Udhæng /sterne o.l. Udhæng langs facade og på gavle, opbygget med udhængsbrædder, sternbræt og vindskede af aluminium. Sternbrædt (alu) er beklædt på finérplade X HEB og UVS Fremstår i god stand. Underside udhæng er lettere anløbet. Aluminium afrenses.

29 29 bk.tak.b.03 Tagkonstr., træ Eftersyn af inddækninger på taget og indvendigt i boliger. Tagkasetter af træ med 15 gr. ensidig taghældning. Undertag af banevare. Ikke synlig konstruktion. Over entre og badeværelse er der loftrum, indvendigt beklædt med gipsplader X HEB og UVS Tagkonstruktionen er tilsyneladende i god stand. Der er ingen tegn på utætheder mm. Der er ingen planlagte aktiviteter for tagkonstruktionen.

30 30 bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ Vinduer i boliger og fælleshus er alle med termoglas, med rammer og karme af teaktræ, tophængte X HEB og UVS Tilstanden på vinduer er god. Skal justeres og smøres og smøres med teakolie eller lignende hvert 5. år. Skal ikke males. 3 Justering, I alt smøring og overfladebehand ling af vinduer

31 31 bt.afl.a.01 Afløbsskåle m.v. Gulvafløb med kvadratisk rist X HEB og UVS Fremstår i god stand. Rengøring påhviler beboeren. Drift efterser GA for tilkalkninger og defekter.

32 32 bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink Rusten holdes under observation og det undersøges om den forefindes på boligblokkene. Efterses i øvrigt i regnvejr for korrekt montering og tæthed. Render renses efter behov og mindst en gang om året efter løvfald. Tagrender og -nedløb, Plastmo nr. 11 og 12, aluzink. Beslag af galvaniseret stål. Placeret på fælleshus, boliger (indvendige render) og skure X HEB og UVS Fremstår generelt i god stand. Galvaniseringen på render på skure er med markant rust indvendigt i bunden af renderne. Tagrender på skure udskiftes i 2018, da de sandsynligvis vil være gennemtærede. Tagrender på boliger udskiftes efter 30 år i Udskiftning af tagrender på skure. 5 Udskiftning af tagrender på boliger. I alt

33 33 bt.elf.b.03 Lavspænd., Tavler, HPFI m.v X HEB og UVS Eltavler er i god stand.

34 34 bt.van.b.03 Vandinstall., PEX-rør Vandinstallation bliver fordelt fra varmtvandsinstallation i fælleshus, ved pexrør som bliver ledt ind i de respektive lejemål. Herfra formodes det, at der er monteret et mindre teknikrum hvor brugsvandsledninger bliver ledt til tappesteder. Der er adgang til udendørsvandhane ved parkeringsplads X HEB og UVS Tilstand på vandinstallationer er god. 27 Reparationer på vandinstallatione r. I alt

35 35 bt.van.d.01 Vandmålere Der er individuelle vandmålere i lejemålene. Fabrikat: Wasser-Geräte GmbH X HEB og UVS Tilstand på vandmålere er god. Tælleværk kalibreres jf. vejledning og udskiftes i Udskiftning af vandmålere I alt

36 36 bt.van.e.01 Vand, pumper Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Pumpers tilstand er god. Pumper udskiftes i Udskiftning af pumper, vand I alt

37 37 bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr. Fælles fyringsanlæg og varmeinstallation, opvarmet med naturgas(weishaupt) placeret centralt i fælleshuset. Gasunit, Vaillant med aftræk over tag, med kedel. Centralvarmen bliver ledt til boligerne, hvorfra det bliver ledt til diverse radiatorer. Centralvarmen i boliger består af 2 strengs underfordelt anlæg. Der er gulvvarme i fælleshuset X HEB og UVS Fyringsanlæg er i god stand. Gasfyr, løbende service og udskiftning i Udskiftning af gasfyr. 28 Service af gasfyr og varmeanlæg I alt

38 38 bt.var.d.01 Radiatorer Radiatorer i køkken, stue og værelser. Gulvvarme i badeværelse og i hele fælleshuset X HEB og UVS Tilstanden på radiatorer er god. Reparation af termostatventiler. 29 Rep. af termostatventiler mm. I alt

39 39 bt.var.f.01 Skorsten, stål Stålskortenen er placeret uden på gavl X HEB og UVS Tilstanden på skorsten er god.

40 40 bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation Pumpe på centralvarme er en Grundfos MAGNA , årgang Pumpe på centralvarme i fælleshus er en Grundfos 25-60, årgang Pumpe på cirkulation af varmt brugsvand er en Grundfos UPE 32-80, årgang X HEB og UVS Tilstand på varmepumper er god. Pumperne udskiftes i Udskiftning af 3 varmepumper I alt

41 41 bt.ven.c.01 Emhætter Emhætte i boliger er forskellige, efter tilvalg Udsugning fra fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Emhætter er i god stand. Udskiftes efter 20 år i Udskiftning af emhætter I alt

42 42 bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler I boliger: Udsugning fra emhætter og badeværelser via ventilator i loftrum. I fælleshus: Tagventilator Exhausto DTH 200, med afbryder og ur i fællesrum samt udsugning fra toilet med tagventilator Exhusto DTH 160 med afbryder og ur i fællesrum X HEB og UVS Tilstand på ventilationsanlæg er god. Ventilator udskiftes i Udskiftning af ventilator Reparation I alt vedligeholdelse ventilationsanlæ g

43 43 bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen. Kontroler håndvaskens fastgørelse og at porcelænet er helt. Afprøv toilettets skylning, efterse tilslutning af vand og afløb, se efter at porcelænet er helt. Al sanitet, pånær toiletter, er individuelt tilvalgt. 21 stk. Håndvask 21 stk. Klosetter Ifö X HEB og UVS Fremstår i god stand. Udskiftes i Udskiftning af sanitet og armaturer. 36 Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr I alt

44 44 bi.hvi.a.01 Komfurer Komfurer er forskellige efter tilvalg ved opførelsen X HEB og UVS Komfurers tilstand er god. Komfurer udskiftes i Udskiftning af komfurer I alt

45 45 bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask X HEB og UVS Tilstand for hårde hvidevarer er god. Udskiftes i Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler. I alt

46 46 bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen. Køkkenelementer er forskellige efter individuelt tilvalg ved 1. indflytning X HEB og UVS Køkkenelementer er i god stand. Hængsler og beslag justeres og repareres løbende i forbindelse med genudlejning. Køkkener udskiftes efter 40 år i Udskiftning af køkkenelemente r 35 Vedligeholdelse I alt af køkkenelemente r

47 47 øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation Over 10 år: 480 Flyttelejligheder kr. 780 Øvrigt udstyr og inventar kr HEB og UVS Øvrige udgifter: Flyttelehligheder, afdelingsarbejde 6000 kr. årligt Øvrigt udstyr og inventar 1000 kr. årligt 40 Øvrige udgifter I alt

48 48 Likviditetsbudget Tabel Regnskab Budget Saldo primo Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Af- / tilgang Saldo Ultimo Balance Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm Henlæggelse pr. kvm Forbrug pr. kvm Minimumsbeholdning

49 49 Langtidsbudget t Bygningsdele i terræn tb.bus.a.01 Buske/lav bevoksning A8-Udskiftning og beskæring ti.sby.e.01 Udhuse, skure o.l A1-Maling af bræddebeklædning A2-Udskiftning af bræddebeklædning tk.bel.d.02 Stier, belægn., fliser A6-Omlægning / udskiftning af belægninger tk.bel.e.01 Veje/parkering, asfalt A7-Nyt slidlag overalt tk.heg.a.01 Hegn A33-Vedligeholdelse med træbeskyttelse A39-Udskiftning af flethegn tt.afl.d.01 Kloakanlæg, beton

50 50 A15-TV-inspektion af kloakanlæg A37-Vedligeholdelse af kloak/dræn tt.bel.a.01 Vej- og pladsbelysning, gen A32-Vedligeholdelse A34-Vedligeholdelse af udendørslamper b Bygningsdele i bygning bi.bad.b.01 Sanitet og armaturer, gen A16-Udskiftning af sanitet og armaturer A36-Vedligeholdelse af toilet og baderumsudstyr bi.hvi.a.01 Komfurer A23-Udskiftning af komfurer bi.hvi.a.06 Vaskemaskiner, fællesvask A31-Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler bi.køk.a.01 Køkkeninventar, gen A24-Udskiftning af køkkenelementer

51 51 A35-Vedligeholdelse af køkkenelementer bk.gul.a.01 Gulvbelægn. i fællesarealer A13-Vedligeholdelse af gulve bk.gul.b.01 Gulve i vådrum, fliser A12-Udskiftning af gulvfliser A26-Reparation af fuger bk.ovf.a.05 Facader, overfl., skærmtegl A25-Reparationer skærmtegl mm bk.ovf.b.01 Ind.vægge, overfl., fællesar A38-Maling af indvendige vægge i fælleshus bk.ovf.b.02 Ind.vægge, overfl., lejemål A9-Maling af indvendige vægge i fællseshus bk.ovf.c.01 Vægge, vådrum, fliser A10-Vedligeholdelse af fliser og elastiske fuger A11-Udskiftning af fliser

52 52 bk.tad.c.08 Tagdækning, øvrige A14-Div reparationer på tagbeklædning bk.vin.e.04 Vinduer i facade, træ A3-Justering, smøring og overfladebehandling af vinduer bt.afl.c.03 Tagrender/nedløbsrør, zink A4-Udskiftning af tagrender på skure A5-Udskiftning af tagrender på boliger bt.van.b.03 Vandinstall., PEXrør A27-Reparationer på vandinstallationer bt.van.d.01 Vandmålere A17-Udskiftning af vandmålere bt.van.e.01 Vand, pumper A18-Udskiftning af pumper, vand bt.var.c.02 Fyringsanl., kedel med gasbr A19-Udskiftning af gasfyr A28-Service af gasfyr og varmeanlæg

53 53 bt.var.d.01 Radiatorer A29-Rep. af termostatventiler mm bt.var.k.01 Varme, pumper, cirkulation A20-Udskiftning af 3 varmepumper bt.ven.c.01 Emhætter A22-Udskiftning af emhætter bt.ven.e.01 Ventilation, aftrækskanaler A21-Udskiftning af ventilator A30-Reparation vedligeholdelse ventilationsanlæg ø Øvrige øu.div.a.01 Øvrige udgifter, Se specifikation A40-Øvrige udgifter Total

54 54 Specifikation af øvrige udgifter, Bygningsdel øu.div.a.01 Udgiftsposter i eksisterende vedligeholdelsesplan for , der ikke er med i Bygningseftersynet. Udgiften for hver punkt (kontonr.) er en sammenlægning af alle 10 års afsætninger Flyttelejligheder, afdelingsarbejde kr Øvrigt udstyr og inventar kr. Samlet over 10 år kr.

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ludvig Schrøders vej 011A Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-080731 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Side 1af 9 TILSTANDSRAPPORT FOR AFDELING 060-0, Milestedet, Tilstandsrapporten er et tillæg til afdelingens 10-års vedligeholdelsesplan,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere