Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Tage Vestergaard, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Yvette Espersen, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Martin Leider Olsen, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen Martin Leider Olsen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Indkaldelse af stedfortræder samt ændring i udvalgsammensætningen m.v Indkommet materiale Indtægtsbevilling Kunst, Multicenter Præstø Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende separering/renovering af kloakkerne på Kulsbjerg skole, Stensved afd Trafikbestilling Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej Organisering af indsatsen i eksterne selskaber Forslag om ændring af dato for Kommunalbestyrelsens møde i april Valg af medlemmer til Skatteankenævn Sydsjælland Yderligere udpegninger til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole Orienteringssag - Yderligere udpegninger Orienteringssag - Årsrapport - Forebyggende besøg Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I - Kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C Lejerbo - Årsregnskab Domea - Årsregnskab Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Orientering om manglende terminsbetaling Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget...52

3 27. Spørgetid Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Stensved - LUKKET SAG Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Præstø - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG Klage over afslag på alkoholbevilling - LUKKET SAG...58 Bilagsoversigt...59 Underskriftsside...60

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Revideret sagsfremstilling til sag nr. 2 omdelt inden mødet. Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indkaldelse af stedfortræder samt ændring i udvalgsammensætningen m.v. Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Styrelseslovens 15, stk.2 og 28, stk. 2 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Leider Olsen er meldt savnet. Administrationen vurderer, at såfremt Kommunalbestyrelsen finder, at forudsætningerne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, kan det ske i henhold til Styrelseslovens 15, stk. 2, som vedrører længerevarende fravær. 1. stedfortræder på liste A, Socialdemokraterne er Carsten Olsen, Svalevej 10, 4760 Vordingborg. Det kan oplyses, at Martin Leider Olsen er medlem af følgende udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalget Femern Bælt Forum Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (/VUET) Valgbestyrelser ved valg til Folketing, Kommunalbestyrelse og Regionsråd, Europa parlamentet og folkeafstemninger 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen. og i øvrigt er udpeget af Kommunalbestyrelsen som stedfortræder i Deltagelse i KL s kommunalpolitiske Topmøde. En stedfortræder overtager ikke automatisk det fraværende medlems udvalgsposter. Efter 28 stk. 2 i Styrelsesloven er det den pågældende valggruppe der bestemmer om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes. Valggruppen A, B, F og Ø anmoder i den forbindelse om følgende ændringer: Poul A. Larsen udtræder af Teknik- og Miljøudvalget Carsten Olsen indtræder i Teknik- og Miljøudvalget Poul A. Larsen indtræder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mikael Smed indtræder i Erhvervsudvalget Thorbjørn Kolbo indtræder som repræsentant i VUET Poul A. Larsen indtræder som repræsentant i Femern Bælt Forum Poul A. Larsen indtræder i de 4 valgbestyrelser at der udpeges stedfortrædere i de 4 valgbestyrelser at der udpeges stedfortræder til KL s kommunalpolitiske topmøde at udpegning til 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen ikke foretages på nuværende tidspunkt. Indstilling Administrationen indstiller, 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen at at forudsætningerne for indkaldelse af stedfortræder for Martin Leider Olsen vurderes at være til stede, 1. stedfortræder på liste A, Carsten Olsen er rette stedfortræder og indtræder i Kommunalbestyrelsen og anmodningen fra valggruppe A, B, F og Ø om ændringer i udvalgssammensætningen m.v. godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt og således at Mikael Smed udpeges som stedfortræder til KL s kommunalpolitiske Topmøde og Mette Høgh Christiansen udpeges som stedfortræder i de 4 valgbestyrelser. Stedfortræder Carsten Olsen indtog sin plads. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indkommet materiale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender referat fra møde den 28. januar Bilag: 1 Åben VS: Referat fra møde i KKR Sjælland den 28. januar Referat.pdf 22718/14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Til efterretning. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indtægtsbevilling Kunst, Multicenter Præstø Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Resumé I forbindelse med, at digitalt kunstoplæg blev præsenteret for følgegruppen, Multicenter Præstø, den 15. november 2012, blev det besluttet at der skulle tages kontakt til Statens Kunstfond med henblik på at få støtte til projektet. Der er efterfølgende, d. 13 marts 2013, givet tilsagn fra Kunstfonden og kommunen har accepteret vilkårene for tilsagn d. 24. juni I den efterfølgende proces, er Ellen Hyllemose blevet udpeget til kunstner på projektet og kunstprojektet er af ad-hoc udvalget, på møde i Kunstfonden d. 13. dec. 2013, blevet godkendt. Sagsfremstilling Kunstprojekt Multicenter Præstø: Tilsagn om støtte, fra Statens Kunstfond, forudsætter en samlet finansieringsramme på 2,0 mio. kr. Kunstfonden bidrager med 1,5 mio. kr., hvoraf Kunstfonden selv afholder honorardelen til kunstneren, på 0,475 mio. kr. Herefter andrager kunstfondens bidrag til kommunen 1,025 mio. kr. Kommunens bidrag til kunstprojektet andrager, en fjerdedel af finansieringsrammen, 0,5 mio. kr. Det kan oplyses at der allerede er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsrammen, Multicenter Præstø, til kunst. Kommunen skal herudover selv finansiere egne rådgivningsydelser, der i hele projektforløbet vurderes til 0,25 mio. kr. Rådgivningsydelser er tidligere besluttet finansieret af henholdsvis Socialudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget rammer, med hver 0,125 mio. kr. Kommunen deltager i projektarbejdet med to repræsentanter, der sammen med arkitekt på Multicenter Præstø (Force 4), sidder med i et ad hoc udvalg sammen med Statens Kunstfond. Dette ad hoc udvalg har det overordnede ansvar for kunstopgavens gennemførelse. Ad-hoc udvalgets repræsentanter for kommunen er, Udvalgsformanden for Kultur, Idræt, og Fritidsudvalget samt projektlederen fra Kommunale Bygninger. Endvidere forudsætter Kunstfonden, at anlægsregnskab og tilsyn med projektet i udførelsesfasen gennemføres i samarbejde med bygherren (kommunen). Der skal således gives en indtægtsbevilling på 1,025 mio. kr. og samtidig, tilføres 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Multicenter Præstø til kunstprojektet. Anlægsprojektet Multicenter Præstø, er fordelt over 3 udvalg, Socialudvalget (Boligdel og Serviceareal), Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget. De 0,5 mio. kr. fordeles procentvis i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 Drift Anlæg Multicenter Præstø, Kunst Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Multicenter Præstø, Boligdel Multicenter Præstø, Service Multicenter Præstø, Sundhed Multicenter Præstø, Idræt

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Tilskud Tilskud fra Statens Kunstfond Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for ikke er afsat midler til dette projekt. Projektet kan finansieres dels af tilskud fra Kunstfonden på 1,025 mio. kr. og dels ved reduktion af allerede afsatte midler til delprojekter under Multicenter Præstø på i alt 0,5 mio. kr. De afsatte rådighedsbeløb til projektet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrationen indstiller, at at at der gives en indtægtsbevilling på 1,025 mio. kr. til Kunstprojekt, Multicenter Præstø. der samtidig frigives en anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb, på 1,025 mio. kr., til Kunstprojekt, Multicenter Præstø. der gives en samlet udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr., til medfinansiering af kunstprojektet, ved tilførsel af allerede frigivne rådighedsbeløb, fra igangværende anlægsarbejder på Multicenter Præstø. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer Lovgrundlag Havneloven. Sagsfremstilling Efter Vordingborg Kommunes køb af marinaen i Klintholm Havn besluttede Teknikudvalget at sikre så gode faciliteter som muligt for fiskere, lystsejlere og almindelige turister på Klintholm Havn. For fortsat at kunne yde den gode service vore havne er blevet kendt for, er en restaurering af det offentlige toilet og bad ved Fiskernes Fællessalg nu påkrævet. Det nuværende toilet og bad er i mange år kun nødtørftigt vedligeholdt, og de indvendige faciliteter er nu i en sådan stand, at det er vanskeligt at vedligeholde, rengøre og bevare rent. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afsat rådighedsbeløb på kr. i 2014 til Klintholm Havn, toiletbygning. Administrationen har udarbejdet et overslag på kr. til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. til arbejdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Klintholm Havn, toiletbygning profitcenter Klintholm Havn, toiletbygning profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for er afsat kr. i 2014 til toiletbygning Klintholm Havn. Indstilling Administrationen indstiller, at at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der frigives et rådighedsbeløb på kr. i 2014 til renovering af toilet på Klintholm Havn. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer Lovgrundlag Havneloven. Sagsfremstilling For fortsat at kunne yde den gode service, til fastliggere og gæstesejlere i Kalvehave Havn, skal den ene af lystbådebroerne renoveres og fiskernes bro istandsættes i Fiskernes bro istandsættes i 2 etaper i henholdsvis 2014 og Arbejdet vil blive udført af havnenes personale, og ønskes igangsat hurtigst muligt af hensyn til vejret. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afsat rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn og i alt kr. i 2015 til 2. etape af istandsættelse af fiskernes bro. Administrationen har udarbejdet et overslag på kr. til renovering af broer i Kalvehave Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. til arbejdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kalvehave Havn, renovering profitcenter Kalvehave Havn, renovering profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt er afsat kr. i 2014 og kr. i 2015 til renovering Kalvehave Havn. Indstilling Administrationen indstiller, at at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder. Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Vejloven. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune modtog i juni 2013 et tilsagn om støtte fra Trafikministeriets pulje til yderområder, til opgradering af 25 busstoppesteder i kommunen. Støtten udgør 50% af en forventet projektsum på kr.. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afsat rådighedsbeløb på kr. til opgradering af busstoppesteder. Tilsagnet om støtte til busstoppestederne er en del af en samlet støtte i årene på i alt kr. til forbedring af den kollektive trafik i Vordingborg Kommune. Kommunen har i sin ansøgning til Trafikministeriet skrevet således om projektet: Kommunens busstoppesteder er generelt i en meget dårlig forfatning. Mange busstoppesteder har ikke læskure og de læskure som er, har mange forskellige udformninger. Der i dag kun opstillet designstandere med buskøreplaner på den nyligt renoverede banegårdsplads i Vordingborg by samt på rutebilstationerne i Stege og Præstø. Kommunen ønsker at harmonisere, forskønne og gøre udstyret tidssvarende på 25 af de mest benyttede busstoppesteder, primært på R-nettet. Dette betyder i realiteten fjernelse af det eksisterende udstyr og opsætning af nyt læskur med bænk/lys, ny designstander med count-down-modul, og evt. faciliteter for cykelparkering samt ny belægning m.m.. Movia forventer i løbet af de næste par år at kunne tilbyde en realtidsvisning på countdown-modulerne, som yderligere vil forbedre kundeservicen på disse stoppesteder. Administrationen anbefaler, under hensynet til det visuelle indtryk ved forbifart, at opgraderingen foretages langs busruterne med R-net på de mest benyttede busstoppesteder. Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til hvilke 25 busstoppesteder, som udpeges til projektet efter ovennævnte princip. Forslaget har været i forhøring i lokalråd, handicapråd og seniorråd i perioden 21. november 2013 til 3. januar Der er modtaget bemærkninger fra seniorråd og handicapråd, som dog ikke vedrører de foreslåede placeringer af de udvalgte busstoppesteder. Der udføres udbud af rådgiverarbejde til detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet, som forventes startet efter sommerferien 2014 og afsluttet inden årets udgang. Valg og indkøb af alt udstyr til de nye busstoppesteder vil ske i et samarbejde imellem administrationen og rådgiver. Der indhentes tilbud på 25 nye læskure ud fra en kravspecifikation. Rådgiver vil i busstoppestedernes udformning tage videst muligt hensyn til handicap-venlighed efter de retningslinjer, som er aftalt i kommunens handicappolitik. Som et forsøg foreslås aftalt med rådgiver, at et enkelt af de renoverede busstoppesteder anlægges med særligt hensyn til handicapvenlige forhold (specielt belægnings- og kantstensarbejde), som aftales i tæt dialog med handicaporganisationerne. Der gøres opmærksom på, at større anlægsarbejder på samtlige renoverede busstoppesteder ikke vil kunne indeholdes i budgettet, såfremt ansøgningens vilkår om indkøb og indretning med nyt inventar skal overholdes. Der foretages ingen yderligere offentlig høring. Den forventede støtte fra Trafikstyrelsen forventes udbetalt i

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Opgradering af busstoppesteder profitcenter Opgradering af busstoppesteder profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for er afsat et rådighedsbeløb på kr. til opgradering af busstoppesteder. Indstilling Administrationen indstiller, at at at at der foretages en opgradering af busstoppesteder på de 25 mest benyttede busstoppesteder langs R-nettet, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til opgradering af busstoppesteder, der gives en tillægsbevilling på kr. i 2014, som finansieres af kassen, der gives en negativ tillægsbevilling på i 2015 som tilgår kassen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2017 til cykelstiplan. I Vordingborg Kommunes godkendte cykelstiplan fra 2011 har administrationen opdateret det prioriteringsskema, som er en del af grundlaget for hvilke strækninger, der etableres først. Prioriteringsskemaet er opdateret, da den nye skolestruktur har ændret på hvilke veje, som er skoleveje. Samtidig er der kommet nye tal for uheld og nogle af de cykelstier, der er etableret de sidste par år, er slettet fra listen. Prioriteringsskemaet er vedlagt som bilag. Af prioriteringsskemaet fremgår det, at strækningen Mønvej fra Allerslev til Ammendrup, som administrationen anbefaler udført, ligger som nr. 2. Den strækning, som ligger øverst er stykket Faksevej fra Even Bro til Præstø/Rødeled. Even Bro til Præstø/Rødeled koster mere, end der er budget til, og strækningen hænger sammen med stykker videre nord på gennem Næstved og Fakse kommuner. Dette arbejdes der på, sammen med disse kommuner og Østdansk Turisme. Henvendelsen fra Østdansk Turisme er vedlagt som bilag. Kortudsnit over København Berlin ruten ved Præstø Fjord er vedlagt som bilag. I Allerslev og Ammendrup skal Vordingborg Forsyning udføre separatkloakering i Ved at kombinere fællesstiprojektet med Vordingborg Forsynings projekt, opnår kommunen at få etableret flest meter fællessti for de 3,0 mio. kr., der er afsat. Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til mulighed for at søge om statslige tilskud til cykelstier, men hvis der opstår mulighed for det, vil administrationen søge om dette. Hvis der kommer statslige puljemidler og Vordingborg Kommune kommer i betragtning, bliver der mulighed for at fortsætte mod Skibinge med enkeltrettede cykelstier. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Cykelstiplan profitcenter Afsat Cykelstiplan profitcenter rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december /13 2 Åben Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord /13 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Åben Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord /13 4 Åben Notat om fællesstier i Allerslev og Ammendrup 10253/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. i 2014 til cykelstiplan - etablering af fællesstier i Allerslev og Ammendrup. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Helle Mandrup Tønnesen Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt dog således at der frigives i alt 3 mio. kr. til match af forventet bevilling fra statslig pulje til etablering af cykelstier med henblik på etablering af cykelsti fra Skibinge til Allerslev. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af Bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse. Sagsfremstilling Administrationen har på baggrund, af det opdaterede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skematisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold i Der foretages min. hvert 3 år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. Derudover foregår et løbende tilsyn med vores bygninger, således at vedligeholdelsesarbejder, der opdages i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen. Det er således både en fast og en løbende opfølgning som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold. I det vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder afsat pulje til eventuelle akut opståede vedligeholdsarbejder i Der kan opstå situationer i løbet af 2014, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle arbejder udføres i Det er således også administrationen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres. Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på kr. frigivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Projekt XA Afledt drift Finansiering Drift Afsat Projekt XA rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr., hvilket beløb vil kunne frigives. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Bilag: 1 Åben Prioriteret bygningsvedligehold /14 Indstilling Administrationen indstiller, at der ansøges om en anlægsbevilling, på kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende separering/renovering af kloakkerne på Kulsbjerg skole, Stensved afd. Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling har fra Miljømyndigheden modtaget påbud om kloakseparering. Dette betyder, at skolens eksisterende kloakanlæg skal separeres i regn og spildevand, inden det ledes ud i det offentlige kloaknet. Der fremsendes derfor ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af midler hertil. Da der i forbindelse med den igangværende ombygning og renovering af skolen også er planlagt renovering af udearealer i skolens atriumgård og i skolegården mod syd/øst, vil det være hensigtsmæssigt, at kloakrenoveringen foretages nu og i sammenhæng med den krævede separering. Sagsfremstilling Administrationen har foretaget gennemgang af kloakanlægget, med baggrund i eksisterende ledningsføringer og kloak tv inspektion, for at klarlægge omfang af arbejder forbundet med separeringen. På baggrund af inspektionsrapporterne viser det sig, at der ud over nødvendige separeringsarbejder på kloakanlægget på flere strækninger er behov for en gennemgribende renovering af kloakledningerne. Dette kan ske ved strømpeføringer, omlægning og sløjfning af ledninger m.m. De samlede økonomiske konsekvenser er følgende: Mio. kr. Beløb der ansøges om Samlede separerings- og renoveringsudgift 1,924 Igangværende ombygning/renovering -0,350 Bygningsvedligeholdelsespuljen, allerede afholdte -0,191 udgifter Bygningsvedligeholdelsespuljen bidrager yderligere -0,433 med Ikke brugte midler fra tidligere uafsluttet anlæg, Udbygning af Stensved Skole -0,250 x Yderligere behov til gennemførelse af separering og renovering, der foreslås taget fra de rådighedsbeløb, der er afsat til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger. -0,750 x Administrationen foreslår, at udgiften dels finansieres indenfor igangværende ikke afsluttede anlægsarbejder, bygningsvedligeholdelsespuljen samt indenfor det samlede afsatte rådighedsbeløb, der er afsat til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger. Der er til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger i 2014 afsat følgende rådighedsbeløb: 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Skoler Mio. kr. Er disp. Kulsbjerg Skole Stensved afd. 9,1 x Præstø Skole 7,0 x Gåsetårnskolen, Marienberg afd. 3,8 x Nedrivningen af 1911-bygningen, Gåsetårnskolens Marienberg afdeling 2,3 x Svend Gønge-skolen - Lundby 1,8 x Stege Skole 0,7 Bortset fra Stege Skole er alle øvrige projekter igangsatte eller under planlægning. Administrationen peger på, at beløbet, der er afsat til Stege Skole i 2014 anvendes til finansieringen. Baggrunden for, er, at faglokalerne til hjemkundskab og fysik/kemi i Stege er indrettet udmærket; men har en lav kapacitet med hensyn til det antal elever, der kan rummes. Af hensyn til mulighederne for at kunne optimere holdstørrelserne og dermed driftsudgifterne, er beløbet afsat med henblik på, at udvide kapaciteten til at kunne rumme 28 elever på et hold. Såfremt beløbet i 2014 i stedet for anvendes til nødvendige separeringsarbejder på kloakanlægget Stensved afdelingen vil det medføre, at omfanget af ombygningen af faglokalerne på Møn Skole i Stege må udsættes til 2015 og reduceres, således at det kan ske indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kr. Administrationen kan supplerende oplyse, at elevtallet på Møn i løbet af de kommende 6 år falder mellem 25 og 30 %. Den nuværende klassekvotient på Stege afdeling er følgende: 6.klassetrin 17 elever/klasse, 7. klassetrin 20 elever/klasse, 8. klassetrin 26 elever/klasse og 9 klassetrin 24 elever/klasse. Konsekvensen af at reducere udvidelsen af kapaciteten i de nævnte faglokaler er, at skolen ikke i samme grad vil være i stand til at optimere holdstørrelserne. Dermed vil driftsudgifterne til undervisningspersonale heller ikke kunne optimeres på samme måde, som tilfældet ville være, såfremt kapaciteten i lokalerne udvides. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 Drift 0 Anlæg 950 Afledt drift 0 Finansiering Drift 0 Afsat rådighedsbeløb 700 Tidligere 250 uafsluttet anlæg, Udbygning af Stensved skole Kassebeholdning 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for ikke er afsat midler til dette projekt. Projektet kan finansieres dels af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2013 på kr. fra det igangværende projekt Udbygning af Stensved Skole, som forventes overført til 2014 og dels af 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. til projektet Renovering af Stege Skoleafdeling. Rådighedsbeløbet på kr. til kloakeringsprojektet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrationen indstiller, at der til separering og renovering af det eksisterende kloakanlæg gives en tillægsbevilling i 2014 på 0,950 mio. kr., at der til separering og renovering af det eksisterende kloakanlæg frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 0,950 mio. kr. at ombygningen af faglokalerne på Møn Skole i Stege udsættes til 2015 og reduceres, således at det kan ske indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kr. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler, at de manglende kr. søges indarbejdet i det kommende budget. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales, idet de resterende kr. finansieres af ikke anvendte midler fra tidligere uafsluttet anlæg Udbygning af Stensved Skole. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Trafikbestilling 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik. Trafik og Park har i januar 2014 haft formøde med deltagelse af lokalråd, seniorråd og handicapråd for at høre om eventuelle ønsker. På mødet fremkom med udgangspunkt i den nuværende køreplan, som blev indført den 15. december 2013, følgende ønsker: 1. Indførelse af bybusfunktion i Kastrup/Neder Vindinge 2. Ændring af Flex-zoner for Flextur, således at området Svinø er sammenhængende med Lundby 3. Bedre koordinering af køreplaner for at minimere ventetider ved de større knudepunkter (stationer, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, andre institutioner m.m.) 4. Fokus på fremme af handicapvenlige løsninger i en direkte dialog med Movia 5. Bedre busforbindelser imellem Præstø og Fakse eventuelt ved ruteomlægning af buslinje 102A På baggrund af de store ændringer, som blev indført i kommunens kollektive bustrafik ved køreplanskiftet den 15. december 2013, anbefaler kommunens administration, at det kommende år anvendes til at evaluere effekten af disse ændringer. Det vurderes derfor, at ovenstående ønsker til ændringer (pkt. 1, 2 og 5) bør udskydes til behandling i næste års trafikbestilling. Ønskerne i pkt. 3 og 4 vedrører særligt Movia og bliver løbende inddraget af administrationen i kommunikationen med Movia. Det anbefales derfor, at Trafikbestillingen for 2015 foretages uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for Kommunens udgift til kollektiv bustrafik i 2014 er i Movias budget beregnet til kr. Movia har i trafikbestillingsgrundlaget for 2015, som har samme køreplanomfang som Trafikbestilling 2014, beregnet en udgift på kr. Denne omkostning foreslås indarbejdet i Trafik og Parks budgetslag 2015 for kollektiv trafik. Der foretages ingen offentlig høring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Offentlige buslinjer, Movia profitcenter Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Offentlige buslinjer, Movia profitcenter Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Økonomi Ingen økonomibemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at Trafikbestilling 2015 afgives til Movia uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Udvalget ønsker en evaluering af flekszonerne til sommer. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri- og Handicapsekretariatet - Sagsbeh: Marita Dalsgaard Lovgrundlag Serviceloven og Rammeaftalen. Sagsfremstilling I det skærmede tilbud Bøgehuset under Socialpsykiatrien Vordingborg, er der nu 3 beboere. Tilbuddet er normeret til 5 pladser og 3 beboere er ikke nok til at opretholde det økonomiske grundlag for tilbuddet. Det skal også oplyses at det forventes, at der inden for en overskuelig fremtid kun vil være 2 beboere tilbage. Psykiatri- og Handicapsekretariatet har forespurgt de andre kommuner i Region Sjælland samt Region Sjælland, som også får kontakter fra andre regioner, om der er nogen som har brug for en plads. Det er der ikke. Der er således ikke er grundlag for at opretholde tilbuddet. For at handle fornuftigt og forsvarligt, er det derfor nødvendigt at nedlægge tilbuddet. Sagen er forelagt for Rammeaftalens administrative styregruppe, som har svaret således: Proceduren for nedlukning af tilbud er at I, efter meddelelse til styregruppen, igangsætter nedlukningsprocedure som beskrevet i vedhæftede styringsaftale og takstaftale samt relevante bilag til takstaftalen. Det fremgår af Takstaftalen til rammeaftalen, afsnit D, at finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde. Videre står der, at fra det tidspunkt et tilbud besluttes nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes. Taktstaftalen er vedlagt som bilag. De 2 andre kommuner som har brugere i tilbuddet, vil blive kontaktet med oplysning om dette nødvendige initiativ. Det vil samtidig blive oplyst, at der arbejdes for at deres borgere kan få et lignende tilbud i Vordingborg Kommune, hvis de ønsker det. Det kan oplyses, at lederen i Socialpsykiatrien Vordingborg sammen med Psykiatri og Handicapsekretariatet har drøftet situationen om de manglende brugere med personalet, og der er sat en arbejdsgruppe i gang med at undersøge muligheden for at medarbejderne kan fortsætte i et andet tilbud. Økonomi Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Takstaftale Region Sjælland /13 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at nedlægge/lukke det skærmede tilbud Bøgehuset under Socialpsykiatrien Vordingborg pr. 1. juli

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kim Petersen Tiltrådt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede, den 13. juni 2013, at igangsætte totalrådgiver projektkonkurrence for nyt administrationsbyggeri i Vordingborg. De fem prækvalificerede rådgiverteams har afleveret deres forslag i december måned 2013 og administrationen har siden da gennemgået materialet sammen med bygherrerådgivere. Alle fem teams har afleveret konditionsmæssigt materiale. Der foreligger således nu et udkast til foreløbig bedømmelse af de fem forslag, se vedlagte lukkede bilag. Planen er, at de fem teams præsenterer forslagene for kommunalbestyrelsen / udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, administration og bygherrerådgivere. Herefter færdiggøres bedømmelsen og der udpeges af kommunalbestyrelsen et vinderforslag. Administrationen foreslår, at præsentationen afholdes den 27. februar 2014, 09:00 15:00. Når der er udpeget en vinder vil der blive indgået totalrådgiverkontrakt, om gennemførelse af nyt administrationsbyggeri, med det vindende team. Herefter igangsættes den videre proces som beskrevet i tidligere vedtaget drejebog, dog tilrettet ny beslutningsdato. Inden anlægsopgaven udbydes skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udbudsform. Det forventes at byggeprogram-, projekterings- og udbudsfasen pågår i 2014/2015, med forventet byggestart medio 2015 og ibrugtagning Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at bygge en ny administrationsbygning i Vordingborg, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afslutte konkurrencen og gøre udkast til foreløbig bedømmelse endelig. Administrationen vil i givet fald afslutte bedømmelsen og udbetale konkurrencevederlag til de fem teams. Såfremt det besluttes at fortsætte processen ønskes frigivet afsat rådighedsbeløb, på 5,0 mio. kr., afsat i investeringsoversigt 2014, til den videre proces for ny administrationsbygning i Vordingborg. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2014 på 5 mio. kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Lukket 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrationen indstiller, at at de fem prækvalificerede teams indbydes til, at foretage en præsentation af deres forslag til ny administrationsbygning, den 27. februar 2014, fra 9:00-15:00 og der ansøges om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr., til den fortsatte proces for ny administrationsbygning i Vordingborg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Ændringsforslag af 18. februar 2014 til ny indstilling blev omdelt på mødet. Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative fremsætter ændringsforslag til ny indstilling således: I lyset af, at kommunen har et for stort anlægsprogram, foreslås at der ikke igangsættes et nybyggeri for 120 mio. kr., men, at der i stedet undersøges alternative muligheder, der kan forbedre arbejdsmiljøet, øge effektiviteten og reducere driftsudgifterne til administrative bygninger. På den baggrund foreslår partierne: At der ikke gennemføres en præsentation af forslagene At udkast til bedømmelsesrapport ophæves til den endelige bedømmelse og at KHR dermed udpeges som vinder af konkurrencen At administrationen udarbejder forslag til nye modeller for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø i administrationen, hvor der lægges vægt på at reducere kommunens driftsudgifter og anlægsudgifter til administration. Der skal fortsat være administration i Præstø, Stege og Vordingborg For ikke at udelukke nogen alternativer, ønsker Kommunalbestyrelsen ikke at kontraktforhandlingerne afsluttes med det vindende projekt før kommunalbestyrelsen har set forslag til alternative modeller. Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard anbefaler ændringsforslag til ny indstilling. Flertallet forkaster hermed den oprindelige indstilling. Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen afventer deres endelige stillingtagen indtil sagens behandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Forslag af 18/ fra Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative bragt til afstemning. For stemte 18 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten. Imod stemte 11 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Hverken for eller imod stemte 0 Forslaget herefter tiltrådt. A, SF og B ønsker følgende særstandpunkt tilføjet protokollen: 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen A, SF og B ønsker en løsning, der skaber samlet plads til ordentlige og nutidige arbejdsforhold for medarbejderne i Miljø og Teknikområdet samt medarbejderne fra administrationsbygningen i Vordingborg. Desuden skal løsningen inddrage medarbejderne fra Arbejdsmarkedsområdet, der i dag er i dyre lejede lokaler. Dette vil kræve nyt byggeri. Vi er positive over for at dele af den gamle administrationsbygning bevares, f.eks. den nye kantine. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Dorit Mahler Jensen Lovgrundlag Planloven. Sagsfremstilling Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev størsteparten af det kommunalt ejede areal ved Solbakken (øst for Københavnsvej og Solbakkevej) ændret fra erhvervsområde til offentligt område og en mindre del blev ændret til boligområde. Arealet er dog stadig omfattet af lokalplan nr. E-2.1, som fastlægger anvendelsen til erhvervsformål, hvilket er en begrænsning i forhold til at anvende arealet til kultur- og fritidsformål. Jævnfør planlovens 33 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve lokalplaner for byzoner når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af forbud og dispensationer ( 14 og 19). Det forudsættes, at områdets hidtidige zonestatus opretholdes. Endelig beslutning kan først træffes, efter at ejere og brugere af de berørte arealer samt naboer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger. Der skal til høringen offentliggøres et forslag til aflysning, som forklarer de retlige og faktiske konsekvenser af en aflysning. Efter udløbet af fristen kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse. For at muliggøre midlertidige idræts- og kulturaktiviteter på arealet, særligt i den store hal, anbefales det at aflyse lokalplan nr. E-2.1. Herefter vil arealet administreres på baggrund af kommuneplanrammen indtil der vedtages en lokalplan for Solbakkens fremtidige brug. Kommunalbestyrelsen har nedsat en komité med brede kompetencer indenfor idræt, erhverv og kultur, der har fået til opgave at opstille en samlet vision for området, der kan gøre området til et markant center indenfor lokalt og regionalt kultur- og idrætsliv koblet med erhverv og boliger. Dette arbejde forventes afsluttet i april Herefter vil det være hensigtsmæssigt, at igangsætte arbejdet med den ny lokalplan for det offentlige område med baggrund i komitéens anbefalinger. Bilag: 1 Åben Lokalplan nr. E_2_1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej.pdf 9701/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at der igangsættes den nødvendige høring for at aflyse lokalplan nr. E-2.1. Administrationen udfærdiger til høringen den lovpligtige ledsagende forklaring af konsekvenser, arbejdet med ny lokalplan for Solbakken igangsættes når komitéens vision foreligger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Organisering af indsatsen i eksterne selskaber Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Sagsfremstilling Erhvervsservice og turismeudvikling har siden kommunesammenlægningen i 2007 primært været varetaget af Vordingborg Udviklingsselskab. I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, Vordingborg Erhvervsforening, turismen og de 3 handelsstandsforeninger. Opdraget for arbejdsgruppen var at kigge nærmere på den nuværende organisering af området for bedst mulig at styrke udviklingen inden for erhverv og turisme. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev en opdeling af Vordingborg Udviklingsselskabs arbejdsområde i 2 selvstændige selskaber. Vordingborg Erhverv der varetager basal erhvervsservice og udviklingsaktiviteter/projekter rettet mod erhvervsvirksomhederne i Vordingborg Kommune Vordingborg Destinationsudvikling (turisme) der varetager turistbureauerne og står for udviklingsprojekter inden for turismefremme og turismeservice. I forlængelse af drøftelserne om dannelsen af Vordingborg Erhverv A/S og det tilsvarende selskab Vordingborg Destinationsudvikling A/S kan der skitseres følgende overordnede principper for selskabskonstruktionen: VUS spaltes i to selskaber rettet mod hhv. erhverv og turisme. For hvert selskab skrives der en særskilt vedtægt, som bl.a. fastlægger formål og bestyrelsessammensætning, og hvor formanden for bestyrelserne udpeges af hhv. Vordingborg Erhvervsforening og Møn- Sydsjælland Turistforening og hvor medlemmerne i øvrigt udpeges som følger: Vordingborg Erhverv A/S: 3 fra Vordingborg Erhvervsforening, 2 fra Kommunalbestyrelsen, 1 fra handelsstandsforeningerne, 1 direktør fra kommunen. Vordingborg Destinationsudvikling (turisme): 2 fra Møn-Sydsjælland Turistforening, 1 fra Feriepartner Møn, 1 medlem fra handelsstandsforeningerne, 2 fra Kommunalbestyrelsen, 1 direktør fra kommunen. Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Tuirsme bevares, dog således at vedtægterne skrives igennem, så kommunens borgmester er født formand, og formålet er dels at være formel ejer af de to driftsselskaber, dels at være mødeforum for interessenterne på området. Målet er at VUET mødes to gange årligt til hhv. en generalforsamling (budgetter og regnskaber for driftsselskaberne) og et seminar med fokus på status, ideudvikling og visioner for området. Fordelingen af medlemsantallet justeres evt. så det sikres, at kommunen altid har flertallet med enten turistforeningen eller erhvervsforeningen. I overensstemmelse med gældende lovgivning på de to områder, indgår kommunen driftskontrakter med de to selskaber som grundlag for det økonomiske tilskud, der årligt gives fra kommunen til selskaberne. Kontrakterne beskriver ligeledes de ydelser og opgaver, som selskaberne forpligter sig til at udføre for Vordingborg Kommune. Udkast til de nye driftsaftaler vil blive forelagt udvalget. 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Økonomi Økonomistaben har ikke yderligere tilføjelser Bilag: 1 Åben Underskrevet samarbejdsaftale mellem VK og VUS /11 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender den beskrevne konstruktion for de 3 selskaber Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Asger Diness Andersen og Laura Sø kunne følge indstillingen. Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo kan tilslutte sig indstillingen, såfremt arbejdsmarkedsparter bliver repræsenteret i Vordingborg Erhvervs bestyrelse med 2 pladser. Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Udvalget anbefaler den beskrevne konstruktion for de 3 selskaber. Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler ligeledes bestyrelsessammensætningen i de 3 selskaber som foreslået. Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler bestyrelsessammensætningen dog således at arbejdsmarkedsparter bør være repræsenteret med 2 pladser i driftsselskabet Erhverv. Tage Vestergaard afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Anbefalingen fra flertallet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sendt til afstemning. For stemte 16 Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Imod stemte 13 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkepart, Enhedslisten og Radikale Venstre. Hverken for eller imod stemte 0. Anbefalingen herefter tiltrådt. S, SF, B og Ø ønsker følgende særstandpunkt tilført protokollen: S, SF, B og Ø mener at arbejdsmarkedets parters deltagelse er vigtig, for at skabe et stærkt Vordingborg Erhvervsliv. Dette vil være med til at bidrage til et bredere ejerskab i forbindelse med gennemførelse af diverse nye erhvervstiltag. 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Forslag om ændring af dato for Kommunalbestyrelsens møde i april 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. januar 2014 mødeplan for Kommunalbestyrelsens møder i På grund af tidspres omkring behandlingen af sag om evaluering a. Vordingborg Kommunes skolevæsen, der er skemasat til behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 23 april 2014 samt det forhold at 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i en inspirationstur til Tallinn i perioden 24. april til 27. april 2014, foreslås det, at det planlagte Kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014 flyttes til onsdag den 30. april Indstilling Administrationen indstiller, at det planlagte Kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014 flyttes til onsdag den 30. april Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 33

35 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Valg af medlemmer til Skatteankenævn Sydsjælland Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Skatteforvaltningens 8. Sagsfremstilling Den nuværende funktionsperiode for såvel skatte- som vurderingsankenævn udløber den 30. juni I forhold til tidligere år er skatteankenævnets medlemsantal reduceret fra syv. medlemmer til fem medlemmer, hvilket betyder at Vordingborg Kommune kun skal udpege et medlem og en suppleant. Skatteankenævn Sydsjælland omfatter Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner og har fem medlemmer. Næstved Kommune udpeger tre medlemmer og Vordingborg og Faxe kommuner udpeger hver et medlem. Der udpeges suppleanter for de udpegede medlemmer. Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen, men i modsætning til tidligere er der ikke krav om oplysning af kandidaternes kvalifikationer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer af nævnet. Udpegning af kandidater sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 25. Udpegningen har virkning for perioden 1. juli 2014 til 30. juni Vordingborg Kommune udpeger et medlem og en personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland. Frist for indberetning 31. januar Forslag at Johannes Jensen, Næstvedvej 425, Lundby udpeges som medlem med Janne Gotfredsen, Enghavevej 1, Allerslev som personlig suppleant Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Helle Mandrup Tønnesen Forslaget tiltrådt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014 Ved indtastning i SKATs indberetningssystem af udpegede medlemmer og personlige suppleanter til hhv. Skatteankenævn Sydsjælland og Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland, blev indberetningen afvist, da der til begge nævn var udpeget den samme personlige suppleant. Der må ikke være navnesammenfald i udpegningerne, hvorfor sagen vedrørende udpegning af personlig suppleant for Johannes Jensen, Næstvedvej 425, Lundby til Skatteankenævn Sydsjælland genfremsendes til fornyet behandling. Forslag at Erling B. Nielsen, Enghavevej 1, Allerslev udpeges som personlig suppleant for Johannes Jensen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Forslaget tiltrådt. 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Yderligere udpegninger til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Ungdomsskolelovens 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser. Vedtægter for Vordingborg Ungdomsskole. Sagsfremstilling Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole. Kommunalbestyrelsen fastsætter en beløbsramme for ungdomsskolens virksomhed. Indenfor denne ramme udarbejder ungdomsskolebestyrelsen budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed og fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang. Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer og to personlige stedfortrædere til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole. Personer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen kan udpeges. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Beslutning i Kommunalbestyrelsen konstituerende møde den Følgende blev valgt: Brit Skovgaard, som medlem med Michael Seiding Larsen som personlig stedfortræder og Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 13, Vordingborg med Mikael Smed som personlig stedfortræder. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014 Udover ovennævnte udpegninger til bestyrelsen i Vordingborg Ungdomsskole, skal der i henhold til vedtægterne vælges to personer efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejder og personlige stedfortrædere for disse. Endvidere vælger Kommunalbestyrelsen et tilforordnet medlem til bestyrelsen efter indstilling fra kommunens foreningsliv/frivillige lokale netværk. Der er efter annoncering modtaget følgende indstillinger: LO indstiller Allan Kudsk, Hovedvejen 120, Præstø som medlem med Bent Derning, Hørvænget 38, Vordingborg som personlig stedfortræder Erhvervsforeningen indstiller Steen Sørensen, Skrænten 3, Vordingborg som medlem med Erling Elbom, Hejrevej 3, Præstø som personlig stedfortræder Folkeoplysningsrådet indstiller Dorrit Orup, Violvej 6 A, Vordingborg som tilforordnet medlem. Forslag at Allan Kudsk godkendes som medlem med Bent Derning som personlig stedfortræder, at at Steen Sørensen godkendes som medlem med Erling Elbom som personlig stedfortræder og Dorrit Orup godkendes som tilforordnet medlem. 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Forslaget tiltrådt. 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Orienteringssag - Yderligere udpegninger Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Vedtægter for Zealand Business College, vedtægter for VUC Storstrøm, Vedtægter for SOSU Nykøbing Falster og vedtægter for SOSU Sjælland. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i møder den 2. december 2013 og den 16. januar 2014 udpeget repræsentation til de mange forskelligartede råd, nævn og bestyrelser hvor Kommunalbestyrelsen i henhold til forskellige institutioners vedtægter har en eller flere pladser i bestyrelsen. Udover de allerede foretagne udpegninger, er der i visse institutioners vedtægter bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen har én bestyrelsesplads, hvortil der skal ske udpegning i forening med en eller flere andre kommuner. Nedenfor nævnte udpegninger har virkning for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018: Bestyrelsen for Zealand Business College I henhold til vedtægter udpeger Kommunalbestyrelserne i Faxe, Næstved, Ringsted, Sorø og Vordingborg Kommuner i fællesskab et medlem til bestyrelsen. Borgmester Karsten Rasmussen, Næstved Kommune er udpeget som repræsentant. Bestyrelsen for VUC Storstrøm I henhold til vedtægterne udpeger Kommunalbestyrelserne i Faxe, Guldborgssund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner i fællesskab et medlem til bestyrelsen. Fakse Kommune har i mail af 19. februar 2014 meddelt, at det er aftalt i borgmesterkredsen, at borgmester John Brædder, Guldborgssund Kommune er udpeget som repræsentant. Bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster I henhold til vedtægter udpeger Kommunalbestyrelserne i Guldborgssund, Lolland og Vordingborg Kommuner i fællesskab et medlem til bestyrelsen. Ældre- og sundhedschef Grethe Breinild, Lolland Kommune er udpeget som repræsentant, og ældrechef Susanne Johansen, Vordingborg Kommune fortsætter i bestyrelsen som selvsupplerende medlem. Bestyrelsen for SOSU Sjælland I henhold til vedtægter udpeger borgmestrene i KKR Sjælland i forening et medlem til bestyrelsen. Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune er udpeget som repræsentant. Indstilling Administrationen indstiller, at ovennævnte udpegninger tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 38

40 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen

41 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Orienteringssag - Årsrapport - Forebyggende besøg 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 79a. Resumé Det forebyggende team orienterer Socialudvalget en gang årligt med rapport for deres indsats. Sagsfremstilling Serviceloven fastlægger at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Stk. 4. Socialministeren kan i samarbejde med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.«rapporten for 2013 beskriver den fortløbende indsats, hvor borgermøder og særlige temamøder, samt aktiviteter med netværksgrupper og nye veje at gå med det forebyggende sigte. Rapporten giver et billede af en mere aktiv 75 årig, samt viser stadig nye veje at gå i den forebyggende indsats for den brede målgruppe og for de særlige målgrupper. Rapporten beskriver de spørgsmål, der rører sig hos den + 75 årige. Rapporten giver forslag til en fortsat indsats, der lønner sig, set i kombination med Patientskoler, træning og aktiverende indsats generelt. Bilag: 1 Åben Årsrapport Forebyggende hjemmebesøg 13214/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 40

42 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I - Kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Lov om almene boliger 92, stk. 1, 96 og 97 Resumé Landsbyggefonden har fremsendt indstilling til en 1/5-ordning, hvor kommunen i samarbejde med Landsbyggefonden, Vordingborg Boligselskab og Realkredit Danmark yder kapitalstøtte til afd. 503, Vesterbo I. Kommunen har allerede i 2011 givet forhåndstilsagn om støtte på kr. Sagsfremstilling Vordingborg Boligselskab har for afd. 503 Vesterbo I i Vordingborg søgt om støtte hos Landsbyggefonden, og på denne baggrund har fonden udarbejdet et oplæg samt en indstilling om støtte. Boligselskabet ansøgte i efteråret 2011 om forhåndstilsagn om kommunegaranti og 5-delsordning på baggrund af Landsbyggefondens oplæg til renovering, forbedrings- og opretningsarbejder samt behovet for kapitaltilførsel til afdelingen. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. november 2011 at give Vordingborg Boligselskab forhåndstilsagn om kommunegaranti på mio. kr. og forhåndstilsagn om lån til 5-delsordning på kr. til et renoveringsprojekt i afd. 503, Vesterbo I. Den nuværende indstilling er udarbejdet med baggrund i den godkendte skitse. Fonden har nu behandlet ansøgningen fra Vordingborg Boligselskab og udarbejdet vedlagte indstilling, som hermed forelægges for kommunen, der anmodes om at godkende indstillingen Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til kr. Derudover påtænkes der gennemført en ombygning/sammenlægning af lejligheder for kr. og tilgængelighedsarbejder for kr. Disse skal finansieres således: Henlæggelser kr. Fællespuljetilskud (Landsdispositionsfonden) kr. Tilskud fra egen trækningsret eller lignende kr. Støttede realkreditlån kr. I alt kr. I landsdispositionsfondens regi forudsættes følgende fordelingsgrundlag for kapitaltilførslen: Kommune, lån 20 % kr. Realkreditinstitut, lån 20 % kr. Landsdispositionsfond, lån 20 % kr. Landsdispositionsfond, tilskud 20 % kr. Boligorganisation, tilskud 20 % kr. I alt 100 % kr. Kommunens godkendelse af indstillingen indebærer: 41

43 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel. - Godkendelse af de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at kommunens godkendelse ikke nødvendigvis behøver at omfatte en teknisk godkendelse af de foreslåede investeringer, men et omfang og med en finansiering som foreslået som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder. Landsbyggefondens samlede oplæg på 80 sider ligger til gennemsyn i politikernes skab i Fællessekretariatet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kapitaltilførsel 200 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Bevillingsreserve -200 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrationen indstiller, at kommunen tiltræder indstillingen og yder kapitalstøtte på kr. som led i 1/5- ordningen for afd. 503 Vesterbo 1 og at udgiften finansieres af bevillingsreserven. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 42

44 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C Sagsnr.: 10/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Almenboligloven 115 Resumé Lejerbo fremsender byggeregnskab for afdelingen Udsigten på Vintersbølle Strand og anmoder om kommunens godkendelse af skema C. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. december 2010 at give Boligselskabet Lejerbo tilsagn om støtte til opførelse af 33 almene familieboliger på Vintersbølle Strand 5. Skema A beskrev den overordnede byggeplan og økonomien, og boligselskabet fik således kommunens officielle tilsagn om at støtte byggeriet. Skema B ansøgningen var en mere detaljeret beskrivelse af projektet, tidsplanen og økonomien. Skema B blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011, og herefter kunne selve byggeriet gå i gang. Det bemærkes, at projektet blev ændret fra 33 boliger til 30. Den samlede anskaffelsessum ved byggeriets begyndelse (skema B) var kr. Anskaffelsessummen i det endelige byggeregnskab (skema C) er kr., hvilket betyder, at der er brugt kr. mindre end forventet. Anskaffelsessum Skema A Skema B Skema C Grundudgifter kr kr kr. Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. Gebyr kr kr kr. I alt kr kr kr. Finansiering af projektet Skema A Skema B Skema C Statsstøttet realkreditlån kr kr kr. (91 %) Kommunal grundkapital kr kr kr. % Beboerindskud (2%) kr kr kr. I alt kr kr kr. Lejerbos revisor har revideret byggeregnskabet den 16. januar 2014, og revisionserklæringen er ligeledes fremsendt til kommunen. Lejerbo har oplyst, at udlejningen af boligerne ikke er gået helt så hurtigt som forventet, og at der i januar 2014 var 12 ledige boliger tilbage ud af de 30 i hele afdelingen. Økonomi Økonomistaben har ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Lejerbo - 30 almene boliger - Skema C.pdf 17257/14 43

45 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrationen indstiller, at skema C godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 44

46 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Lejerbo - Årsregnskab Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Resumé Boligselskabet Lejerbo fremsender regnskab for perioden den 1. juli 2012 den 30. juni 2013 til kommunen til efterretning. Sagsfremstilling Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for afdelingen med ældreboliger på Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende: Regnskab for perioden den1. juli 2012 den 30. juni Revisionsprotokollat Forvaltningsrapport Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse. Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Der er endnu ikke lavet regnskab for den nye afdeling Udsigten, da denne først er taget i brug den 16. april Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Det samlede regnskab for boligorganisation og afdelingen inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside under Regnskabsdatabasen. Det oplyses, at boligselskaberne ikke længere har pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele. Økonomi Økonomistaben kan oplyse at Vordingborg Kommune i forbindelse med ældreboligerne på Vintersbølle Strand har stillet kommunegaranti med restgældsbeløb på 14,7 mio. kr. pr. ultimo Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen 45

47 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indstillingen tiltrådt. 46

48 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Domea - Årsregnskab Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Resumé Domea fremsender årsregnskab for til kommunen. Sagsfremstilling Boligselskabet Domea i Vordingborg fremsender i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Regnskab for , bestående af boligorganisation, byggefond, og afdelingerne 18/01, 18/02, 18/06 og 18/08 Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokollat Selve boligorganisationen Domea Vordingborg udviser et underskud på kr., der er overført til arbejdskapitalen. Boligorganisationen er en selvstændig enhed, og underskuddet er ikke et resultat af afdelingernes samlede resultat. Årets resultat: Afdeling 18/01 Strandgården Overskud på kr. Afdeling 18/02 Troldeparken Overskud på kr. Afdeling 18/06 Kirsebærplantagen Underskud på kr. Alle regnskaber er godkendt af selskabets repræsentantskab. Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for afd. 18/01, 18/02 og 18/06. Underskuddet i afdeling 18/06 skyldes blandt andet ekstra henlæggelser til tab ved fraflytninger og større forbrug på renholdelse. Revisionen har supplerende oplyst, at risikoen for, at afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger, ikke er tilstrækkelige. Økonomien i afdelingen betegnes som kritisk, og der er behov for genopretning. Landsbyggefonden er søgt om støtte til nedsættelse af huslejen. Konklusionen er, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni Afd. 18/08 Havnefronten underskud på kr. Regnskabet er godkendt af selskabets repræsentantskab. Revisionen bemærker, at afdelingen har behov for at styrke økonomien. Der var således forfaldne ej betalte terminsydelser på kr. pr. den 30. juni Årets underskud på er overført til resultatkontoen. Underskuddet på denne er dog afviklet med de midler, boligselskabet har modtaget i støtte gennem 1/5-ordningen, og saldoen er derfor på 0. Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for afd. 18/08, og konklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni

49 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Revisionen bemærker, at man fortsat bør have fokus på antallet af ledige boliger, men at man vurderer, at budgetterne vil være i driftsmæssig balance som følge af de midler, der er tilført gennem 1/5-ordningen. Det samlede regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelinger inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside under Regnskabsdatabasen. Det oplyses, at boligselskaberne ikke længere har pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele. Økonomi I forbindelse med Domeas boligafdelinger har Vordingborg Kommune stillet kommunegarantier for følgende restgældsbeløb pr. ultimo 2012: Afdeling 18/01 Strandgården kr Afdeling 18/02 Troldeparken kr Afdeling 18/06 Kirsebærplantagen kr Afdeling 18/08 Havnefronten kr Indstilling Administrationen indstiller, at årsregnskabet tages til efterretning, idet det bemærkes, at administrationen fortsat har en skærpet opmærksomhed på afdeling 18/08 Havnefrontens udlejning og økonomi og at administrationen ligeledes vil have en skærpet opmærksomhed på afdeling 18/06 Kirsebærplantagens udlejning og økonomi. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 48

50 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Orientering om manglende terminsbetaling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Almenboligloven 160n Resumé Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø har økonomiske vanskeligheder og har som følge deraf ikke betalt termin i september Kommunen har stillet garanti for lån i foreningen for ca. 6 mio. kr. Andelsboligforeningen samarbejder med Realkredit Danmark om en løsning. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Skovvangen består af 12 andelsboliger, der er beliggende på Bogø. Boligerne er opført som tæt lav bebyggelse i , og Vordingborg Kommune gav den 8. maj 2007 tilsagn om at stille en garanti på 7 mio. kr. for det lån, der blev optaget til opførelsen af husene. Lånet var på 7 mio. kr., og garantien var på 100 %. Andelsboligforeningen har endnu et lån på ca. 7 mio., som kommunen ikke garanterer for. Andelsboligforeningen har således samlet set 2 lån på i alt ca. 13,5 mio. Men kommunen garanterer kun for det første lån, der ligger på 1. prioritet. Det andet lån har ingen økonomisk betydning for kommunen, da kommunen ikke garanterer for det. Andelsboligforeningen administreres af firmaet Advice Ejendomsadministration. Administrator har den 27. november 2013 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og oplyst, at Andelsboligforeningen har økonomiske problemer og derfor ikke har betalt terminsydelsen i september Det blev dog også oplyst, at der blev arbejdet på at finde en løsning i samarbejde med Realkredit Danmark. Advice Ejendomsadministration har oplyst, at andelene oprindeligt er erhvervet til en m2-pris på ,31 kr., og den gennemsnitlige husleje er 857,54 kr. pr.m2/p.a. Dette ligger væsentlig over det gennemsnitlige huslejeniveau i området, som ligger et sted i mellem 600,00 kr. til 700,00 kr. Administrationen i kommunen henvendte sig til administrator den 17. december 2013 og spurgte, om der var nyt i sagen, hvortil det blev oplyst, at Realkredit Danmark fortsat regnede på mulighederne, og at man ville vende tilbage, når der forelå nyt i sagen. Administrator har den 20. januar 2014 oplyst til administrationen i kommunen, at Realkredit Danmark kigger på mulighederne for en omprioritering af andelsboligforeningens lån, og at kommunen vil blive kontaktet, når der foreligger et forslag. Administrationen i kommunen har den 24. januar 2014 kontaktet Realkredit Danmark og spurgt, hvornår man kan forvente, at der foreligger et forslag, der kan afhjælpe foreningens vanskeligheder. Realkredit Danmark har efterfølgende oplyst telefonisk til administrationen, at man i 2013 har været i løbende dialog med Advice Ejendomsadministration om foreningens økonomiske forhold. Man har oplyst, at terminen for september 2013 blev betalt i januar 2014, men at det det ene lån vedrørende terminen for december 2013 er i restance. Realkredit Danmark har ligeledes bekræftet, at der arbejdes på at finde en løsning for afdelingen, og at kommunen vil blive holdt orienteret, når der foreligger nyt. Administrationen har den 30. januar 2014 bedt Advice Ejendomsadministration redegøre for den seneste udvikling i sagen og har den 4. februar 2014 modtaget en beskrivelse af problematikken i andelsboligforeningen. Advice Ejendomsadministration har oplyst, at man i samråd med Realkredit Danmark har søgt om omlægning af lån. Foreningen har 2 lån: 1.prioritet RD kr. optaget som 30-årigt F10 lån med 10 års afdragsfrihed. 49

51 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Årlig ydelse ,10 kr. 2.prioritet RD kr. omprioriteret i 2012 til et nyt 25-årigt kontantlån med 3,5 % rente pa. med afdrag. Årlig ydelse ,77 kr. (der må påregnes morarenter, idet terminerne ikke kan betales rettidigt). 2. prioriteten blev omlagt i 2012 for at opnå en ydelsesnedsættelse, men samtidig hævede kreditforeningen bidragssatsen, så ydelse stort set blev status quo. Foreningen består af 12 andele, men reelt er der kun 11, og det har der været gennem længere tid, hvorfor foreningens likviditet er drænet. Advice Ejendomsadministration har desuden oplyst, at foreningen i en lang periode har kæmpet med eksklusion af en andelshaver, hvilket medførte en retssag og efterfølgende et forlig, hvor foreningen samlet tabte over kr. Pr. 1. januar 2014 er der fundet en køber, men da der er tale om en lejer fra en anden andel i samme forening, har det medført visse økonomiske vanskeligheder, der betyder, at der reelt kun er 11 andelshavere. Derudover er det oplyst, at en anden andelshaver har haft sin andel til salg i 5 år uden resultat. Foreningen har i budgettet kun afsat kr. til vedligeholdelse, hvilket ikke er holdbart fremover. Advice Ejendomsadministration har oplyst, at foreningen meget gerne vil overholde sine forpligtelser, men at man ikke har økonomisk mulighed for dette. Foreningen har 3 ønsker: 1) at foreningen kan sætte penge af til vedligeholdelse 2) at foreningen kan stå imod situationer, som de nu har befundet sig i igennem en årrække med en ekskluderet andelshaver 3) at andelene kunne få en boligafgiftsydelse, som ville gøre dem omsættelige. Advice Ejendomsadministration har slutteligt oplyst, at der er afholdt møde med Realkredit Danmark, som har foreslået endnu en omlægning med et stort kurstab til følge, som kreditforeningen vil have afdraget ved siden af, og så bliver foreningens ydelse den samme. Advice Ejendomsadministration vurderer derfor ikke, at dette er en mulig løsning. Advice Ejendomsadministration vurderer, at mulighederne ligger i en forlængelse af de nuværende lån til nye 30-årige lån, evt. med udskydelse af betaling af kurstab, under forudsætning af, at ovenstående 3 ønsker kan imødeses. Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012 behandlede en sag, hvor kommunen gav tilladelse til, at andelsboligforeningen omlagde det ene lån til en ny lavere rente og samtidig vedstod sig garantien under forudsætning af, at garantiperioden ikke blev forlænget. Økonomi Økonomistaben har ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. 50

52 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 51

53 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om aktiv beskæftigelse Sagsfremstilling Socialdemokratiet ønsker et punkt på dagsordenen i Erhvervsudvalget om kommunale mikrolån til iværksættere. Citat start: Socialdemokratiet vil have kommunale mikrolån til iværksættere Vordingborg Kommune skal sætte kroner af til rentefrie mikrolån til arbejdsløse borgere i Vordingborg Kommune, der kan blive potentielle iværksættere, som en forsøgsordning. Pengene skal findes i puljen for erhvervsudvikling. Det er budskabet fra Socialdemokraterne i Vordingborg Kommune. Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo vil derfor rejse sagen på næste møde i Erhvervsudvalget. "Det kan være vanskeligt for iværksættere at låne risikovillig kapital i dag, selv ganske små og begrænsede beløb. Det hæmmer erhvervsudviklingen. Derfor er det fornuftigt, at kommunen og dermed fællesskabet sætter et beløb af til mikrolån, der kan understøtte troværdig iværksætter-idéer og bekæmpe ledigheden Det er god, socialdemokratisk erhvervspolitik, der skaber beskæftigelse og fremgang", lyder det fra de to socialdemokrater i Erhvervsudvalget. De håber på opbakning fra den borgerlige flertalsgruppe i Erhvervsudvalget. S i Vordingborg Kommune peger på gode erfaringer fra Århus Kommune, der har benyttet en lignende ordning siden Erfaringerne fra Danmarks næststørste by viser, at otte ud af 11 iværksættere, der fik mikrolån, stadig er selvforsørgende. "Desuden ville dette forslag yderligere understøtte Vordingborg Kommunes strategi for vækst i mikrovirksomheder", mener Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo. De to socialdemokrater i Erhvervsudvalget bakkes op af deres partifæller i Uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Kurt Johansen og Mikael Smed. "Det er vigtigt, at vi bruger alle værktøjer i kassen for at få vores ledige i beskæftigelse. Det er afgørende, at vi får skabt nogle flere arbejdspladser blandt andet gennem iværksætteri", lyder det fra Kurt Johansen og Mikael Smed. Citat slut. Administrationen har vedlagt evalueringsrapport fra Aarhus til inspiration for drøftelsen. Bilag: 1 Åben Evalueringsrapport-projekt-mikrolån-2.01.pdf 11570/14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslaget om kommunale mikrolån til iværksættere drøftes. 52

54 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen blev drøftet og udvalget bad om at sagen blev oversendt til Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Sagen oversendes til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. 53

55 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Spørgetid Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør, om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden. og - under hensyntagen til spørgerens eventuelle ønsker hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare. Spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt. Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse. Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner heller ikke om spørgeren selv. En spørger har i alt 2 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens eventuelle opfølgende spørgsmål. Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren. Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Ingen spørgere. 54

56 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Stensved - LUKKET SAG Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Lene Vaupel Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 55

57 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Præstø - LUKKET SAG Sagsnr.: 10/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Lene Vaupel Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 56

58 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Salg af areal - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Lene Vaupel Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen tiltrådt. 57

59 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Klage over afslag på alkoholbevilling - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Marianne Skudnik Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Administrationens indstilling blev sendt til afstemning. For stemte 17 Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Somme- Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Nina Møhler, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Carsten Olsen, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen og Birgitte Steen Jørgensen Imod stemte 11 Laura Sø, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Yvette Espersen, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort og Kurt Johansen Hverken for eller imod stemte 1 Helle Mandrup Tønnesen. Administrationens indstilling herefter tiltrådt. 58

60 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Bilagsoversigt 3. Indkommet materiale 1. VS: Referat fra møde i KKR Sjælland den 28. januar Referat.pdf (22718/14) 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan 1. Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december 2013 (133402/13) 2. Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord (134104/13) 3. Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord (134151/13) 4. Notat om fællesstier i Allerslev og Ammendrup (10253/14) 9. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Prioriteret bygningsvedligehold 2014 (7744/14) 12. Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen 1. Takstaftale Region Sjælland (134599/13) 13. Lukket punkt - Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg 1. (Lukket bilag) 14. Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej 1. Lokalplan nr. E_2_1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej.pdf (9701/14) 15. Organisering af indsatsen i eksterne selskaber 1. Underskrevet samarbejdsaftale mellem VK og VUS (140887/11) 20. Orienteringssag - Årsrapport - Forebyggende besøg Årsrapport Forebyggende hjemmebesøg (13214/14) 22. Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C 1. Lejerbo - 30 almene boliger - Skema C.pdf (17257/14) 26. Socialdemokratiet ønsker sag om kommunale mikrolån til iværksættere behandlet i Erhvervsudvalget 1. Evalueringsrapport-projekt-mikrolån-2.01.pdf (11570/14) 59

61 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Eva Sommer-Madsen Kim Petersen Michael Seiding Larsen Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Else-Marie Langballe Sørensen Peter E. Jonassen Tage Vestergaard Helle Mandrup Tønnesen Heino Hahn Yvette Espersen John Pawlik Per Stig Sørensen Thomas Christfort Martin Leider Olsen Poul A. Larsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen 60

62 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Vibe Bøgvad Michael Larsen Birgitte Steen Jørgensen 61

63 Bilag: 3.1. VS: Referat fra møde i KKR Sjælland den 28. januar Referat.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22718/14

64 REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: :30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

65 KKR Sjælland Deltagerfortegnelse KKR Konstituerende møde i KKR Sjælland Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland Anmeldelse og godkendelse af valgforbund Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland Forretningsorden og overordnede rammer for KKR s virksomhed Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora KKR Sjælland mødeplan for KKR s hovedområder Eventuelt SIDE 2

66 KKR Sjælland Deltagerfortegnelse Knud Erik Hansen, Faxe Pernille Beckmann, Greve John Brædder, Guldborgsund Søren Kjærsgaard, Hobæk Martin Damm, Kalundborg Flemming Christensen, Køge Mette Touborg, Lejre Holger Schou Rasmussen, Lolland Carsten Rasmussen, Næstved Thomas Adelskov, Odsherred Henrik Hvidesten, Ringsted Joy Mogensen, Roskilde Sten Knuth, Slagelse Niels Hörup, Solrød Gert Jørgensen, Sorø Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Knud Larsen, Vordingborg Lis Tribler, Slagelse Marie Stærke, Køge Bo Abildgaard, Guldborgsund Lars Hoppe Søe, Næstved Jeppe Trolle, Roskilde Lene Hatt, Guldborgsund Villum Christensen, Slagelse Erik Kjelgaard, Lolland Karsten Lorentzen, Roskilde Githa Nelander, Næstved Per Hauge, Solrød John Harpøth, Holbæk Dorte Nybjerg, Faxe Jan Jakobsen, Ringsted Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg René Tuekær, Faxe Afbud Sine Agerholm, Holbæk Fra sekretariatet Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø for K17 SIDE 3

67 KKR Sjælland Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, Solrød for K17 Sekretariatschef Solvejg Schultz Jacobsen, KL Vicekontorchef Thomas Nymann Nielsen, KL Chefkonsulent Anders B. Kristensen, KL Chefkonsulent Henrik Fabiansson Haue, KL (referent) Konsulent Anne Andersen (referent) SIDE 4

68 KKR Sjælland KKR 1.1. Konstituerende møde i KKR Sjælland 2014 SAG abk Baggrund I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstituerende møde i KKR senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester. Den længst siddende borgmester i de sjællandske kommuner er borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune. I den egenskab er det ligeledes Knud Larsen, der leder mødet, indtil der er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledelsen Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland SAG abk Baggrund KKR Sjælland skal godkende sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Sjælland for valgperioden Indstilling Det indstilles, at sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Sjælland for valgperioden godkendes. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Evan Lynnerup, Roskilde Kommune er stedfortræder Dorte Nybjerg, Faxe Kommune Anmeldelse og godkendelse af valgforbund SAG abk SIDE 5

69 KKR Sjælland Baggrund KKR Sjælland skal godkende de evt. valgforbund, der er anmeldt til valget af KKR s formand og næstformand. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender de anmeldte valgforbund. Beslutning Der var anmeldt følgende valgforbund: Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Lokallisterne og Venstre Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Valg af formand og næstformand for KKR Sjælland SAG abk Baggrund Der skal vælges formand og næstformand for KKR Sjælland. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland vælger formand og næstformand for perioden Beslutning KKR Sjælland valgte Niels Hörup, Solrød som formand og Knud Erik Hansen Faxe som Næstformand Forretningsorden og overordnede rammer for KKR s virksomhed SAG abk Baggrund Der orienteres om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, økonomi, sekretariat m.v.). Indstilling SIDE 6

70 KKR Sjælland Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning 1.6. Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora SAG abk Baggrund KKR Sjælland skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora efter vedlagte liste. Beslutning KKR Sjælland indstillede/udpegede følgende: Indstilling: Vækstforum Sjælland: John Brædder, Guldborgsund Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Udpegning: Væksthus Sjællands bestyrelse: Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune (formand) Flemming Christensen, Køge Kommune Lis Tribler, Slagelse Kommune Marie Stærke, Køge Kommune Erhvervsrepræsentant: KKR Sjællands formandskab blev bemyndiget til at udpege en erhvervsrepræsentant. Udpegning: Praksisplanudvalg: Pernille Beckmann, Greve Kommune Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune John Brædder, Guldborgsund Kommune Lis Tribler, Slagelse Kommune SIDE 7

71 KKR Sjælland Lene Hatt, Guldborgsund Kommune Udpegning: Sundhedskoordinationsudvalget: Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune Pernille Beckmann, Greve Kommune Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune Lis Tribler, Slagelse Kommune Udpegning: Samarbejdsudvalg Almen Praksis: Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Udpegning: Samarbejdsudvalg Fysioterapeuter: Pernille Beckmann, Greve Kommune Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune Udpegning: Samarbejdsudvalg Kiropraktorer: Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune Udpegning: Samarbejdsudvalg Psykologer: Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune Udpegning: Samarbejdsudvalg Tandlæger: Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Indstilling: Det regionale beskæftigelsesråd: Medlem: Gert Jørgensen, Sorø Kommune. Suppleant: Flemming Christensen, Køge Kommune Medlem: Erik Kjelgaard, Lolland Kommune. Suppleant: Ghita Nelander, Næstved Kommune Medlem: Dorte Nybjerg, Faxe Kommune. Suppleant: Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune Medlem: Marie Stærke, Køge Kommune. Suppleant: Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Medlem: Sine Agerholm, Holbæk Kommune. Suppleant: Thomas Adelskov, Odsherred Kommune. KKR Sjælland og KKR Hovedstaden deler en næstformandspost, der skifter hvert andet år. Startende med Hovedstaden for en 2-årig periode. Efterfulgt af Gert Jørgensen, Sorø for KKR Sjælland. Udpegning: Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen: Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune SIDE 8

72 KKR Sjælland Stén Knuth, Slagelse Kommune Carsten Rasmussen, Næstved Kommune Udpegning SOSU-dimensioneringsudvalg: Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Stén Knuth, Slagelse Kommune Carsten Rasmussen, Næstved Kommune Udpegning: Fonden Østdansk Turisme, Bestyrelsen: Morten Egeskov, Odsherred Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Udpegning: Øresundskomiteen: Medlem: Niels Hörup, Solrød Kommune. Suppleant: Pernille Beckmann, Greve Kommune Medlem: Jan Jacobsen, Ringsted Kommune. Suppleant Marie Stærke, Køge Kommune Udpegning: UCSJ s bestyrelse: Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Udpegning: Skolen SOSU Sjællands bestyrelse: Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Udpegning: Skoletjenestens bestyrelse: Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Udpegning Sjællands symfoniorkesters bestyrelse. Erik Kjelgaard, Lolland Kommune. Udpegning: Øresunds Komiteens udvalg for miljø og grøn vækst: Medlem: Jeppe Trolle, Roskilde Kommune Suppleant: Erik Kjelgaard, Lolland Kommune. Mulige udpegninger: Udpegning: Bestyrelsen for EASJ (Erhvervsakademi Sjælland): Niels Hörup, Solrød Kommune Udpegning: Grøn Komite, Region Sjælland: Knud Vincents, Slagelse Kommune Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg Kommune SIDE 9

73 KKR Sjælland Mette Touborg, Lejre Kommune Liste O har efterfølgende jf. beslutning på møde i KKR Sjælland indmeldt navne på sine udpegninger. Disse fremgår ovenfor KKR Sjælland mødeplan for 2014 SAG abk Baggrund KKR Sjælland skal godkende mødeplanen for Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender mødeplanen for Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, om møder i KKR Sjælland: Mandag den 10. marts 2014 kl. 9.30; Onsdag den 11. juni 2014 kl Tirsdag den 9. september kl og onsdag den 12. november 2014 kl 9.30, idet det dog blev besluttet, at undersøge om juni mødet kunne placeres bedre i forhold til Folkemødet på Bornholm KKR s hovedområder SAG abk Baggrund Der vil på mødet blive givet en præsentation af KKR og KKR s hovedtemaer. Der er desuden udarbejdet et oplæg om de væsentligste politiske fokuspunkter på KKR s fem hovedområder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af arbejdet i den kommende valgperiode. Beslutning KKR Sjælland drøftede arbejdet i den kommende valgperiode, herunder møde- og arbejdsform. Emnet vil blive taget op igen på KKR mødet i marts. SIDE 10

74 KKR Sjælland Eventuelt SIDE 11

75 Bilag: 8.1. Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december 2013 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

76 Prioriteringsværktøj - Cykelstiplan for Vordingborg Kommune - Revideret december 2013 Parameter Potentielt øget cyklistantal Oplevet Utryghed Alternative ruter Del af skolevej Nuværende antal cykler Del af cykelrute Sammenhæng i stinettet Uheldsantal Total point Total point Vægtning 20% 15% 10% 15% 10% 10% 10% 10% Delstrækning Data Point Data Point Data Point Data Point Data Point Data Point Samlet 5 5 Over 50% længere 5 Ja 5 >125 5 International 5 Eksisterende sti - Eksisterende sti 5 5+ uheld % længere National 5 Eksisterende sti - Cykelegnet vej 4 4 uheld % længere Regional 5 Cykelegnet vej - Cykelegnet vej 3 3 uheld % længere Lokal 2 Eksisterende sti - intet 2 2 uheld % længere Rundtursmulighed 1 Cykelegnet vej - intet 1 1 uheld % længere 0 Nej Ingen 0 intet - intet 0 0 uheld 0 Delstrækning Længde (km) Bårse-Præstø 5, ,73 Bårse-Runddelen 0,9 3,2 3,6 4, ,66 Runddelen-Præstø 4,2 3,3 4,2 4, ,75 2 Køng-Bårse 7, ,46 Igennem Kostræde Banker 2, ,4 Lundbyvej ved Køng 1, ,3 Lundby - Gl. Lundby 0,7 3 3, ,53 Gl. Lundby - Bårse 3,6 3 3, ,53 3 Ørslev-Engelholm (kommunegrænsen) 10, ,66 Ørslev-Udby 3,7 1,8 3 3, ,18 Udby-Runddelen 4,6 1,4 2,4 4, ,26 Runddelen-Kommunegrænsen 2, , ,61 4 Even Bro (kommunegrænsen)-præstø 3, ,99 Even Bro-Præstø 3,5 1,9 3,2 4, ,99 5 Præstø Ring 2, ,30 Faksevej - Næbvej 2, ,3 6 Præstø - Mern 5, ,95 Præstø - Skibinge 1,7 2,5 2,4 2, ,63 Skibinge-Allerslev 1,4 2,8 2,8 4, ,47 Allerslev-Mern 2,9 2,5 3 4, ,46 7 Mern-Tågeby 1, ,82 Mern-Kryds ved Tågeby 1,7 1 2,2 4, ,82 8 Præstø-Kalvehave 14, ,88 Endegårde-Tjørnehoved 2,3 2,3 3 3, ,18 Tjørnehoved-Rekkende 0,8 1,8 3 4, Rekkende-Kryds ved Tågeby 2,5 1,5 3 3, ,84 Kryds ved Tågeby-Kryds ved Balle 3,6 1,5 3 2, ,78 Kryds ved Balle-Kalvehave 5,5 2 2,8 0, ,81 9 Tjørnehoved-Jungshoved 3, ,98 Tjørnehoved-Stenstrup 2,5 1,8 3 3, ,92 Stenstrup-Jungshoved By 1,3 1,8 3, ,09 10 Ørslev-Kalvehave 15, ,46 Igennem Ørslev 1,8 3 2,5 1, ,265 Ørslev-Mern 5,0 2,7 2,7 4, ,475 Mern-Balle 3,2 2 2,8 4, ,33 Balle-Kalvehave 4,1 2 2,3 1, ,535 Kirkevejen - Gl. Kalvehave 1, ,75 12 Vordingborg Ring 9, ,42 Masnedsundbroen - Næstvedvej 2, ,6 Næstvedvej - Iselingerundkørslen 2, ,4 Iselingerundkørslen - Bakkebølle 4, ,35 13 Farø-Stege 24, ,38 Farø-Bogø Havn 5,9 1,2 3,2 4, ,39 Bogø Havn-Bogødæmningen 1,7 2,2 3,8 4, ,72 Bogødæmningen 1,9 2,2 4, ,865 Bogødæmningen-Fanefjordsgade Vest 2,8 2, ,79 Igennem St. Damme 3, ,9 Fanefjordsgade Øst-Damsholte 2,3 2,7 3,8 4, ,42 Damsholte-Stege 3,8 3 3,7 2, ,485 Damsholte - Tjørnemarke 3, ,85 14 Stege-Klinteskoven 4, ,27 Borre-Magleby 2,4 2,5 3,3 3, ,865 Magleby-Klinteskoven 2,5 1,8 3 3, ,69 15 Magleby-Klintholm Havn 3, ,03 Magleby-Klintholm Havn 3,7 1,7 3,2 4, ,03 14 Neble-Klintevejen 9, ,68 Neble-Lille Bissinge 1,7 2 2,7 4, ,815 Lille Bissinge-Tøvelte 1,8 1,7 2,8 4, ,77 Tøvelte-Keldbylille 5,0 1,7 2,7 2, ,555 Keldbylille-Klintevejen 1,4 1,8 2,7 4, , Stege-Nyord 4, ,55 Ulvshale Strand-Nyorddæmningen 4,5 1,7 3,2 2, ,55

77 Bilag: 8.2. Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

78 Teknisk Udvalg Vordingborg Kommune Opfordring til etablering af cykelsti langs Præstø Fjord Der er et stort potentiale i cykelturismen, og den er i fremgang her i vores region. Fx viser vores analyser, at Cykelruten mellem Berlin og København bliver stadig mere populær: Bogø Stubbekøbing færgen har fragtet 43 % flere cyklister i 2013 end i 2011, overnatningsstederne på ruten melder om en stærk stigning i antallet af cykelturister, og cykelturisterne bruger gerne penge under deres ophold. Cykelturisterne har et gennemsnitligt døgnforbrug på 455 kr. Endvidere er 44 % af de cyklende på ruten tyskere, hvilket viser at cykelturismen rummer mulighed for at tiltrække turister fra vores største marked. For at udnytte potentialet har Østdansk Turisme i samarbejde med en række nationale og lokale partnere igangsat et omfattende projekt, Powered by Cycling: Panorama. Projektet skal skabe vækst i kystturismen langs Berlin København ruten (N9) og Vestkystruten (N1) forbedre infrastrukturen, skabe nye oplevelsesmuligheder og øge salget via udvikling og markedsføring. Infrastrukturen er rygraden i projektet. Trafiksikre cykelveje med god skiltning og god belægning er helt afgørende for, om cykelturisten får en god oplevelse og dermed kommer igen og/eller anbefaler en cykelferie i Danmark til andre. Powered by Cycling: Panorama har fået udarbejdet en test af infrastrukturen på hele den danske del af Berlin København ruten. Ruten blev gennemcyklet af en tysk cykelruteekspert i sommeren 2012, som kortlagde tilstanden, samt forbedringsmuligheder af ruten, ud fra 10 kriterier opstillet af det tyske cyklistforbund (ADFC). Rutens infrastrukturelle tilstand blev på baggrund heraf vurderet til 3 stjerner (ud af 5 mulige). Den meget trafiktunge strækning langs Præstø Fjord trækker ned i den samlede vurdering: Den er uden cykelspor eller cykelsti, så den er ikke trafiksikker i særdeleshed ikke for de cykelturister, der kommer med børn, og som er en vigtig målgruppe for vores cykelturisme. Østdansk Turisme ser flere gode grunde til at prioritere etablering af en cykelsti langs Præstø Fjord: Den skaber større trafiksikkerhed for alle bløde trafikanter langs fjorden både herboende og turister Den vil understøtte Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuners samarbejde om formidlingsprojektet "Naturrum Præstø Fjord". Otte fjordposter skildrer livet, kulturen, historien og naturen omkring fjorden,

79 men det er pt. ikke hensigtsmæssigt at anbefale bløde trafikanter at færdes på rute N9. En cykel /fodgængersti vil gøre fjordposterne tilgængelige for offentligheden, og de vil dermed i højere grad kunne tænkes ind i turismeprodukter, som vil kunne målrettes og sælges til også udenlandske turister (f.eks. kombinationspakker med cykling og kajak ml. Feddet Camping og Præstø). Der er mulighed for tilskud til etableringen. Powered by Cycling: Panorama har skabt kontakt til Vejdirektoratet, der ser positivt på en fælles ansøgning til cykelpuljen på tværs af kommuner vedr. opgradering af cykelrute N9. Etablering af en cykelsti langs Præstø Fjord kan naturligt indgå i en sådan ansøgning til cykelpuljen Går ansøgningen igennem, kan op til 40 % af etableringsomkostningerne dækkes. Østdansk Turisme kan bidrage med turismefaglige argumenter, der kan indgå i en sådan ansøgning. Cykelpuljen forventes at åbne for ansøgninger i det tidlige forår Den vil forbedre cykelruten Berlin København og dermed understøtte denne som et fyrtårn for dansk kystturisme og attraktivt turismeprodukt i Region Sjælland. En udbedring af strækningen langs Præstø Fjord vil medvirke til, at ruten kan få 4 stjerner og på sigt 5 stjerner ved de kommende rutetest. Næste rutetest gennemføres sommeren Det tyske cyklistforbund formidler testresultatet via web, mobil app, nyhedsbreve og medlemsblade, og det har stor indflydelse på de tyske turisters valg af feriedestination. Et forbedret cykelturismeprodukt vil således kunne skabe større turismeomsætning. Dette brev er ligeledes sendt til Næstved Kommune og Faxe Kommune, der også har en del af strækningen langs Præstø Fjord. Østdansk Turisme vil opfordre Vordingborg Kommune til at sætte midler af på kommunens budget til medfinansiering af stien, således at der kan afsendes en fælles ansøgning til cykelpuljen Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektkonsulent Karen Lilleør, Østdansk Turisme: Direkte tlf , e mail: Med venlig hilsen Karin Melbye Holm Direktør

80 Bilag: 8.3. Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

81

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 08. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere